24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 MART 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER TOBB'nin Gaziosmanpaşa değeptendirmesi • ANKARA(Cumhuıiyet Biirosu) - Türkiye Odalar Borsalar Bırliğı Başkanı Yalım Erez, tstanbul'da çok sayıda yurttaşın ölümüyle sonuçlanan olaylar için,"Bu eylemin amacı, tepkiden yararlanıp büyük boyutlu olaylar yaratarak ülkemizi dünyada ve özellikle AB nezninde sabote etmektir" değerlendirmesıni yaptı. Polis, yöntemini tanıtacak • ANKARA (Cumhuıiyet Biirosu) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, polisin insan haklan konusundaki uygulamalan ile olaylan aydınlatmada kullandığı usul ve teçhizatın tanıtımı amacıyla Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Ankara'daki temsilcilerine bir brifıng verecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yerilen bilgiye göre Ağar'ın brifingine Almanya. lngiltere, lrlanda. Avusturya, Fransa, Belçika. Danimarka, Finlandıya, Hollanda, Ispanya, lsveç Isviçre, Italya. Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Yunanistan'ın Ankara'daki büyükelçileri katılacak. 20 mart pazartesi günü gerçekleştirilecek brifingın bitıminde. polisin görev sırasında kullandıgı "teknik malzeme"nın tanıtımı yapılacak ve Kjiminal Polis Laboratuvarlan Daire Başkanlığı ile Bilgi lşlem Daire Başkanlığı, konuklara gezdirikcek. Alınak'tan Çiller'e SOPtl • ANKARA (Cıunhumet Biirosu) - Şırnak Bagımsız Mılletvekili Mahmut Alınak. Başbakan Tansu Çiller'e güvenlik güçlerinin halka ateş etmek için emri kımden aldığını sordu. Alınak, Çiller'in cevaplandırması jstemiyle verdiği yazılı soru önergesinde. şöyle dedi: h'Güvenlik güçlerinin halka karşı silah kullanmasının sebebi nedir? Emniyet mensuplan insanlara hedef gözeterek ateş açma cesaretini nereden almaktadırlar? Bu - kadar zavaJlı duruma düşürülmüş bır hükümeti gürdürmeyi içınize nasıl pindiriyorsunuz?" Yılmaz'dan Yüce pivan suçlaması • ANKARA (Cumhumet biirosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Yüce Dıvan'da ANAP'lı eski Bakanlar Cengiz Altınkaya ve Şafa Giray ile Karayollan eski Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu'nun yargılandığı Idavalara müdahale edildiğini ima ettı. Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, mahkeme dışında bir organ veya kurumun davayı etkileyemeyeceğini anımsatarak, '"Anayasamızın 7"nci maddesinde, yargı yetkisinin Türk milleti adına bagımsız mahkemelerce kullanılacağı açıkça hükme bağlanmıştır" dedi. 5 PKK'B öldüpüldü • DtYARBAKIR(AA)- Mardin'in Savur ve Şımak'ın Cizre ilçesjnde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 5 PKK'li ölü olarak ele geçirildi. Siirt'te iki terörist yakalanırken Bitlis'te de Piştnanlık Yasası'ndan yararlanmak isteyen 2 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Düzeltme • Gazetemizin dünkü sayısının 3. sayfasında " Yazara kalem, bayiye otomobil" başhğıyla yayımlanan haberin son cümlesi teknik bir yanhşhk sonucu yarım kalmıştır. Haberin son cümlesi şöyledir: "Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin üst düzey yetkilılerinin katılımıyla gerçekleşen törene, ödülleri yermesi gereken AD jrayıncılık sahibi Aydın Doğan'ın katılmaması dikkat çekti." Aynca haberde söz edilen kitaplann net satış lakamlan da yanlış yayımlanmıştır. Rakamlan, ,'j'Asılacak Adam Aziz Nesin" adlı kitapiçin 195 bin, ^'Değişen Birşey Yok" #dlı kitap için 135 bin Şİarak düzeltir, yanlışlıklar için okurlanmızdan özür dilenz. Çiller'in 'cuma günleri inananlann bayramıdır' sözleri gaf olarak nitelendi: Devfet dine^arıldıBÜLENTSARIOĞLU ANKARA -tstanbul'da çok sayıda yurt- taşın ölümüyle sonuçlanan olaylann ar- dmdan devlet yetkililerinın "yurttaşlık bi- linci ve laik cumhuriyetin temel ilkeleri" yerine dini içerikli uyanlarda bulunmala- n. "Atatürkçü-sol özeUikleriyle bilinen Akvilerin, yalnızca Müslüman kimliğini ön plana çıkarma çabası" olarak yorum- landı. Başbakan Tansu Çiller'in, Milli Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantı- sının ardından Alevi inançlanna göre özel bir yeri bulunmayan cuma gününü "ina- nanlann bayranu" olarak nitelemesi, tep- ki topladı. " Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Senar- yotan" konusunda araştırması bulunan A.Ü. tletişim Fakültesi öğretim üyelerin- den Yardımcı Doç. Dr. HalukGeray, dev- let yetkilileri, Diyanet Işlen Başkanlığı ile çeşitli hoca ve Alevi halkın önderi ola- rak gösterilen kişilerin yaptığı açıklama- lann "oynanan oyunu desteklediğmi" be- lirtti. Çıkanlan olaylarla, Alevi-Sünni çatış- ması yaratılmak istenmediğini, Alevilerin antiemperyalist, demokrat ve Atatürkçü yapılan yerine Müslüman kımliklennin ön plana çıkanlmasımn amaçlandıgını kaydeden Geray, şunlan söyledi: "Amerika'nııı işine Türkiye'de ılımlı , AleVİIerİn SOİ ICİmlİğİ: ABD'nin,Tüıkiye'de "ılımlı îslam" yapısından yana olduğu anımsatılarak, çıkanlan olaylann, "ilerici, demokrat, laik, Atatürkçü kimlikleriyle bilinen Alevilerin devlete eklemlendirmesini" amaçladığı kaydedildi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Yardımcı Doç. Dr. Haluk Geray, "Alevilerin muhalif yapılan yerine Müslüman kimliklerini ön plana çıkarmayı amaçlayan bir oyun kurulduğunu" savundu. köktendinci devlet yapısı uygun düşmek- haklannı tanımak yerine. Müslümanlık kimliğini devreye sokmak laikliğe uyguntedir. Bunun için Alevilerin, Müslüman kimlikleriyle bu devlet yapılanna eklem- lenmesi gerekir.' Ali yandaşı olmak\ken- di içinde ilerici ve muhalif olmavı getir- mez. Şü yapılar da Iran'da görüldüğü gi- bi köktendinci olabilir. Türkhe'deki Ale- vi yurttaşlann demokrat. laik,Atatürkçü, ilerici. antiemperyalist kimlikleri, onlarui muhalif olmasından kaynaklanmaktadu*. Alevi yurttaşlaria laik sol güçler arasuıda- ki dayanışmayı koparmak, bu o\unlann ana amaodır. Eğer Alevi-Sünni çaüşma- sıyaratılmak istensevdi, Alevilerin azuıhk- ta olduğu bir mahaÛe secilirdi \e örneğin eylem çarşamba va da perşembe akşanu yapılırdı. Bu o> unlan boşa çıkarmanm yo- İu. provokatörler edebi>atı yapmak değil, yurttaşlann demokratik protestolannı ba- nşçıl yollarla gerçekleştirmelerini ve bu- na güvenlik güçlerinin hoşgörii gösterme- sini istemekten geçmektey di. Yurttaşlann düşmemektedir." Başbakan Çiller'in de önceki akşara, Milli Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, özellikle cuma gü- nü sağduyulu olunması yönünde uvanda bulunurken "Cuma inananlann bayramı- dn"" demesi, tepkiyle karşılandı. ANAP Istanbul Milletyekili Büknt Akarcah, Çil- ler'in sözlerini anımsatarak "Demek ki bu bayranu kendisi kutiayamayacak*T gö- rüşünü dile getirdi. Çiller'in dini inanç ve yetersizliğini gizlemek için dine bağlı insanlann kul- lanmayacağı sözler söylediğini savunan Akarcalı. Başbakan'ın bu konuda RP ile yanştığını ileri sürdü. Akarcalı. "Sayın Başbakan 50 yaşından sonra böyle demeç veriyorsa ağzından dökük-n kelimelerin samimiyetten mihonlarca kilometre uzak olduğu açıkür. Başbakan dini bilgiyle bir nebze donanmış olsaydı Müslümanlann bayramnun hangi gün olduğunu biürdi. Cehaletini ortaya koyuyor* dedi. Hacıbektaş Kültür Vakfı Genel Sekre- teri Ahmet Şahin.u Bizun için bütün gün- ler cumadır. Hepsi Tann'nm günüdür. Hepsindc güneş aynı yönden doğuyor, bi- zim için günü farklı kılan sevgi ağırİığıdır'' dedi. 'Dışlama olamaz' DSP Içel Milletvekili tstemihan Talay. Alevilerin de Müslüman olduğunu ve ts- lam'ın bır mezhebine üye olduklannı anımsatırken, Çiller'in sözleri için, "Ale- vikr"i dışlayan bir anlay ışla böyle bir açık- lama yapddığını düşünmüyorum, düşün- mekbtemiyonını'' göriişünü dıle getirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı SuphiGürsoytrak, Çiller'in söz- lerini değerlendirirken "Sayın Başba- kan'ın ağzından kaçügını tahmin ecbyo- nım" diye konuştu. Çağdâş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkân Sa> lan da bu yön- deki açıklamalann "düşünmeden yapıkb- ğmı" söyledi. Saylan. "Yurttaşlarasladış- lan mamaİL 12 Eylül yanbşlannın > inelen- mesini doğru buİmuyorum. A> nı vanhşla- n yapıyoruz. Daha gerçekçi ve çagdaş çö- zümler bulunmalı. Dini kurallar yeniden sömürü durumuna getirilmemeli" dedi. Menteşe, ateş eden polislerin mutlaka belirleneceğini söyledi Yurttaşlar öldü5 failler yok• Talimatı bizzat ben verdim: îçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Istanbul'daki olaylar sırasında amirlerinin emrine uymayarak ateş hattı içine giren polislerin mutlaka belirlenerek cezalandınlacaklannı açıkladı. Menteşe, "Hangi örgüt olduğunu bilsek, olay bitecek" dedi. EVtN GÖKTAŞ ANKARA - lstanbul'da çok sayıda yurttaşın ölümüyle sonuç- lanan olaylara neden olan terö- ristler ile yurttaşlara ateş açan güvenlik görevlileri, hâlâ belirle- nemedi. Îçişleri Bakanı Nahit Menteşe, PKK, İBDA-C ve Dev- rimci Sol üzerinde durulduğunu yinelerken "Hangi örgüt olduğu- nu bilsek, olay bitecek" dedi. Menteşe, amirlerinin emrine uymayıp halkın üzerine ateş eden polislerin mutlaka belirle- nerek cezalandmlacağmı açıkla- dı. Cumhuriyet'in sorulanm ya- nıtlayan Menteşe, "Olaylarla ü- gili sorumlulann toplu halde be- lirlenmesi için mülkiye ve Emni- yet Genel Müdürlüğü müfettiş- leri bizzat benim talimatımla so- ruşturma yapmaya başladL So- ruşturma en kısa zamanda ta- mamlanıp. suçlular belirlenecek- tir. Bundan kimsenin kuşkusu ol- masm" dedi. İki sonışturma Bakan Menteşe, bir soru üze- nne, lstanbul Valisi Hayri Ko- zakçıoğlu ile Emniyet Müdürü Necdet Menzir hakkında şahsi soruşturma başlatılmadığını ifa- de etti. Soruşturmanın kişi ayn- mı yapılmadan sürdürüldüğünü kaydeden Menteşe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda TBMM'de özel bir soruşturma kurulu oluşturul- du. Aynca mülkiye ve emniyet müfetüşleri de benim talimaüm- la derhal harekete geçti. Ola> lar- la ilgili kimin sorumluluğu varsa toplu halde belirlenmeye çalışıh- yor. Zaten Saym Kozakçıoglu ve Menzir de kendileriyle ilgili so- ruşturma vapılmasım istediler. Ancak biz onlann hakkında şah- si soruşturma yapnuyoruz." Menteşe, olaylar sırasında amirlerinin emrine uymayıp hal- ÇÎZMEDEN YLKARI / MUSA KART OUYAR DLMYAZ, 5AATTB 240 kın üzerine ateş eden polislerin kimler olduğunu belirlemek için mermiler ve silahlar üzerinde sürdürülen incelemenin yakında tamamlanıp suçlulann saptana- cağını ifade etti. Kahvehane taranması olayma kanşan faillerin tespit edilmesi- ne de çalışıldığını anımsatan Menteşe, tek bir örgüt üzerinde durmadıklannı, ancak ağırlıklı olarak PKK, Devrimci Sol ve tB- DA-C üzerinde çalışıldığını be- lirtti. Menteşe, amaçlannın Türki- ye'yi bölmek, parçalamak ve ül- kenin büyümesini engellemek olduğunu vurguladığı bu örgüt- lerin yabancı odaklann birer ma- şası olduğunu vurgulayarak şun- lan söyledi: "PKK, etkinlik kazanmak için böyle bir olaya girişmiş olabilir. İBDA-C de yapmış olabilir. Han- gi örgütün yaptığmı bilsek, zaten olay bitecek. Ama. bir gün bir ta- nesini yakalayacağız. Ancak şu bir gerçek ki 12 Eylül'den önce Devrimci Yol ve DevTİmci Sol bu bölgelerde at oynatnuş." 'Alevüeri çok severim^ Bakan Menteşe, Alevi-Sünni aynmına şiddetle karşı olduğu- nu, bu tür aynmlann yabancı odaklar ve örgütler tarafından yapılmaya çalışıldığını bildirdi. Alevileri çok sevdiğinı anla- tan Menteşe, "Ne demek Alevi- Sünni? Ben Sünniyim, ama aynı zamanda AJeviyim de. Ben Hz. Ali'yive Alevileri çokseven bir in- sanım. Biz Sünniler, Aü'vi red- detmiyoruz ki. Ali. dört haîifeden biri" dedi. Menteşe, nevruz kut- lamalan sırasında çıkabilecek olaylara karşı valıleri teker teker arayıp gereklı talimatlan verdiği- ni ifade etti. Bu tür olaylara kar- şı gerekli her türlü önlemin alın- dığını vurgulayan Menteşe, is- tihbarat birimlerinin daha etkili hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını anlattı. Rize Şevki Yıbııaz kaçıyor RİZE (Cumhuriyet) - Refah Partili Beledıye Başkanı Şevki Yılmaz, tçişleri Bakanhğı tara- fından hakkında soruşturma yapmakla göre\ lendırilen Baş- müfettiş Engin Şanal'ın görüş- me çağnsına uymadı. Yılmaz görüşmeye yardımcılannı gön- dererek kendisi şehir dışına çıktı. Belediye başkanı olduğun- dan bu yana söz ve davranışla- nyla ülke gündeminde kalma- yı başaran Şevki Yılmaz için son olarak yazılı ve görsel ba- sında yer alan ve yine ihbar ola- rak kabul edilen haberler nede- ni ile bir kez daha soruşturma başlatıldı. Şimdiye kadar olu- şan suçlar ve suç olduğu varsa- yılan olaylarla ilgili olarak Şev- ki Yılmaz aleyhine açılan so- ruşturma ve davalann hiçbirin- den net bir sonuç çıkmazken, îçişleri Bakanhğı yeni bir so- ruşturma başlattı. Rize'den kaçti RP'h Şevki Yılmaz ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere Rize'ye gelen eski Îçiş- leri Bakanhğı Teftiş Kurulu Başkanı ve Başmüfettiş Engin ŞanaL soruşturma için önce ba- zı yerel yöneticiler, gazeteciler ve birtaİam yetkili kişilerle gö- rüştü. Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ı da görüşme için çağıran Şanal, bu görüş- meyi yapamadı. Başmüfettiş Engin Şanal ile Rize'ye geldi- ğinde ayaküstü görüşen Şevki Yılmaz, daha sonraki görüşme- ye yardımcılannı göndererek kendisi şehir dışına çıktı. Başmüfettiş Engin Şanal gö- rüştüğü kişilere, Yılmaz'ın res- mi bayramlardaki balolara ka- tılanlara "dejf yus"deyip deme- diği, resmi bayramlardaki Ata- türk anıtına çelenk koyma tö- renlerine katılıp katılmadığı, saygı duruşunda bulunup bu- lunmadığı. Cumhuriyet Bayra- mı törenlerinde "Bu törenler, bağırsak gürültüsüdür"deyip demediği ve bu olaylara tanık olunup olunmadığı şeklinde sorular sorduğu öğrenildi. Müfettiş Şanal'a ifade ver- meden hemen önce belediye meclisi karan ile görevli ola- rak Ankara ve tstanbul'a gide- ceğini bildiren Yılmaz'ın, ayn- ca bu iki şehirde organize edi- len çeşitli konferanslara katıla- cağı öğrenildi. Hüviyetimi yitirdim. Hükümsüzdür. AYDIN ŞAHtNALP Nüfus Cüzdanımı ve Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. KAZIM FIRAT Tunceli'de kepenk eylemini vali önledi TUNCELİ/BURDUR (Cumhuriyet) - Tunceli esnafi, lstanbul Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde yaşanan olaylan protesto etmek için kepenk kapattı. Ancak eylem Tunceli Valisi Anl Üzelgün'ün halkı ikna çabalanyla kısa sürede sona erdirildi. Burdur'da da olaylar iki ayn eylemle protesto edildi. Tunceli'de sabah erken saatlerde esnaf, Istanburdaki olaylan protesto etmek için kepenk kapattı. Bunun üzerine Vali Atıl Üzelgün, demokratik kitle örgüt temsilcileri, sendika yöneticileri, Tunceli'nin ileri gelenleri ve Alevi dedeleriyle bir toplantı yaptı. Vali Üzelgün toplantıda yaptığı konuşmada, îstanbul'daki olaylan kınayarak, kimsenin bu oyuna gelmemesini ve Alevi vatandaşlann sağduyulu olması gerektiğini belirtti. Toplantı sonucu bütün işyerleri açıldı ve Tunceli'de hayat normale döndü. Burdur'da da Cumhuriyet Alanı'nda Demokrasi Platformu'nca gerçekleştirilecek eyleme polisin müdahale edeceğinin açıklanması üzerine çoğunluğu kamu çalışanlanmn oluşturdugu bir grup, Eğitim-Sen'de bir basm açıklaması yaptı. Halkevleri üyeleri ve öğrenciler de Cumhuriyet Alanı'nda bir basın bildirisi okudu. BARIŞ VE DOSTLUGA DAVET! Türkiye'yi ve demokrasiyi çok seviyoruz... Bu nedenle ülkemizin çatışan değil, tartışan ve uzlaşan birtoplum olmasını istiyoruz. Özlemimiz olan; barışın, demokrasinin ve hoşgörünün, toplumumuzun her kesiminde kalıcı bir şekilde yerleşmesi için; Irk, dil, din, mezhep ve sınıf ayırımı gözetmeksizin, Türkiye'de yaşayan herkesi Barış, dostluk ve kardeşliğe davet ediyoruz. BASİSEN BANKA-SİGORTA İŞÇİLERİ SLNDİKASİ POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Huylu Huyundan.. Altıfotoğraf altalta... Başlık da gazetenin kimliğini yansıtması bakımından ol- dukça ilginç. Ne diyor: 'Polis objektifinden terör koalisyonu...' Hiç şaşırmadım... 1981 yılının haziran ayında gözaltına alınmıştım. Izmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu toplanmış ve şu karan almıştı: "Siyasi nedenle gözaltına alınan ve tutuklanan cemi- yet üyeleri nin üyeliklerinin dûşürûlmesine..." Henüz hakkımdatutuklama karan yoktu. Üstelik henüz yargılanmamıştım bile. Ama Gazeteciler Cemiyeti'nin o dönem başkanı olan kişi, Kenan Evren'e çok yakındı. Bir yerel gazetenin hem yöneticisi hem başyazarı hem de 'Radyo Televizyon Vüksek Kurulu' üyesiydi. Cemiyet Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, 'cuntacı paşalar'a yaranmak için askeri mahkemenin karannı bi- le beklemeden 'tüzük değişikliği' yaparak beni cemiyet- ten ihraç etmek için hazırlıklara başlamışlardı. Ama bu- nu yapamadılar. Çünkü cemiyet üyesi arkadaşlanmız sert tepki gösterdiler. Dün 'sabah' bir gazetenin birinci sayfasında yer alan ve alt alta konulan, bir gün önce bir başka gazetenin iç sayfalanndan verdiği 'Polis objektifinden terör koalisyo- nu' fotoğraflarını görünce, yıllar önce (1968-1971) iz- mir'deki bir yerel gazetenin Ögrenci olaylan karşısındaki tavnnı, aynı gazetenin polisle işbirliği yapıp Konak Ala- nı'nda gösteri yapan ögrencileri nasıl gözaltına aldırdığı- nı anımsadım ve elbet bu arada Cengiz Çandar'ın da ku- laklannı çınlattım. Aradan 26 yıl geçmişti, ama huylu huyundan vazgeç- miyordu... Şimdilerde yasam mücadelesi içinde olan llker Dur- muş'un fotoğraîının altında bakın neler ya2iyordu: "Polis dosyalannda daha önce kaydı bulunan Dev-Yol üyesi llker Durmuş da Ankara olaylannda ön saflarda..." Bir başka fotograf... Şöyle yazıyor: "Kızılay Meydanı'nda halkın arasına sızan tecrübeli mi- lltanlardan biri de Oev-Yol üyesi Mustafa Coşar'd/..." Resimler alt altaydı ve hepsi kışkırtıcı olarak gösteril- meye çalışılıyordu... Fotoğrafları polis çekmiş ve gazete yetkililerine ver- mişti... • • • ' ' 1995 Türkiyesi'nde 'çağdaşlığı', 'demokrasiyi' ve 'in- san haklan'r» savunan bir gazete, Ankara'da Kızılay Ala- nı'ndaki 'Demokrasi Platformu'nun düzenlediği gösteri- yi içine sindiremiyordu. Bunun yanı sıra da poliste sorgu- lanan, gençlik yıllarında sol örgütlerle ilişkisi olan ya da ögrenci olaylanna katılan kişilerin böyle mitinglerde yer alamayacağını anlatmak istiyordu. Bu tipik bir polis mantığı değil miydi? Demek gençlik yıllannda sol ya da sağ bir örgüt üye- siyseniz, 1995 yılında bir köşeye çekilip oturacaksınız. Ne gazeteci ne televizyoncu ne politikacı ne de işadamı ola- caksınız. Sizin çağdaş bir insan olarak 'demokratik' bir tepki göstermeye hakkınız yok. Çünkü siz geçmişte te- röristtiniz. Bu yüzden de en doğat hakkınız olan kişi te- mel hak ve özgüriüklerini kullanamazsınız. Eğer kullanır- sanız polis fotoğrafıny:ı çeker, gazetelere dağıtır. Siz de llker Durmuş, Ismail Özbey, Mehmet Yadigar Dönmez ve Mustafa Coşar'ın durumuna düşersiniz. Biz gazetelerimizin 'yükselen degerier'e koşut olarak 'çağdaş olduğunu' sanmıştık, aldanmışız. 25-30 yıl ön- ce bu tür haberleri Yeni Asır, Ege Ekspres ve Son Hava- dis gibi gazeteler yapardı. Gördük ki basınımızda deği- şen bir şey yok. Aynı tas, aynı hamam. Sadece tellaklar değişmiş. ••• Bir gazetede dün yayımlanan alt alta dizilmiş altı fotoğ- raf bizi gerçekten düşündürdü. Bu arada bize bir yaban- cı meslektaşımızın sözlerini anımsattı: "Türkiye 'de böyle gazeteler olduğu sürece siz demok- rasiyi daha çok beklersiniz..." Dün 'cuntacı paşalar'\n peşinden gidenlerin bugün 'de- mofcrası havarisi' kesilmelerine zaten şaşıp kalıyorduk. Bu fotoğrafların yayımlanması gerçekten çok iyi oldu. Kimin ne denli demokrasi yanlısı olduğu ortaya çıktı. Bir gün önce MHP lideri Alparslan Türkeş'in sık sık yinelediği 'Yunan Parmağı' sözterini Başbakan Tansu Çiller'in ağzından manşete çıkaran 'nazar boncuklu ga- zete' eski alışkanlıklannı sergilerken gerçek kimliğini de gösteriyor. Gazetelerin ve gazetecilerin uymakla yükümlü olduk- lan meslek ilkeleri vardır. Polis bu tür fotoğraflan elaltın- dan her zaman verebilir, ama gazeteler ve gazetecilerin hiç kimseyi suçlu göstermeye haklan yoktur. Gazeteler ve gazeteciler polisin dağıttığı fotoğraflarla insanlar hak- kında hüküm veremez. Çünkü gazeteler ve gazeteciler yargı görevini yüklenemez, yüklenmemelidir. Basın ne savcıdır ne de yargıç! Günlerce MHP lideri Türkeş'in anılannı yayımlayan bu gazete ne yapmak istemektedir? Polis içindeki 'şeriatçı- ırkçı örgütlenmeyi' neden görmezlikten gelmektedir, ger- çekten anlamakta güçlük çekiyoruz... MÛFTûLIK HAGER YORUM DERGISI • Oyun bozuldu. Halk korkuyu yendi Provokasyonun iç yüzü... Gazi Mahallesi: Bankatların arkası... Gazetecilerin tanıklığı: öldürülecektik, çünkü cinayeti görmüştük. ölü ve kayıplar listesi... • 9 gûn yetmez... MHP sürekli kapansın Nasıl polis olunur? SÖZ yol gösteriyor... Bakanlann MHP'den torpil arayışı. • Doğu Avrupa; olmayan geleceği ararken... Engin Erkiner 'Tatlı bir sarhoşluktan sonra'ki Doğu Avrupa'yı yazdı. • Irak Komûnist Partisi ve Kürdistan gerçeği • Masum bir röportaj: Patronun dini imanı olmaz • Sinan Çetin'in Bay E'si... Ee, ne olmuş yanü • Fenerbahçe'de 'Cin Ali' sendromu Fıkret Başkaya, Sungur Savran, Esat Korkmaz, Haluk Gerger, Metin Üstünda|, Kenan Kalyon, Ragıp Zarakolu, Faik Bulut, O. Bedri Canatan, Mustafa Yavuz, Erdoğan Aydın, Özletn O. SÖZ'de yazdı. Her cumartesi bayilerde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle