12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1994CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Okurlarla MELIH CEVDET ANDAY M ecıt Yom adlı oku- rumuz, yolladığı mektupta şöjle di- yor:' 3 BİNYIL'A DOGRU yaa dızı- razden oturu Cum- hun\et gazetesını kutlamak ıstıyo- nnn Bu lam Cumhunyet'e yakışır bır gınşım oldu Bu dıade çıkan yaalan dıkkat ve ılgıyle okuyorum Bu mektubumu gazetenız yaaışlen mudurluğune yollamam daha doğru olurdu Nıçın sıze yolladıgımı açıkla- yayım Sayın Anday, 3 Bınyıl'a Doğru'ya yaa yollayanlann tumü tanınmış dev- let-sıyaset adamlan, yanı ellennde ık- tıdar olan kışıler Bugune kadar gor- duğüme gore, onlar da dunyanın gıdışınden şıkayetçı, tıpkı bızım gıbı konuşuyorlar Dunyanın yurekler aası halıne on- lar da bır çare gosteremıy orlarsa \apa- cak bır şey kalmıvor demektır Tam bır umutsuzluk, tam bır karamsarbk Ne dersınız dıye merak ettığım ıçın yazdım sıze Saygılanmla " Okurumuzun ortaya attığı konuyu bir vazımda ele almayı düşünüyorum. İstanbul'dan mektup yoUayan Huse- yın Darda adlı okunımuz diyor ki: ' Ben Hasan Dede koyundenım Ama yıllardan ben Istanbul da oturu- yorum Işım gucum burda Efendım, smn şaır olduğunuzu oğ- rendım Bızım koye adını veren Hasan Dede de ünlu bır şaırdır Belkı bılırsı- ruz Sayın Anday, bız koyce Alevı'yız Koyde carru vardır ama gjden azdır Neyse bızım koyde çok guzel de şa- rapçıkar Bız koyce şarapıçenz Onıç tutmayız Şarabı ramazanda da ıçenz Mektubu nıçın yazdığıma gelınce Efendım sayın Cumhurbaşkanımız •halkımızın yuzde doksan dokuzu Müs- lüman' der ıkıde bır Sormak ısuyorum, bız Alevı'ler de dahıl mıyız bu yuzde doksan dokuz ıçıne0 Yoksa yuzde doksan dokuz Sunnı Bız şenatçı değılız Ne durumda olduğumuzu oğrensek ıyı olacak' Saygılarla, sevgılerle Sa\ın Huseyin Darda'nın mektubu beni düşündurdu. Yurdumuzdakj Mus- lüman'ın toplamını, mezhep aynmına bakmadan mı bulacağız? Başka sorular da dıküiyor karşunıza ister istemez. Şeriatın kurallan, din devleti kunü- duğunda, Alevi'lere de uvgulanacak mı? Boyle bır durum, mezhep kavgalan- na >ol açmaz mı? Okunımuza sovleyebileceğim şudur: Bizdeki din politıkaları Sünni mezhe- bıne davalı politikalar. Şimdilık başka bir şey söy leyecek du- rumda degilim. • Adını vermeyen bir bayan okunımuz şöyle diyor: Ben otuz sekız yaşında çahşan bır bayanım Çok da ıyı bır ışım var Gelı- nm benım ıçın yeterlıdır Ama bu yaşa kadar evlenemedım Çırkın mıyım9 Sanrnıyorum Ustehk çırkın kızlar da pek âlâ koca bulabılı- yorlar Benım erkeklerle ılışkım az oldu Çunku onlara guvenemedım Evlen- me\ı duşunmüyor, ışı flortle geçıştır- mek ıstıyorlardı Flortçu bır kız dıye adım çıkarsa benımle kımse evlenmez dıye korkuyordum Bana bır yol gosterebılır mısınız9 ' Doğrusu uzüldum bu bayan okunı- muzun durumuna. İnsanlarımız Ozerin- de ne çeşıtlı baskılar >ar! Ne mutsuz edicı baskılardır bunlar! Bır >ol gostermeğe gelince... Çok güç bir sorun bu! Okunımuza ilk diveceğim şudur: Flortçu dıvecekler diye korkuya duş- mek boşuna >e yanlıştır. • Şiir meraklılarımız içınde Divan şiiri- mizi de se\enlerin çıkması beni hem se- vindiriyor. Okunımuz Gulızar Şaman ışinı, eğitimıni, şıirle ilişkisirun nerden geldi- ğinı \azmamış. Olsun, şiir sevgısi onu tanımamıza yetmez mi? Bayan Gıilizar, Şeyh Gabb'in unlu "Tardıyye"sini, kendi sözüyle, "aklın- da kaldığı kadan ıle' yazmış mektubu- na. Bana bu şiin sevip sevmediğiıni sonıyor >e yanlışı varsa düzeltmemı ıs- tiyor. O şiir benim en çok sevdığim şürler arasındadır. Okunımuzun yanlışlaruu orasından burasından düzeltmektense şiirin tümunu buraya almayı doğru bul- dum. Hoş geldın eya bend-ı canan Gel ver bana bır nuvıd-ı canan Can ola feday-ı ıd'ı canan Bınûd ola mı umîd-ı canan Yânn bıze bır selamı yok mu Ey Hızr-ı fütadegân soyle Bu sırn edıp ayân soyle Ol sen bana terceman soyle Ketmetme yegân vegân soyle Gam deftennın tamamı yok mu Yârab ne ıntızârdır bu Geçmez nıce ruzgârdır bu Hep gussa vu harhârdır bu Duysam kı ne şıvekârdır bu Vuslat gıbı bır meramı yok mu Çıktım ser-ı dâra hemçu Mansur Avâzım ezan-ı nefha-ı sur Gam kıldı gulumu şahmansur Oldum sıpeh-ı belâya mahsur Ol padışehın peyamı yok mu Kâm aldı bu çerhten gedalar Ferdalara kaldı aşınalar Durmaz mı o ahdler vefalar Geçmez mı bu ettığım dualar Hal-ı dıbn ıntızamı yok mu Dıl hayret-ı gamla lâl kaldı Galıb gıbı bımecal kaldı Gonderdığım arz-ı hal kaldı Elân bır ıhtımal kaldı Insafın o yerde namı yok mu9 Okunımuzun yarattığı fırsatla tümu- nü yazdığım bu eşsi/ guzelbkteki şiir, geırç şaırlenmızde Divan şiırine ilgi uvandırır mı dersınız? ARADABIR YAVUZ GÖR Emekli Elçi Terörist Hükümet...Aklı dengesını kaybetmış kışılerın ellerıne sılah alıp masum ınsanların canına kıymaları hemen her gun dunyanın her ul- kesınde gorulen olaylardandır Bu katıllerın buyuk bır bolumu sıksıkkullanılan bırtıpdeyışıne gore psıkopat olarak etıketle- nır ve aktl hastanelerıne kapatılır Buakılhastalarının oldurmekdurtusu altındayatandeğışık lanılar arasında mutsuz çocukluklar cınsel yetersızlıkler çe- şıtlı psıkolopk travmalar kalıtımsal akıl hastalıkları alkolveya uyuşturucu bağımlılığının verdığı depresıf haller ve buna berv zer dığer oğeler bulunuyor Bu yuzden de ceza-ı mesulıyet kavramı çıkar ortaya ve her ulkenın ceza hukukuçerçevesınde ışlem yapılır Bu sırada masum ınsanların kanı da yerde kalır zamanla sı- lınır gıder ••• Yunanlılar 2000 yıllık bır tarıh karanlığından 1820lerdetek- rar ortaya çıkmaya ve Yunan devleti kıpırdamaya başlayınca o 2000 yıllık karanlık sureçte genlenn değışım geçırdığı ve or- taya çıkan yenı kışılığın eskı bır uygarlıktan nasıbını almamış olduğu anlaşılmaya başlandı Balkan Savaşı nda smtmaya başlayan bu kışılık 15 Mayıs 1919 da Izmıre ayak basınca yenı zamır ını açıkça ortaya koymuştur Yunan ordusunun Anadolu seruvenı buyenıdev- let ıçın sılınmez bır yuz karasıdır Bu kanlı seruven sonunda bırbırlerını suçlayarak general- lerını asarak kan dokmek egılımlerını yıne dunyaya sergıle- mışlerdır Daha guncel gelışmeler içınde bu eğılımın yenı orneklerını Kıbrıs ta gorduk Ellerıne olanak geçse Ada dakı Turklen son bıreyıne kadar yok edeceklerdı Sonunda ışı kendı baş papaz- larını oldurmek ıçın dağlarda kovalamaya başlamakla surdur- duler Son yıllarda Turk oldurmeyı okul kıtaplannda oğutlemek Kıbrıs ta sılahlanmak ıkıde bır kara sularımı 12 mıle çıkannm haa gıbısavlarlasavaşaçağnçıkarmak soykırımınasıvan- mış Sırplara sılah dahıl her turlu desteğı vermek Bu dıvane- lıklenn lıstesı uzundur ve de yazmakla bıtmez PKK orgutune Atına da buro açmak kendı devlet adamları- nın elıyle bınaya bayrak asmak Teror eğıtım kamplarında katıller ve sabotaıcılar yetıştırıp sırtlannı sıvazlayıp uzerımıze yollamak ••• 4 Temmuz 1994 gunu şehıt edılen Turk dıplomatı Halûk Si- pahioğlu'nu 17 Kasım orgutu oldurmuş Bazı Yunan gaze- telerı bu becerısı nden dolayı orgutu kutluyor Dışışlerı Bakanı gelıp Sayın ÇeÖn e uzuntulennı bıldır- mış Hadı canım 1 Bu sahtekârlıklara gozumuz pek karnımız tok Bu Yunanıstan dakı kaçıncı saldın"? Sıkışınca 17 Kasım orgutunu ocu gosterıp ortadan çekıl- mek Yağma yok Avuçıçı kadar uiak bır ulkede 29 yıldır laalıyet gosteren bır teror orgutunu ortaya çıkaramıyorlarsaveyaçıkarmakışlerıne gelmıyorsa bunu acızlıklerıne değıl kotu nıyetlerıne vermek- ten başka gerçekçı yorum olamaz Ayrıca bazı soylentılere gore orgutun arkasında Yunan gızlı servıslerı var Dıplomatık dılı bır kenara bırakalım ve de gerçekçı olalım' Yunanıstan dakı başlıca teror odağı bızzat bugunku Yunan hukumetının taa kendıstdır Bu boylece bılme Anayasa sorunu Kışının temel hak ve ozgurluklenne ılışkın tum maddelenn yenıden düzenlenmesı zorunludur. HALİT ÇELENK Hukukçu Parlamentoda basındavekamuoyunda anayasa tartışmalannın yapıldığı bugun- lerde kımı gerçeklen anımsamakta \arar vardır Çağımızın ulaşabıldığı en gebşmış devlet şeklı 'demokratik', 'laik' ve 'sosyal cumhuriyet'tır Anayasalar bu devlet şeklı- nın koşetaşlanru oluşturur Ancak anaya- sa dedığımız zaman, de\ letın temebnı oluş- turan bu kurallar demetının 'tnsan Hak ve Özgürlukleri'nı koruma amacıyla kabul edıldıklennı de unutmamamız gerekır Başka bır deyışle Çağcıl bir anayasa "de>- let, tüm değerlerin yaratıctsı ınsan için var- dır" felsefesıne dayanmak zorundadır Bı- lındığı gıbı tanhte anayasa nıtelığını taşı- yan ılk belgeler \e anayasalar sıyasal ıktıdarlann halk uzenndekı baslalannı on- lemek yetkılennı kısıtlamak ve vatandaşın hak ve ozgurluklennı guvence aluna abnak amaayla ortaya çıkmışür Yanı anayasa- lann varbk nedenı halkın, yoneülenlenn haklannı, ozgurluklennı guvence altına al- mak, onlan teba durumundan kurtararak 'ozgur yurttaş' durumuna getırmek, eko- nomık, etnık ve sıyasal her turlu baskıdan kurtarmakür 12 Eylul faşızmı, demokratık ılkelen or- tadan kaldırmış ınsan hak ve ozgurluklen- nı, duşunce ve orgutlenme haklannı kısıt- layarak kullanılamaz duruma getırmış Turkıye >ı her alanda karanbk bır yorun- geye ıtmıştır Bu baskılann yasal belgesı olan 1982 Anayasası 'sorgulanamaz' ılan edılmış donemın en yetkıb kışısı tarafın- dan bu anay asayı deldirtmem naralan atıl- mışür Ama zamanla gerçekler su yuzune çıkmış, bu anayasanın Turkıye ınsanına yaraşmadığı anlaşılmış ve yenı bır anaya- sanın hazırlanması gereğı ortava çıkmışür Bu gerçeğın anlaşılmasında hukukçulann ve basının buyuk rolu olmuştur Gunu- muzde ıktıdar ve muhalefet partılen ana- yasa degışıklıklen uzennde tartışıyorlar değışıkbk tasanlan hazırlıvorlar \e ortak- hk hukumetı 'Demokratikleşme PakerT adı altında anavasanın kımı maddelennın değıştınlmesı ıçın çabşmalar yapıyor SHP ve DYP tarafından kabul edılen or- tak hukumet protokolunde "Devletin; top- lumun, maddi \e manevi varlıklanm özgürce gelişbrebürnelen ıçın > ar olduğuna" değınıl- dıkten sonra "Başta anayasa olmak uzere birçok yasa butunüyle ja da bolumler halin- de ele alınacak ve yeni düzenlemelere gidıle- cektır" sozlenne yer venlmışur Hukumet programında da Tu>-kıye nın çağdaş bır anayasa gereksınmesı olduğu, bu nedenle hukuk sıstemımızde evrensel demokrasıye aykın hukumlenn hangı yasada olursa ol- sun değıştınleceğı, 12 Eylul hukuku kabn- tılannın tasfiye edıleceğı v aat edılrruşur Hukumet programının okunmasından bu yana ıkı buçuk yılı aşkın bır zaman geç- mıştır Yakın zamanlara kadar koalısyon hukumeiı anayasa değışıkbklen ya da yenı bır anayasa hazırlanması konusunda sus- kun kaldıktan sonra son aylarda bu temel yasanın kımı maddelennın değışünlmesı uzennde çabşmalara başlamış ve demok- ratikleşme pakeü ıle bunlan kamuoyuna açıklamıştır Hemen sovleyebm kı bır anayasanın en onemb \e ona demokratık olma nıtebğını veren bolumu 'Temel Hak ve Özgüriük- ler'le ılgıb hukumlendır Bubolum duşun- ce ve orgutlenme, basın ve yayın kışı gu- venbğı. yaşam hakkı ışkence yasağı, bağımsız'bır mahkemede vareılanma hak- kı, savunma hakkı, din ve vıcdan, bıbm ve sanat, toplantı ve gosten, sendıka, toplu- sozleşme grev sıyasal partı kurma vb hak ve ozgurluklennı ıçenr O halde, 12 Eylul kabntılannın tasfıyesı, hukumet programında hedef olarak abndı- ğına ve başta anavasa olmak uzere butun yasalann ele alınacağı konusunda halkımı- za soz venldığıne gore. her şeyden once, yukanda açıkladığımız ve anayasanın 12-74 maddelennde ver alan bolumun ye- nıden düzenlenmesı gerekır Oysa gerek koabsyon hukumetı ve ge- rekse muhalefet partılen, boyle bır duzen- lemeye yanaşmamakta ıktıdar ve muhale- fet partılen propaganda çalışmalan ve oy hesaplanna ıbşkın kımı maddelen değıştır- me çabalanna gınşmektedır Kadm ve gençlık kollannın kurulması, seçme ve se- çılme yaşlannın değıştınbnesı, sıvasal par- tılenn demokratık kıtle orgutlen ve meslek kuruluşlan ıle ıbşkılen oğretım uyelennın partılere uve olmalan bunlar arasındadır Bunun vanında laıklık Turkıve Buyuk Mıllet Meclısı uyehğının duşmesı din ve vıcdan ozgurluğune ılışkın ve uygulama sı- rasında ortaya çıkan sakıncalarla ılgıb par- çab değışıkbk tasanlan da hazırlanmakta- dır 12 Eylul un baskıcı zıhnıyetı 1982 Anayasası nın tum maddelenne bulaşmış olduğundan bu pdrçalı değışıklıkler, başka maddelerle çebşkılenn doğmasına, boşluk ve uyumsuzluklann oluşmasına neden ola bılecektır Kaldı kı anayasanın temebnı oluşturan hak ve ozgurlukler butunüyle ele abnma- dan yapılacak bu tur perakende değışıkle- nn ulkemızın beklentısı olan hukumet programında "hukukun ustünlüğûnu vazge- çihnez ilke say an, tam demokratik ve çoğul- cu sistemi ongoren çağdaş bir anayasa" olarak nıtelenen ve v aat edılen bır anayasa- y\ gerçekleştıremeveceğı ortadadır Bu nedenle kışının temel hak ve ozgur- luklenne ıbşkın tum maddelenn yenıden düzenlenmesı zorunludur Gundemde bu- lunan din ve vıcdan ozgurluğu ve laıklık konulanru aynca elealacağız Küllür • Sanat BEYOGLÜ EÜRIMAGES SİNEMAS1 EL r mages ın katkılarıyla SINEMA YAZARLARININ SEÇTİKLERİ 2 Bugun Germinal|Yon CLAUDEBERRI (Tel 251 32 40) 12 00 15 00 18 00 21 00 293 89 78 ( 3 hat) PERA SİNEMASI (251 32 40) I IÇINDEN DALGA GEÇEN TIYATRO _ Ferhan Şensoy Yer Fenerbahçe Marına Pyram d Karşıs SEYİRCİLİ SEYİR DEFTERI Denız A-şırt Gulduru Çarsomba Persembe Curna Cumar tes 21 0 0 u S Van Ka^a n yoretne* r n son ft'm TEPENİNKRAJJ Yön S'e en Soaeroergh Oyuncular Jesse Bradtofd Jeroen KraDöe L sa P chhem 12 00 H 15 16 30 18 45 2! 00 Once Türkiye! Turkıye, Atatûrkçuluk esasları uzenne kurulmu§, laık, demokratık devlete ve anayasal hukuk duzenıne ınanmış tum sağduyu ve ongoru sahibi vatandaşlanoı şıddeüe endişelendıren krıtık zor bır donemden geçıyor Içınde yaşatıldığımız bu beüeksızlık ve dargoruşluluk ortamında Turk devnnunın temel ükelennm çığnenmesme engel olmak ve bu ılkelenn ışığında gunumuz ıçın onermelerde bulunmak zorundayız Boylesıne dınamık bır aydın eylemlılığınm ulkemc sıyaset ortamındakı eksıklıgının verdığı cesaıeüe saldınlanm artıraa gerıcıhk, sığ lıberal aymazlık, dığer yanda bolucu teror, ıdeolojık propa gandalarını, bir kısım medyayı da arkalanna alarak topluma dort koldan bınbır yalan ve çarpıtmayla aktarma faalıyetı ıçındedırler Bu desteklı ve orgutiu faalıyeüerın karşısında Turkıye nın bu erdemlıler ıtofakına gereksuumı vardır Baler, laık - demokratık Cumhurryetımıze yönelık tum saldınlara, açık "Kemalıst" bır kunlıkle karşı çıkmak ve bu kımlığin açıklamp gelışurılecegı bır platforma sahıp olmak zorundayız 'Uıeh" bunun ıçın çıkıyor ALKAZAR'IN SEÇTİKLERİ Tel: 245 73 83-245 75 38 Yılın "en ıyı fılm" lıstelerine giren Alkaıar 8 Tem Cuma 9 Tem C tesı 10 Tem. Pazar 11 Tem P tes TATTIE DAN1ELLE Etıenre Chatıliıez 1200 14 15 1630 1845 ELVEDA CARIYEM Chen Kaıge 1200 1515 1830 21 45 TATTIE DANIELLE EtenneChatllez 12 00 14 15 16 30 18 45 CHAPLIN Rıchard Attenborough 12 00 15 00 18 00 21 3C en seçkin eserlen Alkazar gösterdi Alkazar Avmpa Eurimages OÛNYANIN TÜM SABAHLARI Alaın Cofneau 2100 12 15 14 30 16 45 19 00 2115 AYAZDA BİR YÜREK Claude Sautet 12 15 1430 1645 1900 21 15 KAFKA Steven Soderberg 2100 12 15 14 30 16 45 1900 2115 DUNYANIN TÜM SABAHLARI Alaın Corneau 12 15 1430 1645 1900 21 1 5 BULUNMAZ TIYATRO I S T A N B U L Pol'Tk TIYATRO d e g ı l Yaz ve Yön H. HHmı Bukmmaı Oynayanlar Dılek Ku-fcan Nıı a/ Yavuz Cumartesı 20 00 Istiklal Ca*. N.: 1« 2 leytjlu Tel: 513 74 3-1 -522S5t5- 251 6O»O-İ3*14S4 Kültür Sanat ılanlannız ıçın 293 89 78 (3 hat) KIRKAMBAR GECE TIYATROSU Cumcı Cı/nıcııtoi, 24 OO Bıle«Sati5 F bahçeMcKna Tel 0216 346 23 46/1007 Ses 1885 OtaoYunçular Beyoglu Tel 0212 251 18 65/66 Suodıve VakKoromo ve CODtolCors Moaazası 1988den ben boyle bır protest muzık dınlemedınız! ekrem ataer MARE NOSTRÜM (Bızım "Denız") Madımak'ta Yanan Beniı • He Canım • semah ıDoneDone) •Sirdun\"i>i Kp • Mius K\hm Guludur • Benım iubem • Sol Kolum ^ inlı | Ouru Bre Hızır Pısa • *>ıx ıs Ellennde Sazırn Ç ılınır • Işçı Mırsı MAJÖR PLAK (O 212) 527 61 28 AİUSTOSTA TClM BAYVURDE AltıokI AYUK 8AĞMSZ KEMAL ST K\J T U « POUTIKA DERG S OSS 1. AŞAMAYI KAZANANLAR, HENUZ BIRŞEY KAYBETMEDINI2. GUZEL SANATLARA HA2IRLIK IÇIN ^ \Z DONEMI UCRETSIZ RESIM Ç\LIŞMAL\RI Marmara, Eskişehir Anadolu ve Bilkent Universiteleri, Iç mimarlık-Grafik-Resinı- Seramik bolumlerine gırış sına\ ları Agustos v e Ev lul de başlı\ or lutfen zaman kaybetmeden başvurun Bu olağanustu fırsatı kaçırmayın i s t a s y o ı ı s a ı ı a t m e r k e z i ERENKÖY:385 4I 31 TEŞVÎKİYE: 240 56 50 V-OC.l KLVRLA SANAT: 06-11 V\!j CRl IU RKSİM-SERAMİIv-TİVVTRO 12 T.ınııııı/.-12 Ajîıısi.ıs \R\U\L1 \\['l RL\ BOCAZGEHSI VL DEFİLE Sı/ı Bcklıvoru/ ; Itıtı CK-S.YAIUN kjlkı-- Hjam 21 00 kjbau-. 21 i« sTMiaL 22.ULUSLARARASI S Î T İSTANBUL « MÜZİK FESTİUALİ BBC ILE VİYOLONSELİ KONUŞTURAN ADAM. BBC SENFONİ ORKESTRASI/-=- PENCERE Şohn TüPMye'ye ÖzgûUanL. 19 uncu yuzyılın ortasında kuramını yaymaya başlayan bılımsel sosyalızm kapıtalızmın eleştırısını gundeme getı- rıyordu, kapıtalızmın alternatıfı sosyalızm olacaktı Amanasıl9 Kâğıt uzenndekı duşüncelen hayata geçırmek yöntemle- rı uzenne tartışmalar bıtıp tukenmıyordu 20'ncı yuzyılın tlk çeyreğınde sosyalıstler ıkı şak oldular Bırılerı dıyordu kı 1) Sosyalızmı kurmak ıçın pro/erarya dıktası gereklıdır 2) Sermaye sınıfı tasfiye edılecektır 3) Uretım araçlan kamulaştırılacaktır Sovyetler de sıyasal ıktıdar gucuyle sınanıp devlet mo- delıne donuşturulen bu fıkırlerı benımseyen komunıst par- tılerı ya da orgutlen dunyanın her yanında kuruldular Ancak başka bırılerının de bu yonteme akılları yatmadı Avrupa sosyalıstlerı ya da sosyal demokratları, yıne bılım- sel sosyalızmın kaynaklarından yola çıkarak surdurduklerı tartışmanın sonunda kendı yontemlerını belırledıler 1) Sosyalızmı kurmak ıçın proletarya dıktası gerekmez, demokrası kapsamında bu amaca ulaşılabılır 2) Sermaye sınıfmı kokunden sılmek ve buquvazıyı tasfı- ye etmek zorunluluğu da yoktur Emekçı sınıflarının sıyasal ıktıdarıyla sermaye, denetım altına alınabılır 3) Uretım araçlarının tumunu kamulaştırmadan emek ağırlıklı bır duzen kurarak ekonomıye sosyalıst ıçerık ka- zandınlabılır Kabaca ozetledığımız bu tartışmada ıkıye aynlan komu- nıstler ve sosyalıstler (ya da sosyal demokratlar) ıçın 1989-90 yılları bır donum noktasıdır Berlın Duvan nın yıkı- lışı ve Sovyetler ın çokuşuyle tartışma bıtmış, kavga aşıl- mış gorunuyor Ya Turkıye de ne oluyor9 Ulkemızde 3 sosyal demokrat, 6 sosyalıst partı var Bun- ların içındefarklı olan tek orgut, değışık bır soylemle toplu- mun karşısına çıkan işçı Partısı'dır Uç sosyal demokrat partı (SHP DSP CHP) ıse aynı yu- murtanın uçuzu gıbıdırler Kokenlen ve programları ara- sında ayrılık yoktur Uçu de Kuvay-ı Mıllıye Cumhurıyet Halk Partısı ve Aydınlanma Devrımı nın kaynağından bes- lenmışler 27 Mayıs Devrımı 'nden sonra Turkıye de esen sosyalıst ruzgârlardan esınlenmışlerdır uçunun de halkın gozundekı kımlığı CHP nın mırasıyla ozdeştır 12 Eylul un solu parçalaması sağa yaradı çunku 12 Ey- lul un solda yarattığı bolunme 12 Eylul den 14 yıl sonra da geçerlıdır Sol bırleşmelıdır Yalnız sosyal demokrat sol değıl sosyalıst sol da bırleş- melıdır Sol orgutlerarasındakı ayrılıkları sosyalıst dunya- da yaşananlardan sonra kuramsal açıdan savunabılmek guçde değıl olanaksızdır • Hele Turkıye nın 1990 lardakı konumunda öncelıkle sos- yal demokrat kesımde parçalanmasının gunahı vebalı bu- yuktur Çunku *Avrupa da demokrası kokleşmıştır oysa Turkıye de merkez sağ partıler bıle demokrasıyı ıçlenne sındıremıyor- lar Ulkemızde ancak soldakı partıler btrleşıp ağırlıklarını terazının kefesıne koyabılırlerse demokrası kurulabılecek- tır Solda parçalanma demokrasıye karşıt olanlara yarı- yor *Avrupa toplumlarında laıklık bır yaşam bıçımı ıçerığıy- le benımsenmıştır Batıda şerıat tehdıdı ve tehlıkesı yok 1 Turkıye ortaçağ karanlığı na yuvarlanabılır Merkez sağ partıler şerıata goz kırpıyorlar Ancak sol partıler butunle- şıp guçlenırlerse ulkeyı çağdışına yuvarlanmaktan koruya- bılırler Solda parçalanma laıklık duşmanlarına yanyor •Avrupa da emperyalizm bır toplum sorunu değıldır Batı emperyalızmın mırasçıdır Turkıye ıse Batı ıle ılışkıle- rınde ulkenın ulusal çıkarlarını savunabılecek guçlu bır sol partıye gereksınme duyuyor Solda parçalanma emperyalıstlere yanyor •frDemokrasının sermaye-emek uzerıne kurulan den- gelerını etnık çelışkının kanlı çatışmasına oturtmak ısteyen sağcı guçler ve şoven partıler Turkıye de ağır basıyorlar Sol bunların karşısında boluk porçuk olduğundan hafıf kalı- yor Solda parçalanma boluculere yanyor *Sermaye partılen sağ kesımde bölunmuş de olsalar parlamentoda çoğunluğu oluşturuyorlar Sol son seçımde genel oyun yuzde 25 ını toplayabıldı Yuzde 25 ın bolunme- sı solun sağ karşısında hafıf kalan gucunu busbutun yok edıyor Solda parçalanma sermayecıye yanyor • Solun bırleşmesı aklın ve sağduyunun gereğıdır, ama, sol bırleşmeyebılır aymazlığının bedelını de hem kendısı- ne hem halka hem ulkeye odetır Aymazlık tanhte çesıtlı ulkelerde yaşanmamış ve görul- memıs bır sey değıl kı UYGARLIK YAYINLARI • LAIKLIK / SIVIL TOPLUM / HOMO DEMOCRATICUS Samı SELÇUK • ŞEYTAN AYETLERI SOYLENCESI • / Zekı EYVBOĞLU • UYGARLIĞIN ÇIKMAZLARI / Zekı EYUBOĞLU • ATATURKILKELERI / ZekıEYLBOGLU • ATATLRKTEN OZDEYIŞLER / Zekı EYUBOĞLU • GALATAS \RAYLI MONSENYOR Nt\azı OKTEM • GOÇ EDECEK YER KALMADI RaıfERTEM 50 000- 50 000 100 000- 50 000- 40 000 - 50 000 50 000 - Kıtapların tamamını alanlara %30 ındırım yapılır 1 urtuuı ^ 1 ISTEME \DRESI ""1|1K LYGARLIK YAYINLARI l ^ ^ H ) A.nkara Caddesı 49 CdğaloğluAst \ ^ ^ Tel (212)527 54 88Faks (212)512 98 38 Aya İrini Müzesi, 8 Temmuz (994, 19.00 Bilet satışları AKM'de. Bu ilan, Uluslararası Istanbul Miizik Festivali'nc dcstck olmak amacıvla ucretslz olarak vavınlanmıstır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle