23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EYLÜL1994 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yılmaz, Alman heyetini tersledi• Almanya Baden Württemberg Eyalet Meclisi Başkanı Fritz • Hopmeier ve beraberindeki heyet, Cindoruk ve Inönü ile yaptıklan görüşmelerden memnun aynldı. Hopmeier, Yılmaz'm sert üslubu karşısındaşaşırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Temaslarda buİunmak üzere Türkıye'ye gelen ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TBMM Dışişlen Komisyonu Başkanı Erdal İnö- nû'yle yapüklan göriişmelerden memnun aynlan Alman parla- mento heyeti, ANAP Genel Başkanı Mesut Yıimaz'ın sert üslubuyla karşılaştı. Yılmaz. Alman Federal Parlamentosu'- nun Turkiye ile ilgili kararlannı eleştirerek Almanlan "baa bö- lücü mihraklann etkisi altında kalmakla" suçladı. AJmanya Baden VVürttem- berg Eyalet Meclisi Başkanı Fritz Hopmeier ve beraberinde- ki heyet, TBMM Başkanı Cin- doruk, Dışişlen Komisyonu Başkanı tnönü ve ANAP Genel Başkanı Yılmaz'la görüştüler. Alman Meclis Başkanı ve bera- berindeki parlamenterler, Yılmaz'm sert üslubu karşısı- nda şaşırdılar. Yılmaz'la TBMM'de görüşen konuk Meclis Başkanı. görüş alışveri- şinin yanı sıra iki ülke arasında- ki iyi ilişkilerin geliştirilmesini amaçladıklannı söyledi. Ancak. ziyaretin Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde yaşanan kritik döneme rastladığını ifade eden Yılmaz, Almanya Federal Meclisi'nin Türkiye aleyhine aldığı kararlan eleştirdi. Alman kararlann Türkiye'yi rencide etüğini söyleyen Yılmaz, "Al- man dosriarımızın bizi dinleme- den, bazı bölücü mihrakların et- kisi altında kalarak bizi yarala- yan karar aiması bizi üzmüştür" dedi. Gehşmelenn. ıyı ılışkıler içın gösterilen çabalara zarar verdiğini savunan Yılmaz, Tür- kiye terörte mücadeleden asla vazgeçmeyecektir" diye konuş- tu. Tunceli Helikopterin düşüş nedeni belırlenemedi NAZIM DEMİR TUNCELt - Pülümür'den Tunceli'ye dönerken şehir mer- kezine çakılan UH-1 helikopte- rinin düşüş nedeni belirleneme- di. Bölgede görev yapan pilot- lar, uçuş yoğunluğu yüzünden helikopterlere gerekli bakımm yapılamadığını iddia ettiler. Tunceli'deki üssüne döner- ken piste bin metre kala«düşen Amerikan yapımı helikopter. askeri yetkililer arasında tedir- ginlik yarattı. Bu yıl içinde yine bir UH-l helikopteri bölgede düşmüş içindekı 5 subay şehit olmuştu. Helikopterin önceki akşam Pülümür kalkışı sırasın- da iki yarbay, son anda bin- mekten vazgeçince ölümden döndüler. UH-l helikopterlerinin hem çok eski hem de kapasitesinden çok fazla calıştınldığını iddia eden helikopter pilotu, "Bir he- likopterin motoru kolay kolay kilhîenmez. Olay bana göre ÜV maWir"dedı SHP lideri, 'Onursal Genel Başkan'ın geçiş süreci liderliğini desteklemeyeceğini belirtti KarayalçıiL, LıöııüVe karşı TÜREY KÖSE/AHMET ŞEFTK TRABZON - SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Kara- yalçın, partinin Onursal Başkaru Er- dal tnönü'nün bütünleşme sürecinde genel başkanlık görevini üstleneceği yönündeki girişime destek vermeye- ceğini ima etti. "Sayın İnönü'nün giri- şûnini olumlu değerlendiriyorum" di- yen Karayalçın, "ancak bu değerlen- dirmesinin, güişûni desteklediği an- lamuia gelmediğini" söyledi. Karayalçın, 3 günlük Karadeniz gezisi için dün Trabzon'a gitti. Havaalanında kendisini karşılayan horon ekibiyle birlikte horon tepen Karayalçın, daha sonra gazetecilerin sorulannı yarutladı. Karayalçın, SHP'nin Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü'nün solda birlik konusunda, "Gerekirse görev alınm" me- sajının anımsatılması üzenne. şöyle konuştu: "Birlik için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Daha önce iki girişimde bulunmuştum. Ama bu girişimJer so- nuç vermedi. Üçüncü bir girişimi doğru ve yararlı bul- muyorum. Ancak Sayın İnönü'nün girişimini olumlu değerlendiriyorum." Bu sözlerinin İnönü'nün girişimini desteklediği an- lamına mı geldiğinin sorulması üzerine, "Bu söyle- • Erdal İnönü'nün, 'Solda birlik için gerekirse görev alınm' sözlerini olumlu bulduğunu söyleyen Karayalçın, 'Ancak bu değerlendirmem, destekleyeceğim anlamına gelmez' dedi. diklerim o anlama gelmez" diyen Karayalçın, "SHP dışında bir birliktelik olamaz. Ama bumı sağlamaya çauşanlara da engel oknam" görüşünü dile getirdi. Karayalçın daha sonra Vali Alaaddin Yüksel'i ma- kammda ziyaret etti. Karayalçın, bu ziyaret sırasında gazetecilerin, DYP-ANAP hükümeü senaryolanyla ilgili sorulan- na. "Meclis içinden değişik hükümet seçenekleri çıka- bilir. Öyle bir girişim ihtiyacı ortaya çıkarsa bunu or- tağunızui bir gereklilik olarak ortaya koyup koy- madığını bilmek isteriz. Böyle bir girişim ortağımızm hükümerin devamında yarar görmediği anlamına gclir. Bana böyle bir ihtiyaç iletümedi, böyle bir işaret veril- medi" yanıünı verdi. Karayalçın, Seyfi Oktay'ın grup başkanlığına seçilmesi üzerine basında yer alan "Karayalçın'a Ok- tay darbesi" haberleri anımsatılınca, "Gnıbumuzun oybirüğine yakın bir oyla seçildi. Adalet Bakanuğı'nda ol- duğu gibi bu görevinde de başanlı ola- cağına inanıyorum. Ben grup baş- kanlığıyla ilgili bir müdahalede bulun- madım. SHP içinde olumsuzluk arayışı içinde olanlar bundan vazgeç- meli" dedi. Karayalçın, bir gazeteci- nin, bir seçimden sonra parlamento- da solun temsil edilemeyeceğine iliş- kin değerlendirmeleri anımsatması üzerine de, "Sol- suz bir parlamento olasılığı olamaz. Sol parlamentoda yer alacaktır. Şu an karşı karşıya olduğumuz kimi en- geller seçimin yapılacağı tarihe kadar aşılacaktır. Sol büinç demektir, solun temsili için gerekli kararlar ab- nacaktır" dedi. SHP lideri, erken seçimden kaçtıklanna ilişkin yo- rumlarla ilgili olarak da, "Erken secim olmaması ge- rektiğine ilişkin Sayın Başbakan'ın çok sayıda demeci yer aldı. SHP'nin erken seçime karşı olduğu yolundaki değertendinneier yanlıştır" dıye konuştu. Karayal- çın. bir başka soru üzerine, sosyal demokrat düşün- celerini, tek başına iktidara gelince tam anlamıyla yaşama geçireceklerini bildirdi. Grup Başkanvekilliğiseçimindekiyöntemieleştiren Çorum Milletvekili, 'SHP'den avrüacağım'dedi SHP'li Şahin DSP yolundaANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - SHP'de grup başkanvekilliği çekişmesi de istifa getirdi. Grup başkanveküliği adaylık girişiminde istediğini elde ede- meyen TBMM Adalet Komisyonu Baş- kanı ve Çorum Milletvekili Cemal Şa- hin. SHP'den istifa edeceğini açıkladı. Şahin, solda bütünleşme adresi olarak da DSP'yi gösterdi. Cemal Şahin, SHP'den aynlma karan konusunda, DEP kökenli Muş Bağımsız Milletvekili Muzaffer Demirin partiye dönüşünün bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Şahin'in partiden kopuş süreci. kabine değişimiyle başladı. Adalet Ba- kanı olmayı beİdeyen Şahin. kabineye giremeyince Murat Karayalçın ile arka- daşlannı eleştirdi. Daha sonra grup baş- kanvekili olmayı tasarlayan Şahin, bu konuda bazı milletvekillerinden destek görünce aday oldu. Ancak salı günü ya- pılması beklenen grup başkanvekili se- çimlerinin ertelenmesinden sonra Şa- hin'in umudu suya düştü. Salı günkü toplantıda. Ercan Kara- kaş ile Şahin. grup başkanvekilliklerine aday oldular. Ancak Adnan Ekmen ile L'ral Köklü de aday olduklarını açıkla- >ınca seçimler, aday sayışının ıkiye dü- şürülmesi için ertelendi. Önceki akşam gayriresmi olarak önsecim yapjildı ve Şahin seçimi kaybetti. Karakaş ı'le Bat- man Milletvekili Adnan Ekmen'in aday gösterilmesi benimsendi. Ekmen'e karşı ön elemeyi yitiren Şahin, bu sırada Muş Milletvekili MuzafFer Demir'in partiye dönme karannı öğrenince, sinirlenerek toplantıdan aynldı. Şahin. bu kez de partisinı "PKK'lilere kucak açmakla" 'Tıp, Hastane veDişçilik 94 Fuarı', 100 bin lira ücret karşıhğındagezilebilecek Özdemir: Sağlık hizmetieri özelleştirümeli İstanbul HabecServisi-CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş ile İstanbul Tabipler Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen "Tıp, Hastane ve Dişçilik 94 Fuarı", Bakırköv Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir tarafından dün açıldı. Fuann açış konuşmasını yapan Özdemir, ülkedeki sağlık hizmetlerinin bir an evvel özelleştirilmesini ya da yerel yönetimlere de\ redilmesini istedi. Fuan stand stand gezen Ali Talip Özdemir'in en çok ilgısıni isebirmasaj yatağıçekti. Hemşire eşliğinde yatağa yatarak masaj yaptıran Bakırköy Belediye Başkanı, masajla birlikte gevşeyerek zindelik kazandığını söyledi. Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan ve 19eylül pazartesi gününe kadar açık kalacak fuarda tıbbi cihazlar, hastane donanımlan, terapi cihazlan, ultrason aletleri, dişçilik üniteleri, koruyucu sağlık ürünleri ve optik ekipmanlann yanı sıra. tıbbi literatür ve sektörel yayınlarda en son teknolojik gelişmelerin ışığında sunuluyor. "Tıbbi Teknoloji Kullanunı", "Büyük Şehirlcrde Acil V ardım Hizmetieri" ve "Hastane Atıklan ve Çe\re"konuluseminerlerinde yer aldığı fuar, hergün 100 bin lira karşıhğında gezilebilecek. (Fotoğraf: ERDOGAN KÖSEOĞLU) suçladı. İstifada kararlı olduğunu, ko- misyon başkanlığı odasını topladığını anlatan Şahin. "Karayalçın'la da Deniz Baykalia da bu iş yürümez. Birleşme gö- rüşmelerinden de 4. parri çıkar. Bütünleş- mç DSP'de sağlanır" dedi. Karayalçın'ın yanıtı SHP Genel Başkanı Karayalçın ise Şahin'in suçlamalannı reddetti. Kara- yalçın, gazetecilerin konuya ilişkin so- rulanna şu karşılığı verdi: "Bu kesinlikle doğru olmayan bir belirleme. SHP Genel Baş- kanı olarak ben ve yöneticileri- miz PKK örgütüne karşı düşün- celerimizi her fırsatta söyledik. SHP, PKK'ye karşı mücadele eden hükümetin bir parçasıdır. Sayın Mu/affer Demir, Kürt so- nınunun çozümü konusunda katkılarda bulunacağını ifade etti. Sayın Cemal Şahin'in sözle- ri, ya v anltş yansıdı ya da sehven yapılmtş bir açıklanıadan ibaret. Sayın Demir'in böyle bir dunı- mu olsaydı, şu anda süren da\ a- da o da yargılanırdı." Çorum Milletvekili Şahin, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olarak eski DEP'li mil- letvekillerinin dokunulmaz- lıklannın kaldınlmasına olum- lu oy vermesiyle ilk çıkışını yapmıştı. Daha sonra, son 9 yılda gündeme gelmeyen idam konusunu TBMM Genel Ku- rulu'nun gündemine taşıyan Şahin, Seyfettin Lzundiz adlı hükümlünün idam cezasının ycrine getirilmesine ilişkin tez- kereyi gündeme almış ve kabul edilmesini sağlamıştı. Ekmen-Karakaş grup başkanvekili Öte yandan, dün yapılan se- çimler sonucu SHP grup baş- kanvekilliklerine İstanbul Mil- letvekili Ercan Karakaş ile Bat- man Milletvekili Adnan Ek- men seçildiler. Tartışmalı top- lantıda Karakaş ile Ekmen, ge- rekli oya ancak 4. tur oylama sonucunda ulaşabildiler. 53 milletvekilinden 36'sı oylama- da bulunurken Karakaş ile Ek- men 4. turda 32'şer oy alarak grup başkanvekili oldular. Kültür • Samrt [ CEMflLRESİTR£Y KONSERSALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 24 Eylül 1994 Cumartesı Saat: 1930 AZERBAYCAN DEVLET SENFONİ ORKESTRASI Açılış Konseri Scf Vılpn ADIGÜZEL SOIBI Ayçegul SAR1CA i. lUabryoy, F. Amirvr,CJt. Rcf, M. Mirzoyer,f. Gricg, M. Jt»>W tsburz. SandcrtınR. \shkena7y, Vman Sa>£un. Gurcr Avial vcllıkmeıŞıraşdt gıbı ünlu şeflcnn yöneuığı. fochicr, Gıieb, Kogan. Sfnvakıjv, Obann vc- Koaropmıch p\n solMlcnn bırtıkte çMtif \zrrtıaran Dcvta Scnfonı Orfosuzsı 19W yılında kuruldu Orkcsranın kfzsjkıcn 20 yÛ7vıl hc^calcnnc vc Karaycv, \imrm Nrya/ı ve Mdıkııv pıbı Azen bcsıcdlennın ıscricnnc uoınn ROII^ hır rcpcnııvan hulunmıkuthr RAKsey Q © _ _ 26 Eylül 1994 Pazartesi Saat: 19.30 AYLAERDURAN VICTOR SPIELLER-TATIANA PIKAIZEN Mozart Brabms,ÇaykOfski I95~"cic Vkmmla >an^Qutaikiı bınjulık udûltı 2I21 Dcvteı .Sjnaıpmız Enluran. 19^0-ıie Udtah festi^c k a l w ve h a k o m Öıfifi hranmıjor Spdlcr, rcpemomb Inhnn 5ffdo^hkmçoto vc m « h mta& dıjSJra&rb Rnsn'mı «ndc p*r çHlıricft ansmijnrdıınkalir Taaıu Htamr I W \arnm Chopın 1 jnjnusı ndaöda b z n k Bıtası ihdü Vıktor Pıtaı/fn «• ılğeı ırunsvralrric <xb mıjTiâ rapn smap, hu yıl Ibceacpe Cmrcralcs Vakanı Dıita KonsLTvaıunn'Bda Pıyno ö^rctmoiliff ue yapflufoıdır BlklFMÜan 150000-TL/ 100 000-TL ROMANYA ULUSAL RADYO SENFONİ ORKESTRASI 27 Evtul 19<>4 Sab Saal 19 ffl ^ i HonıAndrec«:uSolı.M Dan Grigore (Piyano) Grieg, MahteT (Senioni No.4) 28Eviull994ÇarsambaSaal 19 30 Snlm Michaela Manin (Kemaıı) Çaykovski. Mahlcr (Ssn/oni No.9) 'ZS tk Kurulsn urkesıra Ramaıl\u'nın cn cvkı >u onetnll muzık lopluluklannın K^ında ı^İmcklt.'dır Bııiıktıf konM.T vt'rdıçı ^tflenn başında Copland FtıMcr Ro7hdc ı stvtiıskv, Tchakirm Masur vc v>|]süenk'w.'Iltımınpo iiachkınn Ka-mcr RjchlLr (Jeırakh ve Let»»Java ilk alda gclenfcniır Md Rnlin m ıx», TL/ 2110 '.m,- Tl (lndmVapdmz) / y jmmam CRfl Konter Salonu; 246 06 96-240 M 1 2 ^2>' — - — WM Ktmıer &(esı 25156 00 Cıptlol AJIu>lade; 39119 31/333 Blletterlmiz 20 Eyiai'den ttlbaran tatılt tunulanktır. 293 89 78 (3 hat) BULUNMAZ TIYATRO İ S T A N B U L H. Hilmi Bulunmaz Yönetiminde Her yaştan insana TİYATRO KURSU Istiklal Cad. No: 186 2 Beyoglu Tel:513 74 31 .522 65 85- 251 60 90 • 638 14 84 Bütün Halklar Kardestir-1 GÜRCİSTAN HALK OANSLARI TOPLULUĞU Azeri, Kafkas, Gürcü,Oağıstan, Özbek,Kırgız, Türkmen, Aselin oyunları ve 3O ki^ilik kadrosu ile 16 Eylül Saat: 20.30 K. Mustafapaşa ABT Kültür Merkezi'nde 587 71 84 Bu bir ABT Kültür Merkezi Etkinliğidir BULUNMAZ TİYATRO MUAMMER KARACA TİYATROSU'NDA INEKYazan: Nazım Hıkmet Yon H. Hilmi Bulunmaz Cumartesı 21.00 D U Ş SESSIZLIGIN RENKLERI Yazan-Yoneten. H. Hilmi Bulunmaz Çarşamba 20.30 Palyaço-Mim ^Aslan Timur Salı 15.00 Bilet fiyatları; T A M : 1OO.OOOTL. Istiklal Cad. No: 186/2 Beyoğlu Öğrenci: 80.OOOTL. Tel : 513 74 31 • 522 65 85 • 251 60 90 • 638 14 84 POSTULA ile OYUNCULUK ÇALIŞMALARI BAŞÜYOR. Kayıtlar: 16-23 Eylül arasında yapılacaktır. Bilgi için; 13.00-18.00 ârası BİLAR 252 81 34 - 252 92 78 Istıklul Cad Zamhak Sok 4 '"• Beyoğkı "1994 YIU YABANO FILM DAUNDA AM£RIKA> OSKAR ÖDClC" GÜZELLİK ÇAĞI"BELLEEPOOUE'5 Bir FERNANDO TRUEBA Ftlmi BeyoQJuBEYOĞLUf251 32 40) 12 15-14 30-1645-1900-21 15 KadiKOyMODA ;337C123) 1130 1400-16 30-1900-2130 GITAR - ORG * UD DERSLERİ Konservatuar düzeyinde Her yaşta-herkese-her saatte KADIKÖY MÜZİK MERKEZİ 414 24 59-349 36 93 (Türkmen Mağoıası korsm) BELLEEPOÛUE-o GÜZELLİK ÇAĞI":: Bu yıl 34 ulkeöen rakıplennı eleyerek en ıyı yabancı fılm Oscar ını Ispanya ya kazandıran "Guzellık Çagr 2 Eylül de gösterıme gırdı "Güzellık Çagr sıcak kanıı erotık romantık bır komedı Ispanya ıç savaşı öncesinde geçen tıpık bır gezgın satıcı - çıftçının kızı" öyküsu Jean Reno.r ın kır fılmlennden de ılham alan 'ılrp Ispanya nın Oscar'ı sayılan Goya ödullerınden "En Iyı Fılm" dahıf 9una sahıp Bu öykudekı çıftçı gûlünç ve yaşlı bır ressam "Çıftçının kızı" da bır tane degıl. hem de dûf* tane fıkır fıkır genç kız ûykunun "gezgın satıcısı" ise yakışıklı asker kaçagıFernando Başlangıçîa kadınîarın tepkı duyacagı bır fılmmış gıbı görunse de özellıkle kadınîarın begenısm kazanan bır fıim Çunkü onları pasıf seks obıelen olarak degıl zevkı arayan aktıf kışıler olarak göstenyor Fılmın yönetmenı Fernando Trueba Oscar öduller^nde eledıgı fılmlerden bazıları ise şunlar "Germınal" "Elveda Canyem" "Madadayo' ve 'Mav, Sürgun" Mutlaka gorulmesı gereken bır fıim Ecevitciler harekete gecti Solda saflar netleşmeyebashııh ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP ve CHPden bir grup mületvekilinin, ortak bütünleşme arayışlan, iki parti içindeki saflan netleştirdi. Her iki parti içinde,'"SHP-CHP bütünieşmesiıu" savunanlarla "DSP'de buluşmavi" öneren milletvekilleri tavırlannı açıkça koymaya başladılar. CHP-DSP bütünleşmesini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve îçel Milletvekili tstemihan Talay. soldaki "erozyonun" nedenini SHP'nin kirlenmışliğine bağlarken, "Solda insanlar, artık temiz parti istiyor. DSP'nin kamuoyunda gördügü iigi de bundan kay naklanıyor. Şimdi böyle bir dunım >arken herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine anlamında olacak bir y önelişi doğru bulmuyonız" dedi. DSP liden Bulenl Ecevit"ın önderlığınde bütünİeşmeyi savunan milletvekilleri. SHP-CHP bütünleşmesinin ön plana çıkması üzerine, DSP'ye yörteldiler. SHP ve CHP içindeki "Ecevit yanlısj" millelvekillerinin büyük bölümünün de DSP'nin 2 ekımde yapılacak büy ük kongresi öncesinde bu partiye katılmalan bekleniyor. CHP içinde. Genel Başkan Deniz Baykal'a, DSP ile bütünleşme isteklerini bır mektupla ileten UIuç Gürkan, tstemihan Talay ve V'eli Aksoy, SHP ile bütünleşme konusunda "ısrar edilmesi" durumunda, partiden aynlarak DSP'ye geçeceklerini dile getirmeye başladılar. Bu 3 milietvekilının yanı sıra CHP Genel Sekreterliği'nden istifa eden Ejtuğrul Günay ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer. Bartın Milletvekili Hasan Akyotda DSP'ye geçecek isimler arasında gösteriliyor. CHP'Ii îstemihan Talay, dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorulannı yanıtlarkenSHPile bütünleşmenin, "Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine" anlamını taşıyacağını vurgulayarak, "Seçmen, SHP'den aynlarak yeni bir ara^ ışa yöneldiğimiz için bize bir say gı duy uyor. Şimdi eleştirdiğimiz insanlarla, yeniden yan yana geldiğimizde, halka nasıl yanıt verecegizr dedi. Talay" bir grup SHP-CHP mılletvek'ılinin bütünleşme arayışı başlatmasının, kamuoyunda anlamsız bir beklenti yaratmaktan başka bir ışe yaramayacağını ifade etti. Parti içinde, bütünleşme konusunda çeşitli eğılimler olmasını doğal karşıladığını vurgulayan Talay. "Bu gönişierden birisi çogunluk kazandığında, elbette kendi konumumu yeniden gözden geçireceğim" dıye konuştu. SHP içinde ise Uşak Milletvekili Ender Karagül. Kırşehır Milletvekili Hilmi Yükselen'ın, DSP kongresi öncesinde bu partiyegeçmelerine kesin gözüyle bakılıyor. DEP kapatılmadan önce bu partiden istifa eden Muzaffer Demir'in SHP'yegelmesine karşı çıkarak. "istifa" edeceğini açıklayan Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in de DSP'ye geçmesi bekleniyor. Öte yandan SHP \e CHP'li bir grup milletvekili arasında başlayan "bütünleşme" diyaloğu. SHP içindeki 11 "ler hareketinın sona erdirdi. SHP'nin iktidar ortaklığından çekilmesi vemuhalefettesağlıklı bütünİeşmeyi sağlaması amacına yönelik hareket başlatan 1 l'ler. bütünleşme yönündeki ginşımler içinde "ayrı bir grup göriintüsü vermemek" amaayla dağılma karan aldıkîannı bildirdiler. 11 'leradına biraçıklama yapan Sıvas Milletvekili ZiyaHaüs, bu konuda hazırladıklan deklarasyona imza koy an bütün arkadaşlannın tam bir "karariılık veduyarlılık" içinde davranarak dayanışma örneği sergiledıklenni söyledi. •'Bütünleşme' toplantısı SHP ve CHP içindeki 'Eoevityanlısr milletvekillerini harekete geçirdi. CHP'li Talay SHP ile diyaloğa karşı çıktı ve 'Solda insanlar artık temiz parti istiyor' dedı.CHP-SHP bütünleşmesine karşı çıkan miUetvekilleri, DSP'nin 2 ekim kongresini bekliyor. Filistin Devlet Başkanı \rafat, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal tarafından karşılandı. Soysal'la el ele tutuşan Arafat, Filistin özerk bölgesine yerleştirilecek uluslararası gûce Türkiye'nin katktsmı isteyecek.(TARlK TINAZAY) Arafat Ankara 9 daANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat. düngecegeç saatlerde sürpriz birziyaretle Ankara'ya geldi ve Batı Şeria ile Eriha'da kuruması kararlaştırılan uluslararsı gözlemci gücüne Türkiye"yı resmen da\et etti. Arafat'ı havaalanında karşılayan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal. Filistin Devlet Başkanı'nın ziyaretini "hoşbir sürpriz" olarak nıtelendirdi. Arafat ileSoysal, havaalanıpistınden şeref salonundaki dinlenme odasına kadar el ele tutuşarak yüriidüler. Soysal, Arafat'ın Filistin halkınınzordönemlerindede Ankara'ya geldiğini Türk yöneticilerden \e halkından her zaman büyük destek gördüğünü belirterek, Dışişleri Bakanı olmasından sonra Arafat'ın Türkiye'yeyaptığıbu ilk ziyareten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Birgazetecinın "Ankara'yagelişamacıyla ilgili" sorusuna Arafat. "Hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye bizler için çok sey ifade ediyor. Sadece bir dosit ve kardeş ülkedeğil. Türkiye bizim ikinci evimiz. Bir insana e>ineniyegidiyorsundiyesorulurmu?" yanıtını verdi. Arafat'ın bugün de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller ile görüşmesi bekleniyor. Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşörgütü (FKÖ) lideri Arafat'ın İsrail ile imzaladığı banş anlaşmasının uygulanmasındakı gelişmeleri Türk yetkililerle ele aiması bekleniyor. Standartlasacak Askerliksüresi MGK'debelirlenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Hükümetin. hercelp döneminde tanışması yapılan askerlik süresini standarda bağlamak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan. ay sonunda toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK.) askerlik süresinin standarda bağlanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakanı Gölhan, askerlik süresiyle ilgili tartışmalann, yurttaşlann tepkisine neden olduğunu ve bu konuda çok sayıda mektup aldığını belirterek, askerlik süresiyle ilgili tartışmalann sona erdiriimesi için hazırlık yapıldığını açıkladı. DYP-SHPkoalisyonhükümetininvaatleri doğrultusunda Güneydoğu'dakı koşullargözönünde , bulundurularak askerlik süresinin 18aydan I5aya indirilmesinden sonra. geçtiğimiz aylarda bu sürenin bazı celplcriçin4ay uzatılması kararlaştınlmıştı. Uzatma kararlannın yoğun tepkilere neden olması ve halen silah altında bulunanlann askerlik sürelerinindeterörle mücadele vedış tchditgercksinimleridikkatealınarakuzatılmasınıngöndeme gelmesi, hükümeti harekete geçirdi. Bakan Gölhan. ay sonunda toplanacak MGK'de askerlik süresinin standart birsüreye bağlanması için hazırlıklar yapıldığını söyledi. 1111 sayılı Askerlik Yasası'nın 5. maddest, erbaş veerler icin muvazzaflık süresinin 18 ay olduğu. ancak bu sürenin banşta önce 15aya, gcrcktiğindede I2ayaindirilibilmesineBakanlar Kurulu'nun karar vereccğihükmünüöngörüyor. ,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle