24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EYLÜL1994 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Hazine'den saoş • A N K A R A ( A N K A ) - Hazine, gayrimenkuUerini hızlı biçimde elden çıkaımaya çahşıyor. lstanbul'daki 207 gayrimenkulünü satşa çıkaran Hazine, yakiâşık yanm trilyonluk gelir bekliyor. Maliye Bakanüğı'ndan yapıian duyurularda, Emlak Bankası araalığıyla 24, Istanhul Defterdarlığı kanalnlada 183 gayrimenkulün satışa çıkanldığı bildirildi. Emlak Bankasf nın kapalı teklif usulüyle satacağı gayrimenkullerin bcçeli 280 milyon lirayla 105milyarlira arasında degişiyor. Petrol ûretimj gerfliyor •ANKARA (ANKA)- Türkiye'nin ham petrol ûretimindeki azalma eğilimi sürüyor. 1992yılından itibaren sürekli gerileyen petrol üretimi yılın ilk yedi ayında geçen yılın eş dönemine göre yüzde 5.4 oranında azalarak 2.2 milyon tona geriledi. Ocak-temmuz döneminde büyük bölûmü Güneydoğu'daki petrol kuyulannda olmak üzere 2 milyon 172 bin ton ham petrol üretimi gerçekleştirildi. Üretimde geçen yıla göre yüzde 5.4 oranında azalma oldu. Borsayine • Ekooomi Servisi -Borsa Anadolu turnesine bu ayın 29'unda Bursa iledevam edecek. Anadolu'daki şirketlerin halka açılmasını sağlamak ve bu nedenle Borsa'nın tanıtılması ve halka acılma sürecinin anlaülması için düzenlenecek gezinin ardınıdan ekim ayında yeni bir gezinin daha planlandığı bildirildi. Tuncay Artun'un başkanlığa gelmesi ile birlikte başlayan gezilerde Borsa Anadolu'daki şirketleri halka açma konusunda ikna etmeyeçalışıyordu. Bundan önce Eskişehır'de sanayicilerden yeteri ilgiyi göremeyen Borsa, tyeni bir denemye yapacak. Konu ile ügili olarak, şirketlerin kendi özsermayeleriile • büyümelerini sağlamak istediklerini belirten İMKB Başkan Yardımcısı Emin Ali Gündez bir şehirde olumsuz sonuç alındı diye bu işi bırakmayacaklannı belirtti. ŞtRKETLERDEN • GÜNEŞHAYAT SİGORTATürkiye'de faaliyet gösteren Amerikan fırması John Snow Inc. çalışanlannı grup sağlık sigortası ile teminat altına aldı. • TEKCAM A.Ş. grubu, Çalalca'da _ _ _ _ ^ _ _ kurduğu fabrikayı hizmete açtı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Doğan, 60 milyar Türk lirasına mal olanan tesisin yılda 20 milyon metre İcare üretim kapasitesine sahip bulunduğunu söyledi. • GENERAL ELECTRIÇin Türkiye'de faaliyetlerini yürüttüğü merkezin genel müdürlüğüne Orhan Erişen atandı. Erişen, 1992'den beri GE'nin askeri uçak motorlan operasyonunun yönetimini Cincinati ve Ankara'dan yürütüyordu. • YAŞAR HOLDİNG Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar, topluluğun 49. kuruluş yıldönümü için yayımladığı mesajda, 1945'te iki şirketle yola çıkan kuruluşun, şimdi 42 şirkete ulaştığını bildirdi. •VACHERON CONSTANTIN'in dünyaca ünlü saatlerine ekledeği yeni koleksiyonu, ekim ayında, Çırağan Sarayı'nda tamulacak. • PASTAVILLA, lokantalan, 1 Eylül 1994'te başlattığı 49 bin lirahk menü kampanyasını, 18 Eylül tarihıne kadar uzattı. • POND's Türk tüketicisi için getirdiği 7 yeniürünü, 19 Eylül 1994 günüPolat Renaissance Oteli'nde düzenlenecek davetle tanıtacak. •CENAJANS/GREY, Yönetim Kurulu Murahhas üyeliğine, Show TV eski Genel Müdürii Nuri Çolakoğlu'nu getirdi. •KLMHOLLANDA KRALİYETHAVA YOLLARI, 1994-95 yılının ilk alü ayhk döneminde 122 milyon Hollanda Florini net geSreldeetti. Yap-İşlet-Devret Kararnamesi'nde değişiklik yapılarak bazı fırmalann kayınlmak istendiği öğrenildi Skandaldaholdingkuşkusu NURSUN EREL ANKARA - Başbakanlık'ta, Ehşiş- leri Bakanı Miimtaz Soysal dışındaki kabine üyelerinin imzalamalanrun ardından değiştirilen Yap-İşlet-Dev- ret Kararnamesi ile Çanakkale Bo- ğazı köprüsü için tekhf veren ve ara- lannda Alarko'nun da bulunduğu bazı fırmalann kollanmak istendiği öne süriildü. Ekonomi bürokrat- lannın, Devlet Bakanı Aykon Do- ğan'ın da bulunduğu toplantıda bu durumu dile getirdikleri öğrenildi. Doğan'ın, "Ortada dolaşan iki ayrı taslak vardı, birini ben DPT'ye hazı- riatmıştan, diğerini ise Başbakanlık sevk ettL Kanşddık buradan kaynak- lanıyor" diye konuştu. Ancak ortada dolaşan metinlerin "yaşamsal hü- kümter" dışında birbirine tıpa tıp benzemesi, "metin değiştirildi" sav- lannı dogruluyor. Dışişleri Bakanı Soysal'ın, karar- nameye,"Yap-işkt-devret nygula- malan, şirketlere imtiyaz verilmesi anlammı taşır. Şirketlerİe imtiy az söz- kşmeteri yapumak, bu konuda Danı- şûy'dan göruş istenmelkiir" diye karşı çıktığı ve metne bu yönde bir madde eklenmesini istediği bildirildi. 44 maddeden oluşan karar tasla- ğına "sonradan eklenen" hükümlerle, uygulamanın bu projelere talip ola- cak şırketler lehine kolaylaştınlması- na çalışıldığı, metinde YPK'nin dev- reden çıkanlması ile de yetkilerin Başbakanlık'ta toplanmasının he- Alarko kendini savundu Ekonomi Servisi - Kararname skandalına adı kanşan Alarko Holding yetkilileri iddialan boş ve saçma sözler olarak değerlendiriyorlar. Yap-işlet-devret modeli ile Çanakkale Boğazı'na Ispanyol ortağı ile köprü yapmak isteyen Alarko Holding'in söz konusu kararnamenin değişmesinde rol oynadığı ileri sürülürken Holding Grup yorlar. Bızm 3 Boğazı'nda yap-işlet-devret modeli ile bir köprü yapmak istediklerini belirterek şunlan söyledi: "Biz ne yapmışız da kararnameyi kenidi lehimize değiştirmişiz? Bu sadece bizi ilgilendiren bir karamame değil ki... Biz burada otel yapar gibi devletten hiçbir yardım, teşvik almadan köprü yapalım dedik. Devlet Garih söylentileri saçma buluyor yaptınr yaptırmaz, bir şey Başkanı Üzeyir Garih de diyemeyiz. \ olsuzluk. skandal suçlamalan saçma olarak bunun neresinde? Bunlar tamamen değerlendirdi. Garih, Çanakkale demagoji ve boş şeyler" deflendiği kaydediliyor. Değişikliğin fark edilmesinden sonra, bu madde- ye eski biçimı verildi ve bu projelerin 'tabi oMuklan usul ve esaslara göre sonuçlandırdması" öngörüldü. Bu durum geçen cuma günü Ay- kon Doğan başkanlığında yeni Baş- bakanlık binasında yapılan toplan- tıda tartışılırken, bürokratlann."Bu madde ile aralannda Alarko'nun da olduğu bir takun firmalar kollanmak istenmiş" dediklen öğrenildi. Bürok- ratlar. yap-işlet-devret modeline göre yapılacak Çanakkale Boğazı köprü- sü ile ilgili teklif verenlenn yeni mev- zuatla avantajh bir duruma geçeceği- ni de bildirdıler. Devlet Bakanı Doğan, ortada iki ayn metin bulunduğunu belirterek şunlan söyledi: "Bir tanesini ben Devlet Ptanlama Teşkilatı'na hazırlatmıştım, ama bu bir iç çalışma idi. Yani Bu düzenle- meyi biz yapsak nasıl bir kararname hazırlardık?' düşüncesindetı yola çı- karak hazırladığımız bir metindi. Ama biz bunu ortaya çıkarmadık. Bir de Başbakanlık'ın hazırladığı metin var, esas olan odur. Nitekim ben de kendi hazırlattığım taslağa değil de Başbakanlık'ın metnine imza koy- dum..." Aykon Doğan."Bu metinler, kimi yaşamsal bükümler dışında nasıl olur da birbirine bu kadar benzeyebilir?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Biz model olarak ortava bir metin koymuştuk. Başbakanlık bunu karar- nameye dönüşturdü ve se>k etti. Bu yetkisi vardır. Şimdi ise Mümtaz Ho- ca'nın (Soysal) bu metin ûzerinde bazı itirazları var, onlan görüşüyoruz. Bunda bu kadar büyütülecek ne var?" Devlet Bakanı Doğan. Alarko fir- masının kararname taslağında yapı- lan değişikliklerle avantajh duruma getirilmek istendiği iddialanna ise, "Hayır, ben Alarko'nun durumunu in- eeledim. Henüz resmiyete kavuşmuş bir teküfleri yok ortada" karşılığını verdi. Eylül ayında satışlann artmasını bekleyen esnaf hüsrana uğradı Mal piyasaları lıâlâ durgun Ekonomi Servisi - Eylül ayın- da satışlann artmasını bekleyen esnaf, hüsrana uğradı. Beyaz eşya sektöründe hareketli sezo- nun başlangıcı olarak bilinen ey- lül ayı, geçen yıllara göre olduk- ça durgun geçiyor. 'Yılbaşı önce- sinde zam gelecek' söylentılen- nin yaygınlaşmasına karşın, be- yaz ve elektronik eşya spot piya- sasında küçük kıpırdanmalar dışında, durgunluk sürüyor. Son günlerde elektronik eşya talebinde artma olduğunu dile getiren 'Doğubank' esnafı, dö- vize endeksli beyaz ve elektronik eşya fıyatlannda artış görülme- diğini belirttiler. 'Doğubank'ta tam otomatik Bosch çamaşır liraya satılı- maki- Çüler'e sorular:ANAP Artvin Milktvekili Süleyman Hatinoğhı, Başbakan Çiller'e. Başbakanlık'ta değiştirilen yap-işlet-devret modelinin uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu karanyla, hangi holdingin korunmak istendiğini sordu. Hatinoğlu, Çiller'in yaalı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiğı dilekçede, şu sorulara yer verdi: -Korunmak istenen hotdingin ismini açıklar mısınız? -Kararnamenin Başbakanlık'ta değiştınldığı ve eski projelerin de yeni karamameyedahil edilmek istendiği iddia edilmiştir. Tahrif edilen kararname öncesi teklif veren fırmalann isimlerini açıklar mısınız? -Şu ana kadar kaç teklif mevcuttur. IVIüracaat tarihi itibanyla firma isimlerini ve projeierini açıklar mısınız? - Bu olayla ilişkisi olanlar hakkında bir işlem yapacak mısınız? Bu kişileri görevden almayı düşünüyor musunuz? - Skandala adı karışanlan kamuoyuna açıklar mısınız? İŞ BANK EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ; Dengelerde biraz iyileşme sağlandı nesi 21 milyon liradan alıcı bekliyor. Yerli spot piyasada da önceki aya göre fiyatlar hemen hemen aynı. Profilo marka bulaşık makinesi Altunhan'da 14 milyon liradan satılırken. Vestel 51 ekran teletekstü televizyon 13.5 milyon lira. Üretici fırmalarla bayıler ise çözümü spot piyasaya yönelmekte buluyor. atlar değişmezken esnaf satışlarda kıpırdanma ounadığını söylüyor. Okullann açılması da piyasarun hare- dertli başladı. Esnaf. satışlann önceki ketlenmesine yetmedi. Toptancılar, bu yıllara göre düşük olduğunu belirtti. yıl yalnız 1.5 hafta satış yapabilmekten Dün maaş alan memurlann bugünden şikayetçıler. Satışlann düşmemesi için itibaren alişverişe hız vermelerini bekle- kumaşa gelen zammı önlük fıyatlanna eklemediklerini vurgulayan toptan- cılar. perakendecüerin de kar marjmı düşük tuttuklannı dile getirdiler. ş g Kırtasiyeciler de bu öğretim yılına şş yen kilo işi defter ve okul malzemeleri satan seyyar satıalar ise daha umutlu. Seyyar satıcılarda defterın kilosu 65 bin lira ile 90 bın lira arasında degişiyor. Bir düzine kurşun kalem ise 65 bin lira. ANKARA (AA) - İş Bankası tarafından yapılan değerlendir- mede. Istikrar programı doğrul- tusunda ekonominin iç ve dış dengelerinde nispi bir iyileşme kaydedilirken reel Gayri Safi MİUi Hasıla'nın (GSMH) vılın ikinci çeyreğinde önemli oranda gerilediği' bildirildi. Değerlendirmede aynca, fı- yat dengelerinde sağlanan nispi istikrar, ihracatın ge- lişme göstermesi ve mev- simlik faktörlere bağlı ola- rak piyasalann önümüz- deki aylarda 'biraz hare- ketlenmesinin' muhtemel görüldüğü de belirtildi. Değerlendirmede, bu yılın ilk 6-7 aylık döneminde başlıca ekonomik göstergeler incelen- diğinde, dış ticaret ve cari işlem- !er dengesi açıklannın da- raldığı, uluslararası rezervlerin yıl ortalanndan itibaren tekrar $ yükselmeye başladığı bildinldi. Değerlendirmede, buna kar- şılık, reel GSMH ve sınai üreti- minde yılın ikinci çeyreğinde belirgin bir gerileme olduğu ifa- de edildi. İş Bankasfnın değerlendir- mesine göre nisan, mayıs, hazi- ran aylannı kapsayan yılın ikinci 3 ayında, ekonomideki gelişmeler özetle şöyle: "Yılnı ilk çeyreğinde yüzde 3.5 büyüyen reel GSMH, ikinci çeyrekte yüzde 10.6 gerilemiştir. Sı- nai üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 oranında azalmtştır. Dış ti- caret açığı yüzde 51.3 oranında daralmtştır. Turizm ve işçi dövizi geürleri azalmış, cari işlemler açığı da- ralmışrır.Uluslararası rezenler yıl ortalanndan itibaren tekrar yüksetme eğilimi göstermiştir." Ihracat ithalaü yakaladı Ekonomi Servisi - Temmuz ayında ge- çen yıla göre ihracatta yüzde 33.6 artış olurken ithalat yüzde 35 oranında azal- dı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nden yapı- lan açıklamaya göre temmuz ayı ihracaü bir milyar 182 milyon dolardan bir mil- yar 579 milyon dolara yükseldi. İthalat ise 2 milyar 469 milyon dolardan bir mil- yar 606 milyon dolara indi. Geçen yılın temmuz ayında bir milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı, Wı yıl sadece 27 milyon do- lar oldu. Açık, geçen yıla göre yüzde 97.9 geriledi. Temmuz ayı ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 98.3 gibi rekor bir düzeye çıktı. Bu oran, son 67 ayın en yüksek oranı. İhracatın ithalatı karşı- lama oranı, 1988 yılı Aralık ayında yüzde 99.8 olarak gerçekleşmişti. DİE verilerine göre geçen yıl ilk yedi ayda 8.3 milyar dolar olan ihracat yüzde 10.8'lik artışla bu yıl 9.2 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde 23 azaldı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 16.2 milyar dolar olan ithalat 12.4 milyar dolara indi. Yedi aylık dış ticaret açığı da yüzde 59 küçüldü. Açık 7.8 milyar dolardan 3.2 milyar dolara geriledi. Yabancı sigara eylemi bugün başlıyor Ekonomi Servisi - Yabancı sigaraya sa- vaş açan Bakkallar ve Bayiler Federas- yonu, satış yapmama eylemine bugün başlıyor. Boykotun altında yattığı belir- tilen sebep ise kar savaşı olarak açı- klandı. Bakkallar, Maltepe, Samsun gibi sigaralarda yüzde 12 kar payı alırken bu oran Marlboro, Parliament ve Camel gibi yabancı markalarda yüzde 4'e düşü- yor. Türkiye genelinde 5.5 milyon bakkal ve bayinin üyesi olduğu federasyon, ya- bana sigara satmanm ve içmenin o ülkenin tü- tün üreticileri ve sanayi- lerini desteklemek an- lamına geldığıni iddia ederken Philip Morris firmasının bir yetkilisi şu sözlerle karşıhk verdi: "Yabancı marka sigara ile Türk marka si- garanm türününün kaynağı arasında farklılık yok. İki tür sigarada da yüzde 10-20 oranında Türkiye topraklarında üretilen tütün kullandıyor ve gerisi dışarı- dan ithal ediliyor." Bugün başlayacak boykotta, iki taraf da yaptığı yazılı açıklamalarla kamuoyu- nu kendi yanlanna çekmeye çalışırken bayilerin bu boykota katılımı konusunda da taraflar güvenli konuştu. ÇUKOBİRLİK Yemekîhalesi savcılıkta ADAıNA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) - Sendikalı işçi çalışormamakta direnen yeni müteahhit Yemaş'ın, jandarma marifetiyle di- renişçi işçileri yemekhaneden attırmasından sonra Sini Yemekçilik Şirketi adına Ahmet Du- ran Demir, ihaleye sokul- madığını, ihale şartnamesi için ödediği 5 milyon liranın kendisine ödenmeyerek do- landınldığını öne sürdü ve Çukobirlik yöneticileri Fevzi Şen, ömer Fertuüahoğlu ve Ali Keskiner hakkında savalığa suç duyurusunda bulundu. Çukobirlik'in üç hafta ka- dar önce yapılan yemek iha- lesi, iş müfettişlerinin incele- mesi ve Sanayi ve Ticaret Ba- kanlığı'nın müdahalesinin ardından savcılık boyutuyla yeni bir aşamaya geldi. Sini Yemekçilik Şirketi'nin ortağı Ahmet Turan Demir, 24 Ağustos 1994 günü yapı- lan ve Panorama, Kavaklıde- re, Adana Özel Yemekçilik, Meyfab, Onur Sosyal Hiz- meüeri ve Yemaş'ın katıldığı ihaleye kendilerinin alı- nmadığmı açıkladı. Cumhuriyet Savabğı'na suç duyurusunda bulunarak dolandınldığını savlayan Ahmet Turan Demir, kendi- sine şirketi adına 8996 sayılı yazıyla ihaleye katılma uy- gunluk belgesi verildiğini ve bu belgenin de Çukobirlik yetkilileri Ali Keskinler ve ömer Fettullahoğlu'nun im- zasıru taşıdığıru belirtti. 1994/26991 hazırlık numarası ile Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelemeye ahnan suç du- yurusunda özetle şöyle deniliyor: "Çukobirlik tkmal Müdürfi Ali Keskiner im- zalı 18.8.1994 gün ve tkm/iç-474-1147 saydı DİSK Başkanı Rıdvan Bodak ihalenin iptalim istedi. Çukobirlik'in üç hafta kadar önce yapılan yemek ihalesi, iş müfettişlerinin incelemesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'mn müdahalesinin ardından savcılık boyutuyla yeni bir aşamaya geldi. yazıyla yemekhane ihalesinin 24.8.1994'te yapı- lacağı büdirilmiştir. Bu yazıdan çıkartılan sonuçlardan biri, daha önce ihaleye katılma yeterliliği'bulunan Sini Ye- mekçilik'in aynca evrak tanzim etmesine gerek bulunmadığıdır. Ancak ihale günü Sini Ye- mekçilik Sanayi ikinci kez yeterlik belgesi almadığı ge- rekçesiyle, aynı zamanda ihale başkanı olan Çukobir- lik Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şen tarafından ihaleye sokulmamtştır. İhale şartna- mesi 5 milyon liraya satılmıştır. Bedeli, bütün şartları yeri- ne getirmesine rağmen Sini Yemekçilik Sanayi ihaleye sokulmadığından ve 5 milyon lira iade edilmediğinden şir- ketimiz ve ben dolandırılmış bulunuyoruz. Gerekli incelemenin yapı- larak ilgili kanun maddeleri, gereğince sanıklann ceza- landırüması için kamu davası açılmasını arz ve talep ede- rim." DİSK Başkanı da Adana'da Yemek ihalesinin iptal edileceği yolunda söylentiler çıkarken, direnişe geçen işçi- lerle görüşmek üzere Ada- na'ya gelen Oleyis Sendikası Genel Başkara Enver Ök- tem'in ardından DİSK Ge- nel Başkanı Rıdvan Budak da Adana'ya geldi. Tekstil İşçileri Sendikasf na geçen DİSK Ge- nel Başkanı Budak, "İşçilerimiz calışacak ve sendikalı olarak işlerine devam edecekter. Başka yol, formül yok. Eğer bu müteahhit istemiyorsa ihale iptal edilir" dedi. Bülent Kızanlık yıllık izninin bir bölümünü kullandığından yazısına bir süre ara verecektir Yatınmaya teşvik kolaylığı •Kaynak Kullanımım Destekleme Primi teşvikinden yararlanan yatınmlardan, 30 haziranda süresi sona erenlere bu yılın sonuna kadar zaman tanındı. ANKARA (ANKA) - Kay- nak Kullanımını Destekleme Primi (KKDP) teşvikinden yararlanan yatınmlardan ha- ziran sonunda süresi bıtenler için yıl sonuna kadar otoma- tikman süre uzaümına gidili- yor. Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki karannm ardı- ndan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da yayımladığı tebliğde süre uzaümına iliş- kin esaslan düzenledi. Tebü- ğegöre 1991 yılında yayımla- nan yatınmlan ve döviz ka- zandına hizmetleri teşvik ka- rarnamesinden önce düzen- lenmiş, teşvik belgesinde kaynak kullanımını destekle- me primi teşviki yer alan ve 30 haziranda süresi sona eren yatınmlara bu yılın sonuna kadar süre tanındı. Bunun için yatınmalann belge üze- rinden vize yapürmalanna gerek olmayacak, süre kendi- Üğinden uzamış sayüacak. Süre sonunda yapılacak eks- pertız sonucu, yatmmlann katkınmada öncelikli yöre- lerde yüzde 25, diğer yerlerde yüzde 35 oranında gercekleş- tiğinin saptanması durumun- da yeni süre verilecek. Kalkınmada öncelikli yö- reler için yüzde 70, diğer yö- reler için yüzde 20 olarak be- lirlenen yatınm indiriminden yararlanabilmek için ticari ve anai yatınmlann tutannın en az 3 milyar, zirai yatın- mlann ise 500 milyon lira ol- ması gerekiyor. Yurtdışında kullanılmış büe olsa Hazine tarafından uygun görülecek makine ve tesislerin ithali du- rumunda, yeni kabul edile- rek yatınm indirimine konu olacak. FACTOFİNANS ALACAK ALIMIANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ORTAKLIĞIMEIN İHRAÇ ETTİĞI 100 MİLYAR TL NOMİNAL DEĞERDE 4. TERTİP TAHVILLER 19.9.1994 İLE 30.9.1994 TARİHLERI ARASINDA HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞA SUNULMAKTADIR. TAHVİLLER SERMAYE P1YASASI KURULU'NCA 9.9.1994 TARIH VE 17/F-l SAY1 İLE KAYDA ALIN- M1ŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA. ORTAKLIĞIMEIN VE TAHVILLERININ KURUL VEYA KAMU- CA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. TAHVİLLERE İLİŞKİN BİLGİLER Faiz Oranı: 1. yıl için % 120, 2. yıl ıçın Topian Eşya Fiyatlan Endeksi anı 15 puan. İlk yıl için faiz oranı briit %120'dir. İkinci yıl için ise aşağıdakı ^ekıldc belırlenerek faiz ödeme tanhınden bir hafta önce günliik yayım yapan en az ıkı gazetenin Türkiye ba.skısında ılan edıleceklır. İkinci yıl ıçın faiz Topian E^ya Fiyatlan Endeksi artı 15 puan olarak belirlenmıştir. Sözkonusu faizin belirlenmesinde, faiz ödeme döneminde Devlei İstatıstık En.stiıüsü tarafından açıklanan en son ayın Toptan Eşya Fiyalları Endeksinın geçen yılın aynı ayında açıklanan Toplan Eşya Fiyatlan Endeksıne oranianmasi) la elde edilen yüzde değişım esas alınacaktır. Vadesi: 2 yıl Satış Fiyatı: Nominal Küpıir Dağılımı: Küpür Deceri (TL) 1.000.000.- 10.000.000.- 20.000.000.- 50.000.000.- 100.000.000.- Itfa Planı: Ödeme Tarihi 30.9.1995 30.9.1996 TOPLAM Adedi 50 55 95 50 95J) 1200 Faiz (TL 000) 120.000.000 (*) (*) Toplam Tulan (TL) 50.000.000.- 550.000.000.- 1.900.000.000.- 2.500.000.000.- 95.000.000.000.- 100.000.000.000.- Anapara(TLOOO) rOO.000.000 100.000.000 (*) Tahviller değişken faizli olup 2. yıl faiz oranı yukandaki "Faiz Oranı" bölümünde belirtilen yönteme gdre hesaplanacak ve ilan edılecektir. Satışa aracılık eden kuruluş: 1KTİSAT BANKASI T.A.Ş. Anapara ve faiz ödemesinı taahhüt eden: Yoktur Orlaklığımız ile ilgili aynntılı bilgileri içeren izahname, 15.09.1994 tarihinde Islanbul Ticaret Sicili'ne tescil edılmış olup ayrıca aşağıda adres ve telefon numaralan belirtilen satış yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. SATIŞIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: 19.09.1994 - 30.09.1994 SATIŞ YERLERİ: IKTİSAT BANKASI T.A.Ş. MENKUL DEĞERLER MERKEZİ VE TÜM ŞÜBELERİ ADRES: BÜYÜKDERE CAD. NO. 165 ESENTEPE-İSTANBUL TELEPON: 274 11 11 RACTO
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle