24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için.. Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a ç a m I ç ı n " 71. Yi. SAYI 26884 /18000 R(KDVıç inde) CumhuriKURUCUSU: YUMJSIMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI- IHOİRtUBk (1945-1991) ihtiyaçlarınız için güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI D ı h ı U y g ı r B ı r Y a ş a m I ç ı n 18MART1995CUMARTEÖ Nahit Menteşe: Hangi örgüt olduğunu bilsek olay bitecek Ymttaşlar öldü,faifler yokTalimatı bizzat ben verdim fçişieri Bakanı Nahit Menteşe, Istanbul'daki olaylar sırasında amirlerinin emrine uymayarak ateş hattı içine giren polislerin mutlaka belirlenerek cezalandınlacaklannı açıkladı. Bakan Nahit Menteşe, "Müfettişlere sorumlular hakkında toplu halde soruşturma yürütmeleri için bizzat talimatı ben verdim" dedi. Sürüyor Kahve taranması olayına kanşan faillerin belirlenmesine çalışıldığmı kaydeden İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, bu konuda henüz tek bir örgüt üzerinde durmadıklannı, ancak ağırlıklı olarak PKK, Dev-Sol ve İBDA-C üzerinde çalışıldığmı belirtti. Bakan Nahit Menteşe, "Hangi örgüt olduğunu bilsek olay bitecek" dedi. Alevİlerİ Severim Menteşe, Alevi-Sünni aynmına şiddetle karşı olduğunu kaydederek "Ne demek Alevi-Sünni? Ben Sünniyim, ama aynı zamanda Aleviyim de. Ben Hz. Ali'yi ve Alevileri çok seven bir insanım. Biz Ali'yi reddetmiyoruz ki" diye konuştu. Menteşe, Nevruz'un da sadece Kürtlerin değil. herkesin bayramı olduğunu belirtti. EVfel GÖKTAŞ'm haberi • 5. Sayfada GAZİ MAHALLESİ IBDA-C hedef gösterdi • 37 aydının diri diri yakıldığı Sıvas olaylanndan hemen sonra IBDÂ-C'nin y_ayın organı Taraf dergisinin Umranıye ve Gazi Mahallesi'nı hedef gösterdiği saptandı. İstanbul Haber Servisi - Ta- raf dergisinin Sıvas olaylann- dan sonra yayımlanan sayısın- da, "Ümraniye ve Gazi Mahal- lesi'ni Sıvas'a benzeteceğiz" dı- ye bir yazı yayımlandığı iddia edildı. Kervan dergısi, "Kamuoyu- na" başlıklı açıklamasında, bu ya2iyı yayımlayan JBDA-C yanlısı Taraf dergisını kendi ya- yın organlannda teşhır ettikle- rini belirtti. Gazi Mahallesi'nde meyda- na gelen olaylardan sonra "Ka- muoyuna" başlıklı bır yazı ya- yımlayan ve dağıtan Kervan dergisi, saldınnın lslamcı Siya- sal Hareket târafından yapıldı- ğını ıleri sürdü. "Karşımızda demokrasL özgürlük, laikük ve iraan haklannın azılı düşmam ' şeriat vardır" denılen açıkla- ımada, şu görüşlere yer verildi: ', "Şeriatçı düşman, laik-de- mokrat Türkiye'ye gönül ver- ; miş, Siinni kökenli inançh mil- ' yoıilarca yurttaşu ülkemizin la- •ik-demokrat geleceginin ana gfivencesi 25 mUyon Aleviyi şid- , det ve terör yöntemleriyle, dev- lerte sahip olduğu etkinliğini kullanarak sindirmeye çabala- maktadır. Hedefi. Anadolu in- saıunı kanb bir Sünni-Alevi ça- ttşması içinde darmadağın et- mek, Türkiye'yi Cezayir'e ben- zetmek, giderek şeriat esasına • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Tetikçfler içm araştuma ÇÎLLER ALEVİLERLE 'Menteşe ve Ağar görevden alınsm' •Çiller, Karacaahmet Sultan Derneği yetkilileri ile Conrad Oteli'nde görüştü. Alevi Temsılciler Meclısi ise Çiller'in otelde görûşme isteğını geri çevirdi. • Alevi yöneticiler, Yalım Erez'in aracıhk ettiği ve Çiller'in yanı sıra Karayalçın ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın da katıldığı görüşmede, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile sorumlu diğer polislerin derhal görevlerinden alınmalanm istediler. 1 1 9 . Sayfada Çiller'in 'cuma' gafı • Başbakan Tansu Çiller'in, olaylar karşısında yurttaşlan sağduyulu olmaya çağıran açıklamasında "Cuma günü inananlann bayramıdır" sözleriyle genelleme yapması tepkilere neden oldu. Hacıbektaş Kültür Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Şahin, Alevi inancına göre cuma gününü diğerlerinden aynlan bir özelliği olmadığını vurguladı. • Demokratik Sol Parti Millervekili Istemihan Talay, "Alevileri dışlayıcı bir düşünceyle bu yönde açıklama yapıldığını düşünmek istemiyorum" dedi. ANAP Milletvekili Akarcalı. Çiller'in "dini kullanma ve istismar etme konusunda" Refah Partisi ile yanştığını ve "cahilliğini ortaya koyduğunu" söyledi. • 5. Sayfada BENİVURAN1BULUN- Murat BilgUi İstanbul Haseki Hastanesi'ndeki yatağuun başucunda Başbakan Tan- su Çiller'i gördii bir anda. ÇiUer, elini Murat*ın başuıa koymuş "Sen benim oğtum sayılırsın. Bir şeye ihtiyacın varsa bana gel" diyordu. Murat ise Gaziosmanpaşa'da "güvenlik güçlerinin kurşunuyla vurulduğunu" sonra da "polisin kendisini copladığmı" anlatmaya çalışıp sağ elinin parmaklany la "zafer" işareti yapıyordu. Çilfcr'in oğ- lu otmaktan çok, kendisini vuranın saptanıp cezalandınlmasını istiyordu Murat!- (Fotoğrâf: HATİCE TUNCER) • Başbakan Tansu Çiller, dün lstanbul'a gelerek yetkililerle 'acil' toplantı yaptı. Çiller, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada. "Önümüzdeki günlerde bu tür tahrikler yine gündeme gelebilir. Vatandaşlanmı bir kez daha uyanyorum" dedi. • Olaylan araştırmak üzere kurulan TBMM komisyonu da dün İstanbul Valiliği'nde toplandı. Kozakçıoğlu ve Menzir'den bilgi alan komisyonun 5-6 gün içinde raporunu hazırlayacağı bildirildi. İstanbul Haber Servisi - Geçen pazar gü- nü Gazi Mahallesi'nde 5 kahvehane ile bır pastanenın taranmasıyla başlayıp 30 kışının ölümüyle sonuçlanan olaylarla ılgılı soruş- turmaya Başbakan Tansu Çiller el koydu Po- lisın "verilen emirleri dinlemeyerek" halkın üzerine ateş açması üzenne Gazıosmanpaşa Emniyet Müdürü Mehmethan Tokuş'un gö- revden alınması. İstanbul Valısı Hayri Ko- zakçıoğiuve Emniyet Müdürü Necdet Menzir ile diğer >etkililer hakkında soruşturma baş- latılmasına yol açan gelişmelerden sonra Çil- ler, dün lstanbul'a gelerek yetkilileri "acil" toplantıya çağırdı. Çiller, toplantı sonrası yap- tığı açıklamada, vatandaşın vatandaşla karşı karşıyagelmesıni ısteyenlerolabıleceğını be- lirterek "Önümüzdeki günlerde yine bu tür tahrikler gündeme geiebilir. Aman buna tah- riklere kapılacak biçimdecevap vermey elim" dedi. Aynca olaylan araştırmak üzere oluş- turulan TBMM komisyonu da dün valılikte toplantı yaptı. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de meydana gelen olaylan ıncelemek amacıyla TBMM'deki siyası parri temsilcilerden oluş- turulan TBMM komisyonu, dün İstanbul Va- liliği'nde toplandı. DYP'li tsmail Köse. Ba- hattin Yücei, ANAP'lı Orhan Ergüder, Emin Kul. CHP'lı Mehmet Se>igen. Salman Kaya, RP'lı AH Oğuz, Mustafa Baş, DSP'lı Hüsa- mettin Özkan. MHPlı Osman Ceylan ve BBP'li Ahmet Ozdemir'den oluşan komis- yon toplantısına, İstanbul Valisi Hayri Ko- zakçıoğiu. İstanbul Emniyet Müdürü Necdet m Arkası Sa. 19, Sü. l'de Tokuş, belgeli işkenceci • Görevden alınan Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü Mehmethan Tokuş'un 1975yılında 'ışkence yaptığı' için açılan davada2.5 ay hapis cezasına mahkûm edildiği, belirlendi. KIRŞEHİR/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Gaziosman- paşa Gazi Mahallesfndekı olaylarda 'kusurlu' bulundu- ğu için görevden alınan Em- niyet Müdürü Vfehmethan Tokuş'un daha önce görev yaptığı Kırşehir'de de "işken- ce" iddiasıyla yargılandığı ve 2.5 ay hapis ve 'memurivet- ten men" cezasına çarptınldı- gı saptandı. Tokuş'un birkaç kez de 'kıdem cezası' aldığı öğrenildi. Mehmethan Tokuş'un, Kırşehir'de görev yaptığı M Arkası Sa.19, SiLÖ'da Omür boyu suçlu uygulaması • Sabah gazetesinın bınnci sayfasının neredeyse üçte birini kaplayan "Polis objektıfinden terör koalısyonu" başhğıyla yayımlanan fotoğraflar, hukukçulan \e ınsan haklan savunuculannı ayaga kaldırdı. • Geçmış dönemlerde yargılanan ınsanların işaretlenerek suçlu gösterildiği fotoğraflardakilerin, "yargısız infazlann kurşun hedefi" haline getirildiği öne süriilüyor HMİNBtfitintaherf • 3. Sayfada ECE\İT: Polis, can almadan etkili olmalı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başİca- nı Bülent Ece\it. Istanbul'da 30 yurttaşın ölümüyle sonuç- lanan olaylann sılah kullanıl- madan önlem alınabilecek m Arkası Sa. 19, Sü. l'de YUNAN PARMAGl, AMERİKAN PARMAGl 0RM.ÇMJfUUrnyam I 7. Sayfada Geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba ihbarlan asılsız çıktı Camüerde birlik hutbesi• tstanbul'da Ümraniye Hazreti Ali Camisi, Kadıköy Sahrayı Cedıt Camisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına yapılan bomba ihbarlan asılsız çıktı. • Camilere namaza gelen vatandaşlann çantalan tek tek aranırken şüpheli kişiler gözaltına alındı. Namaz sonrası vatandaşlar taşkmlık yapmadan sessizce dağıldılar. Haber Merkezi - Istanbul'da Ga- zi ve Ümraniye Mustafa Kemal ma- hallelerinde meydana gelen olaylar- dan sonra, cuma namazı çıkışlannda gösteriler olabileceği yönündeki en- dişeler nedeniyle dün tüm camilerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ca- milerde Dıyanet Işleri Başkanlığı'nın banşvekardeşliğii^leyen "biıük hut- besi " okunurken Ümraniye Hazreti Ali Camisi ile Kadıköy Sahrayı Ce- dit Camisi ve tstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına yapılan bomba ıhbarlan asılsız çıktı. Cuma namazı sonrasında olay çı- kabileceği endışelerine karşı dün gü- venlik görevlileri camilerde yoğun güvenlik önlemleri aldılar. Diyanet Işleri Başkanlığı târafından camilere gönderilen birlik ve beraberlik hutbe- lerinin de okunduğu namazlar sonra- sı vatandaşlar herhangi bır taşkınlık olmadan sessizce dağıldılar. İstanbul Haber Servısimizin habenne göre Beyazıt. Sultanahmet. Eyüp, Fatıh ve Cezeri Kasım Paşa camileri ile olay- lann meydana geldıği Gaziosmanpa- şa ve Ümraniye mahallelerindeki ca- milerin çevresi, sabah saatlerinden itibaren polisler târafından boşaltıldı. Camilere namaz kılmaya gelen va- tandaşlann üzerlen ile çanta ve poşet- leri tek tek aranırken şüpheli kişiler de gözaltına alındı. Beyazıt Camiı çevresindeki aramalar sırasında, ca- miye girmek ısteyen bir kişinın üze- rinden tabanca çıktı. Ruhsatlı olduğu belirlenen tabancanın sahibi camiye alınmadı. Camilerin çevresinde çok sayıda sivil ve resmi polisler görev yaparken, çevrede de polis panzerle- ri ve ambulanslar hazır bekletildi. Ankara Büromuzun bildirdıgine göre cuma namazı öncesinde Hacı- bayram, Kocatepe ve Maltepe cami- lerinde çok sayıda polısin bulunması ve camilere yakın yerlerde panzerle- rin beklemesi dikkat çekti. Orduya aıt helikopterlerle havadan kontrol U Arkası Sa. 19,Sü.3'te Beyazıt Camü'ne belinde silahla girmek isteyen sakalh bir kişinin ruhsadı taban- cası polis târafından alındı. (Fotoğrâf: AHMET ŞIK) OLAYLAKIN ARDBNDAKİ GERÇEK ProvokatörL 'Provokasyon' ve 'provo- katör' sözcükleri neredeyse dilimize yerleşti; bunlann ye- rine Türkçe karşılıklannı kul- lanmayı düşünmüyoruz. Ga- zetelerimizin başlıklarına sık sık yerleşen 'provokasyon 1a neyi vurgulamak istiyoruz?.. Gaziosmanpaşa ilçesinde Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşlann kahvelerini tara- yanlar, provokatörlerdir; bu eylem provokasyondur; hiç kimsenin aklına 'kışkırtma' ya da 'tahrik' sözcüklerini kullanmak gelmiyor; belki de Türkçe sözcükler okurların kafasında istenen etkiyi ya- ratmaz diye düşünüyoruz. Kahveleri tarayıp masum yurttaşlan öldüren katiller bulunabilecek midir?.. Kamuoyunda böyle bir umut yok!.. Şimdiye değin yaşanan deneyimler, bu tür saldırıların aydınlanamadığı- nı gösteriyor. Türkiye, faili meçhul cina- yetler ülkesi değil mi?.. Ancak son olayda iş bu kadarla bitmiyor. Kahveha- nelerin taranmasından sonra oluşan halk tepkisı de kanlı sonuçlaria bitti. Halkı yatış- tırmak için gönderilen gü- venlik birimleri içinden kimi polislerin verilen emirleri dinlemeyerek halka ateş aç- tıkları ortaya çıktı. Koalisyon hükümeti itiraf etti; polis emir dinlememişti, bu yüz- den ölü sayısı artmıştı. Bir başka ülkede ortalığı bir birine katacak bu açıkla- ma yeterince tepki yaratma- dı; oysa ortaya önemli bir soru çıkıyordu. Kahvehaneleri tarayarak Alevi yurttaşlan kırımdan ge- çiren teröristlerin yaptıkları provokasyondu. Sokağa dökülen Alevilerin üstüne gönderilen polislerden halka • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de Bugün CunUuriyerte FENERBAHÇE LİSESİ Katil zaıılılaıi Feriköy'de yakalandı İstanbul Haber Servisi -FenerbahçeLısesı'nınbahçesındeöğ- rencilere bıçakla saldırarak İlimdar Kalkan'ı (20) öldürdüklen, 4 kişiyi de yaraladıklan gerekçesıyle aranan Enver Acar ve Ah- met Tuna ile olaya dolaylı olarak kanştığı sanılan Adem Gezer yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Subesi Cınayet Masası Ekiplen'nin, dün Feriköy'de bireve düzenlediklen ope- rasyon sonucu yakalanan Acar ve Tuna gözaltına alındı. Zanlıla- nn saklandıklan evin, daha önce yakalanan Adem Gezer'ın ıfa- desi doğrultusunda saptandığı öğrenildi. "Kalipso Kraü" olanak bilınen \Ietin Ersoy. 10 martta. kızı T.E'ye erkek arkadaşı BeşirGeroğtu tarafından tokat atıldığı ge- rekçesiyle. Andromeda Dısko'da bodyguard olarak çalışan En- ver Acar ve Ahmet Tuna ile Fenerbahçe Lisesi'ni basmışlardı. Olayda saldırganlaraengel olmak ısteyen İlimdar Kalkan ölmüş, 4 öğrenci de yaralanmıştı. Modanın özgün imzası Cemil Ipekçi yann ve her pazar Cumhuriyet'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle