23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Tudjman'dan Demirel'e övgü • ZAGREB(AA)- Hırvatistan Devlet Başkanı FranjoTudjman, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Bosna'da bir Müslüman-Hırvat federasyonu kurulmasma ilişkin Washington'da imzalanan anlaşmanın uygulanmasına çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Tudjman, bugün Zagreb'dedüzenlediği basın toplantısında, bu hafta sonu Hırvatistan'ın Brioni adasında. Cumhurbaşkanı Demirel, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia îzzetbegoviç ve Bosna'da kurulan Hırvat-Müslüman Federasyonu Başkanı KresımirZubakıle görûşeceğini hatırlattı. Sanberk Suudi Arabistan'da • RtYAD(AA)-Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçı Özdem Sanberk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Dışişleri Bakanı Prens Suud El-Faysal ıle görüştü. Göriişmede, Türkiye ıle Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra çeşitli uluslararası ve bölgesel konular ele alındı. Dün akşam Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçen Sanberk temaslanna bugünde devam edecek. Tutsiterden Fransızlapa uyan • Dış Haberler Servisi- Ruanda'da Hutulann kontrolündeki hükümet güçleri ile savaş halinde olan Tutsilerin siyasi hareketi Ruanda Yurtsever Cephesi (RYC). Fransızbirliklerinin ay sonuna kadar ülkeyi terketmelerini ıstedi. RYC liderlerinden Jacques Bihozagara. Fransa'nın 31 Temmuz'da Ruanda'dan çekilme taahhüdüne girdiğini anımsatarak, "BM operasyonu devTalmaya haarolmasadahi, Fransa'nın taahhütlerine uymasını ıstiyoruz" dedi. Çiıfde22 idamdaha • PEKtN(AA)-Çin'de,22 ıdam cezasının daha infaz edildiği bildirildi. "Çiftçinin Günlüğü" gazetesinde yer alan bir habere göre Henan eyaleünde idam edilenler, silahlı soygun ve diğer suçlardan hüküm giymişlerdi. Batıb diplomatlarve uluslararası insan haklan örgütlenne göre Çin'de her yıl en az 1000 idam cezası infaz edılhor. Bulgarâtan'da TüPkçe haberter •SOFYA(AA)- Bulgaristan'da yılan hikayesine dönen ve siyasi partiler tarafından seçim propagandası olarak kullanılan Türkçe TV yayınlannın 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren Bulgaristan devlet televizyonu ikinci kanalında başlayacağı bildirildi. Nüfus kâğıdımı kaybetüm. Hükümsüzdür. ADEMOKYAR "YEMİDEN DAHA YENİ" BMW 5.25 i • 1991 yılında 0 kılomelrpde satın alınmış bugune kadar aynı şırketle aynı şoför laraf/ndan kutenıtmış. • 1990 model metafık koyu gn renklt • 63 000kmde sahıbınden satılacaktır Telefon: Çaiışma gunlennde 9 00-17 00arası 279 29 OO'dan Tayfun AlpteMn. YAZAKLARES EVİ'nde I Pazar, pazartesi hariç her gün| UDveSAZİle Dilediğiniz kadar meze, ara sı- cak, yemek, sınırsız yerlı ıçkı HEPSI: 300.000 TL Saat 24.00'e kadar. taksiler gündüz tanfesiyle OSMANBEY-2464418 Öğlen ve akşam büyük gruplar kabul edilir. Çok özel fıyatlarla. Gitanyla Edin. omRestauranı O f e - Baı 2510000 Cumhurbaşkanı cumaya Saraybosna'ya gidecek ve Ze- nica'da Türk birliğiniziyaret edecek. Demirel, Bosna ve Hırvaîistan cumhurbaşkanlan ile üçlü zirvede buluşacakDemirePiıı taıılıiBosna-Hersekgezisi...... _ . .. TDANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaş- kanı Sutey- nuuı Demirel' in Hırvatistan ve Bosna-Her- sek'e önümüz- deki cuma günü başlaya- cak olan ziya- reti, Bosna'da çatışan taraflann, oluşturulan banş planını kabul edip etmediklerinı açıkla- yacaklan bir döneme rastlıyor. Zaman- lama açısından "kritik'' bir döneme gi- rilirken yapılan ziyaret sırasında, Hırva- Akasi acıkladı Bosna'da ateşkes uzatıldıD«ş Haberler Servisi- BM'nin Eski Yugoslavya Özel Temsil- cisi Yasuşi Akaşi, Bosna'da Müslümanlar ile Sırplar arasın- da ateşkesin uzatıldığını açıkla- dı. Akaşi, dün Saraybosna'da. Bosna-Hersek'te kurulan Hır- vat-Müslüman Federasyonu Başkan Yardıması Eyûp Ganiç ile görüştükten sonra düzenle- diği basın toplantısında, ateşke- sin bir ay daha uzatıldığını be- lirtti. BM temsilcisi. "Tüm taraflardan ateşkes aniaşmasına uymalarını bekliyoruz" dedi. Öte yandan İngıltere Başba- kanı John Major, Sırplan Bosna'dakı iç savaşı sona erdir- mek amacıyla sunulan nihai banş aniaşmasına karşı engel koymamalan yönünde uyardı. Major, öncekı gün parla- mentoda yapüğı konuşmada, Sırplann anlaşma yapmaya ha- zır olmamalan durumunda Sır- bistan ve Sırp nesli için bir gele- cek olmayacağını anlamalan gerektiğini söyledi. John Major, Dışişleri Bakanı Douglas Hurd ve Fransız mes- lektaşı Alain Juppe'nin. dün bölgeye yaptıklan ziyaret sıra- sında bu mesajı Belgrad'a ve BosnaL Sırp tarafına ilettıkleri- nı kaydettı. Bosna'daki tüm ta- raflara, akla uygun her türlü baskının yapılmasını isteyen Major, Sırplann bu savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varma- malannın. uluslararası yaptı- nmlann devamı anlamına gele- bileceğinı sözlerine ekledi. tistan, Bosna-Hersek ve Türkıye, ilk kez cumhurbaşkanlan düzeyinde üçlü zirve yapacaklar. Demirel'in. Hırvatistan Cumhurbaş- kanı Franjo Tudjman ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ta- rafından yapılan davetler üzerine ger- çekleşecek olan ziyareti iki gün sürecek. Demirel'in. Zenica kentindeki Türk as- kerlerini ziyaret etmesi de bekleniyor. Ziyaret sırasında hem ikili görüşmeler hem de üçlü arve gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in de katılacağı ziyaret sırasında Türkiye, Sır- bistan'a karşı, Boşnak ve Hırvatlar'ın savunduğu banşçıl çözüme destek vere- cek. Dışişleri kaynaklan. Batılı temas grubu ülkelerinin hazırladığı ve geçtığı- miz hafta G-7 toplantısı sırasında Rus- ya'nın da desteğinı verdiği banş planını Hırvatistan ve Bosna'nın, büyük bir olasılıkla kabul edeceğini bildinyorlar. Banş planı Banş planını kabul etmeyen tarafın, uluslararası arenada büyük zorluklarla karşılacağı belli olduğundan.'Sırplar'ın da planı reddetmesi uzak bir olasılık. Ancak, Bosna'da çözümün, "bir gece- de" sağlanamayacağı, uzun bir süreç ge- rektireceği anlaşılıyor. Demirel'in zi- yareti, temas grubuna dahil olmayan Türkiye'ye, iki ülkenin verdiği önemi, ve Ankara'nın Balkan sorunlannın çö- zümündeki önemıni bir kez daha vurgu- layacak. Türkiye, Boşnaklar'm ve Hır- vatlar'ın kabul edeceği bir planı destek- leyeceğıni açıklamış bulunuyor. Üçlü zirve Şimdiye dek Bosna-Hersek, Türkiye ve Hırvatistan dışişleri bakanlan düze- yinde yapılan üçlü toplantılar, ilk kez resmi cumhurbaşkanlan zirvesi düze- yinde gerçekleştinlecek. Zirve'nin yapı- lacağı Brione adası. Yugoslavya eski Cumhurbaşkanı Jozif Tito'nun, bağ- laiıtısızlar gruby zirvelerini gerçekleştir- diği bir yer. Hırvatistan'ın, toplantı yeri olarak böyle tarihi bir adayı seçmiş ol- ması, Türkiye'nin de dahil olduğu üçlü sürece verilen önemi, ve bu sürecin Bal- kanlar için taşıdığı önemi vurgulayan bir simge olarak kabul ediliyor. ABD sahil güvenlik görevlilerinin Hairi'ye iade ettiği mültcciler, otobüslerle başkent Port Au Prince'e görürüldü. (REUTER) tiyinsanhaklanheyetinikovduDış Haberler Senisi - Haiti cuntası. ül- kedekı insan haklan gözlemcilerinden 48 saat içınde burayı terk etmelerini ıstedi. ABD Başkanı Bill Clinton söz konusu ka- rann. "Haiti'ye müdahale" seçeneğinin ciddı olarak göz önünde tutmanın önemi- ni gösterdiğini söyledi. Haiti cuntasının bu isteği üzerine, Birleş- mış Milletler ve Amerikan Devletleri Ör- gütü (OAS), Haiti'de bulunan 100 kadar gözlemcinin tümünü geri çekme karan al- dı. BM sözcüsü Joe Sills karann "güVen- lik" gerekçesi ile ahndığı bildirildi. Haiti askeri hükümeti, karannı açıklar- ken Bırleşmiş Milletler ve Amerikan Dev- letleri Örgütü tarafından bu ülkeye gönde- rilen 120 gözlemcinin burada bulunması- nın "yasadışı" olduğunu \e "ulusal güven- lik için bir tehdit oluşturdugunu" belırttı. Açıklamada sınır dışı işlemleri için polis ve askerlere gerekli emirlerin verildığı bildiri- lerek "Ayrılmazlarsa diplomatik konıma- lan kaldırıunı? olur >e sonımluluk kabul et- me>iz" denıldı. ABD'denseıttepki ABD Başkanı Bill Clinton. zi> aret ama- ayla bulunduğu Almanya'nın Berlin ken- tinde karan sert bir dille eleştırerek "Bu yalmzca vasadışı değil, a\nı zamanda bas- kKi bir rejimdir. Bu olanlara bir son verme- miz gerek" dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Anthony Lake de cunta hükü- metinin karannı "ahlakdışı bir hareket" olarak nitelendirdi ve "Umarun bu, diğer iilkelerin Hairi'ye yönelik yaptırımları art- tırmalarına yol açar" dedi. BM'nin Haiti temsilcisi Dante Caputo ıse karan değerlendirirken "Bence bu bir provokasyon. İnsanları öldüriivorlar. Ka- dınlara tecavüz ediyorlar. Ve ülkelerinde tanık istemivorlar" dedi. YEMEN Güneylilider x)litikayı 3irakıyor Dış Haberler Servisi - Yemende Kuzeyli birliklerin Aden'i ele geçirmelerinin ardın- dan ülkeden kaçan Güneyli lider Ali Salim El Beid'in politika>ı bıraktığı bildirildi. Umman Enformasyon Bakanı Abdül Aziz EJ Ravas yapüğı açıklamada, halen Umman'da bulunan El Beid'in, politikayı tamamen bırakmaya karar verdiğini söyle- di. El Ravas, resmi bir ziyaret için geldiği San'a'da yapüğı açıklamada, "El Beid. Ummanlı yetkililere politikayı kesinlikle bı- raktığını ve ne Umman'da ne de başka bir yerde siyasi faaliyetlerde bulunmayacağını açddadı" dedi. Umman Enformasyon Bakanı, Güneyli yetkililerin Yemen'den kaçarken Um- man'a getirdikleri her türlü malzemenin de San'a hükümetine geri verileceğini söyledi. Güneyli liderlerin Aden'in düşmesinin ardından Umman'a kaçarken aralannda Mig-29 uçaklannın da bulunduğu birçok askeri malzemeyi beraberlerinde götür- dükleri açıklanmıştı. fır+ıriüCi Ci'İn'İv K u r a n ' a hakaret ettiği gerekçesiyle radikal dincilerin ölümle y yargılanmasmı istedikleri Bangladeşli feminist yazar Teslime Nesrin'i protesto gösterileri sürüyor. Önceki gün başkent Dakka'da bir araya gelen bir gnıp Nesrin'i protesto için Başkanlık sarayına doğnı yürümek istedi. Nesrin ve hükümet aleyhine sloganlar atan grubu polis zor durdurabildi. İslamcı gruplar Kuran'a hakaret ettiği ileri sürülen feminist y azann katlinin vacip olduğunu belirtirken hükümet Lse, Nesrin'e teslim ol çağnsında bulunuyor. Gizli bir verde saklanan Nesrin'in ABD'den sığınma hakkı talep ettiği belir- tiliyor. ANKARA Paris'in Erivan'a yardımı önlendi LALE SARIİBRAHIMOĞLU ANKARA - Türkiye, bir Fransız insani yardım örgütü- nün Türkiye üzerinden Erme- nıstan'a yardım talebini karşı nota ıle geri çevırdi. Bir diğer ınsaru yardım örgütünün yine Fransa'nın Ankara'daki bü- yükelçiliğı kanalıyla Türkiye'- nin diğer komşusu Gürcıstan'a yardım için Ankara'da büro açma talebi ise koşullu olarak kabul edildi. Fransa'nın hükümetler dışı insani yardım örgütlerinden Equilibre, bir ay kadar önce Ankara'daki Fransız Büyükel- çıliği kanaüyla Dışişleri Ba- İcanlığı'na başvurarak Erme- nistan'a insani yardım amacıy- la Ankara'da büro açmak ıste- diğini bildirdi. Türkiye. diplo- matik teamül gereği devlet ku- ruluşu olmasa bile böyle bir başvuru için hükümet kanalını kullanması gereken Equilibre'- ye, Fransız Büyükelçiliği ka- nalıyla ret yanıtını içeren karşı bir nota verdı. Tuhaf arabuluculuk' Ankara. Fransa'nın, Tür- kiye'nin Ermenıstan konusun- daki politikasını bildiği halde böyle bir başvuruya araalık et- mesini tuhaf buJdu ve diploma- tik dılle tepkisını göstererek ce- vabi karşı notada. 'bilindiği' ifa- desini kullandı ve 'meycut koşul- lann devam etmesi nedeniyle Ermenistan'a insani yanumın Türkiye üzerinden mümkün ol- madığmı' bıldırdı. Türkiye. Ermenistan'ın Azerilere ait Dağbk Karabağ ıle Azerbaycan'ın bir bölümü- nü işgal altında tutması nede- niyle Erivan'a insani yardım yapılmasını reddediyor. Equılibre'nin ret cevabı aldı- ğı başvurusunu yaptığı tarih- lerde yine bir Fransız hükü- metler dışı insani yardım örgü- tü olan "Dünyada Açüğa Karşı Uluslararası Eylem" (Action Internationale Contre la Faim dans le Monde), Gürcistan'a insani yardım yapmak üzere yine Ankara'da büro açma ta- lebinde bulundu. Türkiye, Gürcistan'a kendı- sinin de insani yardımda bu- lunmasıru göz önünde tutarak Fransız yardım kuruluşunun, Tiflis'e yardım için Ankara'da büro açmasına koşullu olarak onay verdı. Kaçak yardım Ankara, Gürcistan'daki sa- vaş nedeniyle fıziki olarak zor görünen, ancak coğrafi olarak mümkün olan, Fransız insani yardım örgütünün bu ülkeden komşu Ermenistan'a kaçak olarak yardım götürmesi ihtı- malını göz önünde bulundura- rak gerekli önlemleri de ala- cak. Buna göre Fransa'nın, Tür- kiye'nin öngördüğü koşulu ka- bul etmesi halinde Ankara, Türkiye'den satın abrup Gür- cistan'a verilecek olan yardım malzemelerinin Gürcü ma- kamlara ulaşıp ulaşmadığımn kanıünı da talep edecek. KKTC Güney Kıbrıs'la tiim snıırlar kapandı LEFKOŞA (AA) - Avrupa Mahkemesi'nin ambargo ka- ranna karşı tekstil işcileri tara- fından öncekı gün Ledra Palas sınır kapısında başlatılan sınır kapama eylemı dün KKTC- nin sınır kapılanna yayıldı. Tekstil işçilerine destek ve- ren diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinın de eyleme katıl- masıyla Gazimago^a'daki '2.5 Mil ve Beyarmudu' ile Güzel- yurt'taki Bostana sınır kapısı da bugün kapatıldı. Ledra Palas kapısından dün KKTC'ye geçmek isteyen yak- laşık lOOturistilebazıMaronit ve yabancı misyon mensupla- nna izin verilmedi. Sınır kapı- lannda sadece hasta naklıne izni veriliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş, dün yapüğı açıkla- mada, Avrupa Mahkemesi'- nın ambargo karannın, İngilız mahkemesinde onaylannja- dan yürürlüğe konulması ko- nusunda İngiliz hükümetini eleştirdi. Denktaş, eylemi organize eden Kıbns Türk Tekstil ve Giyim Sanayicileri Birliği Kriz Komitesi'ni kabulünde yaptığı konuşmada. İngiliz hükümeti- nın bu haksızlığı önleyebilecek güçte olduğunu belirterek "Önlemezse, biz çare arayacak \e bulacağız. Ama bir şeye çare bulunamayacaktır. O da, Kıb- ns meselesine" diye konuştu. Öte yandan ambargo konu- sunda ingiliz hükümet yetkili- leri ile görüşmelerde bulun- mak üzere Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı özker özgür ile Dışişlen ve Savunma Bakanı Atay Ahmet Raşjt'in yann Londra'ya gidecekleri öğrenıldi. Tam bağımsızlık Hür Demokrat Parti Genel Başkanı İsmet Kotak, gehnen aşamada. "Tam bağımsızlık" için mücadele verilmesini, ilk olarak da garantör ülke olarak Rumlann yanında Kıbns Tür- küne ambargo uygulayan İn- gıltere'ye karşı mücadele baş- latılması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore sözündeduracakDış Haberler Senisi - Kuzey Kore'nin. Kim İl Sung tarafın- dan yapılan nükleer programı dondurma taahhüdüne bağlı kalacağı açıklandı. Reuter'in haberine göre Ku- ze> Kore'nin BM temsilcisi yardıması Kim Su Mau Nevv Vork'ta yaptığı açıklamada, "Pyongvang hükümeti daha önce vermiş olduğu söz uyarın- ca Amerika ile görüşmeler süre- cinde nükleer programını don- durmaya devam edecektir" dedi. " Kuzey Kore ile ABD arasın- da cuma günü Cenevre'de ya- pılması öngörülen görüşmeler, Kim İl Sung'un 17 temmuzda yapılacak cenaze töreninden sonraya ertelenmişti. Kuzey Kore'de Devlet Baş- kanı Kim İl Sung'un oğlu Kim Jong İl'in önceki gün yapılan gızli bir oturumda, Komünist Işçı Partısı hderhğıne seçıldığı ileri sürüldü. İsimlerinin açıklanmasını is- temeyen Güney Koreli yetkili- ler, babası Kim İl Sung'un ölü- münden bu yana kamuoyu önüne ilk kez cenazeye çelenk koymak için çıkan Kim Jong İl'in parti başkanlığıvla ilgili olarak pazar günü düzenlene- cek cenaze törenine kadar açı- klama yapılmayacağını söyle- diler. Konuk yazar Birleşmiş Mîlletler'de köklüreformlarşart Prof.Dr.TÜRKKAYA ATAÖV İkinci Dünya Savaşı daha sona ermeden oluşturulan Birleşmiş Milletler, yakında ku- ruluşunun tam ellinci yılına ulaşmış olacak. Bu uluslararası örgüte 1945'ten bu yana yö- neltilen eleştirilerin bu olağanüstü yıldönü- mü nedeniyle hız kazanması doğal. Bu çerçe- vede, ben dahil, on iki ülkeden Cenevre'deki toplantıya konuşmacı olarak çağnlan kişile- rin fıkir abşverişi BM Anlaşmasf nda köklü reformlann gereğinı bir kez daha ortaya koymuştur. BM Anlaşması birtakım demokratik ilke- leri de içermesine karşın bu örgütün Güven- lik Konseyi adh organında yalnızca beş dev- lete tanınan sürekli üyelik ve onunla birlikte gelen veto hakkı, eşitçi nitelikli başka mad- delerle çaüşuğı gibi Sovyetler Birliği'nin dağılması ve eski konumunu kaybetmesi Amerika için bu organı (Irak, Libya ve Küba örneklerinde görüldüğü gibı) kendi çı- karlan doğrultusunda kullanma koşullannı yaratmışür. Aynca gelir, tüketim ve dünya pazarlanna açılma gibi hangi ölçü alınırsa alınsın, endüstrileşmış zengın Kuzey ülkele- riyle Güney arasındaki uçurum çok büy ük- tür ve daha da açılmaktadır. Yararlı yanlan bir yana, BM bir savaş ürünüdür Savaş ve banş sorunlanndan 'başjıca sonımlu' Güvenlik Konseyi'nde ga- lip devletlerin önde gelen beşine (başka hiç- bir üyeye tanınmayan) bir veto hakkı ver- mişür ki bu ayncahk, bu beşin her bınne. tüm geri kalanlar oylannı aynı yönde kul- lansalar bile önce 'çift veto' yetkisıyle neyin vetoya bağlı olduğunu kararlaştırma, sonra da vetoyla bir karan engelleme yetkisi ver- mektedir. Amerika, kendine böyle bir ayncahk tanı- nmadığı takdirde, BM'ye herhalde katılma- yacaktı. Oysa bu ayncahk, bir yanıyla ço- ğunluğun karannı hiçe sayan bir mekaniz- madır. Sevmeye başladı Sovyet blokundaki temel değışimden son- radır kı Amerika. eski parasal borçlannı he- nüz ödememekle birlikte, BM'yi birden sev- meye başladı. Bunun nedeni, bu uluslararası örgütü, muhalefetle karşılaşmadan kendi çı- karlan doğrultusunda kullanıyor olmasıdır. Amerika'ya. insan haklan ve ticaret olanak- lan çerçevesınde kendinı bağımlı sayarak veto yerine ara sıra cekimser oy kullanıp 'ne şiş yansın ne kebap' siyasetı izleyen Çin Halk Cumhuriyetı dışında, Güvenlik Konseyi'- nde karşı çıkabilecek sürekli üye yoktur. Küba ve Yemen gibi sürekli olmayan üyeler dışında karşı durabilen de olmamış, ama Amenka her ikisini de 'cezalandırmakta' ge- cikmemiştır. Amerika, insan haklan konu- sunda skandal ölçüsünde ihlalleri bulunan Guatemala'nın suçlanmasını engellerken Küba'ya uyguladığı ambargo ve ablukayı şıddetlendirerek sürdürmüş, dünyanın en fa- kir ülkelerinden Yemen'e 70 milyon dolarlık desteği durdurmuştur. Kissinger Henry Kissinger, bu yıl yayımlanan "Diplo- masi" adh kitabında Amerika'nm 'kendi iç değerlerini tüm dünyaya uyguiayarak yeni bir uluslararası düzen kurmak ve çevreyi kendi görüşünde yeni baştan düzenlemek' ısteğini açıkça ilan etmektedir. Aslında en borçlu devletlerden biri olan ve ikinci Körfez Sa- vaşı'nın parasal yükünü müttefiklerinin omuzuna bindiren Amerika'nm dünya ege- menliğinde ileride ne ölçüde başanlı olabile- ceği tartışıhrsa da bu devletin dış siyasasına, bu kez bir de bıçimsel de olsa, 'BM meşnıiye- ti' kazandırmak ve bunu herhangi bir muha- lefetin yokluğunda başarmak, birçok yazan bu örgütün bir 'Amerikan kuklası'na dönüş- tüğü biçimınde yonımlara iüniştir. Bu diktatoryanın ortadan kaldınhnası için BM'nin köklü değişikliklerden geçiril- mesinin aynntılan başka yaalann konusu olabilir. Güvenlik Konseyi'nin bütünüyle ortadan kaldınbnası, bu olmazsa veto rne- kanizmasının yok edilmesi, Japonya ve Al- manya gibı ekonomik yönden güçlü devlet- lerin de bu konseye sürekli statüde girmeleri- nin yanı sıra Arap dünyası ve Türk cumhuri- yetleri gibi baa devlet gruplanna ya da Gü- ney Afrika ve Uzakdoğu örneği bölgelere de daha sürekli temsil hakkı tanınması söz ko- nusu olmahdır. BM, bugünkü durumuyla dünya topluluğunu yansıtmıyor. Örgütteki Amerikan resmi heyeti bile Amerikan top- lumunu yansıtmaktan çok uzak. Böyle bir örgütün Amerika'nın sağcı görüşlerine tes- lim edilmesi skandaldır. Ellinci yıl nedeniyle, bunda mutlaka değişiklik olmahdır...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle