24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16EYLÜL1994CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 Tet (212) 512 SS 05 Fjtftc (212) 513 90 98 KİM KÎME DUM DUMA BEHİÇAK Moda iskelesine sahip çıkalım Y adıköy Belediye Başkanı Se- laml Oztûrfc, gazete okurken tesadüfen bir ilana takıldı... Moda vapur iskelesi satışa çıkarılmıştı. Satış, 30 eylülde yapı- lacaktı... Moda'ya epeydir vapur uğ- ramıyordu ama tarihi iskeleyi satma- nın ne alemi vardı. Yarın, yeniden se- fer konulmayacağını kim söyleyebilir- di... ' Hem tarihi binaların satışı yasak de- ğil miydi? Yoksa yanlış mı anımsıyor- du? Içişleri Bakanlığı'ndan gelen ya- zıyı buldurdu. Evet, Içişleri Bakanlığı yerel yönetimlere, sahip oldukları ta- rihi binaları satışa çıkarmayı yasakla- mışt. Fakat Moda iskelesi Kadıköy Belediyesi'ne ait değildi. Hemen telefona sarıldı, Türkiye De- nizcilik Işletmeleri'nden bir yetkiliyi buldu ve Moda iskelesinin Kadıköy Belediyesi'ne devri ya da satışı konu- larını görüşmek istedi. Ne ki yetkilinin arbk yetkisi yoktu. Çünkü bina Kamu Ortaklığı Idaresi Başkanlığı'na devre- dilmiş, KOİ de satişa çıkarmıştı. Urfa Yasası asada açıkça belirtilmiş. 1580 sayılı Belediyeler Yasası'nın 29. maddesinde aynen şöyle deniyor: "Belediye reisleri veya belediye azası riyaset veya meclis azalığından çekilip üzerinden bir sene geçmedikçe... mensup oldu- ğu belediye bütçesinden maaşlı veya ücreöi bir vazifeye tayin edilemez..." Ne ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yasa hükmü Urfa'da geçerli değil. 27 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olmayan iki eski belediye mecli- si üyesi AN Acar ve Ali Uluyardımcı, aradan bir yıl geçmeden belediyede memuriyete başladılar... 600 kişiyi işten atan RP'li Belediye Başkanı Ahmet Bahçıvan, Acar'ı asa- leten Başkan Yardımcılığı'na vekale- ten Muhasebe Müdürlüğü'ne, Uluyar- dımcı yı da Yazıişleri Müdürlüğü'ne getirdi. Bu uygulamayı olağan teftiş için Ur- fa'ya gelen Içişleri Bakanlığı müfettiş- leri nedense farkedemedi. Urfa Valisi Zlyaettin Akbulut bile, burnunun di- binde olup brtenleri görmekten aciz kaldı. Oysa iki yıl önce Urfa'da aynı yönde bir uygulama olmuştu. Merkeze bağlı Kısas belde belediyesinde, memuri- yete alınan eski meclis üyesine he- men işten el çektirilmişti. Kısas'a gös- terilen bu "ilgi'nin nedeni Urfa'da Alevi yurttaşların yaşadığı belde ol- ması mı acaba? Acar ve Uluyardımcı olayında ise Urfa Valisi Akbulut'la Be- lediye Başkanı Bahçıvan'ın özel ya- salan mı geçerli? Ne dersiniz Beyler! Yanrt verin de öğrenelim... Bu arada Kadıköy'ün olduğu kadar Istanbul'un da simgesel yapılarından Moda iskelesinin "tarihi" olup olma- dığını bir kez daha teyit etmek istedi. Kayıtlardan çıkan bilgilere göre iske- le binası Anıtlar Yüksek Kurulu'nca tarihi eser kapsamına alınmıştı. Içişleri Bakanlığı, belediyelere tari- hi binaları satmayı yasaklıyordu ama Içişleri Bakanlığı'na bağlı olmadığı için KOİ eline geçen herşeyı satabili- yordu. Kamu Ortaklığı değil sanki mü- zayede şirketiydi mübarek! Bu kez KOİ Başkanı Tezcan Yara- mana'ya telefon etti. Yaramancı, tele- fonda kendisine büyük ilgi gösterdi. llginin nedeni birkaç dakika sonra or- tayaçıktı Yaramancı, Kadıköy Beledi- ye Başkanı'nı da bir "müşteri" olarak görmüştü. Satışa katılmasmı, fiyat yükseltip binayı almasını öneriyordu. Oysa, belediyenin ne böyle bir amacı ne de o kadar parası vardı. Belediye- nin amacı, beldesinin tarihi bir binası- na sahip çıkmaktı. Yaramancı, yine de bir formül bul- du: "Siz bekleyin. Teklifler verilsin. En yüksek teklifin biraz üzerinde bir fiyat verir alırsınız." Anlaşılan, 30 eylüldeki satış ileri bir tarihte yinelenecekti. Yinelense de, yinelenmese de Ka- dıköy Belediyesi'nin, tarihi Moda is- kelesini satın aiacak hali yoktu. Parası olsa bile, olası müşteriler kumarhane işletmecileri, gazino patronlarıyla ya- rışmak bir belediyeye yakışmazdı. Yakışmazdı ama Moda iskelesi de göz göre göre elden gidemezdi. Şimdilerde Kadıköylüler Moda is- kelesine sahip çıkmak için örgütleni- yor... Kadıköylü olmanız gerekmiyor, Moda iskelesine siz de sahip çıkabi- lirsiniz. Bu tarihi bina, kamunun malı kalmalı. iskele olarak kullanılmasa bi- le kamu yararına değerlendirilmeli. örneğin, kütüphane, sergi salonu, ye- rel müze ya da sizin aklınıza gelen bir başka hizmet için kullanılmalı... Ezcümle Moda iskelesine sahip çıkılmalı! Güvenllk nedeniyle kapalı olmayan okul bırakmak Istemiyoruz. Tansu ÇJIter Hoparlörle bağırmak işkencedir SORU DYP kendini halka soracakmış... •Meftayı nasıl billrdiniz! iyanet Işleri Başkanlığı "ho- parlörsüz ezan" konusunda henüz bir görüş bildirmedi. Her derde deva insan hakları- ndan sorumlu Devlet Bakanı Azimet KöytOoğiu da, sabahın alacaka- ranlığında hastaları, bebekleri, yaşlı- ları yataklarından fırlatacak kadar avaz avaz bağırtılan hoparlörler için bir fikir beyan etmedi... Okurların şikayeti isesürüyor. Işte Ankara'dan Meral Bekar'ın mektubu: "Teras katta oturan üç kişilik aile- yiz. Tam karşımızda beş hoparlörünü görebildiğim iki şerefeli minaresi olan bir cami var. Insanın kulağına hoparlörle bağır- manın ceza yasalarında bir yeri yok- tur herhalde ama insan haklarına aykırı olduğu ve işkence sayılacağına kuşku yok. Çünkü ezan başladığı an ne uyu- mak mümkün, ne konuşmak, ne oku- mak-yazmak. Üstelik bütün bunlara bed sesli mü- ezzinleri de ekleyince işkence kat- merleniyor. Çankaya Belediyesi'ni aradım, za- bıta ilgilenir' dediler. Zabıtayı aradım, 'konu hassas, ne yapabilirizki'dediler. Dilekçe vermek istedim, sonuç âla- mazmışız, 'biz imamla konuşalım, sesi biraz düşürür' dediler. Zabıta da caminin bitişiğindeymiş meğer. Sonuç, hiçbir şey değişmedi. Hele cuma günleri cami içindeki ko- nuşmalar da yansıtılmaya başladı. Elektriğini ben karşılıyorum, suyu- nubenveriyorum. Ama ben hiçbir şekilde kaale alınmıyorum. Benim haklarım hiçbir şekilde ko- runmuyor. Bu nasıl devlet vatandaş ilişkisi? Ben vatandaşlık görevimi yapa- cağım ama devlet bana karşı görevle- rini yerine getirmeyecek! Olmaz böyle şey. Çalışma saatlerimiz ezan saatleri- ne göre ayarlanmadığına göre beni sabahın 5'inde uyandırmaya kimin hakkı var? Yoksa devlet 'beş vakit namaz kılmaz zorundasınız, kılmıyorsanız sizi uykusuzlukla cezalandırıyorum' mu demek istiyor? Özetle, ben evimde istediğim saat- te uyumak, istediğim gibi istirahat et- mek, rahatça sohbet edebilmek is- tiyorum. Bunu sağlamak da çalışarak üretti- ğim, vergisini vererek var ettiğim, devletin, o devletin kurumlarının ve kuruluşlannın görevidir. Ibadetini kimin nasıl yaptjğı beni ra- hatsız etmediği sürecebeni ilgilendir- miyor. Ama benim yaşannma zorla girme- ye, beni rahatsız etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunun kurallarını koymak ise sos- yal hukuk devletinin görevidir." Bir hoş SED'a... Cuma ve Cumartesi akşamlan SedRestauranVın şık ortamında, bir Ege'linin; Muammer Ketencoğlu'nun akordeonu ile renklendirdiği leziz akşam yemeklerine davetlisinizl içki dahil 350.000.- Rez. 212.252 2710 A Y A S P A Ş A • I S T A N B U L ömer Avnı Mahallesı, Beşaret Sokağı, No 14 6 0 0 4 0 A y a s p a ş a . I s t a n b u l LÎDYA-CANAY- ÖZLEM'LE ÇİGAN,DANSVE KLASÎKTÜRK MÜZÎĞI. ÇATIGELENEĞİİLE. 2510000 PBX2S1510S MESEN OTEL A K C A K O C A ()rman-Denlz-Plal-Havuz-Sessizlık Odc Kahvdh 450.000 TL Yaz-kı» oçığız Tel (0374) 611 44 36-611 36 78 Romanlannız ve Ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 t.Ü.FenFakültesiFizik Bölümü 9202107 no.hı öğrenri kimlik kartımı kaybettim. Hûkümsûzdür. OSMANZENGİN İLAN MU ŞASLİYE HUKUK HÂKİMLtĞf'NDEN Davaa Köyişleri Bakanlığı'nı tzafeten Muş Hazıne avukathğı ta- rafından davalı Muş'un Kır Köyü'nden Tapi oğlu Hasan Karakurt akyhine açılan tapu iptali davasının yapdan duruşmalan sonunda, davanın kabulüne ilişkın mahkememizce venlen 1.6.1978 tanh ve 1977/206 esas 1978 526 sayılı karann davalıya teblığe çıkanlmış ise de adresınde olmadığından tebliğ edilemediği, yapılan tüm araştır- malar sonunda adresi tespit edilememiş olduğundan karann bâsın ilan yoluyla kendisine tçbliğine karar verilmiş bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesı gereğınce davalıya ilanen tebhğine ılan tarihınden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği tak- dirde kesınleşmiş sayılmasına ilanen tebliğ olunur. Basın: 50763 T.C. MUŞ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Davaa Köy İşlen Bakanlığı'nı izafeten Muş Hazıne avukathğı ta- rafından davalı Muş'un Tekyol Köyü'nden Ali Tekoğlu aleyhine açı- lan tapu iptali davasının yapılan duruşmalan sonunda davanın kabulüne ifişkın mahkememizce verilen 29.6.1978 tarih ve 1977/204 esas ve 1978/568 sayılı karann davalıya tebliğe çıkanlmış ise de adre- sinde bulunamadığından tebbğ edilemediği, adresınin araştınlması için yazdan yaalara rağmen adresınin tespiti mümkün olmadığı anla- şıldığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereğince karann basın ilan yoluyla davalıya tebliğine ılan tanhinden 15 gün içinde karann davalıya tebliğ edilmış sayılmasına, 15 gün içinde tem- yiz edilmediği takdirde karann kesinleşmiş sayılmasına ilanen tebliğ olunur. Basın: 50765 ZGİIİK KÂMİL MASARACI KARGACA KEMALGÖKHANGÜRSES TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAIS I6Eytül ALI'NIN R£K0RU.. ITfŞ'Pe tUSUN,AMBKIKALl &OKSÖK MUUAMMBT ALİ, 3. KE2,DUNYA AĞIRSİKLETBOKS ŞAMPİYONU OL- MUŞTU MAÇ, NEW ORLEANS Kef/TIMDE, 7 AYCMB SU SlKLETTS ÇAMPfYONUUĞUNU SÜeDUB&i LEÛN SPNKS İLE »P/lMtÇTI. ONBEÇ RAUN&LUKKARÇiLAŞMADA, ALI, ESKİ GÜHLERINl AWMSATXN GUZBL Bİ* OC- &ÛÇL£ SPlNKS'İ YENMtŞn. SAYt >L£ MA6LUP OLAN SPINKS, YALNIZCA /Kİ RAUNOOA BAÇABIU SAYILMIÇTI. PftOFeSVONEL SPOR YAŞANTISlNDA.ÜÇ KEZ. PÛNYA AĞ/e.£İKL£T BOKS ÇAMPlYONLUĞUMU ELOE EOEH MUHAUMerAÜ, BÖYL£CE,Bİ8 RE- KORlM DA SAHİBİ OLUyORDU. BU AKADA, HtÇ- SlR RA&BİME 8//ZDEN FAZLA y£M/Lto£M/Ç7İ.. TEŞEKKÜR Geçirdiğun ameliyatlarda ve ameüyat sonrasmda yakın ilgilerinden dolayı sevgili doktorum Selma Sönmez Ergün'e ve Vakıf Guraba Hastanesi Plastik Cerrahi Klinik Şefi Dr. Zaferözsoy'a, Şef Yardımcısi Doç. Dr. Deniz Çek'e, Dr. Uğur Alpay, Dr. Seyfi Akbay, Dr. Etem Güneren, Dr. Kemal Uğurlu, Dr. UğnrGenoğhı'na, görevli hemşire ve tüm klinik personeline teşekkürederim. F.NERMtVZAT HAYDİODTÜ FORUMUNA TEŞEKKÜR Eşünin tiroid ameliyatını başan ile gerçekleştiren CerrahpaşaTıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. ATEŞÖZYEĞİN, Opr.Dr.METEDÜREN, Dr. LEVENT KAPTANOĞLU'na ameliyat sonrası ilgilen ile Op. Dr. Murat Özcan, Gorbon 4 C servisinin güleryüzlü çalışkan hemşireleri ve tüm personeline, aynca bugüne kadar tüm sağJık sorunlanmızda bizeyol gösteren, yardıma olan Prof. Dr. KEMALÖNEN'e teşekkürlerimizi sunanz. PERİHAN/ALJ EDEOĞLU J Bu Dünya Bizim Değil, Çocuklanmızdan Ödiinç Aldık. Nasıl Geri Verecegimizse Belirsiz. Ya Düşünen, Üretcn, Özgür Bir Toplum Veya Sansürcü "Büyiik Biraderier Umut Eski Bir Alışkanlığımızda UMUT TARAF OLUP TARAF ALMAKTA Aynca Kokteyl ve Konser (Suavi) Bügi ve Rezervasyon. 2580633/27814 45/2803064 ODrt Mezunlan Derneji Istanbul Şubesi 17 Eyhıl Curaaıtesi I9W Saat 17 00-23 00 ENKA Sadi Gulçtlık Taısltn • lsonw ARAYIŞ Toktanuş Ateş Çınar Yaymlan Küçükparmakkapı Sok. No 23 80060 Beyoğlu-İst. TÜZÜKDEĞİŞİKLİĞİ MEHMET İPGİN İLKÖĞRETİM OKULU KORUMA DERNEĞİ MAOOE-4 DERNEĞE ÜYE OLMA-OYEÜKTEN ÇtKMA VE ÇtKARHJMA ŞART VE ŞEKİLLERİ a) Demeğe Uye Olma. Dernekler Yasası'nın ıkıno bölüm 16'ncı mad- desinde belırtılen engelleyıcı durumları olmayan, medenı haklannı kul- lanma ehltyetıne sahip, 18 yaşını bıtırmış bulunan herkes, ayda en az 10 000 -TL yılda en az 120.000.-TL aıdat ödemek şartı ile yazılı muraca- atları uzerıne yöoetim kurulu kararı ile üye olabılırler MADOE-5 DERNEK ORGANLARI b) Genel Kurul Toplanma Zamanı. Derneğın olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 genel kurulu vardır Olağan Genel Kurul 2 yılda bir ocak ayı içinde demek merkezindeyapılır Olağanüstü Genel Kurul, Yönetım veya Denetleme Kurullannı gereklı görûlduğu hallerde veya genel kuru- la tepkı eden üyelerin en az beşte bırının yazılı isteği üzenne yönetirn kurulunca (e) bendindekı usullere uygun toplanır. Denetleme kurulunun veya Genel Kurulu teşkıl eden üyelerin beşte bırının yazılı ısteğı uzerıne Yönetım Kurulu Genel Kurulu 1 ay ıçınde toplantıya çağırmazsa denet- leme kurulu veya toplantı ısteğınde bulunan üyelerden bırının muracaa- tı uzerıne malı sulh hukuk hakımı duruşma yaparak dernek üyelerı arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görev- lendırır MADDE-9 OYELERİN ÖOEYECEĞIYLUK AİDAT MİKTARI: Clye aıdatları yıllık 120.000.-TL'den az olmaz Uye dilerse, aıdatıni yil- lık 1 defada verebıleceği gıbi aylık aıdat olarak da verebılır Bu takdirde en az aylık 10 000 -TL dir Aıdatlar alındı belgesi ile tahsil edilir Nûfus cüzdanımı, bankamatik kartımı kaybettim. Hükümşüzdûr. İLYASDEMİR THY kimlik kartımı kaybettim. Hûkûmsüzdür. NUA YETKIUÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle