12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8TEMMUZ1994CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER JMıovski'niıı teMidi Sofya'ya • SOFYA (AA)- Bulgaristan Parlamento Başkanı Aleksander Vordanov, Vladimir Jirinovski'nin Viyana'da yapılan AGİK görüşmeleri sırasında Bulgar milletvekilleriyle ağız ka vgasına girdiğini ve kabul edilemez hareketlerde bulunduğunu açıkladı. Yordanov, "Bizi 'Siz bir hiçsiniz. Rusya olmadığı süreceyaşayamazsınız. Ben iktidara gelınce Bulgaristan'ı haritadan sıleceğim' diye tehditetti"dedi. Fanatlklstaıncı pMun intikamı • KAHİRE(AA)- Cezayir'de fanatik dinci bir pilotun askeri bir üsdeki iki savaş uçağını patlayıayla ha vaya uçurduktan sonra bir helikopterle kaçüğı bildirildi. El Hayat gazetesinin haberine göre olay ülkenin doğusundaki Ain Arnat hava ûssünde gerçekleşü". Haberde helikopter pilotunun, eylemini fanatik Mûslûmanlann hapiste bulunan bazı liderlerinin serbest bırakılmaması üzerine gerçekleştirdiği belirtildi. Kabreroket saWınsj:7ölü • tSLAMABAD(AA)- Afganistan'da, Başbakan Gülbeddin Hikmetyar'a bağlı birliklerin, başkent Kabil'e yönelik roket saldınsında, 7 kişinin öldüğu bildirildi. Kabil radyosu, Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbanılye karşı savaş veren Rabbani ve taraftan özbek General Raşid Dostum'a bağlı birliklerin, dün başkent Kabil'e yönelik saldınsında 21 kişinin de yaralandığını duyurdu. Fransa'dastyasi skandal • STRASBOURG (AA) - Fransa'da İçişleri Bakanlığı'nın, Sosyalist Parti gizli oturumuna sivil polis sokarak konuşulanlan dinlemesi siyasi skandala yol açtı. Söz konusu skandalın ortaya çıkmasından sonra, Sosyalist Parti yetkilileri sert tepki göstererek İçişleri BakanlığYndan açıklama istediler. Sert suçlamalar üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan İçişleri Bakanı Charles Pasqua, sivil polisin kendilerinden direktif almadığını, kendi inisiyatül ile bu tür bir işe kalkıştığını söylemek zorunda kaldı. Aden düştü. Güneyli liderler başkenti terk etti. Yüzbinlerce Adenli panik içinde GüneyYeıııeııkaybettiD«ş Haberier Servisi - Yemen'de Ku- zeyli güçlerin Aden'i ele geçırdiği bildi- rildi. Güneyli liderler başkenti terk etti. Ajanslar, Kuzeyli birliklerin Mukalla kentini de ele geçirdiklerini, Güney Ye- men lideri Ali Sahm El-BekTin kentten kaçtığnıı haber veriyor. Güney Yemen güçlerinin yenilgiye uğraması üzerine bu ülkenin bağımsız olma düşü de sona erdi. Başkent Aden'de yüz binlerce kişi, Kuzey Yemen birlikleri tarafından ku- şatılmış durumda. Güneyli siyasi kaynaklar, önceki gece aralannda Güneyli Devlet Başkan Yardımcısı Abdükrahman El-Cifri, Baş- bakan Yardımcısı Muhammed Haydar Masdus, Savunma Bakanı Haysam Kasnn Tahir ve içişleri Bakanı Muham- med AB Ahmed'in bulunduğu liderlenn üç botla Aden'den kaçtıklannı belirttiler. Kaynaklar, Güneyli liderlerin nereye gittik- lerinin bilinmediğini söylediler. Teslim görüşmeleri AA, Aden'in teslimi ile ilgili görüşmelere ilişkin temaslann iki ta- raf yetkilileri arasında yürütülmekte ol- duğunu bildiriyor. San'a yönetimi, tes- lim karşılığı af vaat etti. Güneyli kaynaklar, kentteki askerle- rin teslimi ile ilgili görüşmelerin ABD himayesinüe olduğunu bildirirken. VVashington yönetimi iddialan yalanlı- yor. Güneyli İçişleri Bakanı Muhammed Ali Ahmed'in de arala- nnda bulunduğu Gü- ney yönetimınden üç li- derin, Kuzevli yönetici- lerle görüşmek üzere deniz yoluyla Cibuti'ye gidecekleri bildiriliyor. San'a'dan bir yetkili, ateşkes ve Aden'in tesli- mi ile ilgili görüşmele- rin bütünüyle 'birtik (tek Yemen)' ve Yemen (Kuzey) Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in otorilesi altında gerçekleştirileceğini vurguladı. Doğudaki Hadramout bölgesindeki kaynaklar ise bir süre önce 'kaçüğı' bil- dirilen Güney Devlet Başkanı Salim El Beid'in dağlık bölgede saklandığını kay- dettiler. Aynı kaynaklar bölge komutanlığıru üstlenen Güneyli Petrol Bakanı SaKh Ebu Bekir Hüseynun'un pazartesi günü öldüriildüğünü haber verdi. Adenlilerin bildirdiklerine göre, Aden'in önemli kesimlerini ele geçiren Kuzeyli askerlerin, silahlannı ve araç- lannı teslim aldıklan Güneyli askerlen hemen serbest bıraktıklan belirtiliyor. Kuzey hükümeri, teslim olacak Güney ordusu askerlen için af çıkanlacağını resmen açıkladı. Aden dışında yer alan Mansura ve Şeyh Osman bölgelerini ele geçiren Ku- zey ordusu, çarpışmalar kesilir kesilmez burada halka kamyonlarla su, mevye suyu, yiyecek maddesi dağıtmaya baş- ladı. Hatta 'kat' adı verilen 'geleneksel uyuşturucu bitki'nin yaprağı da tıryakı- lere dağıtılmaya başlandı. Hırvatistan'ın Split kentinde bulunan Türk birliği Zenica'ya hareket etti Türkbirliği Bosna-Hersek'teDrç Haberler Servisi - Split'te 15 gündür bekleyen Bosna-Hersek Türk Banş Gücü Görev Kuvveti'nin, asıl görev bölgesi olan Zenica'ya intikaline dün sabah başlandı. Zenica'da Türk Birliği'nin kalacağı de- mir-çelik fabrikasının kiralanmasıyla ilgili sorunun çözüldüğüne ilişkin resmi bildirim hazırhklannı sürdüren Türk Birliği'nin yo- la çıkması için gerekli yaaşmalar da ta- mamlandı. Bunun üzerine Türk Birliği'nin ilk bölü- münü oluşturan 87 araç ve 218 personel, sabahın erken saatlerinde Split'ten hareket etti. Malzemeler araçlarla taşmırken perso- nel otobüslerle Zenica'ya götürülüyor. 1.458 personelden oluşan Türk Birliği'- nin Zenica'ya intikalinin birkaç haftada tamamlanması planlanıyor. Intikal sırasında zaman zaman Sırp mı- lislerinin top ve havan menzüi içınaden geçilecek. Türk Birliği, herhangi bir saldın- ya karşı Hırvatistan topraklannda Hırvat güvenlik güçlerinin, Bosna-Hersek toprak- lannda ise BM askerlerinin koruması alün- da olacak. Aynca, Türk askerleri de kon- voyun güvenli bir şekilde intikali için gereken önlemleri alacak. öte yandan, Türk Banş Gücü Görev Kuvveti, Sırplar'a karşı dikkatli olmalan için uyanldı. Türk Banş Gücü'ne en son ulaşan bir duyuma göre Sırplar'a "Gördü- ğunüz ber Türk'ü vunm" talimaü verildi. Banş planına üımlı yaklaşım Bosna Cumhurbaşkanı Alia İzzetbego- viç, Boşnak hükümetinin "temas grubu" tarafından önceki gün Cenevre'de sunulan banş planını büyük bir olasıhkla onaylaya- cağını söyledi. Sunulan haritanın Boşnak ve Hırvatlar acısından daha avantajlı oldu- ğunu belirten Izzetbegoviç, Sırplann planı kabul edeceklerini sanmadığını söyledi. Sırp lider Radovan Karadziç, kendilerine Bu gûne kadar Zenica'ya intikaB çeşhü nedenkrie erteknen Türk askeri sonundayolaçıkü. tanınan 2 hafta süre içinde planı "Ciddi olarak inceteyecekkrini" söyledi. Aynntılan acıklanmayan planın ana hatlan şöyle: • "Temas Grubu" ülkelerince hazırla- nan harita, Boşnak-Hırvat federasyonuna yüzde 51, Sırplara ise yüzde 49 oranında toprak bırakılmasıru öngörüyor. Boşnak- Hırvat federasyonuna ülkenin orta kesı- minde daha fazla toprak verilirken kuzey- de Sırplar için hayati önem taşıyan bir koridor daraluhyor. • "Ültünatom" nıteliğindeki banş pla- nında, taraflann planıreddetmelerihalin- de bir dizi yaptınrrun uygulanabileceği bildiriliyor. Sırplara hava akınlan düzen- lenmesi ve Boşnaklara uygulanan silah ambargosunun kaldınlmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. • Taraflann planı kabul etmesi duru- munda ise Eski Yugoslavya Cumhuriyeti'- ne uygulanan ambargonun aşamalı olarak kaldınlması, Boşnak-Hırvat federasyonu- nainaü yardım yapılması düşünülüyor. 7İtaîyan öfctörMdü Dış Haberler Servisi: Ceza- yir'de önceki gün 7 İtalyan denizcinin öldürüldüğü bildi- rildi. İtalyan Dışışleri Bakankğı sözcüsünüri yapügı açıklama- ya göre olay, başkent Ceza- yir'in 3 yüz kilometre doğu- sundaki Jijel kentinin lima- nında meydana geldi. Deniz- cilerin gece geç saatte kamaralannda saldınya uğra- dıklan tahmin ediliyor. Soz- cü, olayın nasıl meydana gel- diği hakkında henüz bir bügi- leri olmadığını belirtti. bir İtalyan şjrketi için çalışan de- nizcilerin, geminin boşalül- masını denetlemek üzere li- manda bulunduklan ifade edildi. G-7 toplantısı için Napoli'- de bulunan İtalyan Dışişleri Bakanı Antooio Martino yap- tığı açıklamada, terorizmin her türünü kınadıklannı ve bu olayın en haince saldınlardan biri olduğunu söyledi. Cezayir'de geçen eylül ayın- dan bu yana 30 yabancı, kök- tendincüerin saldınlan sonu- cu öldürüldü. Ülkedeki Söah- h tslami Grubu, ocak ayında Cezayir'deki yabanalara bir ay içinde ülkeyi terk etmeleri, yoksa hedef kabul edilecekleri uyansında bulunmuştu. Pa- zar gününden bu yana kayıp olan İtalyan şantiye şefı Fer- ruccio Franchini'nin aranma- sına İtalyan yetkılıler tarafın- dan devam ediliyor. RSA OLSUN PEŞİN FİYATINA RENAULT. • TASARRUF RENAULT SlSTEMİ tüketiciye, bugüne kadar Türkiye'de uygulanan sistemlerin çok.. çok ötesinde avantajlar sağlayan özel bir sistemdir. • TASARRUF RENAULT SlSTEMİ'nde belli bir süre tasarruflarınızı RENAULT-MAİSte biriktiriyorsunuz. Bu süre boyunca RENAULT-MAİS tasarruflannıza yüksek bir gelir sağlıyor, tasarruflannızı büyük birikimlere dönüştürüyor. • Seçtiğiniz sürenin sonunda Renault'nuzu teslim alıyor, geri kalan miktan vade farkı ödemeden, kendi belirlediğiniz bir sürede ödüyorsunuz. Üstelik, ödediğiniz miktar Renault'nuzu teslim aldığınız andaki peşin satış fıyatını kesinlikle aşmıyor. Teslim süresine kadar aynlmak istediğiniz anda o güne kadar ödediğiniz taksitleri faiziyle birlikte geri alabiliyorsunuz... • RENAULT-MAİS güvencesiyle sunulan bu sistemi daha yakından tanımak, sundu^u kolaylıklan ve yüzlerce ödeme seçeneğini daha aynntılı öğrenmek için mutlaka. ama mutlaka, size en yakın RENAULT-MAİS Yetkili Satıcısı'na gelin, bu benzersiz olanağı değeriendirin. "TASARRUF RENAULT". MAIS M O T O R L U ARAÇLAR İ M A l VE SATIŞ A . Ş . • Bu kampanyada otomobillerin fıyatı, teslim tarirtinde geçerli resmı perakende satış fiyatıdır. • Teslim tarihıne kadar herhangi bir fiyat degjşjkligi olduğu takdirde fiyat farkının iadesi veya tahsili teslimat ödemesiyle birlikte peşın olarak yapılacaktır. • Bu sistemde ön ödeme tutarlan, seçeneklere göre % 9Oa kadar çıkabılmektedır. Kampanyanın çok seçenekfi ön ödeme ve taksit tablolan RENAULT-MAİS Şubelen ile RENAULT-MAİS Yetkili Satıcılannda bulunmaktadır • Bu sistemin ılk kampanyası ve şartlan 3 Temmuz tarihine kadar geçerlıdir. • Bu kampanya TRKSM - 94/2-3 sayılı Sanayi ve Tıcaret Bakanlığı Tüketıcının ve Rekabettn Korunması Genel Mûdûrlûgü teblığıne uygun olarak düzenlenmıştır. • Bu kampanya sınırtı sayıda otomobıl ıçın geçerlıdir. Katıümlar başvunj sırasına göre degerlendırılecektır. RENAULT YAŞANACAK OTOMOBILLER POIMKADA SORUNLAR ERGUN BAIXI Türt-Bulgap Dostluğu Bulgaristan Devlet Başkanı Jelyu Jetev'in Türkiye ge- zisi, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin perçinleşme- sine yol açan önemli bir adımdır. Bulgaristan, Türkiye'nin önemli bir sorunu olmadığı tek komşusu. llginçtir; Todor Jtvkov döneminde Tür- kiye'nin en sorunlu komşusu olan Bulgaristan, bugün Ankara'nın güvenle baktığı ve işbirliğini geliştirmek is- tediği bir ülke. Kuşkusuz, iki ülke arasında yakınlaşmanın giderek artması, görüş ayrılıklannın bulunmadığı anlamına gel- miyor. örneğin, Bulgaristan, Türkiye'nin aksine, Bosna- lı Sırplara karşı askeri müdahale yapılmasına karşı çıkı- yor. Bunalımın ancak diplomatik yollarla çözülebilece- ğine inanıyor. Sofya, Türk birliğinin Bosna'ya gitmesinden de tedir- gin. Bölge ülkelerinin BM bayrağı altında bile olsa, bu- nalıma karışmalarının Balkanlarda eski sorunların dep- reşmesine, gerginliğin artmasınayol açabileceğini söy- lüyor. Sofya, Türkiye ve Yunanistan'la Bulgaristan arasında silahlanma alanında bozulan dengeden de kaygılı. Tür- kiye ile Yunanistan'ın silahlanması karşısında Bulgaris- tan'ın zayıf duruma düştüğüne inanıyor. Jelyu Jelev, Türkiye'nin PKK konusundaki duyarlılığı- nı ise anlayışla karşılayarak bu örgüte "as/a ödün ver- meyeceklerini" söyledi. Ankara'nın duyarlılığı PKK'nın yurtdışı temsilcisi Ali Sapan'ın geçen hafta Sofya'da ba- zı milletvekilleri ile görüşmesinden kaynaklanıyordu. • • • Bulgaristan'la yukarıda sıraladığımız görüş ayrılıklan (Sofya, PKK konusunda verdiği sözü tutarsa) iki ülkenin çıkarlarını doğrudan ilgilendiren nitelikte olmayıp, karşı- lıklı ilişkilerin gelişmesini etkilemez. Sözgelişi Türkiye, Sırplar saldırgınlıklarını sürdürdüğü takdirde, Bosna'ya müdahale yaplmasından yanadır. Ama bu müdahale Ankara istedi diye yapılmayacağından ya da Türkiye tek başına müdahalede bulunamayacağından, Ankara ile Sofya arasındaki görüş ayrılığı teorik düzeyde kalmanın ötesine gidemez. Bazı görüş ayrılıklarına karşılık, iki ülke arasında çok önemli ortak çıkarlar bulunuyor. Gerek Ankara gerek Sofya, Balkanlarda savaşın yayılmast tehlikesinden bü- yük tedirginlik duyuyorlar. İki ülke de Yunanistan'ın Ma- kedonya'ya karşı izlediği düşmanca politikadan ra- hatsız olup, bu politikanın bölgede gerginliği büsbütün arttıracağına inanıyor. Türkiye ile Bulgaristan, Yunanis- tan'ın tüm muhalefetine rağmen Makedonya'yı j'k tanı- yan ülkeler arasında yer alıyor ve Atina'nın Üsküp'e karşı uygulamakta olduğu ambargoyu kaldırmasını isti- yor. Ayrıca Rusya'nın Balkanlara sarkmasından Türkiye gibi Bulgaristan da tedirginlik duyuyor. Balkanlarda banş ve istikrar konusundaki ortak çıkar- ları Türkiye ile Bulgaristan'ı birbirine yaklaşmaya, ara- larındaki işbirliğini güçlendirmeye itmektedir. Nitekim Jelev'in gezisi sırasında bu işbirliği yolunda somut adt- mlar atılmış, Ankara Bulgaristan'm büyük önem verdigi otoyol projeierini desteklemiştir. Bu projelerde Italya-Arnavutluk-Makedonya-Türkiye otoyolu ile Bulgaristan'ı Rusya ve Ukrayna'ya bağlaya- cak olan otoyolun hayata geçirilmesi öngörülüyor. İki ülke arasında aynca ticari, ekonomık, sanayi işbir- liği ve çifte vergilendirmenin önlenmesi gibi konularda beş anlaşma imzalandı. Ozetle, Jelyu Jelev'in ülkemizi ziyareti, Türk- Bulgar dostluğunun güçlenmesine ve iki ülke arasındaki sorun- ların karşılıklı anlayış havası içinde ele ahnmasma önemli katkıda bulunmuştur. DEMÎREL'DEN G-TYE MESAJ: Sırbistan, Bosna'yıtanısın ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Sûley- man Demirel. Napoli'de bugün toplanan Rusya ve G-7 ülkele- rinin liderlerine Bosna-Hersek konusunda bir mesaj göndere- rek Sırbistan'ın Bosna-Her- sek'i tanıması için baskı yapıl- masını istedi. Demirel, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya Izzetbe- goviç ve Hırvatistan Cumhur- başkanı Fnuıjo Todjman ile yapügı temaslar ve Ankara'da Hırvatistan, Bosna, Türkiye dışişleri bakanlan arasında ya- pılan üçlü toplantı sonuçlanna dayanarak bazı görüşlerini ak- tarmak istediğini belirttiği me- sajvnda, şu noktalara dikkat çekti: "Hepimizin, Bosna-Hersek'- in bağımsız ve egemen bir devlet olarak toprak bütünlûğünün idamesini arzu ettiğbnizden kuşkum yok. Bu hedefin, özel- likle Bosna-Hersek'in komşu- lanndan biri olan Yugoslavya Federal Cumhuriypti (Snrbis- tan-Karadağ) tarafından da paylaşılması büyük önem taş»- maktadır. Bu amaçla, bölgede- ki tüm ülkderin birbirterini tanımalan teklifmüz ile ilgili olarak desteğinizi rica ediyo- rum." Demirel, G-7 liderlerinden, insani yardımm yanı sıra sa- vaşta tahrip olmuş alanlann yeniden iman için adunlar atü- masını da istedi. Olayh diplomat geri çekiliyor • Avustralya hükümeti Tûrkiye'den Sydney Başkonsolos Yardımcısı Bilge Erol'un geri çelalmesini istedi. Ankara isteği kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Bfc rosu) - Avustralya hükümeti- nin, Türkiye'den, Sydney Başkonsolos Yardımcısı Bilge Erol'un geri çekilmesini talep ettiği belirtildi. Ankara, Erol'- un bu ülkede diplomatik tea- müle uygun olmayan ve iki ülke arasındaki üişİaleri bozu- cu nitelikteki davranışlar için- de bulunduğu gerekçesiyle Erol'un üç hafta içinde geri çe- kilmesini kabul etti. Erol'un 20 yaşlanndaki kıa Gelincik Erol'un, Türk erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığj evine, bir olay üzerine Avust- ralya polisinin girmesiyle bir- likte meydana gelen olaylar üzerine, Avustralya hükümeti- nin Türkiye'den bir hafta için- de Bilge Erol'u geri çekmesini istediğı kaydedildi. Ancak Dışişleri Bakanı Hüi- met Çetin'in, süre tanınmasını istemesi üzerine, Erol'un üç hafta içinde geri çekilmesinin kararlaştınldığı öğrenildi. Erol'un, Avustralya polisi- nin kızının evine girmesiyle il- gili olarak Türk basınmda yer alan demeçleri ve bu konuyla ilgili sürekli olarak Canberra hükümeti nezdinde girişimler- de bulunarak olay yaratmas- nın iki ülke üjşküerine zarar verdiği kaydedildi. Bilge Erol, daha önce de 8. Cumhurbaşkanı Turgut özal'- ın eşi Semra özal ile takışmış ve uzaklaşünldığı Dışişleri Ba- kanlığı'na, açuğı davayı kaza- narak geri dönmüştü. Erol daha sonra Sydney Başkonso- los Yardımcılığı'na atanmışü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle