12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 HVISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASI I Cumhuri EMLAK BANKASI 72. TtSAYI 26648/ TlfKDl'/ç/nctej KURUCUSU: YINB AHDİ 0324-7945) BAŞYAZARk NADİİIUDİ (7945-7997) 18EYÜİL1995MU F-4 savaş uçaklannın modernizasyonu ihalesini alan İsrailli firmanın projesi, kendi ülkesindeki uçaklar için veto edildi. Havelsan'm durumu Hava Kuvvetleri'ne bildirmesine rağmen ön anlaşma imzalandı Kuşkulu anlaşmaİsraîlden veto. Türkiye'den imza Türki- ye'nin F-4 uçaklannın elektronik modernizasyonu için çerçeve anlaşması imzaladığı IAI'nın yan kuruluşu Is- railli Elta firmasının, aynı proje için kendi ülkesinde devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Türkiye, Israil'in sakladığı gerçeği, Hava Kuv- vetleri Komutanhğı'na bağlı Havelsan aracılığıyla öğrenmesine karşm F-4 mo- dernizasyonu projesini imzaladı. Nihai anlaşma Ankara'da imzalanacak. LALE SARIİBRAHİMOĞLU Havelsan'm uyarısı dinlenmedi Havelsan, îs- rail Hava Kuvvetleri'ne ait F-4'lerin modernizasyonu için daha önce Elta firması ile imzalanan sözleşmenin, prototiplerin denemede başansız bulunması ve sistemin pahalıya mal olması üzerine iptal edildiğini Hava Kuvvetleri Komutanlığf na ha- ziran ayında mektupla bildirdi. Havelsan yetkilileri, o sırada Genelkurmay Ikin- ci Başkanı olan Hava Kuvvetleri Komutanı Çörekçi'ye de durumu ilettiler. ANKARA - Türkıye'nin F-4 uçaklannın elektronik sa- vaş sistemi modemizasyonu için çerçeve anlaşması imza- ladığı İsrailli Elta firmasmın, önerisinin pahalı olması ve modelınin prototip deneme- lerinde başansız bulunması üzerine aynı proje konusunda kendi ülkesinde devre dışı bı- rakıldığı ortaya çıktı. Türkiye, Israil'in sakladığı gerçeğı Ha- va Kuvvetleri Komutanh- ğı'na bağlı Havelsan aracılı- ğıyla öğrenmesine karşın, çerçeve anlaşmaya imza koy- du. Türkiye'nın nihaı anlaş- mayı imzalayacağı İsrailli IAI firmasının yüzde 50 hissesıne sahıp olan yan kuruluşu Elta ile Is- rail Hava Kuvvetleri'ne (İHK) aıt F-4'lerin mo- dernizasyonu için yapılan sözleşmenin. önerilen sistemin pahalı olması ve prototiplenn deneme sı- rasmda başansız bulunması nedeniyle Tel Aviv hükümetince iptal edildiği öğrenildi. Israil'ın Tür- kiye'den sakladığı bu gerçek, Hava Kuvvetlen Anlaşma, Bakanlar Kurulu'nun 'hizmete özel' kararıyla yapıldı F-4 projesi ihaleden kaçırıldıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - F-4 uçaklannın modernizasyonu projesi. tanker uçaklannda olduğu gıbı ihaleye çıkanlma- dan, Bakanlar Kurulu'nun "hizmete özel" kararlanyla gerçekleştinldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) de\Te dışı bırakılarak Milli Savunma Bakan- lığı'nın inisi>atifı ile yüriitülen trilyonluk alım işlemleri, Bakanlar Kurulu'nun "hiz- mete özel" kararlanyla, ihaleye çıkanlmadan sonuca bağlandı. "Ortak kullanım" koşuluyla ihalesiz ola- rak ABD'den sıpariş edilen yaklaşık 13 tril- yon liralık 7 adet tanker uçağının yanı sıra 600 milyon dolar rutanndaki 54 adet F-4 uçağının modernize edilmesi işlemleri de ihale yapılmadan lsrail firmasına verildi. Milli Savunma Bakanı Mehmet Göl- han'ın. F-4 uçaklannın modernizasyonu için ihale yapılabileceğinı açıklamasma karşın proje, bakanlığın Başbakanlığa gönderdiği "hizmete özel" damgalı yazıyla dile getirdi- f:i ıstemi üzerine Bakanlar Kurulu karanyla srail'e verildi. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1994 tarih ve "94/5945" sayılı ka- M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Komutanhğı'na (HKK) bağlı Hava Elektronik Sanayii'nin (Havelsan) hazıran avında. HKK Kurmay Başkanlığı'na vazdığı "hizmeteözel-giz- limektup r ta ortaya çıktı. Havelsan yetkililerinın. dönemin Genelkurmay Ikınci Başkanı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi ile de bizzat görüşerek, F-4'lerin elektronik savaş sistemınin modernizasyonu ıçın Elta firmasının seçıminin doğru olmayacağını anlattıklan bıldi- rildi. lsrail Hava Kuvvetleri'nin, Elta'ya verilen ıhaleyi 1992 yılında iptal etmesine karşın, hemen ardından Tel Avıv'de Türk F-4"lerinin moderni- zasyonu için lsrail'i ziyareteden Türk askeri yet- kılılennden gerçeğın saklandığı öne sürüldü. Türk Silahh Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 50'nin üzerindeki F-4 uçağının "Phantom 2000" standardına ulaştınlmasını öngören ve 15 ila 20 yılı kap- sayan modernizasyon projesi konusunda kuşkulu ve çeliş- kilı gelişmeler meydana ge- lirken. Türkiye ile Israil'in ana yapımcı firması IAI ara- sında 14 ağustosta bu konu- da bir ön anlaşma imzalandı. 600 milyon dolar rutanndaki projeyle ilgili nihaı anlaşma- nın da tsrail Savunma Bakan- lığı Müsteşan Davidlvry'nin. yann başlayacak "İDEF-95 Savunma Sanayi Fuan" ne- deniyle geleceği Ankara'da imzalanacağı bildirildi. Yak- laşık bin sayfadan oluştuğu bildirilen anlaşmaya göre uçaklar lsrail'de modernize edilecek ve Türki- ye'nin katkı payı düşük düzeyde kalacak. Proje- nın gerçekleştirilmesinde tsrail'in El-Op, Elbit, Elisra ile ana yapımcı IAI firmasının yüzde 50 or- tağı Elta da yeralacak. Türkiye ılk iki yıl Israil'e ödeme yapmayacak. F-4 modernizasyonu da tan- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te TOFAŞ İHALESİ DAVASI Çfflerl Çüfler'e soracaldar• TOFAŞ hisselerinin satışında danışmanlık yapacak firmanın seçimi için açılan ihaleye "kapalı zarflann yetkıli komisyon yerine Başbakan Tansu Çiller tarafından açılması üzerine" fesat kanştınldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklannda dava açılan 7 sanığın yargılanmasına dün başlandı. • Mahkeme, kapalı zarflan emir vererek komisyondan getirtip bizzat açan Başbakan Çiller'in, bu işleme dayanak olacak bir yetkisi bulunup bulunmadığını saptamak için Başbakanhk'tan görüş istedi. • Skandalın ortaya çıkmasından sonra Çiller tarafından Eximbank Genel Müdürlüğü'ne getirilen Can Yeşilada. ihalenin, başından beri Çiller'in bilgisi dahilinde yapıldığını ve yasadışı bir işlemin söz konusu olmadığını savunarak beraatını istedi. I 4. Sayfada CHP LtDERl BAYKAL, TÜRK-lŞ'l ZİYARET ETTt: HER ISTEĞİNİZI YAPAMAYIZ • 3. Sayfada ÜCRETLİYI DEMİREL SAHİPLENDİ • 9. Sayfada DLBLİN ZİRVESrMN FATURASI Ankara KüıtLeri suçhıyor• Türkiye, gözlemci olarak kahldığı 2. Dublin Toplantısı'nda beklenen sonucun alınamamasını, Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ile Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani'nin gerekli esnekliği göstermemelerine bağladı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara, Dublin'de ABD'nin ınisiyatıfıyle gerçek- leştirilen ikinci toplantının başa- nsızhğının, Kuzey Irak'taki ra- kip gruplar Kürdistan Demok- ratik Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) gerekli esnekliği gösterememe- lerinden kaynaklandığını bildir- di. Dışışleri Bakanhğı Sözcüsü Büyükelçi Ömer AkbeL, dünkü basın toplantısında, Kuzey Irak'ta banş ve istikrar sağlan- ması amacıyla düzenlenen top- lantıda sonuç bildirgesi yayım- lanamadığını anımsatarak, "Bu, Barzani \e Talabani'nin esnek- lik göstermemesinden kavnak- lanmışOr" dedı. Akbel, toplan- tıda ıstenen sonucun alınama- masına karşın, taraflann görüş- meleri sürdürme konusunda gö- rüş birliğıne varmalannın mem- nuniyet verici olduğunu bildir- di. Kuzey Irak'ta ateşkesin ko- runması konusunda her iki tara- fın görüş birliği içinde olması- nın çok yararlı bir gelişme oldu- ğunu belirten Akbel, şunlan söyledi: "Gözlemci olarak ka- tıkiığımız toplantıda. böigedeki münferit olaylann sona erdiril- mesi gerektiğini belirttik. PKK konusundaki hassasiverimizi vurguladık. Kürt gruplann, ilgi ve sorumluluklannı bu noktaya yöneltmeleri, Irak'ın toprak bü- tünlüğünün ve bağımsızhğuım korunması gerektiğini yinele- dik." Ömer Akbel. bir gazeteci- • Arkası Sa. 6, Sü. l'de SLİKAST HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR Hizbııüah'ın hedefi israilli ve ABDTiler • Bolu Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda yakalanan Hızbullah militanlannm, Türkiye'deki Israillilerle Amerikalılara saldın hazırhğı içinde olduklan, çok sayıda silah ve patlayıcı madde edindikleri açıklandı. Ankara DGM Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hizbullah'ın Düzce grubu mensuplannm. Afyon Cezaevi'ndeki Sıvas katliamı davası mahkûmlan için eylem planladıklan belirtildi. • 4. Sayfada Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Bayrampaşa Cezaevi'nde 3. operasyona hazırlandıklannı söyledi Cezaevi sisteıııi eürüdü SfiflN OUMHURÖV Demirel, YÖK'ün tanımadığı üniversiteyi açmadı Demirel'in Özel Bevkent İleri Eğhim Kurumu'nda kendisi vukru posteri vardı. Cumhurbaşka- nı'nın oturacağı koltuğa kurulançocuğun keyfineisediyecekyoktu. (UCüR GÜNYLZ) • Cumhurbaşkanı Demirel, dün açılışını yapacağı açıklanan Özel Beykent İleri Eğitim Kurumu'nun, YÖK ve Milli Eğitim Bakanhğı tarafından onaylanmayan bir korsan üniversite olduğunu öğrenince, programını son anda değiştirdi. • YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, yabancı üniversitelerin şubesi olarak açılan bu kurumlann, anayasa ve yasalarla bağdaşmadığını belirterek Rektörler Komitesi'nde bu kurumlann faaliyetlerinin önlenmesi konusunda karar ahndığını söyledi. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. dün açılışını yapacağı açıklanan Özel Beykent Ilen Eğitim Kurumu'nun (BlEK), Yüksek Öğre- tim Kurumu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanhğı tarafından onaylanmayan bir korsan üniversite olduğunu öğrenince programını son anda değiştirdi. Yüksek Öğretim Kurumu (YOK) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, anayasa ve ya- salarla bağdaşmadığını vurguladığı korsan üniversitelerin çahşmalannın mutlaka önlenmesi gerektiğini söyledi. M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de • Adalet Bakanı Moğultay, cezaevlerinin ateşten gömlek haline geldiğini vurgulayarak "İki yıldır anlatmaya çalışıyorum. Olanaklanmız kısıtlı, cezaevi sistemi çökmüş, çürümüş durumda" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Adalet Bakanı Mehmet Moğultay. cezaevlennın "ateş- ten gömlek" haline geldiğini vurgulayarak "2 yıldır anlatma- ya çalışıyorum. Cezaevi sistemi- miz çürümüş, çökmüş durum- da" dedı. Moğultay. süreklı ız- lemeye alınan Bayrampaşa Ce- zaevi'nde üçüncü operasyona hazırlandıklannı bildirdi. Moğultay. cezaevlennde meydana gelen son olaylarla il- gıli olarak Cumhuriyet e yaptı- ğı değerlendırmede, cezaevle- rinin yönetıminde en büyük so- runun personel olduğunu belir- terek. "Alınan personelin eğiti- mi yeterli değil. Eğitime de ka- tılmıvorlar. eğitim de yapbnlmı- yor" açıklamasını vaptı Bazı sorunlann çözümü için 300 ki- şilik kadro açtıklannı anımsa- tan Moğultay. "Bu sefer de ba- kan ekip yaratıyor diye suçlan- dık. Sınavian ben yapmıyorum, Adalet Komisyonu yapıyor" M Arkası Sa. 6, Sü. 7'de BAYRAMPAŞA Cezaevi muduru cezaevînde • îki tabanca ve cep telefonuyla yakalanan Bayrampaşa Cezaevi 2. Müdürü Fesih Güven ile ona yardım eden gardiyan Sami Harmanlı tutuklandı. • 7. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Devlet CiddiyetL.. Gazetemizin birinci sayfa- sındayeralan iki haber, "dev- let ciddiyeti" kavramını bir kez daha gündeme getiriyor. TOFAŞ'taki kamu hisseleri- nin satışına danışmanlık ya- pacak kuruluşun seçimi için açılan ihaleye ikişer firmadan oluşan iki konsorsiyum katılı- yor. Teklifler, kapalı zarflar içinde alınıyor. Kamu Ortaklığı Idare- si İhale Komisyonu, 18 Ağus- tos 1993 günü toplantıya çağ- rılıyor. Ancak değerlendirme- ye geçilmeden, o sırada Ka- mu Ortaklığı Idaresi Başkan- vekili olan Eximbank Genel Müdürü Can Yeşilada içeri giriyor ve henüz açılmayan kapalı zarflan istiyor. İhale Komisyonu üyeleri ne- denini soruyor. Yeşilada, "Başbakan istiyor. Hemen ve- rin, az sonra getireceğim" di- yor. Ne yasaya, ne devlet ciddi- yetine ne de bürokrasi gelene- ğine uygun bir davranış. Heyet üyeleri, zarflan verir- ken, olayın sorumluluğuna or- tak olmamak için bir tutanak tutuyorlar. Tutanakta, Başba- kan'ın istemi açıkça vurgula- nıyor. Olayı ANAP lideri Mesut Yılmaz kamuoyuna duyuru- yor. Yargı harekete geçiyor. 13. Asliye Ceza Mahkeme- si'nde dün ılk duruşması yapı- lan davada, olayın sorumlulu- ğu İhale Komisyonu üyelerine yüklenirken, kapalı zarflan ko- misyon yerine Başbakan'ın • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da Futbolun devleri Bosna için geldi • Dünya futbolunun yıldızlan, Bosnalı çocuklara yardım için bu akşam Ali Sami Yen Stadyumu'nda Türkiye Ligi Karmasf yla karşılaşacak. • Fatih Terim'in yönetıminde sahaya çıkacak Türkiye Birinci Ligi Karmasf nda, 18 takımdan 28 futbolcu bulunuyor. Türk karmasına karşı sahaya çıkacak Dünya Yıldızlar Karması'nda ise Laudrup, Cantona, Mehmet Scholl, Baggio, Baressi ve Weah gibi ünlü futbolculann yanı sıra eski starlardan Maradona, Tigana, Platini, Kempes ve Didi de yer alacak. I Spor'da BORSA Dün 43.205.14 Öncekı 44.782.31 DOLAR ûDün 47.680 öncekı 47.450 MARK ûDun 3Z175 Öncekı 31.800 ALTIN ûDun 594.000 Öncekı 589.500 Kültürel mirasın üç yıh kayıp • Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 1990-93 yıllan arasmda demirbaş kaydı yapmaması ve Sayıştay'a bildirimde bulunmaması nedeniyle tablo skandalı halkasına kültür ve doğa mirası da eklendi. HÜLN KMMBA&rm hatari • 4. zayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cezaevleri... Ülkemizde cezaevi kavramı duruma ve kişilere göre de- ğişik anlamlar içerir. Kimıne göre sefaevi, kimine göre iş gereği arada bir uğ- ranması zorunlu yer, kimine göre intikam duygusunu tat- min etmenin ardından huzurla yatılan yer... Siyasetçilerimize göre her türlü hakareti hak etmiş, ülke düşmanı, devlet düşmanı vatan hainlerinin cezalarını çek- tiği önemli mekânlar... Cezaevleri aydınlanmız için de önemli birmekân. Düşün- celerinin karşılığında verilen ödül, üretim yeri... • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle