09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cazipflyath NCR PCier üstelik üç yügarantili - • Ayrıntılı bilgi için arayın: * 0(212)243 10 69-249 83 84 Cumhuriyet NCRPCahn,kazamn! ATfiT Global Information Solutions 71-M.SAYI21111/ KURUCUSU: YIHHCS HUA (1924-1945) BAŞYAZARI: HAOİR MDİ (1945-1991) 8TBHMUZ1984CIMIU Din, Ticaret ve Siyaset • Demkeîlndevîetve siyaset adamı \ olacağınj iîk soyJeyen din adamı kim? •özal, Nakşiler ve Süleymancılarîa gerçekten yeni bir parti kurabilir miydi? • Laik düzene saldırı \ ders kîtaplannın içerikleriyîe mi sıaırîı? i Özal ve Naksiler • Din derslerinin zonmlu olması öuce kimin aklına geldi? • Aydın din adamı yetiştirmekten dahaçok"şeriat ideolojisi taşıyacak militan hoca" modeli nasıl oluşturuldu? • Yeni gericüer kimdir, ne istiyoriar? Yeni gericiier • 12 Martlann, 12 Eylüllerin ürünü olan yeni geririler medyaya, eğitime, sanayiye, ticarete, orduya vepoîise nasıl sızdılar? • Eğitim ve öğretim sîstemininiçinde imam - hatip okullannın yeri ne? Nasıl sızdılar? E R B İ L T U Ş A L P ' i n y a z ı d i z i s i y a r ı n C u m b u r i y e t ' t e SHFhin Çilleri 'kıırtarma'planı ANAHTAR PARTİ SHP • Çiller'in kuşkulu malvarlığının TBMM'de görüşülmesine bir hafta kala SHP, tüm liderlerin ve yakınlannın da malvarlığının açıklanmasını içeren bir önergeyi Meclis Başkanlığı'na verdi. Muhalefet, SHP önergesinin asıl hedefi saptırarak Çiller'i, dolayısıyla da koalisyonu kurtarma amacı taşıdığmı savunuyor. 14 temmuzda yapılacak görüşmede SHP oylan, Çiller'in kaderini belirleyecek. • 17. Sayfada KARAYALÇIN'DAN ÇİLLER'E SİTEM ÇİLLER ARAFAT'LA GÖRÜŞTÜ • Başbakan Tansu Çiller'in Paris gezisi sırasmda dile getirdiği, Kürtçe ve Lazca televizyon yayınına olumlu baktığına ilişkin açıklaması, koalisyon ortağı SHP tarafından 'samimi' bulunmadı. SHP lideri Murat Karayalçm Çiller'in tartışmaya açmak istediği, Kürtçe ve Lazcanın da içinde yer aldığı 'etnik dilde eğitim ve televizyon* önerisinin kendi programlannda da yer aldığı söyledi. • 5. Sayfada • Başbakan Çiller, Paris]te Filistin Devlet Başkanı Arafat, İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le bir araya geldi. Çiller, Arafat ile yaptığı 20 dakikalık görüşmesinde Gazze ve batı yakasının iman için Türkiye ve Filistin yönetiminin işbirliğinde bulunacağını söyledi. Çiller jsrailli liderle yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin ve baa projelerin ele alındığını açıkladı. m 17. Sayfada Anayasa Mahkemesi, yetki yasasını iptal etti OzeDeştirmeye yine kımıızı ışık •Anayasa Mahkemesi, SHP'li Mümtaz Soyşal ile 90 arkadaşının, 3987 sayılı "Özelleştirme uygulamalannın düzenlenmesiyle, özelleştirme sonuçu doğabilecek istihdamlarla ilgili sorunlann çözümlenmesine ilişkin kanun hükmünde kararnameler çıkanlması amacıyla yetki verilmesine dair kanun"u oy birliği ile iptal etti. •Anayasa Mahkemesi, özelleştirme konusunda hükümete tanınan yetkilerin çok geniş tutulmasını "yasama yetkisinin devredilmesi" olarak değerlendirdi. M6. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY EskiAP'liler Öpgütleniyop... ANKARA - Yaşamın her alanında oldu- ğu gibi siyaset de "boşluk" kabul etmez. Toplumda zemini olan her hareket mutia- ka bir adres bulur. Gerek merkez sağdakı gerekse soldaki yeni arayışları zaman zaman duyuruyo- ruz. Soldaki arayışların bir bölümü üç par- tinin dışına kaydı. Sık sık bir araya geli- niyor, ama çoğu SHP, DSP ya da CHP adı- na değil. Artık, parola "birleşme", işaret "platform"... UArkosıSa.l7,Sü.3'te ^ Haber Servisi - İstanbul neme, tere *e susuzluğa yenik düştii. Kenti uzun sürediretkisialtınaalansıcakha>akütlesininyanısıra>ükseknemoramylabirlik- • 1 1 % te RPB İstanbul Büyûl^hir Beledijea'nin uyguladığı plansız »e düzensiz su kesin- K Offğfthiğ] II *^ e "' insanlan bezdirdi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, ha> a sıcaklığı dün göl- M.öl%MM'wAJ%AM> f # gede ortalama 30 dereceye >ükseldi. Uzmanlar nem oranının da yüzde 60'ların üze- * I J L r i n e Ç^^S" 11 beürterek özellikk nefes darlığı ve benzeri rahatsulık çekenlerin öğle PŞtY filfh saatlerinde evlerinden çıkmamalarını önerdiler. Anne-babalann çocuklannı güneş ışınlanmn dik olarak indiği 12.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkarmama- larmı, sayfiye yerlerinde ise. havuz veya deniz kenannda güneş altında bırakmamalannı istediler. tstanbul'un tükenmek üzere olan yeşfl alanlan, sıcaktan ve rutubetten bitmiş tükenmiş vatandaşlann Uginç görüntülerine sahne oldu. Terhisleriçin zirve gelecek hafta • Içişleri Bakanlığı'nın belli tertipler için terhislerin dondurulması yolundaki istemi, önûmüzdeki hafta Genelkurmay Başkarüığı ile Içişleri ve Milli Savunma bakanlannın kaülacağ] zirvede ele abnacak. Tezkere iznine gönderilen askerlerin de geri çağnlması olasıhğj gündemde. EVRENDEĞER ANKARA - Terhislerin don- dumlup dondurulmayacağı önûmüzdeki hafta netleşecek. Içişleri Bakanlığı'nın bellı ter- tipîerin terhis sürelerinin don- durulmasma ilişkin istemi, haf- ta başında, Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Doğan Göreş, lcişleri Bakanı Nahit Menteşe ve Milb Savunma Bakanı Meh- met Gölhan'ın gerçekleştireceği "askerlik zirvesi"nde karara baglanacak. Bakan Gölhan, 50 binin üzerinde yükümlüyü ilgi- lendiren konuyla ilgili olarak yetkinin Genelkurmay Baş- kanhğı'nda olduğunu söyledi. Gölhan, terhislerin ertelenmesi durumunda, tezkere iznine çağnlabileceğini bildirdi. Mehmet Gölhan, askerlik süresiyle ilgili olarak Cumhuri- yet'in soruîannı yanıtladı. Ter- hislerin dondurulup dondurul- mayacağının henüz netleşmedi- ğini, bir süre daha beklenmesı gerektığini ifade eden Gölhan, şöyle konuştu: "Şu anda Genelkurmay Baş- kanonız burada yok. Onlann kanaatini almadan, görüşünü al- madan bir şey söyiemek müm- kün degil. Yazı geldi diye, yazı olabilir. Onlar fayda mülahaza gönderilen askerlerin de gen MArkasıSa.l7,Sü3'te Güneydoğu'da Hizbullah 9 a ağır darbe • Güneydoğu'da birçok cinayete imzasını atan Hizbullah'ın Menzil ve İlim kanatlan ağır darbe yedi. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda 41 cinayetin faillen ortaya çıkanldı. • Menzdl grubunun askeri kanat sorumlusu Emin Tenşi, işlenen 29 faili meçhul cinayet ile ilgili emirleri kendisinin verdiğini itiraf ederken, örgütün 'davet' ve 'tebliğ' yoluyla İslamı yaymayı hedeflediğini anlattı. • Diyarbakır'da düzenlenen operaşyonda, örgütün İlirn grubu askeri kanat sorumlusu İhsan Baran'la birlikte 11 tetikçi de yakalandı. • 17. Sayfada Atina, Türk diplomatlan korumuyor • Yunan hükümeti Atina'daki Türk Büyükelçiliği görevlileri için 'caydına' önlemleri almamakta direniyor. Yunan makamlannın, kendileri ile görüşen Türk Büyükelçihği yetkililerine "Biz öyle önlemler aldık ki siz göremezsiniz" dediği öğrenildi. M 17. Sayfada 'Yunanistan terörekarşı iktidarsız' • Yunan terör uzmanı George Kassimeris, ülkesinin terörle mücadelede sınıfta kaldığıru öne sürdü. Kassimeris. "Yunan devletinin terörle mücadeledeki iktidarsızlığının bir benzeri dünyadayok. 17 Kasım'ın terör eylemleriyle mücadelede Yunanistan, bir ulusal stratejiye sahip değil. Yeterli eğitimden yoksun Yunan polisi, teröristlere karşı savaşta etkili olarruyor" dedi. • 17. Sayfada 3. BİNYIL'A DOĞRU Rus ozan VOZNESENSKY İ.S. 3000, kitabın ölünıyılı olacak Mimarlık eğıtımı görmüş olan ve "post-avangarde" şunnin "papa"sı kabul edilen Andrei Voznesensky "Yazüı metnin doğuşunu İ.Ö. 3000 yılı kabul edersek 'sıhırlı dıze' yasasına göre, İ.S. 3000, kitabın ölüm ydı olacak" kehanetınde bulunuyor. Rus "Pen Klübü" Başkan Yardımcısı olan Voznesensky, Cumhuriyet'e yazdığı makalesme neden "Sihirli Dize-XX (ya da 2002?)" başhğınj kovduğunu şöyle anlaüyor: "Mimarlık enstitüsü sınavında bizden Av asofy a'nın v atay ve düşey kesitinin ezbere çizimi so- ruJdu. Sınava hazırlanırken bir kağıda bu yapınuı mermer v aftiz kurnası üzerine kazımnış yazılarının kopyasını çekmiştim: •Nısponanomımatamımonanop sın'.. Y'alnızca v üzünüzü kirden değil, kendinizi de günahlarınızdan arındırın... Sağdan sola ve soldan sağa okunduğunda aynı olan bu sözcük, insanlık tarihinin ilk 'sihirli dıze'lerinden biri sayılıyor." Ünlü ozan, yaasında "sihirUdize" varsayımından hareketle Rus devrim tanhı ile yüzyılımızın son günlen arasında şöyle bir kurguyu yaratıyor: "Tarihin birbirine dolanmış metnini tararken 'sihirli dize" yasasını daha somut bir biçimde kavTayabiliyonnn. 1905-1917 de>rimaçığı, 1983 (belki de 1995'e uzanan) karşıt açık ile bakışıklı olup arada yüzyüın sonuna dek 5-17 yılhk eşit bir zaman dilimi kaİmaktadır." Voznesensky, bu arada Nazım Hikmet'ın şürinın dünyadakı konumunu şöyle değerlendınyor:"Y üzyılunızın şiiri, Doğu ve Batı'nm düşûnce sürecini bir odakta toplamaya çaltşıyor. Nazım Hikmet, bizim için Doğu ve Batı öncülüğünün bir bütün olarak sergilenmesidir." "TûrkiveMe bir im ya da bir harfin mimarlığa nasıl dönüştürüldügünü anlatrnaya gerek yok. Kuran'ın ilk harfı elif. minareye dönüşmüş. Işte şu anda ürettiğim 'videoşiir' bu türde bir şey" diyen Andreı Voznesensky "İstanbul Bienali" için yaptığı "Paskalya Yumurtası"nın ilginç öyküsünü de anlaüyor. VOZNESENSKY'nİn yaziSI • Jttlev'ln lliyetl Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın bugün Ekzarklığa gidecek olması, soru işaretleri yarattı. GONSBJ mUY't» fttlMPİ U8. Sayfada ALTjM Dün 21.409.66 Oncekı 20.509.25 31.000 19.700 Dün 376.600 Oncekı 377.500 Yahya Demlrel'e tesllm ol' CağNSI Şekerbank'ı dolandırmaktan hapis cezasına çarptırılan Yahya Demirel'e 'teslim ol 1 çağrısı yapıldı. •//. Sayfada Cüney Yemen kaybettl Başkent Aden düştü, liderler kenti terk ederken yüz binlerce Adenli panik içinde m 9. Sayfada Büyük depremln 10O. yilindayiZ Istanbul'daki en büyük sarsıntı 10Temmuz1894yılındaolmuştu. Yüzyıl önceki depremde özellikle kentin tarihi yarımada bölgesinde büyük yıkımlar yaşanmış, Haliç'teki gemiler bile birbirine çarparak hasar görmüşlerdi. MArka Sayfada Plstlerln yeni kralıABD n atiet Leroy Burrell, isviçre'nın Lozan kentindeki yarışta, 100 metrede 9.85' Iik bir derece yaparak 'rüzgarın oğlu' Carl Lewis'in rekorunu sildı. MSporda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle