24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyelİmeivaz sahibi: Berin Nadi Genc! Yaun Koordınatörii Hikmct Çetinka>a • Gcncl Ya\ın Djnışnunr Orhun Erinc • Yazıışlen Müdürlcrı. İbrahim ^'ıldız. DinçTayanç(Sorumlu), •HabcrMerkc/ı Mü- diirü: Hakan Kara Dış Habcrler: Ergun Balcı • Ekonomi: Biilent Kı/anlık • İsiıhbaral: \alçın Çakır • Yurt Habcrlcrı: Mehmet Saraç • Makalclcr: Sami karaören • Spor: Abdülkadir Yücelman • Düzeltme: Abdullah Yazıcı Ankaru Tomsılcısı Mustafa Balbav • Haber Muduru. Doğan Akın AtauırkBul- \anNo 125. K J I 4. Bjk;ınl/klar-AnUrj Tel 4I95<»2»<7 H.ıt|, Tclo\ 42344, Fax: (4)4195027 •İzmır TCIIIMICISI Scrdar Kızık, H /ı>a Blv 1352 S 2 3 Tcl 4411220 Tclc\: 52359. Fav 4419117 •Adan;ı Tcmsılcısı Çetin \iğenoğlu İnönu Cd 119 S No. I Kat I.Tcl 352255O-35226O1-3522492. Telex. 62I55. Fax. 3522570 Aiucsscsc Müdurii- Erol Erkut •Koordına- lor Ahmet Konıfsan •Muhascbe Büfent Ve- ner •İdare Hüsevin Gûrer •l^lelme. Önder Çelik •Bılgj-lşlem NaJllnai •Bılgısa>arSıs- tem: Mürihet Çilef • Reklam' Reha Işıtman n: YcmıGun Haher A|.ın\ı. BasııncN asıncılıK \ Ş Ttırl üojpCaJ '9 -I Cujaoğlu 34JMİSİ PK 246 isUnbulTcl (0 2121512 0' 05120 hat > Tclc\ ::24. F.ıv 13TEMMUZI994 îmsak:3.41 Güneş: 5 36 Öğle: 13.14 İkindi 17 13 Akşam: 20.43 Yatsı: 22.29 Aile boyu devre tatil • İstanbul Haber Servisi - ABD'de başlatılan ve günümüzde dünyarun bırçok ülkesinde kullanılan devre miillc tatil sistemi Türkiye'de de gıderek yayılıyor. Haftalık dönemlerde. bir villa ya da apanman dairesine sahip olma ve istenden zamanlarda kulJanım hakkjnı içeren Resorts Condiminems International (RCI) zıncirine Türkiyeden yeni bir halka daha eklendi. RCI'a bağlı olarak kurulan Intemaüonal Resort Turizm Şirketi, önceki akşam verilen bir kokteylk hizmete girdi. Şirketin Genel Müdürü Halis Okur, artık aile boyu tatilde. Türkiye'nin yeterli gelmediğini ve yabancı ülkelerde tatil yapmak isteyenlerin sayılannda büyük bir artış yaşandığı için böyle bir projeyegirdiklerini belirtti. Jüprtep'eolan bîze de olur mu? • Çeviri Servisi - tki yıl önce uzayın dennlıklerinde parçalanarak 21 parçaya bölünen Shoemaker Levy 9 (Kunduracı Levyg) kuyruklu yıldızı cumartesi gününden itibaren saatte 80 bin 500 kilometre hızla Jüpiter'e çarpmaya başlayacak. Parçalann Jüpiter'e çarpması iki hafta sürecek. Bilim adamlannca kuyruklu yıldızın cenaze töreni olarak nitelenen çarpma sırasında, alevler ve büyük gûrültüler görülecekvekaydedilecek. Bu saptama için dünya çevresindeki en güçlü teleskoplar Jüpiter'e çevrilmiş ve astronomlar da nöbete girmiş bulunuyor. Çarpma, Jüpiter'in 'Ay'lannda ışık ve titreşim yankılan uyandıracak. Yine bilim adamlanna göre 1000 yılda bir meydana gelen böyle bir olayın Jüpiter yerine Dünyamıan da başına gelip gelemeyeceği tartışılıyor ve hiç kimse de böyle bir şeyin olamayacağını söylemiyor. Söıf yanşmalan • tstanbul Haber Servisi - Türkiye'nin ılk rüzgar sörfü slalom kupası yanşmalan 15 temmuzda Çeşme'deyapılacak. Old Spice'ın düzenlediği Windsurf Slalom Türkiye Kupası '94'e amatör-profesyonel tüm sörfçüler kaülabilecek. Yurtiçi ve yurtdışından 150 sporcunun kaülacağı bu kupa Türkiye Yelken Federasyonu'nun onayı ile gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın birinci ayağı 15 temmuzda Çeşme-Ilıca'da. ikinci ayağı 27 ağustosta Bodrum-Gümbette gerçekleştirilecek. NumberOne FM tarafından naklen yayınlanacak olan şampiyona 2 şamandıralı açık slalom yanşı, gruplandırma sistemi ve eleme usulü ile yapılacak, toplam 2 ayakta tamamlanacak. Erdogan basınla tartıştı • İstanbul Haber Servisi - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç ile Ermeni Patriği Karakin Kazanciyan. dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek birsüregörüştüler. Erdoğan'ın Koç ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerle arasında tartışmaçıktı. Basın mensupianyla sohbet etmek istediğıni dile getiren Erdoğan, televizyon kameralannın çekim yapmalanna sinirlenerek, kameralann kapatılmasını istedi. Melıteran bölûğü Japonya'öa • ANKARA (AA) - Türk Şilahlı Kuvvetleri Mehteran Bölüğü. Ertuğrul ŞehitliğTnin bulunduğu Japonya'nın Wayakama eyaletindeki 'World Resort Expo '94 Fuan'run açılış törenlerine kaülacakvekonserlerverecek. 15 Eylül 1890'daİstanbul'adönüş için Yokohoma'dandemiralan Ertuğrul. seyirdeiken 18 Eylül 1890'da, Japon Denizi'nde tayfuna yakalanmış ve Doshima Adası açıklannda kayalıklara çarparak batmışü. Tıp adamlannın çoğu beyin ölümünü organ nakli için yeterli sayarken din çevreleri beden ölümünü beklemeyi savunuyorlar 'Gerçekölüm' tarüşmalanÇeviri Servisi - Edgar Allen Poe'- nun kahramanlannın en büyük kor- kusu ölmeden gömülmekti. Bu konu zaman içinde giderek korku filmlerinin ana teması olmaya baş- lamışü. O günlerde çoğu insanı dehşete düşüren soğuk ölüm, bugün beyin ölümü olarak nitelenivor. Almanya Erlangen Küniği'nde yatan ve beyin ölümü teşhisi konan bir kadının rahminin çıkanlıp başka bir kadına yerleşıirilerek hamile kalmasının sağlanmasından sonra. ahlak bilim- cileri ve din bilimcileri arasında. hat- ta toplumun tüm kesımleri arasında tartışmalar yoğunlaştı. Tartışmala- nn konusu, iki uzman tarafından konabilen beyin ölümü teşhisleri- nin, beden ölümü olarak da algtla- nıp algılanamayacağı üzerineydi. Bu tartışma. kısa bir sürede organ nakli alanına stçradı. Yaşamlannı. bağışlanacak böbreklere. kalplere ve ciğerlere bağlayan. bu bağışlar için aylarca yıUarca bekleyenler umutsuz tartışmalann içine çekildi. Ve organ bağışlama eğiliminin tale- • Beyin ölümü teşhisinin, beden ölümü olarak da algılanıp algılanamayacağı gündemde. Bu, organ naklinde de önemli. Yaşamlannı bağışlanacak böbrek, kalp ve ciğerlere bağlayanları, tartışmalar çok yakından ilgılendiriyor. • Tıp çevreleri, organ bağışından organın transplantasyonuna kadar geçen süreci daha iyi organize etmenin, ailelere bu konuda güven vereceğini ve onlan organ bağışına yönelteceğini savunuyorlar. bin zaten çok altında olduğu Al- manya'da beyin ölümleri tanılanna daha bir kuşkuyla bakılır oldu. Bad Boll Protestan Akademisi, EEG sonuçlannın ve röntgenle be- lirlenebilir beyin kan basıncı sıfır- Ianmalannın. bir ölüme kriter olma açısından yeterli olup olmadığını düzenlediği özel toplantılarda tar- tıştı. Medyada. Berlin'de bulunan bir organ nakli kurumunda ölüm tanısıyla morga konan. ancak morgdan çıkanldığında kan basma yükselmeye başlayan ve kollamla bacaklannda kıpırdanmalar görü- len bir "hasta"nın raporlan sansas- yonel biçimde ortaya kondu. Tıp uzmanlan, bunun sınir siste- minin bir oyunu olduğunu ve beyin ölümü tanısıyla çelişmediğinı. beyin ölümü tanısı konan hastanın çok kı- sa bir süre içinde diğer organlannın da işlevsiz hale gelerek öleceğini be- lirttiler. Buna karşın din bilimciler, canlı bedenlerden organ nakli tica- reti için organlann sökülüp alındığı- nı iddia ettiler. Süren tartışmalar Al- manya'da organ bağışlayanlann sayısını düşürdü. organ nakli için sı- rada bekleyen hastalann yaşama şansını azalttı. Almanya, organ bağışı oranlan daha yüksek olan komşu ülkelerden organ getirtmeye başladı. Bu kez de organ ithalatı dünya basınında çir- kin bir tartışma başlattı. Ahlak bi- limciler olaya el attılar. Uzmanlar, organ bağışı sorunu- nu, özellikle ani ölen ve sağlığında organlannı bağışlamamış olan in- sanlann ailelerinin çeşitli nedenlerle ölen yakınlanrun organlannı bağış- lamak ıstememelerine bağlıyorlar. Bu konuda öncelikle yapılması ge- rekenin, insanlann organ bağışı ko- nusunda aydınlatılması veeğitilmesi olduğu belirtiliyor. Tıp çevreleri, or- gan bağışından organın transplan- tasyonuna kadar geçen süreci daha iyi organıze etmenin de ailelere bu konuda güven vererek onlan organ bağışına yönelteceğini savunuyor- lar. Yakınlannın ölümü nedeniyle şok geciren, bu ölümü henüz algıla- yamayan aileler için ilgili bir memu- run organ bağışı istemi ve yaptığı açıklamanın yeterli olmayacağı söy- leniyor. Ailelerin çoğunun ölümde önyargılı bir yaklaşımla da olsa ge- nellikle doktorlan suçladığı günü- müzde, organ bağışı için egitici ve güven verici kampanyalann başla- tılması bir zorunluluk olarak görü- lüyor. Transplantasyon ile ilgili yaşanan bu sorunun bir benzeri de pataloji alanında yaşanıyor. Ailelerin izni olmadan ceset üzerinde araşürma yapmalan olanaksız olan patalog- lar, hem doktorlan hastanın ölü- münden sorumlu tutan hem de pa- talojik araştırmaya izin vermeyen hasta yakınlannın. hastanın kesin ölüm nedenini başka bir şekılde öğ- renemeyeceklerini açıklıyorlar. Ya- kınlannı ani bir ölümlckaybedenle- rin içinde bulunduklan duygulara saygı duyduklannı belirten uzman- lar, ancak başkalannın kaderini et- kileyecek bir konum taşıyorsa bu duygusallığın sınınnın, insanlık ge- reğı olarak akılla çizilmesi gerektiği- nı de vurguluyorlar. Bodrum da > az sezonunu sakin geçiren yörelerden. Dağlar betonun egemenliği altına girmiş. Ya insanlar? Ne yazık ki onlar yok artık. Turizmktamtmeksikybornbabahane ÜMtTOTAN BODRUM - Ispanyollar ETA bomba- lan arasında nüfuslannın iki misli turist ağırlarken, nasıl oluyor da bizde iki bom- ba ortalıgı silip süpürüyordu. Hadi ya- banalar "korktu da gelmedi" diyelim, bi- zim yerli turistler nerede? Turistiİc yöreler- de daha çok konuşulan. 5 Nisan "bom- bası". lşletmeciler devremülk sahiplerinin bile tatile gelmediğinden yakınırken, tu* rizmciler, bakanlığın dış tanıümda yeter- siz kaldığını söylüyor... Işıl ışıl yanan Bodrum Kalesi bile gö- rüntü kırliliğini kurtarmaya yetmiyor. Be- gonvillerle süslü güzelim Bodrum evleri fabrikasyona dönüşünce tüm şirinliğini yi- tirmiş. Dağlar betonun egemenliği altına girmiş. Ya insanlar? Ne yank ki onlar yok artık. Tur yatlan kıyıda ıkışerlı sıra olmuş bekliyorlar. Özel bir tur şirketi trompet. bas ve davuldan oluşan üç kişilik orkest- rayı Rum mahallesinde dolaştırarak müş- • Her şey iki bombayla yitip gitmiş gÖzüyle bakılıyor. Oysa turizmciler, hükümeti pasiflik, bakanlığı da tanıtımda başansız olmakla suçluyor. teri çekmeye çahşıyor. Birkaç çay bahçesi dışında her yer bomboş Kuşadası'nda da büyük bir sessizlik ya- şaruyordu. Turistik tesisler yüzde 40'lan yakalama savaşı veriyordu. Fethiye ve Marmaris'te patlayan iki bomba mı her şeyi alıp götürmüştü? Almanya'da Excel- lent Turizm dergisinde muhabirlik yapan ve ülkemize ilk kez gelen Brigitte Von Gehlen, Avrupa'mn her yerinde her za- man bombalar patladığını belırtip. tanıtım yetersizliğımize dikkat çekiyordu: "Almanya'nın sokaklan Türkive'den çok daha tehlikeli. Daha önce duyduk- larımıza göre düşünüyorduk. Şimdi gördük ki, anlatılanlarla buradaki gerçek farklı. Türkiye daha etkin tanıtım yapmalı. Çün- kü her Avnıpalı bizinı gibi Türkhe've gele- rek tanıma fırsatı bulamayabilir. Hele bu dönemde tanıtımınıza her zamankinden daha fazla ağırlık \ermelisiniz." Turgutreis insanı kendine getiriyor. Yamaçta özenle yapılmış yeşili bol bir tesis. Her şey sanki otel tam doluymuşcasına düzenli. Hiçbir eksiklik yok. Çalışanlar eiratinızda koşuşturuyor. Sıkıhyorsunuz. Sadece 12 odanın dolu olduğunu öğreniyoruz. He- men karşıda Kos Adası ışıl ışıl. Örada işler nasıl acaba? Yan tarafta devremülk sistemivle çalı- şan bir tesis. Yöneticisi. insanlann kendi devremülklenne bile gelmediğini belırtip. "70 evden 20'si boş. Gehniyorlar ya da ge- lemiyorlar" diyor. Oysa yalnızca >ol parası gerekiyor insanlann devremülklenne gel- meleri için. Ama hesapladığımızda işın o kadar kolay olmadığını görüyoruz. Dört kişilik bir ailenin ıstanbul'dan geldiğini varsaydığımızda. yalnızca yol parası için 7 milyon lira gerekiyor. Gümüşlük sahili tamamen balıkçı res- toranlanyla kuşatılmış. Sokaklarda kim- secikler\ok. Akvaryumdaki balıklarçeki- ,ci görünüyor. İnsanlar sizi buyur ediyor. Fıyatlan soruyorsunuz. dört kişi 1.5 mil- yondan aşağı kurtarmıyor. O kadar güzel yerlenn o kadar boş olmasma üzülüvor- sunuz... Turizmimiz tam bir bomba "re- haveti" yaşıyor. İşletmeciler de. turizmciler de, esnaf da umutsuzluk içinde. Herkes ağız bırlığı etmişçesıne "bombalar bahane biz kendimizi anlatamıyoruz"dı\or. Bir yabancının hoşnut kalması için her türlü olanak var. Tarih, doğa insanlan bü- vülüyor. İki bomba patlıjor. herşeyduru- yor; Tehavet' çöküyor. Herkes yetkıliler- den. bakanlıktankarşı biratak. alışılmışın dışında kampanyalar beklivor. Hiç kimse bu sezonun da yıtipgitmesını istemiyor... Güneş ışınlan engel tanımıyor Çeviri Servisi - İngıliz bilim adam- lan, kozmetik sanayisınin güneş yağ- lan ve kremlennin vücudu güneş ışı- nlanndan tümüyle koruduğuna iliş- kin beyanlannın yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Laboratuvarlarda yürütülen araştırmalar. hiçbir kremın, UVA adı verilen özel bir dalga boyundaki ışını tam anlamıyla kesmediğini or- taya koyuyor. İnsan derisinden alı- nan bir hücrenin UVA tarafından nasıl tahrip edildiği artık bilıniyor. UVA. yeryüzüne ulaşan güneş ışınlannm yüzde 95'ini oluşturuyor ve deriye en fazla nüfuz eden ışın ol- ma özelliğini taşıyor. Leicester Üni- versitesi'nden kimya profesörü Jo- seph Lunec daha derinlemesine araştırmalara gerek duyulduğunu belirterek. "İnsanlar aptalca bir gü- ven içinde, piyasada satılan kremiere yoğurt gibi bulanıp güneşin altında otunıyorlar. Oysa UVA, krem veya güneş yağlannı dinlemeden deriye derinlemesine nüfuz ediyor" diyor. Tüm dünyada tatillerinı deniz kı- yısında geçiren ınsanlann artmasıy- la deri kanserlerinde büyük bir artış izleniyor. Kullanılan pahalı güneş yağlannın kanser oluşumunu tü- müyle engelleyemediği. son araştır- mayla kanıtlanmış oluyor. UVA'nın zararlı etkileri saptan- dıktan sonra piyasaya sürülen UVA kesici kremlerin ne denli yararlı ol- duğu henüz bilinmiyor. İleri araştır- malar yapılmadan bu konuda yo- rum \apmanin erken olduğu belirti- liyor. Profesör Lunec konuya ilişkin şöyle konuşuyor: "Bazı şirketler ti- tan\-umdioksit ve çinkooksit içeren kremler urerriler. Bunlann L \ A ışm- larını kesinlikle geçirmediği öne sü- rülüvor. Ancak bu kremlerle sokağa nasıl çıkacağınızı bilemiyonım. Zira bu kremlerle Japon geyşaları gibi bembeyaz bir yüzle dolaşmanız gere- kecek." Rodos'ta patlayan bombalar panik yarattı Dış Haberler Servisi - Yunanistan'ın Rodos Adaşı'ndaki tunstik merkezlerde dün ve önceki gün üst üste patlayan ve 7 turistin yaralanmasına neden olan bombalar, turistler arasında endişe yarattı. Büyük bir otel ile bir diskonun önünde dün 10'ardakikaarayla patlayan bombalar, 5 turistin yaralanmasına neden oldu. Adadaki Manolis Saricas Hastanesi doktorlan. hastaneye yaralı olarak getirilenlerin tedavı altına alındıklannı. yaralılardan birinin Jsveçli, ikisinın Danimarkalı ve ikısinın de Yunan olduklannı belirttıler. Rodos'takı turistik merkezlerden bin olan Lindoş'ta da önceki gün bir lokanta yakınındaki çöp tenekesine yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu. o sırada yoldan geçen Fabio Lavotenta isımli İtalyan turist omuzundan. Paraskevas Mandanisiseayağından yaralanmıştı. Yunanlı Paraskevas Vlandanis koma halinde kaldınldığı Atına'dakı ilk yardım hastanesinde ameliyata almırken İtalyan Fabıo Larotenta'runilk tedavisi ise Rodos'ta yapıldı. Olaylar Atina'da "Yunan turizmine indırilen darbe" olarak nitelendiriliyor. Rodos'taki patlamalardan sonra oluşan korku ve panık havası devam ederken yabancı turistlerin Rodoş'u terk etmeve hazırlandıklan bildiriliyor. Adada |u anda 80 bin turist bulunuyor. Saldınlan ustlenen grupolmazken Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Stelyos Papatemeüs, önceki günkü olaylardan sonra yaptığı açıklamada "olayın ardında 17 Kasım ya da ELA (Halkın Devrim Mücadelesi) örgütlerinin bulunduğunu sanmadıklannı" söyledı. Bakan, "Suclular dışarıda aranmalı" dedi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü E>angalos Venizelosda dün düzenlediği basın toplantısında olayla ilgıü olarak polisin her olasılığı göz önünde bulundurarak araştırmalannı sürdürdüğünü belirtti. "Yuna- nistan için bu olayın münferit ve alrşılmamts olduğu açıktır'' diyen Venizelos Yunanistan'ın "huzur ve güvenliği ile tanındığını" öne sürdü. Hükümetın "provakasyon ihtimalini de göz önünde buiundurup bulûndurmadıgı" sorusunu "Herkes çok şey düşünebflir, pek çok değerlendırme vapılabilir. Ancak bu değerlendirmeler ne mevcut ortamı değiştirmeü ne de olayın münferit olduğunu unurmalıdır." diye ce\ aplav an Venizelos konuya daha büyük boyutlar kazandınlmamasına gerek görmediğini belirtti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle