23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 16EYLUL1994CUMA HABERLERIN DEVAMI Tekzip Metni davraırıştır Bılındığı gıbı Be- yoğlu'ndakı çeşıtk dın \e ırkta- kı ınsanlardan oluşan sosyal mozaık Osmanlı'dan gunumu- ze, dığer dunya mılletlenne or- nek teşkıl edecek şekılde korun- muş \e Beledıyemızın katkılan ıle daha da gelışıp, kaynaştınla- rak korunmaya devam edıle- cektır Bu yapının Gazetenız aracılığı ıle zedelenmek ısten- mesı ve habercılık maskesı altı- nda sunı bır muslım-gaynmus- lım aynmının oluşturulmaya çalışılması uzucu ve cıdden en- dışe vena bır tavırdır Yonetı- mımız goreve **ELşit ve Adil Dü- zen" slogaru ıle gelmış olup Ana>asa"nın 10 maddesınde >er alan Eşıthk İlkesıne uygun olarak dıl, dın, renk, ırk, cınsı- >et ve sıyası duşünce ayınmı yapmadan herkese eşıt hızmet goturmektedır Gaynmuslımlere nıkah kıyı- lmaması ve ışlemlennde zorluk gostenlmesı gıbı ne yazılı ne de sozlu hıçbır talımat venlmemış ve u>gulama yapılmamıştır Hatta arzu eden gaynmus- lımlenn nıkahını bızzat kıymak ıstedığımı de bırçok defa beyan etüm Otoparklar Belediye Kontro- lune aluımaktadır. 2- Be>oğlu Ilçesındekı Oto- parklann ışletme hakkının RP'- lılere venldığıne daır haberlen- nız ıle hadıseler saptınlmakta ve Kamuoyu yanhş bılgılendı- nlmektedır Haben yapan mu- habır bıraz araştırma yapsavdı sozkonusu otoparklann hıçbı- nsının sozle^mesının olmadığı. ışletmecılerden sadece Beledı>e Gelırlen Kanununa gore ışgal harcı adı altmda bır para alındığıru ve bu uygulamanın butun Beledıyelerde aynı şekıl- de olduğunu oğrenebıhrdı Be>oğlu Bolgesındekı tum otoparklann eskı vonetım za- manında avlık toplam gelın 30 000 000 TL (Otuzmılyon) cı- vannda ıken, bu gun bu para Kontrolumuz altındakı kuçuk kapasıteb bır otoparktan tek başına temın edılebılmektedır Boylece şahsı menfaatler doğ- rultusundakı yasadışı kullaru- mlara son venlmış kontrolun Belediye elıne ahnarak oto- parklara yasal bır statü ka- zandınlmıştır Habennızde sozu edıldığı gıbı bellı kuruluş- lara veya mensuplara otopark venlmesı soz konusu değıldır Yasal yollarla onemlı bır rant sağlanarak yatınmlara donuş- turulecektır Halıç Tersanesı ustundekı alanın ıse maksada uygun ola- rak kullanılması ıçın Buyukşe- hır Beledıyesı Park ve Bahçeler Müdurluğu ıle ışbırlığı ıçınde çalışmalara başlanmıştır Nusret Bayraktar Beyoğlu Belediye Başkanı Çiller'dendavacısma • Baştarafi 1. Sayfada karara munalıf kalan bazı uveler, "Biz bu yonerim kurulunu za- manında ibra etmeyerek (akla- mayarak), suç duyunısunda bu- lunduk ve bu davayı açrık. Mağ- duriyetımız devam ediyor. Şundi ne değişti de davadan çekilece- ğizT'dedıler Bunun uzenne Başbakanhk Tanıima Fonu'ndan alınan 1 mılyon dolarlık projede pay sahı- bı olan uyelerden Mukaddes Akça. "Daha ne değişsın. Başba- kan oiduiar" dıye konuştu Tartı- şmanın ardından karann komıs- >on larafından venlmesı yoluna gıdıldı Ancak üyeler, bundan sonrakı surecte her turlü gelışme- nın "gizli" tutulması ve basına kesınlıkle bılgı sızdınlmaması ka- ranna vardılar Geri alınan dilekçeler Cumhuriyet'ın edındığı bılgıye gore Bızım Vadı Kpoperatıfı'nın eskı yönetıcılen, Özer Uçuran Çıller. Turhan Alpan ve Cengız Kahyen'ye karşı açılan dava. Be- şıktaş AğırCeza Mahkemesı'nde gorulecek Adalet BakanhğVnın I ay once dava dosyasını Sanyer Cumhunyet Başsavcılığı ndan ıs- tedığı, 1 ayhk ıncelemenın ardı- ndan Beşıktaş Ağır Ceza Mahke- mesı'ne gonderdığı oğrenıldı Bızım Vadı Kooperatıfi'nın mağdur uyelen tarafından açılan davayı yuruten avukat Duygun Yarsuvat kımı u>elenn davadan çekılmelenne karşılık, davanın bır kamu davası nıtelığı ka- zandığını ve devam etmesı gerek- tığını bıldırdı Daha once davacı olup da son donemde dava dılekçelennı gen çekenler arasında NaO Keçtti, Er- sin Pamuksüzer, Mukaddes Akça, Pınar Kdıç gıbı ısımler bu- lunuyor Gozlemcıler, Naıl Keçı- lı nın Tansu Çıller'ın Başbakan olmasının ardından dev letten bu- yuk ışler aldığını anımsatarak "Bunun son halkasını tse Cena- jans-Grey ortaklığının Başba- kanhk Tanıtma Fonu'ndan aldığı buyük tanıtun projesı oluşturdu. Nail bey belki kooperatif iiyesi olarak birkaç 100 bın dolar kay- betti, ama bunun yerine milyon- larca dolar kazanmış okto" dıyor- lar Mukaddes. Akça. Pınar Kılıç ve Ahmet Durul a Başbakanhk Tanıtma Fonundan venlen mıl- vonluk ışler ıle 1 mılyon dolarlık Başbdkanlık projesınden pa> alan Ahmet Durul'un son dö- nemde Bızım Vadı Kooperatıfi v önetımıne gırmesı de 'İnanümaz rastlantı" dıve yorumlanıyor Sahtekârlık raporu Başbakan Tansu Çıller ın Sa- nyer'dekı arazısı uzennde Ozer Üçuran Çıller'ın kurduğu "Bizim Vadi Kooperatifi" elıyle yaptın- lan villalar ıçın uyelerden 7 yıl once 100 er bın dolarlık gınş aı- datı alınmış, ancak yıllar boyu arande ıskan ıznı sağla- namamıştı Inşaatlar bu nedenle çok yavaş ılerîemış. yapılan bu- yuk harcamalara karşın vıllalar tamamlanamamıştı Üyeler. ko- operatif yönetıalennın kımı ya- sadışı uygulamalannı da farke- dınce mahkemeye gıtüler Sanyer Aslıye Ceza Mahke- mesı'nde gorulen ılk duruşmaiar- da, hukuk profesorlen Erdener Yurtcan, Çetin Şanlı ve Hamdi Yasaman tarafından mahkemeye sunulan "bilirkişi raporlan"nda, Ozer Uçuran Çıller ıle arkadaş- lannın kooperatif ışlemlennı yu- ruturken "evrakta sahtekârlık, emniyeti suıstimal, vazifeyi ihmal, zinunet suçlannı" ışledıklen one surulmuştu Ancak Kooperatıf- ler Yasası na muhalefetten açılan davada Ozer Çıller ıle arkadaş- lan beraat ettıler Tansu Çıller'ın Başbakan ol- masının ardından kooperatif yo- netıcılennın ışledıklen suçun "ağır ceza alantna giren suç ol- duğu" gerekçesıyle Sanyer Cum- hunvet Savcılığı'na yapılan suç duyurusu ıle dosyalar yenıden açıldı Savcılığın bu aşamada atadığı venı bılırkışı heyetı, daha oncekı raporun aksıne, Çıller ıle arkadaşlannın soz konusu suç- lan ışlemedıklen kanısına vardı Yılan hıkayesıne donen davada son sozu Beşıktaş Ağır Ceza Mahkemesı soyleyecek Davanın I ay ıçınde karara bağlanabılece- ğı belırtılıyor Demirel uyardı, Meclis I Baştarafi 1.Sayfada nın onlenmesı, ekonomık, as- ken eğıtım ve ulaşürma konu- lannda ışbırlığı yapılmasını on- goren sozleşmejer ve anlaşma- lar onaylandı Üç sozleşme ıse onaylama ıçın gereklı sayı bulu- namaması nedenıyle gelecek haftaya kaldı Cumhurbaşkariı Demirel, bır sure once TBMM Başkanı Hü- samettin Cindoruk a bır mek- tup gondererek, Meclıs gunde- 9 ıııilyan kurtarmak için • Baştarafi 1.Sayfada mak ıstendı Soyguncular, oto- mobılde bulunan 3 kışıyı oldur- du,2kışıyıdeağıryaraladı Polıs- le çatışmaya gıren soyguncular arabanın bagajında bulunan 9 mılyan alamadan kaçtılar Olayla ılgılı soruşturmayı sur- duren Menemen Cumhunyet Başsavcısı AbduDah Başpmar soygun anşımını şoyle anlattı "Iş Bankası AUağa Şubesi Mü- dünı Metın Budaklıoğlu ve ban- kanın uc gore\lisi, bankanın mer- kez şubesinden 9 mıly ar lırayı aldı- ktan sonra Mestan Yuruk'un kul- landığı 35 FP 140 ve tbrahım Do- ğan yönetımindeki 35 ¥C 551 pla- kalı iki otomobille Alıağa yonune hareket ettiler fkı otomobiİ, îzmir çıktşında trafik polisı unıforması giymiş ikı kişi tarafından durdu- nüdu. Cniformalı ıkı kışının yanı- nda bulunan sivil giysilı kışı silah zoruyla ondekı, diğcrleri arkadakı otomobıle bındı. Silahlı soyguncu- lar, otomobıllenn Eımralem bel- desı üzennden Manisa'ya doğnı gıtmesinı istedıler. Menemen - Emıralem yol aynmında trafik denetimi yapan G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştmrafi 1. Sayfada Anayasa Mahkemesı ne gıdıyor Mah- keme de kamu yararını on plana alıp genellıkle kararnameyı ıptal edıyor Özellestırmede bugune kadar gun- deme gelen uygulamalar ıçınde ne yazık kı olumlu bır ornek yok Çımento Fabrıkalan ozelleştırıldı yenı tekeller doğdu Hem oyle bır özel- lestırme kı pek çoğunun arsa fıyatma gıttığı ortaya çıktı Ustelık bazıları soz verdıklerı odemelerı de yapmadı Uzan'ların Rumelı Holdıng ı hala devlete olan borcunu odemıyor Bu mu ozellestırme'7 Teletaş ın satışı bır dığer ornek Kar eden dışa açılma yolları arayan Orta Asya cumhurıyetlerı ıle bağlantılar ku- ran Teletas ozelleştırıldı Alcatel yone- tımde etkın oldu Ve Teletaş Alcatel e fason ıs yapan basıt bır yan kuruluş ha- lıne getırıldı Bu mu ozellestırme? Bır dığer dıkkat çekıcı konu da Başba- kan ın esı özer Çıller ın ısadamlarıyla kurduğu dıyalog Özer Bey eskı alış- kanlıklarını atamadığından olsa gerek, ekonomık hareketlılıklerde aktıf rol alı- yor Başbakanlık Konutu nun özer Çıl- ler ın kullandığı bolumlerınde de yoğun goruşmelerın yapıldığı haberlerı gelı- Ozerleştirme... yor özellestırılecek KlT'lere talıp olan- ların Özer Bey ın deneyımlerınden de yararlanması ve ona danışması gerekı- yori Turkıye de ozellestırmeye karsı cı- kanlara hemen tutucu dunyadakı de- öısımın gerısınde damgası vuruluyor Iste ornekler bunlar ozellestırme mı peşkes çekme mı'' Dunyada ozellestırmeyı ekonomınm temelı yapan ulkelerın tumunun ayrı ko- şulları var Eskı sosyalıst ulkelerde en hızlı hareket eden Polonya oldu Orada her sey devlet mulkıyetındeydı hızla Batı ya ayak uydurabılmek ıçın yatırı- mların çoğu neredeyse bedavaya kısı- lere dağıtıldı Çın devlet yatınmlannı ısletmekten vazgeçıyor kışılere verıyor amamulkı- yet hakkını koruyor Ingıltere once kamuoyunu oluşturdu Sadece kamuoyunu ıkna etmek ıçın ku- rulan şırket sayısı sanıyorum besı aşkındı Bu şırketler özellestırılecek ku- rumlara tek tek gıttıler yonetıcılerıyle çalışanlarıyla gorustuler Medya yı kul- landılar ve buyuk olçude kamuoyunun hukumet polıtıkasını benımsemesını sağladılar Kısacası her ulke kendı kosullarına bakıp ne yapması gerektığıne karar vermış Bızde ıse bır model hastalığı var Ingılız modelını mı benımsemelı Guney Amerıka modelını mı? Yabancı danısmanlara mılyonlarca dolar odeyıp raporlarhazırlatıyoruz Ta- mam bunlar yapılsın ama asıl polıtıka uretecek kesım hukümet olmalı Buışın, 'Ben yaptım oldu ılegerçek- lesemeyeceğı artık anlasılmıştır Hukumet ısrarla ısı kanun hukmunde kararname (KHK) ıle bıtırmek ıstıyordu Yanı Meclıs devreden çıkacak her şey Başbakan ın ıkı dudağı arasında olacak Tansu Çiller ABOdekı vıllasını bıle özer Bey e danısmadan satamaz, ama KIT lerı satmak ıstıyor Son durum şu Çıller pes edıp Tamam, yasa çıka- ralım, ozellestırme oyle olsun dedı Hukumetın ıkı kanadı ıle ANAP bır araya geldı Yenı bır yasa hazırlığına gırışıldı Bu arada Anayasa Mahkemesı nın 'ozellestırme Kararnamesı nı ıptal eden kararının gerekçesı yayımlandı Burada özellestırılecek kuruluslar ıçın tek tek yasa cıkması gorusu ortaya korv- du DYP kurmayları, Anayasa Mahke- mesı ne ates puskuruyor Efendım, nı- cın bu kadar mudahale edıyormus, ülke yararı onlara neymıs Çıller ın onunu kesıyormus, hukuken ınceleyıp geçsın- mıs Bunlar kısır tartısmadan öte bır sey değıl Hukümet oncelıkle kamuoyunu ıkna etmeden zor adım atar Iste 5 Nısan Kararları özellestırıle- cek ve kapatılacak KİT ler sıralandı Bu kurulusların ısçılerı dırenınce buyük öl- çude gerı adım atıldı Bu çocuklarına haber vermeden ev- lılık hazırlığına gıren anne-babaların tu- tumuna benzıyor Bır KİT nıçın bır genel mudur gelınce kar edıyor değısınce zarar edıyor^ Her ulkenın koşulu farklı olduğuna gore Turkıye de ozellestırme ne olçude zorunlu7 Daha oncekı yanhş ozelleştırmelerın sorumlusu kım? Onlardan hesap soruldu mu' ozellestırme nıçın bır hukuk devletı- ne yaraşır şekılde yasal zemınlerı hazı- rlanarak yapılmıyor da geceyarısı ka- rarnamelerı yle ış bıtırılmek ıstenıyor'' Kamuoyu once bu soruların yanıtını beklıyor OLAYLARIN Seçimsistemi sil baştan • Baştarafi 1. Sayfada Taslağa ılışkın bılgı veren kay- naklar, değışıklığın amaanın. sı- yası ıstıkrann sağlanarak. koaliv yonlara yol açılmamdsi, oylann heba edılmeyerek. adıl temsıhn sağlanması olduğunu ıfade ettı- ler Edınılen bılgıye gore, taslak, şu hukumlen ıçenyor - Tek dereceli seçım sistemi uy- gulamasına devam edilecek. - Yedek mılletvekılhğı getın- lerek ara seçımlere son venlecek Bu sıstemle, her ılde mılletvekılle- n ıle bırlıkte yedeklen de seçıle- cek Uzmanlar, bu uygulamanın yurürluge gırebılmesı ıçın anaya- sa değışıkhğı gerektığını savunu- yorlar - Türkiye seçim bölgelerine aynlırken, yurtdışı da bir seçim bolgesı kabul edilecek. Vurtdı- şında yaşayan Türkiye Cumhu- riyeri vatandaşları, kullanacaklan oylarla temsilcilenni TBMM've gonderebılecekler. Taslakta. yurtdı^ından seçılecek milkrvekilı say ısına yer verilmedı. - Halen yururlukte olan, çeşıth seçım çevrelennde en çok oyu alan partıye kontenjan mılletve- kılhğı venlmesı uygulaması kaldınlacak Ancak partıler, ken- dı ıçlennde kontenjan kullanabı- lecekler Örneğın. 4 mılletvekıh çıkaracak bır ılde 1 ve 3 sıralar ıçın önseçıme gıdebılecek Onse- çım sonrası 2 ve 4 sıralar ıçın par- tı ust yonetımlen kontenjandan aday gösterebılecekler - Seçim çevreteri uygulaması değiştinlecek. 14'e kadar mıllet- vekilı çıkaracak bır yer. tek seçım çevresi olacak. 14-26 arasında milletvekili çıkaracak verlerde 2 seçim çevresi, 27-39 arasmda mıl- lervekih çıkaracak verlerde de 3 seçim çevresi uygulamasına gıdile- mınde çok sayıda uluslarası an- laşma ve sozleşme bulundu- ğunu anımsatmış vu bunlann onaylanarak uygulamaya so- kulmasının Turkıye'nın yaran- na olduğunu belırtmıştı Demı- rel'ın bu uyansından sonra bır bolumu 1992 yılından bu vana bekleyen sozleşmeler ele abndı Meclıs Genel Kurulu ıle komıs- yonlann gundemınde 100'u aşkın sozieşmenın onaylanma- sına ılışkın tasan bulunuyor Yürürlükteki yasa nedîyor? • Baştarafi 1. Sayfada Mılletvekıh Seçjmı Yasası'nın değışıklığe uğraması beklenen hukumlen şöyle Seçmı çevresi 4 madde hûkumlenne göre son nüfus sayımı üzennden yapılan hesapta "çıkaracağı milletvekili sayısı 6'va ka- dar olan iDer bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayBi 6'dan fazla olan iller bırden fazla seçim bölgesine bölünür" hükmündekı seçım çevres» yeterhk sayısı, yenı duzenlemeyle, 14"e çıkanbyor TBVkiye bârajı Partılenn mılletvekıh çıkarabılmest ıçın taslak- ta yüzde 5'e ındınlmesı ongorulen Turkıye barajı, mevcut yasa- da toplam oylann yüzde 10'u duzeyınde belırlenmjş durumda tl barajı Yenı tasanda kaldınlan û barajma ılışkm düzenleme, yasanm 34 maddesınde "Bir seçim çevresinde kullanılan geçerii oylann toplanunm, o çevreden çıkacak mdletvekılı say ısına bolım- mesiyle elde edüecek savıdan az oy alan siyasi partilere ve bağımsız adaylara millervekiU tahsis edilmez" bıçımınde yer alı- yor Yedek miflet\ekiDiği Anayasanın ara seçımlen diizenleyen 78 maddesının de değışünlmesıru gerektıren taslaktakı hüküm, ya- sanın TBMM uyehklennde boşalma olması halınde ara seçım yapılmasını öngören 7 maddesının kaldınlmasını ongoruyor Oyların değerlendirilmesi Değışıkbğe ılışkın ıkı ayn önenyle karşılaşan y asadakı ılgılı hukum şoyle "Seçime katıhıuş ve genel barajı aşnuş partilcrm ve bağsnsız adaylann adları altalta ve aldı- klan geçerii oy sayısı da hızalarına yazdır. Sivasi partılenn oy say ılan, once bire, sonra ıkive, bçe... ila o çevrenin çıkaracağı mil- letvekiti say ısına ulaşuıcaya dek bölüniır. Elde edılen pa;,lar fle bağımsız adaylann aldıkları oyiar, aynmı yapıimaksızın ve en bü- yfikten en köçuğe doğnı sıralamr. Seçım çevrelerinden çıkacak milletvekili sayısı kadar, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adayİara rakamlarm bûyuktük sırasına göre millehekfli tahsis oluınır. Kontenjan Seçım çevrelennde en çok oyu alan partınm, seçıl- mış adaylannm yanısıra bır de kontenjan mılletvekılhğı kazan- ması uygulaması kaldınlıyor Tasanda yer alan bu hukümle, aynı zamanda oylann değerlendınlmesı de değıştmlmış olacak Değıştınlmesı gereken 34 maddenın ılgılı hükmü şöyle "Konten- jan adayı gösterilen seçim çevrelerinde, bolme tşlemi ve milletvekili dağüımı, o seçim çevreterinîn çıkaracağı millervekili saytsınm bir eksiğiOeyapdır.'' Seçim takvimi Taslakta 60 güne ındınlmesı öngörulen seçım dönemı, mevcut yasada 90 gûn olarak behrlenrruş durumda cek. Bu yeni uygulama ile buyük nufuslu Istanbul. Ankara. l/mır ve Adana gıbi ıllenn dışındakı ıllerde seçım çevrelennin oluşmaması, yıne bu 4 ıldekı seçım çevrelennin de daraitılması amaçlanıyor. - Tercıhlı o\ uygulaması su- recek Her seçmen. bır sıyası par- tıye oy verecek Aynca, o ıl ya da seçım çevresınde seçılecek olan mılletvekıh sayısının en az yansı kadar teruh kullanabılecek Bu- gunku sıstemde, yalnızca bır mıl- letvekıh adayı ıçın tercıh kullanı- labılıvor - Seçım takvimi 90 günden, 60 güne ındırilecek. - Oylann değerlendınlmesı sıs- temıne de onemlı değışıklık getı- nlecek Taslakta. bu konuda ıkı ayn onenve yer venhyor İlk onenye gore, bır ıl ya da se- çım çevresınde. seçime katılmış olan sıyası partılenn ve bağımsız adaylann adlan vealdıklan oylar hızalanna yazılacak Oy sayılan, 1 5 tan başlayarak. 0 5'hk oran- larda kademelı bıçımde gıderek. o ıl ya da seçım çev resınde ne ka- dar mılletvekıh seçılecekse. o ra- kamda duracak bıçımde oran- lara tek tek bölünecek Örneğın, 3 mılleUekıh seçılecekse, partıle- nn ve bağımsızlann aldıklan oy- lar. sırasıyla 1 5'e, 2'ye, 2 5'e bö- lunecek Elde edılen paylar, partı ve bağımsız aday aynmı yapı- imaksızın hızalanna yazılacak Paylar. en buyukten en kuçuğe doğru sıralanacak Mılletvekıl- lıklen bu paylann sahıbı olan partilere ve bağımsız adaylara. rakamlann büyukluk sırasma gore tahsis olunacak Örneğın. 3 mılletvekıhnın seçıleceğı ılde. A partısı 1500, B partısı 1000, C partısı 400 oy aldı A partısının 1500, B partıs'ınm 1000. C parüsı- nın 400 ovlan once 1,5'e, sonra 2 ye sonra da 2.5'e bölünecek Bu ılde, çıkan paydalara gore A partısı 2, B partısı de 1 mılletve- kılı çıkanrken, C partısı o böl- geden TBMM ye mılletvekıh gönderemeyecek tkına onenye gore de, alınan oylar mılletvekıh sayısma göre. l'den başlayarak bırer bırer ar- tan oranlarla (2,3,4 gıbı) çarpı- lacak v e çıkan paydalara gore yu- kandakı sıstemın aynısı uygula- nacak - fl barajı kaldınlacak. - Turkıye barajı. yuzde 10'dan yuzde 5 e ınecek Ancak, bu oranın SHP üst yonetımınde tartışılabıleceğı bıldınhyor Cumhuriyet'e bılgı veren kay- naklar SHP Genel Merkezı'ne venlen taslağın. partının usı yo- netımınde tartışıldıktan sonra. hukumet gündemıne getınlece- ğtnı soyledıler ^Karacaahmet'ten çıkmayacağız' İstanbul Haber Servisi - Irk, dın dıl mezhep ve kültur aynmı yapmadan butun ınsanlara ku- cak açarak her gun yaklaşık bın 500 kışıye yemek veren, Karaca- ahmetSultan KulturDerneğı nın cem ve aşevının bazı bolumlen- nın Istanbul Buyükşehır Beledı- yesı tarafından yıkılması, Alevı cemaatını bır araya getırdı fstanbul Buyükşehır Beledıyesı tarafından gerçekleştınlen yıkımı ınanç ve ıbadet ozgurluklenne bır saldın olarak nıteleyen Alevıler toplanarak durum değerlendır- mesı karan aldılar Alınan karar gereğı, yurtıçı ve yurtdışından 100'un uzennde Alevıderneğı pa- zar gunu Istanbul da bır araya gelecek Nakkaştepe'dekı 7 Tepe Restoran'da yapılacak toplantı- da Karacaahmet Sultan Kultür Derneğı'nde yaşanan yıkım olayının yanı sıraTaksım'eceme- vı yapılması ve Turkıye'dekı Ale- vılenn yaşadıklan sorunlar ıle ço- zum yollan da ele abnacak Karacaahmet Sultan Kultur DerneğYnın cem ve aşevının, ka- çak olduğu gerekçesıyle tstanbul Buyükşehır Beledıyesı larafından yıkılmasına tepkıler sürûyor Ka- racaahmet Sultan Kultur Derne- ğı 2 Başkanı Hıdır Uluer. her gün bınlerce kışının kendılenne des- tek vennek amacıy la derneğe gel- dıklennı soyledı Hem "Alevileri seviyonım" dıyen tstanbul Bu- yükşehır Belediye Başkanı Erdo- ğan'ı eleştıren Uluer, "Alevileri sevmek ve onlara saygı goster- mek, sadece Hazreti \li'yi sev- mekle ounaz. Alevıyi sevmek ve Alevı olmak ıçin, demokrat, laik, çağdaş, Atatürkçu ve insan hakla- rına saygılı olmak gerekır" dedı Uluer Istanbul Buyukşehır Beledıyesı nın yıkım konusunda- kı kararhbğmın hatırlatılması uzenne, kesınlıkle buna ızın ver- meyeceklennı vurguladı Tayyıp Erdoğan ın yıkım olayinda ısrar etmesının buvuk olaylara neden olabıleceğıne de dıkkat çeken Uluer, kendılenne cemevı ıçın Belediye Sarayı"nı verseler de Ka- racaahmet'ten çıkmayacaklanm dıle getırdı Hıdır Uluer, sorunun Karaca- ahmet'ı aştığını ve Turkıye'dekı butun Alevılen ılgılendırdığını ıfade ettı Alevı cemaatınm, yaşa nanlar nedenıyle son derece tedır- gın olduğunu da behrten Uluer bu nedenle yurtıçı ve yurtdışı- ndan 100'ün uzennde Alevı der- neğının pazar gunu Istanbul'da toplanma karan aldığını soyledı DSP'den Cemevi'ne zdyaret Haber Merkezi - DSP Istanbul ıl örgütü. bugün Karacaahmet Sultan Derneğı"run yıkılan Cemevı'nı zıyaret edecek Bueun saat 11 00'de Cemevı'nı nyaret edecek DSP heyetınde, DSP Istanbul tl Başkanı Erdoğan Toprak ıl yönetım kurulu üye- len, anakent belediye mecbsı üyelen, ılçe belediye başkanlan ve ılçe başkanlan yer alacak Bılındığı gıbı fstanbul Anakent Beledıyesı'nın DSP'lı ıl mecbsı üy^elen, Anakent Belediye Mechsı nı Karacaahmet Cem ve Aşe- vının yıkımı nedenıyle olağanustu toplantıya çağırmışü Inanç tacirleri YTLMAZ KARABACAK Beledıyelenn yıllardır duzenle- dıklen "Kültiır Şenlikleri" Refah Partı'sının yerel yonetımlerde ık- tıdara gelmesıyle "inanç endüsrn- si" ne donuştu Gorsel. sesh ve basılı eserlerle ıbadet araçlannın satıldığı ve yoğun dını propagan- danın vapıldığı"para basan fuar- lar" hahne gelen şenlıklerde. şen- atcılar da govde gostensı yapı- yor Tum bu etkınhklenn daımı konuğu ıse tstanbul Buyükşehır Belediye Başkanı Tayyip Erdo- ğan RP lılenn kazandıklan ılçeler- dekı mevcut kıtap satış alanlan tek tek el değıştırerek sakallı. sanklı, cuppelı RP yandaşlannın Dd arkadasımıza Mıısa Anter ödülü polisler. kendilerinden yol isteyen arabalarda polis uniformalı kişile- re geçiş izni verdiler. Daha sonra paniğe kapdan sürücu Mestan V û- rük, ilk virajda kapıyı açarak otomobilden atlamak isteyince, soyguncular tarafından olduruldü. Durmak zorunda kalan sov guncu- lar bagajdakı 9 mily an almak iste- diler, ancak kılidine ateş etmeleri- ne rağmen bagajı açamadılar. Bu arada silah seslerını duy arak olay yerine gelen trafik ekibi ile soyguncular arasında çatışrna çıktı. Çatışma sırasında soygun- cular banka müdüru Merin Bu- daklıoğlu ve gorevli Recep Oren- gıl'i oldurdüler. Banka guvenlik gorevlisi Anf Bılgıç ve surucu Ibrahun Doğan'ı yaraladılar." Soygunculann kaçtığı 35 FC 551 plakalı otomobıl Manısa'nın Mjıradıye beldesme bağlı Gul- bahçe kovu yakınlannda bulun- du Emnıyet yetkılılen, saldı- rganlardan bınnın 30 yaşlannda esmer ve ınce burunlu, ıkıncısının 30 yaşlannda saçlan dokuk ve uzun burunlu, uçuncusünun 22 yaşlannda sanşın, kalın dudaklı ve kepçe kulaklı olduğunu belırt- üler İstanbul Haber Senisi - Musa Anter ve Basın Şehıtlen Odullen '94 sonuçlandı Bu yıl ıkıncısı ve- nlen ve Ozgur Ulke gazetesı ta- rafından haber, araştırma ,fotoğ- raf ve kankatur dallannda du- zenlenen yanşmada, çeşıth kuru- luşlara Ozel Onur Odullen venl- dı Gazetemız muhabırlennden Ergun Aksoy haber dalında uçunculuğe, Hatıce Tuncer ıse fotoğraf dalında ıkıncılığe layık goruldü Dıyarbakır'da 1992 yıhnda fa- ılı meçhul bır cınayet sonucu öl- durulen Musa Anter ve basın şe- hıtlennın anısını yaşatmak amacıyla duzenlenen yanşmada haber dalında bınncıhğe değer eser bulunamadı Gunay Aslan, RagıpDuran Dr HalukGerger, Gultan Kışanak ve Velı Ozde- mır'den oluşan seçıcı kurul ka- ranna gore Aydınhk gazetesın- den Soner Yalçın "Bınbaşı Cem Ersever ı Ölume Goturen Sırlan başlıklı habenyle ıkıncı olurken gazetemız muhabırlenn- den Ergün Aksoy "Sığınmacı Pa- rası Emnıyet'e mı Gıttı" başlıklı habenyle uçuncu oldu Doç Dr Fıkret Başkaya, Faık Bulut. Nacı Kutlay M Talı On- goren ve Canıp Yıldınm'ın seçıcı kurulunu oluşturduğu araştı- rma-ınceleme dalında ıse bınncı- lık odulu "Almanya'nın Multecı- ler Pohtıkası ve Irkçı Saldınlar' konulu çahşmasıyld Kamcr Soy- lemez'e, ıkıncıhk odulu Turk Hukuk Mevzuatında Asken Yargı' çalışmasıyla Ahmet Hur'e venldı Ara Guler, Ibrahım Akyurek Aclan Uraz. Hılmı Etıkan Sedat Tosunoğlu nun seçıcı kurulunu oluşturduğu fotoğraf dalında Kaya Gultekın "Ama Yann adlı fotoğrafıyla bınnalığe, gaze- temız muhabırlennden Hatıce Tuncer "Yağmur a Rağmen adlı fotoğrafıyla ıkıncılığe, Hur- nyet gazetesı muhabırlennden Faruk Balıkçı ' Yarah Çocuk" adlı fotoğrafıyla üçüncülüğe layık görüldü Semıh Balcıoğlu Doğan Gu- zel Musa Kart Pıyale Madra ve Tan Oral ın seçıa kurulu oluştur- duğu kankatur dalında bınncıhk odulu Kcmal Hayıt'a ıkınahk odulu Oguz Demır e uçunculük odulü Aşkın Ayrancıoğlu na ve- nldı Ozgür Ulke gazetesı Ozel Onur Odullen ıse basın ozgur- luğu, ınsan hdklan ve polıtıkd dldnldnndd onurlu bır Vd%dm ıçın çaba gostermelen nedenıyle Dı yarbakır'da kaçınldıktan sonra oldûrülen sendıkaa Nccatı Aydın'ın eşı Süheyld Aydın'd, S<ıvaş Karşıtldn Derneğı ne Pır Sultan Abddl Derneğı tstdnbul Şubesı'ne Avrupa Parlamentosu Yeşıllen Grubu'na. evlennın çoğu yakılan Derno koyu halkı- nd venldı Ödul kazananlara her dal ıçın bınnayc 15 mılyon. ıkıncıye 10 mılyon. uçuncuye 5 mılyon lıra para odullen Musa Anter ın olum yıldonümu oldn 20 Eylul I994'te Meadıyekoy Kultur Merkczı'ndc duzenlenen torcndc venlecek Ateş'e destek ziyaretleri sürüyor İstanbul Haber Servisi- Bombalı saldın ıle oldurulmek ıstenen gazc- tcmi7 yazan Prof Dr Toktamış Ateş e desıek zıyaretlen devam edıyor Soldd bırlığı sağlamaya yo- nclık çahşmalan "Taban hareketi" adı ıle surdurcn sosyal demokrdt partı uyclen, gazetemız bınası- nd gclerck Prof Ateş'e /lyarette bulundular Erdinç Ozkoylü, Fulya Kanra, Mehmet İnhan, Tank Karayel, Goksel Özkövlu, Şenol Karalı vc Mehmet Emın Baltacı'dan oluşan grup zıydrel anısınd yd- zanmız Prof Dr Ateş c bır dolmakalcm hcdıye cderck gcçmış olsun dıleklennde bulundular elınegeçerken bıryandandaşen- lık adı altında duzenlenen fuar- larda şenatçılar govde gostensı yaparken her turlu propaganda guvenlik guçlen ıle yetkılı ma- kamlann hıç bır engellemesıy le karşılaşmadan "Belediye şemsi- jesi" dltında yapıhyor Bunlar arasındd Anakent Beledıyesı'nın duzenledığı "GüDıane Şenlikleri" ıle Imam Hatıplıler Derneğı Camı Yaptırma ve Yaşatma Der- neklen. Mılh Gençhk Vakfı (MGV) Avrupa Mılh Görüş Teşkılatlan (AMGT) ve RP'lı ıl- çelerde yer alan radvolann du- zenledıklen etkmhkler ıse başı çe- kıyor Bızler de bu etkınbklen ız- lemek ıçın RP'h Uskudar Beledı- yesı'nın "6. Lluslararası Katibim Kültur ve Sanat Şenliğı" adıyla tstanbul ûskudar meydanında duzenledığı şenhkle araştırmamı- za başladık Meydana geldığı- mızde dıkkdtlen ılk çeken şey ıla- hıler ve dualar eşlığınde yapılan mehter yurüyuşu oldu Açihşın ardından elımıze tutuşturulan "6. Katibim Kültur ve Sanat Şenliği" programı ıse oldukça fikır ven- aydı "Küttür ve Sanat" etkmlıklen- nın düzenleneceğı Uskudar Mey- ddnı ıse "inanç endüstrisi"nın tez- gdhlanyla çevrelenmış Guney- doğu da kapışan ulkuculer ıle şe- natçı Islamcılar. Üsküdar ın orta yennde ılgınç bır ıttıfak oluştur- muş Sayılan 120'yı bulan dını yayınlar standlannda şenatçı ve ulkucu kesımlenn bulun renkle- nnı bır arada gormek mumkün Camı mdketlennden, padışah tuğralannın yeraldığı çıkartma- lara. kıtaplardan Osmanlı Padı- şdhlannın hayat hıkayelennın konu edıldığı gorüntu bantlan- nd. ılahılenn \edualannseslendı- nldığı teyp kasetlenne kadar ge- nış bır çeşıtlıhk ıçeren "inanç en- dustrisi" nın tuketıcılen arasında İmam Hatıp Lıselı gençler ço- ğunluğu oluşturuyor Üzennde "Asır Ajans" yazılı bolume gın- yoruz Stand sahıbı 55-60 yaşlan- ndakı Mehmet Gokalp. soru- lanmıza şu sozcuklerle yanıt ven- yor "Gördüğünüz bu gençkrin her biri bizim mucahıtimız. İslamın askerlerı bunlar. kıtapları, kaset- leri kursaklarından kestıkİen pa- ralarla bızden alıp okuyup munev- verieşıyorlar. Hem onlar kazanı- yor hem de bizler kazanıyoruz. O görkemli senatı bunlar tesis ede- cekler. Asıl kazancrmız o zaman olacak" ARDINDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada rını onlemek gerekçesıyle seçım sıstemıne ıkı aşamalı bır baraj getırmıştır Bu yontemle yapılan se- çımlerde TBMM'de ezıcı bır çoğunluk sağlayan Sayın Özal, bu çoğunluğu surdure- bılmenın yollarından bırı ola- rak seçım sistemi ıle oyna- mayı gereklı ve meşru say- mıştır Yururluktekı ulke ve seçım çevresi barajlarmdan yararlanılarak yuzde 30 dola- yında oy alan bır partının ıktı- dar partısı olmasını sağlaya- cak değışıklıkler yapılmıştır Seçım çevresınde en yuksek oyu alan partının açıktan bır mılletvekıh daha çıkarması gıbı adaletsız yontem de bu arada yasalaşmıştır Ancak koalısyonları onle- me gerekçesıne dayandırıla- rak duzenlenen seçımlere ılışkın kuralların, seçmen ter- cıhı karşısında geçerii olma- dığı, son genel seçımle orta- ya çıkmıştır Bu sonuçla sos- yal olaylarda 2 kere 2'nın her zaman 4 etmedığı bır kez daha yaşanarak gorutmuş- tur Şımdı bu deneyımlerın ışığı altında yenı tasarımlar oluş- turuluyor Hazırlanan taslak- da yer alan ve ılk bakışta olumlu gorulen değışıklıkler, ulke barajının yuzde 10'dan yuzde 5 ındınlmesı ıle seçım çevresi barajının da kaldırıl- masıdır Bır başka yenılık, mılletve- kıh genel seçımlerınde de ye- rel yonetım seçımlerınde uy- gulanan yedek meclıs uyelığı yontemının ongorulmesıdır Yurtdışı mılletvekılhğı yon- temının ıse anayasa karşısın- da geçerii olup olmayacağı da tartışmalıdır Anayasa se- çım sıstemıne ılışkın kuralı, 67 maddedeşu şekılde belır- lemıştır Secımler ve halk oylaması serbest, eşıt, gızlı, tek dereceli, genel oy açık sayım ve dokum esaslarına gore yargı yonetım ve denetı- mı altında yapılır " "Mılletın Temsılı ' ara baş- lıklı 80 maddede ıse "TBMM uyelen seçıldıklen bolgeyı veya kendılennı seçenlerı değıl, butun mılletı temsıl ederler" kuralı yer almıştır Gorulduğu gıbı maddede, ıl, ılçe gıbı yonetım bırımlerı de- ğıl seçım çevrelerı anılmak- tadır Bu nedenle Avustral- ya dan Amerıka ya kadar çok sayıda ulkede yaşayan ve çalışanların nasıl bır bolge altında toplanacakları 450 mılletvekıllığınden kaçının kendılenne ayrılacağı gıbı zor sorulara yanıt aramak ye- nı sorunları gundeme getıre- cektır Seçım sıstemınde lyıleştır- me yapılması zorunludur özellıkle çoğulcu bır demok- ratık ortamda her cıddı goru- şun parlamentoda temsıl edılmesını sağlamak da ana ılkeolmalıdır ••• Diyarbakır'da Hizbullah'a darbe • Baştarafi 1. Sayfada evınden geceyarısı silahlı 4 kışt tarafından kaçınlan ANAP'hJ muteahhıt Abdullah Aydın^ Hızbullahçılara aıt bır hucr» evının mahzenınde. ellen. goz-î len bağlı ve başına çuval geçınl-î mış şekılde kurtanldı Yakala-" nan kışılenn uzennde ele geçın- len ruhsatlı ıkı tabancanın mu- teahhıt Aydın'a aıt olduğu be- '\ hrlendı Haksız suçlamalar ' Konuyla ılgılı bır basın top-j-, lantısı yapan Olağanustu Halî Bolge Valısı Ünal Erkan, bazıif çevrelenn faılı meçhul olaylar-î da. kanıtsız şekılde guvenhkŞ guçlennı suçladığını, müte-^ ahhıtın kaçınlması olayında da; aynı suçlamalann yapıldığıni¥ bebrterek şunlan soyledı • "Kamuoyunda guvenlik gö-î revlilerine haksız suçlamalar I yapıhyor. Bu iddiaların kasıtli/ olduğunu ortaya koyacak çalış-Je malar yapıüntştır. Diyarbakır^ Emniyet Müdürluğü personeli, ^ ciddi araştırmay a girmiştir. Ka- •.' çırılma olay ının y asadışı Hizbul- •; lah orgutu tarafından gerçekleş- >' tirildiği ortaya çıkmıştır. 27. Hizbullahçı gözaltına alındı. So- *> ruşturma çok yönlü olarak sür- f. dürülıiyor. Hizbullah'a dönük ^ çok ciddi bir operasyon v ar." ;. Valı Erkan. kaçınlan mute- { ahhıdın sağlık kontrolunun \ yapılarak koruma altında tu- * tulduğunu, sorgu ve tanı ıçın * bır sure guvenlik guçlen tara- $ fından konuk edıleceğını bıldır- i dı *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle