25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 TankAzizNew YoriCta •NEWYORK(AA)-Irak Başbakan Yardıması Tank Azız, ülkesine yönelik ambargonun kaldınlması amacıyla BM'de temaslarda bulunuyor. Aziz, geleoek hafta başında Irak'a uygulanan ambargoyu yeniden değerlendirecek olan Güvenlik Konseyi'nin Dönem Başkanı Pakistan temsilcisi Cemşid Marker ile görûştü. Tank Aziz aynca Irak'a uygulanan ambargonun hafifletilmesinden yana olan Çin, Rus ve Fransız yetkililerle de görüştü. Çetin'in Batok Gezisisürûyor • VİLNILS (AA) - Dışışleri Bakanı Hikmet Çetın. Balük ülkelerini kapsayan ziyaretinın ılk durağı olan Litvanya'dakı temaslannı tamamlayarak, Letonya'nın başkenti Riga'ya geçti. Çetin, Riga'da Letonya Cumhurbaşkanı Guntis Ulmanis ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Valdis Birkavs tarafından kabul edilecek. Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında, Letonya ve Türkiye arasında dostluİc ve işbirliği anlaşması imzalanacak. Çetin bugün Estonya'nın başkenti Tallin'e geçecek IRA, heiikoptere saMırdı • LONDRA (AA) - Kuzey trlanda'da, IRA militanlannın açtığı havan ateşi sonucu isabet alan bir askeri helikoptermecburi inişyaptı. Armagh bölgesinin güneyindeki Newtownhamilton köyünde, askeri ve polis ortak üssünden kalkan ve devriye görevi yapacak 15 asker ve polısi taşıyan Puma helikoptenne kalkıştan hemen sonra teröristlerin fırlattığ bir havan fnermisi isabet etti. Helikopterin kuyruğuna isabet eden havan mermisine rağmen pilotun, helikopteri bir futbol sahasına indırmeyi başardığı bildirildi. Camide bomba paUadı: 2 ölû • İSLAMABAD(AA)- Pakistan'ın kuzeydoğusundakı Pencap bölgesinin başkenti Lahor'da bircamide patlayan bombamn en az iki kişınin ölümüne, 27 kişinin de yaralanmasma yol açtığı bildirildi. Pakistan'ın APP Ajansı, Sünnilere ait bir okulu hedef alan kimliği belirsiz saldırganlann, sabah namazmdan hemen sonra bir camiye bomba atüklannı belirtti. Makedonya ekonomisi iflasta •ÜSKÜP (AA) - BM'nin yeni Yugoslavya'ya uyguladığı ambargodan etkılenmesinin yam sıra, Yunan ambargosuna da maruz kalan Makedonya'da ekonomi iflasın eşiğine geldi. Makedonya Devlet Istatistik Enstitüsü'nün yaptığı son araştırma, üretimin yüzde 60 oranında azaldığmı ortaya koydu. İşsizlik oranınında her geçen gün artuğı ülkeye, en büyük darbelerden biri de Yunanistan'ın tek taraflı ambargosu oldu. Romanya'daki 'vahşi' çocuk • Dış Haberler Servisi - Romanya'da bundan iki yıl önce bulunarak bir ailenin yanına yerleştirilen "vahşi" çocuğun eski alışkanlıklanndan hala kurtulamadığı ve kendisine yülarca annelik etmiş olan dişı köpek tarafından emzirilmeye devam ettiği bildirildi. Öz annesi tarafından bebekken terk edilen ve bugün 9 yaşında olan Sorin, dişi köpekle havlayarak anlaşıyor ve yemeklerini onunla paylaşıyor. Ülkede son iki gün içinde 4 ayn saldında 7si yabana 15 kişi öldürüldü Cezayir'de teröresiyorDış Haberler Servisi - Ceza- yir'de yabanalara yönelik sal- dınlar urmanıyor. Başkent Ce- zayir'de dün ve önceki gün ger- çekleşen dört ayn saldında 7'si yabana olmak üzere toplam 15 kişi öldü. Yetkililer, saldınlann radikal İslamalar tarafından düzenlenmiş olabıleceğini belir- tiyorlar. Cezayir'de önceki gün ya- bancılara yönelik gerçekkşüri- len iki ayn saldınnın ardından akşam saatlerinde de Veteriner- lik Fakültesi Müdürü Muham- med Bekkuche ve Ulusal Dona- tım Ajansı Genel Müdürü Uramdane Amokrane öldürül- dü. Cezayir güvenlik güçlerince yapılan açıklamaya göre Bek- kuche başkent Cezayir'in güne- yinde bulunan veterinerlik fa- kültesi binasında öldürüldü. Amokrane ıse Airkhadem sem- tinde kimliği belirlenemeyen ki- şilerin saldınsına uğradı. İslama militanlann dün de İtalyan Büyükelçiliği yakınla- nndaki bir karakola saldın dü- zenlemesi üzerine çıkan çatış- mada iki polis, iki de İslama militan öldü. Kimlik kontrolü Başkent Cezayir'de önceki gün sabah erken saatlerde de hükümete ait petrol şirketi So- 19Mayıs 8 Mayıs 28Mart 22Mart 1 Mart 21 Şubat 1 Şubat natrach ıçın çalışan ışçilerin bindiği servis si- lahlı kişilerce durduruldu. Beş kişi olduğu sanılan saldı- rganlann kim- lik kontrolü yaptıktan sonra dördü Rus, ikisi Romen alü ya- banayı otobüs- ten indirerek yaylım ateşine tuttuklan büdi- rildi. Bu olaydan dört saat sonra da başkentte diplomatlann, yabana işa- damlannın git- tıği bir restau- ranta saldın dü- zenleyen silahh kişilerin çevreye rastgele açtığı ateş sonucu iki Yugoslav, iki de Cezayirli işçi öldü. Saldınlan he- nüz üstlenen olmadı. Ancak Cezayir hükümet yetkilileri saldınyı büyük bir olasılıkla ra- dikal dinci FlS'ın düzenlemiş 11 Temmuz 2 Yugoslav 11 Temmuz 5 Rus Cezayir 7 Temmuz 7 İtalyan Ciceli 3 Rus Ciceli 2 Fransız Cezayir 1Rus Cezayir'in güney 2 Fransız Cezayir'in güneyi 1 Vıetnamlı Cezayir'in güneyi 1 Fransız Cezayir 1 Fransız Cezayir 23Ocak 1 Tunuslu Cezayir 15Ocak 1 Fransız Cezayir İSPANYA Ctaefl Annaba den sonra dü- zenlenmiş ol- masına dik- kat çekerek saldınnın bir tepki üzerine gerçekleşmiş olabileceğini ileri sürüyor- lar. G-7 zirvesi- ne kaülan zengin 7 ülke temsilcisi Ce- zayir hükü- metine şiddet yanlısı ol- mayan gnıp- larla görüşme çağnsında bu- lunmuştu. Öneride FIS'- ın adının geç- memesi üzeri- ne radikal dinci örgütün öç almak amaayla ey- lerini askıya almayı düşündü- ğünü söyledi. Kozirev açıklamasında, Ce- zayir'le ilişkilerin yeniden de- ğerlendirilmesi amaayla Mos- kova'ya toplantı düzenlenmesi çağnsında bulunduğunu belirt- ti. 49 yabancı öldü olabileceğini belirtiyorlar. Yet- kililer, bu saldmlann G-7 zirve- sinde zengin 7 ülke temsilcileri- nin Cezayir'e getirdikleri öneri- ceği iddia ediliyor. 4 Rus işçi- önceki gün öldürülmesi üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev bir açıklama ya- parak ülkesinin Cezayirle ilişki- nın Başkent Cezayir'de önceki gün 7 yabancının öldürülme- siyle birlikte son 30 ay içinde öldürülen yabana sayısı 49'a yükseldi. 1992 yılında Cezayir'- de yapılan genel seçimleri radi- kal dinci İslamı Selamet Cephe- si'nin (FIS) kazanacağının belli olmasıyla birlike askeri bir dar- be yapılmış ve seçimler iptal edilmişti. Darbeden sonra yasadışı ilan edilen FIS yönetime karşı yü- rüttüğü savaşmın hızlandıra- cağını ilan etmişti. Geçen eylül ayında radikal dinci Islami Silahh Grup da bir bildiri yayımlayarak "Hüküme- lemleri düzen- tin işfoirlikçisiyabancıların ülkeyi lemiş olabile- bir ay içinde terk etmemeleri du- rumunda ölümle cezalandınla- cağı" tehdıdinde bulunmuştu. Islamalann yabanalara yö- nelik düzenlediği en büyük sal- dında 12 Hıristiyan Hırvat tek- nisyenin boğazlan kesilmiş ola- rak bulunmuştu. Yaser Arafat 'evine'döndüDış Haberler Servisi - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat sürgünde geçen 27 yıl- dan sonra dün "eve döndü". 27 yıl yabancı ülkelerde ge- çen zorunlu ikametten sonra Arafat dün bundan sonra yaşa- yacağı Filistin özerk Yönetimı alündaki Gazze Şeridi'ne gitti. FKÖ lideri sürgündeki son gecesini Mısır'ın başkenti Ka- hire'dekı Oroua otelinde gecir- di. Sabah Mısır'dan aynlan Arafat uç^ıkla gittiği El Anş'te kısa bır süre mola verdi ve ora- dan Gazze'ye geçti. Rafah sınır kapısından bölgeye gjren Ara- fat'ı Filistin özerk bölgesi yöne- ticilerinin içinde yer aldıklan küçük bir grup karşıladı. "Eve dönerek" özerk bölgeni- nin yönetimini ele alacak olan Arafat'ın yanında eşi Süha da bulunuyordu. 27 yıl aradan sonra ilk kez 1 temmuzda Gazze ve Eriha'yı resmi olarak ziyaret eden Ara- fat'ı binlerce kişi yollarda karşı- lamışken FKÖ liderinin eve dö- nüş kutlamalan sönük geçti. Yollarda çok az sayıda insanı- nın sevinç gösterileri düzenledi- ği gözlendi. Filistin poüsinin fazla güven- lik önlemi almadığı Gazze çev- resinde İsrail helikopterleri sü- rekli kontrol uçuşu gerçekleş- tirdiler. Arap ülkeleri 1964 yılında İs- rail işgaline karşı FKÖ'yü kur- muşlardı. Arafat'ın başını çek- tiğj el-Fetih örgütü giderek kit- leselleşti ve FKÖ içinde güçlen- di. 1969 yılında Arafat Örgütü'- 30 yd sûren mücadelenin ardından dün özgür FUistin'e dönen FKÖ lideri Yaser Arafat, hem Gazze hem de Eriha'da yaşayacak. ün başına getırildı. 1%7 yılında Filistin topraklannı terk etmek zorunda kalan Arafat sürgün- deki 27 yılının büyük bir bölü- münü Tunus'ta geçırdi. Bırçok kez çeşitli kılıklar içinde kaçak olarak işgal altındaki toprakla- ra giren Arafat ilk resmi ziyare- tini 1 temmuzda gerçekleştir- mıştı. Filistin halkı Arafat'ın eve kesin dönüş yapması karşısında büyük umutlar taşıyor. FKÖ li- derinin kendilerini boş laflarla kandıramayacağını. tam tersi- ne önemli planlar çerçevesinde bölgeye geldığıni düşünüyor- lar. İsrail Dışişleri bakanı Şimon Peres Arafat'ın Gazze'ye gelişi- ni memnunlukla karşıladığıru belirterek "Artık kııtlamalar bitti, şimdi onlar için sonunlu- lukları üstlenme zamanı" dedi. Peres, dünyanın, Filistin yö- netimindeki topraklara. söz verdiği gibi ekonomik yardım- larda bulunacağını da ümit etti- ğini söyledi. Her iki tarafın da özerk yöne- timin alanının genişletilmesi ile ılgilı görüşmeleri hızlandırmayı istediğini kaydeden Peres, "Bir- çok sorunun üstesinden gelebil- mek için zamana ihtiyacımız var" diye konuştu. ABD ELÇİSÎ; Türkiye Karabağ'da aktifrol üstlenmeli MOSKOVA <AA) - ABD'- nin Bakü Büyükelçisi Richard Kauzlarich, Azerbaycan ile Ermenistan arasındakı anlaş- mazlığın çözümünde Tür- kiye'nin en aktif rolü üstlen- mesi gerektiğini belirtti. Turan Ajansı'nın haberine göre Kauzlarich, Bakü'de ya- yımlanan Azadlık gazetesine verdiği demeçte, banşın sağ- lanması sürecinde Türkiye'- nin rolü ile ilgili görüşlerini açıkladı. Büyükelçi, "ABD defalarca, Türkiye'nin banşı sağlama sürecine AGİK cerçe- vesi içinde katdması gerektiği- ni söyledi. Çünkü Türkiye hem Azerbaycan hem de Ermenis- tan'm komşusu ve Kafkaslar'- daki durum Türkiye'yi de etki- liyor" dedı. Kauzlarich, demecinde "Türkiye, Azerbaycan - Erme- nistan anlaşmazlığının çözü- münde en aktif rolü üstlenmeii- dir. Türkiye, uluslararası siya- si çevrelerde otorite sahibidir ve dünya kamuoyu, Tiirkiye'- nin AĞİK çerçevesindeki et- kinliklerine büyük önem veri- yor" ifadesini kullandı. Richard Kauzlarich, ABD'nin, sorunun çözümüne yalnızca uluslararası bir yak- laşım ve çok taraflı girişimler- le yardımcı olunabileceğini düşündüğünü belirtti. Moskova'nın Kiev ve Minsk'le ilişkilerinde yeni dönem başlıyor BDT'nin çekirdeği yenileniyor HAKAN AKSAY MOSKOVA - 1991 sonunda Sovyetler Birliği'ni dağıtan ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) kuran anlaşmayı üç Slav lider imzalamıştı. Bunlardan ilk ola- rak Beyaz Rusyalı StanisJav Şuşkeviç lider- lik koltuğunu terk etmek zorunda kalmıştı. Pazar günkü seçimlerin sonuçla- nna göre Ukraynalı Leonid Kravçuk da aynı kaderi paylaştı. Geride Rusya lideri Yeltsin kaldı. Yeltsin yönetimindeki Rusya pazar gu- nü Ukrayna'da ve Beyaz Rusya'da yapılan devlet başkanhğı seçimlerine büyük ilgi gösterdi. Dahası. eskı Sovyet cumhuriyet- lerinı Moskova ekseninde birleştirme amaayla yoğunlaştırdığj çabasına koşut olarak bazı adaylan açıkça destekledi. Uk- rayna'da muhalif Leonid Kuçma'ya, Beyaz Rusya'da da Başbakan Vyaçesiav Kebiç'e omuz verdi. Şımdi mıllıyetçi Leonid Kravçuk'un ye- nilgisi, Moskova'da büyük memnuniyet yaratmış durumda. Yeni lider Kuçma, Rusya"yla ve BDT'yle yakınlaşmayı savu- nuyor; Kınm konusunda daha ılımlı dav- ranıyor; Karadenız fılosunun -Ukrayna'- nın Rusya'ya borçlan karşılığında- bir an önce Moskova'ya kiralanmasına yeşil ışık yakıyor. Ancak neredeyse bir bütün olarak Krav- çuk'u destekleyen ve milliyetçiliğin kalesı olarak kabul edilen Batı Ukrayna'nın ül- keyi bölme yolunda etkinleşebileceğınden çekinen Kuçma'nın dıkkatli davranmak zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Beyaz Rusya'da ise Moskovanın dediği olmadı. Kremlin. Kebiç'i sonuna kadar desteklemiş, hatta ruble bazında ekono- mik birliğin ancak onun liderlığinde ger- çekleşebileceğini açıkça belirtmekten çe- kinmemişti. Şımdi ezıci farkla başkanlık koltuğuna oturan Aleksander Lukaşenko'yu ise "yeni bir Jirinovski" olarak nıielemıştı. (Luka- şenko bu benzetmeyi kabul etmiyor, aslın- da polıtik programı açısından bunu des- tekleyecek tezler de pek güçlü görünmü- yor.) BDT'nın en genç ve sistem dışı gö- rüntüsü ve her şeyi değıştırme vaatlenyle en ilginç lideri olan Lukaşenkonun biyog- rafısinde önemli bir nokta var: SSCB'nin dağıtıldığı üçlü anlaşmanın Beyaz Rusya Parlamentosu'nda onaylanması sırasında ret oyu kullanan tek mılletvekili Lukaşen- ko. Yeni lider, Rusya'yla ekonomik ya- kınlaşmayı ve eski Sovyet cumhuriyetleri- nin bırleşmesinı savunuyor. Ve bu tavnyla Rusya muhalefetini yüreklendiriyor. Başbakan Kohl'in memleketi Oggensheim'da Clinton'ı coşkuhı bir kalabahk karşıladı. Clinton Berlin'de BERLİN (Reuter) - Duvar yıkıldıktan sonra Berlin'i ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Bill Clinton,dün Soğuk Savaş dönemınde Doğu-Batı gergınliğinin sımgesi olan ünlü Brandenburg kapısından geçti. Clinton. yaptığı kısa konuşmada "Artık özgürlüğü tüm düny aya yaymanın zamanı gelmiştir" dedıkten sonra şöyle devam etti: "Günümüzün değişen düny ası, yarının refah dünyasına dönüşmelidir. Birleşmiş Almany a ile birteşmiş Berlin'i ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olmaktan büyük bir şeref duy uyorum." POLİTİKADA SORONLAR ERGUN BALQ Ukrayna, Beyaz Rusya Seçimleri ve Türkiye Ukrayna ve Beyaz Rusya'da yapılan seçimlerin ilginç özellikleri var. Önce iki seçim de düzene tepkiyi simgeliyor. Ukray- na'da Leonid Kuçma, Beyaz Rusya'da ise seçim kam- panyasını popülist sloganlarla yürüten Alexander Luka- şenko, düzeni sert bıçimde eleştirerek tepki oylarını top- ladılar. Eleştirdikleri düzenin en büyük özeliği ise eko- nomik bunalım. Gerek Ukrayna gerekse Beyaz Rusya'da kitieler, 1991 de bağımsızlığa kavuşmalarından bu yana fakir- leşti, işsizlik ve enflasyon bellerini büktü. Beyaz Rusya'- da ezici bir zafer kazanan Lukaşenko, ekonomik bunalı- ma ek olarak bürokrasideki yolsuzluğu da seçim kam- panyasında etkili biçimde kullanarak halka dürüstyöne- tim vaat etti. Kuçma ve Lukaşenko eski komünist yöneticiler. Leo- nid Kuçma, Sovyetler Birliği döneminde birfuzefabrika- sı müdürü, Alexander Lukaşenko ise devlet çiftliği yöne- ticisiydi. İki lider arasında ıç politıka alanındakı benzerlıkler burada bitiyor. Aralarındaki en önemli (ark ise, ekonomik bunalıma karşı önerdikleri yöntemlerde ortaya çıkıyor. Ukrayna'- da Leonid Kuçma, Devlet Başkanı Leonid Kravçuk dö- neminde hiç dokunulmamış olan katı komuta ekonomi- sini yumuşatacağını, piyasa reformları yapacağını söy- lüyor. Ülkedeki bunalımdan ötürü Kravçuk dönemindeki hantal ekonomik yapıyı sorumlu tutuyor. Beyaz Rusya'da seçimi kazanan Alexander Lukaşen- ko ise, tam aksine bunalımın ustesinden gelmek için ekonomiye devlet müdahalesini geri getireceğini, libe- ral reformlan ve özelleştirmeleri durduracağını, fiyat kontrolü kuracağını belirtiyor. . özetle, Ukrayna'da Kravçuk, Sovyet dönemınde kalan katı, merkezı ekonomik sısteme dokunmamış. Ülkede büyük bir ekonomik bunalım yaşanıyor. Beyaz Rusya'da ise piyasa reformları ve özelleştir- meler başlamış. Ama orada da ekonomik bunalım yığın- ların belini buküyor. Bu olgu, ülkeleri bugünden yarına düzlüğe çıkaracak sihirlı ekonomik formüller bulunmadığını, toplumların ancak kendi özelliklerine en uygun yollardan kalkınabi- leceklerini bir kez daha kanıtlıyor. ••• Şimdi geletim, iki lider arasında Türkiye'yi de yakın- dan ilgilendiren çok önemli benzerliğe. Gerek Kuçma gerekse Lukaşenko, Rusya ile daha yakın ilişki kurulma- sından yanalar. Beyaz Rusya'nın Moskova ile ilişkileri zaten çok sıkı olduğundan (iki ülke arasında parasal birlik gündemde), Lukaşenko'nun Rusya yanlısı olması, ülkenin dış politi- kasını fazla etkilemez. Ama Ukrayna'da durum çok değişik. Rus asıllı olan Leonid Kuçma, seçimlerde en büyuk desteği. Rusların çoğunlukta olduğu Doğu Ukrayna ve Kırım'da sağladı. Gerek Doğu Ukrayna gerekse Kırım'da ayrılıkçı eğilim- ler hızla güçleniyor. Seçimleri kaybeden Leonid Kravçuk ise, oylarını milli- yetçilerin ağır bastığı Batı Ukrayna'dan aldı Böylece Ukrayna'nın parçalanması tehlikesi ortaya çıkıyor. Kuçma, Rusya ile ekonomik birlik kurulmasından ya- na. Belki daha da önemlisi Kırım'da Sivastopol limanın- daki deniz ussünün Rusya'ya kiralamak istiyor ve Kırım halkının kendi geleceğıni saptama hakkına sahip oldu- ğunu öne sürüyor. Bu görüşler, Leonid Kravçuk ve Uk- rayna milliyetçileri için bir kabus oluşturuyor. Ukrayna karışır ve ülke parçalanırsa, bu olgu hem Av- rupa'yı hem de Türkiye'yi çok yakından ilgilendirir. Batı, Rusya'nın Orta Asya ve Kafkaslar'da etkinlik ala- nını genişletilmesıne pek ses çıkarmayıp Moskova'nın bu bölgelerdejandarma rolünü üstlenmesini görmezlik- ten geliyordu Batı Avrupa'nın, karışıklıkları bastırmak için Kafkaslar ve Orta Asya'ya kuvvet göndermeye niye- ti olmadığından bu görev ister istemez Rusya'ya kalıyor- du. Ama Ukrayna parçalanıp egemen bir devlet olarak or- tadan kalkarsa, Rusya bir anda Polonya sınırlanna, yani Avrupa'nın kapısına dayanmış olur. Bu ise Doğu Avrupa ülkelerinde büyük huzursuzluk yaratacağı gıbi Batı Av- rupa hükümetlerini deciddi biçimde kaygılandırır. ••• Türkiye açısından ise durum daha da ciddi. Gürcistan ve Ermenistan'da sınırımızın hemen öte yanında Rus askerleri geri geldi. Bosna'da devreye giren Moskova, Atina ile de işbirliğini geliştiriyor. Yani Türkiye. doğudan ve batıdan Rusya tarafından kuşatılmış durumda. Anka- ra Ukrayna'yı Karadeniz'de Rusya'ya karşı bir tampon olarak görüyordu. Ukrayna'nın parçalanması Türkiye'- nin kuzeyden de Rusya tarafından kuşatılması anlamına gelecektir. Ukrayna ve Beyaz Rusya seçimlerine basınımızda pek yer verilmedi. Ama bu seçimler, Türkiye'yi sanıldı- ğından fazla ilgilendiriyor. ANAYASA YENİDEN YORUMLANDI Aknan ordusu artıkdışaaçılıyor Dış Haberler Servisi - Al- manya. 2. Dünya Savaşı son- rasında benimsediği "Yabancı ülkelere asker yoUamama" il- kesinden vazgeçti. Anayasa Mahkemesi'nde dün yapılan oylamada. Alman askerlerinin uluslararası operasyonlara ka- ülması ilkesi kabul edildi. Yargıçlar, 1949 Anayasası'- nda yer alan hükümlerin, Al- man askerlerinin BM şemsiye- si altında yabana ülkelere gitmesini engellemediğine ka- rar verdiler. Anayasa Mahke- mesi'nin karan, Almanya'da 2. Dünya Savaşı sırasında Na- zilerin işlediği suçlara tepki olarak konulan kısıtlamalann büyük bölümünün kalkması anlamına geliyor. Bonn hükümetı. "uluslara- rası alanda daha etkin rol oyna- ması" için ABD ve diğer müt- tefiklennin yoğun baskısı al- tında bulunuyordu. Resmi bir ziyaret için Al- manya'da bulunan ABD Baş- kanı Bill Clinton, karardan memnunluk duyduğunu bil- dirdi. Almanya Başbakanı Hebnut Kohl ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Clinton Aknanya'nın, Avrupa enteg- rasyonu konusunda sarfettiği çabalanyla ve eski Yugos- lavya'dan yüksek sayıda mül- teci kabul etmesiyle liderliğini gösterdiğini kaydetti. Clinton bir soru üzerine de Alman askerlerinin, NATO üyesi ülkelerin topraklan dı- şındaki yerlerde savaşmalann- dan rahatsızlık duymayacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Manfred VVörner adına bir açıklama yapan sözcüsü, "Al- manya'nın katıumı, uluslarara- sı kamuoyunun işini kolaylaştı- racak" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle