23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 MART1995 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 PENCERE MBaştarafi 2. Sayfada olaylardan sonra hukumet rtıraf etmek zorunda kaldı. "Polıs emırdınlemıyori. " Nıçın'' Çunku şenatçılarpolıste orgutlenmışlerdır, kımı guven- lık gorevlısı Alevıyı duşman sayıyor • Ataturk devrımlerını benımsemış kadın ve erkek Muslumanlar, laıkhğı ozumsemışlerdır, ınançlar vıcdanlanndadır, çoğu namaz kılmaz, hacca gıtmez, kadın haklannı benımser, tesetture uymaz, çağdaş yaşamın gereklennı yenne getırın şenatçılığın karşısındadır Alevılerle bırlıkte, bağnaz olmayan Sunnı kıtlelerı, Anadolu Muslumanlığını oluştuaıriar Şerıatçılar, buna karşı sıyasal ıktıdarı ele geçırerek ulkede şerıat dıktası kurmak ıstıyorlar, devletı ele geçırmek tasanmları da yuruyor Polıste gorulen, bu gıdışın gostergesıdır1 Polis, can ahnadan etkili M Baştarafi 1. Sayfada boyutta oldugunu \urgulayarak "Yetkililer zahmet edıp olay ye- rine gelseterdi. süah kullanmayın emnne uyulurdu. Guvenlık guç- ferimiz, can almadan etkili ola- bilecek konuma suratle getiril- meüdir" dedı CHP Genel Sek- reten Adnan Keskin de olayla- nn sorumlusu olarak gostenlen emnıyet orgutunun yenıden ya- pılandinlması gerektığını soy- ledı Ecevıt, dun duzenledığı basın toplantısında tstanbul Valısı Hayri Kozakçıoğiu nun olayla- nn oldurucu sılah kullanılma- dan yatıştınlması konusunda "EUerinde goz \aşartıcı gaz ıçın maske ve lastık mermı bulunma- dığı" yonunde açıklama yaptığı- nı anımsattı Ecevıt. "Bfcrimyıl- lardır vaptığımız uvanlara ku- lak \erselerdi, guvenlık guçleri- mız, vontem ve donanım bakı- mından bovlesıne acınacak du- ruma gelmezlerdı T> dedı Bankatlardakı "militan'" sa- yısının 150 kışıyı bulmadığını soyleven Ecevıt "150 kişi\i bi- le olay yerinden silah kullan- maksızın uzaklafüramayan dev- letin otoritesinden soz edilebilir mi" dıye sordu Istanbul'dakı olaylarda, gu- venlık guçlennın. "SBah kullaıt- ma>Tn" emnne karşın ateş aç- malannı hukumet yetkılılennın "basiretsizliği'' olarak değerlen- dıren Ecevıt şoyle konuştu "Eğer zahmet edip, biraz ris- ki goze alıp. olay yerine gelseler- di, sılah kullanmayın emrine uyulması kolavlıkla sağianırdı. Ulkucu demeklenni kapatmak- tan veya bunlarla ıbşkılenni kes- mekten soz etmeve başlavan •MHP'de bde uvanma eğıhmlen görülmeve başlandı Ama iktı- dann resmı ortaklan hâlâ uy ku- da. Polısier arasında yetkıhlenn emirierine uymayacak kadar yanlı olduklan goruienler, der- hal meslekten veya akhf gorev - den uzaklaştınlmalıdırlar. Gu- venlik guçlenmız, can almadan etkılı olabdecek konuma suratie getırümelıdır." CHP Genel Sekreten Keskin de dun duzenledığı basın top- lantısında, istanbul da yaşanan olaylann, daha ozenlı hareket et- melen gereksınımını gosterdı- ğını vurgulayarak Nevruz kut- lamalan ıçın uyanda bulundu lçışlen Bakanlığı'nın polısın yenıden yapılandmlması ıçın harekete geçmesı gerektığını belırten Keskin, "Polisimizin, demokratik bir toplumun poüsi olduğu bılıncıne kavuşturıilma- sı ve olaylar karşısında bu anla- yışla hareket etmesını sağlava- cak bır bılgi donanımını sağla- ması zorunludur"* dedı ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Şadan Tlızcu olaylar karşısında hukumetın acız kal- dığını vurgulayarak "Devletinis- tihbaratı tek kelimeyle iflas et- miştir'" dedı Turkıye Sosyalıst Işçı Partısı Genel Başkanı TurgutKoçakda yaptığı yazılı açıklamada. başta polıs teşkılatı olmak uzere dev- letın tum kademelennı MHP'lı ve şenatçı guçlerle dolduranla- nn bugun hırsız-polıs rolu oy- nadıklannı soyledı Koçak tt \IHP G«nel Başka- nı Alparslan Turkeş, Vunanis- tan'ı olaylann arkasında göste- rerek yaİan soyluyor" gonışunu savundu MHP Genel Başkan Ymdım- cısı Oktay Ozturk ıse olaylann asıl suçlusunun PKK oldugunu ılen sûrerek "1980oncesininko- munıst knptolan bu sefer miüe- tı bolmek, devletı parçalamak ıçüı başka oyunlar içerisindedir- ter" goruşünu dıle getırdı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY RAVALPİNDİ - 6 mılyar nufuslu dunyamızda alt ve ust sınırlarda yaşayanların sayısı bırer rrnlyar Yaklaşık 1 mılyar ınsan, teknolojının gelışımınden, tum olanaklarından yararlanıyor Bır o kadarı da açlık sınınnda, yarın ekmek bulacak mı bılmıyor Mutlak eşıtlık tabıı kı ınsanın do- ğasına uygun değıl Ancak her 6 kı- şıden bırısmın açlıktan olme tehlı- kesıyle karşı karşıya bulunması, ılk dılımın ayıbıdır Pekı, azgelışmış ya da gelışme- mış ulkelerın yonetımlen, bu çelış- kının ayırdında mı'' Kurusıkı sozler geçerlıyse evet Ama uygulamaya baktığınızda ha- yır Işte Pakıstan ve Hındıstan Ingıl- tere'nın bolgeden çekılırken ektığı "Keşmır sorunu" yıllardır çozulemı- yor Pakıstan Hındıstan'dan daha guçsuz olmadığını kanıtlamak ıçın hazınesının uçte bınnı savunma sa- nayııne ayırıyor Bu yolda atom bombası dahıl her turlu gınşımı ya- pıyor Pakıstan'ın haklılığı, haksızlığı ay- rı konu, Ravalpındı sokaklarmda bıze aynlan araçla dolaşırken bun- lan duşundum Islamabad, yabancılann deyımıy- le "yalancı şehır" Çunku Pakıs- tan'ın gerçeklerını yansıtmıyor Bu- gunku lıman, mafya, uyuşturucu tı- caretı ve dınsel çatışmalar kentı Karaçı'nın, "başkent yukunu" kaldı- ramamasıyla bırlıkte başka seçe- nekler duşunulmuş 40 yıl kadar once Ravalpındı'ye taşınmış He- Azgelişmişliğin Dîli men sonrasında da 20 kılometre uzakta yenı bır kent kurulmuş Adı- na da Islamabad demışler Pakıs- tan'ın başkentı, Yenı Delhı, Brasıl gıbı "sonradan olma" Islamabad'ın oykusunu bır başka gune bırakalım, Ravalpındı yolculu- guna geçelım Kent adını Raval adlı bır "S/A)"ten alıyor "Raval'ın köyu" an- lamına gelıyor Ravalpındı'ye ulaşmak ıçın Isla- mabad'dan ayrılmaya gerek yok Ikısı yan yana Kent merkezıne yaklaştığımız, alabıldığıne suslu otobus ve kam- yonlardan anlaşılıyor Ama nasıl sus1 Bır otobusu anlatmaya çalışayım Onde ve arkada, en alttan yere kadar sallanan sıra sıra zıncırler var Aralarına dansozlenn ses çıkarmak ıçın parmaklarına taktığı teneke yu- varlaklar yerleştırılmış Otobus hafıf bır fren yapınca tum zıncırler şangır şangır sallanı- yor Sanırsınız, yuklu bır deve ker- vanı geçıyor Lastıklerın jantlarının da en az 4- 5 renkte boyalı ve fosforiu oldugu- nu vurgulayıp yukarı çıkalım Ka- portanın en altında 10 santımetre yukseklığınde gullerle suslu bır bant Orta kesımınde Fantom uça- ğının resımlen Her bınnın yonu yu- karı doğru, arkalannda alev, hızla yukselıyorlar ö n kapının uzerınde Pakıstan Hava Yolları'nın (PIA) büyuk bır amblemı Bunu, onlarca çıkartma ızlıyor Yan camlarda geyık resımlen Bu kadar suse, geyık muhabbetı de yakışmış hanı Ben gormedım, ama Pakıstanlılar belkı gen muhendıslığı yoluyla uret- mışlerdır, geyıklenn ayaklan kırmızı govdesı mavı, başı yeşıl Boynuz- larda ıse gerçekçı davranmışlar, sı- yah Arkada uç tane demır merdı- ven, yukarı çıkmak, orada yer yok- sa tutunup yolculuk etmek ıçın Şımdı bıraz gaza basalım, otobu- sun onune geçelım Sılecekler guç- lukle seçılıyor Rengarenk kartal re- sımlen, on camın her ıkı tarafında uçuşuyor Her kartalın arasına da renklı fosforlu bantlarla sınır çızıl- mış, hadlerını bılsınler değıl mı ama1 Otobusun dort bır tarafındakı Ur- duca yazıları ıse okuyamıyoruz Şoforun onundekı aracın hız, benzın durumunu gosteren bolu- mun camı kırılmış, bırkaç kablo sarkıyor Kotuluklerden korunmak ıçın otobusun dort bır yanına sıyah bezler bağlandığını aktarıp sokak lara geçelım Lokanta, yanında demırcı dukkâ- nı Onu yaylı yatak mağazası ızlıyor Arada kulubelı tamırcıler Ravalpındı'nın yanı sıra pek çok kentte sokağa tukurmek "yağmur- dan" Ama bu beyaz balgam değıl, kırmızı. Sokaklarda pek çok kırmızı ada- cık vardı Nedenı, uyuşturucu "Bu- ^b^ adh keyrf venci bır bıtkırnn yap- rağını kurutuyorlar Badem yaprağının ıkı katı kadar, ıçıne -yanlış saymadıysam- sıyah- tan beyaza dek 8 renkte baharat ve çeşıtlı tohumlar koyuyorlar Ekmek gıbı katlayıp bır hamlede ağızlanna atıyorlar Keyıfle çığnıyorlar Kırmızı renk baskın olunca "son urön" bu renkte çıkıyor Bu keyıf veren mad- denın satışı ana caddenın kenann- da, açık açık, kırlı standlarda yapılı- yor Yarım saat kadar da Ravalpın- dı'nın ara sokaklarmda dolaştık Dar bır yol, yanında açıkta akan la- ğım, 2 metre otesınde evler ve atol- yeler Araçların olanca susuyle surucu- lerın sıyahın tonlannda pıslığı o ka- dar zıttı kı bır şofore sormak ıste- dım, başaramadım Bızı Ravalpındı'den sonra Hıma- layalar'ın karşısındakı Marı Dağla- n'na goturen resmı aracın şoforu ıse ış bulduğu ıçın sevınçlı ama otobusunu susleyemedığı ıçın uz- gun Sordum - Senın de otobusün olsa susler mısın? - Hem de nasıl - O zaman ılk ıkı satın anonim, son ıkı satırı sana ozel, al sana ofo- busunun arkasına asman gereklı tabela Âşıksan vur saza I şoforsen bas gaza I aldırma bayıra duze I benım adım otobus değıl, fuze Camilerde birlik • Baştarafi 1. Sayfada yapılırken. bazı camı mescıt ve okullara yapılan bomba ıhbarla- n asılsız çıktı Sıvas'ta ozellıkle Alevılenn oturduğu Alıbaba, Gokçebostan \e Kolej semtlenn- de asken bırlıklerce yoğun gu- venlık onlemlen alındı Ada- na'da da Ulucamı. Yağcamı, Ke- meraltı ve Çıftemınarelı camıler çevresınde onlemler yoğunlaştı- nldı Çevık kuvvet gorevlılen sıvıl ve resmı polısier panzerler eşlığınde olası eylemlere karşı bekleyışe geçtı Cuma namazının bıtmesıne yakın artan gergınlık, namazdan çıkanlann sakın ve sessız dağıl- malan uzenne sona erdı Şanlıurfa'da da cuma namazı ofaystr son» erdı Valı 2üyaettin \kbulut namaz oncesı dun sa- bah kıtle örgutu temsılcılen, ku- rum yonetıcılen, okul mudürle- n ve kentın ılen gelenlenyle bır toplanrı yaparak ulkenın karma- şaya surûklenmek ıstendığıne dıkkat çektı Tokuş, belgeli işkenceci Cuma namazlannda berhangi bir olay çıkmadı. (AHMET ŞIK) Tetikçüer için Meclis soruşturması • Baştarafi 1. Sayfada Menzir ve ll Jandarma Alay Komutanı Baki Onurlu- baş da katıldı Sabah saat 10 00'da başlayan ve basma kapalı olarak yapılan toplantıya saat 11 OO'de Başba- kan Tansu Çıller İstanbul'a geldığı ıçın ara venldı Ko- zakçıoğiu Menzir ve Onurlubaş, Çıller'ı karşılamak ûzere toplantıdan aynldı Kozakçıoğiu, toplantıdan çı- kışında "Bugune kadar mevdana gelen olavlann cere- yan ediş şekli ve vapüanlar hakkında bilgi verdim. Ko- misyon çahşmalânna devam edecek" dedı Daha sonra basına bır açıklama yapan Komısyon Başkanı lsmaıl Kose, TBMM'nın olaylan buyuk bır hassasıyetle takıp ettığını, komısyonun da bu amaçla kurulduğunu so> ledı CHP'lı MehmetSevigen ıse "Ko- misyondan çıkan Mehmet Kerimoğlu ve Fahri Gün- duz'un verine Sahnan Kaya ile ben girdim. Başından be- ri olavlann içindevdık \e komısvona daha sağlıkb var- dımcı olabıleceğımızı duşünduk. Sanıyonım rapor 5-6 gune kadar hazır olur" dedı Başbakan Tansu Çıller dun oğleden sonra İstanbul Valılığrnde "dcğerlendirm»" toplantısı yapacağını bıl- dırdı Saat 15 45'te Çıller'ın başkanlığında başlavan toplantıya dün ABD'den donen Dışışlen Bakanı Mu- rat Karayalçuı, lçışlen Bakanı Nahh Menteşe Devlet Bakanı Ah Şevki Erek. Sanayı Bakanı Mehmet Donen, Emnıyet Genel Muduru Mehmet Agar, îstanbul Valısı Hayn Kocakçıoğlu, İstanbul Emnıyet Muduru Necdet Menzir ıle dığer yetkılıler katıldılar Toplantıdan sonra basın mensuplanmn sorulannı ya- nıtlayan Çıller, ulke olarak ınsanlan ve ıdarecılenyle parlak ve güçlu bır geleceğe doğru azımle ılerlenece- ğını soyledı Çıller, "Önumuzdeki günkrdeyine bu tur tahrikler gündeme gelebUir şu veva bu vesik ile. Butun vatandaşlanmı bir kez daha uvanvorum. Bunu yapar- ken vatandaşm, vatandaşın karşısına gehnesini ısteven- ler olacaktır. Buna musaade etmeyelım. Kardeşın. kar- deşin karşısına gebnesıne musaade etmevehm. \ atanda- şın, dev letin karşısına gelmesını ısteveceklerdır. Vnıan bu tahriklere kapüacak biçimdecevap vermeyeüm" dı- ye konuştu Demokratik rejım ıçensmde devletı polı- sın koruduğunu vurgulavan Çıller, şoyle devam ettı "Onlann eksiği vardır. fazlası vardır; buna devlet ce- vap venr. Dev let araştırmasını vapar, gcreğini v apar. Bu av runı vapmalanna ve bu tahrıklerie bır farklı planı uv- gulamalanna sakın ola musaadeetmeyclim. Bugun bu- tun vatandaşlanmla bır kez daha gurur duvdum. Bir kezdaha onlara şukranlanmı sunmak istivorum. Benım ulkemin sagduyusu, insanlannuı sağduvusu tarihten gelmektedir. Bir kez daha tek isteğunin kardeşiik oldu- gunu, birlik oldugunu ifade edhorum. Gerisini, her şe- yi haUederiz. Geleceğimiz son derece partakür." Bu arada İDGM Başsavcılığı tarafindan gorevlendı- nlen 3 savcı da olay bolgelenndekı ıncelemelennı sur- duruyor TTB de dun ^NKA'ya yaptığı açıklamada öl- durulenlenn otopsı raporlannın açıklanmasından son- ra lçışlen Bakanlığı, istanbul Valılığı ve İstanbul Em- nıyet Mudurluğu hakkında dava açacaklannı açıkladı I Baştarafi 1. Sayfada 1975-77 vıllan arasında bırkaç kez 'işkence' suçlamasıyla kar- şılaştığı belırlendı 25 Ağustos 1975 tanhınde Kemal Köksal v e Mehmet Karakaya'ya işkence vaptığı gerekçesıyle hakkında dava açılan Tokuş, Kırsehır As- lıye Ceza Mahkemesı'nce 2 Ka- ;>ım 1982 tanhınde 2 5 ay hapıs ve 'memurivetten men' cezası- na çarptınldı "Poüse yalaşmıyorw Adının açıklanmasını ısteme- yen ve Mehmethan Tokuş'la bır donem bırlıkte çalıştığını belır- ten emeklı bır emnıyet gorevlı- sı, Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, Tokuş"un bır polıse ya- kışmayan davranışlan nedenıy- le dıkkatını çektığını ve hakkın- da kuçûk bır arâştuma yapma ıhtıyacı duyduğunu soyledı Bu araştırması sırasında, 1977 yıhnda Kars'ın Çıldırılçe- sındegorev yapan Tokuş'un sağ goruşlulen koruduğunu, ılçede- kı Kurt ılen gelenlenne yonelık olarak "Çddır'da Kürt bırak- mavacagun" dedığını oğrendı- ğını kaydeden emeklı emnıyet- çı, taraflı davranışlannı arttıran Tokuş'un "Çıkhr Kavmakamb- ğı onune bozkurt hev keli dikece- gBn" sozlennı sarf ettığını ılen surdu Taraflılığı ıle Çıldır'da tepkı toplayan Tokuş'un kaldı- ğı evın tarandığını da oğrendığı- nı dıle getıren bu kışı, Tokuş'un daha sonra tayın olduğu Çor- lu'da kabadayı Halim Arda'yı yakalayarak ünlendığını. o do- nemde u Halim Ardasagcıotsav- dı vakalamazdr soylentısının yayıldığını belırttı Vefah Hikmetadlı kışıye polıs otosuyla çarparak ölumune ne- den olan Tokuş'un bu kazayı yaptığı sırada "sarhoş" olması nedenıyle hakkında açılan so- ruşturmada, "kıdem indirme ce- zası" aldığını bıldıren emeklı emnıyet gorevlısı, Tokuş'un "dosyasının kabank' oldugunu vurguladı Emeklı emnıyet go- rev lısı, "Asunda Necdet Menzir kadar olmasa bıle en azından Mehmet Çağlar kadar kıdemi vardı. Ama aldığı cezalar nede- nıyle bu kadar v ıldan sonra an- cak ilçc emnivet muduru olabil- dı. Bunda. üS P-SHP hukume- tinin kunılduğu gunlerde çıkar- dığu memurlann dısıplın cezala- nnın kaldınlması v onundekı af- la hakkındakı cezalann kaldınl- masının payi var" dedı "Düşündüriicü atama" Emeklı emnıyet gorevlısı davranışlan nedenıyle çok faz- la yer gezen Mehmethan To- kuş'un Gazıosmanpaşa gıbı l ba- rut fiçısı' bır ılçenın emnıyet mudurluğune getınlmesının 'duşundürücu' olduğuna dıkkat çektı Mehmethan Tokuş"un Artvın'e atandığı 1979 yıhnda CHP ıl başkanlığı yapan Ayhan Arifağaoğlu. Mehmethan To- kuş'u "kafatasçı bir MHP'U" olarak nıteledı 1987-91 yıllan arasında SHP Artvın MıIIetvekılı de olan An- fağaoğlu, Tokuş'la ılgılı şunlan soyledı "Kendi gönişiınden olmayan herkesi duşman olarak görurdu. Gaziosmanpaşa olaylarından sonra onun ısmini gorunce. ışin bu kadar buyuduğune hiç şaşır- madım. 1979 vüında \rtvin hu- zurlu bir ildi. Ancak Mehmet- han Tokuş gelince bu huzuru- muz bırdenbire bozuldu. Ne>se ki Arrvin'de çok kısa sure gorev yaptı. O zamanki valımLz sağdu- yıılu bir ınsandı, gerçegı gordu ve Tokuş'un tayinini çıkarttır- 1952 Tokat doğumlu olan Mehmethan Tokuş'un kısa sure- de Kırsehır, Artvm, Burdur Kars Çıldır, Vıze, Çorlu ve İs- tanbul da çeşıtlı bınmler olmak uzere 15'ten fazla yerde gorev yaptığı belırlendı IBDA-C hedefgösterdi 'Menteşe ve Affar görevden abnsın 9 • Baştarafi 1. Sayfada son yaşadıklanmız." 3 ^ ^ ^ ^I Baştarafi 1. Sayfada dayalı bir devlet kurmaktır. In- sanlık duşmanı şeriatçılann bir kesimınce yayımlanan ve yay ını- na dev letin goz yumduğu Taraf dergısının bundan 4-5 ay once 'UmranıyeveGazıMahallesı nı Sıvas'a benzeteceğız' diye yaz- masının tesaduf olmadığmu Ker- van dergısuıde uvarmıştık. tşte son yaşadıklanmız.' Açıklamada. bu provokasyo- nun boşa çıkanlarak puskurtul- mesı ıçın tum enerjı ve yaratıcı- lığın kullanılması da ıstendı Şe- natçı akıma ve karanlık odakla- ra karşı laık-demokrat Turkıye yanlısı ılencı, demokrat, cum- hunyetçı mılyonlar "bir, diri, iri" olmaya çağnldı ATYARI5LARIDAĞL1OĞLÜ l.KOŞU:F Aydar(l). P Supnce(9),PP Wınd Rıder (7). S Nurdoğan(6)' 1 KOŞU: F Sertan (6), P Şentay (7), PP Hastay (4), S Çıkmazbey (3) 3. KOŞU: F Abbası (7), P Maaçağa (11), PP Arslanbey 1 (2), S Batuhan2(l) 4. KOŞU: F Kuçukçınar (9), P Paşakızı 1 (10), PP Ege- denızı(l), S Sar Yıldızı(12) 5 KOŞU: F Angıe Baby (3). P Paşaml(5),PP Apaz(7), S Robınson (1) 6 KOŞU: F Baressı(l), P Goktaşı (5), PP Kubra(9), S Canoş(6), SS Alnazar(3) 7. KOŞU: F lzzet (2), P Ozanbey (7), PP Boğaç (4) S Çıkmaz (5) Günün tküisi: 3 Koşu 7/11 Tabela Bahis.l 5 9 6. 3 ALTILI GANYAN 7 11 9 10 1 5 9 6 2 7 4 5 9-11 İstanbul Haber Servisi - Ga- zıosmanpaşa Gazı Mahalle- sı'nde geçen pazar gunu Alevı- lenn gıttığı bazı kahvehaneler- le bırpastanenın otomatık sılah- larla taranmasıyla başlayan ve 34 kışının olumuyle sonuçlanan olay lardan sonra dun de Küçuk- köy'de bır camı ve altı ışyenne molotofkokteylı atıldı Olaylar- da olen ya da yaralanan olmadı u Cumanamazlan'' nedenıy- le çok yoğun guvenlık onlemle- nnın alındığı Istanbul'a gelen Başbakan Tansu Çiller, olaylar- da vurularak hastanelerde teda- vı goren yaralılan ve polıslen zıyaret ettı, Karacaahmet Sul- tan Derneğı yonetıcılenyle Conrad Otelfnde goruştu Ale- vı Temsılcıler Meclısı ıse Gazı- osmanpaşa'da başlayan olaylar- dan 5 gun sonra İstanbul'a ge- len Çıller'ın, "otelde goruşme" ıstemını reddettı İstanbul 'da ge- çen pazar gunu başlayan olay- lardan sonra dun de Gazıosman- paşa Kuçükkoy Valıde Camıı, Okmeydanı Darulaceze Cadde- sı ûzenndekı Kâğıthane Vergı Daıresı, Ümranıye Alemdağ Caddesı 145 numaradakı Kar- deşleradlı borek salonu, Bağcı- lar Bozkurt Oto Galensı ıle Be- yoğlu Pıyalepaşa Caddesı uze- nndekı Cafe Dırena'ya kımlığı belırlenemeyen kışı ya da kışı- lerce molotofkokteylı atıldı Olaylarda olen y a da yaralanan olmadı Emnıyet yetkılılen, saldınla- n gerçekleştıren kışılenn yaka- lanması ıçın gereklı operasyon- lann başlatıldığını belırtırken saldınlan ustlenen olmadı Kentte bu gelışmeler olurken Iktısadı Kalkmma Vakfi tarafin- dan duzenlenen "gümrük birli- ği" toplantısı nedenıyle Istan- bul'a gelecek olan Başbakan Tansu Çıller programında değı- şıklık yaparak Gazı Mahallesı ve sonrasındakı olaylarda ayak ve kollanndan yaralanan dort polısı, Koşuyolu Polıs Hastane- sı'nde zıyaret ettı lçışlen Ba- kanı Nahit Menteşe, Dev let Ba- kanı Ali Şev ki Erek. Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Nihad Matkap. Sanayı ve Tıcaret Ba- kanı Mehmet Donen ve Emnıyet Genel Muduru Mehmet Ağar la bırlıkte Koşuyolu Polıs Hasta- nesı 'ne gelen Çıller'ı olaylar ne- denıyle dığer yetkılılerle bırlık- te haklannda soruşturma başla- tılan İstanbul Valısı Hayri Ko- zakçıoğiu ve İstanbul Emnıyet Muduru Necdet Menzir karşıla- dı Çıller, sağ ayağından yaralı Kuçükyalı Karakol Amın Baş- komıser Cemal \ ıldırun ıle çe- vık kuvvette gorevlı polısier, sağ ayaklannda kurşun yarası bulu- nan RefikGıinel. Mehmet Çeük ıle sol kolda kurşun yarası, sol bacak on yuzde travmatık yara bulunan Servet Esmek'ı zıyaret- len sırasında çıçek ve bırer ku- tu hedıye verdı tçışlen Bakanı Nahıt Menteşe de yaralı polısle- re saat hedıye ettı Çıller daha sonra, olaylar sı- rasında yaralanan ve Hasckı Hastanesı'ne kaldınlarak teda- vıya alınan 7 kışıyı zıyaret ede- rek geçmış olsun dıleğınde bu- lundu Bazı yaralı yakınlan has- tane gınşınde Başbakan'a gu- venlık guçlennın tutumunu şı- kâyet ettıler Yaralılan zıyaretı sırasında gozyaşlannı tutama- yan Çıller. hastane bahçesınde toplanan vatandaşlara "Birlik ve berabertik içindeyaşayalun" de- dı Hastane çıkışında, bır grup kadın. polıs eşı olduklannı be- lırterek, Çıller'e "Polisi ezdir- meyeüm" dıye bağırdılar tstan- bul Emnıyet Muduru Necdet Menzir bunun üzenne, kadın- lardan bınsıne donerek. "Siz kimsiniz"dıye sordu Kadının "Vatandaşım" demesı uzenne Menzir "O zaman polisin çalış- ma koşullan sizi niye ilgilendıri- yor" dıye bağırdı Menzir, daha sonra polıslere kadının kımlığı- nın alınarak araştırma yapılma- sı talımatını verdı Çıller dün Karacaahmet Sul- tan Derneğı Yonetım Kurulu Başkanı Mehmet Başaran v e ıkı yonetım kurulu uyesı ıle de Conrad tstanbul Otelfnde bır goruşme yaptı Karacaahmet Sultan Derneğı yonetıcılen, Başbakan Çıller'e Alevılenn so- mut taleplennı ıçeren bır rapor sundular Alevıler adma sadece Alevı Temsılcıler Meclısfnın goruşebıleceğını, kendılennın tek başına Alevı toplumunun temsıl etmedıklennı belırttıler Alevı yönetıcıler. Yalım Erez'ın aracılık ettığı ve Çıl- ler'ın yanı sıra Dışışlen Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karavalçın ıle Emnıyet Genel Muduru Mehmet Ağar'ın da ka- tıldığı goruşmede, Içışlen Ba- kanı Nahıt Menteşe, Emnıyet Genel Muduru Mehmet Ağar ıle sorumlu dığer polıslenn derhal gorev lennden alınmalannı ıste- dıler Katlıam sonucu hayatını kaybedenlenn kesın sayısını ve kımlıklennın de açıklanmasını ısteyen yonetıcıler, polıs tarafin- dan hastanelerden alınarak sor- gulamaya gotûrülen yaralılann da serbest bırakılmasını Başba- kan'a ılettıler Başbakan ıle goruşmeyı ka- bul etmeyen Alevı Temsılcıler Meclısı Yurütme Kurulu üyele- n ıse katlıama uğramış bır top- lumun Başbakan "ın ayağına gıt- mesının doğru olmayacağını Başbakan'ın Karacaahmet'e gelmesının daha mantıklı olaca- ğını savundular Conrad İstan- bul Otelf ndekı goruşmeyı red- deden Temsılcıler Kurulu, Kara- caahmet Sultan Derneğf nde bır basın toplantısı duzenleyerek katlıam sırasında maddı ve manevı zarann tazmın edtl- mesmı. tçışlen Bakanı ve Em- nıyet Genel Muduru'nun gorev - den alınmasını ıstedıler Aleviler protestoyu sürdürüyor Haber Merkezı - tstanbul Gazıosmanpaşa da başlavan. İstanbul ve Ankara'da 34 kışının olumune ve çok sayıda kışının yaralanmasına ne- den olan olaylara tepkıler dınmezken. çeşıtlı Alevı derneklen. yurtıçı ve dışında duzenleyeceklen protesto yüruyuşlen ıle saldınlan kına- mayahazırlanıyor Avrupa Alevı Bırlıklen Federasyonu ncaorgutlenen protesto yurüyuşlen Koln. Vıvana, Insburck ve Pans kentlennde yapıla- cak Izmır'dekı Alevı derneklen ıse Konak Alanı'ndan başlayarak Cumhunyet Alanı'nda son bulacak bır yuruyüş gerçekleştırecekler Is- tanbul'da Alevı toplumuna yonelık saldınlan protesto etmek amacıyla Avrupa nın bırçok şehnnde protesto vuruvuşu gerçekleştırecek oİan \\e\ı Bırlıklerı Federasyonu amaçlannın "katlıamıteşhıretmekveasıl sorumlusunun siyası iktidar oldugunu on plana çıkarmak" oldugunu kaydettı Gazıosmanpaşa olavları, yurtıçınde olduğu gıbı yurtdışında da şıddetle kmandı 'Mdbourne Alevi Kültür Merkezi'nce 'SpringvaJe Alevı Kultur Merkezi' "Avustralya Alevı Kühur Merkezı'' ve 'Sunray- sia Alevi Kultur Merkezi' adına vapılan ortak açıklamada "Bu getişme- lerin TC devletının avıbı olarak tanhe geçeceğınden en kûçuk bır kus- kumuz yoktur. Olaylann bu derece buyumesınde parmağı olanlann tes- pit edılerek haklannda soruşturma açümasını talep ediyoruz" denıldı OLAYLARIN ARDEVDAKf GERÇEK B Baştarafi 1. Sayfada ateş edenlenn eylemı nasıl adlandırılacaktı'' Asıl pro- vokasyon, bu değıl mıydı'' Hangı eylem daha buyuk provokasyondu'? Soruya yanıt vermek ıçın provokatorlerı yakalamak gerekır; ama Turkıye'nın bu- gunku koşullarında bu ış kolay sayılamaz Emnıyet orgutunde yuvalanan şenat- çı ve ulkucu polıslen ayıkla- yacak bır guç bugunkû devlette gorulmuyor, sıya- sal ıktıdarın durumu perı- şandır, koalısyon hukumetı- nın başbakanı ıçın soyleye- cek soz bulamıyoruz Gazetemız, Mıllı Eğı- tım'den başlayarak emnıyet orgutlerıne değın devlet ku- rumlarına yerleştırılen şerı- atçılar konusunda belgeli yayınlar yaptı Sonuçta haklı olduğumuz ortaya çıktı Ne var kı haksız olmayı ısterdık Bugun, yaşanan olaylann, yakın gelecekte, daha bu- yuk patlamalara gebelığın gostergelerı oldugunu yazı- yoruz Bu olaylann ustune bır şal ortulurse, ılerde ola- cakları şımdıden duşunmek korkutucudur Laık cumhunyetın guven- lık orgutunde ortaya çıkan urkutucu gerçeğı ortbas et- mek, geleceğımızı karanlığa gommek demektır Etnık ve dınsel çelışkılen yumuşatarak kardeşlığı ye- nıden mayalandırmak ıçın gereklı demokratik donu- şumlerı yaparken, bu gıdışı her an kundaklayabılecek karanlık guçlerı devletten tasfıye etmek gerekıyor • • • 34ölü 68 kayıp tstanbul Haber Servisi - İs- tanbul un Gazıosmarpaşa ılçe- sındekı Gazı Mahallesı'nde 5 kahvehane ve I pastaneve karşı gerçekleştınlen sılahlı saldın ve sonrasında çıkan olaylar ıle Um- ranıve'de çıkan çatışmalar sonra- sında genye sadece acıkakh Po- lısın taurlannm daha uzun siır^ tartışılacağı olaylar sırasında 34 kışının olduğu 68 kışının kaybol- duğu bıldınldı fstanbuFda 5 gun suren olaylar sonrasında Valı Hayri Kozakçı- oğiu, "Resmi kayırlara gore gozal- tında bır tek kışi büe yok" derken. aıleleryakınlannın gozaltında ol- dugunu ılen surduler CHP'lılenn belırledığı kayıp- lann lıstesı CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin tarafından Valı Hayn Kozakçıoğlu'na verıhrken bazı demokratik kıtle orgutlen de olaylar sırasında olenlenn ve ka- yıpların lıstesını hazırladılar Ölen yaralanan ve kaybolan ın- sanların yakınlan ıle Insan Hak- lan Derneğı İstanbul Şubesı ve İstanbul Tabipler Odası yetkıle- nnce yapılan araştırmalar sonu- cunda olaylar sırasında kaybolan kışılerın ısım lıstesı şoyle Ali \lptekin. Ahmet Demir, Adalet Çaylak. Husevm Gencer, \vdın Doğan, Hasan Şımşek. \fi Ekber Palabmk, lsmaıl Ligen, Ramazan Şımşek, Nursel Şimşir, V dmaz Viğıt \edat Kopar, tbra- hım CemgüL Ah Haydar Kara- dağ, tbrahim Karadağ. Vletin Sa- ngul Bulent Çoban, tbrahim Çe- lik, \li Sever. Ahmet kopar. Rıza Balta, Ekrem Gundoğdu. lsmaıl l çar. OğuzGönukan. Hanefı Ka- rakuş. Ali Binıcu Avsel BulbuL Ay- kut Aydan. Hatun Duman. Anız Ege, Ali KarabuJut. Burhan Koç, Buknt Sabun, Bekır Banıt, Dılan Haber, Denli Aslan, Ozan Ali, Esen Gul, Ekrem Ydpar, Erdo- ğan Oğuz, Hasan Çelik, tbrahim Kızgın, Kemal Dons, Levent Tu- ran, Memduhan Karaahmet Murat Basa, Murat Bilgi. Selahat- tin Polat, L mıtKava, Mustafa Er- gün. Ismail Yuksek, Kemal Y uk- sektepe, Murat Bal Perihan El- mas, Balguzel Akçıçek. Serpfl Şimşek, Ahmet Şimşek, Bilge Şimşjr,FikretSefer, Imam Akbu- lut, Ozcan V ıldırun, Feray Ozde- mir. SeyıtGursov. Hıdır Gurbetik, GuherGulgen ile soyadlan belır- lenemeyen Cemalettin v e Erhan adlı kışıler Deniz Hukuku Sözleşmesi ANKARA (Cumhunyet Büro- su)-Yunanıstan Dışışlen Bakan- lığı'nın. Denız Hukuku Sözleş- mesi ıle ılgılı bır rapor hazırladı- ğı ve Türkıye'dekı knz donemle- nnde kullanılmak uzere sözleş- menın bır an once hazır hale ge- tınlmesını onerdığı belırtıldı Yunan Parlamentosu Dış llışkı- ler ve Savunma Işlen Komıte- sı'nın, geçen salı gunu Gazıos- manpaşa olaylannın meydana geldığı sırada. ımzacı ulkelere karasulannı 12 mıle çıkarmala- nnı ongoren Bırleşmış Mılletler Denız Hukuku Sozleşmesı'nı kabul ederek genel kurula gon- derdığı kaydedılıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle