20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19EYLUL1995SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER tşçi grevlerinin başlamasma 48 saat kala Türk-tş'i ziyaret eden CHP lideri Baykal 'yumuşaym' mesajı verdi 6 Her isteğmiziyapamayız'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet. yüzbin- lerce işçinin grevine 48 saat kala ücret anlaşmazlığını gi- dermek için resmen bir adım atmazken: CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal, Türk-lş'i zıyaret ederek işçiye yumu- şama mesajlan verdi. Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral de Başbakan Tansu Çiller'in ışçiyi tanıma- diğinı vurgulayarak "Dileriz, elinde oynadığı şeyin euna de- ğil, bomba olduğunu, o bom- ba patlamadan öğrenir" de- dı. CHP lideri Baykal, yann başlayacak grev ler öncesin- de. Türk-lş'i ziyaret ederek, Başkanlar Kurulu toplantısı- na katıldı. Türk-îş Başkanı Bayram Meral'in çağnsı üzerine Türk-tş'e gelen Baykal. sen- dikacılardan eylemler konu- sunda CHP'ye "kredi açma- lannı* isteyerek "Sızisağdan koparmaya çaHşıyoruz*'dedi. " Sendıkacılara. u SSz CHP'yi (Kurultay) basma- yıp. kimi basacaktınız? Başka partiyi bassaydınız,gÖnül koyardım"diye sesle- nen Baykal, "mali istikrarsağlamayadö- nük politikalar ile topiumsal dengeyi sağ- iamaya dönük politikalar arasında opti- nrum dengeyi sâğlamakgerektiğinr vur- guladı. Işçilere verilmesi öngörülen ücret ar- tış oranlan konusunda resmi bilgilere sa- hip olmadığını ifade eden Baykal, yüz- de 5.4 oranındaki ücret artışı karşıstnda alınan grev uygulama kararlannın erte- lenmesine karşı olduklannı, ancak *ya- sal şarüann gerektirmesî durumunda'" grevlerin ertelenebileceğmi behrtti. Baykal, işçiye yapılacak zam hesabın- da, memur ve emeklilerin durumunun DİSK. hükümeti suçladı Birleşik MetaPde grev kararı • Birleşik Metal-fş Sendikası Toplu îş Sözleşmesi Daire Başkaru Kemal Daysal, kamu sözleşmelerinin tıkanmasından siyasi iktidann sorumlu olduğunu belirtti. tSTANBUL/ANKARA- DlSK'e bağlı Birleşik Metal Işçileri Sendikası, Sağhk Ba- kanhgı'na bağlı 19 ıldeki 20 işyerinde grev karan aldı. Türk-tş Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkam Şemsi Denizer de yaklaşık 40 bin maden işçisinin yann greve çıkacağmı belirtti. Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketi'ne bağlı Sanm- saklı Alpullu Tohum Üretme Çıftliği'nde ise grev bugün başhyor. Birleşik Metal-tş Sendikass Toplu \% Söz- lpşmesi Daire Başkanı KemalDaysal yaptığı yazılt açıklamada, kamu sözleşmelerinin tı- kanmasından siyasi iktidann sorumlu oldu- ğunu belirterek iktidan "dayatmacı" ve "IMF'ye göbeğinden bağlı" olmakla suç- ladı. IMF'nin koalisyon hükümeti aracılığıy- la sunduğu dayatmalara boyun eğmeyecek- lerini vurgulayan Daysal, "Grev ertelemeka- ranna ne biz, ne de kamu emekçisi razı ola- cakür. Tüm kamu işçileri haklı davalan için, yoksulluğun pençesine düşmemek için, yan- nı içinsonunakadar mücadeleedecektir" de- di. Genel Maden-lş Sendikası Genel Başka- nı Şemsi Denizer."Hükümet uyuşmazhğın giderilmesi yolunda bir an önce harekete geçmezse, çıkacak ağır farurayı ödemek zorunda kalacaktjr" diye konuştu. işçi ücretlerine zam konusunda hükümet ortakları uzlaşamadı Hükümette işçiye zamkriziANKARA(CumhuriyetBürosu)-tşçi ücret- lerine yapılacak zam konusunda hükümet or- taklan arasında bir uzlaşmaya vanlamazken. gözler koalisyonun geleceğmi görüşmek için yann masaya oruracak Başbakan Tansu ÇUİer ile CHP Genel Başkanı Deniz BaykaTa çevril- di. Hükümet ortaklan arasında, işçiye önerilen ücret konusunda görüş aynlığı yaşanırken, ta- raflar. birbirlerini suçlamayabaşladılar. DYP'li Tanm ve Köyişleri Bakanı RefaiddinŞahin. iş- çi ücretleri için en az yüzde 15'lik artış öneren ve bazı iş kollannda grev erteleme kararlannı imzalamayan CHPTi Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakam Ziya Halis'i şov yapmakla suç- ladı. Koalisyonun DYP kanadının ısranyla işçiye başta *smr" zam önerisi götüren, bunun kabul görmemesi üzerine öneriyi yüzde 5.4'e çeken hükümetin. bu konudaki tutumunu, Çiller-Bay- kal görüşmesinden sonra netleştirmesi bekle- niyor. CHP lideri Baykal'ın, Çiller'le yapacagı görüşmeye kadar, bakanlanna "Hiçbir grev er- teleme karanna ünza atmayın" uyansında bu- lunması ve işçi konfederasyonlan ile görüşme- ler yapması DYP kanadını rahatsız etti. DYP kurmaylan. konunun, iki liderin görüşmesi sı- rasında gündeme geleceğine dikkat çekerek "Aneak,1îaykal işçiler için çok yüksek bir öne- ride bulunursa bu kabul ediimez" görüşünü di- le getirdiler. DYP'li Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu, işçi ve memur ücretleri arasında büyük "•uçurum" bulunduğunu savunarak, *Bir kere üeret ada- leti sağlanmalı. İşçi meselesinin. Başbakanımı- zm, Saym Baykafla yapacagı görüşmede gün- deme geleceğıni sanıyorum. Ama ekonomik dengeleri sarsacak. bütçe>i altüstedecekbir öne- riye D\'P ona> vermez*1 diye konuştu. CHP'li Devlet Bakanı Onur Kumbaracıba- şı ise işçi ile memur arasında "ücret adaletsiz- liğT olduğu gerekçesiyle iki kesimin karşı kar- şıya getirilmek istendiğini belirterek. şunlan söyledi: "Memıının durumu çokkötü, işçiye bir şey \ereme\iz" kıvaslaması çok \anlis. Her iki ke- simedeyaşam se\ i>esiniyüksettecek öiçüdezam yapdmâu. Ama tabii ki ekleki kaynaklar kısıtlı, bunu da biByonız. 'işçiye talep ertığı kadar ver- memiz mümkün değil. ona vereceğimızin bir kısmını memuraverelim' mantığıdoğrudur. A- ma o da sovlenmiyor. Menıura mutlaka destek sağlanmalı, ama işçinin de durumu düzeitilme- li. Birini, diğerine karşı oynamak doğru değil" dedi. DYP'li Tanm Bakanı Refaiddin Şahin ise Cahşma Bakanı Zıya Halıs'in. Tanm İşletme- leri işyerlerinde greve destek \ermesini eleştir- di. Şahın. Türkiye'nın çok önemli bir noktadan geçtığini. ancak Halis'in şov yaptığını öne sü- rerek "Çalışma Bakanı, devlete karşı gömlek giymiş, ha>al görii\or. Be>u? gömlegi giyip ora- da şov yapıyor" dedı. da dikkate alınmasmın önemine değine- rek "Türkiye'nin önünde bir mescle var. Aldık, verdik, demagojik teferruatla bir yere bağiamak uygun, doğru değildir" dedı. Kamu işveren sendikalannm toplu- sözleşmelerin bitirilmesi konusunda iyi- niyetli bir gayret ıçinde olmadıklannı sa- vunan Baykal, şöyle konuştu: •*Bunu. sosyal demokrat bir parti ola- rak içimize sindiremiyornz. Öyle zanne- diyorum ki bu ruh halinin bir değeri var- dır. "Hadi canım sen de. Biz çok gördük* tavnnagirerseniz, çok dahakötüsüne ra- zıolmak /orunda kalırsmız. Her istediği- nizi aynenbizim yapmamızı beklemeyin. Öyle olursa. sendikacı ile politikacı ara- sında ne fark kalır? " Ne istenirse onu veren bır sosyal de- mokrat görüş sahibi olmadıklannı vur- gulayan Baykal, "Emek mücadelesinde herkes kendi bağnazlığını bir kenara bt- rakmalı" dedı. Ücret artışının getireceği ekonomik yükümlülük konusunda farklı rakamlar telafFuz edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Baykal. sendıkacılara, "Kendimi- zi, size karşı sorumlu, dert çözmekle yü- kümlü görüyoruz. Sizi sağdan koparma- ya çahşıyoruz" dedi. Türk-lş'e, grevlerin ertelenmemesi konusunda güvence vermeyen Baykal, sendikacıların "Geriye sayım başladı. Hükümetle mi halledeceğiz, sizinle mi? Evvela hükümet mi, bizim konumuz mu?" sorulanna, "Evet" dıyerek. \anıt vermektenkaçındı. Baykal. yann Başba- kan Çiller'le yapacagı görüşmede. ücret zammınm da elc alınacaöını belirtti. Merat, serfleşü Türk-İş Başkanı Meral de Başbakan Çiller'in 65 milyonun temsılcisi olan ış- çıleri muhatap almamasını eleştirerek "65 milyonun temsılcisi, Sait Halim Paşa yalısında toplananlar değildir. Başba- kan'ın, sermayenin sorunlannı çözmek için yaptığı topiantıyı, bu kitleyle de yap- masınıbekliyoruz. Vapaına/sa.biz, kitte- yi onun ayağına götürecegiz" dedı. Çalışma Bakanlığf nca yapılan mali- yet hesaplamasınm. kamu iş- veren sendikalannm hükü- meti yanılttığının göstergesi olduâunubelirten Meral. "20 eylülden 25 eylüle kadar 300 bini aşkın işçimiz greve çıka- caktır. Vetki sorunlan nede- niyle sözleşmesi geciken sen- dikalanmız da hızla işlomleri tamamlayacak >e grevcileri- mize katılacaktır" dedı. Türk-lş Başkanlar Kuru- lu'nun, toplantı sonrasında yayımladığı bildiride. grevle ilgili şu kararlann alındığı bildırildi: "Türk-İş Başkanlar Kuru- lu,toplusö/.leşmeleriimzalan- mış işçilere, gre% yasağı kap- samındaki işçileri \e işyerle- rinde yasa gereği gre\e katüa- mayan işçileri, gnr»ei işçilerie etkin bir biçimde dayanışma içinde olmaya da\et etmekte- dir. Türk-İş Başkanlar Ku- rulu. kamu kesimi toplu- sözleşme grubu içinde gre\ yasağı kapsanıında olan iş- yerlerinde çalışan işçilerin 20 eylül günü bir gün üre- timden gelen güçlerini kul- lanma kararını uygun bulmaktadır. Grev yasağı kapsamındaki işyerlerin- de çalışan işçiler. grev lerin sürmesi du- rumunda, desteğini çeşitü eylem bi- çimleriyle sürdürecek, sürekli eylem- lilik içinde olacaktır. Grev yasağı kap- samındaki işyerlerinin toplusözleşme- lerinin Vüksek Hakem Kurulu'nca görüşülmeye başlanması durumunda, Yüksek Hakem Kurulu'nun önünde etkili gösteriler düzenlenecektir." Bildiride. grevcilerin eş ve çocuklan- nın da eylemlere katılımının sağlanaca- ğı belirtilirken, Türk-lş Başkanlar Ku- rulu'nca daha sonra belırlenecek bir ta- rihte grevci ışçilenn Ankara'ya gelece- gı belirtildi. Boğaz'ın güzellikierine, "Beton y ıgmıan sci k G ö k d l l r i h k l d B ğ ' i" diye üzülıneveceğiz*ür» lrr\lnıxrr«* ğ g g ^ y ğ Çr U l ' *VUKliyUI a r t ık. Gökdelenlerin arahklanndan Boğaz'a bakmak bfcridahaçokse- \indirecekbelki.Belki de "Boğaz'ı uzaktan sevmek, sevgilerin en güzeli olacak." Çünkü, İstanbul Boğazı bo- ğuluyor, petierin, torbalann. çöpün arasında. Ve yakına geldi^mizde, çığlıklan du\inamak için Boğaz'ı, gökdelenlerden. balkonlardan izleyeceğiz. O, bizim umarsı/lığımıza kızacak. Boğaz'u eüerimizie boğacağız, daha çabukölmesi ve acı çekmemesi için». (Fotoğraf: ERZADE ERDEM) 350 bin aboneye hizmet veren kablo TV'deki düzenlemeler tepkilere neden oluyor Kablolu TV'de sorunlar bitmiyor FİGENYAMK Türkiye genelinde yaklaşık 350 bin abo- neye hizmet veren kablo TV yayın şebeke- sinde sorunlar bitmiyor. Abonelerine klasik ya da uydu anteni kullanmadan çok sayıda yerli ve yabancı TV ile radyo izleme ve din- leme olanağı veren kablo-TV şebekesinde son günlerde sıkça yaşanan düzenlemeler, abonelerin tepkilerine neden oluyor. Yeni düzenlemeyle kablo-TV yaytn şe- bekesine alınan Kanal 7 ve Medya TV gibi yerli kanallar yüzünden F 20 bandı içinde- ki kanallann yerlerinde değişiklikler yaşa- nırken bazı yabancı kanallar da bu bandın dışma kaydınlıyor. Telekomünikasyon grup başmühendisli- ğinden söz konusu şikâyetler üzerine soru- lanmızı yanıtlayan bir yetkili, yönetmeliğe göre yerli kanallar öncelikli olduğu için bu • Yeni düzenlemeyle kablo-TV yayın şebekesine alınan Kanal 7 ve Medya TV gibi yerli kanallar yüzünden F 20 bandı içindeki kanallann yerlerinde değişiklikler yaşanırken bazı yabancı kanallar da bu bandm dışma kaydınlıyor. türuygulamaya gidilmesinin doğal saytldı- gını açıkladı. Türkiye genelinde sayılan 350 bine ula- şan aboneye daha iyi hizmet verebilmek için yayın şebekesine alınanyerli kanallann abo- ne ücretine ihtiyaç duyduklarını belirten yetkili. şöyle konuştu: "Kablo TV yayın şebekesinde yerli ve ya- bancıyayın veritiyor. TRT veyabancı kanal- lar hariç 15 yerli kanal, Telekomünikasyon AŞ'ye ayda 196 milyon TL ücret ödüyor. Yönetmeliğe göre öncetik,yerli kanallann. Burada tüketici hakkına saldın diye bir şey sözkonusu değü Sözleş.me, bu hakkı PTT'y^ bırakmış durumda. Buna göre üst banttan. F 2O'ye kadar veriliyor. Her yerli kanal müracaat ettiğinde boş y- er varsa o yayına alınıyor. Son çıkan TV'ler- deki Hiper s"bandı ile bütün yabancı kanal- lar izlenebiliyor. Eski telev izyonlar içîn Hi- per S bantlı tuner takılıyor (Maliyeti yakla- şık 2-2.5 milyon TL). Son dönemde Anka- ra'dan yayın yapan Medya T\' gelince İtal- ya 5 kanala çıktı. İtatya 5. ay sonuna kadar tekrar verilecek." Aynı yetkili, geçen hafta içinde Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) çahşmalan nedeniyle Gayrettepe'den yayın yapan kab- lolu TV yayın şebekesi de hizmet vereme- diği için Gayrettepe. Etiler \ e Mener'de ya- yınlann izlenemediginı ifade etti. §a anda •videopleser'la bırîıkte kablo TV yayın şebekesınden yayını verilen TV ka- nallan ise şöyle sıralanıyor: TRT 1. TRT 2. TRT 3 (European Busi- nessNevv iledönüşümlü)TRT4(3 SATdö- nüşümlü), TRT-1NT (Emirates Dubai TV dönüşümlü). HBB. Kanal 7. Shovv TV. Kanal 6, Kanal D. BBÇ. SAT 1 RAI LWO (tnterstar genel müdürlük emriyle çıkarıldıgı için onun ye- rineahndı).CNN.ClNE5.atv, Flash. Eurosport, Samanyolu. TV 5 (Eu- rope). Number One. Kral TV. TGRT. İtalıa l. MTV. Pro 7. RTL, Medya TV. Super Channel.TVEveETV Yıl sonuna kadar da Satel 2 ve bir yaban- cı kanalla bırhkte bu sayı 35'e ulaşacak. 7 DLAN T.C. İZMtR8. SUUIHUKUKMAHKEMESİ DosyaNo: 1995/574 Davacı A. Cemal Öksüzoğlu tarafından davalılar Erdm Gültekin ve Semıh Aktaş aleyhine açılan alacak davasmda: Aşağıda açık kimliklen ve adresleri yazılı davahlann adreslen davetiye tebliğıne ve zabıta tahkikatına rağmen adres- leri tespit edtlemediğınden. dava dilekçesi özü ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştır. Davalılar Erdin Gültekin ve Semih Aktaş'm davacı evınden bir adet öze! Tokai marka çakmak çalındığını ve dava açıl- dığını, davahlann suçlannı ikrar ettıklenni ve çalman mahn değerinin davahlardan tahsiline karar verilmesi istenilmış olup, davahlann duruşma günü olan 11.10.1995 günü saat:9.45'te duruşmaya gelmesi. ıbraz etmek ıstediği belge varsa duruşmadan önce ıbraz etmesi, duruşmaya gelmediği takdırde duruşmanın gıyabında yapılacağı hususu davetiye yerine tebhğ olunur. 11.9.1995 Davahlar. 1-Erdın Gültekın-914, Sokak No:22/A Şirinyer-Izmir ' . 2- Semih Aktaş-343. Sokak No:34 $irinyer-tzmir Basm: 41734 NEVŞEHtR ŞULH HLKUK HÂKİMLİĞİ EsasNo: 1995 394 Davacı Halıl Sütsever tarafından dav alı Sıddıka Anı hak- kında açılan ipoteğin kaldırılması davasının vapılan duruş- masında verilen ara karan uvarınca. Nevşehır ıli Merkez Cumhuriyet Mah. 1. mmtıka Ivrişharkı mevkiındekain 19. M.l pafta. 2503 ada. 2 parselde kavıth taşmmaz üzerine 450 000 -TL ıpotek tesis edılmiş. ipoteğin kaldırılması da- va^ı açılmış. ancak vapılanbutûn araştımıalara rağmen da- valt Sıddıka Anı'nın açık adresı tespit edılememış olmak- la. gazete ılanına karar verilmıştır. Davalı Sıddıka Anı'nın durustna günü olan 18.10.1995 günü saat.09.00'da mahkememızde hazır buiunması veya İcendısını bır vekılle temsıl ettırmeM, aksı takdırde kararın yokluğunda bıtırıleceğı ilan olunur. 6.9.1995 Basın. 41629 ' TGS'den acıklama-. Düşünceyi sınırlayan yasalar kalkmalı İstanbul Haber Servisi- Türkiye Gazeteciler Sendı- kasi (TGS) Genel Kurulu, yeni yönetim kuruluna. u ba- sın yayın kuruluşlarının farklı alanlardaki ticari çı- kaıiar içinkullanılmasını en- gellemek iizere girişimlerde buiunması'' önerisinde bu- lundu. TGS'nin geçen hafta sonu toplanan 14. olağan genel kurulu, seçılen yeni yönetim kuruluna bir dizi öneri sun- du. Konuya ilişkin. TGS tara- fından yapılan yazılı açıkla- mada. 12 Eylül hukukunun. toplumun tüm alanlannda olduğu gibi basın sektörün- de de olumsuzluklara neden olduğu belirtildi ve bu olum- suzluklann ortadan kaldınl- ması için gerekli çabanın sarf edilmesının bir zorun- luluk olduğu kaydedıldı. Açıklamada, düşünceyi sı- nırlayan yasalann kaldtnl- ması için çaba harcanması ve Türkiye'nin düşünce su- çu ayıbından kurtanlması gerektığı vurgulandı. Güneydoğu sorununun daha fazla kan dökülmeden çözümlenmesi için çaba har- canması gerektiği ifade edi- len açıklamada. sorunun ekonomik boyutunun da dikkat çekıci olduğu, Gü- neydoğu 'da yaşanan olaylar nedeniyle harcanan kaynak- lann çahşanlann hak kayıp- lanna neden olduğu belırtil- di. TGS Genel Kurulu. yeni yönetım kurulundan basın yayın kuruluşlannın farklı alanlardaki ticari çıkarlar için kullanılmasının engel- lenmesi amacıyla girişim- lerde bulunmasını ısterken, aynca şu önerileri de sırala- dı Basın sektöründe taşe- ronlaştırma, çahşanlar için büyük tehlike oluşturmak- tadır. TGS'nin ban gazete- lerdeki yetkisinin düşmesine neden olan bu gelişmeye 'dur' denmelidir. TGS, önümüzdeki dö- nemde ekonomik hak müca- delesiyle sınırlı sendikacılık anlayışını bır kenara bıraka- rak daha genel ve aktif bır mücadele içine girmelidir. Sorunlann çözümü. genel ve politik bir mücadele çiz- gisini gerektirmektedır. TGS, gazetecilerin üret- tikfcri haberlerin birden faz- la yayın organında kullanı- mınıönlemekamacıyla çalış- ma başlatmalıdır. TGS. özel radyo ve telev izyonlann ga- zetecilık işkolu kapsamına alınabilmesi için çalışma ya- pılmalıdır. Sendikanın ör- gütsüz gazete, dergi. ajans. radyo ve telev iz\ onlarda ör- gütlenmesi için girışimlere başlanmalıdır. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Meydanı Boş Bırakmamak Kimi yazılı ve görüntülü kitle iletişim araçlannda kö- şeleri tutmuş olan ve kendini, kimi zaman 2. cumhu- riyetçi, kimi zaman özgürlükçü, kimi zaman sosyal demokrat, kimi zaman insan hakları savunucusu sa- yan bir "garip fa/fe"nın "saçmalamalannı". aradası- rada yanıtlamak zorunda kalıyorum. Bazı dostlanm, "Boşuna uğraşma" diye karşı çıkarlar buna; "Onla- nn okuyuculan zaten seni okumuyoriar. Kaldı ki; sen ne yaparsan yap, onlann kafalarını değiştiremez- sin." Elbette haklılar. Onlar milyonlarca ınsana sesleni- yorlar, ben bir avuç insana sesimi duyurabilıyorum. Ama ben bu yazdıklarımı "belge olsun" diyeya2iyo- rum, "rneydanı boş bırakmarnak için" yazıyorum. Günü geldiği zaman burunlanna sokmak için yazı- yorum. Yoksa ne bu "fa/fe"nin kafalarını düzeltmek gibisinden bir beklentim var ne de kimseyle alıp ve- remediğim hertıangi bir şey. Bunlardan biri geçen günlerde çok satan renkli bır gazetedeki köşesinde, Roma'nın kuruluşunu İÖ 7000'lere indirerek "Orhun kitabelehnin İS 732'de yazıldığından" bahisle Batı uygartığıyla aramızda 8000 (sekizbin) yıllık bir mesafe olduğunu ileri sür- müş ve bugünkü "hal-i pürmelâlimizi", bu uygarlık farkına bağlamıştı. "Insaf Yahu" başlıklı bir yazıyla bu "bilgisizliği" dü- zeltmeye çahştım. İnsan biraz utanır ve kırar baca- ğını oturur. Hayır, bir de yazımı yanıtlamaya çabala- mış... Her satır ayn bir "saptırma" çabasıyladolu. "Eleştirisini de bütün akademikzarafetiyle 'çüş' di- ye betirtmiş" diyor. Aslındabelkı "çüş" denilmesi ge- rektiğini kendı de anlamış, ama ben "çüş" demedim. ''Çüş dememek ıçin, •insafyahu...'dıyorum"dedim. İkisi o kadar farklı şeyler ki. Ama kim anlayacak?.. Bu "muhterem" tüm yazısını bu nokta üzerinde kurduğunu unutmuş gıbı, kendini şöyle savunuyor: "700 yehne 7000 olduğunu söylemişirn. Sonra ken- di yaptığım rakam hatastna takılarak yazının içinde bunu bir kere daha tekrarlamışım..." Daha sonra ekliyor. "... Şimdi bu rakam hatasını düzelterek yazıyı bir daha yayımlıyonım. Bakahm bu hata yazının dokusunu, anlamını, söylemek istedi- ğini bozmuş mu?.." Eğer 7000 yıllık bir hata, bir yazının "dokusunu", "anlamını" ve "söylemekistediğini"degiştirmiyorsa; o yazının dokusu ve anlamt bozuk demektir. Söyle- mek istediği şeyın, yaztnın temel dayanağı ile ilgisi yok demektir. Ama bu kendi sorunudur. Kaldı ki "bu dehşet vehci cehalet", yazıda bir ke- re daha değil, bırkaç kere daha yınelenıyor. Ama bu "muhterem" meseleden öylesıne "bihaber" ki; ne yazdıgının farkında değil. Ya da insanları "kandıra- cağını" düşünüyor. Ve (sözde) rakamları düzelttikten sonra bıle"... Dokuz-on bin yıllıkyazı tarihini ırkçı bir inatta bin üç yüz yıla indiren bir toplumda..." diye- rek, aynı "körinat ve bilgısizliğini" sürdürüyor. Ama bence yazının en "güzet" yeri, beni yeterin- cearaştırmayapmamaklasuçlamasıolrnuş:"... Ana Britannicaansiklopedisinin 'yazı' maddesinebirgöz atarsa, daha sonra 'çivi yazısına' dönüşecek ilk ya- zı örneklerinın MÖ 8000yıhndan sonra Sümerler ta- rafından kullanıldığının belirtildiğini görecek..." Atalanmız "Herkörsatıcının birkörahcısı olur" de- miş. Ne kadar doğru. Gerçekten Britannica'da öyle yazıyor. Artık kim yazmışsa ya da çevirmişse o da "uçmuş". Zaten eğer bu "muhterem" üşenmeyip aynı ansiklopedinin "Sümerler" maddesine baksay- dı, Sümerlerin tarih sahnesine çıkışlannın İÖ 3000'ler- de olduğunu görürdü. İÖ 8000 nereden çıktı? Bilim- sel olmanın en basit koşulu, belli bir konuyu birden çok kaynaktan araştırmak değil mi? Şu anda karştmda "uygarlık tarihi" ile ilgili en az on kitap var. Ve hepsinde aşağı-yukan aynı şey ya- zıyor. İÖ 8000'ler "yiyecek üreten ekonomi" devridir ve Morgan'ın "barbartık dönemi" dediği dönemin ayırt edici özelliğidir ve en basıt biçimde arkeologlann "neolitik çağ", yani "yeni taş devri" dedikleri devir- letemsil edilir (Childe, s. 22). Kaldı ki; bu "muhterem", Roma ile Orhun abide- leri arasındaki 8000 (!) yıllık farkın bizimle Batı uygar- lığı arasında mesafe olduğu iddiasıyla yazısını kale- me almış. Oysa ki; ne ilk "id&ogram" (şekle daya- nan) yazının mucidi olan Sümerler ve Mısırlılar ve ne de ilk alfabeyi oluşturmanın onurunu taşıyan Feni- keliler; coğrafi olarak Batılıdırlar. Doğrusu Şemsettin Günaltay hocamız gibi, Sü- merlerin Orta Asyadan geldiklerini (Yakın Şark, s. 396 vd.) düşünmesem bile, Sümercenin "Indoger- men" dillerinden biri olmadığına eminim. Biraz çalışmak gerek. Bir ansiklopedinin, kim ol- duğu belirstz bir yazan tarafından yazılan ve ne ol- duğu belirsiz biri tarafından Türkçeye çevrilen bır maddesinetakılmak yerine, bu konudaki ikinci el re- feranslara bakmak bile yeter. Aynca temel kitsplara ulaşmak da çok zor değil. Örneğin Morgan'ın -'Eski Toplum"unu Ünsal Oskay kazandırmış dilimize. Pa- yel yayımlamış. Açarsınız, okursunuz. Ve böyle saç- malamazsınız... Batı karşısında bu kadar "ezilmek" anlamsız birta- vırdır, Hele analizinizde 8000 yıllık bir tarih hatası ya- par ve bunun, düşüncelerınizin "dokusunu" değiş- tirmediğini görürseniz, bence ilk yapmanız gereken şey, "Ben ne yapıyorum?.." diye düşünmeye baş- lamak olmalıdır. Bilesiniz, sizlere meydanı boş bırakmayacağız. DUZELTME • Emekh elçi V^-uz Gör'ün dünkü 2 sayfamızda "Ucuz şöhretten kaçınalun..." başlıklı yazısında kimi dizgi yanlışlan yer almıştır. "Bosna-Hersek-Zegovina" ibaresi "Bosnia-Herzegovina"*. alt paragraftaki ilk cümledekı "bulunuy^rdu" kelimesi de "bulunmuyordu" olacaktır. İzleyen paragraflann ilk cümleleri de şöyledir: "Üç yıldır sürüp giden vahşi çatışmalarda en çok zarar gören unsur Boşnaklardır." •"İtalya'daki uçaklarunız, ihtilaf bölgesindeki askeri birliğimiz, Adriyatik'teki savaş gemimizden başka oraya ulaşan ve bazen adresini şaşıran yardımlanmız. hiçbir Müslüman ülkenin ilgisiyle ölçülemez.'* Düzeltır, özür dılenz. Sevgili Arkadaşımız Zeynep Tül Akbal Sualpin babası ÖZNUR AKBAL'ı kaybettik. Kendısine ve ailesine başsağhğı dileriz. TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) İstanbul Çalışanları
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle