25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16EYLÜL1994CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kozakçıoğlu okul açtı • İSTANBUL (AA>- Bağcılar Hasan Kagnıcı İlköğretım Okulu, Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu tarafından dün düzenlenen törenleeğitimeaçıldı. Hasan Kağnıcı'nın daha önce Bağcılar Evren Mahallesi'nde yaptırdığı okulun, toprak kayması sonucu yıkılması nedeniyle adının verildiği okul, bir yılda lamamlandı. 30 derslikli okul yaklaşık 8 milyar liraya mal oldu. Rumöğpenciler çözûm bekRyor • Istanbul Haber Servisi - Rum okullannda geçen yıl öğretmensızlık nedeniyle bazı dersleri boş geçen öğrendler, yeni öğretim dönemine de ayru sorunlarla girdiler. Geçen öğretim döneminde bazı dersleri boş geçen öğrendler bu derslerden not alamadıklan için bir üst sınıfa geçememişlerdi. Bu okullardan üniversite sınavlannı kazanan 10 öğrend diploma alamadıklan için kazandıklan üniversitelere kayıt yaptıramadı. Ögrend velileri ise her fırsatta Türk vatandaşı olduklannı yineleyerek Türk hükümetınden çözûm beklediklerini söylüyorlar. CNNAnkara börosu •l Haber Merkezi - ABD'nin dûnyaca ünlü televizyon kanalı CNN'in Ankara'da haber bürosu açacağına ilişkin bir süre önce gazetelerde yer alan haber, CNN'in Türkiye'deki temsildliğini yürüten Diva Medya tarafından yalanlandı. Diva Medya'dan dün yapılan yazılı açıklamada, "CNN'in Türkiye'de bir haber bürosu açma plaru olmadığı gibi şirketin sahibi Ted Turner'in de Ankara'yı ziyaret etme programı da yoktur. CNN'in. Ankara'da irtibat bürosu kurma haarhklannj sürdürdüğünü iddıa eden David Haluk Türköz ile hiç bir bağlantısı yoktur. Türköz'den iddialannı geri çekmesi istenmiştir" denildi. 'Düşünce suçluları bırakılsın' • Istanbul Haber Servisi- Hava-Iş Sendikası yönetim kurulu üyeleri ve aileleri bir basın toplantısı düzenleyerek "düşüncenin suç olmaktan çıkartılması"nı istediler ve Genel Başkanlan Atilay Ayçin'in yaptığı bir konuşma nedeniyle 20 ay ağır hapis cezasına çarptînlmasını kınadılar. Hava-lş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, dün Basın Müzesi'nde yapüklan basın toplantısında "düşüncelennden dolayı özgürlüklerinden yoksun bırakılanlann salıverilmesini" istediler. Modaevi kundaklandı • Istanbul Haber Servisi- Dev-Sol militanlan olduklan öne sürülen biri silahlı üç kişinin saldınsına uğrayan Bakırköy Zuhuratbaba'daki Nezihi Modaevi içeride bulunanlar silah tehdidiyle etkisiz hale getirildikten sonra benzin dökülerek kundaklandı. Işyeri sahibi Yalçın ve Nezihi Hakyemez, kendilerine yönelik saldınnın, geçen yıl aynı yerde yapılan Dev-Şol operasyonunda polise yardım etükleri gerekçesiyle düzenlendiğini açıkladılar. Dev-Sol Dursun Karataş kanadı adına üstlenilen saldında yaralı veya can kaybı olmazken mödavevinde çıkan yangın Bakırköy itfaiye gruplannca söndüriildü. Metro ve vapura kış tarifesi • ktanbul Haber Servisi - Türkiye Denizdlik Işletmeleri, Bandırma, Çanakkale-Gökçeada- Kabatepe ve Avşa hatlannda kış tarifesi uygulamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise İstanbul Deniz Otobüsleri'nin kış tarifesinin. 19 eylül pazartesi günü uygulamaya konulacağı belirtildi. Aksaray'dan hareket ederek Otogar-Bakırköy yönüne giden metro hattîndaki kış uygulaması da başladı. Buna göre bu hattaki metronun sabah kalkış saati 06.00, gece son seferi ise 23.30 olarak behrlendi. MEB Yayınlan ile özel yayınevlerinin kitaplan arasında, yüzde 100'e yakın fıyat farkı var Derskitaplarmdakarmaşa • Birçok okul, özel yayınevlerinin kitaplannm alınmasını isterkenvelilerve öğrendler, kitapçılar önünde saatlerce kuyruk beklemek zorunda kalıyorlar. MELTEMFIRATLI Asgari ücretle çalışan bir iş- çiyseniz ve de çocuğunuz devlet okulunda okuyorsa, bütün ay yemek yemeyip ev kirasını öde- mezseniz, çocuğunuzun okul masraflannı rahatlıkJa karşıla- yabilirsiniz. Okullann açüdığı güne kadar önlük, çanta peşin- de koşturan öğrend, anne ve babalar, şimdi de kitabevlerinın önünde uzun kuyruklar oluştu- ruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'- nın (MEB) yanı sıra 300"e yakın özel yayınevinin çıkardığı ders kitaplan, öğrend ve velilerin bir kuyruktan ötekine koşuştur- masına neden oluyor. Bir kıtap için iki saat kuyrukta bekleyen veliler, "Canımıza yetti" diye yakınıyorlar. Aranan kıtap bulunduktan sonra bu kez de fiyatlar konu- sunda sorun çıkıyor. Özel yayı- nevlerinin çıkardığı kitaplar ile MEB kitaplan arasındaki yüz- de 100'e varan fıyat farkını gö- ren velıler, birçok okulun neden özel yayınevlerinin kitaplannm alınması konusunda ısrar etti- ğini anlayamıyor. Bir ilkokul beşind smıf öğ- rendsi; Çevre-Sağlık, Trafik, Din Kültürü, Fen, Sosyal Bilgi- ler. Türkçe ve Matematik ki- taplannı MEB Yayınlan'ndan alırsa toplam 263 bin, özel bir yaymevinden alırsa 500 bin li- raya yakın harcama yapıyor. Ortaokul birind sınıf öğren- dsi ise Din Kültürü, Fen Bilgısı. tngilizce, Matematik. Milli Coğrafya, Milli Tarih, Müzık, Türkçe kitaplan ıdn MEB Ya- yınlan'na 314 bin lira, özel ya- yınevlerine 530 bin lira ödemek zorunda kalıyor. Bir lise birind sınıf öğrencisi ise Biyoloji, Coğrafya. Din Kültürü, Fizik, İngilizce, Kim- ya, Milli Güvenlik, Inkılap Ta- rihii kitaplannı MEB Yayın- lan'ndan alırsa 205 bin, özel yayınevlerinden alırsa 500 bin lirayı gözden çıkanyor. Fiyatlar dövize endeksli Yabana dille eğitim yapan okullann kitap masraflan ise bir işçi maaşının kat kat üstün- de. İngilizce eğitim veren bir ya- bancı okulun hazırlık sınıfı ki- taplan, 4 ile 8 milyon lira ara- sında değişiyor. Metro Kitabe- vi ortaklanndan Kadri Karkuş, kitap fıyatlannın döviz kuruyla bağlantılı olduğu için her za- man yüksek olduğunu belirti- yor. Her yıl bır defa beürlenen kitap fıyatlan. bir dahaki yıla kadar artış göstermiyor. Ama dövizın sürekli artması yüzün- den, buna bağlı olarak kitap fı- yatlan da artı> or. Cağaloğlu Anadolu Lısesi Hazırlık Sınıfı'nda okuyan ye- ğeni için Türkçe kitabı arayan Raınazan İnce kitap kuyrukla- nnı 'rezalet' olarak nitelendiri- yor. înce, okuldan istenen Her yıl olduğu gibi okullann aeılmasıvla birlikte kitabevlerinin önü yine uzun kuvruklara sahne olurken özel okul kitapları cep yakıyor. (Fotoğraflar. ERDOGAN KÖSEOĞLU) Türkçe kitabı için sadece yayı- nevinin söylendiğini belirterek "Aynı yayınevi iki ayn Türkçe kitabı çıkarmış. Çaresiz ikiapi birden aldım" diyor. Avcılar Endüstri Meslek Li- sesı bınnci sınıf öğrendsi Mert Ali Oğultaş saatlerce kuyrukta beklediğini, ama içeride aradığı kitabın olup olmadığını bileme- diğını belırtı>or. Oğultaş. "Her sene birçok kitap alıyoruz. Ama sadece bir tanesini derste işliyo- ruz. Diğerlerinin kapağını bile açmıvoruz." DİSK Genel Başkanı Budak, "Türk-İş bitişini kurtarmanın yolunu, büyüyen DİSK'le ilişkilerini kesmekte anyor" dedi IşçileryargıyabaşvuruyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-İş, işçi alacaklan ıçın hükümetle uzlaşmasmdan dolayı keridısıne yönel- tilen yaylım ateşini tribünlere oynamak' olarak nitelendirirken; uzlaşmayı kına- yan bazı sendikalar hukuki mücadeleye yöneldi. Bazı teşkilatlar tarafından iha- net'le suçlanan Türk-İş yönetimı, tepki- leri 'genel kurul yatırunı' olarak yorum- ladı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dak ise Adana'da yaptığı açıklamada, Türk-İş Başkanı Meral'in "Türk-İş'in bitişini kurtarmanın yolunu, büyüyen DİSK'le ilişkilerini keânekte aradığuu" söyledi.. Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş ve Hak-İş'e bağlı Özçelik-Iş sendikalanmn toplu- sözleşme hükümlennin uygulanması idn işverenler hakkında açüklan dava- larda, toplusözleşme hükümlerinin uy- gulanması ve gedken işçi alacaklan için 'en yüksek banka mevduat faizinin' ödenmesi istendi. Türk-İş ile hükümet arasındaki anlaşmanın 'kendileri için bağlayKi olmadığını' açıklayan Hak-İş T T ükümetın, kamu işçilerine alacaklar konusunda ±~L 'dayatmacı' bir tavır izlediğini bildiren Türk Harb-İş Sendikası da yargı yoluna başvurmaya hazırlanıyor. Hak-İş Genel Başkanı Çelik de konuyu uluslararası işçi kuruluşlanna ileteceklerini söyledi. Konfederasyonu, gedkme zamlannın Hazine bonolanna uygulanan faiz ora- nında (yüzde 22) ödenmesi için Başba- kanlık'a başvurdu. İsmini açıklamak istemeyen bir Türk- İş yönetidsi, uzlaşmaya vanlması konu- sunda Türk-İş yönetimine baskı oldu- ğunu ve bunu isteyen bazı sendikalann daha sonra tavır değiştirdiğini savundu. Yönetici, Türk-İş Genel Sekreten Şemsi Denizer'in Yönetim Kurulu'na tepki göstermesini de, tribünlere oynamak' olarak nitelendirdi. Hak-İş Genel Başkanı Necati ÇeKk de, Türk-İş ile hükümet arasındaki an- laşmanın 'kendilerini bağlamayacağnu' açıkladı. Çelik, anlaşmanın iptali ve ala- caklannın tahsili için yargıya başvura- caklannı ve konuyu uluslararası işçi ku- ruluşlanna ileteceklenni söyledi. İşçı- lerin özgür iradesınin ipotek altına alın- dığını da öne süren Çelik, devletin faiz ödemeyerek 6 ay süreyle işdnin 24 tril- yon lirasını kullandığını söyledi. Çelik, Türk-İş'i ILO (Uluslararası Çalışma örgütü), ICFTU (Hür Dünya İşçi Sen- dikalan Konfederasyonu) ve ETUC'a (Avrupa İşçi Sendikalan Konfederas- yonu) şikayet edeceklerini de açıkladı. Türk Harb-İş Sendikası Başkanlar Ku- rulu da, hükümetin kamu işçilerine ala- caklar konusunda 'dayatmacı' bir tavır izlediğini kaydederek, *yargı yolu dahil her tflrlü mücadelenin yapılmasf çağnsı- nda bulundu. 24 eylülde "Genişletilmiş Temsilciier Kurulu'nu toplayacak olan Harb-İş Sendikası, yargıya başvurma karannı bu toplantıdan sonra kesinleş- tirecek. Dava açma karan alınması du- rumunda. farklann ödeme tarihinden sonra yargı yoluna başvurulacak. Türİc-İş'e bağlı Selüloz-İş Sendikası ŞEKA'da çalışan 7 bin işçi adına, Hak- İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası da İsken- derun Demir-Çelik Genel Müdürlüğü hakkında, toplusözleşme hükümlerini uygulamadıklan gerekçesiyle dava açtı. Adana Büromuzun habennc göre. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Türk-İş Genel Başkanı Ba_\ram Meral'- in, "Türk-İş'e yönelik eleştirilerinden do- layı artık konfederasyonunuzla ilişkileri- mizi kesivoruz" ıçeriklı bır mektup yazdığmı bildirdı. Budak. "Sayuı Me- ral'in kendi başına aldığı bu karan or- ganlarma götürmesini ta\si\e edivoruz" dedı. Budak. "Türk-İş bu bitişi kurtar- manın yolunu, büyüyen >e gelişen DİSK'- le ilişkilerini kesmekte aramaktadır. Tespit vanltş tespittir. Türk-İş önce sır- tındaki ayıplarını atmalıdır" dcdi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLAU Toktamış'lı Bir Yazı... Bazı olayların arkasından, sıcağı sıcağına yazmamayı yeğlerim. Ve bunun iki yararı olduğuna inanırım. Birincisi, ilk günlerde zaten konuya eğilenin çok olma- sıdır. Bir eksik bir fazla, çok şeyi değiştirmez. Oysa tam herkes susmuşken külleri eşeleyip ateşi yeniden ortaya çıkarmak, olay üzerinde yeniden düşünme fırsatt yara- tabilir. Her yeniden düşünme, birikime eklenen yeni bir dam- ladır! Ikincisi ise, olayın heyecanı azaldıkça soğukkanlı dü- şünme olanağının artmasıdır... Çok yakır'm olduğu halde, Hıncal Uluç'a yapılan sal- dırıdan sonra da daktilomun başına geçmeden önce bir süre beklemiştim. • • • Sevgili Toktamış Ateş'e ve onu sevenlere yönelik ey- lemin amacı neydi? Öldürmek mi? Korkutmak mı? Ne fark eder!. Siyasal amaçlı her öldürmenin gerisin- de, geride kalanları korkutma ereğı zaten yok mudur? Her iki olâsılıkta da amaç, korkutmak ve sindirmektir! Hocam Muammer Aksoy'dan Bahriye Üçok'a, ya- şamlarını kalleşçe saldırılarla yitirmiş birçok ismin ortak yanı neydı? inanmış ve etkıli Kemalistler olmak! Onlar ölduruldü diyeilğur Mumcu sustu mu? Uğur Mumcu susturulunca Kemalistler sindi mi? Yok- sasönen "mum'unyerine,yuzlerce,bınlerceyenimum mu yandı? Toktamış Ateş, o binlerce mumun en çok ışık verenle- rindendir... Ismi enöneçıkanlarındandır... Eğer Uğuröl- dürülmeseydi, belki Toktamış da bugünkü konumunda olmayacaktı. Uğuröldürüldu, AtatürkçüDüşünceDernekleri'ninsa- yısı 3ten 72'yeçıktı... Uyelerinın sayısı onlardan onbin- lerı buldu... Kemalizm ile ılgilı yapıtlar, inanılmaz bir hızla okunuyor, tüketiliyor • • • Bomba kondu diye, Toktamış Ateş ya da benzerleri susar mı? Toktamış Ateş'i okuyanlar azalır mı? Korku, en insancıl duygulardandır... Herkes korkar! Ama korkunun biçım değiştirdiği bir an vardır Bazen "o/um"korkusununyerinı, "o/umden/for/fma/f"korkusu alır. Ve insan korksa da, adımlarını yavaşlatacağına hız- landırır! Kahramanlar korkusuz ınsanlar değildır!.. Sadece, korkmalarına karşın doğru bildıkleri yolda yüruyenler- dir!. Kimdir Tcktamış Ateş 9 Bilgili, kalemi de sesı de guçlü, etkili, tutarlı bir Kema- list.. Biryurtsever... Bir insansever... Sevecen. hoşgorulü ve barışçıl Nefretdolu değıl ki korksun!. Sevgı dolu.. Geçen gunku yazısını ne güzel noktalıyordu' "Bu satırların yazarı, kalemını. namusu sayan bir bi- lim emekçisidir. İnanmadığı hıçbır şeyi yazmaz, hiç kim- seyi hor görmez ve küçültmeye çalışmaz Herkeste 'se- vilecek' bir şeyler bulmanın gayretı ıçındedır Laik bır ozgürlük duzeninin ve demokrasinin kavgası ıçindedir. Kim bilir, belki de bombanın patlamasına engel olan 'takdir-i ilahi', bu tutum ve yaklaşıma karşı hoşnutluğun gerçekleşmesidir..." • • • Uğur Mumcu, ödünsüzdü; gerektiğindedesertvekav- gacıydı. Toktamış Ateş ise ılımlı; kavgacı olmaktan çok, uzlaşmacı... Ama "terörist" için ıkisi de "hedef". Çünkü ikisi de et- kili bir "Kemalist"].. Gerisı "uslup "farkı, ayrıntı... "çağdaş teronzm"\n kurucusu sayabıleceğimiz Ha- san Sabbah ın 9 yuzyıl önce yaptıklarma bakın. bugünü anlarsınız. Sabbah, örgütünun üyelerinı dokuz aşamalı birdene- yim ve eğitim süzgecinden geçırerek seçıyordu. Katı di- siplin içinde, verilen buyruğa uyarak "düşünmeden"öl- dürmek ya da ölume atılmak temel ilkeydi. Sabbah -disipline uymadı diye- kendi oğlunu bile, acı- masızca öldürtmuştü... "Kurtarılmış bolgeler" deyimini ve "vurkaç"taktiğini terorizme kazandıran da oydu. Amacına ulaşmak için, Haçlı Ordusu'na bile yardım etmışti. Kendi başlattığı terorü sürdurebilmek ve ona taban kazandırabilmek için, devletı de halka karşı benzer yön- temler kullanmak zorunda bırakmaya çalışıyordu. Ama- cı, devleti "zalim" konumuna iterek, kendi yaptıklannı yasallaştırmaktı. En değerli vezirlerı oldürtüyor ve böylece, devletin kendi kendisini bile koruyamadığını halka göstermeye çalışıyordu... Terörist öldürebilir, korkutabilir... Ama 9 yüzyıl önce amacına ulaşabildi mi ki, bugün ulaşabilsin! İnönülcY Çeşme'den inerhaba' diyor Mevhibe ve İsmet İnönü, bugünden itibaren İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz kıyısından Çeşmelilere "merhaba" diyecek. Heykeltıraş Metın Yurdanur tarafından yapılan 4.5 metre yüksekliğindeki înönüler heykeli bugün açılacak. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Aman Allahım, sonunda geldıler ışteF HASAN KAÇAN • SUAT OÖNÜLAY • CIM UYGUN • EKDAL BKLKNÜOÖLU • TILMAZ OKUİMUf AKIN ÇAVDAMJ • ARZU A U M D U U R • DAÖISTAN ÇCTİNKATA • VEDAT ICEMEK . TUROVT YILMAZ rATİH KAÇAN • LKVINT OEMİRCAN • AHMET OT • AHMET KESKİN • MÜMİN DURMAZ • SAOIK PALA VUSUP AKINCI • MUKAT TUNAU • BÜLENT ORAN • İBKAHİM SADKİ • OÖKHAN ÖZCAN • ÜLVİ ALACAKAPTAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle