24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 MART 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 AB-Kanada gerginligi • STRASBOURG (AA) - Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerinın balıkçı gemilerinin Kuzey Atlantik bölgesinde avianmalan garanti edilmediği sürece 15 ülkenin Kanada ile anlaşmalannı dondurmalannı istedi. AvTupa Parlamentosu üyeleri. lspanyol balıkçı gemisi Estai'ye 9 martta Kanada açıklannda uluslararası sularda avlandıği sırada Kanada Sahil Güvenlığı tarafından el konulmasına tepki gösterdiler. Irak2 Amerikalı'yı tutuMadı • VVASHİNGTON (AA>- Kuveyt sınınnı yanlışlıkla geçen ik ABD'linin Irak güçleri taraftndan tutuklandığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, yollannı kaybederek Kuveyt sınınnı geçen ve Irak topraklanna giren iki ABD vatandaşının Irak gûçlerince tutuklandığı belirtildi. Kuveyt makamlannın olayla ilgili olarak ABD'yi sürekli bilgilendirdiği bildirildi. Etopya Uçağı Sudan'a kaçrıhk • NAİROBİ (AA)- Etopya Hava Yollan'na ait içinde 92 kişi bulunan bir uçağın Sudan'a kaçınldığı bildirildi. Sudan Radyosu Etopya'da iç seferler yapan Boeing 737 tipi uçağın korsanlar tarafından Sudan'ın kuzeybatısındaki El- Ubayid havaalanına inmeye zorlandığı belirtildi. tçinde 85 yolcu ile 7 mürettebatı bulunan uçağın Başkent Addis Ababa'dan ülkenin kuzeybatısındaki Bahir Dar kenrine uçarken kaçınldığı kaydedildi.Uçağın kaçınlma nedeni hakkında bilgi verilmedi. Köplmam, askerleri hedef • NEW YORK (AA) - Nevv York Ticaret Merkezi'ni bombalama emrini verdiği gerekçesiyle v/argılanmakta olan Şeyh Omer Abdülrahman'ın müritlerinden Birleşmiş Milletler'i değil, bir askeri hedefi bombalamalannı istediği ortaya çıktı. Kör tmam'ın müritieriyle görüşürken gizlice kaydedilen kaset dün mahkemede dinlendi. Bantta Kör Imam "Amerikan ordusunu mahvedecek bir plan bulun, ancak BM haricinde bir yer düşünün" diyor. Gnaçov: Sahhrılara devam • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın güvenlikle ilgili tüm bakanlan, Grozni'nin düşmesinden sonra geçen uzun bir aradan sonra yeniden Çeçenya'ya gittiler. Rusya Savunma Bakanı Pavel Graçov, gelişinin askeri bir taarruz anlamına gelmediğini belirtmesine karşın "Ancak geriye kalan yasadışı silahlı güçleri (Dudayev güçleri) ortadan kaldırmak amacı ile Argun, Şali \e Gudermes'e yönelik askeri faaliyetlerimiz yakında artabilir" dedi. Bakii'de ayaklaııma bastuiklı• Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e bağlı güçler dün sabaha karşı OMON karargâhına operasyon düzenledi. Ayaklanmacılann lideri Ruşen Cevadov, operasyon sırasında öldûrûldü. Ruşen Cevadov Dış Haberier Servisi - Azer- baycan'da özel polis birliklerinin (OMON) Cumhurbaşkanı Hay- dar Aiiyev'e karşı geçen salı ak- şamı başlattıklan ayaklanma dün bastınldı. OMON bırliklerinin li- deri, Içişleri Bakan Yardımcısı Ruşen Cevadov, hükümet birlik- leriyle OMON arasmdaki çatış- malar sırasında öldürüldü. Bakü yönetimi, ayaklanmacılann Cumhurbaşkanı Aliyev'i öldür- meyi hedeflediklerini açıkladı. Ayaklanmanın bastınlması sonrasında Aliyev hükümeti ge- niş çaplı tutuklamalara girişti. Azerbaycan Içişleri Bakanlı- zı'rnn OMON birliklerini dağıt- ma karan alması üzerine yöneti- me karşı ayaklanarak başkent Ba- kü'ye yürüme tehdidinde bulu- nan OMON'un karargâhına dün sabaha karşı bir operasyon düzen- lendi. OMON karargahını salı akşa- mından bu yana kuşarma alnnda bulunduran ordu birlikleri tara- findan gerçekleştirilen ve öğle sa- atlerine kadar süren operasyon sı- rasında, OMON'un gayri resmi lideri olan Içişleri Bakan Yardım- cısı Ruşen Cevadov öldürüldü. Ağır silahlann kullanıldığı ope- rasyon sırasında bir top mermisi- ne hedef olan Cevadov'un daha sonra hastaneye kaldınlırken yol- da öldüğü bildirildi. Rus haber ajansı Interfaks, ça- tışmalar sırasında 28 kişinin öldü- ğünü, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. AHyeVin açıklaması Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ayaklanmanın bastınlmasının ar- dından yaptığı açıklamada, ayak- lanmacılann darbe yaparak yöne- timi ele geçirmeyi planladıklan- m, ancak ordu birliklerinin ope- rasyonu sonucunda darbe girişi- minin tamamen bastınldığını res- men duyurdu. Aliyev'in açıklamasına göre, ayaklanma bastınlmasaydı OMON birlikleri dün parlamen- to. içişleri bakanlığı, cumhurbaş- kanlığı ve televizyon binalannı ele geçirmeyi planlıyorlardı. Cumhurbaşkanı Haydar Ali- yev, Interfaks ajansına yaptığı açıklamada dün sabahki operas- yon sırasında meydana gelen ça- tışmalarda OMON lideri Ceva- dov 'un yanı sıra 4 hükümet aske- ri ile bilinmeyen sayıda ayaklan- macı polis ve sivilin de öldüğünü bildirdi. Aliyev; başansızlıkla sonuçla- nan bu darbe girişiminin, Azer- baycan'ı güçlendirdiğini söyledi. Azerbaycan Ulusal Güvenlik Bakanı Namık Abbasov ise Inter- faks ajansına yaptığı açıklamada, darbe girişimiyle ilgili olarak Azerbaycan'ın SSCB dönemin- deki lideri Ayaz Muttalibov ile es- ki Başbakan Suret Hüseyinov'u suçladı. Abbasov, darbecilerin Cumhurbaşkanı Aliyev'i ele ge- çirerek öldürmeyi planladıklannı da ileri sürdü. Azerbaycan'da meydana gelen her kanşıklığin altmdan adı çıkan eski lider Ayaz Muttalibov, Rus- ya yönetiminin hitnayesi altında Moskova'dayaşıyor. Eskı Başba- kan Suret Hüseyinov ise geçen yıl Haydar Aliyev'e karşı darbe giri- şiminde bulunmuş, ancak girişim basansızlıkla sonuçlanınca Mos- kova'ya kaçmıştı. Ulusal Güvenlik Bakanı Abba- sov, darbe ginşimı konusunda Halk Cephesi Müsavat Partisi'ni de suçladı. Kuzey Irak'ta alternatif hükümet• Irak Ulusal Kongresi, tüm muhalefet gruplannı 21 martta olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e karşı alternatif geçici hükümet ilan edilmesi planlan açıklanacak. LALE SARltBRAHlMOĞLU ANKARA - PKK'ye yakın Kürtler 21 martta Türkiye'ye karşı sözde Kürt Parlamentosu kurmaya hazırlanırken, Kuzey Irak'taki muhalefetin de Bağdat yönetımine karşı alternatif geçici hü- kümet ilan etmeyi amaçladığı belirti- liyor. Kuzey Irak'ta aralannda Süryani ve Türkmenler'in de buiunduğu muhale- feri bünyesınde toplayan ve kendisine hükümet süsü veren Irak Ulusal Kong- resi (INC), Saddam'a muhalif tüm gruplan 21 martta olağanüstü toplan- tıya çağırdı. Türkiye'nin; INC'nin banş planına destek veren ABD ile Kuzey Irak'ta çarpışan üa ana Kürt grubundan Kür- distan Yurtsever Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'yi uyararak Irak yöne- timini taciz etmemeleri çağnsında bu- iunduğu öğrenildi. Washington'un, bu çagnya karşı Ankara'ya, INC'nin 21 martta yapmayı planladığı toplantıda alacağı kararlara destek vermeyeceği konusunda güvence verdiği bildirilir- di. INC, ABD'nin kendilerine destek olduğunu savunuyor. Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) lideri Mcsut Barzani'nin, gerek Talabani ile aralanndaki anlaşmayı ih- lal etmesi gerekse Ankara'nın karşı çıkması nedenıyle INC'nin yapmayı planladığı toplantıya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. KDP'nin toplan- tıya katılmaması halinde muhalefetten ihraç edileceği belirtiliyor. KDP ise geçen günlerde yaptığı toplantıda, Kerlcük'ün Saddam'dan kurtanlması plarunı bir 'maceracdık' olarak nite- lendirdiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, gerek Tala- bani gerekse INC'nin, Saddam lcuv- vetlerinin kendilerine saldın hazırlığı içinde buiunduğu yolunda yapay ha- berler yaydıklanna da dikkat çekiyor- lar. Ancak Saddam kuvvetlerinin, In- cirlik'te konuşlu Çekiç Güç'ün koru- ması altında bulunan 36. paralelin al- tındaki Kuzey Irak ile kendi bölgesin- deki beş noktaya büyük bir harekat ha- zırlığı için zırhlı birlikler yığdığı ileri sürülüyor. ALMANYA^DA TURKLERE SALDIRILAR 'Bonn, PKK'ye karşı kararlr BONN/ANKARA (AA) - Alman- ya'daki Türk kuruluşlanna PKK yan- daşlan tarafından yapılan saldınlarön- ceki gece de devam etti. Almanya Dı- şişleri Bakanı Klaus Kinkel, Bonn yö- netiminin suçlulann üzerine kesin ka- rarhlıkla gitmesi gerektiğini söyledi. Baden Württemberg, Kuzey Ren Westfalya ve Hessen eyaletlerindeki beş kentte Türk kuruluşlanna molotof kokteyli atıldı. Olaylarda can kaybı ol- madı. Ulm ve Rüsselsheim kentlerin- de, Türk seyahat acentelerine molotof kokteyli arılması sonucu çıkan yangın- da 15 bin marklık hasar meydana gel- di. Offenburg kenti yakınianndaki Gergenbach kasabasında bir Türk der- neğine, Lahr kasabasında ise bir ca- miye molotof kokteyli atıldı. Alman- ya'nın Kuzey Ren Westfalya Eyale- ti'ndeki Gütersloh kentinde de Türk- Alman Kültür Derneği'ne molotof kokteyii atıldı. Almanya'da son günlerde Türk ku- ruluşlanna yapılan saldınlann artma- sı üzerine Almanya Dışişleri Bakanı KlausKinkel, suçlulann üzerine kesin kararlılıkla gidilmesi gerektiğini söy- ledi. Bakan Kinkel dün yaptığı açıklama- da, Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther'den önümüzdeki günlerde Eyalet İçişleri Bakanlannı toplaması- nı ve Almanya'daki Türklere yönelik tehditleri görüşerek, gerekli ve ciddi önlemleri almasuıı istedi. Kinkel, 'Ahnanya'daki Tfirklerin can ve mal güvenliklerinin korunma haklabulunduğunu'belirterek, "Kun- dakçılar ve dtğer şiddet e>lemlerine ka- nşanlar. hangi ülkeden gelirse gelsin taldbata uğrayacaklarmı ve cezaiandı- nlacaklannı bilmeiidiriern dedi. Kinkel, şiddet eylemlerinde bulu- nanlann Almanva'daki misafırlik hak- lannı istismar ettiklerine de dikkatı çe- kerek, buna kimsenin hakkının olma- dığını belirtti. Ankara'nın girişimleri Almanya'daki Türk mal varlıklanna yönelik saldınlar nedeniyle Ankara, acil ve etkin önlem almması için Bonn nezdinde aralıksız girişimde bulunu- yor. Üst düzey diplomatik bir kaynak "Devamlı olarak Alman makamlan nezdinde girişimde bulunuyoruz. En üst düzeyden eyaletler düzeyine kadar bu konu sürekli işleniyor" dedi. Girişimlerin Almanya'da gerçekleş- ririldiğini ifade eden aynı kaynak "Sal- dınlar hakkmdalrî endişelerimizi, sü- ratie ve etkin tedbir alınması talepleri- mizi dile getirivoruz. Faillerin yakala- narak bir an öncecezalandınlmasını is- tiyonız'' şeklınde konuştu. Almanya İçişleri Bakanı Manfred Kanther, çarşamba günü sığınma baş- vurulan kabui edilmeyen Kürtler ile suç işleyen ve şiddet eylemlerine adı kanşan PKK yandaşlannın Türki- ye'nin vermiş olduğu güvence ile sı- nırdışı edileceklerini açıklamıştı. An- cak Sosyal Demokratlar, Kanther'in karanna karşı çıkmıştı. 'TKP/MLdekatıhyor' Hessen Eyaleri Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Helmut Ferse, Al- manya'daki Türk kuruluşlanna yalnız- ca PKK'nin değil, 'aşın solcu TKP/MUnin de saldınlarda bulun- duğunu' söyledi. Ferse, Alman haber ajansı DPA'yayaptığı açıklamada, an- cak söz konusu saldınlann büyük bö- lümünün PKK tarafından gerçekleşti- rildiğini belirtti. Ferse, 'Bu saldıniar örgütün turizmi boykot girişimleri çerçevesinde yapılmaktadır' dedi. Azerbaycan 'da Ankara arabulucu A1VKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Azerbaycan'da ikınci kez ayaklanan ve dün bastınldıklan bildirilen özel polis gücü OMON ile yönetim arasında ıkinci kez arabuluculuk görevinde bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçısi Altan Karamanoğlu'nun geçen günlerde OMON güçlerinin lideriyle temas kurarak isyanın bastınlması çağnsında buiunduğu öğrenildi. Türkiye, geçen yıl ekim ayında yönetıme karşı yıne isyan eden OMON güçleri nezdinde bir girişimde daha bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Sölevınan Demirel de Pakistan'ı ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile gelişmeleri yakından ızlemek ve Türkiye'nin yönetime destek olduğunu vurgulamak amacıyla sürekli telefon teması yapmıştı.Azerbaycan'ın Ankara'daki Büyükelçisı Mehmet AB Nevruzoğhı da Türkiye'nin yönetime verdiği desteği dile getirerek Türkiye'nin ülkede durumun sakinleştirilmesi için bir kez daha çaba göstermesinden memnunluk duyulduğunu dile getirdi. Ik-vlet Başkanı jman, koruma gucunun ülkede eğini jsına rağmen Hınat askerierin birsavaş için haarlıklan sûrüyor. Krayina Sırpları yasak bölgeye silah yığıyorDış Haberler Servisi - Hırvatis- tan'ın güneyındeki Krayina Sırpla- n'nın, Birleşmiş Milletler (BM) gücünün çekilmesi durumunda ar- dından patlak vermesi olası çarpış- malara hazırhldı olmak amacıyla "yasak bölgeye" ağır silahlar sev - kettikleri bildirildi. Sırplann anlaşmalara aykın şe- kilde "ayınm bölgesinde'' ağır si- lahlar bulundurduklannı doğrula- yan BM sözcüsü Nevv York'ta yap- tığı açıklamada, Sırp işgali altındâ- ki bölgenin kuzey, doğu ve güne- yine birlik kaydınldığının saptan- dığını ve askeri eğitim yapıldığının tespit edildiğini vurguladı. Ote yandan ABD yönetimi, ma- yıs ayı başında sona erecek olan Bosna-Hersek'teki ateşkesin uza- tılması çağnsında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Warren Christop- her, önceki gün Boşnak-Hırvat Fe- derasyonunun kuruluşunun binncı yıldönümü nedeniyle Washing- ton'da düzenienen törenler sırasın- da yaptığı konuşmada "Sanınm, Bosna'nm tüm halkuu kapsayan da- ha kapsamlı bir banşa ulaşmaya keodimizi adamamız esasor" dedi. Christopher "Tüm taraflan. şu an- da var olan ateşkese u\maya ve sü- renin bitimindenönce uzarmavaça- ğuTyorum" dedi. Federasyon için ABD'nin daha fazla desteğini isteyen Federasyon liderleri de Sırbistan'ın eninde so- nunda banş sürecine katılmak için uluslararası baskıya boyun eğeceği- ni söyledi. Hırvatistan Dışişleri Ba- kanı Granıç "Tek bir çözüm var. O da Sırplann elındeki Hırv"aristan topraklannın Hırvatistan ile birleş- mesi,BosnabSırplannizoleedilme- si, eski Vugoslavya'dan kopan tüm devletkrin karşılıkh tanuıması, Sır- bistan'a karşı uygulanan ambargo- nun kaJdınlması" dedi.Hırvatistan Devlet Başkanı FranjoTudjman ve ABD başkanı Bill Clinton arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede de Bosna sorununda ABD'nin dip- lomatik etkısinın artması gereği vurgulandı. Federasyonun Devlet Başkanı Yardımcısı Eyüp Ganiç, Clinton'la görüşmesı sırasında "ül- keteri için daha fazla şeyler vapma- ya devam etmelerini, istediğini söy- ledi" söyledi.Öte yandan, dün yar- dım malzemesi taşıyan iki uçağa Saraybosna havaalanına inerken ateş açıldığı bildirildi. BM sözcüsü Aleıander lvanko yaptığı açıkla- mada olayın incelendığini ve ateşin geldıği mevkinin saptanmasına ça- lışıldığını belirtti. BORU HATTI ANLAŞMASI Kazak petrolüne Ceyhan yolu açıldıALMATI (AA) - Azerbaycan'dan son- ra. Kazak petrolüne de Ceyhan yolu açıl- dı. Kazak petrolünü Ceyhan'a ulaştıracak boru hattı güzargâhı ile ilgili protokol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müs- teşan Ahmet M. Gökçen ve Kazakistan Petrol ve Gaz Endüstrisi Bakanı Nurlan Balgimbaev tarafından Kazakistan'ın baş- kenti Almatı'da dün imzalandı. Gökçen başkanlığındaki Türk heyetinin, petrol taşımacılığı konusunda Almatı'da üç gündür süren görüşmeler, Kazakistan'da ımzalanan protokolle mutlu sona ulaştı. Bu arada, protokolde benimsenen gü- zergâhın gerçekleşmesi için Türkmenis- tan, lran ve Azerbaycan ile de anlaşma im- zalanması gerekiyor. Almatı'da dün imzalanan protokole gö- re, Kazak petrolünü Ceyhan'a ulaştıracak güzergâh, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, lran ve Nahcivan hattını izle^ yerek, Türkiye'ye girecek. Protokolle Türkiye, boru hattı sınıra gel- dıkten sonra, taraflara her türlü kolaylığı sağlamayı ve petrolün sınırdan Ceyhan'a taşınmasında yardımcı olmayı taahhüt edi- yor. Müsteşar Gökçen başkanlığında, TPAO Genel Müdürü HayTettin Uzun'un yer al- dığı Türk heyeti, protokolün imzalanma- sından sonra Türkiye'ye hareket ettiler. Demirel'e sevgi gösterisi • Pakistan gezisini sürdüren Cumhurbaşkanı Demirel dün Islamabad'dan Peşaver'e geçerek Hayber Geçidi'ni gezdi. Demirel Peşaver'de sevgi gösterileriyle karşılandı. PEŞAVER (Cumhuriyet) - Cumhur- başkanı Süleyman Demirel, Pakistan'ın başkenti Islamabad'dan Peşaver'e geçerek Hayber Geçidi'ni gezdi.Cumhurbaşkanı Demirel, Pakistan Cumhurbaşkanı Faruk Ahmed Han Legfaari ile birlikte özel uçak- la Islamabad'dan Peşaver'e gitti. Havaala- nında törenle karşılanan Demirel'e yerel giysili çocuklar sevgi gösterilerinde bulu- nurken "Türkiye-Pakistan Dostluğu Çok Yaşa" ve "Baba HoşgekMn" pankartlan dikkati çektı.Demirel ve Leghari daha sonra hehkopterle 35 kilometre uzunlu- ğundakı Hayber Geçidi'nin girişine ulaş- tılar. Karayoluyla geçidın Pakistan-Afga- nistan sınınnm uç noktasına giden Demi- rel ve Leghari 'ye burada bir subay tarafın- dan geçit hakkında brifing verildi. Bri- fingde. eski SSCB'nin Afganistan'ı işga- linin bölgedeki ticareti etkıledıği ifade edi- lerek ticaretin işgalin sona ermesinden sonra da eski canlılığına kavuşamadığı be- lirtildi.Demirel. brifıngi veren subayate- şekkür ederek şunlan söyledi: "Eminizki bölgeye banş gelecektir. Bu bölgedeki tüm insanlar kardeştir. Eminim ki ticaret de ge- lişecektir. ECO zirvesinde de bunlan ko- nuştuk.. Eminim ki bölgede her şey iyi ola- cakör.'' K o n u t S a h i b i O l u r k e n ; D a y a n ı l m a z B a n k a F a i z l e r i , N e Z a m a n B i t e c e k E n d i ş e s i V e B e l i r s i z M a l i y e t A r t ı ş l a r ı K a r ş ı s ı n d a . . G HH •• •• •• ozunuzuJET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle