24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 MART 1995 CUMARTESİ 12 DIZIYAZI 'yeyeni tuzaklarNVashington'un, Tûrkiye gazeteleri- nin VVashington muhabirlerinin aktar- dıklanna göre geleceğe dönük değer- lendirmesi özetle şöyle: "tslam köktendincilerinin Türkiye için ciddi bir sorun oluşturduklan söy- tenemez. Türkiye'yi bekleyen tehlike, 2000 yılına kadar yönetimleri meşgul edecek Kfirt sorunudur." 12 Mart ve 12 Eylül çileleri yaşatılan Tûrkiye için, dünyanın tek patronu ABD, acaba nasıl bir gelecek planlamış- tır? ABD'nin geleneksel çıkara dönük politikalannın ışığında, giderek önem kazanan Arap ve Kafkas petrolleri ara- sinda her ıki tarafa da anında müdahale edebilecek ve Rusya'nın çarlıktan kal- ma emellerine set çekebilecek bölgede- ki Türkiye'nin varlığını koruması gere- kir. Fakat ABD'nin istediği Türkiye, li- der rolü üstlenecek kadar güçlü olmayan ve başı dertten kurtulmayan, ekonomi ve diplomaside VVashington'un kontrol ve denetimdeki bir Türkiye olmalıdır. 12 Mart ve 12 Eylül ile ezılip parça- lanan ve dağıtılan sol, ABD için tehlike olmaktan çıkanlmıştır. Bunun yerine ABD'nin denetim ve kontrolündeki Kürt ve radikal islamsorunlan büyütül- müştür. Açıkça söylememekle birlıkte Pentagon'un amacı. Irak ve lran'ı etkin biçimde kontrol altında tutabilmek ve anında müdahale edebılmek için şimdi- lik Kuzey Irak'tabağımsız bir Kürt dev- leti kurma, daha sonra da bu devletm sı- nirlannı Güneydoğu Anadolu'ya taşır- ma umut ve vaadi ile yönetimleri kulla- nabildiği kadar kullanmaktır. Radlkal islam'a bakış ABD'nin tam kontrolü dtındakı Su- udi Arabistan ve Kuveyt'm Necınettin Erbakan'a bugüne kadar verdiği deste- ğe seyirci kalan Washington'u, RP'nin hızlı yükselişi ve iktidar adayı durumu- na gelmesı Cezayır örneği nedeni ile ra- hatsız etmiştir. ABD'nin Türkiye'de ra- dikal Islamın tehlike olmadığım sık sık yinelemesinin kendine göre haklı ge- rekçeleri vardır. Birincisi, RP'nin yük- selişini durduracak önlemleri almış bu- lunması ve RP'nin iktidara gelebilece- ği kuşkusu giderek büyüyen Türk Si- Iahlı Kuvvetleri'nı rahatlatmak isteme- sidir. Çünkü RP'nin iktidara gelmesi ve ordunun buna izin vermemesi, Türki- ye'yi paramparça olmakla sonuçlanabi- lecek bir iç savaşa sürekleyebilir. Arap sermayesinin payı oldugu bili- nen ve yakın zamana kadar tslami kesı- mi şenata kanalize etmeye çalışan med- yanin ikiye bölünmesi. Demirel ile Çil- ler'in lslami kesimin ılımlı liderleriyle yakın ve sıcak ilişkiler içine girmeleri kendiliğinden oluşmuş gelişmeler de- ğildir. Hatta ve hatta, bir kısım lslami kesim kalemşorlarının yüzlerine müte- bessim maskelertakıp kardeşlikten, ba- nştan yana tavır koyup gösteriler düzen- lemeleri de Türkiye için ABD'nin yaz- dığı senaryolar gereğidır. Başına gele- bilecekJeri kestirecek zekâ ve deneyime sahip Erbakan'ın Amerika gezilerine çıkması ve kendini tanıtmaya çalışması da bu çerçeve içinde ele alınıp değerlen- dirilmelidir. Içişleri eski bakanlanrun ve bugün iş- başında olanın, TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Baş- kanı'nın, ABD konusunda uzmanlaş- mış kişilerin ve eski MtT ajanlannın, CIA'nın Türkıye'ye ajan yığınağı yap- tığını doğrulamalan, bazı yaşanmış olaylann anımsanmasına neden olmalı- dır. TehlikeH gellşme Uğur Mumcu. Çetin Emeç. Muam- mer Aksoy ve Bahriye Üçokgibi nice de- mokrat ve devrımci Atatürkçülerin ka- tillerinın bulunamaması... CIA-Kontr- gerilla organizasyonu üzerindeki esrar perdesinin kaldınlmasmın ısrarla engel- lenmesi... Devlet kadrolannin ülkücü ve şeriatçılarladoldurulması... Ülke yöne- timinin, çifte pasaportlu ABD eğitimın- den geçmiş prenslere teslim edilmesi... Iktidarlarlaal gülüm-vergülüm ilişkile- ri içindeki medyada tüm köşebaşlanna ihale takipçisi, komisyoncu liboş kalem- lerin yerleştirilmesı... Devletin temel kurumlarından KlT'lerin kârlılanndan başlanarak haraç-mezat elden çıkanl- malan, 12 Mart, 12 Eylül ve gelecegi kapsayan planın gerekleri olarak algı- lanmalıdır. Bu ülkenin demokratlannı, yurtsever- lerini, Atatürkçülerini, cumhuriyetçile- rini ve laiklerini bekleyen en büyük teh- like, 12 Mart'ın değişik bir versiyonu denilebilecek yeni bir oyuna getirme ça- hşmalannın giderek yoğunlaşmasıdır. Yoksa... Her şeyin sil baştan edilmesi ve yeniden bir 'Istiklal Savaşı'nın daha bu ülkede yaşanılması kaçınılmr z olur... Darbeler Darbeciler NECDET ONUR • ABD'nin istediği Türkiye, bölgede ABD'nin Arap ve Kafkas petrolü çıkarlarına uygun bir denge oluşturacak, ancak lider rolü üstlenecek kadar güçlü olmayan ve başı dertten kurtulmayan, ekonomi ve diplomaside VVashington'un kontrol ve denetimdeki bir Türkiye'dir. • Pentagon'un amacı, Irak ve lran'ı etkin biçimde denetleyebilmek ve anında müdahale edebilmek için şimdilik Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurma, daha sonra da bu devletin sınırlarını Güneydoğu Anadolu'ya taşırma umut ve vaadi ile yönetimleri kullanabildiği kadar kullanmaktır. 9 68 kuşağı ve 12 Mart I ORAL ÇALIŞLAR 12 Mart döneminin ünlü isimleriyle birlikte bir tatbikatı izleyen Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler, o dönemin en güçlü adamı olarak kendinden emindi. Gürler o günierde, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında kendisine çıkanlacak engelleri kuşkusuz düşünmüjordu bile. Gürler, 12 Eylül için ders oldu6 gündür 12 Mart dönemi Mamak Askeri Cezaevi'nden kesitler aktarmaya çalıştım. 12 Mart askeri darbesi, 10 yıl sonra gerçekleşecek 12 Eylül darbesinin bir anlamda ön hazırlığı göre\ ini yerine getirdi. Biz 12 Mart döneminde Mamak'ta kalırken arka tarafa yeni cezaevi yapılıyordu. 12 Eylül askeri darbesinden sonra girdiğim bu yeni cezaevinin düzeni ve yapısı, bir askeri yönetimin siyasilere nasıl davranması gerektiğini düşünerek planlanmıştı. 12 Mart darbecileri, 12 Mart döneminde yaşananlardan dersler çıkarmışlar ve bir sonraki darbede neler yapılması gerektığının ön hazırhklannı yerine getırmişlerdi. 12 Mart askeri darbesinde parlamento ve partiler kapatılmamıştı. Bu nedenle. toplum biraz canlanınca parlamento. askerlerin müdahalelerine eskısi kadar itibar etmemiş ve daha bağımsız davranmaya başlamıştı. Gûrier'in öyküsü Bunun en tipik örneği, 12 Mart askeri darbesinde Kara Kuvvetleri Komutanı olan Faruk Gürler'in trajik cumhurbaşkanlığı öyküsüdür. Orgeneral Faruk Gürler. Memduh Tağmaç emekliye sevk edilince onun yenne Genelkurmay Başkanı olmuştu. Tam o günierde Cevdet Sunay'ın da cumhurbaşkanlığı süresı doldu. Meclis'ın gündemine cumhurbaşkanlığı seçımi geldi. Faruk Gürler. cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bu arada Gürler, Genelkurmay Başkanlığı'ndan ıstifa etti. Cumhurbaşkanı Sunay, o günün anayasası gereğı Gürler'i kontenjan senatörlüğüne atadı. Gürler. ünifonnasını çıkardı ve smokinlerini giydi. Smokinli resimler gazetelerde boy boy yer aldı. Artık Türkiye. yeni cumhurbaşkanını karşılamaya hazırlanıyordu. 12 Martdarbeci yönetiminin bir numaralı isminin cumhurbaşkanı seçilmesinden doğal ne olabilirdi ki? 1973 yılmın Mart ayının son günleri. Ama, umulan olmadı. Meclis, oylamanın ilk günlennde. Faruk Gürler'in cumhurbaşkanı seçılmesine yeter oyu bir türlü vermedi. Bu nedenle siyasi atmosfer olağanüstü gerildi. Askeri tankJar parlamento)iı kuşattı. Generaller. Meclis localannda tehditkâr bakışlarla milletvekillerinin ne yapacağını izlemeye başladılar. Ama bütün bunlara rağmen çoğunluğu oluşturan AP'li ve CHP'li parlamenterler. Gürler'e oy vermeyi kabul etmediler. Ecevit, o gergin günleri bana bir anısında şöyle anlatmıştı: "Tam o gergin günlerdeydik. Her an yeni müdahaleler beldiyoruz. Gece evimizin kapısı çahndı. Kapıyı açtım. karşımda iki subay. 'Sayın Ecevit: hazırlanın, Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyoruz' dediler. • 1973 yıhnda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresi dolunca, dönemin güçlü adamı Gürler cumhurbaşkanlığına aday oldu. Ancak Meclis ve askerler Gürler'e vize vermedi. Bu olay 12 Eylül darbecileri için iyi bir ders olacaktı. Darbeden sonra Meclis'i ve daha sonra partileri kapatan 12 Eylül kurmaylan, Evren'in cumhurbaşkanhğını da sağladıktan sonra seçime izin verdiler. Artık ben de eşim Rahşan da isin sonunun geldiği inancındaydık. Eşimk vedalaştık. hazır olan çantamı aldım ve subaylann arabasına binerek Genelkurmay "a yollandık." Askerlerden destek yok Ecevit, Genelkurmay'da geçirdiği saatleri ise şöyle anlatmıştı: "Genelkunnay'ın kapısından girdiğim andan itibaren. umduğumdan farklı bir tavırla karşılaştım. Son derece saygılı ve sıcak karşılandım. Dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar ve kuvvet komutanlannın bekiediği bir odaya atındım. Bana, Meclis'in tutumunu saygı ve dikkattc izledikierini ve kendilerinin herhangi bir adaylan olmadığını söyledikr." Ecevit'e söylenen bu sözler, ordunun Gürler'i desteklemediği ve yalnız bıraktığı anlamına geliyordu. Ecevit'e verilen mesaj, Demirel'e de ulaştınlmıştı. Bundan sonra CHP ve AP liderleri Fahri Korırtürk üzennde anlaştılar ve 6 Nısan 1973'te Korutürk iki büyük partinin oylanyla cumhurbaşkanı seçildi. Gürler ise birkaç gün önce ülkenin en güçlü adamı iken arkadaşlan tarafindan terk edilmiş ve yapayalnız kalmıştı. Gürler bu çaresızlığe fazla dayanamadı ve kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşama veda etti. Gürler'in kaderi. aslında 12 Mart'ın da geleceğini belirlemişti. Türkiye, bu olaydan sonra adım adım askeri darbenin baskıcı ortamından sıynlmaya başladı. 1973 Ekim seçımlen ise Türkiye'de demokratik yükselişin bir göstergesi oldu. Gürier'den ders almak 12 Eylül darbecileri, Faruk Gürler'in bu trajik kaderinden ders çıkarmışlardı ve darbenin ilk günü, ilk ışleri, parlamentoyu feshetmek ve parti lıderienni tutuklamak oldu. Süreç içinde de partileri kapattılar ve istedıkleri gibi hareket edecekleri bir ortam yarattılar. Sivil yönetime dönerken bile cumhurbaşkanlığı seçımini rastlantıya bırakmadılar ve Evren'nin 7 yılhk cumhurbaşkanhğını garantiye aldıktan sonra seçimlere izin verdiler. Darbeciler 12 Mart'tan ders çıkarmışlardı. Ama siyasiler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Türkiye'de politikacılar hâlâ gerçek bir demokrasinin gerekliliği noktasına gelemediler. tki asken darbe yaşamış Demirel ve Ecevit'in, düşünce ve ifade özgürlüğunü ne ölçüde içlerine sındirdiği kuşkuludur. 12 Mart bir dönemdi, bıttı: ama, Türkiye hâlâ askeri darbelenn gölgesinden kurtulup demokrasi sorununu çözemedi. Hâlâ bu birikimlerin acısını yaşamıyor muyuz? Ne dersiniz? BİTTİ İLAN T.C. EDİRNE ASLtYE 1. HUKUK MAHKEMESİ 1993/29 I994/497 Davacı Milli Sa\r unma Bakanlığı tarafindan davalılar Musta- fa Haynk mirasçılan aleyhine açılan kamulaştırma sebebıyle tescıl davasının yapılan açık duruşması sonunda \enlen karar ge- reğınce: Davalılardan, Ali Haynk mirasçılanndan, Şaziye Haynk bun- ca aramalara rağmen bulunamamıştır. Adı geçen davalıya mah- keme ilamının ilanen teblığine karar verilmekle; Mahkememızden verikn 27.10.1994 tarihlı \e 1993/29- 1994/497 sayıh ilamı ile Edime-Merkez ilçe Yeni Mah. 36. Ye- niimaret Kışla-i Hümayun mevkii, 761 ada, 10 parsel sayılı ta- şınmazın Hazıne adma tapuva kayıt ve tescüine karar venldıği, adı geçen davalının varsa itirazını kanuni süresı \ 5 gün içinde yapması, aksi takdirde hükmün kanuni süresi sonunda kesınle- şeceğı karar yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24.2.1995 Basın: 10612 İLAN T.C. GAZİANTEP 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ 1988 71 -1994 1351 Davacı Alı Dıkıcıbaş vekılı Av. Ali Korkmaz, davalılar Yahya Ateş v s. aleyhine açtığı ortaklığın giderilmesi davasının yapılıp bıtinlen duruşması sonunda: Gaziantep ıli Bey Mah. Pafta 125, ada 1166, parsel 41"de ka- vıtlı bulunan 3.840.250.000- TL. arsa ve bına toplam muham- men bedellı gaynmenkulün taksımı mümkün olmadığından sa- tılarak ortaklığın gıdenlmesıne karar venlmış olduğundan dava- lılar Yahya Ateş, Hatıce Şahata, Mümtaz Uğan, Nahsen K.utlar, Mehmet Karakurt, Elmas Hedef. Abdurrezzak Taşdemir, Memık Aran. Hatıce Başkan. Yüksel Aslan. Mehmet Şahata, Ceyla Par, Cemile Avcı, Ülger Demır, Şüknye Türk, Aysel Özkan. Anf Ka- rakaş, Gülsevım Ağgedik. Hacı Kökoğlu. Hatice Alkan, Serap Özkan, Mehtap Özkan. Derya Özkan.îbrahım Abidin Özkan'a karar tebliğ edılemediğınden. ilanen tebliğine. tebliğ tanhınden itibaren 8 gün ıçensınde taraflarca temyız edilmedığı takdirde ke- sinleşmış olacagı ilanen tebliğ olunur. 17.1.1995 Basın: 10329 T.C. BAYBURT İÇRAIVIÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT DAVET KÂĞIDI DosyaNo: 1994.1568 Alacaklının adı ve soyadı: Trabzon Metro Turizm ve Tic. Sey. Ltd. Şti. Borçlunun adı ve soyadı: Sever Koll. Şti., Ömer Sever ve ortağı. Haczm yapıldığı gün ve saat: 26.1.1995. saat 14.00. Haczedılen mahcuz mal: 34 DYK 07 plaka sayılı otobüse konulan değer. 300.000.000.- TL. llK'nın 102. maddesi tevfıkan yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan ve çıkanlan 103 davet varakası teblığı bila tebliğ lade edıldığinden ve zabıta manfetiyle yapılan araştırma yetersız kaldığından, işbu ilanın gazetede ilan edildıği tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103. maddesi gereğince üç gün yasal süre üzerine 10 gün ilavesı ile 13 gün ıçersınde hacız tutanağını tetkık ve bir diyeceğinız varsa bıldirmenız için icra müdürlüğune başvurmanız, aksi takdirde ileride hıçbır hak talep etme hakkınızın olmayacağı hususundaki ışbu davet kâğıdı ılaııen tebligi olunur. 16.2.1995 Basın: 10372 POLİTİKA VE ÖTESI MEHMED KEMAL Asmalı Mescit 74 "Asmalı Mescit 74" önce Tünel yörösinde bir semtin, sonra da Fikret Adil'in bohemleri anlatan kitabının adı ol- muştur. Fikret Adil'in "Asmalı Mescit 74"ü yıllar geçtikçe artan bir üne kavuşmuş, birçok basımı yapılmıştır. Asmalı Mescit 74, şairlerin, ressamların, yazarlann, sanatçıların sürekli gittikleri yerdi. Küçük meyhaneler, bu bohem soka- ğında kümelenmiştir. Bohemlerin uğradığı bu küçük mey- hanelerden hemen hiç kalmamıştır. Kalanlar varsa onlar da ya birer restoran ya da bar olmuştur. Asmalı Mescit'in gör- kemli geçmişini kitaplardan okuyanlar, eskilerden dinle- yenler, bilenlere sorarlar: "Abi, Fikret Adil'i tanırmısın?" Yıllar geçtikçe Asmalı Mescit'le Fikret Adil özdeşleşmiş- tir; birlikte anılır, birlikte sorulur. "Abi, sen Fikret Adil'i tanıdın mı?" Asmalı Mescit yerli yerinde duruyor da artık Fikret Adil yok... Fikret Adil yaşasa bugün 94 yaşında olacaktı; 1901 doğumluydu. Rkret, Galatasaray'ı bitırir bitirmez, 19 yaşında gazete- ciliğe başlamıştı. Hemen bütün dergı ve gazetelerde çalış- mıştı. Ikinci Dünya Savaşı'ndan önce Paris'te bulunduğu sırada Fransız sanat çeyreleriyle ilişkiler kurmuştu. O dö- nemdeki bütün gazeteciler gibi geçiminı yazıyla sağlaya- madığından yan işleresığınmıştı. Benımtanıdığımda(1951), mavı başlıklı Habip Edip Törehan'ın Yeni Istanbulu'nda ya- zıyor, yan ış oiarak da Iş Bankası'nda çalışıyordu, aynı ga- zetedeydik. Ayrıca birçok çevinsi vardı. Fransızcasının çok güçlü olduğunu söylerler. Nâzım Hikmet'in şiirlerini Fran- sızca'ya çevirmesıyle ünlüdür. Çevresinde çok sevilen bir yazardı. Kadınlarca beğenil- diği söylenir; zeki, sevimli, kültürlü, duygulu, zarif bir insan- dı. Tanıştığı adamla hemen dost olurdu. Herkese kolayca komünist denilen bir çevrede yaşıyor- du. Fikret'e de komünist diyenler vardı. Hrfzı Topuz şöyle anlatır: Malik Yolaç, Akşam gazetesinde kadro kurmak ister. Ge- niş bir kadro kurar, Fikret Adil'i de alır. Malik Yolaç kadro- ya bakar, Fikret Adil için "Olmaz" der. "Neden?" "Komünist diyoriar". Şaşınyor Hıfzı Topuz. "Fikret 'in komünist dostu bile yok- tu. Komünistler kendisi için bun'uva ve dönek diyoriardı." Geçendeeskı kâğıtları karıştırıyordum, 24 Ocak 1955 ta- rihli bir mektuba rastladım, Fikret'ten bana geliyordu, şöy- le diyordu: "Kardeşim Kemal, senden birricam var. llişik olarak gön- derdiğim istida (dilekçe) suretlerıni okuyunca meseleyi an- layacaksın. Maliyeden 61 lira alacağımız varmış. Muame- lesi tamam. Ankara Defterdartığı bir türlü göndermiyor. Şu evrak suretlerıni ve posta makbuzJannı son çare olarak sa- na gönderiyorum. Lütfen delalet (aracı) eder ve bana gön- derilmesini temın (sağlar) edersen memnun olacağım. Def- terdahıkta herhalde bırahbap vardır. Ankara'ya geçenler- de gelmiştim. Fakat tam müracaat edeceğim gün az kal- sın otomobil altında ezilecektim. Sakın bir 61.- lirayı iste- mesin diye üzerimıze otomobili maliyecilik zihniyeti sevket- miş olmasın. Peşin teşekkürler ve muhabbetler." Fikret, uzun yıllar PEN kulübün hem kuruculuğunu hem de yöneticiliğinı yapmıştır. Corc'un işletmeciliğini yaptığı Kulis'in de (Beyoğlu) kurucusu olmuştur. BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8SOLDANSAĞA 1/ Memelilerde göğüs \e kann boşluklannı birbi- rinden ayıran, kas- ve zarlardan oluşmuş böl-' me. 2/ Binek hayvanlan- nın sırtındaki oturma- lık... Ankara'nın bir semti. 3/ Deniz ya da ır- maklarda birdenbire de- rinleşen yer... Boru sesi. 4/ Ilkel benlik... " O " gösterme sıfatının eski biçimı... Doğu Anado- lu'nun Irak sının yakı- nında yüksek bir dag. 5/ Borsada belli miktardaki hısse senedinı be- lirtmekte kullanılan işlem birimi. Elli şiniklik tahıl ölçeğı. 61 İşyen .. Sporda kural dışı hareket. 7/ En büyük temsilcisi Handel olan dın- sel müzik formu. 8/ Madrid'de bu- lunan dünyanın en ünlü müzelenn- den biri... Doğu Anadolu'da yetiş- tirilen beyaz yünlü koyun ırkı. 9/ Hafiza kaybı... Bir soru eki. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1/ Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelenne özgü bir halk oyunu... Eski dilde ayak. 2/ Antiseptik olarak kullanılan iyot bileşiği. 3/ Giysi kolu... Zorba hükümdar. 4/ Aynı meslek gru- bundaki insanlann kullandığı özel dıl ya da sözcük dağarcığı... Süsü ve gösterişi olmayan. 5/ Almanya'da bir kent... Çok kü- çük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak. 6/ Eski dilde gün... Kimliği belirlenemeyen uzay cisimlerine verilen ad. II Hile... "Çıkış" anlamında spor terimi. 8/ Veri... Ahenk. 9/ Hüc- Tebilim. p o R T F o Y | B. 1 B A R lEı | E B E N A •TY E L T IK Aı •A ş 1 1 Rı E T • K U V z •M A T fflM A R •R E | •E N •[Y O | P O A R O K A R Y A • P A S A D O B L E TARİŞ OTOMATtK KONDİSYONLAMA MAKİNESİ SATITS ALINACAKTIR. 1. Tanş lplık Fabrikası Müdurlüğümuzün ihtıvacı olan: - 1 adet Otomatik Kondısyonlama Makinesi. kapah zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır 2. Bu işe ait iç alım ihalesi 28.3.1995 günü saat 14.30'da Tariş Genel Müdürlüğü. Satınalma Müdurlüğü (Tel: 421 00 56. Faks: 421 00 66) Alsancak/lzmir \e dış alım ihalesi 28.3.1995 günü saat 14 30'da Tariş îplik Fabrikası Müdürlüğü, Eski Havaalanı yolu üzen. B.Çığlılzmır <Tel 376 74 40. Faks: 376 74 47) adreslerinde yapılacak olup şartnamelen, ilgılı müdürlüklerden temin edılebilir. 3. Bırliğimiz. 2886 sayılı kanuna tabı değıldır. Ihaleyı yapıp vap- mamakta. kısmen yapmakta veya kısmen dilediğine vermekte serbesttır. Postadakı gecıkmeler kabul edilmez. Ehıvurulur. AYMAAJANS DİYADİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1979 7 Davalı: Hazıne Davalılar: 1 - Nafiye Gündoğdu. Aşağıakpazar Köyü-Diyadin 2- lzzettin Gündoğdu, Aşağıakpazar Köyü-Diyadın Dava: Tapu iptali DosyaNo: 19797 DuruşmaGünü: 28.3.1995 Davaya dahıl edılen mırasçılar olan Nafiye Gündoğdu ile lzzettin Gündoğdu'ya yapılan tüm aramalara rağmen teblıgat yapılamadığından dolayı bu sahıslara duruşma gününün ilanen teblığine karar venlmıştır. Bu ilanın teblıgatı tanhinden itibaren duruşma gününün 28.3.1995 günü olduğu ilanen tebliğ olunur. 13.12 1994 Basın: 12095 BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Bağcılar M.Bey 246 DT 1-6 pafta. 484 ada. 66 parsel sayılı Celil Ergen ve Sabedin Şen adına kayıtlı 214 m; alanlı taşınmaz yol sahasında kaldığından kamulaştınlacaktır. Sözkonusuparselin 17.3.1995 tanhinde saat 10.00'dakıymet takdirinin yapılacağı mülk sahiplerine ilan olunur. Basın: 12277
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle