25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18MART 1995 CUMARTESİ 14 KULTUR John'dan dört kasetAslan Kral'ın özgün müzıği Can You Feel The Love Tonight ıle En lyi Pop Erkek Şarkıcısı dalında Grammy kazanan Elton John'ın dört çalışması Türkıve'de pıyasaya sürüldü. Bır süredır. dıskoteklerini zenginleştırmek ısteyen ya da ünlülenn geçmış çalışmalannı merak eden müzıkseverler ıçin pıyasa fiyatlannın altında 'yabancı kaset" satışı devam ediyor. Elton John'ın da 1973 çalışmalan Goodbye Yelkm Brick Road ıle Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player \ e 1974 yapımı Captain Fantastic And The Brovvn Dirty Covvboy. bu espnde yayımlandı. Profesyonel müzık yaşamının 25. yılını kutlayan Elton Johnın bu ay yayımladığı yeni albûmü Made in England da Batt'yla aytu anda Türkiye'de satışa sunuldu. 11 parçadan oluşan kasette Betfast, CokL, Ptease ve Made in England gibı Elton John soundunun dışına sarkan çahşmalar var. Izelde tek başına ÎTÜ'ye bağlı konservatuvarda okuyan bir grup gencin Bol \Itamin adlı bır albüm yapmasıyla başladı her şey. Okul kantinınde doğan bu grup önce kendi arasında gruplara bölündü. Bu arada devreye Çeük gırdı. Ardından Gnıp VTtamin'ı "sadık elemanlan" dışında kalanlar bölünmeye tek başlanna kalıncaya kadar devam ettiler. Önce Çelik özgürlüğü seçti, ardından "laz" Murat Ufiık Yıklınm ve tzeL Bu arada Ercan Saatçi de birleşecek adam kalmadığından "yabuzhğı seçti".. Izel-Çdik-Ercan üçlûsünde. sonra İzel-Ercan da moda deyimle "dans ve ses özürlü"arkadaşlannın arasından güçlü sesiyle sivriliyordu tzel Daha önce Türkiye'yi ikiDakika adlı parçayla Italya'da temsıl etmişti. Üç yıl ıçınde sahne deneyimi artmıştı. Tek başına da iyi şeyler yapabilirdi Sonunda solo kasetini çıkardı Izel, adını Adakkoydu... llk dinleyışte. Hasredm, Ah Yandım. Adak ve geçen yılın Kuşadası Altın Güvercin binncisi Biz Hep Böyleyiz'ın kulaklara yerleştığı kaset on parçadan oluşuyor Parçalann büyük bölümünun soz-bestesi Ercan Saatçi'yeaıt. Yerlı popseverin beklentilerini iyi yakalayan Saatçi, ilk kaset için çok gerekli olan birden fazla öne çıkanlacak parça sunmuş lzel'e. Aykut Gürel de besteleri günün ze\kıne göre başanyla ambalajlamış. Bundan sonra ış lzel'e kalıyor. Bu parçalan ıyı bir videokhp polıtikasıyla kullanıp kasetinin ömrünü altı ay kadar uzatabilir. Daha şimdiden ikinci kaset için Jzel'e bır uyanmız var. Seslendirdiği şarkılann sözlerindeki kaliteye besteleri kadar dıkkat ederse yeri daha yukanda olacaktır şüphesiz. SandaTdan Bostancı konserleri Bı gece bir bestesıyle Eurov ision Şarkı Yanşması Türkiye Finali'nde yanşacak olan Mustafa Sandal, aynı saıtlerde Bostancı Gösteri Mîrkezi'nde sahne ahp ha/ranlanmn karşısında çıkacak. Saıdal'ın konseri 20.30'da bajlayacak. Gııp Lokomotif eşliğınde Suç Baıdeadlı kasetındeki şarkılan sclendırecek olan Sandal, aynı kmsen yann 15.OO'te aynı yerde teirarlayacak. Siınede yaklaşık 2 5-3 saatlik bir şo sunan Mustafa Sandal'ın Bıstancı konserlennin bılet fiyatlan 2:0 bin ve 300 bin TL. Murat Ses'in Automaton adlı 1989 albümü 'Yeni Dünya'da yayımlandı Ses., ABD müzik piyasasındaMoğollar'ın geleneksel sazlarla orgu ustahkla bırleştirip Anadolu pop diye yeni bir türe hayat verme- lennde büyük pay sahibiydi Murat Ses. Ünlü grubun birçok bestesinde, düzenlemesinde yme onun imzası vardı. Ancak müzik gruplanndaki fıkırsel anlaşmazlıklar Moğollar'da da kendini gösterdi. Murat Ses 1972'de aynlıp Ağn Dağı Efsanesi adh başka bir grup kurdu. Bir süre sonra da Avusturya'ya yerleşıp mü- zik çalışmalannı burada sürdürdü. 1989'da Avusturya'da Automaton adını verdiği uzunçalannı yayımla- dı, aynı albüm Türkiye'de de piya- saya çıktı. Bu arada yeniden bir araya gelen Moğollar'ın 1992 oluşumunda yer almayı kabul etmedi... Murat Ses, şimdı Automaton'la ABD'de 'Electric Levantine' adını verdığı, Doğu Akdeniz'den Orta As- ya'ya dek uzanan sahadakı müzik yapılannı inceleyen araştırmalannı tanıtmaya çalışıyor. Ses'ebu olanağı sağlayan kurulu- şun adı Bağunsız Sanatçılar Birttği. Keyboard adh dergıde çıkan bır ya- zıdan sonra Ses'le ilgılenen kuru- luş, Automaton'ın ABD'de yayım- lanmasını sağlamış. Ses'in yeni al- bümü de aynı yolla ABD piyasası- na sürülecek. Bu bırlık aracılığıyla Türk sine- masına yardımı planlayan Murat Ses'ten projelerini ve Moğollar'la ılgilı düşüncelerini aldık. - Bağımsız Sanatçılar Birtiği'nin dünya müzik piyasasındaki yeri ne- dir? - ABD'de büyük fırmalann prog- ramlannda olmayan ama alışılmışın dışmda bir şeyler yapan sanatçılar- la bağlantı kuran bir kuruluş bu. Aralarında Tangerine Dream gibi dünyacatanınanmüzikçiler var. Sa- natçıda potansiyel gördüklerinde destek veriyorlar. Internet aracılı- gıyla sürekli bağlantı halindeyiz, birbirimizin çalışmalannı bu yolla izleyebiliyoruz. Sistem kendi kendi- ni yönetiyor, satışlardan belli bir yüzde kuruluşu ayakta tutmaya ye- tiyor. - Biriik negibi olanaklar sağhyor? - Automaton'la başladığım üçle- menin ikinci ayağını bu bırlık çıka- racak. Ancak şu anda Automatom'un satışı canlı gittiğinden. iyice tanıttık- tan sonra ikinci albüme geçeceğız. Bu da yıl sonu ya da '96 başında olacak. Ben Türkiye pıyasasından tecimsel bır şey beklemiyorum, onun için en kısa sürede Türkiye'de de albüm yayımlanacak. - Dünya akustik aletlere doğnı yö- neürken bilgisayar destekli etektro- nik müziğin durumunu nasıJ değer- kndiriyorsunuz? - Elektronik akustik sorunundan çok Önemli olan izlenim. Hayatta akustik kullanmadıklannı iddia eden metalcilerin prodüksiyonlann- da bile bilgisayar olayı var. Elektro- niği kullanmayı bilenler çok usta işler yapabilirler. Ancak dünyada ve Türkiye'de teknoloji demokratikle- şince ıyı ürünler de kötü ürünler de CUMHUR CANBAZOĞLU ortalığı kapladı. Örneğin Türkiye'de klavyeyi kapan cıstak müziği yaptı, müzikâl kirlilik doğdu. Ama bu adamlar zamanla elenecek ve doğ- ru kazanacak. - Automaton 'daki birçok parça TV programlannda, filmlerde kul- lanıhyor. Ozgün film müziği yapma- yı düşündünüz mü? - Türk sinemasını buradan izle- Moğoflar'ın geçmiş çalışmalan De 1994 aibümkri CD'lerde toplanıyoı. Dünden bugüne Moğollar Moğollar hayranlanna müjde; grubun tüm çahşmalanm CD'lerde bir arada dınleme olanağı doğuyor müztkseverlere. Önce Yavuz Plak, bir dönem Anadolu Pop adıyla pıyasaya sürdüğü ödüllü uzunçalar Dünden Bugüne Türkiye'nin Dans ve Rhmleri'ni CD halinde yeniden çıkanyor. Bu CD, iki hafta içınde piyasada olacak. Ardından Moğollar, MoğoUar '94 adını verdikleri yeni kasetlerinin CD'sini satışa sunacaklar. Ancak •1967-72 döneminde Moğollar'ın birçok bestesine ve düzenlemesine imza atan Murat Ses, müzik çalışmalannı Avusturya'da sürdürüyor. Ses 'Electric Levantine' adını verdiği, Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya dek uzanan sahadaki müzik yapılan üzerine araştırmalannı şimdi de ABD'de tanıtmaya başladı. ketlerine destek veriyor. Örneğin her şeyinı hazırlayıp olanaksızhk nederuyle uydurma bır müzikle fil- mini çıkaracak yönetmene yardım- cı olabıliriz. Fılm müziği çok önem- li bir konu, ancak Türkiye'de psıko akustik denen kavram çok zayıf. Filmlerde bazı melodık mesajlar vardır, Fılmin karakterini belirler. îş- te biz bu olayı oturtarak Türkiye'de birkaç yönetmene yardımcı olabili- riz. - MoğoUar olayına gelelim, siz 1972 yılında gruptan aynldınız ve yirrai >il sonra grup bir araya gehne- >e karar \erdiğinde katılmayacağı- nızı açıkladınız. Moğollar'ın dinle- yenleri bu karariann nedenlerini öğ- renmek istiyor_ - Moğollar'ın önemli ışler yaptı- ğı dönem 1967-72'ydı Grup, Fran- sa'da Dünden Bugüne Türkiye'nın Dans ve Ritmleri albümüyle Aca- demie Charles Cros ödülünü kazan- dı. Parçalann bin dışında hepsuıin benim olduğu bu albüme, gelenek- selden moderne geçişin ilk örneği olduğu için ödül verildi. Sonra ün- lü bir şarkıcıya eşlık etme gibi bazı sorunlar çıktı ve ben gruptan aynl- dım. Ağn Dağı Efsanesi adlı başka bir grup kurdum. Bu arada bır tür "ölü- sü de para eder' zıhniyetiyle topla- ma adamlarla grup götürülmeye ça- lışıldı. Daha önceki kontrata daya- nılarak Fransa'da bir şeyler yapıldı. Sonra Moğollar'ın adı bır daha agı- za alınmadı. Birkaç yıl önce dinleyebılmek için gençler kalıteli bir şeyler aradı- ğında Moğollar olayı yeniden orta- ya çıkanldı. Basın da büyük krediler verdi, ama bu krediler 1967-72 dönemı- nın kredıleri - MoğoUann yeni oluşumunda siz- ce eksik yan nedir? - Taner Öngür beni arayıp yeni- den bır araya gelme projesıni anlat- tığında. gençlerin dınlemesı ıçın, o dönemdeki Moğollar'ı tanımalan için birkaç konser yapabıleceğımi- zi, hatta bir de kaset çıkarabileceği- mizi söyledim. Ama Moğollar'ın bugûnkü görüntüsu içınde yer alma- yacagımı bildirdim. Esas dava bana göre şu anda Moğollar kuramımn unutulup medyatik bir görüntü su- nulması. - Siz Moğollar'ın beyni olarak ta- nımyorsunuz. Hangi bestekr sizin? - Anadolu pop deyimini ilk telaf- fuz eden benim. Daha önce de söy- lediğim gibi ödüllü albüm de Murat Ses'in çocuğudur. Düzenlemelerim, örneğin Moğol Halayı, Ağn Dağı Efsanesi, Garip Çoban gibi bestele- rim var. Türkiye"de Moğollar'ın bir parçası 1 numara oldu, o da benim bestem Behind The Dark'tı. ısaıma meye çalışıyorum. Bütçelen kısıtlı, bakanlıktan destek alamıyorlar. ABDdeki Bağımsız Sanatçılar Bir- lığı 'nin Avrupa ayağı benim. Bu bir- lik dünyadaki bağımsız sanat hare- en önemlisi dörtlü CD projesi. Bu projede şu anda piyasada bulunan Dümtek CD'sı, Dünden Bugüne Türkiye'nin Dans ve Ritmleri adlı CD, MoğoUar *94 CD'si ve grubun eskı 45'lıklerinde yer alan parçalann bir araya getırileceği CD yer alıyor. Bu dört CD, içinde Moğollar'ın tanhçesini anlatan bir kitapçıkla birlıkte dörtlü bir paket halinde müziksevere sunulacak. Mike Oldfield'dan yeni albümlerMichael Jackson'ın yıldızı parlayana dek 1973 yapımı Tubular Beüs'ın 11 milyonluk tirajıyla dünyanın en çok satan plağına imzasını atmıştı Mike OidfiekL Pop dışı bir türde bu sayıya ulaşmak önemli bir başanydı... 14 yaşındaki kız kardeşi Safly Otdfıeki'la Saİtyengie adlı bır grup kurarak müzık dünyasına girmişti. Birkaç grup değiştırdikten sonra 1972'de tek başına yola devam karan almıştı. 1973'te Tubular Bells geldi. O tarihten 1992'de çıkardığı Tubular Bells 2'ye kadar akıllarda kalan çalışmalan Evergreen, Ommadawn (1973), Crises(1983) ve Discmen. (1984) oldu. Tubular Bells 2'dan (2 milyon tane sattı) sonra Oldfield Arthtır C. Clarke'ın 2001 Uzay Macerası adlı kitabını okudu. Çok etkilenmişti. Kalkıp Sri Lanka'da yaşayan 80 yaşındakı Clarke'ın yaruna gittı ve onunla görüştü. tngiltere'ye dönünce Buckinghamshıre'dakı stüdyoya kapanıp romandaki dizelerden anladıklannı notalara döktü ve Songs of Distant Earth doğdu. Oldfield'ın bu 18 parçahk çalışmasında müziksever başka dünyalara doğru yolculuğa çıkanlıyor. Fazla 'dünyevi' olduğu ıçin akustik gitar yok hiçbir parçada. Sound olarak Paul Winter ile Paul Horn'un doğal sesleri, Sakamoto'nun son vardıgı teknolojik düzey ve Pink Floyd'un sürekli canlanıp yumuşayan orkestrasyonlannı anımsatıyor bu yeni Oldfield çalışması. Plakçıhk tarihi için de önemli çalışma Songs of Distant Earth. Bu CD'nin içinde ilk kez bir CD-Rom yer alıyor. Müziksever 'CD-Rom'a uygun bılgisayan varsa albümün birinci parçasını sıradışı graFık çizimler yardımıyla izleyebiliyor. Oldfield'ın yeni çalışmasının öyküsü böyle. Nisan başında piyasaya. Oldfield'ı keşfetmek ısteyenler için hazırlanmış The Best of adlı kasetin yaruna, tngiliz müzikçinin 1983 çalışması Crislsde katılacak. Ancak Oldfield hayranlan, hâlâ Türkiye'de yayımlanmamış Tubular Bells'leri bekliyor. Wonder'dan Bosna'ya destek •Avrupa'mn göbeğinde seyirci kalınan Bosna dramı için bu kez yeni uzunçalan Conversation Peace'in tanıtımını ABD yerine Avrupaya yöneltiyor Wonder. Ayak bıleklerine kadar uza- nan beyaz runığı. dudaklann- dan eksilmeyen gülüşü, Ray Ban gözlükten oluşan yeni 'imajıyla' Ste\ie VVonder yedi yıl sonra gelen Conversation Feace adlı uzun çalannın Av- rupa tanıtımına başladı. Uzunçalarda Wonder'ın Tann, politika, kardeşlik ve acı gibi bildik temalanndan oluşan 13 parça yer alıyor. Ancak dikkat çeken değı- şiklik ty'onder'ın ufkunun Amerika ve Afrika'dakı '150 milyon esir siyah'ı Bosna'dakı Müslümanlara kadar uzanma- sı. Wonder, bundan böyle ın- sani mesajlannın coğrafyasını genişletip şarkı sözleriyle. müzığıyle dünyanın her yerin- deki ırkçılığın karşısma dikil- mekistiyor. Geçmişi bir daha yaşamamak için, Avrupa'nın göbeğinde seyirci kalınan Bosna dramı için bu kez uzun- çalannın tanıtımını ABD yeri- ne Avnıpa'ya yöneltiyor Won- der. 1974'te 24 yaşındayken doğduğu Michıgan'dan kalkıp köklerıni aramak ıçin Gana'ya yolculuk yapan sanatçının Af- rika'dakı ırkçılığa ilgısinin azaldığı anlamına gelmiyor bu strateji. Uzunçalardan 45'lik olarak yayımlayacağı Keep Our Lo- ve Alive'ın gelınnı. Nelson Mandela'nın kurduğu vakfa verecek. Ama hedef Avru- pa'daki halklann kardeşliği ıçin bir şeyler yapabilmek. Altmışlann ortalannda adı- nın başına 'little" ekleyerek sahneye çıkan Stevie Wonder (asıl adı Stevland Morris) o günlerden bugüne ırkçıhk kar- şıtı söylemlerinın yanmda nt- mik aşk şarkılanyla ilerliyor. Son olarak 'rap'e ilgi duyan sanatçı, Afrika'da yüzyıllardır yaşayan bu türü ırkçılığa kar- şı yazacağı muzikalin hareket noktası olarak gördüğünü açıkhyor söyleşilerde. Beades'ın Beatles'ın tavanarasına saklanmış yapıtlannın ardı arkası kesilmiyor. live at BBC albümünden ve Baby It's You'dan sonra bu kez 1964 yılında rol aldıklan A Hard Dav's Night (yönetmen Rkhard Lester) adlı fılm, o dönemde gösterime çıkmadan önce montajda kesılmiş bolümleri eklenerek yeniden hazırlandı. Nisan ayında Londra sinemalannda gösterime girecek fılmin adı da değıştınldı You Can't Do That - The Making Of A Hard Day's Night 60'lann en önemli müzikallerinden bıri kabul edilen bu fılmde, sekiz ay listelerde kalmayı başarmış Can't Buy Me Love gibi hitlen seslendırmişti Beatles. L 2'nun sotisti Bono • Nirvana'nın yerini doldur- maya çalışan Seattle'lı grup Pe- aıi Jam ıle Kanadalı usta Neil Young bırlikte albüm yapmaya başladılar. Yaz aylannda pıya- sa>a çıkacak albümün beş par- çası hazır. Pearl Jam'in tumesi nedenıyle ara verilen çalışmalar1 nisanda yeniden başlayacak. Al- bümden Actof Love'ın hit olma-' sı bekleniyor. O U2'nın solisti Bono'nun yazdığı The Million DolarHotel buy ük bır fılm şırketı tarafındaj satın alındı. Senaryoyu büyülÇ olasıhkla VVim'VVendersyönete* cek. ' ] • 32 yıllık tanhlerinde 31 al? büm yapan \e üç Grammy kaza- nan frlandalı folk grubu Chief- tains yeni albümlerinde ûnlü isımlerden destek gördü Çın Seddi'nde konser veren ilk Ba- tılı grup unvanını taşıyan Chiefn taıns'ın Long Black Veil adlı al- bümünde Sting, Mkk Jagger ve, Rolling Stones. Sinead O'Con- nor, Mark Knopfler, Marianne Faithful, Tom Jones, Van Morri- son ve Ry Cooder yer aldı. • Rod Stevv-art, Rio'da açık havada 3.5 milyon insana kon- ser vererek rekor kırdı. Ancak konserde çok efor sarf eden Ste- wart, sahneden iner inmez has- taneye kaldınldı. • Nirvana'nın "öksüz" ka- lan davulcusu Da>id Grohl Se- attlelı grup Sunny Day Real Es- tate'den bazı müzıkçiîerle ve gı- tanst Pat Smear'la birleşıp Foo Fîghters'ı kurdu. •Müzık dünyasına, ünlu Jackson aılesinden yeni isimler katılıyor.Tito Jackson'ın üç ço- cuğu TJ. (16 yaşında), Tarrji (19) ve Taj (12), 3T adıyla hazi- randa albüm çıkanyor. Albümü, amcalan Michael Jackson'ın plak şirkett MMJ fınanse edi- >«r. . • • Freddy Mercury'nin ölü- münddn sonra büyük şok yaşa- yan Queen grubunun elemanla- n Brian May, Roger Taylor ve John Deacon bir basın toplantı- sı düzenleyerek Freddy ile üze- rinde çalıştıklan besteleri yeni- den gözden geçıreceklerini ve bir uzunçalarda toplayacaklan- nı açıkladılar. Uzunçalar yıl so- nunda plakçı raflannda olacak- mış. numara Türk popunda geçen hafta Kayahan, Benim Penceremden adlı kasetiyle lıderlığıni sürdur- dü. Aşkın Nur Yengi, Kara Çiçe- ğim'le ikinci sıraya çıkarken Ba- nş Manço, Müsaadenizle Ço- cuklar'la üçüncülüğe indi. Türk sanat müzığinde Bülent Ersoy, Alaturka 1995'le çok ön- de gidiyor Nalan Altınörs,Sıra- sı mı Şimdi'yle ikinci sırada. Muazzez Ersoy, Sensizlik Bu... ıle yeniden lıstelere döndü. Türk halk müzığındeki yapıt tıkanıklığı sürüyor. BurhanÇa- çan, j?eçen haftayı Neden Gel- dim IstanbuTa ıle yine 1 numa- rada kapatırken onu Songül Karu. Oralıyam Ben ve Nuray Hafıftaş. Şimdi Okiu'yla izledi. Yabancı popta The Cranber- riers her geçen gün müzıksever- lere kendini daha fazla sevdiri- yor. İrlandalı grubun albümü No Need To Argue, Türkiye'de lı- der. BonJoviCrossroadadlı ça- lışmasıyla haftalardır listede. Chris Rea ıse The Best OTuyla üçüncü. Klasik Batı müziğınde Do- mingo-Carreras-Pavarotti üçlü- sünün The 3 Tenors in Concert 1994 albümü zirvede. • Ocean Boule\ard - Eric Clapton • Slovvhand - Eric Clapton • Greatest Hits - Bruce Springsteen • Transcend the Rubkan - Benediction • BlacDog-Spanners • King-Belly • VVaiting For The Puchline - Extreme • TheSweetest Days- Vanes- sa VVilliams • Head To Head - Jonathan Butler • VVaking Up - Elastica • Made in England - Elton John • Turna Telinden - Sadık Gürbüz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle