23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16EYLÜL1994CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 PaMstarfda şjddetEnazBJHö • KARAÇİ(AA)- Pakistan'ın en büyük kenti Karaçi'de önceki gün çıkan çatışmalarda, en az 5 siyasi eylemcinin öldürüldüğü büdirildı. Polis, Muhajir Ulusal Akımı'na bağlı iki grup arasındakj çaüşmanın, îcent banüyölerinden biri olan Yeni Karaçi'de bir erkek çocuğun delik deşik edilmişcesedınin bulunmasından sonra patlak verdiğini kaydetti. MQM'ye bağlı bu iki grup arasındaki çatışmalann, ordunun 1992'den sonra, Pakistan'ın Sind bölgesindeki bu akıma bağlı Altafgrubuna karşı aldığı önlemlerden sonra başladığı kaydedildi. NATOGenel Sekretenliği • WASHBVGTON (AA) - ABD'nin NATOGenel Sekreterligi için Belçika Dışişleri Bakanı Willy Claes'i destekleyeceği bildiriliyor. Diplomatik kaynaklara göre ABD, İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd'den vazgeçerek bu konudaki tercihini Claes üzerinde yoğunlaşürdı. VVilly Claes, soğuk savaş sonrası dönem için daha güçlü bir Avrupa savunmasını destekliyor. Tiran'aatılan bildirilep •ATİNA(AA)- Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Arnavutluk hava sahasını ihlal eden ve Yunan azınlığın yaşadığı bölgelereTiran yönetımi aleyhinde bildiriler atan Albay Tomas Vrakas askerlikten uzaklaştınldı. Vrakas'ın askerlikten uzaklaşünlmasıyla ilgili olarak Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Kuris, Yunanlı albayın bu hareketi ile Yunanistan'a sorumluluklar yüklediğini belirtti. Keşmir'e daha fazla özerklik • NEWDELHİ(AA)- Hindistan'ın, ülkede 4 yildır süren ve şimdıye kadar 17 bin kişinin ölümüne neden olan aynhkçı çaüşmalara son vermek amacıyla Keşmir'e daha fazla özerklik tarumaya hazırlandığı bildirildi. İskan Bakanı Rajesh Pilot, Reuter'e yaptığı açıklamada, özerklik konusunun, Hindistan hükümeti ile Cemmu Keşmireyaleti eski Bakanı Faruk Abdullah arasında gelecek hafta yapılması beklenen görüşmelerde ele alınacağını söyledi. Diyanerten Nahdvaıfayapdnn • ANKARA (Cuınhuriyet Bârasu)-Türkiye Diyanet Vakfı. Nahcivan'a 1 milyar 200 milyon lira değerinde gıda ve ilaç yardımı yapü. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Parlamento Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında yapılan protokol çerçevesinde gönderilen yardım. 4 kamyonla Kızılay Derneğj aracıhğıyla bu ülkeye iletildi. Nijerya'dasel feiaketi I BLAGOS(AA)- . Nijerya'nın kuzeydoğu kesiminde tropik fırtmalann ; yol açtığı sel felaketinde, | yaklaşık 100 kişinin öldüp ; bildirildi. Hükümet > açıklamasmda, sel t felaketinde hayyanlann ve ı tanmürünlerininzarar ; gördüğü, 100 bin kişininde • evsizkaldığıifadeedildi. Moskova'da oturma vizesi • MOSKOVA(AA)- Başkent Moskova'ya daimi olarak yerleşmek isteyen Rus • vatandaşlan artık asgari ûcretin 500 katı (yaklaşık 5 bin dolar) "oturma izni parası'" verecekler. Moskovski Komsomolets gazetesi, dün Moskova Şehir Duması'nın aldığı bir kararla, kentte daimi oturma izni için Rusya vatandaşlannın asgari ücretin 500 katı, BDT ülkeleri ve diğer ülkelerin vatandaşlannın ise 5 bin katı (10 bin dolar) ücret ödeyeceklerini belirtti. Gazete, özellikJe Sovyet rejiminin çöküşünden sonra Moskova'ya hızla artan göçü önlemeyi amaçlayan bu I kararla, Rusya başkentinin , "özel ve kapalı bir şehir haline geleceğini" yazdı. Devlet Başkanı Jonassaint, uluslararası topluluktan ABD'yi durdurmasını istedi Haiti'denyardım rısı • Clinton'ınHaiti'yi işgal planına Amerikan halkı destek vermekten kaçınıyor. FUATKOZLUKLU WASHINGTON - Haiti'nın fıili Devlet Başkanı Emile Jo- nassaint, uluslararası topluluğa çağnda bulunarak ABD'nin ül- kesine askeri müdahalede bu- lunmasının önlenmesini istedi. ABD Başkanı Bül Clinton ve ekibinın Haiti'yi işgaldeki ka- rarlılığına, Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamalanna göre halktan destek verilmiyor. Işgal planına, başkanın partısi De- mokratlar başta olmak üzere kongrenin büyük bölümü de karşı çıkıyor. Beyaz Saray'da önceki gün yabana ajans muhabirleriyle görüşen Clinton, 'mevcut politi- kalarını sürdiirmenin bir anlamı kalmadıgını' belırterek. Haiti'- dekı asken yönetımın 'şu veya bu şekiMe' çekilmek zorunda kalacağını söyledi. Haiti askeri yönetimini, yay- gın olarak insan haklannı ihlal etmekle suçlayan Clinton, ga- zetecilere kanlı cesetlerin bu- lunduğu fotoğraflan göstererek Haiti cuntasının yanküredeki en vahşi, en cani rejim olduğu- nu kaydetti. öte yandan, Haiti'nin fıili Devlet Başkanı Emile Jonassa- int, ülkesine yönelik müdahale Haiti'deki ABD Elçiliği, olası bir saldırıv a karşı Amerikan askerleri tarafmdan sıkı koruma altına alındı. Haiti'nin fıili Devlet Başkanı Jonassaint, ABD karştsında geri adım atmamakta kararlı. için haarlıklannı sürdüren ABD'ye meydan okuyarak, ge- ri adım atmayacaklannı söyle- di. Emile Jonassaint, 'ulusal sa- ray'da yaptığı kısa konuşmada uluslararası topluluktan ABD'- nin Haiti'ye müdahalesini dur- durmasını istedi. Devlet Başka- nı, "Dünya vicdanma, Hairilile- rin bir insan olarak kendi kade- rini yeniden yaratabilmesi için, ABD müdahalesini engellemesi cağnsında bulunuyorum" dedi. Işgale yönelik gelışmeleri 'djş saldın' olarak nıteleyen Haiti asken yönetimi ise, "Akşam 19.00 ile sabah 07.00 arasında ana caddelerin araç trafiğine ka- patıldığını, uçaklann ha>alan- masının, gemilerin limanlan özel izin olmadan terk etmesinin >a- saklandığını" bı Idırdi. Amerikan CBS televizyonu- na bir demeç veren Haiti cunta- sı lideri Raoul Cedras, 'İktidarı bırakarak, kendimi satmaya ve sürgünde lüks hayat sürmeye ni- verim yok' diye konuştu. Yöne- tımı ele geçıren Haıtıli askerle- rin, "iktidardan çekilmeyi kabul etmeleri halinde, kendilerine lüks bir sürgün hayatı öneren planını kabul ettiğini" yazmıştı. Cedras, müdahale halinde çok kan akacağını da söyledi. Gümrük birliğiiçinözelbirimLALE SARltBRAHtMOĞLU ANKARA -Avrupa Birliği (AB) ile gümrük biriiğine geçişe az bir zaman kala, iç koordinasyonu sağlamak üzere olağanüstü yetkilerle donatılacak müs- teşarlık üstü bir kurulun oluşturulması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal ile AB konusuna yakın bürok- ratlann, AB ile ilişkilerden sorumlu bir devlet bakanlığı mekanızmasını yeni- den canlandırmak yenne, teknik konu- lann ağırlık kazanacağı bir birimin oluşturulmasına sıcak baktıklan belirti- liyor. Soysal ile bürokratlann, Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin döneminde kuruluşu açıklanan, ancak yaşama geçi- rilemeyen Başbakan'a bağlı AB Müste- şarlığı'nın üzerinde bir birim oluşturul- ması arayışlanna girdikleri. fakat plan- lanan birimin henüz bir isme kavuşturu- lamadığı bildiriliyor. Soysal'ın. Dışişlen Bakanlığı bünyesinde de AB dairesinın daha etkin çalışabilmesi için bazı yapısal değışıklıkler için hazırlık yaptığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı, merkeze alınan Türkiye'nın Brüksel'deki AB Daimi Temsildsi Cem Duna ile önceki gün bu hanrlıklar konusunda fıkir alışverişi yapü. Birimin başına getirilmesi beklenen ve halen Başbakan Tansu Çiller'in daruşmanlığını yapan DPTeski Müsteşan Ali Tigrel'in, diğer bakanlıklardaki müsteşarlar üzerinde bir statüve kavuşturulacağı ve alınacak kararlann bir an önce çıkmasını sağlayacak pozisyon sağlanacağı belirtiliyor. Tigrel'in başına getınldığı AB Müsteşarlığı, Çetin'in. bakanlığın yetkileriyle çelişeceği gerekçesiyle konuvla ilgili kararnameyeımza atmaması nedeniyle yaşama geçirilememişti. Yetkililer, Çiller'in AB bakanlığı kurulabileceği yolunda basına yansıyan demecine karşın, bir bakanlık kurulması yönünde hazırlık bulunmadığını söylediler. Türkiye'nın, gümrük birliğine geçiş sürecinde uğraşacağı işlerin yüzde 90'ının içeriye ilişkin olduğunu anımsatan yetkililer, artık teknik konulann ağır bastığı bir alanda bir bakanlığın bu işe bakmasının çalışmalara siyasi boyut katacağı endışesinı taşıdıklannı söylediler. Türkiye'nin gümrük birliğine geçişte AB ile mevzuatını uyumlu hale getir- mek için öncehkleri arasında. patent ve rekabet yasalannın biranönceçıkanl- ması geliyor. Soysal'ın. Dışişleri Bakan- lığı'nın yetki ve sorumluluklanyla çelış- meden olağanüstü yetkilerle donatılmış ve kanunla çıkanlacak bir koordinas- yon yapısının nasıl oluşturulabilecegi yolunda arayış ıçıne gırdiğı öğrenildi. AMBARGO HAFİFLETÎLECEK BM,Belgrad'ı ödülleiMİiıiyorDış Haberler Servisi - Birleş- miş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a uyguladığı ambargoyu hafıfletmeye hazır- lanıyor. Konsey, böylelikle Bosnalı Sırplarla arasındaki sı- nır bölgesine uluslararası göz- lemciler yerleştirilmesini kabul eden Belgrad yönetimini ödül- lendirmiş olacak. Bosnalı Sırplann banş planı- nı kabul etmelerini sağlamak amaayla Bosna Sırp bölgesiyle arasındaki sının kapatan ve bölgeye ambargo uygulamaya başlayan Sırbistan, ambargo- nun denetlenmesi için sınıra uluslararası gözlemciler yerleş- tirilmesini kabul etti. Bölgeye yakmda yerleştirilecek olan 135 kişilik bir gözlemci heyeti sınır- dan geçen insani yardım kam- yonlannı kontrol ederek am- bargonun delinip delinmediğini denetleyecek. Bırleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Sırbistan'ın Bosnalı Sırplara karşı izlediği tutumu ödüllendirmek amaayla, bu ül- keye uyguladığı yapünmlann bir kısmıru askıya almaya ha- zırlanıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD tara- fmdan haarlanan karar taslağı- nın, gelecek hafta Güvenük Konseyi'nde oylanması bekle- niyor. Karar taslağı, Sırbistan ile Karadağ'dan oluşan yeni Yugoslavya Federasyonu'na uluslararası uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını ve bu ül- keye yönelik kültürel ve sportif yasaklann kaldınlmasını içeri- yor. Taslak, Bosnalı Sırplara uygulanan ambargonun ise daha da ağırlaştınlarak sürme- sini öngörüyor. Karar taslağının. ABD ile Rusya arasında anlaşmazlığa yol açtığı bildiriliyor. ABD yaptınmlann 90 günden az bir süre için askıya alınmasmı sa- vunurken, Rusya daha uzun süreli ve yenilenebilir bir düzen- leme yapılması için ısrar ediyor. Silah ambargosu Amerikan yönetiminin, Bos- nalı Sırplann banş planını ka- bul etmemeleri durumunda Boşnaklara yönelik silah abar- gosunun ekim ayında kaldınl- ması yönündeki girişiminin ta- raftar bulması olasılığı ise gi- derek zayıflıyor. Washington yönetiminin, ambargonun kal- dınlması için yoğun bir kamuo- yu baskısıyla karşı karşıya bu- lunmasına karşın İngiltere, Fransa ve Rusya'nın BM Gü- venlik Konseyi'ndeki muhale- fetinin, ambargonun kaldınl- masını engelleyeceği sanıbyor. îngiltere ve Fransa'nın ardın- dan Danimarka da ambargo- nun kaldınlması durumunda Bosna-Hersek'te bulunan as- kerlerini geri çekeceğini açıkla- dı. Saraybosna'da Sırp keskin nişancüarın kurşunlarına hedef olmamak için sokaklarda koşmak zorunda kalan küçük çocuklardan biri, Sırp askerlere olan sevgisini açık seçik ifade ediyor. Danimarkalı parlamenterler 'ucuyor' Çılgınseçim kampanyası KOPENHAG (AA) - Politikacılar, seçim öncesi yaptıklan kampanyalar sırasında genellıkle halkla el sıkışırlar, imza verirler ya da bebekleri öperler. Ancak Danimarka'daki iki politikacının seçim kampanyalan, bilinen seçim kampanyalanna hiç benzemiyor. Danimarka'da gelecek hafta yapılacak genel secimler öncesinde kampanya yürüten Annette Just adh parlamenter, yeniden seçilebilmek için 'bungeejumping' yaparak ilgi toplamayı tercih etti. 48 yaşındaki Just, ülkemızde de yapılan ve çok tehlikeli bir oyun olan 'bungee jumping'i gerçekleştirdi ve 60 metre yüksekliğindeki bir vinç kulesinin tepesinden iple ayak bileklerine bağlı olarak aşağıya atladı. Just, gerçekleştirdiği bu gösteriden zarar görmeden kurtuldu ve olaydan sonra da büyük bir soğukkanhlıkla şunlan söyledi: "Yukarıda harika bir manzara var." Yaptığı eğlenceli göstenyle Danimarka basını için mükemmel bir malzeme yaratan Just, böylelikle seçmenlerine de cesaretini kanıtlamış oldu. Diğer bir Danimarkalı parlamenter olan ThomasAdetekov ise, yürüttüğü seçim kampanyasında farklı bir taktik izledi. Thomas Adelskov, ülkenin dört bir yanında sokaklara asılan kampanya posterlerinde ve seçmenlere dağıtılan el ilanlannda çıplak fotoğraflannı kullandı. Beyaz Saray'a düşen ucak Korumalardangaripsavunma WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'a düşen uçakla ilgili soruşturmalar yoğun biçimde sürdürülürken, yapılan araştırmalar en çok, uçağın nasıl olup da Beyaz Şaray'ın savunma sistemini yarabildiğı üzerinde duruyor. ABD Ulusal Hava Trafık Kontrolörleri Kurumu (NATCA), tek motorlu Cessna 150 tipi uçağın Beyaz Şaray'ın hava sahasına girişini engelleyebilecek olan iki kontrolörün, olay sırasında İdari işlerie' meşgul olduğunu açıkladı. NATCA sözcüsü, yürürlükte olan işleyişe göre hava kontrolörlerinin sadece, sorumlu olduklan hava sahasına bir uçağın giriş yapmasına y önelik bir program varsa radan iziemekle görevli olduklannı ve uçağın sabaha karşı Beyaz Saray'a düştüğü sırada da böyle bir programın olmadığını belirtti. Aynca kazayı soruşturan uzmanlarda, hava kontrolörlerinin gece yansından sonra sürekli nöbet tutmakla görevlendirilmediklerinidoğruladılar. Beyaz Saray'a düşen uçağın püotunun akıl hastası olduğunun, uyuşturucu ve alkol kullandığının anlaşılması ile olayın bir intihar olduğu üzerine kuşkulann arttığı bildirildi. Kazayı soruşturan üst düzeydeki bir hükümet yetkilisi, araştırmanın henüz başında olduklannı özellikle vurgulayarak yetkililerin olayın büyük birolasılıkla intihar olduğu değerlendirmesine yöneldiğini kaydetti. ANKARA'DA ABD RAHATSIZLIĞI dinton'dan Çiller'emesajANKARA (Cumhurivet Büro- su) - Ankara'nın. ABD* Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden So- rumlu Müsteşarlanndan Peter TarnofTun dün Ankara'yı ziya- retı öncesinde. belirli bir günde- min ele alınacağı yolunda Was- hıngton'un yaptığı açıklamadan rahatsız olduğu öğrenildi. Baş- bakan Çfller'in buna tepki ola- rak kendisine Başkan Bill Clin- ton'dan mektup getiren Tar- nofTu kabul etmek için düne kadar randevu vermediğı göz- lendi. TamofTun getırdığı mektup, genel hatlanvla, Dogu Akde- niz'de banş ve ıstikrann güçlen- dinlmesi için ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte çalış- ması isteğini ıçeriyor. Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Ataman önceki gün dü- zenlediği basın toplantısında TarnorTun Türkiye'ye belirli bir gündem ile gelmediğini ısrarla vurgularken ABD tarafından yapılan açıklamada, Kıbns, Ege ve Balkanlar konusunun ele alı- nacağı belirtilmışti. Ankara ABD'nin bir arabuluculuk mıs- yonu yüklendiğini yalanlarken ABD'nın bir süredir Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaş- ma sağlama gayretleri içinde olduğu gözleniyor. Ankara, TarnofTa, ABD'nin Türkiye'ye açtığı düşük faizli kredinin yüzde 10'luk bölümü- nün koşula bağlanmasından duyulan rahatsızbğı iletecek ve misilleme olarak iki ülke arasın- daki Savunma ve Ekonomik İşbırliği Antlaşması'nı (SEİA) yeniden gözden geçirebıleceği mesajını verecek. TarnofTun Kıbns konusunda Türkiye'ye baskı yapması bekle- nirken Ankara, ABD'nin, Rusya'nın tek basına Kafkasya bölgesine girme girişimlerine karşı bir politika belirlemesini is- teyecek. Dışişleri Bakanı MümtazSoy- sal ile de bir araya gelen Tamoff, bugün Türkiye'den aynlacak. ANKARA'DAN AP KARARINA TEPKİ: Türkiye'ye haksızlıkedildiANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu Başkanlık Di- vanı'nın. Türkiye ile ilişkilerin askıya ahnması karan tıaksızluV olarak nitelenirken. Avrupa Parlamentosu'nun. gerçekleri gözardı ettığı bildi- rildi. TBMM Başkanı Hüsamet- tin Cindonık. karar ile ilgili olarak Cumhuriyet'in sorusu- nu yanıtlarken. "Ağır ve hakstz bir karar" dedi. Başba- kan Tansu Çiller'in, karar konusunda "Gerekcelerimizi Avrupa'ya anlatınz" sözlerini de anımsatan Cındoruk. "Bu benim için teselti oldu. Ama Sayın Başbakan keşke bunlan karar alınmadan önce anlat- saydı" dıye konuştu. SHP Genel Başkanı ve Baş- bakan Yardımcısı Murat Ka- rayalçm. Hamam-i Zade İh- sanbey Kültür Merkezi'ndeki 'salı toplanüsı'nda yapüğı ko- nuşmada da AP Dışişleri Komisyonu Başkanlık Di- vanı'nm TBMM ile ilişkilerini askıya almasına tepki gösterdi. Karayalçın, şöyle konuştu: "Günah değil mi Türkiye'ye, Avnıpa'da ikide bir topianıp Türkiye'yi kmamalan, Tür- kiyc'de düşüncenin halen suç olduğunu söylemeleri ayıp değil mi? Biz ulusal onunımuza çok bağlıyız. Bilivorum, yabancda- rm elesririlerini çok fazla içimi- zc sindiremiyoruz. Türkiye'nin onuruyla hiç kimsenin oynama- sına izin vermeyiz. Bu sorunlan da biz çözeriz." Türkiye-AT Karma Parla- mento Komisyonu Türk ka- nadı da, Avrupa Parlamento- su'nu gerçekleri gözardı et- mekle eleştirdi. GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI T.C. BAKIRKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1993 2814Tal. Satılmasına karar verilen Bahçelievler Yenibosna Bağlar mevkünde, Yenibosna yolunda kain 3 pafta 10810 parsel sayı- lı 2189 m 2 miktarh arsada B Blok 12 no'lu meskene aynlan 24/1940 arsa payı ile birlikte Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü'nde satılarak paraya çevrilecektir. tmar Durumu: Bahçelievler Bld. Şk. İmar Müdürlüğü'nün 17.11.1993 tarih ve 93 2812 sayıb imar durum belgesinde 1 '2000 ölçekli Yenibosna İmar Planı'nda konut sahasında ka- lan parsel H: 12.50 irtifalı aynk nizamlı, çatı katsız, önbahçe mesafesi 3 m. yanbahçe mesafesi 4 m. arsa bahçe mesafesi H/2 olan ma x 20 x 30 ebadında baca, çaü TV anteni dahil 92.85 kotunu geçmeyen yapılanma koşullanna haiz olduğu bıldiril- mişür. Gayrimenkulün Evsafı ve Kıymeti: Satışa konu taşınmaz Bahçelievler ilçesi Yenibosna Köyü Bağlar mevkünde Koca- sinan Merkez Mah. Taşova Sokak (Yenibosna Kocasinan Caddesi'nde) kain 3 pafta 10810 parsel sayılı Volkan Sitesi B Blok'ta 2. katta 24/1940 arsa payh 12 no'lu dairesidir. Mezkûr daire aynk 3 bloktan ıbaret kargir apartmanlardan 2 bodrum + zemin + 3 normal katü, betonarme karkas B. blokta yer almakta, girişi 2. bodrum kattan olan B. blokta her katta 4'er daire mevcut, bitişik C blokla birlikte merkezi sis- tem ısıtmalı: kaloriferli apartmanın 2. kat 12 no'lu dairesi: antre, koridor üzerinde banyo-WC, mutfak, 2 oda ve salon- dan ibaret, salon ve mutfağı balkonlu, salon ve oda zeminleri marley, ıslak hacimleri seramik, salon ve oda duvarlan kağıt kapb, banyo-WC'de komplo banyo takımı. mutfakta üzerine mermer kaplı evyeli ve ahşap dolaph tezgah mevcut, elektrik, su ve kalorifer tesısatı mevcut olup, dairenin brüt alanı: 96.00 m2 'dir Dairenin kıymeti 380.O0O.OO0.-TL'dir. Sattş Şartlan: 1- Satış, 18.10.1994 Şalı günü saat 11.00'den 11.20'ye kadar Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapı- lacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve saüş mas- raflannı geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle abcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 28.10.1994 Cuma günü Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü'nde saat 11.00-11.20 arasında 2'nci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada tahmin edileri kıymetinin yüzde 40'ını ve rüçhanb ala- caklannın mecmuunu, satış masraflan ile paramn paylaştır- ma masraflannı geçmesi kaydı ile ihale edilir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşürülecektir. 2- Arttırmaya iştirak edecekler tahmin edilen kıymetin yüz- de 20'si olan 76.000.000.-TL. pey akçesi veya bu miktarda milh' bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa- tış peşin para iledir. Alıcısı, istediği takdirde 20 günü geçme- mek kaydı ile bakiye satış bedelinin ödenmesi için mehil verile- bilir. Tellaliye, ihale pulu, tapu harçlan alıcıya aittir. Birikmiş vergi borçlan satış bedelelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabiri- ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerin- deki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirme- leri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sabit olma- dıkça paylaşünnadan hariç bu^kılacaklardır. 4- İhaleye katıbp daha sonra ihale bedelini yatırmamak su- retiyle ihalenin feshine sebep olan tüm abcılar ve kefilleri teklif ettiİcleri bedel ile son ihale bedeb arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükmü hacet kabnaksızın müdürlüğümüzce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden abnacakür. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebibnesi için dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyene aynca bir örneği gönderilebibr. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenle- rin 93/2814 Tal. sayıb dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 7.9.1994 Basın: 10133
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle