23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 MART 1995 CUMARTESİ BILGISAYAR DUNYASI Ramacs Array bilgi saklama ailesi IBM, RAMAC Array bılgi saklama aılesı 2000"den fazla kullanıcıya ulaştı Yenı RAID 5 urünlerının sadece 3 5 ay ıçınde bu >uksek rakama ulaşması ve kullanıcılardan alınan olumlu eleştırı. RA- MAC Array'ı en başanlı dısk unıtesı konumuna getınyor RAMAC Arry aılesının ye- nı sıstem tasanmı anzaya da- yanıklı RAID 5 mımarısını, IBM'ın hıgh-densıty 3 5 ınç- lık dısk suruculenyle bırleştı- nyor. Bu özellıkler, dağıtılmış ön bellek (cache) ve paralel ışlem teknıklen ıle bırleşınce yüksek performans elde edılı- yor Plantum sistemi Moduler ve entegre çalışan butunleşık bır satış-dağıtım, satın alma ve finansman sıste- mı olan Plantum, dünyaca ka- bul gormuş muhasebe ve fi- nansman ılkelenyle Turkı- ye'dekı yasa ve uygulamalar göz onune alınarak hazırlan- mış Detaylı bır yetkılendırme sıstemıyle guvenlı çalışıp şır- ketlerın organızasyonuna uyum gostererek her turlu ış- lem sadece yetkılı personelın kullanmasına ızın venyor Yılın serveri Dıgıtal'ın AlpaServer 2100 ürünu, bu ay DATAMATION dergısının okuyuculan ve edı- torlen tarafından "yılın ser- ver"ı seçıldı Dergı bu aykı savısında yayımlanan ve her yıl tekrarlanan yılın urunlen odulu, DATAMATION oku- yuculannın, ışlennı yapmakta kendılenne en çok yardımcı olan urun tercıhlennı sergılı- yor DATAMATION dergısı edı- torlerıne gore "Daha esnek bir simetrik çoklu işlemcili sis- tem bulabilmek mıimkun de- ğil. Aynca 64-bitük 2100 Ser- ver, Open VMS, OSF/1 ve NT gibi en popüler 3 işletim siste- mini destekliyorr FırsaÜar kampanyası Buyuk ılgı goren kampan- yada mahcsebecılerm, şırket- ler ve programından verım alamayanlar ıçın ozel fıyatlar- la ETA Tıcan Paket Program- lanna sahıp olma ımkânı su- nuluyor Yıl ıçensınde düzenlı ara- lıklarla dûzenledığı kampan- yalarla tıcan uygulama prog- ramları alanında lıderlığını, kullanıcıya hızmet ve kolay- lıkta da ıspatlayan ETA Bılgı- sayar, bu kampanyanın gordu- ğu buyuk ılgıden çok mem- nun Parafesör Akmerkez'de Turkıye'nın Hesap Uzmanı Programı Parafesör yetkılı satıcılanndan Akmerkez'dekı Centrum Mağazası'nda zıya- retçılere tanıtıldı Cumartesı ve pazar gunlen ! 2 00-21 00 saatlen arasında yapılan tanı- tım, oldukça ılgı topladı Parafesor'ün tanıtımları Akmerkez'ın yanı sıra dığer önemlı yerlerde de devam edecek Microsott Iııtemet: Cank bir kütüphane İstanbul Haber Servisi - lle- tışım ve bılgısayar teknolojısın- de vaşanan gelışmeler bılgıve erışım >ontemlennde >epvenı ufuklar açı>or Uluslararası bıl- gısayar ağları ve Internet gunu- muzde bu çerçevede en çok tar- tışılan konulann başında Yakla- şık ıkı >tldır Internet'ın önemını anlatmava çabalayan Bılkent Unıversıtesı Endustrı Muhen- dıslığı Bolumu Oğretım Lve->ı Doç Dr Mustafa \kgul *fur- kive ne vazık ki Internet'in sag- lavabilcccgi olanakların hâlâ farkında degil" dıyor Akgul Turkıyede bır an once ulusal bır bılgısayarlaşma modelı ve master planının olu>turulması gerektığını vurguluyor Intemet. dunvayı kapsayan ve şu anda 4 mıl>on cıvannda ınlı ufaklı her turden bılgısavardan oluşan bır elektronık ağ Bu ağ ıle dunyanın 1^0 ulkesıyle elektronık mektuplaşma sagla- nabılıyor tnsanlar arasında ıle- tışım, dayanışma. bılgı ve dene- yım pa>laşımına olanak sağla- yan Internet, modern. canlı, dı- namık ve hızlı gelışen bır ku- tuphane goruntüsüne sahıp Doç Dr Akgul'e gore "Canlı dev bir kütuphaneyle kar$ı kar- şıyayız.'" Ozellıkle kıtap sayfala- n arasında bogularak gunlerce kaynakça arayan araştırmacılar Internet e Turkıye'de 5u sırada en çok ılgıyı gosteren kesım arasında yer alıyor Ancak TÜ- BlTAK ve bazı unıversıteler gı- bı tek tek kurumlann tıcan şır- ketlerın ya da kışılenn dışında Internet konusunda bır ulusal polıtıka yok Bılkent Unıversıtesı Endustn Muhendislığı Böliımu Öğretım 0>esı Doç Dr Mustafa \kgul Turkıye nın boylesı bır gelış- meden yetennce yararlanama- masının temel nedenı olarak da bu polıtıka eksıklığını goruyor Doç Dr Mustafa Akgul. Turkıyede ulusal bır bılgısayar- laşma model ve master planı olustunılmadığı sürece bu alan- da başarı sağlanamavacağını belırterek ^unlan sovluyor "Şimdiden geleceği düşünüp bu alanda gereklı adımları at- mak zorundayız. Bu çerçevede temel altvapı vatınmlarını da bır an once vapmak durumun- dayız. Turkıve"de hatlardan ge- çen bUgj miktan saniyede 64 lo- lobit. Ustelık bu ust sınır. ABD'dekı rakam Turkiye'dekı- nin bir mıryon katı kadar. Eii- mizde hazır var olan. fakat kul- lanıma açümavan hatlar da var. Ozelleştirme uvgulamalan bu- rada bir tıkanıklıga yol açmı; gonınuvor. Bu alandaki tum ge- lişmelen doğru değerlendırıp doğru adımları atmak ıçin de konuyla ilgilı tüm kurumlann koordinasyonunu sağlavacak bir birim oluştumlmalıdır. Aynca ulusal ağ oluşrurulmalıdır. Bu ağ bırçok anlamda onemli avan- tajlar sağlar. Birim maliyetler duşer ve guventtıriik artar. Her şey bu ağ üzerinden işler. Çok hızlı vc guvenılir bitgı akışı sağ- lavatMİinz. Bu ağın çalışması da bagımsız bir birim tarafından organıze edilebilir." Turkıye ıle ılgılı tum bılgıle- nn >er alacağı bır ulusal ven ta- banı oluşturulması gerektığını de \ urgulavan Doç Dr Akgul "Bu konuda bazı projeler var. Ancak bu işlerin dınamık bır şe- kilde yapılması genek. Hangi ve- n tabanlannı kullanacagız ve ne rur bılgıleri alacağımızı baştan saptamak yerine elimizde ne varsa bunlan bır an once dolaşı- ma açalım ve bilgıleri surekli guncelleşdrebm" dı\or Akgul'un uzerınde durduğu en onemli konulardan bın "Bil- giyi herkese açmak ve ulaşılabi- hr kılmak." Demokrasi ve bilgi Turkıye'de demokratıkleşme konusunda yaşanan gelışmeler açısından da Internefın onemli olanaklar saglayabıleceğını vur- guluyor Akgul Sonuç olarak Internet bır araç Turkıye de gıderek daha çok sayıda kışının bağlandığı Internet aracılığıyla ınsanlar dün>anın bır ucundakı bılgılere ulaşmaya başladılar Ancak Turkıye ıle ılgılı bılgılere ulaş- maları guç Çunku Turkıye'de Internet'e bağlı kurum sayısı az Bu kurumlann sunduğu bıl- gıler daha da az Doç Dr Ak- gul, DPT. Devlet ktatıstık Ens- tıtusu gıbı onemli kurumlann hala Internet e bağlı olmadığına dıkkat çekıyor Tabıı ış bu ku- rumlann Internet'e bağlanma- sıyla bıtmıyor Kurumlann elle- nndekı bılgılen de hızmete sun- maları gerek Kutuphaneler de bır an önce bılgısayarlaşıp kıtap kunyelennı boylesı bır ağda ın- sanlara açabılırler 'ABD Kong- Internet savaşları ALİ KURT 21 yuzyılın tek hâkımı hıç şuphe- sız Internet olacak Bılgı çağının tum ınsanlann çevresını kuşattığı bır za- man dılımınde yaşıyoruz Okul kı- taplanndan romanlara, mektuplaşma- dan canlı haberleşmeye kadar her turlu ıletışım bır telefon hattı. bır modem ve bır adet bılgısayarla yapı- labılıyor Ortada bır makıne ve tum dunya ulkelennden ınsanlann gınp, her turlü düşüncelennı bu makınenın ıçıne attığı bır ağ Bu duşunceler nelen mı kapsıyor 7 Her şeyı Evet, ınsanın aklına gelebılecek her şeyı kapsıyor Ister porno goruntu. ıster kufûr, ıster eğıtım ya da dığer başka konulu Buraya kadar ı>ı de ışler bundan sonra kanşıyor İnsan hakları konusunda sureklı fırça yıjen Turkıye >onetımı, dunya genelıne bakılırsa aslında çoğunluk sınıfına gınyor Yanı süreklı yıyenler yıyenler sınıfında tnsanlığın gelışımı sureklı bınlennın ısteklerıne paralel gıtmeye zorlanırken, bazı duşuncele- nn alabıldığıne ozgur bazı duşunce- lenn de duşunulmesı dahı ıdama se- bep olurken tıcaretın, propaganda- nın, protestonun, grevın ve hatta ın- san aklının duşunduğünu her şeyın bırkaç dakıkada dunyanın bır ucun- dan obur ucuna ulaştığı bır devrım başlangıcındayız Gelecek gunler bıl- gısayar ağlannda savaşlara gebe Sanayı ve yonetım anlayışı açısın- dan önenjlı mesafeler kat eden ulke- lerın bu bılgı sevıyelerıyle. gerıde kalmış ulkelenn vukanda belırtılen ulkemızde \aşananlara benzer sorun- ları dolayısıyla aralannda oldukça fazla mesafe var Bu mesafe gelışmış ulkelenn lehıne ve gelışmemış ulke- lenn de aleyhıne her geçen gün art- maktadır Ilerleyen zamanlarda, ulkeler ara- sındakı bılgı açıklan kapanıp. bu ul- kelerde eşıtlık sağlanmaya doğru gı- dıldıkçe, tum ınsanlar yenı bır yaşam anlayışına doğru yonlendınlmeyle karşı karşıya kalacaklar Fakat, bu olaylar yaşanırken, doğal olarak (zorunlu) bılgı transfen savaş- lan başJayacak Ekonomık olarak pı- yasaya hâkım dunya çapında fırma- larla yenı kurulan fırmalann tuketıcı- >e ulaşmalan eşıt malıyetlı olacak Serbest tıcaret anlayışının sonucu ku- çuk ofislı, az personellı ama dünyaya kafa tutan yenı fırmalar çıkacak orta- >a Eskı dev ler karşılarında büydk rekabetçı kuçuk fırmaları gorünce herhalde çıldıracaklar Toprak parçası olarak büyu/ye- me^mış ulkeler halıyle bır başka ul- keyı teknolojı transferıyle baskı al- tında tutmaya çalışacaklar Kısacası 21 yıızyılda KGB ya da CIA ajanlanyla bırlıkte tıcan şırket- lenn rekabet ajanlan da telefon hat- lannda bılgısayar başlannda cınt ata- caklar Sıvıl ve mılıtan orgutlerle bır- lıkte Bu gelışme bırçok ulkede devlet kavramını fulen sona erdırebılır In- ternet. muhalefet kavramını hıç se\- meyen ve hızlı bır şekılde de muha- lefetı yok edebılen bır yapıya büru- nuyor Aslında Internet bızı zıyaret etmeden bız onu zıyaret etsek çok daha ıyı olur Bilgi bankacılığı nedir?Termınolojı olarak baktığımızda. ıstenıldığınde sunulabılen her bıl- gının bır şekılde saklandığı ortam- ları "bilgi bankası" olarak değer- lendırırsek, bılgı bankacılığının kapsamının ne kadar genış bır ko- nu oldugu ortaya çıkacaktır Kısaca bu, data. ses, görûntu gıbı nesnele- rın bılgısayar ortamında saklana- bılmesını ve ıstenıldığınde bırden fazla ınsan tarafından kullanılabıl- mesını ıncelıyoruz demektır Bılgı bankası ıfadesınde yatan dığer bır gerçek de söz konusu hız- metm, aynı anda bırden fazla ınsa- nın hızmetıne sunulabılmesı de- mektır Bugun ıçın, bılgısayar ağla- n uzennden ıstenılen her nesnenın bır bılgısayardan dığer bır bılgısa- yara transfer edıldıgını bılıyoruz Konumuz ekonomık ve halka açık olarak bu hızmetlerın bunulması olacaktır Ozel çabalar. ozel cıhazlar ge- rektıren, ancak henuz halka açıla- mayan ortamlar, bugunku konu- muz dışında kalacaktır Bugun, en ekonomık \e dolayısıyla yaygın olan şeklıyle text bılgı bankacılı- ğından bahsedeceğız Bu ortamda. donanım gereksınımlerı, yazılım ve haberleşme gereksınımlerının neler olduğu ıncelenecektır Bılgı bankacılığının, bılgısayar ılışkılen dışında en onemli unsuru da telefon şebekelerı olmaktadır Bılgı bankasındakı kullanılacak te- lefon santralı dahı yapılacak yatın- mın şeklını değıştırebılmektedır Dığer yandan, yazılım gereksı- nımlerıne* bakıldığında, halen Ametika'da kullanılmakra olan bil- gi bankalannda. değışık kullanıcı kodlama yapısı ve bılgı saklama teknıklerının var olduğu gorüle- cektır Bunlann neler olduğuna gır- meden once dıyebıhnz kı, bılgı bankası tarafından sağlanan hız- metlerde bılgının guncelleme du- zeyı en onemli faktor olmaktadır Guncelleme düzeyı ıle soz konusu bılgının saklanma suresı \e gûncel- leştınlme penyodu kastedılmekte- dır Bılgı bankasındakı ana bılgısa- yar sıstemının UNIN olmasının avantajlanna değınılecektır UNIX dunyası ıle PC dunvasının dığer ış- letım sıstemlen. gorulmeyen ortak yaklaşımlan. ana sistemın neredey- se mutlaka L'NIX olması şeklınde bır yoruma yol açmaktadır Açık sıstemlenn PC dunyası ıle haber- Ieşmesınde malıyetlenn yok dene- cek boyutta olması. bılgı transfe- rınde çok ozel konumlar harıç, conversıon gereksınımı olmaması en buyuk kolaylık olmaktadır Gerçek anlamda public olabflen ve Iıer bilgısayar tarafından kolay - lıkla bağfanabılen ılk bılgı bankası uygulaması olan Elektronık Resmı Gazete-Rega'nın oluşumu. kullanı- mı ve bılgılenn saklanmasına ılış- kın sorunlar, UNIX'ın bu konuda sağladığı avantajlardan soz edıle- cektır Nıhayet. Turkıye'nın bılgı ban- kacılığına bakışı. Turkıve'dekı kul- tur problemlennın bılgı bankacılı- ğında yarattığı sorunlar, PTT ve benzerı kurumlar tarafından sağ- lanan hızmetlerde karşılaşılan sorunlara değınılecektır re Kütüphanesi'nın yaptığı gıbı Neler yapılabilir? Akgul'un, Internet'ın tanıtımı amacıyla hazırladıgı kıtapta bu elektronık ağ ıle yapılabılecek- lere ılışkın şu ornekler venlı- vor - Meslektaşlann birbirieriyle habeıieşmelerı, makale degişi- mi, kitap, yazılım duyurusu. - Amerıcan Mathematıcal So- cıet> gıbı meslek kuruluşları, Bırleşrmş Mılletler gıbı orgutle- rın ven tabanlanna enşmek - 'On Linc' universitelerde ders almak. - Kutuphane kataloglarını ta- ramak - Multi-Cast yayımlan izle- mek. Tıpta Internet aracılığıyla uzaktan teşhıs uygulamalarının da başladığı belırtılıyor Ront- gen fılmlen Internet aracılığıyla uzmanına gondenlıyor Hekım- ler Internet aracılığıyla haber- leşerek ortak teşhıs koyuyorlar Tanıtimda Internet Turkıye'nın dış tanıtımında da Internet'm kullanılabıleceğı- nı belırten Doç Dr Akgul, Isra- ıl orneğıne dıkkat çekerek şoyle dıvor '"Israi! şunu yapıyor: Arap politikasının gerekçe ve kararla- nnı koyuyor. Temel dokumanJa- nnı koyuyor. Llkeye ılışkın te- mel rstadstikJen de koyuyor. Bi- zim rurizm gobeğimız çatbyor. Oysa Internefi kullanabiliriz. Türkiye'ye ait tum resım ve bil- 0leri hangi rurizm acentesinin nereve servis yaptığı bilgilerini koyabılirsınız. Multimedya'yı Internet'e koyarsınız ve bunu kuçük bir maliyetle yaparsınız. VVashington buyukelçıliğine ko- nulabilır Burada da Turki- ve'nin tanıümını yapabilir. ulus- lararası siyasi konularda da Turk tezlerini anlabrsınız. Sizin tezlerınizi savunan ABD'deki gnıplara da bilgi transfen sağ- larsınız. Onlar da tezlerini daha guçlu argumanlarla savunurlar. Bunun malıyetı duşuk. getirisi buyuk. \\asliington'dakı elçilige kurulacak boyle bir sistemin yıl- lık mahyetı bilgısayar dışında 15 bın dolar duzevinde olur en faz- la. -VBD'de bir kavak merkezi renklı broşur bastırmak vç da- ğıtmaktan vazgeçmış Internet'e koymuş, istevenler mulnmedva otandt fihn gibı izüyoıiar. Hatta şu anda boş. cv var mı vok ım bu bilgileri de alıp doğrudan rezer- vasyon bile .vapbrabiliyoıiar." Tum bunlann gerçekleştırıl- mesı Akgul e gore ışten bıle de- ğıl Ancak sıyası partılenn, der- nek ve meslekı orgütlenn, bası- nın bu ışe sahıp çıkması ve kul- lanması gerekıvor "Bir ilettşjm ortamı oîarak Intemet'i bir an once kullanmava başlamamız la- zım" dıvor Akgul ve eklıvor "Llusal politikalann oluşması surec alacak bir tş. ama ne ka- dar erken başlarsanız o kadar vol alırsınız." N o v e l l t ORI I İMİ-ıııork BORLAND LİNK T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI bil-ıtıerk Tarih Vakfi'nda elektronik arşiv Tanh Vakfi'nda bulunan pek çok tanhı bel- ge, artık çok daha ıyı degerlendınlebılecek Bugune kadarkı uygulamada bazı materyalle- nn daha fazla yıpranmasını engellemek ıçın, araştırmacılar bu materyallerden doğrudan yararlanamıyorlardı Bılgı Belge Merkezı'nde yurutulen Goruntü tşlem Projesf yle değerlı materyalın 'scanner'de taranıp gorûntu olarak bılgısayar ortamına alınmasını ve ıstenen bel- genın ekrandan goruntulenmesını sağlayan bır program aracılığıyla araştırmacılara doğ- rudan hızmet venlebılecek Çalışma gün ve saatleri içinde veya dışında MUHASEBE, BİLGİSAYAR, İNGİLİZCE ÖGRETMENLERİ ARANIYOR Meslekî ve yasal niteliklere sahip isteklilerin Merkez Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. OZEL UKTİL0 SEKRETBI VE ikfiİUr/UI KUMUM Merkez Kadıkoy Şışlı Bakırkoy Beyazıt, Mıthat Paşa Cad 14/1 AJtıyo), Kuşdılı Caddesı, 6/3 Abıdeı Hurrıyet C Hasat Sok 15 Hüsrevıye S 18'4 (Mıgros sırası) Tel 517 92 57-517 92 58 Tel 336 11 50 - 338 08 42 Tel. 230 90 37 - 234 30 49 Tel 561 29 06 - 571 31 31 KURSLARI MİCI0SOffOFnCETÜRKCEİB'5LETMENLİK KURSU T.C MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI SERTIFIKALI -Bılgisayara Giriş -Mndovvs 3.1 -Excel 5 0 -Vvord 6.0 12saat 16saat 28 saat 24 saat Toplam 80 saat NOVELL PERFECTOFFICE TO \A/OR K 12 saat 16 saat 24 saat 20 saat Toplam 72 saat LOTUS SMARTSUITE V/ORKING TOGETHER VVITH LOTUS -Bılgisayara Ginş -Windows 3.1 -ûuattro Pro 6 0 -Word Perfect 6.1 -Mgısayara Giriş -IMndovvs 3.1 -Lotus 123/5.0 -.otus Organizer 12 saat 16 saat 24 saat 8 saat Toplam 60 saat -Bilgısayara Ginş -MS Dos İşletim Sistem -Windows3.1 -Excel 5 0 -Word6 0 -dBase III + -LJnk Muhasebe -Bellek Hızmet 12 saat 12 saat 16 saat ^ 28 saat o <f 24 saat v 12 saat 40 saat 16 saat Toplam 160 saat TİCARİ İŞLETME PAKETİ LİNK YAZILIIVI PROGRAMLARI Bılgisayara Ginş MS DOS İşletim Sistemi ünk Muhasebe ünk Fatura,Senet,Çek,Can % 12 saat ^ 12 saat c? 40 saats * 16 saat PARAN1Z KAÇIYOR! Çünkü gerçek vade farkı hesaplan yapılamıyor... Şimdi her türlü faiz, bileşik faiz ve vade farkı hesaplan ile stok maliyeti, para maliyeti hesaplan bir tuşun ucunda. PARAFESÖR MrrcfcOFT Wl\TX>Vi UYUMLU Toplam 80 saat CORKI. The Best in Graphics -Wndows 3 1 12 saat 48 saat ^TKİLİ EĞİTİM MERKEZİ Çozum Ortağı UNK YETKILI EĞİTİM MERKEZİ' Toplam 60 saat Mfcıosog' YETKILI SATICISI b İ l - m e r k RıımelıCaddesı VıüaHan4-6A BlokKat2,80220Nisantası, İstanbul İLGİSAYARveEGİTLMHİZMETLERİA.ş. Tel. (0-212)2304849 - 230 66 00 (PBX) Faks (0-212)2485902 Hfcrvsoft I . o t u s N o v e l l ( O R I I bil-ıııork BORLAND L I N K Para kazandıran bilgisayar programı... PARAFESÖR (PARA HESAP PROGRAMI) 1 Dovız hesaplan • Çapraz kur ve panteler • Vade hesaplan 1 Enflasyon hesaplan 1 Borç / alacak analızı 1 Odemeler ortalaması • Faiz ne? En uygun satış teklıfi 1 Banka faızleri 1 En uygun vadelı alım / satım • Repo ve bono getirisi • Bireysel banka kredılen • Çok yonlu hesap makinesı • KİŞİSEL SET 1.950.000 TL TİCARİ SET 4 . 9 5 0 . 0 0 0 TL EKONOMİST PAKET 5 . 9 5 0 . 0 0 0 TL TİCARİ SET + KİŞİSEL SET Fryatlara KDV dahil degildir. Kredi kartlı alışverişler için (0212)281 20 81 Bu programı kullanmak için bir PC, MS Windows, mouse v e 4 MB RAM yeterlidir. , rcmu 1YILIN ORÜNU ıl994 PRES BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Buyükdere cad Yenıçen Sok No 2/3 4 Levent 80650 İstanbul Tel (02121281 20 81 fPBX} - Faks (0212)279 01 22 Parafesörle tanısabileceğiniz yerler: • Centrum - Akmcrkez • Epsilon - 3M Migroslar • Specrrum - İkitelli • Spectrum - Gayrettepo • Spectrum - Pendik • Time Computer Super Store - Mecidiyeköy • Connect - Kızıltoprak • Heıti - Kozyatağı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle