23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İlhon Selçuk - AĞLAMAK GÜLMEK Cum unyet Kjtop tMcû (oj Pondanıo A.Ş. Tücba* Cod 39/41 (34334) Cojdofr&cnbul Cumhuri ^ <* ÇŞ Mohmut Mokol BİZİM KÖY Cumiiuryet Dtop Culübû Çog Pıcoriomo A.Ş. Mocoflı Cod. 39/41 3 18EYLÜL1994CUMA71. YILSAYI25181' MüOÜJL(KDVıçınde) KURUCUSU YÜMUS NADİ 119211945) BASYAIARI NADİR NADİ (1945-1991) Tekzip Metni Gazetenizin 16Haaran 1994tarihlinüshasında manşetten vermiş olduğunuz "tşte RP'nin Gerçek Yüzü"; 1 - "GayrimüsümlereNikahta Zorluk Çıkartılıyor" ve "Otoparklan RP'Iilere Vermeye Çalışıyorlar" başlıklı haberlerde gerçekler saptınlmış 3İup. Kamuoyu yanlış bilgüendirilmektedir Söz konusu habere konu olaylann aslı şöyledir. Müslim ga>Tİmüslim ayınmı yoktur. 1 - Esasen Belediye Btskanına ait olan nikah kıyma yetkisi Evlendrme Şefliğinde görevli olan Şef veya yardımcılanna da verilebilmektedır. Be/oğlu Evlendirme Şefliği Belediyemize bağb bınm olup; burada çalışan elemanlar ile dığer bolümdeki personelin mevzuat daıresinde yerlerinin değiştirilmesi olağan bir uygulamadır. Nitekim Evlendirme Şeflıği'nde görev yapan M. Şakir ALTUNDAĞ ın Hesap İşleri Müdürlüğûnde burada görevyapan Ahmet BULUTun da Evlendirme Şefliği bünyesinde görevlendinlmeleri de yukanda bahsedilen esaslar doğrultusunda olağan bir uygulamadan ibarettir. Ancak bu olayın Gazeteniz haberinde sözü edilen. gayrimüslimlere nikah kıyılmaması gibi hayal ürünü birolayla irtibatlandınlmak istenmesi dürüst ve seviyeli gazetecilik anlayışıyla bağdaşmayan bir M Arkası Sa. 6, Sü.l'de Askerlik süresi MGK'de belîrlenecek • Her celp döneminde tartışmalara neden olan askerlik süresinin uzatılıp uzaülmayacağı, ay sonunda yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında karara bağlanacak. Milli Savunma Bakanı Gölhan, askerlik süresinin standarda bağlanacağını, böylece tartışmalara son verileceğini söyledi. • Askerlik Yasasf nın 5. maddesi, erbaş ve erler için muvazzaflık süresinin 18 ay olduğunu, ancak busürenin banşta önce 15 aya, gerektiğinde de 12 aya indirilebilmesine hükümetin karar vereceği hükmünü öngörüyor. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ••Ozerleştirme. ANAP hükümetlerinden beri gündemden düşmeyen özelleştirme konusunda yeni bir dairenin içine girdik. Sanırım, yine dönüp dolaşacağız ve aynı yere gelecegiz. Bu se- ferki tartışmanın özeti şu: - Yasalasak da mı satsak, yasalamasak da mı satsak? Bir yasa tartışmasıdır gidiyor. Hükümet "Ben yaptım oldu" deyip karar- nameler hazırlıyor, Resmi Gazete'de yayı- mlanıyor. Muhalefet, "Böyle olmaz" deyip MArkasıSa.6,Sü.3'te CİNDORUK'A MEKTUP Demirel uyardı Meclis çalışü •Cumhurbaşkanı'nın. TBMM Başkanı Cindoruk'a gönderdiği uyan yaası üzerine dün Meclis Genel Kurulu'nda olağanüstü bir çalışma temposu görüldü. Meclis, 18 uluslararası sözleşmeyi bir günde onayladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhur- başkanı Süleyman Demirelin uyansı üzerine, TBMM. dün çoğunluğu Türki cumhuriyetlerle imzalanmış 18 uluslararası anlaşma ve sözleş- meyi onayladı. TBMM Genel Kurulu"nda dün, Türki cum- huriyetler. Japonya, Bulgaristan ve Arnavuthı- ka'la imzalanmış bulunan. çifte vergilendirme- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Karayalçın'dan Inönü'ye 'hayır' •SHP Genel Başkanı Karayalçın, partinin 'Onursal Genel Başkanı' Erdal Inönü'nün geçiş süreci liderliğinı desteklemeyeceğjni beirtti. İnönü'nün, 'Solda birlik için gerekirse görev alınm' sözlerini olumlu bulduğunu söyleyen Karayalçın. 'Ancak bu değerlendirmem, destekleyeceğim anlamına gemez' dedi. • 7. Sayfada Başbakanlık'tan proje alan, açtığı davadan vazgeçiyor... Çüler'den davacısınasuspayı Bizim Vadi Kooperatifı davasında Başbakarnn eşi Özer Çiller'i dava eden 3 üye, Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan 1 milyon dolarkk proje aldılar. Pars-MC Cann'in ortaklan olan Mukaddes Akça, Pınar Kılıç ve Ahmet Durul, bu projeyi aldıktan sonra davadan çekildiler. Daha önce çekilen Nail Keçili ise Cenajans aracıhğıyla devletten büyük işler almış durumda. Keçili, Başbakanlık Tanıtma Fonu projelerini de yürütüyor. NURSUN EREL Başbakan Tansu Çillerin eşi özer Lçuran Çillerin \ argı- landığı Bızım Vadi Kooperatifı davasında. 3 mağdurdavacıya "Başbakanlık Tanıtma Fomı"- ndan 1 milyon dolarlık proje verildiği bildirildi. Pars-Mc Cann Ajansı'nın ortaklan durumundaki Mukaddes Akça, Pınar Kılıç ve Ahmet Durul. 1 milyon dolarlık projeyi alma- lannın ardından. Özer Uçuran Çiller aleyhine açtıklan davadan çekildiler. Başbakan Tansu Çiller ile eşınin "kurucu- su"olduklan Bizim Vadi Koo- peratifi'nin öncekı gün İstan- bul'da yapılan "olağanüstü ge- nel kurulu" ilginç tartışmalann yaşandığı. ancak "basına bilgi verilmemesi" karannın ahndığı bir siyasi platforma dönüştü. Ortaklann bir bölümü. Özer Uçuran Çiller'in de aralanndayeraldığı kooperatifyöneticileri için açılmış bulunan davadan "geri çekilme" istemi- ni gündemegetirirken. kimi ortaklar"Nedeğisti de davadan çekileceğiz?" diyerek bu görüşe karşı çıktılar. Buiartışmalarsırasında söz alan Mu- kaddes Akça'nın. "Daha ne değişsin. Başbakan oidular" dediği öğrenildi. Bir dönem v öneticiliğini de > aptığı kooperatifin halen üyesi durumunda bulunan Özer Uçuran oturma eylemi Çiller'e sessiz tepki • Eskişehir doğalgaz dağıtım hattı temelini atan Çiller'i, DSİ'den atılan yaklaşık 50 geçici işçi, oturma eylemi yaparak protesto etti. Çiller, Bilecik'in Bozüyük ilçesindede susuzluk çeken vatandaşlar tarafından boş kova ve bidonlarla protesto edildi. • Çiller, eğitim anlayışmın temelini, 'milliyetçi öğrenci yetiştirmek' şeklinde tanimladl. • 5. Sayfada Hakaret davası RP, silahıyla vuruldu • Refah Partisi'nin, Başbakan Tansu Çiller aleyhine partinin tüzelkişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davada. Bosna-Hersek için toplanan paralar araştınlacak. • Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, paralann, Bosna- Hersek'e, hangi tarihte, kim tarafından, ne kadar iletildiğini araştıracak. M5. Sayfada Çiller'in. genel kurula "avukatı" aracılığı ile katılmak istedığı. ancak vekaletnamesının ko- şullara uygun olmadığı gerekçesiyle. av ukatın salona alınmadığı belirtildı. Çok sayıda gazetecinın hazır bulunduğu genel kurulda, oturum başlar başlamaz. "hükümet komiseri"nın söz alarak."İsterseniz otunımu basın mensuplanna kapalı y apabiliriz" demesi üzenne. gazetecilerin salon dışına çıkanlmalan dikkatçekti. Oturum sürerken. üyelerden Mu- kaddes Akça'nın bir ara dışan çıkarak. Özer U çuran Çiller'i telefonla aradığı \ e "basın mensup- larını kavga dövüş dışan çıkarttık" dediği öğre- nıldı. Tartışmalı oturumun sonunda Mukad- des Akça. Turhan Alpan ve Duv gu Sezer'den oluşan 3 kişilik bir komisyon oluşturulması kararına \ anldı. Bu komis> on Özer Çiller hakkında "zimmet-evrak sahtekarlığı-sahte imza"gerekçeleri ile yapılan suçduyurusunun ardından başlay an da\ adan geri çekılıp çekıl- meme konusunda karar verecek. Genel kurul sırasında. kimi üyelerin "davadan çekilelinTgörüşünü savunmalan üzerine bu • Arkası Sa. 6, Sü. l 'de Seçim sistemi sil baştan• Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan Seçim Yasasf nda yapılması öngörülen değişiklikler SHP'de tartışıldıktan sonra hükümete götürülecek. Hazırlanan taslakta 6 önemli değişiklik v ar: 1 - Türkiye barajı yüzde 5.2- İl barajı kaldınlıyor. 3- Yurtdışına da milletvekilliği. 4- Kontenjan milletvekilliğine son. 5- Yedek milletvekilliği ile ara seçime son. 6- Seçim çevresine 14milletvekilikoşulu. IŞtK KANSL YürürlüktekiANKARA - Adalet Ba- kanlığı'nca hazırlanan \e SHP üst yönetimınde tartışıldıktan sonra hükü- mete götürülecek olan Se- çim Yasası değişiklikle- rinde temel ilkeler belir- lendı. "Siyasi istikrar ve adil temsilin" hedeflendiğı değişiklik taslağı yasala- şırsa. il barajı kaldınla- cak. Türkiye barajı da yüzde 10'dan 5'e indirile- cek. Kontenjan milletve- killiği uygulamasına son verilmesi önerilen taslak- ta. yurtdışındaki vurttaş- lan da temsil edecek mil- let\ekıllerinin seçilmesı öngörülüşor. Değişiklik çerçevesinde. yedek mil- letvekilliği kurumu getın- lerek. ara seçim uygula- masına son verilmesi amaçlanıyor. En az 14 milletvekili çıkaracak \er- lere "seçim çevresi" statüsü venlmesı önenlen taslak uyannca. si>ası partılenn çıkaracakları milletvekili savısı: ovlann dağı- lımının çeşıtlı katsayılara bölünmesı \a da çarpılmasıvla belîrle- necek. Adalet Bakanlığı uzmanları ve öğretim üvelennin katkı- lan ile hazırlanan SHP'nın Seçim Yasası'nda değişiklik öngö- ren taslağı. parti genel merkezıne iletıldı. MArk. Sa. 6, Sü. 3'te yasa nediyor? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanlığı'nda hazırlanan ve SHP'de tartışıldıktan sonra hükümete götürülecek olan Milletvekilliği Seçim Yasası'na ilişkin değişiklik taslağı. v ürürlüktekı v asanın temel düzenlemelerinde değişiklik öngörüyor. Yürürlükteki vasada "seçim çe»resi"nın behrlenmesınde 6 milletvekili esas alınırken. tasandabusayı 14'eçıkanlı_vor. İl barajı kaldınlırken. ovlann değerlendırmesi vöntemıne ilişkin önemh değişiklikler önerilivor 2839sayılı • Arkası Sa. 6, Sü.3 'te tacirleri Borçka Savcısı'na arkadaş kurşunu • Sakarya'ya tatile gelen Artvin'in Borçka ilçesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ateşoğlu, çocukluk arkadaşının kurşunlanna hedef oldu. Muammer Yelkenli ile yemek yiyen Ateşoğlu. bir süre sonra arkadaşı ile tartışmaya başladı. Bu arada tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Yelkenli silahmı çekerek savcıyı vurdu. Ateşoğlu kurtanlamayarak can verdi. SAKARYA (Cumhurivet) - Artvin'in Borçka ilçesi savcısı Mustafa Ateşoğlu (28) Sa- karya'nın Hendek ilçesinde çocukluk arkadaşı Muammer Yelkenli (32) tarafından öldürüldü. Borçka Savcısı Mustafa Ateşoğlu, önceki ak- şam arkadaşı Muammer Yelkenli'nin sahibi ol- duğu Huzur Restoran'a geldi. Yelkenli ile aynı masaya oturan sava Ateşoğlu. ilerleyen saat- lerde arkadaşı ile henüz beürlenemeven bir ne- denle tartışmaya başladı. Yelkenli. tartışma sı- rasında tabancasını çekerek savcı Ateşoğlu'na ateş etti. Sol göğsüne iki kurşun isabet eden Ateşoğlu, kaldınldığı Sakarva De\let Hastane- si'nde vapılan müdahaleye rağmen kurtanla- madı. Görgü tanıklanndan birisi olavı şövle anlattı: "Kendi aralarında hararetli konuşmalar geçivordu. Daha sonra Muammer \ elkenli a>a- ğa kalkarak belindeki tabancasını çekerek Mus- tafa Ateşoğlu'na dört el ateş etti. Sa>cı Ateşoğ- lu'nu hastaneye j etiştirilemeden yaşamını yitir- di. Yüiardan beri arkadaş olan bu iki kişi neden böyle bir tartışmaya girdiler anlayamadık." Yıllık iznini geçırmek için Hendek'e gelen Borçka Savcısı Mustafa Ateşoğlu'nun ölümü üzüntü yaratırken. Muammer Yelkenli olay- dan sonra kaçtı. • Istanbul'da Refah Partisi'nin verel seçimleri kazandığı yörelerde, sakallılann, çarşaflılann kurduklan tezgahlarda "dini eş\ a ve kitap" satışı ağırlık kazandı. • Yoğun dini propagandamn vapıldığı busatışyerlerinde şeriatçılar hem gövde gösterisi yapıyor hem de "para basıvorlar." YILMA2 KARABACAK'ınhaberi • 6. Sayfada MENEMEN 9milyarı kurtarmak için öldüler • Aliağa îşBankası'na9 milyar lira götüren iki bankaaracı.polisgivsili 3 kişı tarafından soyulmak istendi. Çıkan çatışmada banka müdürü ve 2 görevli öldü, 2 kişi de yaralandı. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- İzmir Merkez Şu- besi'nden Aliağa ilçesine pa- ra götüren iki otomobil Me- nemen vakınlannda polis giysili 3 kişı tarafından so\ul- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de OLAYLARIN ^BDINDAKI €ERÇEK Seçim Sstenn îeçim sisteminde bir dizi d^işiklik yapılmasını öngö- r«i ve Adalet Bakanlığı'nca rTsırlanıp tartışılmak üzere S-P'ye iletilen tasarı taslağı ile yeni bir 'tartışma' dönemi açılıyor. Seçime ilişkin tartışmalar artık ara seçim-erken genel seçim boyutlarından ayrı ola- rak sisteme yönelik bir içerik kazanıyor. Türkiye'de süreklilik sağla- yamayan ve korunamayan sistemlerin başında seçim düzenimizin gelmesi yadır- ganmamalıdır. Genellikle başlangıçta daha adaletli gö- rülen sistemler, TBMM'de tek başına yasa yapabilme çoğunluğunu ele geçiren ikti- dar partileri tarafından kendi çıkarları için kolaylıkla değiş- tirilebilmektedir. 1946-1960 arasında genel- likle çoğunluk sistemi uygu- lanmıştır. 27 Mayıs 1960 Dev- rimi'nden sonra yeni anaya- saya göre yapılan düzenle- melerde "D'hont, barajlı D- hont ve ulusal artık" gibı sis- temler getirilmiştir. Özellikle oyların tümüne yakınını de- ğerlendirme olanağı sağ- layan ulusal artık sistemi, bü- yük partilerin oybirliği ile uy- gulamadan kaldırılmıştır. 12 Eylül darbesi de kendine özgü hukuk, demokrasi ve adalet anlayışı içinde, özel- likle de koalisyon hükümetle- • • • • Arkası Sa. 6, Sü.8'de 'Karacaahmet'ten ClkmayaCağlZ' Alevilerin, Sultan Kültür Derneğinin cemevi ve aşevinin yıkılmasına tepkisi büyüyor. Dernek 2. Başkanı Uluer, 'Cemevi için Belediye Sarayı'nıdaverseler Karacaahmet'ten çıkmayacağız' dedi. U6. Sayfada İki arkadaşımızattdülözgur Ülke gazetesi tarafından düzenienen 'Musa Anter ve Basın Şehitleri ödülleri 94' yarışmasında gazetemiz muhabirlerinden ErgünAksoyhaberdalındaüçüncülüğe, HaticeTuncerisefotoğrafdalındaikinciliğe layık görüldü. U6. Sayfada Bankolar kredl faklrl Tıcari bankaların kredi kullanımlarındaki yavaşlamanın kısa vadelerle sınırlı kalmadığısaptandı. U8. Sayfada Arafat Ankara'da FKÖ li Yaser Arafat, dün gece Ankara'ya geldi. Arafat'ı Dışişleri Bakanı MümtazSoysal karşıladı. B7.Sayfada Dün 24.216.67 Ûncekı 24.104.74 Diyarbakır'da Hizbullah'adarbe • Diyarbakır'da güv enlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 27 Hizbullahçı silahlanyla birlikte yakalandı. Baskın yapılan hücre evinde daha önce kaçınlan Abdullah Aydın adında bir müteahhit de bulundu. Tiyatro, 12 Eylül kıskacında DevletTiyatroları'nınyenidenyapılanma ve yaygınlaşma süreci Bozkurt Kuruç tarafından aynı gün 12eylüldekesintiye uğratıldı. U4.Sayfada DİYARBAKIR (Cumhuri- yet) - Diyarbakır'da 27 Hiz- bullahçı yakalandı. l eylülde kaçınlan müteahhit Abdullah Aydm, Hizbullah örgütüne ait bir hücre evinde bulundu. Güvenlik güçlerince uzun süreden beri yürütülen ope- rasyonlar sonucunda, 27 Hiz- bullahçı. 2 M-5 silah. 6 taban- ca. bir gaz tabancası. 2 telsiz ve kelepçelerle birlikte yaka- landı. Soruşturmanın derin- leştirilmesinin ardından, 1 ey- lülde Turgut Özal Sitesi'ndeki • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle