12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8TEMMUZ1994CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 6 milyarlık hırsızlık olayı • İZMİR (AA) - Dışişleri eski bakanlanndan Faüh Rüştü Zorlu'nun km Sevim Zorlu'nun evinden, iki yü önce 6 milyar lira değerinde mücevher çalan kişinin, apartman kapıcısı ile eşi olduğu ortaya çıkü. Çaldıklan mücevherleri Izmir Kuyumcular Çarşısı'nda satmak isteyen kapıcının eşi ile kardeşi gözlem altına alındı. Trafik canavarı • AJNKARA(ANKA)- Gazeteci-yazar Teoman Erel 'in de trafık kazasında hayatını kaybetmesiyle "trafık canavan"na yönelik önlemler ve can kayıplannı bir kez daha gündeme getirdi. Içişleri BakanlığYndan edinilen verilere göre, geçen yılöOO bin 444 kişi trafik kazalannda yaşamını yitirdi. 103 bin kisi de varalandı. ölümle sonuçlanan trafık kazalannın yüzde 90'ı şehirlerarası karayollannda gerçekleşti. Lufthansa, yeni kargo ofisinde •Haber Merkezi- Havalimanındaki ofıs ve hizmet yetersizliğine kalıcı çözüm olarak Lufthansa Cargo, havalimanındaki ofısinin yanı sıra Florya'daki yeni ofısini de devreye soktu. Kargo operasyon ve •ithalat-ihracat işlerini havalimanındaki ofısinde yürütecek olan Lufthansa Cargo'nun Florya'daki ofısinde ise genel müdürlük, satış ve rezervasyon birimleri yeralacak. Öğrenci olayları • ANKARA (UBA)- Gazi Üniversitesi İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi'nde salı günü sol görüşlü bir öğrencinin dövülmesi ile başlayan olaylar büyüdü. Dövülen öğrencinin hastaneye kaldınlmasından sonra sol görüşlü öğrencilerin sağ görüşlü iki öğrenciyi tartaklamasmdan sonra olaylann büyümesi ûzerine okul binasını abluka altına alan güvenlik güçlerinin 30 sol görüşlü öğrenciyi gözaltına aldığı bUdirildi. Moğııltay'aDISKsııçlaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı DÎSK Genel Müdürlüğü yapmakla suçlayan Türk-lş, bakanhk önüne siyah çelenk koydu. Belediye işçileri de bakanı protesto etti Ynrt Haberieri Servisi - Türk-İş Ge- nel Başkanı Bayram Meral, yönetim kurulu üyeleri, baa sendika başkanlan ile Belediye-lş Sendikası'na üye işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ı, protesto ederek bakanlığırun önüne siyah çe- lenk koydular. İstanbul'da da belediye işçile- ri Bakan Moğultay'ı Bölge Mü- dürlüğü'ne şikayet ettiler. Bu arada Adana belediye işçileri Ankara'da kendilerini dinleye- cek bir ANAP'lı yetkili arayışı- nı sürdürüyor. Ankara'da dün Türk-lş'in önünde toplanan bine yakın belediye işçisi Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ile diğer sendika başkanlannın öncülü- ğünde 30 adım yürüyerek Çalı- şma Genel Müdürlüğü önüne geldiler. Burada genel müdürlük önü- ne siyah çelenk koyarak, "Çab- şma Bakanbğı ÖtSK Genel Müdüriüğü" pankartı asan topluluk attığı sloganlarla Mo- ğultay'ı ve bürokraüannı istifa- ya çağırdı. Bakanı istifaya çağırdılar kum edilecektir" Belediye-lş Sendikası Genel Sekreteri Kasun Yonıİmazbaş bir basın açıkla- ması yaparak, İstanbul Büyükşehir Be- lediyesi ile bağlı işletmeleri birbirinden ayırarak çoğunluk ve yetkili sendika tespiti yapılmasının 2822 sayılı yasanın 3. maddesine aykın olduğunu ileri sür- dü. Yomlmazbaş, "Sayın Bakan yetki- sini kötüye kullanmış, yasal belgelere itibar eöneden verdiği bu kararla ba- kanlığını şaibe altında bırakmıştır. Bu İstanbul Haber Servisiıniz'in bildirdiğine göre Büyükşehir Belediyesi'yle, belediyeye baâlı İSTON, İSPAK. İSFALT, IS- MER ve BELBIM şirketlerin- de ayn ayn çoğunluk tespiti yapdması ve Büyükşehir Bele- diyesi'nde yetkinin DİSK'e bağlı Genel-Iş Sendikası'na ve- rilmesi Sendika ile üye işcilerin tepkisine yol açtı. fşçiler dün öğle saatlerinde Belediye-lş Sendikası Genel Merkezi önün- de toplandılar. Sık sık "Mofultay fctifa" slo- ganı atan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı İstanbul Bölge Müdürlüğü bi- nasına kadar yürüyerek, dilek- çelerini bıraktılar.Dilekçede şöyle denildi: "Sayın Bakan, yasalan ge- nelgelerimizi yok sayarak, yanbş bir terrihle toplusözleş* me hakkmuzı başka bir sendi- kava vermek istediniz. Yanuş besap Bağdat'tan döner. Bu uy- gulamana yargı karanyla mah- Eski Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı tkram Mihyaz'ın İzmir'deki cenaze töreninde 'Mih- yaz'ın katili kontrgerilla' sloganı atıldı. Mihyaz'ın faili mechul cinayete kurban gitmesi tstan- bul'da da kınandı. (Fotoğraf: AHMET ŞIK) tkram Mihyaz toprağa verildi tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Bornova'run Yaka Köyü yakınlannda "faili meçhul cuıayete" kurban gjden eskı Tüm Bel-Sen 2 No"lu Şube Baş- kanı tkram Mihyaz dün toprağa verildi. Konak Belediyesı önünde düzenlenmek istenen törene İz- mir Valiliği "trafiğin aksanlacağT gerekçesiyle izin vermedi. Pobsin çok sıkı önlem aldığj törende "MDıyaz'm katili kontrgerilla" sloganı auldı. Mih- yaz'm öldürülmeşini protesto etmek için dün, Tüm Bel-Sen'in İstanbul Aksaray'daki merkezi önünde çok sayıda memurun kaülunıyla bir basın açıklaması yapıldı. Sen'in İstanbul Aksaray'daki merkezi önünde bir basın açıklaması yapıldı. İstanbul Haber ServisT- nin haberine göre, çok sayıda memurun katıldığı basın açıklamasında, "Karanuğuı her geçen gün ko>iılaşnnWığı ülkemizde düşünen, yazan ve örgiit- lenentere yönelik tahammülsüzlûgün bir örneği daha yaşandı" denildi. Tüm Bel-Sen Genel Merkez yöneticisi Veli Bay- dur'un okuduğu açıklamada şöyle denildi: "De- mokratikkşme iddiasında olan koalisyon hükümeti- nin açıklamasından sonra onlarca emekçi şu veya bu biçimde katlediMi. Demokrasi karşıtı gizli cinayet Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mor- şebekesinin işlediği cinavetJere son veriei hiçbir hını- gu'ndan ahnan Mihyaz'ın cenazesi Karabağlar magirilnıezkensermaye\eonuntenısUci.sisi)asiik- Eski Çamhk Mahallesi Mevlana Camii'ne götü- rüldü. Aralannda Balçpva Belediye Başkanı Mus- tafa Şentûrk'ün de bulunduğu yaklaşık 500 kişi ce- naze törenıne katıldı. İkram Mihyaz'ın, kimliği be- lirsiz kişilerce kaçınldıktan sonra işkence edilerek öldürülmesini protesto etmek için dün, Tüm Bel- tidann, emekçUere >e ezilen halklara \önelik baskı >e saldınlann yoğunlaştığı bir dönem \aşıyoruz. Kimsenin .vaşam garantisi ounadığı açıktır. Sıranın bizlere gelmesini istemi>orsak tüm demok- rasi güçkrinin bu cinayet şebckesinc tavır alması kaçmıbnazdır."' yanljş uygulamasından dolayı Moğul- tay'ı istifaya davet ediyoruz" dedi. istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yetkinin Genel-İş Sendikası'na verildi- ğini öğrendiklerini belirten Yomlmaz- baş, yazılı tebliğin ise henüz ellerine ulaşmadığmı kaydetti. Gebze'de direniş Gebze Belediyesi'ndeki dire- niş 28. gününü doldurdu. Mu- habirimiz Ercan Erestin'in ha- berine göre Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Ka- zan, Genel-İş ve Tüm Bel-Sen sendikalan yetkilileriyle önceki günkü görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Kazan, "Be- lediye Başkanı Ahmet Penbe- güllü üç gün içinde belediye medisini tek gündenüi olağa- nüstii toplantıya çağıracak. Penbegüllü, işten çıkartma ka- rarını tek başına >ermediği için sonınun karara bağlanmasında belediye meclis üyderine dantşacak" dedi. Öte yandan Gaziantep Ana- kent, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinde çahşan toplam 5 bin işçiyi kapsayan toplusöz- leşme görüşmeleri uyuşmazlık- la sonuçlandı. İşçiler greve çıkmıyor DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Hakkı önal AA'ya yaptığı açıklama- da işverenlerin ekonomik kriz gerekçesiyle işçileri açlığa mah- kum etmeye çalıştıklannı öne sürerek. "Ekonomik krizi, işçi haklarının verilmemesi için ge- rekçe olarak kabul etmiyonız" dedi. Toplu iş sözleşmesi gö- rüşmelerinde anlaşma sağlana- maması üzerine bir süre önce grev karan asılan Sakarya'nın Akyazı ilçesi Belediyesi'nde yapılan oylamada da, işçiler greve çıkmayı kabul etmedi. Bu arada Diyarbakır Büyük- şehir Belediyesi ile Belediye-lş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri- nin de tıkanma noktasına geldi- ği bildirildi. Belediye-İş Sendi- kası Başkanı Vezir Perişan, gö- rüşmelerin tıkanması nedeniyle arabulucu talebinde bulu- nacaklannı söyledi. HAFTAYABAKIS AHMET TANER KIŞLALI Dayanışma Nasıl Olmalı? Bir yazar için en tatsız şey, yanlış anlaşılmaktır. Düşündüklerinizi yazarsınız. Benzer düşürtcelere sa- hip olanlar paylaşırlar, farklı düşünenler de karşı çıkar- lar. Bu sağlıklıdır. Demokrasinin gereğidir. Ama benzer düşündüğünüz, kendinizi dayanışma içinde hissettiğiniz insanlar size karşı çıkıyorlarsa.. Ora- daki yanlışlığı bulmak gerekir. Ya siz kendinizi yanlış anlatmışsınızdır ya da onların, yanlış anlamak için 'özel' nedenleri vardır! • • • Geçen haftaki yazılarımdan birinde şöyle bir bölüm vardı: "Sınıfsal dayanışmanın yerini mezhepsel ya da böl- gesel dayanışmalar aldı.. Partinin oy aldığı kitleler ile örgütü birbirine yabancılaştı.. Sınıfsal endişelerden uzaklaşıldıkça, belediyesel olanaklan paylaşma endi- şeleri öneçıktı.." Sözünü ettiğim parti SHP idi. Önce "ısmini vermeyen' bir okurdan uzun bir telefon geldi. "Bir kişi de yanlış anlamış olabilir" diye fazla üze- rinde durmadım. Ama sonra aldığım "zehir zemberek' bir mektup işi değiştirdi.. Yazımdaki -bana göre çok açık olan- satırla- ra farklı gözlükle bakan başkaları da olabilirdi. Sayın Ozcan GayreHI, mektubunda şöyle diyordu: "Asırlarca önce sürü yaşamından bireyliliğe geçmiş olan bir topluma (mezhebe), parti değilpartileşmeyi bile çok görmenizi aydın kişiliğinizle çelişki olarak nitelendi- riyorum.. Çok kısa değindiğiniz için, bu mezheple ilgili fikirlerinizi net algılayamama rağmen, o mezhepten in- sanları sadece oy deposu olarak görüp, taban veya ta- vanda olmalannı Içinize sindiremediğiniz izlenimleri alıyorum..." Ama -içi rahat etmemiş olacak ki- mektubun sonuna küçük bir not eklemeyi de ihmal etmemişti: "Fikirleriniz anladığım gibi olmayabilir, ama ben yazı- nızdan bunu çıkardım. Eğer farklı düşünüyorsanız, yazı- lannızla kafamdaki bu imajı değiştirebitirsiniz." • • • Gerek geçmiş siyasal yaşamımda, gerekse bir yazar vesiyasetbilimci olarak, 'Aleviler ve Alevilik'üzerindeki görüşlerimi -her firsatta- 'çok net' olarak açıkladığımı sanıyorum. Türkiye'de Aleviler, laikliğin de demokrasinin de gü- vencesini oluşturan toplum kesimlerinin başında yer alı- rlar. Bağnaztığın değil hoşgörünün simgesidirler. Ortadoğu'nun Şiileri ile Türkiye'nin Alevileri arasın- daki fark, Anadolu'daki kültür birikiminin farkıdır.. Ana- dolu insanınm inancının 'korku'yadeğil 'sevg/'yedayan- masının farkıdır. Bin yıllık bir kültürel etkileşimin farkıdır!. Ve laikliğe ve demokrasiye bağlılıkları, Alevileri her zaman Atatürk ün kurduğu parti içinde vazgeçilmez bir öğe konumuna getirmiştir.. (Bu düşüncelerimden dolayı Alevi dostlardan aldığım kutlamaveteşekkürlerde henüz gerilerdekalmış değil!) Bir partinin ya da hareketin tabanında bu ölçüde önem taşıyan bir toplum kesimi, elbette ki o partinin tavanında da önem taşıyacaktır! UArkası U.Sayfada İstanbul'daki yerel seçimler ve ANAP'ın son durumu Üç partinin ağır toplan tartışacak: MELİH I BURHAN I AYTAÇ GÖKÇEKIÖZFATURA " ^ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAMk| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAML™ Fatih Karaca'nın yöneteceği açıkoturum bu akşam saat 21.00'de CANLI YAYINDA Verso Siyasal Araşürmalar Şirketi Başkanı Dr. Erhan Göksel canh telefon bağlanüsıyla, istanbul seçimlerini ve ANAFın şansını yorumluyor. HALKINTELEVIZYONU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle