24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 MART 1995 CUMARTESİ HABERLER Terörle Mücadele Düşünce suçuna örtülü af• DYP ıle CHP, baMn vayın yoluyla ışlenen suçlara af getınlmesı konusunda anlaştı înfaz Yasası'nda değışıkiık yıpılarak ceza oranlan ındınlırken. "duşunceve kelepçe" olarak değerlendınlen hukumler, suç olmaktan çıkanlmadı ANKARA (Cumhumet Buro- su)-Düşunceyı açıklama ozgur- lüğu getınlmesıne vonelık ola- rak hazırlanan Terorle Mucade- leYasası'nda değışıklık öngoren tasan (TMYT) hukumet ortak- lan arasında uzlaşma sağlanama- dığı ıçın 4 aydir TBMM'de bek- lerken hukumet Înfaz \asa- sı'nda değışıkhk yaparak ba>>ın yayın yoluyla ışlenen suçlardan ceza alanlar ıçın ortulu affa ha- zırlanıyor Paracezalannıdaıçe- recek af konusunda Adalet Ba- kanhğı hazırlık yapıyor Yenıle- necek"hukumette ılkonemlı ıcra- at olarak cezaevındekı aydınları yazarlan dışan çıkaracak bır af- fı gerçekleştırmenın amaçlandı- ğı bıldınldı İnfaz Yasası nda de- ğışıkhk yapılarak ceza oranlan- nın duşurulduğune. ancak "t dû- şiinceye ketepçe" olarak değer- lendınlen hukumlenn "suç"ol- maktan çıkanlmadtğına ışaret edıldı CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ın "Basın vayın voluvla i$- lenen suçlara af getırilmesu hu- kumette kalmakıçın vazgeçilmez koşulumu/dıır" sozlennın ardın- dan, Başbakan Tansu Çiller de af mujdesı verdı DYP ıle CHP temsılcılennın hukumetın yenı uygulama programı ıçın yurût- rûkJen goruşmeler sırasında. ba- sın-yayın \oluyla ışlenen suçla- ra Înfaz Yasasf nda değışıkiık yapılarak, ceza oranlannda ındı- nmegıdılmesıy/oluylaafgetınl- mesı konusunda anlaşmaya va- nldı Affın hapıs cezalan dışm- da, para cezalannı da ıçereceğı bıldınldı Adalet Bakanlığı. af konusunda bır çalışma başlattı Düşünce yine suç CHP tstanbul Mılletvekılı Er- can Karakaş ve arkadaşlan tara- |fından venlen yasa teklıfı, Mec- lıs'te uzun tartışmalara neden ol- 'muş ve DYP'lılenn tepkısıne >ol açmıştı Daha sonra, hazırlanan ve Terörle Mücadele Yasasf ntn bazı maddelerı ıle bırlıkte 8 maddenın değıştınlmesını de on- goren tasan hazırlanarak Mec- lıs'esunuldu BudefadaBakan- lar Kurulu tarafından kabul edı- len tasan, >ıne DYP'nın dırencı ıle karşılaştı Tasan, Başbakan Çıller'ın Adalet Komısyonu ba>- kan ve uyelen ıle >aptığı toplan- tınm ardından > apılan goruşme- lerde kabul edılerek genel kuru- laındınldı Tasan vaklaşık4a>- dan bu yana genel kurulun gun- demınde beklıyor Köylüoğlu açıkladı Polis ve askere demokrasi dersi • İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azımet Köylüoğlu, Mıllı Eğıtım Bakanhğı'nabağlı okullann ardından tüm pohs ve asken okullarda "ınsan haklan ve demokrası" dersi okutulması ıçın îçışlen ve Mıllı Savunma bakanlıklan ıle protokol ımzalayacak ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)-İnsan haklanndan sorum- lu Dev let Bakanı Azimet Ko> lu- oğju, Mıllı Eğıtım Bakanlığı na bağlı okullann ardından tum po- lıs \e asken okullarda **insan haklan \e demokrasi" dersi okutulması ıçın tçışlen ve Mıl- lı Savunma bakanlıklan ıle pro- tokol ımzalayacak Köylüoğlu Cumhuriyet e yaptığı açıklamada. ınsan hakla- n konusunda "ronesans" hare- ketı başlattığını belırterek Tur- kıye'de yedıden yetmışe herke- sın, "insan haklan ve demokra- sT bılıncıne sahıp olması gerek- tığını vurguladı Köylüoğlu, "Bu projeterimi- ri yaşama geçirdiğunız takdırde, 500 bini aşkın er ve erbaş ile 100 bini aşkın polise ınsan haklan ve demokrası bılıncı aşılamış olaca- ğız. Bu, Turkrve'de bir devrim- dir. Bunu başardığunu takdır- de, ülkemizin çoğu sorunlan aşılmış olacaktır" dedı HEDEF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31.12.1994 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1.000 TL) «HFVMJHJIR »121M J1.tt.HB ! DONEN VARUKLAF A.HAZIRO£ĞEBlfR 1 Kasa 2 Barkafcr B MENKUL KIYMETLffl 1 rtsse Senetlen 2 »gerMenfeıK.'vme'ter 3- Mennul Krymet Değ Duş.Karş I C- KBA VADEU TlCALACAKLAR 1-*k*r 2 *acal< Seneflen 3-Oğa Kea Vaded TK^AiacaHar D DİĞERKISAVAOEUALACAKLAfl 1 Ortakürdan tacaldar 2 .ştnKİerden AbcaUar 29 «1 524 86747 81050 33.894 5697 615861 17660300 481250 17179.050 4 717061 14048129 1C942934 7 627 137 500 40764 10942934 185 891 820994 7820408 39.910 649755 4(17061 BD41 402 39910 E STOKLAfl f DkjEflDÛNENVARUKLAR II DURANVARUKLAR A. UZUN VADBJ TtARI NJCNOJP B DIĞER UZUN VADBJ ALACAKLAR C FİNANSALDURANVAHUKLAR D MADOIDURANVARUKLAR 1 Ivu veArsatar 2 Yera*v«YenjauDuzenlen 3 Bralar 4-M»ne,TessveCiıazlar 5-TajitAraçveGereçiai 6-Ooşame ve Dennbaşiar 7 Brimış Amortısmanlar {ı 575652 1444452 482.766 1.209803 4735» E MADOIOLMAYAN DURAN VARUKUfi 1 KjutuşveTeşkMlamaatĞa 2 Haklar 3 agaMaddıOlmayarıDurarıVarL F DİGEB DURAN VAPUKLAP AKTİF (VARUKLAR) TOPLAIH 2413586 1 051 7 67 282846 2538 396 104374 130.275 234 649 682J57 581784 71739 363280 7595 1971 9566 »B5J7S 14S3IIM HEDEF MENKUL DEĞERLER A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU (1000 TL) 31 121994 31 12 1993 232 086 317 10 435 602 218 551975 3160 070 3 790 000 9 744 342 4 721 235 2 483199 71 232 086 317 222 979 053 9107 264 11 289 810 098 10 435 602 7 531 617 2 903 985 2556 398 A BRUTSATtŞLAR 1 Hısse Senedı ve Geçıcı llmuhaber Satışı 2 Özel Kesım Tahvıl Satışları ^ , , „ ( M 3 Fınansman Bonosu Satışlan 4 Dığer Ozel Kesım Senet ve Bono Satışı 5 Devlet Tahvtlı Satışları 6 Hazıne Bonosu Satışlan 7 Dığer Kamu Kesımı Senet ve Bono Satışı 8 Aracılık Komısyonları 9 Dığer Hızmet Satışlan B SATIŞLARDAN İNDIRİMLER (-) C NETSATIŞLAR D SATIŞLARIN MAUYETİ BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 1 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gıderten (-) 2 Genel Yonetım Gıderten (-) ESAS FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI F DIĞER FAAÜYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 1 Iştıraklerden Temettu Gelırlerı 2 Baglı Ortakhklardan Temettu Gdırten 3 Faız ve Dığer Temettu Gelırten 10 017 230 4 Faalıyetle llgılı Dığer Gelır ve Kâriar 178165 G DİĞERFAAÜYETLERDENGİDERVEZARARLARf-) H FINANSMAN GİDERLERİ () 109 904 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 7 902 945 I OLAĞANUSTU GELİRLER VE KÂRLAR 1 Konusu Kalmayan Karşılıklar 2 Oncekı Donem Gelır ve Kartan J OLAĞANUSTU GİDERLER VE ZARARLAR (-) 322 973 1 Oncekı Donem Gıder ve Zararlan (-) 2 Dığer Olağanustu Gıder ve Zarartar (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K ÖDENECEK VERGI VE DİGER YASAL YUK LUKLER NET DÖNEM KÂRI VEYA 2ARARI 1 689 003 404 062 9 600 807 2 152 336 2 182 546 347 587 10 195 395 336161 336161 329 532 354 216 18 551 322 973 18 551 7 579 972 335 665 3 706 233 56 337 3 873 T39 279 328 Pasıt (Kaynaklar) 31.12 1994 I KISA VADELİ BORÇLAR A FİNANSAL BORÇLAR 1 Banka Kredılen B TİCARİ BORÇLAR 1-Satıcılar 20 877 696 2- Borç Senetlen 3- Borç Senetlen Reeskontu (-) 4- Dığer Tıcan Borçlar 576 C DIĞER KISA VADELİ BORÇLAR 1 Ortaklara Borçlar 3 420 2-Ödenecek Vergı Harç Dığer Kes 375 349 3- Ödenecek Gıderler 4- Kısa Vadelı Dığer Borçlar D AUNAN SİPARİŞ AVANSLARI E BORÇ VE GIDER KARŞIUKLARI 1 - Vergı Karşılıkları 3 706 233 2 Dığer Borç ve Gıder Karşılığı II UZUN VADELİ BORÇLAR A FİNANSAL BORÇLAR B TİCARİ BORÇLAR C DİGER UZUN VADELİ BORÇLAR D AUNAN SİPARİŞ AVANSLARI E DIĞER BORÇ VE GIDER KARŞILIKLARI 1 - Kıdem Tazmınatı Karşıl ğı 262 867 2- Dığer Borç ve Gıder Karş III ÖZSERMAYE A SERMAYE B SERMAYE TAAHHUTLERİ (-) C EMİSYONPRIMİ 31 12 1993 24 963 274 13133 940 500 000 500 000 20 878 272 12 193 304 12 193 304 379 769 303 905 282 809 21 809 3 706 233 136 731 56 337 80 394 262 867 262 867 49 983 49 983 5 669 835 1346 971 1 000000 1 000000 D YENİDEN DEĞERLEME DEGEF 1 - Duran Vartıklarda E YEDEKLER 1-YasalYedekler 2 Olağanustu Yedekler F NET DÖNEM KÂRI G DÖNEM ZARARI (-) H GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 1-1990YılıZaran 2-1991 YılıZaran PASİF (UYMAKLAR) T0PIAMI IARTIŞI 707 933 14 295 73 868 707 933 160 619 160 619 88 163 3 873 739 279 328 92 976 38 247 54 729 30 895 976 14 530 894 DENETCİ RAPORU ÖZETİ HEDEF MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL KURULU'NA Ortaklığın Unvanı Hedef Menkul Değerier AŞ Merkezı Ebuluia Cad No 26, A Blok D 2 Levent-lstanbul Sermayea 10 000 000 000 -TL Faalıyet Konusu Sermaye Pryasası araçlannın alım ve satımında aracılık Denetçı veya Denetçılenn adı ve gorev sureleri, ,-«. J& , i , . t ' f ortak veya şırket ^ . Î L . «^ 4, t , personelı olup olmadıklan „ Aynur Ayhan 1 yıl, ortak ve şırket personelı değıl Katılınan Yonetım Kunjlu ve yapılan Denetleme kurulu toplantıları sayısı Yonetım Kurulu toplantılanna katılınmamış, ancak toplantılar hakkmda Yonetım Kurulu Başkanı Genel Mudur den bılgı alınmıştv Ortaklık hesaplan, defter ve betgelen uzerınde yapılan ıncelemenın kapsamı. hangı tanhlerde ınceleme yapıldığı ve vanlan sonuç 11 Mayıs, 27 Temmuz, 25 Ağustos 27 Ekım 16 Kasım ve 29 Aralık 1994 tarıhlennde muhasebe defter ve kayrtları ıncelenmış ve mevzuata uygun olduğu gorulmuştur T T K 'nun 353 maddesının 1 ıncı fıkrasının 3 numaralı bendı gereğınce Ortaklık Veznesı nde yapılan sayımlann sayısı ve sonuçları yukandakı tarıhlerde Ortaklık Veznesı'nde 6 kez sayım yapılmış, sayım sonuçlarının defterlere uygun olduğu gorulmuştur T T K nun 353 maddesının 1 'ıncı fıkrasının 4 numaralt bendı gereğınce yapılan ınceleme tarıhlerı ve sonuçlan Ortaklık Veznesı nde aracılık faalıyet! nedenıyte saklanmak uzere aiınmış, çeşıtlı kışılere aıt kıymetlı evrak bulunduğu gorulmuştur Intıkal eden şıkayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkmda yapılan ışlemlerFaahyet donemınde Denetçı'ye ıntıkal eden soruşturma ve ıncelemeye konu olabılecek şıkayet yoktur HEDEF MENKUL DEĞERLER AŞ'nın 1 1 1994-31 12 1994 donemı hesap ve ışlemlennı Turk Ttcarek Kanunu Ortaklık Ana Soleşmesı ıle dığer mevzuat ıle genel kabul gormuş muhasebe ılke ve standartlarına gore ıncelemtş bulunmaktayım Göruşume gore ıçengını benımsedığım eklı 31 12 1994 tarıhı ıtıbarıyle duzenlenmış bılanço, ortaklığın anılan tanhtekı malı durumunu, 1 1 1994-31 12 1994 donemıne aıt gelır tablosu anılan doneme aıt faalıyet sonuçlannı gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmak- ta kârın dağıtımı onensı yasalara ve Ortaklık Ana Sozleşmesı'ne uygun bulunmaktadır Bılanço'nun ve Gelır Tablosu nun onaylanmasını ve Yonetım Kurulu'nun aklanmasnı oylannıza arz ederım Saygılanmla, Aynur Ayhan Denetçı HEDEF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKEJİ'NİN 1994 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Hedef Menkul Değerier Anonim Şirketi'nin 31.12.1994 tarihı ıtıbarıyle duzenlenmış bılançosunu ve bu tarihte sona eren hesap donemıne ait gelir tablosunu incelemış bulunuyoruz. İncelememız, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerle ılgilı olarak muhasebe kayıtlarının kont- rolü ile gereklı gördüğümüz dığer denetleme yontem ve tekniklerini ıçermıştır. Görüşümüze göre söz konusu malı tablolar Hedef Menkul Değerier Anonim Şirketi'nin 31.12.1994 tarihindeki ger- çek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine aıt gerçek faalıyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki he- İ sap dönemı ile tutarlı bır şekilde uygulanan genel kabul gormuş muhasebe ılkelerıne uygun olarak doğru bir bıçımde yansıtmaktadır. Istanbul, 02.02.1995 Basın: 11802 CUMARTESÎ YAZILARI ATAOL BEHRAMOGLU "Yaralarım Tuz İçinde ^ Kanıyor..." Bılınçaltının akıl sır ermez marıfetı Gece yarısı, zıhnım- de halk turkusunden btr dızeyle uyandım Ruhi Ağabey'ın unutulmaz sesınden kaç kez dınledığım, onun "Mahsus mahal dedıklerı zındanda" dıye başlayan turkusune, kım- bılır hangı halk turkusunden kopup gelmış bu olumsuz gu- zellıktekı dızeyle Geçen haftakı yazımda bu haftakı yazının konusunun da Cumhurbaşkanı yla goruşmemızın notları olacağını soyle- mıştım Gazıosmanpaşa'dakı cınayetlerle başlayan olay- lann ulaştığı boyutlar, gundemı değıştırdı Gerçekten değıştırdı mı? • • • Gazıosmanpaşa'dakı kahvehanelerı ve pastaneyı tara- yanlar kımlerdı? Ele geçırdıklen tıcan taksının şoforunu bo- ğazlayarak arabasının bagajına tıkıştıracak kadar gaddar olabılen bu ınsanların amacı neydı9 Bu ınsanlar kımden, kımlerden emır alıyorlar kıme, kımlere hızmet edıyoriar? Gazıosmanpaşa'dakı cınayetlerle başlayan olaylann, Av- rupa Gumruk Bırlığı'ne gırış Avrupalı olmaya adım atış he- yecanlan ve tartışmalannın yaşandığı bır doneme denk gelmesı, gerçekten rastlantı mıdır? Bır kıvılcım neden bu olçude buyuk patlamalara yol açabılıyor? Olayları bastır- makla yukumlu olan kolluk guçlerı, en azından bazıları, ne- den taraf oluyor, neden hedef gozeterek ateş edıyor? Po- lıs, daha soğukkanlı davransa, olaylar dahafarklı gelışebt- lır mıydı'? Gazıosmanpaşa'dakı ınsanlardan ıstenen nedır"? Neredeyse bır ıçsavaşı andıran bu goruntuler kımın, kım- lerın yararınadır? Sokaktakı sıradan ınsan bu sorulann ya- nıtlannı arıyor • • • Yazımın gırışınde, "Gundem değıştı mı gerçekten^" dı- yordum Yukanda sıralanan sorulara yanıtlar aramak bızı yıne Turkıye'nın değışmez gundemıne duşunce ozguriu- ğu, eğıtım, devletın ve halkın yapısına ılışkın daha temel ve kaygı vencı sorulara goturecektır • • • Cumhurbaşkanı'yla goruşmemızde devletın Sıvas'a bır banş anıtı yaptırmasını onemnıştık Yazılı olarak verdığımız duşunce ve onerıler arasında da bu konu şoyle rfade edıl- mekteydı "2 Temmuz 1993 'te Sıvas 'ta yaşananlar unutu- lamayacak ulusça unutulmaması gereken acımızdır Sı- vas'fa katledılen demokrası ve laısızm şehıtlennın antsına bu kentte bır banş anıtı yapılmasını onerıyoruz Boyle bır anıt, acı olaylar sırasında yeteıiı uyanıklık ve dırayet gös- teremeyerek yurttaş yaşamını koruyamayan bır devletın uygarca ozeleştırısı olacaktır " Sayın Demırel. goruşmemızde, onenmızı şu sozlerieya- nıtlamıştı "Sıvas olaylan bır ıstıraptır Inşallah, Turkıye yenıden bu çeşıt olaylaha karşı karşıya kalmaz ve Turkıye'de ınsanlar bırbınnı hoş gorur, bırbırını anlamaya çalışır, bırbınne ta- hammul eder ve asırlar boyu yaşayageldığımız bu ulkede huzur ıçensınde yaşamanın yollan olur Bu âbıde fikn çe- şıtlı kanallardan da ortaya atılmıştır Yalnız, acaba daha çok bolûcüluk mu olur, daha çok tahnk mı olur gıbı bırtakım mulahazalar var Bınaenaleyh o mulahazalar dengelen- dığı zaman tabıı, Turkıye ıçın yarartı olacak neyse, toplum ıçın yararlı olacak neyse onun yapılması cıhetıne gıdılır. " "• • • • • • Sıvas'tâ, en hafrf «teyfmlerle yetertl uyanıklık ve dırayet gosteremeyerek yurttaş yaşamını koruyamayan devletya da devletı temsıl etmekle yukumlu guçlerın ıçınde bazı un- surtar, Gazıosmanpaşa'dakı cınayet ve kışkırtmayla baş- layan olaylar sırasında hedef gozeterek ateş edıyor öy- leyse bu 'dev'ef'ın, onun dırlık ve duzenlığı korumakla yu- kumlu kolluk guçlennın yapısının tartışılması ertelenemez zorunluluktur Bugun Turkıye'de devletın ne olduğu, ne olmadığı, ne olması gerektığı toplumsal yaşamımızın en onemlı konusudur • • • Yaralan yuzlerce yıldır tuz ıçınde kanayan, yarasına tuz basan acıyı bal eyleyen bır halk (acaba başka kaç halkın turkulerınde bu kadar çok yara ve acı var?) devlete guven duymamaktadır Bu devletın dırlık ve duzenlığı savunmak- la yukumlu guçlenne guven duymamaktadır Bu halk, en ufak bır kıvılcımla, kışkırtmayla, buyuk patlamalara gebe- dır Devlet Cumhurbaşkanı nın bıze yanrtındakı sozlenyle farklı ve karşıt 'mulahazaları dengelemek'\e mı yoksa de- mokrası ve adaletın gerektırdığını cesaretle, kararlılıkla ye- nne getırmekle mı yukumludur? Demokrasılerde devletın gorevı hakhlar ve haksızlar arasında dengeyı sağlamak de- ğıl, haklılığın adaletın gereklennı yenne getırmektır Demok- rası de bu olsa gerektır Fakat Turkıye'de bugunku devlet bunu hangı guçlerle sağlayacak? Çağdaşlık değerlerıyle değıl çağdışı değerlerle eğıtılmış kamu gorevlılenyte mı 7 Kışısel ve partısel çıkar hesaplannın labırentlerınde dola- şıp durmakta olan mılletvekıllerıyle mı? Kafalan hedef ala- rak ateş eden kolluk guçlerıyle mû • • • Sabaha doğru, yazımı tamamlayıp bır gun oncekı gaze- telerı yenıden dıkkatle gozden geçırırken bır haberın bıtı- şındekı ıkı cumleden oluşan bır kuçuk paragraf beklenme- dık, apansız bır etkı gucuyle benı bır duvara çarpmışım gi- bı sendeletıyor Bırtrajedıde bır oykude bıtış cumlelen ola- bılecek kadar yalın sert sozcuklennın yerlerı değıştınle- meyecek kadar sımsıkı kurgulanmış bu cumlelerde gorun- tulenen şey bu ulkede, bu şehırde bırkaç gun once yaşan- dı mı gerçekten Bırkaç kez ust uste okuyorum "Bır başka yerde de bır pohs, yerde yatan yaralı bır kızı tekmehyordu Kız oldu " (Bkz YYuzyıl, 14 3 1995, s.3. O.A Bubar, Ş Konukçu'nun haber yazısından ) CHR, hükümette ] ağırlığuu artürıyor ANKAR-'K (Cumhunyet Bu- rosu) - CHP, hukumette "ortak sorumluluk" ılkesı çerçe\esın- de gerek ekonorru gerekse dev - let ^onetımınde ağırhğtnı art- tırma çabası ıçıne girdı DYP'de ıse ozelhÛe fikır suç- lanna ılışkın cezalann ındınl- mesınde vanlan goruşbırlığıne karşı çıkıldığı bıldınldı Ikı partı heyetlennın yaptığı goruşmelerde. CHP heyetı. DYP'nın dırenışıne karşm, Merkez Bankası'nın sonımlu- luğunun HikmetÇetin'e\enl- mesını kabul ettırdıler CHP'lı- ler, Merkez Bankası'nın CHP kanadının sorumluluğuna ve- nlmesının kendılen açısından onemını şoyle aktardılar "Turkhe'de ekonomik vone- timin dort a>ağı \ar. Mali>t. Hazıne, DPT ve Merkez Banka- sı. Bunlardan bır tanesınde ak- tif sorumluluğu ulmalı\dı CHP'nin ki ekonommin mutfa- ğına girebilsin ve ekonominin v önlendirilmesinde söz sahibi olabilsın. Her tıirifi karar, ba kuruluşlar tarafından pişirflip Bakanlar Kurulu"na getirilir. Merkez Bankası da bütun eko- nomik dengeleri, para hareket- lerini; ekonominin alt yapısına sahip bir kurumdur. Bankala- n, para kredi politikalannı kontrol etme imkânı \ardir. Boyle bir sorumluluğun aktif olarak bizde olması. ekonomi mutfağuun içinegirmemizi sa^- lavacaktır." DYP'lılerle vardıklan anlaş- mada, üçlu kararnamelen Baş- bakan Yardımcısf nın onayla- ması maddesının de yer aldığı- na dıkkat çeken CHP kaynak- lan bu durumun 'hukumette ortak sorumluluk" ılkesının vaşama geçınlmesı anlamında bır adım oldugunu soyledıler. ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle