12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
\ CumhuhyeC hntivaz sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Koordinatörü. Hikmet Çetinkaya • Genel Yavın Danışmanı. Orhan Erinç • Yazıişlen Müdürlen İbrahim Yıldız, DinçTayanç(Sorumlu), • Haber MerkezıMü- dürü: Hakan Kara Dış Haberler: Ergun Balcı • Ekonomı: Bülent Kızanlık • İstıhbarat Yalçın Çakır • Yurt Haberlerı: Mehmet Saraç • Makaleler. Sami Karaören • Spor Abdülkadir Yücelman • Düzeltme Abdullah Yazıcı Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav • Hdber Mudüru Doğan Akın AtatürkBul- varıNo 125, Kat 4, Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020 (7 Hat). Tclex. 42344, Fax: (4)4195027 •İzmır TemsılciM Serdar Kızık, H Zıva Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220 Tele\ 52359, Fax 4419117 »Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu İnönu Cd 119 S No. 1 Kaf 1. Tel-352255O-35226OI-3522492. Tele\ 62155. Fax. 3522570 Muessese Müduru Erol Erkut #Koordma- tor Ahmet Konıisan • Muhasebe Bülent Ye- ner •ldare Hüseyin Gürer •Işletme önder Çelik •Bılgı-İşleni NaflJnal »BılgısayarSis- tem: Mürihet Çiler •Reklam Reha Işjtnum >a)nnü)an>eBasan: YemGûn Haber Ajansı. Basın\eYa>!ncılık A Ş TurtcocağıCad 39 41 Cajaloglu 34334la PK 246 isUnbul Tel (0 ;U)5l20505(a)İMOTCİCT 222J6. FJ< (0 212)51 'S595 8TEMMUZ1994 Imsak:3.35 Gûneş:5.32 Öğle: 13.14 İkindı: 17 13 AJcşam: 20.45 Yatsı: 22.34 Çağdaşyaşam ve çevrepaneli • Haber Merkezi- Bahçelıevler Kültûr Merkezi'nde yapüan 'Çağdaş yaşam ve çevre' konuJu panelde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut, yerel yönetimlerin temel amacırun. yaşam standartlanru geüştirid projelere veçevre sağhğını arttıncı önlemlere özenle sahip çıkmak olduğunu söyledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkaru Türkan Saylan da "'Çağdaş yaşamın ve çevre sağlığının gelişimi eğitimle mümkündür" dedi. Panelde konuşan ünlü sanatçı veçevreci Ediz Hun da dünyayı tam anlarruyla sevmek gerektiğini vurgulayarak, 'Çevre sağbğjnı geliştirid üç öğe eğitim, sevgi ve ahlakür"dedi. 4 yaşmdaki ikizler yangında öldü • tstanbul Haber Servisi- Bahçelıev ler'de üç ahşap evde çıkan yangında 4 yaşındaki ikiz kardeşleröldü. Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi'nde Hıdır Dağtakin'e ait ahşap evde bilinmeyen nedenJe yangın çıktı. Kısa sürede genışleyen yangın, bıtişik ahşap evleri de sardı. Anne Fevziye Dağtekin'in. yangından önce 4 yaşlanndaki ikiz çocuklan Özge ve FTdan'ın üzerlerine kapıyı kilityerek evden çıkması üzerine evde mahsur kalan çocuklar yanarak öldüler. Olay yerine gelen Kocasinan ve Bakırköy itfaiye gnıplannm müdahalesiyle yangın söndürüldü. Söndürme çahşmalan sırasında bir itfaiye eri de dumandan hafif zehirlendı. Yangın sonucu üç ev tamamen yanarken olay yerine gelen anne baba sinir krizleri geçirdi. Kalan sağlar İspanyollamndıp • PAMPLONA (Reuter) - San Fermin Festivali, bu yıl da kanlı başladı. İspanya'nınPamplona kentinin ana caddelerine salınan boğalann yanında yöresinde koşuşturanlardan biri öldü, yedisi yaralandı. Festival sonuna kadar, bu bilançonun daha da artması bekleniyor. (Telefoto: DESMONDBOYLAN) Değiştirtlenkalple 23 yıl yaşadı •CAPETOWN(AA)-Dünyada, kalp nakli geçirdikten sonra en uzun süre yaşayan kişi olan Güney Afrikalı Dirk Van Zyl, 68 yaşında öldü. Zyl'in oğlu Coenie, kalp naklinin öncüsü Dr. Christian Barnard tarafından Cape Town'daki bir hastanede 23 yıl önce ameliyat edilen babasının şeker hastalığından kaynaklanan bir kalp krizi nedeniyle öldüğünü söyledi. Coenie. halen Yunanistan'da bulunan Dr. Barnard'ın, "bir numaralı hastasını kaybetmekten üzüntü duyduğunu ve krizin muhtemelen şeker hastalığından kaynaklandığıru söylediğini" belirtti. Alman gazeteciler Antalya'da • ANTALYA (AA) - Alman gazeteci Bngıtte Von Gehlen, Avrupa'da sokakta yürümenin, Türkiye'de tatil yapmaktan daha tehlikeli olduğunu söyledi. Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti, Türk turizminin tanıtımı amacıyla 11 Alman gazeteciyi Antalya'ya getirdi. Grupta bulunan, ExoelJent Turizm dergisi muhabiri Brigitte Von Gehlen, Türkiye'ye ilk kez geldi&ni belirterek "Avrupa'nın her yerinde, her zaman bombalar patlıyor. Avrupa'nın sokaldan, Türkiye'den çok tehlikeli" dedi. 10 Temmuz 1894 depremi, îstanbul'daki son büyük sarsıntıydı Büyükyıkımın100.yılındayızOKTAYEKİNCİ "Petits-Champs ve Taksün'deki belediye bahçelen ve mezarlıklar, her smıf ve tabakadan insanla kanşık alaca bulaca bir kalabalıkla doldu. En yüksek suuftan kaduılann, saç baş dağınık. ürküntü içinde veya üst- lerinde yalnızca bir sabahlık, bir kombinezon veya jiponla kaçtıldan görülebiliyordu. Her yerde çığhklar, gözyaşlan, ağlamalar, sinir krizleri, bayılmalar, Tann'ya, Meryem'e ya- karmalar duyuluyordu..." Bundan tam 100 yıl önce, 10 Tem- muz 1894'te Istanbul'un alünı üstü- ne getiren depremle ilgili yukandaki gözlemler, dönemin ünlü Fransızca gazetesi Moniteur Oriental'ın 11 Temmuz 1984 tarihli baskısında yer alıyor. Afife Batur'un kaleminden tstanbul derg&nin son sayısında (Temmuz 1994) yayımlanan 1894 depremine ilişkin bu gözlemlerde, insanın hayal gücünü zorlayan çar- pıa anlatımlara da rastlaruyor: "Sarsuıtı ve şok denizde de duyul- du. Sular önce Asya yakasında Sala- cak'tan Kartal'a, Avrupa yakasında da Saravburnu'ndan Yeşüköy'e ka- dar olan sahilden ivice uzaklaştı, son- ra dev bir dalga halinde geri geldi. Karaköy ve Azapkapı köprüleri bile sular aJtında kaJdı. O sırada köprii- den geçenler, boğulacaklannı sandı- l "lar..." Tarihi yanmada yerle bir 10 Temmuz 1894 depremi, kuş- kusuz salt insanlann bahçelere fırla- ması ya da denizin olağanüstü ka- barmasıyla iz bırakmadı. Kayıtlara göre toplam 17-18 saniye içinde ardı ardına üç büyük sarantıyla gerçek- leşen ve en büyük tahribaUnı da 9 saniyelik ikinci sarsıntı sırasında ya- ratan bu deprem, örneğin Kapalı- çarşı'da olduğu gibi birçok önemli binanın da yıkılmasına ve çok sayı- da insanın ölmesine yol açmışti. Ga- lata-Beyoğlu bölgesiyle Boğaziçi köylen bu felaketten fazla zarar al- madan kurtulurken tarihi yanma- dada özellikle Edimekapı, Fatih, Topkapı ve Balat semtlerinde büyük hasar olmuş, Adalar bile önemli tah- ribatla yûz yüze kalmıştı. İstanbul • Uzmanlara göre 100 yıl sonra yinelenmesine "yüksek olasılık" şeklinde bakılan 10 Temmuz 1894 depreminde, İstanbul'un özellikle Tarihi Yanmada Bölgesi büyük yıkımlar yaşamış, Haliç'teki gemiler bile birbirine çarparak hasar görmüşlerdi... öylesine büyük bir şok yaşadı ki yi- ne Afife Batur'un vurgulamasıyla kentin rasathanesine. dönemin en gelişmiş sısmografının saün alınma- sı da bu depremin ardından gerçek- leşti. Osmanlı, geç de olsa "biliıne olan gereksinmeyi", böylesi bir "kı- yametten" sonra kabullenebilmiş- ti... 1894 depremının hemen ardın- dan, bu büyük sarsıntının ve sonuç- lannın irdelendiği bilimsel bir top- lantının İstanbul yerine Paris'te ger- çeklesmesi de ilginç olsa gerek. 25 Temmuz 1894'te İstanbul'a ge- len ve 15 gün süreyle depremin izle- rini inceleyen Atina Rasathanesi Müdürü Eghinitis'in raporu, 20 ağustosta Paris'te toplanan uzman- larca enine boyuna tartışılmışü. Bu- gün bile, özellikle istanbul'a ilişkin deprem araştırmalanndâ en önemli kaynaklararasında yeralan "Eghini- tis Raporu" depremin Sultanahmef- ten Edimekapı'ya uzanan plato üze- rinde yoğunlaştığına dikkat çeki- yordu. Mercan Yokuşu'ndan fışkı- rmaya başlayan "kükürtJü su" ıse kentin yeraltı özelükleri açısından önemli bulgular arasmdaydı.. ...Ve bugünkü İstanbuJ Bu büyük depremin 100. yılında- ki İstanbul'a bakıldığında, mühen- dislik ve mimarbk alanındakı onca ilerlemeye ve özelb'kle yapı teknolo- jisindeki büyük gelişmelere karşın, olası bir eşdeğer şiddetteki sarsıntı- nın 1894 Temmuzu'ndan çok daha büyük bir felakete neden olabilece- ğini söylemek. "kehanet" sayılmasa gerek. Bilim çevrelerinin "yüzde 30'un ûzerinde" olasılık tanıdıklan böylesi bir tehlikenin can kaybı açısından en büyük riskini hiç kuşkusuz "ka- çak yapılaşma" oluşturuyor. Özellikle 80'li yıllardan sonra salt poliük beklentiler için değil, ayru anda "ekonomik beklentiler" için de süreklı göz yumulan ve "ünar afla- nyla" yine sürekli teşvik edilen ka- çak yapılaşma, denetimi yapıJama- yan projelerle veçoğunlukla da "pro- jesiz olarak" gerçekleştiğinden dep- reme karşı hıçbır teknık önlemi bu- lunmayan "güvencesiz binalar" ya- ratıyor Son tahminlere göre de 27 Mart yerel seçımlerindekı "hoşgörû orta- mıyla" istanbul'un artık yüzde 65'- ini oluşturan bu tür kaçak ve dene- Umsiz yapılaşmamn olası bir dep- remde yaratacağı ölü sayısını, uz- manlar en az 50 bin olarak hesap- hyorlar. Öte yandan yine İstanbul genelinde artık "azınlıkta" bile kal- salar, ruhsatb inşaatlarda da bu kez Refahlı belediyelerin meslek odası denetimini "devre dışına" çıkarma- ya çahşmalan, tehlikenin boyut- lannı daha bir arttınyor. Çünkü odalar inşaat projelerini denetler- ken özellikle depreme karşı "resmi kuralların üzerinde" önleniler geti- ren teknik koşullan uyguluyorlar. Yapı mahyetini belli oranlarda arttıran bu koşullan hoş karşılama- yan kimi yap-satçı müteahhit çevre- ler ise Refahlı belediyelere baslu ya- parak "oda denetiminden kurtulma- ya"çalışıyorlar... Bakalım bu "aymazlık" daha ne kadar sürecek ve milyonlarca insan, yağmaya prim veren bir çağdışı si- yasetin yarattığı "yaşamsal tehlikey- le" daha ne kadar karşı karşıya ka- lacak?.. Umanz yetkililer, artık "başıboş- lukla demokrasiyi" birbirine kanş- ürmazlar ve kural dışı yapılaşmaya özgürlük tanıyan tüm politikalan terk edip depreme karşı en etkili ön- lemin "bilim ve uygarlık" olduğunu kabul etmeye başlarlar. 1894'ün 100. yılında, tek umut bu görünüyor... Olası bir depremde tstanbul için en ciddi tehlikeyi, kentin yüzde 65'ine yayılan kaçak ve denetimsiz yapılaşma oluşturuyor. Deprem oiosıhğıyüzde30'unüzerindeBayındırhk ve İskan Bakanlığı'nın 1972 yılında yürürlüğe koyduğu Türkiye Deprem Bölgeleri Hari- tası'nda, İstanbul ve çevresi "ikinci derece tehlike bölgesi" içinde göste- riliyor. Bu nedenle de 'kaçak olma- yan' ve kurallara uygun düzenlen- mış projelerle inşa edilen hemen tüm 'nıhsatlı' yapılar, ikinci derece tehli- ke bölgesi için öngörülen deprem statiği koşullannı içeriyor. Oysa İnşaat Mühendisleri Odası'n- ca 1991 yılı mayıs ayında düzenle- nen "İstanbul ve Deprem" konulu sempozyuma katılan hemen tüm bi- lim adamlan, bu saptamanın doğru olmadığıru ve İstanbul'un "birinci derece" deprem tehlike bölgesinde sayılması gerektiğini vurgulamı- şlardı. özellikJe tarihteki büyük depremlerin dönemsel özelliklerine ve bölgenin özgün jeolojik yapısma dikkat çeken mühendisler, son bü- yük sarsmtının yaşandığı 10 Tem- muz 1894'ün "yüzüncü yılında" ben- zer bir deprem olasıbğmı yüzde 32.6 olarak hesaplamışlardı. İS 325'ten 1894 yılına dek. İstan- bul kenti 9 ve 10 şiddetlerinde 12 bü- yük depremle sarsıldı. Bunlar arası- ndaki en kısa zaman arahğı 47 yıl, en uzun zaman aralığı 358 yıl. orta- lama zaman aralığı ise 143 yıl oldu. Yine "İstanbul ve Deprem Sempoz- yumu"nun sonuçlanna göre, 9 şıd- detindeki bir depremin gerçekleşme olasıbğı 1994 yümda yüzde 30'u ge- çerken 21. yüzyılın ilk yansında aynı olasılık yüzde 85'e dek tırmanıyor. Buna karşın kentleşme ve yapılaş- ma kalitesindeki "depreme da- yanıklıük" düzeyi ise özellikle kaçak yapılaşma ve "denetienmeyen proje ve inşaaüar" yüzünden hızla aşağıya düşüyor. Ya deprem olursa? İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Prof. Dr. • 1894'tekineeş şiddette bir depremin kaçak kentleşmeyle büyiiyen bugünkü İstanbul'da yaratabileceği tablo şöyle:100bin apartmanda çökme, 40 bin ölü, 3 milyonevsiz... Atilla Ansal'ın bu soruyu yanıtlaya- bilmek için geliştirdiği "deprem se- naryosu" oldukça çarpıcı rakamlan içeriyor. Ansal'ın. inşaat istatıstıkleri ve betonarme yapılara ilişkin verilere dayanarak yaptığı çahşmasında, 9 şiddetindeki bir depremin İstanbul'- daki 600 bin betonarme yapıdan 100 bininde ağır hasar. 200 binınde orta ve 300 binınde az hasar yarata- cağı belirleniyor. Buna göre ölü sayısı 40 bin. yaralı sayısı en az 100 bin olarak tahmin edılıyor ve 3 mıl- yon kişinin de evsiz kalması kesın görünüyor. İstanbul Üniversitesi Mühendis- lik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Oğuz Gündoğdu özellikle Beylikdüzü bölgesindeki yeni yapılaşmaya dikkat çekiyor. Aynı zamanda Jeofizik Mühendis- leri Odası İstanbul Şube Baş- kanlığı'nı da yürüten Dr. Gündoğ- du, Büyükçekmece Beylikdüzü he- yelan bölgesine çok yakın bir alanda inşa edilen binlerce konutluk yük- sek apartman bloklannın "ikİDCi de- rece" deprem bölgesi koşullanna göre projelendırilmiş olmasını bü- yük bir "risk" olarak değerlendiri- yor. inşaat ve jeofizik mühendisliği çevrelerine göre, daha geç kalınma- dan, İstanbul bir an önce "birinci de- rece tehlikeB" deprem bölgesinde sayılmah ve tüm proje ve hesaplar, artık buna göre yapılmaL Öte yandan kaçak ve "projesiz" yapılaşmaya kesınlikle göz yrjmul- mamalı ve bu sorun sıradan bir "ünar suçu" olarak değil. insan ya- şamını doğrudan ılgilendiren bir "kitlesel öliim tehlikesi" düzeyınde ciddiye alınarak üzerine gidilmeli. Projeler ve hesaplann ruhsat öncesındeki bilimsel ve teknik dene- timleri ise "uzman meslek odaları- nca" yapılmalı. İmar koşullanna uygun olsa bile depreme yönelik ye- terlı donatı ve Önlemleri taşımadıgı saptanan projeler kesinlikle onay- lanmamalı. İnşaatlann denetiminde ise yine meslek odalanyla yerel yönetimle- rin teknik işbirliği sağlanmalı, proje- sine aykın inşaata izin venlmeyerek depreme karşı korunma, rastlantıla- ra bırakılmamalı... 1894 yılıraporlarmdadeprem ve İstanbul J£Z- , ' f , /a Sultan Abdülhamit tarafından depremden hemen sonra davet edilen Atina Rasathanesi Müdürü Egbinitis, KandıUi Rasathanesi Müdürü Coumbary ve yardımcısı Emil Lacoine ıle birlikte aynnülı gözlemler yapar. Sonunda bır "izoseist (eşşıddet)) baritası" da düzenleyerek raporunu Abdülhamit'e sunar. Depremin merkezi, Yeşflköy'ün 8 km güneydoğusunda, deniz altındadır. Eghinitis Raporu'nda yer alan bilgilerin bazılan şöyle: Sarsınnlan Depremın ilk şoku. kuzeydoğu-güneybatı yönünde 4-5 saniye sürer. Ikina ve çok şıddetli şokun süresi 8-9 saniyedir. Üçüncüsü ise daha hafif olarak 5 saniye devam eder. Yanklar 1894 depreminde, Ambarb yakınlannda 3 km uzunlugunda ve 8 cm genişliğinde bir yank oluşur. Benzer şekılde Heybeliada'da Ruhban Okulu ıle Ticaret Okulu arasında 200 m., Burgazadası'nda da çeşitli uzunluklarda yanklar ortaya çıkar. Sirkeci, Eminönü, Ortaköy ve Armutlu Yanmadası'ndaki Katırlı Köyü'nde de yanklann saptandığı, raporda belirtilmektedir. Yeraltı sulan: Depremin ikinci günü Büyükada semalannda 3 km. uzurüuğunda buhar ve dumanlar yükseür. Mercan Yokuşu'nda oluşan yanktan "kükürtlüsular" fışkırmaya başlar. Ambaiiı'da da depremle birlikte kesilen çeşme sulan, daha sonra uzunca birsüre bulanık akar. 10 Temmuz 1894depremindeki can kaybı sayısı, Abdülhamit'in uyguladığı sıkı "sansür" nedeniyle tam bilinemiyor. Dönemin ünlü gazetelennden Sabah, ölü ve yaralılar hakkmda "gerçek dışı haberler" verdiği gerekçesiyle süresiz kapauhyor. Buna karşın. Fransızca gazete Moniteur Ori- ental'm 12 Temmuz 1894 tarihli basJasında sadece Kapabçarşı'dan 135ölüçıkanldığıyazılırken, 14temmuzdaki "resmi bildiride" ıse toplam can kaybı 38, yaralı sayısı da 72 olarak duyuruluyor... Depremin özellikle ikinci şokuyla birlikte Tarihi Yanmada ve Yesüköy bölgesi ile Adalar'da büyük hasar meydana gelir. Kapabcarşı en çok zarargören bina olur. Çarşının orta bölümüyle birlikte Bitpazarı, Yağükçılar, Çadırcdar ve Mercan kesimleri yıkıhr. Sirkeci istasyon binası, Harbiye Ne- zareti, BaJat'taki Yabudi Mektebi, Saraçhane'deld medreseler, Balıklıdaki Rum Hastanesi, Bakırköy'deki Nerşabuhyan Ermeni Okulu, Yeşilköy'deki Katolik Kilisesi, Beşiktaş'taki Köprübaşı ve Ortaköy'dekı dere hamarru, Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Kartal'dakı Rum okulu.. ağır hasar gören bınalardan baalan. 1894 yılında İstanbul'da yaşanan depremden sonra Kapudan Paşa Sokak'taki Sübyan Mektebi'nin hali. Tarihteki• istanbul depremleri İstanbul'un, özellikle 400'lü yı- llardan sonra yaşadığı hemen tüm depremler tarihsel kayıtlarda be- lirlenmış durumda. Bunlar arası- nda önemlı yapılara da zarar veren şıddetli sarsıntılar özetle şöyle: Bizans Dönemi: - 407, 437, 447, 450 ve 542 yılla- nnda şiddetli depremler oldu. - 19 Ekim 557'dekı depremde Ayasofya'nın kubbesi hasar gör- dü. Kent surlan yıkıldı. - 740 yılındaki depremde Aya İrini Kilisesi ve birçok bina büyuk hasar gördü. - 989 depremi îtalya'yı da etkile- miş ve Ayasofya'nın batı kubbesi çökmüştü. - 1064 yıh depreminde kentin batısı büyuk oranda yıkıldı. -1343'te 12 gün süren sarsınülar İstanbul'da geniş hasar yarattı. -1346'da sarsıntılar aralıksız bir yıl sürdü ve Ayasofya'nın bu kez doğu kemeriyle kubbesinin bir kıs- mı çöktü. -1354 depreminde en büyük ha- sar surlarda oldu... Osmanlı Dönemi: - 16Ocak 1489 depremi, fetihten hemen sonra inşa edilen camilerin özellikle minarelerinde tahribata yol açtı. - 22 Ağustos 1509'daki deprem. tarihe "kıymet-ı sugra" (küçük kı- yamet) olarak geçti. Sarsıntılar 45 gün sürdü. ölü sayısı hakkındakı bilgiler 5000 ile 15000 arasında de- gişiyor. Depremden sonra II. Be- yazıt, İstanbul'daki önemli binalar üzerinde büyük bir onanm ve imar harekeü gerçekleştirdi. - 30 Nisan 1557 depreminde Fa- tih Camisi hasar gördü. - 28 Haziran 1648 depreminde, denizdeki gemiler de çarpışarak zarar gördü. Çok sayıda ev yıkıldı. - 6 Şubat 1659'da hisarlarla şehir surlannda yıkılmalar oldu. -11 Temmuz 1690 depremi gece oldu, Fatih Camisi'nin kubbeleri hasar gördü, Topkapı'daki sur ka- pısı yıkıldı. - 24 Mayıs 1719'da Yedikule- Ahırkapı surlan yıkıldı, Mihrimah Camisi'nin (Edimekapı) kubbesi çöktü. - 3 Eylül 1754'te Fatih ve Baye- zid camilerinin kubbeleri hasar gördü. - 22 Mayıs 1766 depremi, Kur- ban Bayrarru'nın ikinci gününe rastladı. Sarsınülar sekiz ay sürdü. Halk arasında korkudan şuurunu kaybedenler oldu. - 23 Eylül 1841'de kent üç kez sallandı ve büyük hasar oldu. -10 Temmuz 1894 depremi 12 sa- niye sürdü ve Beyoğlu üe Boğaziçi dışında, özellikle tarihi yanmada ve Adalar'da büyük can kaybı ve hasar oldu... Cumhuriyet Dönemi: İstanbul merkez olmak üzere 85 km'ük yançaph bir daire içerisin- de, 1923-1994 arasında, 5 ve daha büyük şiddetle gerçekleşen dep- remlerin tarihleri ise şöyle: - 29 Mayıs 1923 - 5.5 şiddetinde- merkezi İzmit'in kuzeyinde. - 26 Ekim 1923-5 şiddetinde - merkezi Çatalca'da. - 13 Mart 1952 - 5 şiddetinde - merkezi Marmara Ereğlisi'nde. - 26 Aralık 1957 - 5.2 şiddetinde - merkezi İzmit'te. -18 Eylül 1963 - 6.3 şiddetinde - merkezi Çmarak'ta. - 24 Nisan 1988 - 5.1 şiddetinde - merkezi Marmara Ereğlisi'nde... (Kaynak: tstanbul Ansiklopedisi / Kevork Pamukciyan'ın makalesL)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle