24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16EYLÜL1994CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER LeylaZana'ya sağlık kontpolö • ANKARA (AA) - Bir süredir tutuklu bulunan, kapatılan DEP'ineski milletvekillerinden Leyla Zana. Hacettepe Ünıversitesi Büyük Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Ateş ve halsizlik şıkayeti ile dün sabah saat lO.OOsıralannda bulunduğuçezaevinden Hacettepe Ünıversitesi Hastanesi'ne getirilen Zana, hemotoloji ve göğiis hastahklan klıniğinde sağlık kontrolünden geçti. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Büyük Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kubilay Varlı Zana'run genel sağlık durümunun iyi olduğunu yineleyerek. tetkik sonuçlan alındıİctan sonra gerekirse tedaviye geçileceğini sözlerine ekledi. Gökçek'in sözleri yalantandı • ANKARA (ANKA)- Başbakanhk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "Karayalcın'ın danışmanı dosyalannı inceliyor" yolundaki sözlerinin doğru olmadığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Melih Gökçek'in "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalcın'ın eski danışmanı Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda dosyalannı incelemek üzere görevlendirildi" yolundaki sözleri hatırlatıldı. Fırat'tan komplo iddiası •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Dokunulmazliğı olmasına karşın yurtdışına çıkışı engellenen Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat, Kürt sorunu ile ilgili yayımlanan ortak bildiri nedeniyle kendisine "komplo" yapıldığını ileri sürdü. Abdülmelik Fırat ise dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çeşitli partilerden 33 milletvekili ile birlikte Kürt sorunu ile ilgili olarak yayımladıklan genelgeden sonra, "Devlet içinde yer alan bir kısım güç odaklannın sürekli kanunsuz ve insanlık dışı saldınlanna" maruz kaldığını söyledi. Bu arada, yasalara ayİun olarak Fırat'ın yurtdışına çıkışının engellenmesi konusunda TBMM Başkanı Hüsametün Cindoruk'un yaası üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Petnol boru hattı • MOSKOVA (AA>- Rusya ile Yunanistan'ın. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossisk Limanı'ndan tankerlerle gelecek petrolü, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne ulaştıracak boru hattının yapımı konusunda protokol imzaladıklan bildirildi. Rusya'da yayımlanan Russian Kommersant Daily gazetesinde yer alan habere göre konuya ilişkin protokolü, Rusya'nın Gazprom şirketi ile Yunan şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum imzaladı. Belbeton'da grev • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Anakent Belediyesi'nebağlı Belbeton AŞ'deki 118 işçi, 3 haftalık direnişten sonra bugün greve çıkıyor. Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 80 kişiyi işten çıkartması ve toplusözleşme görüşmelerine katılmaması üzerine alınan grev karan bugün uygulamaya konulacak. Türk-lş'e bağh Kristal-İş Sendikası yöneticileriyle dün akşam bir araya gelen Gökçek, sendikanın, işçilerin geri ahnması istemini, "Attığım ınsanı geri alamam. Geri akrsam, belediye başkanhğını bırakmam laam" diyerek kabul etmediğiöğrenildi. Çiller'esessizprotesto Eskişehir doğalgaz dağıtım hattı temelini atan Başbakan Tansu Çiller'e, DSÎ'den atılan yaklaşık 50 geçici işçi, oturma eylemi yaparak tepki gösterdi ŞEBNEMGÜNGÖR YAŞARAKKAMIŞ ESKİŞEHİR/BİLECtK - Erken ge- nel seçim tartışmasıyla eşzamanlı ola- rak yatınm harnlesi başlatan Başbakan Tansu Çiller, alınan tüm önlemlere karşın emekçi kesimin protestolanndan kurtulamıyor. Başbakan Çiller, Sam- sun ve îzmir'den sonra, Eskişehir'de de işciler tarafından protesto edildi. Eğiti- me büyük önem verdiklerini kaydeden Çiller, yetiştirilecek öğrencilenn nitelik- lerine değinirken, "Önce, ne olursa olsun millivetçi olacak. Bu, eğitini an- laytşımızın temeMdir" dedi. Çiller'e eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz- ın, "Öğretmenlerimizin öcû alınıyor" ifadesıni kullanması dikkat çekti. Başbakan Çiller, bazı açılış ve temel atma törenlerine katılmak için çok sayı- da DYP'li bakanla birlikte dün Eskişe- hir ve Bilecik'e gitti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı'ndan kente ka- dar yurttaşlardan Çiller'e gelen sevgi gösterileri, Samsun ve îzmir'de olduğu gibi, tören alanlannda yerini protesto- lara bırakü. İlk olarak Eskişehir doğalgaz dağıtım hatlannın temelini atan Çiller, ekono- mik ve bölücü terörle mücadelenin ardı- ndan ülke genelinde yaünm hamlesi başlattıklannı söyledi. Çiller, konuşmasını sürdürürken. DYP Genel Baskan Yardımcısı Dağli: 'Erken seçim yok' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller, olası bir ara secimdepartisininkaybıolrnayacağınıbelirtirken DYP Genel Başkan Yardımcısı Halit Dağlı da "Gündemimizde erken seçim yok" dedi. DYP'nin demokratikleşme paketini yaşama geçirmeyi amaçladığını kaydeden Dağlı, ara seçimin de anayasal zorunluluklar çerçevesinde gerçekleşebileceğini söyledi Muhalefet partilerinin hükümeti erken seçime zorlama cabalan ve "seçim sürecine girildiği" savlanna karşılık Halit Dağlı. düzenlediği basın toplantısında, DYP'nin gündeminde böyle bir konunun bulunmadığını belirtti. Iktidarerkini, vaat ve iddiaları için değerlendireceklerini vurgulayan Dağb, ara seçimin. anayasal koşullarca gerçekleştirileceğini söyledi. DSİ'den aülan 50 kadar geçici işçi, "Sa- daka değil, maaşımızı istiyoruz", "tş de- vamlı, işçi geçici" yazılı pankartlar aça- rak. tören alanının hemen dışında otur- ma eylemi yaptılar. Slogan atmadan. sessizce eylemlerini sürdüren işciler. 6 aylığına alındıklan işlerinden. 4. ayda çıkanldıklannı. çalıştıklan 2 ayın ücre- tinin de verilmediğini söylediler. İşciler, "Hazine bonolarının süper fai/leri için kesenin ağzını açanlar, bize gelince 'para yok' diyorlar. Halkın parasını, halkm parası yapmak bu mu?" sözleriyle tep- kilerini dile getirdiler. Çiller ve beraberindekiler. daha son- ra Bozüyük'e giderek, DYP Genel Mu- hasibi ve Bilecik Milletvekili Bahartin Şeker'in, babası adına yaptırdığı Ana- dolu lisesinin açılışı ile annesi adına yaptıracağı ilköğretim okulunun temel atma törenine katıldılar. Mustafa Şe- ker. Anadolu lisesinin açılış töreninde, Bozüyüklülere "Baba yadigarlan" diye seslenen Çiller. Bileciklilcrle akraba ol- duğunu söyledi. "Bakın nasıl akraba oluyonız" dı>en Çiller, şöyle konuştu: "Beraberimde gelen Maliye Bakanı, hanım tarafından Bozüyükiü. Bahartin Şeker, içinizden biri. Benim de babam, burada valilik yaptı. İlkokulu burada okudum. Sizin isteklerinizi, akraba- lanmın ricalan olarak kabul ediyorum." Bozüyüklülere, çevre yolu, SSK Has- tanesi'ne doktor, devlet hastanesine ci- haz ve fen edebiyat fakültesi sözü veren Çiller, vaatlerine karşılık. 'akraba- larının' da protestolanndan kurtula- madı. Ellerinde, "Murat Dede grup suyu dediniz, 21. yüzyılda cayır cayır yaktmız" pankartını taşıyan Dereboylu köylüleri, Çiller'i salladıklan boş bidon- lar ve kaplarla protesto ettiler. Konuşmasında, eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Çiller, yetiştiri- len öğrencilerde, 2 niteiığin olmasını istediklerini söyieyerek, şöyle devam etti: "Önce. ne olursa olsun milliyetçi olacak. Ülke bütünlüğüne sahip çıkacak, gerekirse bir cakıl taşı için canını vere- cek. Bu eğitim anlayışımızın temelidir. Aynı zamanda da, çağdaş, laik ve bilim- sel kalkınmaya katkıda bulunacak dü- zeyde olacak. Türkiye'yi ilk on ülke arasına çıkaracak." Çiller'in konuşması, sık sık 'bozkurt' işaretleri yapan kalabahk bir grup ta- rafından, "Milliyetçi Başbakan" slo- ganlanyla kesildi. Millı Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz da. eğitim yılına üzücü bir olayla baş- landığını, Güneydoğuda 6 öğretmenin PKK tarafından şehit edildiğini söyledi. Öğretmenlerin güvenliği için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Ayaz. "Herkes bilsin ki, öğretmenlerimizin öcü aJınıyor ve alınmaya da devam edecek- tir" diye konuştu. Üyelere hızlandınlmış 'militan' eğitimi verilecek. 382 bin üyenin eğitimine 17.4 milyar aynldı SHP'den baskuıseçimhaztrhğı• SHP lideri Karayalçın, dün düzenlediği basın toplantısında, Parti İçi Eğitim Projesi hakkında bilgi verdi. Karayalçın, tüzükteki Hazine yardımının yüzde 10'unun eğitime aynlması zorunluluğu hükmüne dikkat çekti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - SHP. yerel seçimlerde yaşanan sandık kavgalannın yinelenmemesi için bir erken se- çim olasılığına karşı üyelerini yaygın eğitime alıyor. SHP Ge- nel Başkanı ve Başbakan Yar- dıması Murat Karayalçın. 17.4 milyar liraya mal olacak Partı İçi Eğitim Projesi (PİEP) ile 1995 yıü ternmuz ayına dek 382 bin partilinin eğitimden gecın- leceğini belirterek "Partilileri- miz birer militan olarak görev yapacak" dedi. Karayalçın 1995 yılı sonuna dek tamam- lanması amaçlanan projenin bi- tiş tarihinin, seçim tartışmalan üzerine. gelecek haziran ayına çekildiğini söyledi. • SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın 1995 yılı temmuz ayına dek 382 bin partilinin hızlandınlmış eğitimden geçirileceğini belirterek "Partililerimiz birer militan olarak görev alacak" dedi. Eğitime yüzde 10 SHP lideri Karayalçın dün düzenlediği basın toplantısın- da, PİEP konusunda bilgi ver- di. Toplantıya Genel Sekreter Fikri Sağlar ve yeni Grup Baş- kanı Seyfi Oktay ile birlikte ge- len Karayalçın, parti tüzüğün- deki, Hazine yardımının yüzde 10'unun eğitime aynlması zo- runluluğu hükmüne dikkat çekti. Karayalçın PİEP'in parti okulundan farklı bir proje ol- duğunu vurgulayarak "PİEP, partililerin ve adav üyelerimizin sürekli ve yerinde eğitimini esas alıyor. PİEP 1 ekimde başlaya- cak ve 30 Haziran 1995 tarihine kadar sürecek, toplam 17.4 mil- yar liralık bir projedir. Bu süre içerisinde her sandık bölgesin- den 3 parti üyesi olmak üzere, toplam 382 bin partilimiz bu eği- timden geçirilecekrir" dedi. Ka- rayalçın, hızlandınlmış üye eği- timi sırasında parti içi seçimler ile yerel ve genel seçimlerde par- ti adına görev alacak kişilerin hedefleneceğini söyledi. Proje kapsamında 7 il ve 52 ilçede 128 eğitim merkezi açılacak ve par- tililere siyasi eğitimin yanı sıra mevzuat, yerel yönetimler, gün- cel konular ve dünya sorunlan konulannda eğitim verilecek. Karayalçın, PİEP ile partili- lerin birer 'militan' olarak yetiş- tirilmesinin amaçlandığını vur- gulayarak "Sosyal demokrat ideolojinin, demokrasûıin, cum- huriyetin, Atatürk düşüncesinin ve hukuk devletinin militanlannı yetiştireceğiz" dedi. Karayalçın, dün düzenlediği basın toplantısında son günlerde yoğunJaşan seçim tartışmalarına dikkat çekerek "Tartışılan erken seçim bağlamında her türlü hazırhğı başlarmış bulunuyoruz. Aslında bu projenin 1995 yılı sonuna kadar yürürlükte kalması amaçlaımordu. Ancak son tartışmalar ışığında, 95 yılı haziranına çekilmesi uygun görüldü" açıklamasını yaptı.( RIZA EZER) ANAP'lı Yücelen: Çilleryalanrüzgarı ANKARA (ANKA) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Kazım Yüceien, Başbakan Tansu Çiller'in Yalan Rüzgan dizisinin Türkiye temsilcisi olduğunu öne sürerken, SHP Genel Başkanı Murat Karayalçuı'ı da "sudan çıkmış balığa" benzetti. Rüştü Kazım Yücelen, düzenlediği basın toplantısında televizyonda seyredilen Yalan Rüzgan adlı dizinin yerlisinin senaryosunun bu koalisyon tarafından yazıldığını söyledi. Koalisyonun, bu oyunun son perdesine geldiğini belirten Yücelen, Başbakan îansu Çiller'in Yalan Rüzgan dizisinin Türkiye temsilcisi olduğunu öne sürdü. Koalisyonun diğer ortağına da sert eleştirileryönelten Yücelen. Karayalçın'ı "sudan çıkmış balığa" benzetti. Rüştü Kazım Yücelen, Karayalcın'ın koalisyonda bulunmalannın varlık nedeni olarak gösterdiği demokratikleşme paketini gerçekleştiremediğini, iktidarda olmalanna karşın halk desteğinin yüzde 5'e düştüğünü kaydederek, "Sayın Karayalçın sudan çıkmış balık misali çırpınmaktadır. İktidardan paketlenmekte olduklarının farkına varmamaktadır" dedi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı, vatandaşın. hükümetin DYP kanadından masal, SHP kanadından şiir dinlemekten bıktığını.icraat bekledığıni ıfadcetti. Yücelen "Bu iktidar döneminde işsize iş dendi. işsiz sayısı 10 milyonu aştı. İşsize aş vereceğiz dendi, bırakın aş vermeyi. boş tencereleri aşırdılar. Bu hükümetten kurtulmanın tek yolu milletin hakemliğine gitmektir" şeklinde konuştu. Rüştü Kazım Yücelen, işçiye, çiftçiye, memura emeklerinin karşılığı verilmezken Başbakan Çiller'in kendi tanıtımı için 10 milyon dolar harcadığını öne sürdü. Burada amacın Türkiye'yi tanıtmak olmadığını ifadeeden Yücelen. Çiller ailesini, seçimlerden sonra yaşayacağı ülkede kendilerine zemin hazırlamaya çalışmakla suçladı. RP'nin Çiller hakkında açtığı davada Bosna-Hersek için toplanan paralar araştınlacak RP9 kendi davasında soruşturulacakANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Refah Partisi'nin, Başbakan Tansu Çiller aleyhine açtığı davada, Bosna-Hersek için toplanan paralar araştınlacak. Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, toplanan paralann, Bosna-Hersek'e, 'hangi tarihte, kim tarafından, ne kadar' iletildiği sorulanna yanıtarayacak. RP'nin, Başbakan Çiller'e karşı, 'partinin tüzel kişiliğine hakaretettiği'gerekçesıyleaçtığı 1 milyar lirabk tazminat davasına, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Dunışmada söz alan ÇiUer'in avukatı Yaşar Akşin, davaya yeni katıldığını belirterek. vekaletini daha sonra sunacağını ve davacı tarafın yanıta yanıt dilekçesine karşı beyanda bulunacaklannı bildirdi. Mahkeme başkanı ise, Bosna-Hersek Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile İnsani Yardım Teşkilatı'na yazı yaalarak. 'RPtarafmdan yardım amacı İle para toplanıp toplanmadığını, toplanmış ise kendilerine teslim edilip edilmediğini, edilmiş ise hangi tarihte kim tarafından ne kadar teslim edildiğinin' araştınlmasına karar verdi. Davaa tarafın tanıklannın dinlenilmesi için adlanna davetiye çıkanlması karanna vanlarak, duruşma başka bir tariheertelendi. RPadınadavayıaçan Genel Başkan Necmettin Erbakanın avukatlığını yapan grup başkan vekili Şevket Kazan, dava dilekçesinde, Çiller'in çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalarla partiye hakaret eüğinı öne sürerek. 1 milyar liralık tazminat talebinde bulunmuştu. RP ve bu partiye yakın örgütler tarafından toplanıp Bosna-Hersek'e iletildiği bildirilen yardım paralannın bir bölümünün, batık bankalarda kaybedilmesiyie ortaya cıkan skandal üzerine, bu konuda 3 ayn soruşturma başlatılmıştı. Fatih Cumhuriyet Savcılığı'nın, 'RPnin kasası' olarak adlandınian Süleyman Mercümek'in bankalarda batırdığı paralara ilişkin gelişmeleri de içerecek şekildehazırladığı dosya ve rapor Adalet Bakanlığı'na ulaştınlırken, Seydişehır Cumhuriyet Savcıhğı ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmalannm da devam ettiği öğrenildi. POLTITKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Oyalama... SHP'nin Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü CHP ile bütünleşme'de bir görev üstlenir mi? Bir başka deyişle 'birleşme aşamasında' Genel Başkanlık görevi verilse 'evet' der mi? Erdal İnönü, baştan beri SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı destekliyor. Yakın çevresine de sık sık şöy- le diyor: "Ben İzmir milletvekiliyim, genel başkanıma bağlı- yım..." SHP ile CHP arasında 'çok sıcak bir diyalog' var son günlerde. ikili görüşmeleri Ercan Karakaş ile ismail Cem başlatmıştı. Şimdilerde bu görüşmeler il ve ilçe ör- gütlerine dek indi. Sanırız 'bütünleşme'san\\d\ğ\ kadarkolayolmayacak. Çünkü iki tarafın beklentileri bu sürecin uzamasında et- kili olacak. SHP, iktidar olanaklarmdan olabildiğince yararlanı- yor. Ne denli eriyip tükense bile 'dinamik örgüt yapısı' onun ayakta kalmasını sağlıyor. Ama sıradan sosyal demokrat seçmen bu olayı nasıl değerlendiriyor? Özeti şu: "SHP sol kimliğini yitirmiştir." O zaman ne olacak? işte SHP'liler aylardır bu soruya yanıt arıyorlar, ama bulamıyorlar. işçi, emekli, memur, öğretmen, aydın, sa- natçı, SHP'ye karşı buruk. Aslında SHP'liler de bunun farkında. Kültür Bakanı Timurçin Savaş'la görüşürken bize şöyle dedi: "Şu ya da bu, ama SHP bugün örgütüyle ayakta olan bir partidir..." Timurçin Savaş SHP'de Deniz Baykal ekibiyle birlik- teydi. Sonra ne olduysa oldu o ekıpten aynldı. Şimdi de Murat Karayalcın'ın güvendiği kişilerden birisi oldu. Timurçin Savaş gerçeğı görebilen, 'politik hamuru' olan bir Çukurovalı. O yörenin sorunlarıyla birlikte Tür- kiye'nin içinde bulunduğu koşulları iyi değerlendirebi- len bir politikacı. SHP'de asıl sorun şu: "Murat Karayalçın, partiyi derleyip toparlayamadı. Yakın çevresi kendisini yanlış yönlendirdi." SHP'nin bir başka açmazını da önceki gece bir özel televizyonda yaşadık. Insan Haklarından Sorumlu Dev- let Bakanı bağırıpçağırıyordu. Basın Danışmanı Ahmet Abakay için aynen şöyle diyordu: "O adamı ben kovaladım." Oysa Abakay, "Bakan şov yapıyor" deyip on sayfalık yazılı bir açıklama yaparak istifa etmişti. Diyelim ki Bakan kovaladı. Bir bakan böyle konuşabi- lir mi? Bulunduğu makam köy kahvesinin çay ocağı de- ğil ki!.. ••• SHP'de bir yılgınlık olduğu kesin. Buyılgınlıkşimdiler- . Murat Karayalçın ne diyor? Şöyle: "Son derece önemli hükümet çalışmaları nedeniyle partiye ilişkin çalışmalarımı devreye sokamadım. Bizim temel iddiamız, SHP'nin yeniden yapılandırılmasıydı, problem ve proje odaklarında örgütlenmeydi. Bunda is- tediğimiz çalışmaları başlatamadık, partinin karşı karşı- ya bulunduğunu düşündüğüm sorunlann aşılması için yapacağımız çalışmaları istediğimiz ölçüde başlatama- dım, yapamadım, devreye sokamadım. Hükümet çalış- maları ön plandaydı." SHP lideri bir bakıma özeleştiri yapıyor... Acaba haklı mı? Bir siyasal parti iktidarda olduğu zaman örgütlenme- den yapılanmaya dek parti içi sorunlan daha rahatçöze- bilir. SHP Genel Başkanı, yapamadıklarını sıraladıktan sonra ekliyor: "Şimdi SHP'nin yeni dönemi başlayacak. Bundan sonra başkan kimliğim ortaya çıkacak..." • • • Solda bütünleşme 'sıcak diyalogla'sürerken görünür- de bir ışık yok. Belki bize öyle geliyor. CHP Hatay Millet- vekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Çay diyor ki: "Kendi aralannda karar alıyorlar, bizim haberimiz ol- muyor..." Karar alan kim? ElbetSHPmilletvekilleri... SHP'liler ise "Işimiz gücumüz var" deyip ekliyorlar: "CHP'liler de çok alıngan canım..." Galiba havanda su dövüyor iki taraf da... Bir yanda iktidar olmanın havası, öte yanda "CHP kendiliğinden bize gelir'öüşü SHP'yi giderek yalnızlaş- tırıyor aslında. CHP de yüzde 2'lere düşen oyuyla 'iki arada bir derede' şaşkın. Umut ışığı Erdal inönü'de mi dersiniz? Biz hiç sanmıyoruz. İnönü, Karayalçın'a çok güveni- yor, onu çok seviyor. Böylece hem SHP'liler hem CHP'liler oyalanıp duru- yor... RP Genel Başkanı'nın dokunulmazlık fezlekesi, Başbakan'a iade edildi Cindoruk'tan Erbakan savunması ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakanın partisinin grup toplantısınoa vaptığı konuşmada. "RP ikti- dara gelecek, ama bu kanlı mı olacak tatlı mı?" şeklindeki söz- leri üzerine Ankara Devlet Gü- venlik Mahkemesi'nin (DGM) dokunulmazlığının kaldınlması istemiyle hazırladığı fezlekeyi, Başbakanlığa iade etti. Cindoruk. fezlekeyi iadesine gcrekçe olarak "konuşmanın mutlak dokunulmazlık sınıriarı içinde olan Meclis'te, RP've ait bir salonda yapılmasını" göster- di. TBMM Başkanı Cindoruk. fezlekenin iadesi nedeniyle Baş- bakanlığa gönderdiği yazıda. milletvekillerinin mutlak doku- nulmazlık sınırlannın anayasa- nın 83. maddesi ile çizildiğine dikkat çekerek "Bu metne göre, Meclis çalışmalan içinde oy, söz ve dttşünce biçiminde açıkîanan her eyletn. mutlak dokunulmaz- lık sınırlan içindedir. Mutlak so- rumsuzluğun yüce Meclis tarafı- ndan kaldınlması da mümkiin değüdir" dedi. Bir milletvekili- nin dokunulmazlığının kaldın- Imasına ilişkin istemler karşısı- nda. Meclis başkanının görev ve sorumluluğunun başladığını anımsatan Cindoruk, şu görüş- lere yer verdi: "Beğenmediğimiz. katılmadn ğunız, gereksiz >e zamansız bul- duğumuz Mkirlerin Meclis çalış- maları sırasında söylenmesi, bir savcı kadar, Meclis başkanını da çeşitli düşüncelere sevk edebilir, üzebilir. Hatta bunu ülke çıkar- lanna karşı da bulabilirsiniz. Meclis başkanı, duvgularının, partisinin, kamuoyunun baskıst- nın, inançlarının üstüne çıkabil- melidir. Meclis başkanı, vetkisiz posta dağıtıcısı veya havale me- munı değildir. Pariamento, ana- vasanın ilk karar ömeğidir. Onüne gelen belgelerin içenğini bilmek >e yorumlamak zordur. Bir sayın miDervekili hakkında, partisinin Meclis gnıbunda yap- tığı konuşmadan öturii ceza taki- batı yapdması, anayasa tarafın- dan yasaklanmıştır. Parlamen- tonun varlığı ve işlevi ile konulan bu yasak, demokrasinin vazge- çilniez güvenctsidir." + Konakl.ım.i =?H)(IS fel: 0212/231 08 04 - 021 2/2}} "»(> »2 Faks: 02 11/1 \ ! 7 1 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle