24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ycuut bekieyen SOMUU... ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamuoyu, ABD'de ortaya çıkan servet ve Çiller ailesinin sahibi olduğu Marsan Holding'e ibşkin şu sorulara yarut bekliyor 1) Marsan Holding'in, 1987 yıtanda 236 mflyon lira olan aktif vartıkiannm tam 54 kat artarak geçen yıl 12 miiyar 684milyon621 bta 805 liraya ulaşdğı 7 yıllık dönemde, ödenen kıvumlar vergisi toplamı neden 30 mflyon tiramn atandakakh? 2)Çiller ailea, 1987yılında Sanyer Vergi Dairesi'ne verdıkleri dilekçede, Gelir Vergisi Yasas uyannca beyana tabi gelirten bulunmadığını belırterek, hesaplannı kapattı. MarsanA Ş'nın son 7 yılda sadece 29 milyon 609 bın lira kurumlar vergisi ödediğı de dıkkate alınırsa, Başbakan ile eşi özer Uçuran Çfller, ABD'de milyarlarca liraJık yaünm yapmak ıçin nereden kaynak bukiular? 3) Başbakan, eşjÖ.Lçuran Çükrflebiriikte büyük bölümüne sahipolduğu veTurizzn Bakannğı'nın Antalya Bekübi'nde pansiyon yapmak koşuluyla 49 yıüığına arazi tahsis ettiği AYTAŞ Turizm Yaönm ve İşfctmecüik AŞ'deki hisselerini,8 Haziran 1993'dekaımıoyuna yaptığı mal bfldirnnindeneden göstermedi? 4)özer Uçuran Çiiler'in Yönetim Kurulu Başkanhgı'nı yaptığı Marsan A Ş, Maüye Bakanlığı'nın kayıtlanna göre, 199l'de 10 milyon 221 bin lira, 1992'de 8 milyon 549 bin 16 lira, 1993'de 10 milyon 839 bin 132 lira kunımlar vergisi ödedi. Holdingin 1993ydıbriitkân,38 milyon 406 bin 809 lira olarak gösterüdi. Kurum kârlıhğına üişkin Maliye Bakanlığı'na verikn bügı formunda, şirketin "yûzde 100 kâr ettiği" bıkünlırken, "sattşhasdab" neden lamamen "kâr" olarak göstenldı. 5) Marsan'uı 1991,1992 ve 1993 yıllanna ait formlannda "saülan malın maliyet bedeli" boş bırakıldı. Çıller"ın holdıngırun. malıyeü 'sıfır' oiarak gösteriletı faaliyetleri nekr? 6) Marsan Holding'in, Tansu Çiller'in Devlet Bakanı ve Başbakan olduğu dönemde yaklaşık 3 miiyar lira banka kredisi kuJlandığı, şirketin mali tablolan üzerinde saptandığma göre, özer Uçuran Çiller, "eşi ayasete aütdıktan sonra tüm kâmu veözel bankalarla tşlerini tamamen bitirdiğini" savunarak, neden gerçeği gizledi? 7) Başbakan, holdingimn 8.5 miiyar bralık sennayeamn de özerindeolan bir kavnağı neden ABD'dedeğeriendirdi? 8) Maliye Bakanlığı kayıtlanna göre, toplam 12.5 miiyar lira aktif varlığı bulunan ve yurtdışındaki kazancı "sıfir" olarak gösterilen Marsan Holding, ABD'de 210 miiyar liraya yaİan ga>Tİmenkulü nasıl edindi? 9) 7 yıllık kunımlar vergisi tutan •30 niilyoiMj bulmayan Marsan Holding'in yannmlannın tamamı Tansu Çiller'in Başbakan olduğu geçen yıl neden yurtdışına çıkankiı? 10) Başbakan'ın holdingi Marsan'uı, geçen yıl gittiği 7 milyar 376 milyon liralık sermaye artınmı, kurumlar vergisinden bağışık tutuldu. Kurumlar Vergisi Yasası'mn, bu istısna için öngördüğü "nama yazılı yeni' hisse senetieri" 6 ay ıçinde borsada koteedildi mi? 11) Eğer borsada kote edflme işlenıi yapridrvsa, Başbakan Çffler.Mal Bfldiriminde Buhmuiması, Rüşvet ve Yobuzhıklarla MöcadeleYasast uyannca, neden yeni hisse senetkrini TBMM Başkanlığı'na bfldirmedi? 12) Kurumlar Vergisi Yasası'mn yeni hisse senedi hükmü, Marsan Holding tarafından ihlal edilmediyse, Çiller, 22 haziranda yaptığı yazılı açıklamada, neden "Basına da açıklanan matvarbğımızda; miUetvekili, bakan ve Başbakanoiduğum dönenıde herhangi bir aröş ofananustn-^ıddiasmda bulundu? 13) TBMM Başkanuğı, Mal Bfldnimj Vasası uyannca, mal varhğmdaki aröşian bir ayiçinde ekmalbfldirimiylebdinmesi gerekenTansu Çiller'i uyartp, yasal yükümlüluğünü yerine getinümi? 14) Başbakan'ın eşi, ABD'deki taşınmazlann 1 milyon 476 bin dolara (1ABD Dolan'nın o dönemde 10 bin lira olduğu varsayüdığında yaklaşık 15 milyar lira) alındığını, bu rakamın 925 bin dolannın Marsan A.Ş taynaklanndan karşıJandığını Çiller de, Marso A Ş'nin satışrndan elde edilen kazancın da ABD'deki yatınm girişiminde kullanıldığrnı açıkladı. Ancak Marso A Ş'nin, şirket kayıtlanna göre en fazla 7 miryar 376 milyon olarak varsayüan saüş bedeli ile Marsan Holduıg'ın 1993yılıgelırlerinin toplamı 9 mılyar 916 milyon lira ediyor. ABD'deki alımiçin gereken diğer 5 milyar liralık kaynak nereden sağlandı?özer Çiller, 1 milyon476 bin dolann 925 bin dolarlık bölümünün Marsan A.Ş tarafından karşüandığını belirtirken geri kalan 551 bin dolann yurtdışına hangi kaynaktan transfer edıldiğini neden açıklamadı? Başbakan'ın holdingi Marsan A Ş yıllarca neredeyse kâr göstermedi j ^ yaşıyorÇillerDOĞANAKIN XJasbakan'ııDOĞANAKIN ANKARA - ABD'de milyar- larca lirahk yatınm yapan Baş- bakan Tansu Çiller'in holdingi Marsan Marmara Anonim Şir- keti'nin, devlete yıllarca ku- rumlar vergisi ödemediğı orta- ya çıktı. Başbakan ile eşi özer Uçuran Çiller'e ait holding, 1987,1988,1989 ve 1990 yıllan- nda kurumlar vergisi ödemedı. 1987-1994 yıllan arasındakı 7 yılda; toplam 29 milyon 609 bin h'ra kurumlar vergisi ödeyen Başbakan'ın holdingının varlı- kları, aynı dönemde 54 kat arttı. Marsan Holding Yöne- tim Kurulu üyesi ve Fınansman Müdûrü Yüksel Noyanoğlu, 1987-1991 yıllan arasındakı vergisiz yıllar için, "Kurumlar vergLsinc tabi herhangi bir şeyi- miz olmadıysa, gayet tabii ki ku- rumlar vergisi de ödenmemiş oluyor" açıklamasını yaptı. Cumhuriyet, "babadan zengin oMuğumı" bazı gazete yazar- lanna açıklayan Başbakan'ın, kendisine ait olan Marsan Marmara Holding AŞ'nin yı- llarca kurumlar vergisi ödeme- diğıni ortaya cıkardı. Başbakan'ın holdingınin 1987 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Maliye BakanhğTna ve- rüen beyannamede, 13 milyon 713 bin lira "kâr" gösterüdi. Ancak, şirketin vergiye tabi matraha sahip olmadığı belirtı- lerek, kurumlar vergisi öden- mediği bilgisine yer verildi. Marsan Holding, 1988 yılı faaliyetleri için Maliye Ba- kanlığı'na yaptığı bildirimde, 58 milyon lira zarar ettiğini, şir- ketin vergiye tabi kazana bu- lunmadığını beyan etti. Başbakan'ın holdingınin mali kayıtlanna göre, şirket 1989 yılında 1 milyon 224 bin hra "kâr" etti. Birönceki yıldan devreden 58 mil- yon liralık zaran da beyannamesine ekleyen holding, 1989 senesı için de kurumlar vergisi ödemedı. 7 yıllık holding vergisi işçininkinden az Mahye Bakanlığı'na verilen beyanname- deki bilgiler uyannca, Başbakan'ın holdingi, 1990 yılı faaliyetleri için 4 milyon 5% bin lira "kâr" gösterdi. 1990 yılında herhangi bir 'aşbakan'ın holdingi 1989yılmda 1 milyon 224 bin lira "kâr" etti. Bir önceki yıldan devreden 58 milyon liralık zaran da beyannamesine ekleyen holding, 1989 senesi için de kurumlar vergisi ödemedı. Başbakan basın toplantısından vazgeçti Çiller,malvarlığmı açıklamıyor ANKARA <ömhonyrt Bflro- su)- Başbakan Tanso Çffier, ANAFm öncrgeâ dt^rultusuada yann yaptîacak oiağanüstü TBMM toplanüsı öncesinde DVP grubunu toplayarak. başta muha- hffer oimak üzere milfctvekillerini "tart^auılı*1 serveû konusunda ik- na etmeyc çabşacak. Daha önce bugün için DYP Genel Merkezi*- ndc bîr basın toplanüsı düzenJeyç- rek, malvarlı|5nî açıkJayacağı bil- dirilen Çiller*jn, son anda bu dû- şûnces!n4en va^eçtiğj ve DYP grubunun olağanüstû topianüya çağnldıği öğrenikii. ÇİBer, grupta yapacağı konuşmada, tüm siyasi- ierea Hodri meydan*' dıyecek ve li- derkre "Siz de malvarfiklarınızı açjklavm" çağnsmda buiunacâk. Eşi Ozsr Üçaraa Çffla-Te biriik- te sahip olduğu şjrkeüerüı ^rçek- dışı mali kayıdarla vergi kaçtrdığı, servetindela artışlara karşjn ek mal biidirimmde bulunmadığı, Mal Bödirimî Yasaa'na aykın <iavrandığı ve ABD'deki gayri- rnenkulterine kamuoyuna açıkla- dığ) ma! beyanında yer vermediği iddialanyla karşı karştya kalan Başbakan ÇSkr, yann saat 13.O6'~ te olağanüstü toplantıya çağırdığı DYP grabunda yapacağs konuş- mayla kendisini savunacak. Çiİ- ler'in grupta, son 20 yılda, kendisi- nîn ve partisinin rnalvarukJannda meydana gefen değışmeien, artjş- • Başbakan ÇiUer, ANAP'ın Öaergea üzerinc DYP grubunu toplayarak naiIletvekilJerini tartışmalı serveti konusunda ikna etmeyeçaüşacak. ÇiHer'în, DYP'Iüerden onergeye ret oyu venaekrini istemesi bekfeniyor. lann kaynağfflt aniatması ve mıi- içtvekîllerinden ANAPln öaerge- sine **ret oya" vermeterini İstemesi bekleniyor. Çüler, ekonomik isükrar tedbir- îeriflin ilk 3 aylık sonuçlanm de- ğerkndirdiği dünkü basın tc^îlan- üsında. ^Ekoaomideki şeffâfiığı, kea£ serveümz için de aygataya- cakBHSuuz" sorusuyla karşı karşı- ya kalınca bir hayii sirurlendi Ser- vctine ihşkin basın toplanüsının "üBtt yöneömia&kl şeffafiığın iflt basamafı" oiacağını beiirten Çii- ter, sioirlı bır ses tonuyla "Benim yaparagmn bötün berkesia ya^- aaamı stiyonm. Suau, şettaBığBi ilk adBtu oiank görnyoroiB. Her- kese bodri Bteydan «Byorum. Benm yapacagırnı, yapabüivoriarsa hodri ıneydan, buyursmüar yapsBdar" diye konuştu. Çiller'in yanıtı, tele- vizyonlardaa canb olarak yayı- mlanan basın toplantısına kaülan DYPü bakanlar ve milletvekilfcri tarafından bir süre alkışlandı. Servet beyanı konusunda parti' fere "Hodrî roeyian" diyen Çiiler, ANAP Gend Başkanı Mtsat ¥ı- bnaz'a da düzeyli siyasct yapması ıçın çağnda bulundu. Yılmaz'ın, "DYP-SHP kûsurat partisi <«n" açıldaınasıta efcştiren Çiller, şun- lansdyledi: u Ba laf, Say» Yıteaz'm koaMs- yonayöoeltöğineilk,nedesoneteş- tipfir. Ama biz baâm bırakato üyoruz. Siyasett çöznm anlayışı Szerine oturtalmı toiyonız. ^» eksik, ba eksik eteştirüeri yerine, kösarat partisi tanniasaalan yeri- ne, ystpKi olstak isöyontz. Birbiri- mizi karaiayıp, haDun gozâDden iüpse£i yertot, yapttklarmuia oa- ham g&Ûâade yaşayate (gyofuz." Bir soru ûzerine, îstanbul seçinı- krinin sonucunu, **RP şokuntı ya- şayaa vatandaşm mesajr oiarak nitekndiren Çiller, U 2 turiu seçte sstenösefeakışaçmız nettir" soru- suna, seçim sistcminın degiştiril- mesi için herhangi bır çahşma ba$- Jaönadıklanru belırterek, şu karşı- bgı verdı: "Heniz bir çaltşma yap- madık. Aflcsk gerekü oMağam dö-, şÜBHfyomz. SfetemtB Ğe§ijtiri&ae8İ Iszım. Ama hiz daha önceki tktüar- lar gbi seçiaJere 2-3 ay kala ya- sayı, iktiâar khi&e değiştinne yak- yurtdışı kazanç ve ırat göstermeyen Başba- kan'ın holdingi, aynı sene "vergiye tabi mat- rah olmadığını" beyan ederek, kurumlar ver- gisi ödemedı. Maliye Bakanlığı kayıtlan üzerinde yapı- lan incelemeler, Başbakan'ın holdinginin 1987-1991 yıllan arasındakı dönemde, hıç kurumlar vergisi ödemediğini ortaya koydu. Marsan Holding'in, 1987 yılına ait olan- lardan, bu sene 20 nisanda verilen kurumlar vergisi beyannamesine kadar bütün mali kayıtlan üzerinde yapılan hesaplar, şirketin son 7 yıllık dönemde ödedıği kurumlar ver- gisi toplamının 30 milyon liranın altında kaldığını belgeledı. 1987. 1988. 1989 ve 1990 yıllannda hiç vergi ödemeyen Başbakan'ın holdingi, 1990'da 10 milyon 221 bin lira ku- rumlar vergisi ödedi. Çiller ailesine ait Marsan Holding'in öde- dıği kurumlar vergisi, 1992'de 8 milyon 549 bın 16 lira. geçen yılda 10mıl>on839bın 132 lira düzeyinde kaldı. 10 milyon hra ayhk alan bir ücrethden 'I yılda' kesılen gelir vergisi, 30 milyon hra. Vergisiz servet 54 kâTarttı 7^.,. '. Son 7 yılda ödediğı kunımlar vergisi, üc- retlilerin bir >ılda ödediği gelir vergisinin bile gerisinde kalan Başbakan'ın holdingınin, 1987'de 236 milyon lira olan toplam "aktir varlıklan, aynı dönemde tam "54 kat" arttı 31 Aralık 1993 tarihini taşıyan Marsan Hol- ding'in son kapanış bilançosunda. şirket ak- tiflerinin toplam değen, 12 milyar 684 mil- yon 621 bin 505 lira olarak kaydedildi. Son 7 yılı hiç vergi ödemeyerek ya da sem- bolik raİcamlarla yetinerek geçiren Marsan Holding. Başbakan ile eşi Özer Uçuran Çil- ler'in f'e açıklamalanyla doğruladıklan yön- • vde, AflD'de milyarlarca liralık yatınm yaptı. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Mar- san Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Fı- nansman Müdürü Yüksel Noyanoğlu, şirket mali kayıtlannda bir usulsüzlük olmadığını savundu Noyanoğlu. Cumhuriyet'te ses kayıtlan bulunan görüşmede. şirketin 1987, 1988. 1989 ve 1990 yıllannda kurumlar ver- gisi ödememesinı değerlendınrken. "Kurum- lar vergisine tabi herhangi bir şeyimiz ol- madıysa, gayet tabii ki, kurumlar vergisi de ödenmemiş oluyor" açıklamasını yaptı. YtPllir Başbakan 'ın holdingi vergi kaçırdt! Belgeler,yorumlar,uzman . • değerlendirmeleri... Marsan Marmara ,.^ Holding 'in 7yıllık karnesi... Türk Mühendis ve MimarOdaları Birliği'ninYiğitÖnderi TEOMAN Ö ÜÖZTÜRK'ün mücadelesi veçalışmaları yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. TMMOB İNSAAT MÜHENDİSLERİODASI BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELESİNİN YİĞİT ÖNDERİ, DOSTUMUZ, ARKADAŞIMIZ TEOMAN Ö ÜÖZTÜRK'ü kaybettik. Kavgamız devam edecektir. AIi Açan, Mustafa Atmaca, Hasan Demirel, Selahattin Güleç, Aşkın Kocaçimen, Erdinç Köksal, Önder Küçükkaragöz, Arif Merdol, Medet Özbek, Hilmi Yüncü BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ SAVAŞIMIZLN EŞSİZ LİDERÎ, 1973-1980 YILLAREVIN TMMOB GENEL BAŞKANI, MİMARLAR ODASIMN 30 YILLIK ÜYESİ VE YİĞİT ÖNDERİ Y. MÜH. MİMAR TEOMAN ÖZTÜRK'Ü 11 Temmuz 1994 tarihınde kaybettik. Yaşamınıeşıt veözgür bır toplum yaratmaya, insan haklannı savunmaya ve teknik elemanlann ve sanatçılann, mesleklennı toplum yaranna ve onurlu bir biçimde yapabilecekleri bir ortamın yaratılması savaşımına adamış olan Teoman Öztürk'ün mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Cenazesi, 13 Temmuz 1994 Çarşamba günü saat 11 .OO'de Ankara'da Konur Sokak'ta yapılacak törenden sonra Maltepe Camif nde kılınacak öğle namazmı müteakıp Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa venlecektir. Ailesinin, dostlannın, MımarlarOdası'nın bütün üyelerinın. TMMOB'ye bağlı odalann. halkımızm ve tüm insanhğın başı sağolsun. Minıarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası Adana Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Mimarlar Odası Bahkesir Şubesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Mimarlar Odası Divarbakır Şubesi, Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Mimarlar Odası Konya Şubesi, Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Mimarlar Odası Ordu Şubesi, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Onurlu yaşamını eşit ve özgür bir toplum mücadelesineadayan, insan haklarının yiğitsavunucusu Birliğimizin eski Genel Başkanı, güzel insan TEOMAN ÖZTÜRK'ü kaybettik. Mühendis ve Mimarların, Dostlarının ve Halkımızm başı sağolsun. TMMOB JEOLOJİ MÜH. ODASI GEN. MRK. TMMOB JEOLOJİ MÜH.ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOBJEOLOJİ MÜH. ODASI İZMİR ŞUBESİ ACIKAYBIMIZ Üst örgütümüz TMMOB'nin eski Genel Başkanı, demokrasi ve teknik eleman haklan mücadelesinin yiğit önderi, erdem örneği, sevgili TEOMAN ÖZTÜRK'Ü yitirdik. Tüm mühendis ve mimarlann başı sağolsun. TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Genel Merkez ve Şubeleri Yaşamını demokrasiye ve özgürlüklere adayan; haklarından ve düşüncelerinden ödün vermeyen; işçi sınıfının, emekçilerin haklarının yılmaz savunucusu; DİSK Davası sanıklarından, eski TMMOB Başkanı, değerli insan TEOMAN ÖZTÜRK'ü yitirdik. > • % TÜRKİYE DEVRİMCİ j * ± { ^ İSCİ SENDİKALARI ^ W f ^ ^ KONFEDERASYONU ^** Düşünce ve eylemleri ile özgür toplumun, insan haklarının simgesi olmuş; tüm > aşamını mühendis, mimar >e şehir plancılarının haklannı savunmaya adamış, Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliğfnin 1973-80 yıllan Genel Başkanı TEOMAN ÖZTÜRK'Ü kaybettik. Tüm dostlanna, dolu geçmiş bir ömrün teselli olmasını diliyonız. TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle