16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EYLUL1995 SALI CUMHURİYET SAYFA 13 ÇİZGİLİK KÂMİL KASAKİCI Teh 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.513 90 98 Mehmet Sucu'dan 'Halk Bunu Bilmesin'Eylül'lü günlerde, Gumhu- riyet'in haber merkezi bir camekanın içindeydi... Camlar, Sıkıyönetim Ko- rnutanlıklan'nın yasaklama bildirileriy- le doluydu. Yasaklama karannı gaze- tede yayımlamayı yasaklayan bildiriler bile yayımlanmıştı o dönem. Camlardayer kalmayınca, eski bildi- rileri kaldırır bir kenara koyardık. Son- ra kaybolup gitti onlar... Oysa MehmetTımuçin Sucu, o sı- ra Hürriyet'te çalışırken bildiriieri bir dosyanın içinde saklamış... Geriye dö- nüp, 1959 yılından itibaren yasakları datoplamış... Şimdi bizim Yazıişleri'nde çalışıyor Mehmet... Yasaklardan kitap yapmış, adını da 'Halk Bunu Bilmesin" koy- muş... Kapalıçarşı'da bir olay var... 16 Ha- ziran 1983... Albay Metin, o gün ilkya- sağı bitdiriyor: "Kapalıçarşı'da bir kişinin ölürnii, 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan te- rör olayı ile ilgili soruşturma genişletil- diği için yapılacak açıklamaya kadar bu haberin yayımlanması yasaktır." Aynı gün, ilk yasağın kaldınldığı teb- ligatı yapıltyor. "Kapalıçarşı olayı ile ilgili kısıtlama kaldırılmıştır. Anadolu Ajansı'ndan ve- rileceknot kullanılacaktır. Eşgalgöste- ren fotoğraf kullanılabilir." Ertesi gün yasaklamadevam ediyor: "Dünkü olayla ilgili, resmi makam- larcayapılacakaçıklamanın dışında re- sim, haber, yorum kullanıtmayacaktır." iki gün sonra astsubay Mehmet Ka- raköse aracılığıyla bir tebligat geliyor: "Yabancı ajanslar ve basın organla- rında çıkan haberleri vermemek kay- dıyla, Kapalıçarşı olayı ile ilgilidiğer ha- berler ve resimler fazla abartılmamak suretiyle basındayayımlanabilecektir." Hepyasaklama olacakdegilya... 16 Aralık 1982'de Sıkıyönetim'den gelen bir istek var: "Aşağıdaki metnin gazetenizde ha- ber olarakyer alması, komutanlığın is- teği vericasıdır.Haberde Sıkıyönetim Komutanlığı'nın açıklaması denmeye- cektir. Haber, muhabirtarafından bildi- rilmiş şeklinde yazılacaktır." Olaydan 13 gün sonra, haberin na- sıl yazılacağı da yazılıp gönderiliyor: "3 Aralık 1982 günü Davutpaşa Kış- lası'nda kalorifer kazanının teknik bir arıza nedeniyle patlaması sonucu meydana gelen müessif kazada bir er şehit olmuş, iki eryaralanmış ve mad- di hasar meydanagelmiştir. Konu ile il- gili adli ve idari tahkikat devam etmek- tedir." Hey gidigünler... Eline sağlık Sucu... SESStZ SEDASIZ Kandiin K andilli Kız Lisesi'nin yanan tarihi binasının çevresine akbabalar üşüşmüştü. Boğaziçi'ndeki binayı birilen alıp otel ya da kumarhane yapmak istiyordu. Ne ki Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı. okuluna sahip çıktı. Prof.Dr. Türkan Saylan başkanlığındaki vakıf, sonunda amacına ulaştı ve tarihi binanın bir kültür ve kongre merkezine dönüştürülmesi kabul edildi. Okul binalarını satışa çıkartan Milli Eğitim Bakanlığı, Kandilli'yi vakfa bıraktı... Geçen gün, yanmış binanın ön bahçesinde kültür ve kongre merkezinin onarımı içın ilk adımın atıldığı bir kokteyl düzenlendi. Toplu Konut Idaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz de bu ilk adımda, Kültür Bakanlığı fonundan 100 milyar Hrayı Kandilli'ye vereceklerini açıkladı. Kandilli'yi güzel günler bekliyor... Meri Ali Başanr'dan SÖZDEYlŞLER Diğer sıkıntılara fırsat tanımak için mevcut stkmtmızdan kurtulun. Emlak Bankası, Sakin ailesinin yuvasmı yapıyor!öçmen konutlarından bir da- ire sahibi olmak için 1991 yı- lında EmlakBankası'nın Geb- ze Şubesi'ne 2.5 milyon lira para yatırmıştı Ahmet Sakin... Bulgaristan'dan göçen Ahmet Sa- L Cihan Demirci den A F O R İ Z M A L A R Ortalık kupondan geçilmiyor... Açılışlarda, törenlerde artık deve yerine de kupon kessek, daha iyi olmaz mı! kin, 1993 yılında vefat etti... Kızı Sefe- riye Sakin, bu yıl konuttahsisi için ge- rekli işlemleri yapmaya çalışırken, ya- tınlan paranın makbuzunu bulamadı. Makbuz kaybolmuştu... Haziran ayında Emlak Bankası'nın GebzeŞubesi'negitti... Elinde bir baş- ka belge dahavardı. 10 Ekim 1991 ta- rihli belgeye göre parayı 9 Ekim 1991 tarihindeyatıımışolmalan gerekiyordu. Biriikte para yatırdıkları mahalle kom- şulannın söylediği tarih de aynıydı... Bankadan "Tamam, bakanz" dediler. 10 gün sonra aradığında, "Yok, kı- zınrf yanıtını verdiler. Büyük bir olasılıkla bakmamışlardı bile... Baksalar, kayıtlarında çıkacaktı... Çünkü elindeki belge, para yattıktan sonraverilen belgeydi. Babası, parayı yatırmadan, o belgeyi alamazdı. Bankadaki görevlilerden biri, lütfe- dip kaybolan paramakbuzunun bir ör- neğini çıkartsa, göçmenler için hazır- lanan konutlardan bir dairesi olacaktı. Hazirandan sonra da gitti bankaya amahep terslendi, kayıp makbuzunun örneğini alamadı. Anlaşılan Emlak Bankası Sakin aile- sinin yuvasmı yapıyordu! Yakayı ele veren hırsız, paçayı ayağa mı verir? Kemal Öztürk, Tekat Üniversiteye girişin özel yetenekisteyen sınavı U niversiteye girişte bir de Mer- kezi Özel Yetenek Sınavı MÖZYES var... Beden, resim ve müzik öğrenimi görecek öğrenciler için kayırmaları ortadan kal- dırmak için konmuş... Yaklaşık 50 bin öğrenci girmiş bu sı- navlara bu yıl... Birçok üniversitenin katkısıyla ÖSYM gerçekleştirmiş sınavları... Sınava giren bir öğrencinin bildirdi- ğine göre, başvuru kılavuzu karşılığın- da 150 bin lira, sınav gideri olarak da 750 bin lira toplanmış öğrencilerden. Kişi başına 900 bin lira... Toplanan para neredeyse 45 milyar lira! Öğrenci ÖSYM yetkililerine sorma- dan edemiyor: "Sınava giriş belgeleri bize posta ile gönderilecekti. Ama bizler yol parası dahil her türiü harcamalan hiçe saya- rak Bilkent'ten gidip kendimiz aldık. 5 bin liralık posta ücreti sizin cebinize girdi. Acabasınav sonuçlannı da biz mi gelip öğreneceğiz, yoksa gönderecek misiniz? Gönderecekseniz ne za- man?" Bu tür sorulann hiç önemiyok... Ma- dem, öğrenciler özel yetenek sınavına giriyor, özel yeteneklerini gösterip so- nuçlan da kendileri öğrenmeli! Help Orman yüksek mühendisi Sezgin Ozden'in dikkatini çekmiş... aVdeki bir yabancı fılmde, erkekyemeğe otururken kadına "Kendineyardım et" demiş... Özden, sofraya oturan birine "Kendine yardım et" demenin ne anlama geldi- ğini düşünürken, Ingilizcesini anımsamış bir an: Help yourself... Help your- self'i kelime anlamı olarak Türkçeleştiıince tabii ki ortaya kendine yardım et, çıkmış, "Buyrun" çıkacağına! Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verdiğimiz, 1.323.414.- TUHk banka teminat mektubunun karşı- hğında tarafımıza düzenlenen 10.09.1993 tarihli Se- ri AA184135 sayılı "Menkul Kıymetler Alındısı'" kaybolmuştur. Hükümsüzdür. MARH DENtZÎŞLET^IECÎLİĞİ ANONtMŞİRKETİ (0) çocuklannıza, hasta ve yaşhlannıza yardımcı bayanlar. Apartmanlanni2a kapıcılar. CEREN Tel: 588 33 20 Erhan Omit Sertkaya adırıa dûzenlenmiş tMTAŞ .sigorta pay makbuzumu kaybettim, geçersizdiT. ERHAN ÜMÎT SERTKAYA Haşerelere Son! Sağlıklı bir yaşam için, yürüyen ve uçan haşerelere karşı... Kokusuz-lekesiz, kesin etkili, WHO (Dünya Sağiık Örgütü) normlarında ll>çl«m»l Ç Bir MisBak Ltd. Şti. girişimkjir. *tmdat Tel. (0.212) 527 107?-5Z7 47 25-512 38 30 Servtsi Fax: (0.212) 513 53 97 GAYRİMENKUL AÇIK ARITIRM\İLANI MİL AS MAHKEME SATI§ MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 1995/9 Tapunun Milas Hacıilyas Mahallesi cilt 4, sahife 340. ada 359, par- sel4'tekayıtlıSünnetçimevkiindekain215.43 m2mesahah ikikat- lı kargir ev ve avlusu Pembe ve Seyhan Aker adına kayıtlı taşmmaz hissedarlann açmıs olduklan izalei şüyuu davası sonucu Milas Sulh Hukuk Mahkemesi"nin 9.12.1994 tarih ve 1993/626-1020 sayılı ka- ranyla taşınmazin satılarak şüuyuun giderilmesine karar verilmiş ol- maida. Taşınmaz 8.12.1995 günü saat 10.00-10.30 arasında adliye yazı işlerı müdÜTİüğü odasında 591.164.875 liramuhammen bedelle açık artnrma suretiyle satilacaktır. Bu birinci arttırmada takdir edilen kıy- metin yüzde 75"ini ve masraflan geçmediği takdirde alıcı ve isteklı çıkmaz ise 18.12.1995 günü aynı yerde ve ayna saatler arasında ikitı- ci arttırma yapılacaktiT. Bu ikinci arttırmada takdir edilen kıymetın yüzde 40' ınt bulması ve masraflan geçmesi halindetasınmaz en faz- la fiyat verene ihale olunur. Arttırmaya iştirak edeceklerin yüzde 20 teminat yatırmalan satı- şın peşin para ile olduğu, isteyen ahciya yirmi günü geçmemek üze- re mehil verilebihr. KDV, ihale damga harcı ve tapu alım harcı alıcıya aittır. Satış bedeli hemen veya venlen müddet içerisinde ödenmezse iha- le feshedilip iki ihale arastndaki farktan alıcı mesul olup hiçbir hük- me hacet kalmaksızın yasal faizi ile birlikte kendısınden tahsil olu- nur. Hissedar davalı Pembe aramalara rağmen bulunamadiğından sa- tış gününün kendisine ilanen tebliğine. Fazla bilgı almak isteyenlerin her gün measi saatleri içerisinde yu- karıda yazılı dosya numarası ile mahkeme satış memurluğuna mü- racaat etmeleri ılan olunur. 8.9.1995 Basın: 41639 HARBI SEMİH POROY - • LAbL GADDAR DAVUT MRÎKIRTCEBE «AO ZAMAAJ ATLASüUC .. AMA 8C&LE AAiCAK fUCJ M/L.VON Ç DÜNVAVA JJ BULUT BEBEK MR4YÇİFTÇ/ y ^ park-ba buluşucam sar* MIR31IRLAR VĞVRDVRAK . KLO- TARİHTE BLGÜN MÜMTAZARIKAN 19 Eylül GÛLOÜRÜ F/LMLERIYLE ÛNLÛ , S.İHEMA TASHUN (7SÇI/A0 OOĞMUŞTU. <SE*IÇ~ UK YtLLAfS.tUM ÇUCİ £OMAN fieSSAtI ÇAUÇMlŞTt'.'• i9SOC>e 8AÇL/İD/4ir SİMBMA KA&YEISİ OB GÜLOÜRO TÜI2ÜNE ÖNCEÜK VBHBN TASHUM; OeSSlE fZEYMOLOG, MC LAtUB, TO/vy eAA/CALL, B ş . ANCAK, OfJUN SA/ 8€Ğ£MİLEM YAPrrtA&f, ÖZBLLİKLE Soe MP£ £ J~&S£ Leu//S'/ OYNATTfĞl GAYRİMENKUL AÇIK ARTT1RMA İLAN1 T.C. ZİRAAT BANKASI GEBZE ŞUBESİ l - Satılacak gaynmenkulün bulunduğu yer. lzmıt, Gebze. Çerkeşli kövii Sakaboğazı mevkiı 2- Satılacak gaynmenkulün durum ve vasıflan: lzmit, Gebze, Çerkeşli köyü Sakabogazı mevkünde kain 16 pafta. 1360 parsel numara- sında 1070 m2 mıktanndaki bağın 3 4 hissesi, 3- Raviç değeri. Ga\rimenkulün 3'4 hıssesme: 60.187. 500 TL değer biçılmiştır. 4- Alınacak teminat tutarv. Takdir olunan kıymetin yüzde 10'u nıspetinde (6.018.750.-TL) nakit yatla bu miktar kadar mıllı bir bankanın teminat mektubu veya de\let tahvihnin teminat olarak verilmesi gerekmektedir. 5- Satış tarihr. 9 Kasım 1995 Perşembe günü saat 10.00 ile 10.30 arasında Gebze Mal Müdüriügü'ndedir. 6- Gaynmenkul satış şartnamesı mesaı saatleri ıçersinde Gebze Mal Müdürlüğü"nden ya daT.C. Zıraat Bankası Gebze Şubesi'nden temin edilebilir. Aynca her gün Gebze Mal Müdürlüğü, Gebze Belediyesi ilan tahtasından görülebilir. 7- Gavnmenkul üzennde T.C. Zıraat Bankası Gebze Şubesi dışında btr hak mevcut değıldır. 8- Gavrimenkulün satışında venlen bedel, gaynmenkule takdir olunan rayıç bedelin yüzde 75'inı bulmadığı takdirde. en çok arttıramn taahhüdii baki kalmak kaydı ile arttırma 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra 16 Kasım 1995 Perşembe günü aynı mahalde ve aynı saatte tek- rar arttırmayı çıkanlacaktır. 9- Satışa iştirak edenlerin şartnamey i görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başka bılgi almak isteyenlerin Gebze Mal Müdür- lüğü satış servisine ve T.C. Zıraat Bankası Gebze Şubesi'ne başvurmalan gerekir. 10- Yüzde 15 K.DV, tellahve ve tapu harçlarmın alıcı tarafından ödeneceğı ılan ve tebhğ olunur. Basın. 41703 Tıpta uzmanlık diplomamı kaybettim, hükümsüzdür. A. SELMİN KAYHAN Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ÜMİTDOLAR KAMAN ASÜYE HUKUK HÂKEVILİĞİ'NDEN Dosva No: 1995 208 Davacu Kaman, Yelek kasabası beledıye başkanlığı vekılı Av. H. Yusuf Canpolat tarafından davalı Kaman; Yelek kasabasmdan Ali Maraş ve Şükrii Çolak aleyhıne açılan acek el koyma ve tescil dava- sının ara karan gereğınce: Dahili davalı, Şükrii Çolak'ın adresi meç- hul olduğundan adma davetıvenm ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçenm duruşmamn bırakıldığı 10.10.1995 günü saat 09'da du- ruşmada bızzat hazır bulunması veya kendisinı bir vekılle temsil et- tirmesı, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda devam olunacağı teb- ligat yerine kaım olmak üzere ilan olunur. Basın: 41640
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle