09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8TEMMUZ1994CUMA CUMHURİYET SAYFA 11 Şekerbaak'ı dolandırmaktan hapiscezasına çarptınlnuştı YahyaDeımeVe İesffmoVçağnsı GÖKSELPOLAT ANKARA - Şekerbank'ı 20 milyon dolar (yaklaşık 600 milyar lira) dolandırmak suçun- dan 1 yıl 3 ay 16 gûn hapis cezasına çarpünlan ve cezası Yargıtay'da onanan Cumhurbaşkanı Süleyman DemireTın yeğeni Yahya Demirel ce- zaevine girecek. Ankara Curnhuriyet Başsavcılığı, dün, Yah- ya Demirel'e bir daveliye çıkararak "hapis ceza- smıçekmekûzerebtrhaftaiçjndesavcıiığatesliııı oimasmı" istedi. Yahya Demirel, bu süre içinde savcılığa teslim ohnazsa hakkında "yakalama emri" çıkanlacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıbğı, Türkiye'- de, "hayali ihracatın mucidi" olarak tanınan Yahya Demirerin, cezaevine girmemek için son umudu olan tashih-i karar (karar düzeltme) is- temini reddetti. Başsavcıhk, Demirel'in suçunu sabit gördü ve cezanın infaa için dosyayı önce- ki gûn Ankara Cumhuriyet Başsavcüığı'na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı da dün, Yahya Demirerin Güniz Sokak'taki adresine bir davetiye çıkararak "hapis cezasını çekmek üzere bir hafta içinde savcılığa teslim olmasını" istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavası Nazmi Şarvan, Demirerin bu süre içinde savcılığa tes- lim olmaması durumunda, hakkında "yakala- ma emri" çıkaracaklannı söyledi. Ancak Yahya Demirel, bir hafta içinde savcı- lığa başvurarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) uyannca, cezanın infazmm ertelenmesini isteyebilecek. Bu durumda, De- mirel'in cezası 4 ay sonra infaz edilecek. Şekerbank'ı dolandırmak suçundan 1988 yı- lından bu yana yargılanan Yahya Demirel, Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bir yü 3 ay 16 gün hapis cezasına çarptınlmışü. Sivas Ateşinin 1. Yılında TÜRKİYE NEREYE? Program: 09.30: CKK Sivas Kitaplan Sergisi 10.00: Hasret Gültekin Külrtir Merkezi: Sivas Fotoğraflan Sergisi Semih Poroy: Sivas Karikatürleri Sergisi ' 11.00: Prof. Dr. Nurettin SÖZEN, Açılış Konuşması 12.00: Sadık GÜRBÜZ / Dinleti 13.00: Panel-I "YAŞAMA HAKKI" 15.30: Çay Molası 16.00: Sinevizyon: Madımak Yanıyor 16.15: Sivas Davası Tanıklığı: Sunan: Av. Ali YAŞAR 16.30: Panel-II "2 Temmuz Sivas, TÜRKİYE NEREYE?" 19.00: Kapanış Panel 13.00 I. OTURUM YAŞAMA HAKKI Oturum Başkanı Dr. Hüseyin Özkahraman (S/DAD Gen. Toktamış Ateş (İ.Ü. Öğretim Üyesi) HalİI Ergün (Sinema Sanalçtsı) Nail Güreli fJG.C Başkanı) Dr. İrfan GÖKÇAY (htanbui'Tabıp Odası Y.K.Ü.) 16.30 n. OTURUM 2 TEMMUZ SİVAS TÜRKİYE NEREYE? Oturum Başkanı Av. Kemal KELEŞOGLU Aziz NESİN (Yazar) Oral ÇALIŞLAR (Gazeteci) Mehmet METİNER (Gazeteci) Bülent FORTA (Arajtırmaa-Yazar) ( • a / t f e c ı l e l ı ı ı ı m ı ı / 1994 t'ıııiıurtesi < CSİDAP) SİVAS DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ HAYVANLAR VE HAYVANLAR ÎSMAÎL GÜLGEÇ Istanbul karanfağa gomuldu Istanbul HaberServisi- Istanbul'un tarihi yanmadası dün karanhğa gömüldü. Istanbul Vaîliği, II Emniyet Müdürlüğü ve gazetemiz binasırun da bulunduğu Eminönü ve çevresi, yüksek gerilim hatlannda meydana gelen anza nedeniyle dün saat 11.00'den itibaren elektriksiz kaldı. TEK yetkilileri Hayri Kozakçıoğlu ve Necdet Menzir'in de aralannda bulunduğu îstanbullulan uzun sürekaranbkta bırakan anzaya ilişkin açıklamalannda, Sultanahmet'teki Alemdar trafosunu besleyen 35 bin voltluk gerilim hattında dün meydana gelen patlamanın yol açtığı taribatın giderilmeye çahşıldığjru ve bu sabahtan itibaren bölgeye elektrik verilmeye başlanacağını belirttiler. (Fotoğraf: MERDAN KARAÇAM) TEŞEKKUR 26 Hazlran Pazar günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakûltesi Hastaneslnde vefat eden sevgtll ba- barnız Halil Müftüoğulları'nn tedavlsl sürestnce yoğun çabalannı eslrgemeyen Doçent Doktor Ayşe Kars ve Yardımcı Doçent Doktor Nilüfer Güller başta oimak uzere Onkotojt, dahlltye ve devamlı ba- kım servtslerinln doktorlan ile sağhk çahşanlarma, ba- bamızm vefan sonrası cenazemlzin Ankara'dan Hatay'a kadar nakllnl trtzteri huzur İçinde btrakacak şekllde sağ- layan, Çağdaş Gazetedler Demeğt Ankara Şube Başkanı Mehmet Açıktan'a, Cumhurtyet Adana BUro Idart Temsllclsl Mehmet Karakaya'ya, Çankaya Belediyesi ile Adana Yüreğir Bekdiyesi'ntn katkılanna, acılı günlerimlzde btderi arayarak veya yanımızda bulunarak acımızı payiaşmaya çalışan dost ve akrabalanmıza, başta ÇGD Genel Başkanı Mustafa Ekmekçi oimak Uzere örgüHülüğün en güze) ömeŞtnl veren Çağdaş Gazetedler Derneği üyelertne teşekkürü btr borç blllrlz. AİLESİ T. MELİH tNAL SENt ÇOK ÖZLÜVORUZ Kanadalı, Riolu, İspanyol, Yenimahalleli ve Konur Sokak'tan dostların adına UĞUR TUNÇAY duru turızm CENNETIN KUZEYI İsfcaadbutvya ve FtyordUr PROGRAM •Stockholm • Oslo • Bergen • Baiestrand • Gello • Kopenhag • Kuopto • Lappeenranta • HelsinkJ )4gece/15s0n 17.07.94 tanhinden İtibaren 2550$ 2. PROGRAM •Kopenhag Oslo •Bttgen • Bttatrand •Getto -Karlstadt -Stocknolm 10 sece/11 gOn 17.07.94 tanhinden rttbaren 1785$ 3. PROGRAM •Kopenhag • Oslo • Bergen • BaJestrand • Gello 7 jece/8jûn 19.07.94 tarlhlnden itibaren 1375$ Diğer gezilerimize kayıtlarımız devam etmektedir. Ayukat Dr. CENGİZ ABBASGİL İŞ HUKUKUNDA BÜTÜN YÖNLERİYLE KIDEM TAZMINATI VE UYGULAMASI HESAPLAMA YÖNTEMİ • ÖRNEK YARGITAY İgİHATLARI Ederi: 200.000. TL GENEL DAĞITIM VE İSTEME ADRESİ: YASA YAYINCILIK A.Ş. Ankara Caddesi 49 Cağaloğlu/İstanbul Tcl: (212) 527 54 88-512 98 38 Faks:(212)512 98 38 İLAN KAYSERİHUKLJK MAHKEMELERİ 1. SAİÎŞ MÜDÜRLÜĞÜ 1 9 9 3 / 1 9 GAYRİMENKUL SATIŞ İLAN1 Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1991/273 esas, 1993/543 sayılı kesinleşmiş karan ile ufflum arasında satılarak ortaklığın giderilemesine karar verilen, Kayseri Anbar K.öyü pafta 9 parseî 224'te kayıtlı 9620 m 2 yûzölçûm- lü, kumlu tınlı, derin toprak yapısına sahip sâfır eğilimli 1. sıaıf sulu tanm arazisi olup tarla vasfındadır. TaşHunazuı muhammen bedeii 585.723.320.-TL'sidir. Taşınmazın 1. ihalesi. Kayseri Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Yaa Işleri Müdürlüğü odasında tellal marüetiyle 29'8ı 1994 günü saat 14. 00-14.20 arasında yapılacaktır. Ük sauşta bedelin yüzde 75'i ve mas- raflara satılamadığından 2. sauşı aynı yer vesatte 8/9/1994günü yapı- lacaktır. Bu sauşta bedelin yüzde 4O'ı ve masraflara satılamadığında satış resen düşürûlecek, saüldığında tüm masraflarla saülmış olacak- ür. SaUşa ışürak edeceklerin yüzde 20 ruspetinde teminat yaürmalan getekmektedir. Sanşla ilgüi olarak tellaliye, ilam harcı damga resmi, KDV ve tapu haranın tamamı ahaya aittir. Işbu satış ilam, yargılama sırasmda kendilerine tebkgat yapuma- yan ve ilanen tebliğ edikn hissedarlardan Kadir Kavuncu, ömer Oğuz özen ve Servet Özen'e ilanen tebliğ edileceği, kıymet takdirine ve satışa itirazlan varsa ilan tanhinden itibaren bir ay ıçensinde mü- dürlüğümüze başvurmalan, başvuruda bulunmadıklan takdirde kıy- met takdirinin ve sauş ilanının kesinlesecegi ilanen duyurulur. 28.6. 1994 Basın: 49379 İLAN T.C. ŞANLIURFA SULH HUKUK MAHKEMESİ 1993/884 Davacı Müslüm As vekili Av. E. Sabri Çepik tarafından davalı- lar Fehmi Tuncer ve arkadaşlan aleyhlerine mahkememize açılan bağımsız bölümün tescili davasımn yapılan yargılaması sonunda; Davahlar Emine Sevim Uluğ, Tülin Polat, Ümit Bakikol, Naciye Altıntaş, Bedai Apaydın, Mehmet Tütüncüoğlu'nun adreslen bilin- mediğinden. mahkememizce verilen 22.6.1994 tarih ve 1994/549 sayı- b karar uyannca Şanlıurfa Yenişehir Mah. parsel 22 sayılı ana taşın- mazda yer alan 21 ve 22 no'lu dairelerin davacı Müslüm As adına tesciline karar verildiğinden adı geçen davalılann ilamn tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde temyiz taiebinde bulunmadıklan takdirde karann kesinlesecegi ve karann kesinleşmesine müteakip adlanna Şanlıurfa Emlak Bankası Şube Müdürlüğü'ne bloke edilen parayı çe- kebüecekleri ilanen tebliğ olunur. 27.6.1994 Basııı: 49382 tLAN BURHANİYE ASLİYE HUKUK HÂKİMLtĞt'NDEN Davaa Nazile Genç tarafından davalı Zekeriya Genc aleyhine açı- lan boşanma davasımn yapılan yargüaması sonunda aünan karar uyannca: Mahkememizin 23.12.1993 tarüı, 992/223 esas, 1993/407 karar sa- yuı hükmü ile Burhaniye ilcesi Kınık Köyü kütük 27 dlt: 030/01 sıra 46'da kayıtlı Enver kıa 1964 doğumlu Nazile Genç ile aynı yerde nü- fusa kayıtlı Bayramali oğlu 1965 doğumlu Zekeriya Genc'in boşan- malanna karar verildiğinden, tebliğe kaim olmak üzere ilan edilmesi tebliğ olunur. Basın: 30377 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACl KARGACA KEMALGÖKHANGÜRSES TARÎHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAS 8 Temmuz M.KEMAL'İN ORDUDANAYRIUSL İTİLAF iSTifADAN KJSA SÜHB ÖNCE.,AI?JCA DAŞLACZIYLA, 1919'DA 8UGÜNr MUSrAFA K£RUKJBN ÇEÜLP/. İSTAN8UL ' DEVLerLSfZİ YETldUL£RtNİN D , PAPıÇAH l/£ HAfZBıye AlA^JfSl, MuSTAFA tiE- MAL. PAŞA'rA 6ÖHEVDEN BL Ç£Kr/£M£K. İSrİYOetAEDJ- SfZZURUM KONGRE£lNiN HA2/RLANIŞI SlRAf/AlDA, 8ltS PrZJ TEUS/SAt AL.lŞ-VEe.iŞİUC>£N SONRA, MUSTTAFA AAAL, ÎSTANBUL 'UN SASKiSlfJPAN UZAK. K4- LABİLMEK. İÇİM OBDUDAAJ AYRlLPl! Bu tçA PAR,ONUN YEUİ YAŞAMlNOA BiB. DÖMÜM MOlcTASfYP/. AB.TIK HİÇ BİR RÜrgSfİ VE UNVAUI OLMADAK1 MüCAOELBYE 8AŞUYOGDU. T.C. PENDİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1993/542 KararNo: 1994/310 Hâkrnı: Yalçın Erkman 18598 Kâtip: Nalân Yumaz Davaa Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vekili Av. Ismail öğrüce tara- fından davalı Perihan Yadigar aleyhine açılan tescil davasımn mah- kememizce yapılan durusrnalan sonunda verilen 26.5.1994 tarihli karar gereğince; Davalı Perihan Yadigar'ın hisseder bulunduğu Pendik ilçesi, Kurt- köy, 1238 parsel sayılı taşınmazda 31/18297 hissesinin 641.731 TL. bedel karşılığtnda davaa Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Mahkememiz tarafından adresi tespit edilemeyen ve duruşma gü- nü ilanen tebliğ edilen davab Perihan Yadigar tarafına karanmız davetiye yerine kaim ohnak üzere ilanen tebliğj olunur 22.6.1994 Davak Perihan Yadigar, Pendik Çınar Sok. No: 15/2 Pendik Basın: 30413 KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1994/33 Davaa Milli Savunma Bakaniığı vekilleri tarafından davahlar Şükrün Akalın, Neşe Kandıra vs aleyhine açılan tesdl davasında. Kandıra ilcesi Akdurak Mahallesi'nde ikamet eden davalılar Hati- ce Mine Kandıra, Neşe Kandıra ve Mehmet Kandıra adlanna çıkan- Ian davetiyenin tebliğ edilemediği, yapılan tahkikatta da adı gecenk- rin aak adreslerinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruş- ma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı gecenlerin duruşrna günü olan 18.7.1994 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunmalan, hazu- bulunmadıklan veya kendilerini bir vekille temsil etünnedikleri takdirde duruşmalara yokluklannda devam oiunup bitirileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 6.6.1994 Basın: 49346 İLAN KİĞIASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1989/41 Karar No: 1992/14 Sahte evlenme işlemi yapmak ve iştirak suçundan samklar; 1. Bingöl ili Kiğı ilçesi Aysakb Köyü nüfusuna kayıtb, Ahmet ve Cemile oğlu 1969 doğumlu Aydın Paçacı. 2. Bingöl ili Kiğı ilçesi Aysakh Köyü nüfusuna kayıtb, Cemal ve Fidan oğlu 1964 doğumlu Burhan Paçaa. Samklar hakkında CMUK'un 7 ve 263. maddeleri gereğince mah- kememian görevsizbğine karar verümiş olup sanıklann yargılanma- lannın yetkili ve görevb Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilme- sine karar verilmiş olup 2701 sayıb tebbgat yasasımn 28. maddesinde- ki esaslar samklara tebbgat yapılamadığı ve mesken meçhul kaldığın- dan yasamn 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyannca ülke geneh'nde yayımlanan yüksek tirajb gazetelerden birinde ilanen tebbğine, ilamn yapıldığı tanhten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayıhnasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesinde asılmasına karar verümişür. tknen tebliğ olunur. Basın: 30617 İLAN TERME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1993/79 Davaa Erhan Akman tarafından davab Mustafa Akat aleyhine açılan senet iptab davasımn yapılan yargılama sırasında davab Mus- tafa Akat'ın adresinin yetersizb'ği nedeni ile tebbgat yapılamadığı ve tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden bahisle da- vab adına tebbgatın ilân yolu ile yapumasına karar verümiştir. Karar gereğince adı geçen davab Mustafa Akat'a tebligat yerine geçerli olmak üzere duruşma günü olan 13.9.1994'te mahkememizde hazır bulunması hususu ilan olunur. Basın: 49383
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle