24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
,18 MART 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cindonık'tan Belçîka'ya protesto • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanı Husamettın Cındoruk Belçıka TertiMİcıier Meclisi Başkanı Chartes Ferdınand Nothomb'un res>mı konuğu olarak 21-24 mart tarıhlen arasinda bu ulkeve yapacağı zıyaretı. "Surgunde Kurdıstan Parlamentosu" kurulacağının ılan edılmesı nedenıjle ıptal ettı TBMM Başkanı Cındoruk. konuya ılışkın olarak yaptığı >azılı açıklamada. Belçıka topraklannda boyle bır parlamento kurulmasının Turkıye nın toprak butunluğunu, egemenlığını ve sıyasal bırlığını ıhlal etmeye yönelık bır gınşım olduğunu bıldırdı İstanbul'da molotoflu akşam • İstanbul Haber Senısi - Merter Kerestecıler Sıtesi Turk Tıcaret Bankası. Goztepe Vakıfbank ve Vapı Kjedı Bankası şubelenne kımlığı belırlenemeyen kışı ya da kışılerce molotofkokteylı atıldı Saldınlarda ölen va da yaralanan olmazken, maddı hasar meydana geldı Bu arada, Olıvettı Buro Makınalan fırmasının Karaköy'dekı bayısı, Albert Benbanese, sılahlı bırkışının saldınsı sonucu >aralandi Yınıan parmağı, Amerikan parmağı • Türkıye'yı tanımasak ve son olayları gormesek. bılmesek. bu senaryolan yutabılınz Sankı öldurulen 20\ı aşkın yurtta^, yabancı ajanlar tarafından kurşunlandı Sankı Gazıosmapa^acla ışkenceyle vatandaijlann öldunıldüğü soylenen karakol, başka bır ülkede Sankı insanlan duşuncelen nedenıyle tutuklavan ülke Patagony a ORALÇ4LIŞLAR Sızce Gazıosmanpaşa olaylannı Vu- nanlılar mı çıkardı. yoksa Amenkalıiar mı1 Belkı de Ruslar yapmıştır Ne za- mandır onlan unutmuştuk Ne dersınız' Belkı de Çınlıler Eskı kıdemlı MlT'çı Mahir Kaynak'a gore Amenka, Çifler'ı devırmek ama- cı>la bu eylemlerı planlamış, bundan sonra da planlama\a devam edecek \lparslan Türkeş'e gore ıse Yunanıs- tan Turke:>'ın bu saptamayı daha henûz ortada hıçbır şey vokken one surmesı de onun uzak göruşlüluğunun(') bır kanıtı Çunkü daha sonra emnıyetın ıstıhbarat bmmlennın de a\nı saptamalan vaptığı basma >ansıdı \e ardından Çıller de bu "parmağı'' kamuoyuna açıkladı Sonra da Sabah gazetesı buyük başlıklarla "Yu- nan parmağı" ıddıasının kıtlelere yayıl- masına yardımcı oldu Ardmdan provokatorlenn saptanma- sına geçıldı Once Hümyet gazetesı ıç sayfadan, dun de Sabah gazetesı bınncı sayfadan geçmışte çeşttlı davalardan yargılandığını ıddıa ettığı bazı ısımlenn fotoğraflanm yayımlavarak parmak ıd- dıasını somutlamaya çalıştı Turkıye'yı tanımasak \e son olaylan gormesek, bılmesek, bu senaryoları yu- tabılınz Sankı öldurulen 20'>ı aşkın yurttaş, yabancı ajanlar tarafından kur- şunlandı Sankı Gazıosmanpaşa da ı>- kencey le vatandaşlann öldurulduğu soy- lenen karakol, başka bırulkede Sankı ın- sanlan duşuncelen nedenıyle tutuklayan ülke Patagonya E\ et 12 Mart gecesı bazı prov okator- ler Gazıosmanpaşa'da, Alev ı yurttaşlann oturduklan kahvelen sılahla tarayıp cı- na>etler ışledıler Sonra ne oldu' Yıllar- dır faılı meçhul cmayetler ışlenen bu ul- kenın yurttaşları öfkeyle sokağa dokul- duler ve polısı eleştırdıler Demokrası ve ozgürluk ıstedıler 15 yıldır hâlâ 12 Ey- lül çembennden \e baskısından kurtula- mamanın acısıyla gostenler yaptılar Sonra ne oldu' 20'yı aşkın yurttaşın bu>Qk çoğunluğunun polıs kurşunlany- la can verdığı gazete başlıklanna ve te- levızyonekranlannayansıdı Bu durum yurttaşları daha da öfkelendırdı ve gös- tenlerTurkıye'nın bırçok yerıne yayıldı Protestolar yaygmlık kazandı Şımdı polısın bu olaylardakı sorum- lulugunun cıddı şekılde tartışılmasının zamanıdır TBMM araştırma komısyonu elını çabuk tutmalı ve halka hedef gozet- meksızın ate:> eden gorevlıler lumse. bunlan saptamalı ve kamuoyuna acıkla- malıdır Tam bu tartışmalar sürerken gosten yapan halk ıçındekı ofkelı veya hesaplı bazı kışılenn provokatıf davranışlan ön plana çıkanlıyor Dıyelım kı onların ıçınde bazılan Yu- nan. bazılan Amerikan ajanı Bu olayla- n onlar mı çıkardılar, yurttaşlann ofke ıçınde sokağa dokulmesının nedenı bazı provokatorlermı' Halkı ofkelendıren faılı meçhul cına- yetlerın aydınlatılamamasıdır Halkı of- kelendıren, polıs ıçındekı bazı gorevlıle- rın. en hafif deyışle olaylardakı >orum- suzdavranışlarıdır Yonetıcılenn, herşe- yı zorla çözmeve yatkın dev let yonetme alı^kaniığıdır Halkı asıl bunlar tahrık edıyor Ikı provokator -eğer varsa- halkı sokaga dokemez Halkı ofkelendıren baskıdır, yoksulluktur Buulkede I5yıl- dırhâlâ 12 Eylul vasalan hukum süruyor Baskı, butun kurumlann ruhuna ışlemış Yurttaşıçıledençıkaranbudur Halkı asıl kışkırtan budur Turkıye bır demokrası arayışı ıçıne gırmıştır Buaravış Yaşar Kemal'ın çı- kışında, hak arayan memurun gosteriMn- de, bırleşen Mssyal demokrasının adım adım canlanmaya başlamasında, son ola- rak da faılı meçhul cınayetlere \ukselen ofkede kendını gostenyor Artık bu ulke, 12 Eylul cenderesını kabul etmek ıstemı- yor Bu gerçek gorulurse provokator fa- İan bır şey yapamaz Bır ülkede demok- rası sorunu varsa faılı meçhul cınajetJer alıp başını gıdıyorsa orada provokatorler herzaman olur MlT'çı Mahır Kaynak'ın ıddıası ıse bır başka saptırmayı oluşturuyor Tür- kıye gumruk bırlığı anlaşmasını ım- zaladığı ıçın Amenkan ajanlan bu çatış- mayı yaratmış Gunlük olaylan ızleyen ınsan gorur kı Turkıye'nın gumrük bır- lığıne gırmesını ısteyen ulkelenn başm- da Amenka gelmektedır Yunanıstan'ın ıkrıaedılmesınde ABD nın cıddı bır rolu olduğunu bılmeven mı var'> Sıkı^an demokrası duşmanı guçler, hedef saptırmak ıçın duşmanlar ıcat edıyorlar Turkı>e demokrası yonunde adımlar atmak zorundadır u Parmak"la, provokatorle bu gıdışın onunegeçmekboş.bırçaba Ivmetersıne donmuştür Bu aşamada demokrası güç- lennın dıkkatlı olması ovunagelmemesı ve kararlı tutumlan gerekıyor İhtiyati tedbir kararı ıstendı F-16 şirketi mahkemelik BÜLENTSARIOĞLU ANKARA- F-16 savaş uçakiannın modernızasyonu ıhalesını alan ABD ortaklı Mıkrodalga Elektronık Sıstemler Sanayı ve Tıcaret AŞ (MİK.ES), Türk ortağıyla mahkemehk oldu Hava Kuvvetlen Komutanlığı bünyesınde gonûllü olarak teknık damşmanlık yaptığı dönemde 'guvenlik kJeransı'na sa- hıp olan. ancak ıhale aşamasından sonra MJJCES ın yönetım kumluna gıren Orta Doğu Teknık Ünıversıtesi eskı öğretım üyesı Doc Dr Enguı Ankanın. şırketın ABD'lı ortağı LORAL'ın güdümünde.hısse satın aldığı ılen surüldü F-16 uçaklannı modernıze eden MİKES firmasının Türk ortağı RecepZe- kiTürkkan. İstanbul 2 Aslıye Tıcaret Mahkemesı'ne verdığı dava dılekçe- sinde, 21 mılyar 858 mılyon 503 bın hrahk hısseyle şırketın yönetım kuru- luna gıren Engın Ankan'ın, ABD'lı LORAL firmastnın güdumünde hareket ettiğını ve sermaye artışmdan kaynaklanan hısselenn tamammı kendı adına akhğını ılen sürdü. Türkkan, dılekçesınde, aidıgı hısse tutannda ekonomik gûce sahıp olduğu tartışmalı olan Ankan'ın, MlKES'e 24 Nısan 1994 tanhınde gönderdığı ya- zıyla, dığer yönetım kurulu üyelenne arz edılmeyen hısselere talıp olduğu- nu kaydetti Tûrkkan, hısse satışının usuisuz oiarak yapıldığını savunarak mahkemeden İhtiyati tedbir' karan alınmasını ıstedı Stratejı Grubu'nun bultenı Gundem'de yer alan haberler üzenne açıklama yapan MlKES'ın yan kuruluşu DESTEK Elektronık Sıstemler ve Teknolojı AŞ Yönetım Kurulu Başkanı ZaferŞahin ıse Engın Ankan'm sahıp olduğu hısselenn bedelı olan 21 mılyar lırayi ABD'lı ortak LORALdan 'borç' ola- rak aldıklannı açıklamıştı Gundem'de yer alan bılgılere göre MfKES yetkıhlen, Amenka'dan aldık- lan borcu, ıkıncı partı '40+40' F-16'lann savaş sıstem yazılunlan, F-4 savaş uçakiannın elektronık savaş sıstemlennın modernızasyonu ve savaş uçakla- n radarlanna katılacak 1FF (dost-düşman uçağı tanıma) projelenne aıt ıha- lelen aldıklannda ödeyeceklennı ıfade ettıler GdUıan'a sonı önergea CHP Edıme Mılletvekılı Hasan Rasri Ber, Mıllı Savunma Bakanı Göl- han'm yanıtlaması ıstemıyle TBMM Başkanhğı'na verdığı soru onergesın- de, Engın Ankan hakkındakı savlara değındı Eler, Ankan'ın öncelen hıçbır ücret talep etmeden Hava Kuvvetlen Komutanlığı'nda bu proje uzennde çalışmasına karşın daha sonra aynı sıstemı ıthal eden şırketın > onetım lcuru- lu üyehğıne transfer olup olmadığının açıklığa ka\'uşturulmasmı ıstedı 293 89 78 (3HAT) MEHMET ALJ ERBIL \K\(.U.FR «K1TISIKU» BFJ)KI»«KUI IUHMULIMCI IZZFTOZ KtMV 0IK.UUJ MFLTFMUMU Su** 1 \\TH\LIE HERffl.\ BLM.I \SFNA tÜFklUMFR SF\DADEMWF1 TFJtR\N(.REFJ*F JfMİI I H U E U N ' " 0 6 1 T30- C S17«-2DQO-?zT 336P'ı 1I133O<»1 3u- X 1.63660)1 0&13I 6»»3İ>: JÛ I2H166C/1 3&4OC t>30- ' » î MZnJMAKl- m ANKARA SANAT TIYATROSU JOSE SANCHİS SiNiSTERRA Tûrkçesi: YALÇIN BAYKUL Oynoyonlor: ALTAN ERKEKU ASLI ONGÖREN I Z 2 G Ü N KADIKOY HALK EĞITIM MERKEZI REZ . 336 }O 99 20 21 MART SAAT . 18 45 21.15 Bilcl Satı? riyalroGı>CM Taksım ve Suadiyc Vakkoramalaı- DOSTLAR-KARACA TIYATROSU NDA Cumartesıi 5.00 Nazım Hikmet - Genco Erkal DEÜNİN HATIRA DEFTERI Ferhan Şensoy un ŞU GOGOL DELISI Derya Bayka Şenscy ORTAOYUNOULAft Ferhan Şensoy'un ÜÇ KURŞUNLUK OPERA ÇAGDAŞ REPERTÜVAR T İ Y A T R O S U Edward Albee HAYVAHAT BAHÇESf Cuma 18 30-C tcsı 15.30 Pazar21 00 Gonul Ulks-Cjzınfer Oıcan Tıyalrosu jıshfe) Î 3 0 K H | can kozlu orhan topçuoğlu uğur yücel trio vurmalı çalgılar gostensı Cuma-Cumartesı 23 00 dbdulhdkhamıt cad 61 lalımhane uksım TC / ULTUR8A)WlıJG!DEM.ETTlYATfl0LARI İSTANBUL OEVLET TIYATROSU SANAT INSARLARMV MENGÜ ERTEL Senaryo Gökhan.AKÇURA Yoneten Cemal UNLU Muzık ZEN Konuk Konuşmacılar: Engin CEZZAR Sadi DİREN Sadık KARAMUSTAFA Füreyya KORAL Mücap OFLUOĞLU Çetin ÖZKIRIM llhan SELÇUK M.S.Ü. Öğrencileri Sergı Aktorluk Hakkında Aykırı Çızgıler Taksım Sahnesı Fuayesı 20 Mart Pazartesı Saat- 20.00 Toplu Satış Içın : 244 28 11 TC KULTUPBAKANUĞIDEVIETTIYATROLARII I İSTANBUL DEVLET TİYATROSU TAKSİM SAHNESİ 293 31 08 Ha!;a ıci saat: 20 00 Cmt 15.00 ve 20 00 SANAT INŞARLARI-IV MENGU ERTEL 20Ma"^aza_:i ^ ı 20 00 ARTHÛR MILLER CADI KAZANI Yöneten : CÜNEYT GÖKÇER 21 22 23 24 25_27_28_29 30_31 Marl 1 Nısan CARSTEN KRUGER-VOLKER LU0WIG ISLIK SEVER MAX (Muzıklı Çn-jk Ovunu) Yöneten : ERKAN TAŞDÖGEN 19 Mart Pazar Saaî 11 0ü 14 00 TAKSIM SAHNESI UST FUAYE 293 31 08 Carsamös ve CıımJ Saat: 17.30 ŞEHIR UYKUPA Uyarlayan veYöneten : OZGUR ERKEKLIİ 7d. 24 29 3 ' Fv'a t AKM ODATİYATROSU 251 56 00/254 HaRaici Sa*t 19 00 Cmî 15 00-19 30 Pazar 15.00 HAROLD PINTER GIT GEL DOLAP Yöneten : METIN BEYEN 21 22 23 24 25 26 Vart AZIZ NESIN Ü — —— Sana yu2 kere J . •SAIAKLAR SOFRASfna J AZIZ NESIN HADİ ÖLDÜRSENE CANJKOM Yöneten : METIN BELGIN 26 29 30-31 Marl 1 2 Nısan AKM BİRIM TİYATROSU 251 56 00/254 Hafta Içi Saat 19.30 Cmt. 15 00-19 30 PAZAR SOHBETLERI-6 NEREYE GIDIYOR BU KADINLAR 1 9 Mar^Pazg^Sag^ 1^ 30 Y.KENANIŞIK OLMAYAN KADIN Yöneten: Y.KENAN IŞIK 21 22 23 24 25 WOOQY A'LLEN FINAL Yöneten : CUNEYT ÇALIŞKUR 27 2& 29JP^1_MarM N s<3 ULKU^YVAZ TENEKE ŞOVALYELER ^Vljzıkl Çocuk Oyunu) Yöneten : ORHAN KURTULDU Hefp azarSaat 12 00 Toplu Satıs'ar lan 244 2811 T Ü R K Ü L E R İ M İ Z 1 A f Ö R M Ü Z İ K V A M M T c l : ( 0 2 1 2 ) 5 2 7 6 1 2 8 U Aync oyunu zledn Ayn espnye 100 kez gıiunur mü Allah aşkına 100. OYUN Bu oyunu mullak gorun Uzun zamandır boylesıne yoğun ve ıçten gulduğumu hatuiamıyorum'. HımalbLUÇ SABAH YILIN KOMEDİSİNİ 100 KEZ KAÇIRIHYSANIZ, YA DA 1OO KEZ IZLEYIP BIR DAHA CÖRMEK ISTERSENİZ ACELE ETMELİSİNİZ!.. TURNE NEDENIYLE 23 NİSANDA SONA ERİYOR! ÖNDEN YER BULMAK İSTEYENLER İÇİN TÜM BİLETLER PAZARTESİ SATIŞA ÇIKIYOR. Perş 2100 Çu 2100Ctesı 18 00 2100 Pa 15 00 1B 00 REZERVASYON : (0.212) 230 16 18 B i / i m T i y a t r o Altunizade CAPITOL (Üst Kat) Tel : 391 65 31 Nefıs tıyatro metnını vel),Unlaştırın Vnn 7afer DIPFR Zafer D ı p e r ı n vırtuoz , . ! , _ . , . , _ . . . oyunculuk gosterısm, MILENA DAN kaçırmayın BASIN | uıpuııuı KArKA TA MEKTÜPLAR Pazar 15 OC F erhai $ensov FERHANGİ ŞEYLER YARGI Cvj-nartes 13 30 SON OYUN I S. SANAT TIYATROSU 275 23 72 KYtâlU KARACA T1YCTROSU NDA GIŞE'2S259 3S PETMEN 1 ÇEVBE DOSTU ÇOCUK OYUNU CUMARTESİ 12.00-PAZAH 13.00 bahar isyancıdır* ONAT KUTIAR CUMARTESİ 20 30 S ra salv •• cı« 48 5 Tak» m SHP ı Mcrk*ıt Alt U l Tel 0 212)249 69 8 S O N O Y U N L A R H A D İ Ç A M A N YEDİTEPEOYUNCULARI Bekar mısıni7 ° E\lı ?Farketmez. MATRUŞKA MATRAK Bır aşk arıjorsunuz: Olabılır . Belkı de.. MATRUŞKA TUNCER CUCENOĞLU Aldatnor musunuz ? Aman dıkkat ' MATRUŞKA NILGUN 8ELGUN Dulsunuz dtmek. Daha m >a MATRUŞKA KENANIŞIK Kadmsınız. Erkek olsanız n'olur ? MATRUŞKA HADİ CAMAN Başladık. kaçırmavın MATRUŞKA OSMAN SENGEZER Teşvikiye Cad. No: 160 Nişantaşı Tel.: 251 «0»0-51374 31 | Tel: 23340 19-224 14 39 KENT OVL?(CULARI 246 35 89-247 36 34 NEIL SIMON f o p l u k GURUPLARA, ÖÖRENCI, ÖÖRETMEN, EMEKLİ, İŞÇİ, MEMURA MER SEANSTA IMDİRIM. İİSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESI İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE PERDELERİNİ AÇIYOR BUYUK SALON G. Puccını TURANDOT opera 3 perde Orkestra Şefi Antomo PIROLU Sahneye Koyan *kta KARA 25 Mart Cumartesı saat 20 M - 30 Mart Pereembe saat 20 00 FLehar ŞEN DUL operet 3 perde Orkestra Şefi Seıdar YALÇIN Sahneye Koyan Aydtn GÜN 28Mart Salı saat 2000 L Mınkus DON KİŞOT Koreografive bale 3 perde Sahneye Koyan- Valentın YEUZARIEV OrKestra Şefi Elşad BAGIROV 29 Mart Çarşamba saat 20 00 O Vferdı DON CARLOS opera 4 perde Orkestra Şefb Antonıo PtROLU Sahneye Koyan Gurçıl ÇEUKTAŞ 1 Nısan Cumartesı saat 15.30 $ Nısan Perşembe saat 20 00 KONSER SALONU K Ludvvıg BİR TENOR ARANIYOR muzikal komedi 2 perde Sahneye Koyan Adnan BfllNE Muzik Yonetmenı Serdar YAIÇIN 22MartÇarsambasaat-19 00 19,26 Mart Pazar saat 15 00 W A Mozart KUŞ ADAM ve PRENS çocuk operası 2 perde Sahneye Koyan Sumeray AfltMAN Muzık Yonetmenı Huseyın KWA 18,25 Mart Cumartesı saat 1500 IİL£T1.ERAIWUHK KUUUA MEHKEZI GI5ELEHINDE SATILMAK1»Dm. AKM Cı<eTel:(C.l'21 251 10 Jl/ÎSI St 00 (7 hat) 254 KOMEDİ 2 B01UM SON 4 OYUN Persemke 21.00, Paur 15.00 (Perşembe liHÜrunlidir.) MUZAFFER İZGÜ KOMEDİ 2 BOLUM SO« 5 OYUN . Cuma 21.00, C.tesi 15.00-21.00 IC.tesi 15.00 ln4irimlMir.) KUIIÜr liHalrji KatlııUrlyl». lx. âg c-j. ~htoİuk Ahme* Zuhal Bılgıner Uğuriu Gencer 9 MART - 2 NISAN BEYOĞUlKÜÇUKSAHNf fHienie (»ra 21.00 (iTOrfssı 15.30 21.00tar15.30 l ı l e l l e t Kiçil Sd» K Vdioromo pjeknde Gı(t Ttl 10212) 249 24 26 IS~ANBUL BUYUKSEHIR BELE] ŞEHIR TIYATROLARI K HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESI (240 77 20) 80. YIL KULTUR ETKINLIKLERI DÜNYA TİYATRO ORTAMI (SOYLEŞn ZEHRA İPŞİROĞLU TAMER LEVENT YILMAZ ONAY ALİ POYRAZOĞLU 20 Mart 1995 Pazartesı Saat HOO'de G ı r i ş U c r e t s ı z d ı r . KAYBOLMA ITERINEBIRPniNOVE DÖRTOYUNCIILEFAMAZI M5İU> fJOASKAA, MAHDl GlAŞatf V$£ LEBM2 GUNŞntAr OZDEN OITC1 Her hafıj pazar ftr^rûcn saal 1^ X) \e İS V) da Estanbul ^anai Merkezı nde ^ TEL C212) 269 O9 22 J KIMO?HAZERAYDA Stanbu San^ M* B ? i KÜMPANVA SAKNcSI Sakza^aaCad Esiu C«^IT« Sok 12 TarlaCaş Ta^srr 2 i 235 54 5? KARTAL SANAT IŞLIGI TIYATROSU Bertolt Brecht İHSAN'IN EVRELERİFanh Altınoz Serhot örcon YONETEN Ce' n E' Her Çarşamba 20.30 / Pazar 20.00 YER Penöık A'atjrK Kultu-Ev T e 393 4C19 ŞEHIR TIYATROLARI ı 1 HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESI (240 77 20) A TURAN OPLAZOGU CEM SULTAN Çocuk Oyunu BIR GECE MASALI Mart) (l8-l9HlartSâat 100) DAR1O FO HAKBIYE CEP TİYATROSU ( 240 77 20 ) ( ! 4 M a r AÇIK EVLİLİK 2 \ r . MAZLUMKIPER Saat 18002030 16 7 Mar Saat 1500 KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESJ (349 04 il) ERCJNSAV Çocuk Oyunu BİR BAŞKASI DE\«Z'^CÎAER (15-16-17-18-19 Mart) ( |8 .|9 M a r t S a 3 t || 00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 »7) HALDUN 'ANER GOZLERIMI KAPARIM VAZIFEMI YAPARIM : N SAVAŞ DINÇEL (15 16 17-18 19 Mart) Çocuk Oyunu , Ş •VvŞAR E « L G . ^ ı M D KIUÇ E P Ö5~O!L^ ' YAVRUM KIMIN ^CN'ETN! ŞEVKETAVŞAR (18-19 Mart Saat I I 00) ' FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ (524 53 tO) Çocuk Oyunu r K. \\AECH~E: \ SOYTARILAR OKULU TCV t'J TANERBARLASı (18-19 Mart Saat M 00) | AŞK MEKTUPLARI YON-~E\ HAKAN ALTINER (IS-16 17-18 19 Mart) GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ (571 40 47) FERENC KARİNTHY PEYNIRU YUMURTA ı u . L l , CANDOGAN (15-16-17-18-19 Mart) Çocuk Oyunu GOLGENIN CANI ^ C \ T " CEMOAVRAN (18-19 Mart Saat 1100) Onı" Ganlerı C»' 15 M. » M Per » 11 Cum 21II Ct 15 M. !• 11 f ı IH.ETLER, 5EHIK Tir»T«.OL»m OISELEHIILE KAOIKOT HM.DUN T»NE» (MEI1KEZ OISESİİ "4t SATILH«TAOI« U * t « \ u <i <> <> < | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) FRANKESTEIN Ik va/ınlandıgı it?1H yılırıdan bu vana laın I7fa yıldır ınsanlıgm ılgıs nı çeken bu trapk korku Cjkusu itlevenlerı koliıı ıuna çıvıloytK ı'k "Mırslı ve qenç bır doktoc Tck dıışı nduğu olumun uslesınden cjelerek oır hayat yafatmaklır Ve lırlın,ılı bır qecede bu tu kısu nerçekleşır Dr Vııl->r Frankensleın bır ınsan yaralır Yafıtıgı ışır \an ışlgını k.ılclırılamıydcak hadar buyıık manevı ağırlıûm larketl ÇınJe ıse ış ışten aeçmışiır Yara.ığın 'raıedıs kısa suıede Dr I r mkosleır ın traıedı<:ınp donuşur \aratıf)ın valnı/ ı •)! Vıclor un azabı olur' Kaba ve çırkın gorunuşune rağnen çok duy ır!ı kolayra old ırpbık=;n ama çocuksıı bu/ qıbı «m aynı 7 vııanda sempatık bır kış lığı olan yaratık rolunde Robert [ )ı Nır mesleh yaşa f nının en qtı,ol ovunctıluk arneklerıiK en bırını sergılıyorGovdesının parçafan larklı larklı < ı l/^Tcion alınmış olınası qerpken yafatıîjın lımı qovdpsını fciplayan makvaı ıç» De Nıro sabah 3 dp sete oelıp 1 ' saal ıırı yk nukyaı krılluğundı dlıınnası nerekıyordu ( akal sonuı, rnyranlık verıcıvdı Yaratık homDeMırovdu heın de ınsan c seMenndon ı rel iınış bır vıratık * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * » # ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle