24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA CUMHURIYET SAYFA 13 Memur bordroları zamsızBaşbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, danışmanlanndan maaş zammı için seçenekli rapor istedi. Raporlara görezam için 25 trilyonluk ödenek gerekiyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Memurlarla emeklilere ve kamuda çalışan sözleşmeli personele yılın üçüncü çeyreği için yapılacak maaş zammı ko- nusunda hükümet 'çelişkili' yaklaşımlar gösterirken kamu kuruluşlannda bordrolar 'zam- sız' haarlandı. Temmuz zam- mının yapılmaması ve eylül ya da ekime kayması durumunda, Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Doğan Güreş ile 30 Ağus- tos'ta emekliye aynlacak ordu mensuplan bundan olumsuz biçimde etkilenecekler ve düşük emekli ikramiyesi almak zorun- da kalacaklar. Başbakan Tansu ÇUler, dün zamlar konusunda. "Yûzde 54 bazmda bir şeyi yakaJayacağız" demekle yetinirken Maliye Ba- kanlığı. maaş zamlanna. "Öde- nekierin dunımu mevcut yüküm- lülükJerimizi bile yerine getirme- ye yetmiyor" diyerek karşı çıktı. Devlet Bakanı Necmettin Cev- heri ise "Y apacağımız zam betki yüzde 56'yı bile aşacak" derken CHP Geıiel Sekreter Yardımcı- sı Haydar Oymak, temmuz zammmın en az yüzde 15 olma- sını istedi. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Cankurtaran da memurlara yapılacak zam- mın tanhi konusunda tartışma- lann sona erdirilmesi gerektiği- ni belırterek "Hükümet bunun yükünü çekerek temmuzda mut- İaka yapmalıdır" dedı. SHP Genel Başkanı ve Baş- bakan Yardımcısı Murat Kara- yajçın. danışmanlanndan k çe- şitü zam seçeneklerine göre ra- por' hazırlanmasını istedi. Baş- bakan Yardımcısfna sunulan seçeneklerin 25 trilyon liralık ödenek gerektırdiğı bildirildi. Başbakanhk çevreleri ise 'maaşJann ödenmesine iki gün kala'. kamuoyuna "Sıkıntılı bir dönemden geçhoruz, geçmiş enflasyonu unutalım, geleceğe bakalım" mesajı vererek 'anla- yış beklediklerinT bildirdiler. Maaş zammının 'sıfırlanma- a' durumunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Gü- reş ile 30 Ağustos'ta emekli ola- cak ordu mensuplan 'düşük maaş ve ikramiye' alacaklar. Askeri çevreler, gecen yıl da zamlann üçer aylık uygulan- ması nedeniyle ordu mensupla- n için 'magdbriyet' doğduğunu, bunun sonradan çıkanlan dü- zenlemelerle giderildiğini anım- saüyorlar. Cumhuriyet'in sorulannı ya- nıtlayan Devlet Bakanı Nec- mettin Cevheri ile diğer hükü- met kaynaklan şu görüşlere yer verdiler: Tansu ÇiUer: Sayın Karayal- çın"ın yüzde 54 açıklaması var, kendisi Başbakan Yardımcısı'- dır, söylediği olacaktır. Yıllık yüzde 54 bazmda bir şeyi yaka- layacağız. Necmettin Cevheri: Memura ve emekliye hiç zam veıilmeye- cek diye bir şey olamaz. Bizim buradaki bakışımız, işçi ve me- murun maaşının birbiri ile den- ge içinde olması. Memura ma- kul seviyede bir şeyi mutlaka vereceğiz ve zam oranı enflas- yonun genel toplamını aşacak. Bütçe ödenekleri memura enf- lasyon kadar zam vermeye ye- Yurtdışındaki personele öde- nen maaşlarla ilgili kur artışı, aynca yıl içinde sağlık persone- line getirilen tazminatlar ve Gü- neydoğu'ya tahsis edilen ek ödenekler dolayısıyla ödenekle- ri tüketmiş durumdayız. Me- mura yılın ikinci yansında zam verilmesi bu nedenle politik bir karar olur ve bütçe dengelerini bozar. Karayalçın cephesi: "Memu- ra en az yüzde 54 oranında zam verilecek" şeklindeki açıklama- lan ile kamuoyu önünde kendi- sini bağlayan Başbakan Yar- dımcısı Murat Karayalçın'ın, danışmanlanndan yeniden se- çeneklı zam önerileri istediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre •Başbakan Tansu ÇiBer, zamîar konusunda 'Yüzde 54 bazmda bir şeyi yakalayacağız' demekk yetinirken Maliye Bakanlığı, maaş zamlanna, 'ödeneklerin durumu, mevcut yükümlüKikîerirnizi bile yerine getirmeye yetmiyor' diyerek karşı çıktı. •SHP Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Cankurtaran ise rnemuriarayapüacakzarnrnın tarihi konusunda tartışmalann sona erdirilmesi gerektiğini belirterek 'Hükümet bunun yükünü çekerek temmuzda mutlaka yapmalıdır* dedi. terli. Sayın Karayalçın'ın yüzde 54 diye telafluz ettiği bir şey var ya, belki bizim yapacağımız zam onu bile aşacak, yüzde 56- yagelecek. Maliye Bakanliğı Yetkilileri: 1994 bütçesi ile personel ödene- ği olarak tahsis edilen 264 tril- yon liralık pay, maaşlara hiç zam yapılmasa bile aşılmış du- rumda. Çünkü bu ödenek için dolar kuru 17 bin 500 TL ola- rak hesap edilmişti, bu rakamı ne kadar aştığımız ortada. Karayalçın'a sunulan öneri de- meti ortalama 25 trilyon liralık kaynak gerektiriyor. Danış- manlar. "Kaynak bulmak bizim işimiz değil, biz seçeneklere göre maliyetleri hazuiayıp sunduk, bundan sonrası berhalde politik bir karar olacak" diye konuştu- lar. Başbakanlık çevreleri: Sıkın- tılı bir dönemden geçiyoruz. Bir istikrar paketi uygulanıyor, ke- simlerden eşit fedakarlıİc bekle- niyor. Başından beri şu ilkeyi Muclze kurtulus lımağadüşençocuk 16saatsonrabulundu ANKARA (AA) - Amasya"- da, ırmağa düşerek akıntıyla sürüklenen 3 yaşındaki çocuk, olaydan 16 saat sonra sağ ola- rak bulundu. Amasya'nın Göllü Bağlan Mahallesi'nde piknik yapan Baykara ailesi- nin 3 yaşındaki çocuklan Ser- dar, Tersakan Irmağı'na düş- tükten sonra, akıntıya kapıla- rak kayboldu. Boğulduğu zannedilen çocuğun cesedinin aranması için oluşturulan 30 kişilik ekip, minik Serdar'ı 200 metre sürüklenerek çarptığı kayalıklar arasında, 16 saat sonra sağ buldu. Kayalara çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler mey- dana gelen çocuk, Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hasta- nesi'nde tedavi altına alını- rken sevinç gözyaşlan döken Baykara çifti, "Tann çocuğu- muzu bize bağışladı. Cesedini aradığımız evladımızı sağ bul- duk. Bu bir mucize" dedi. Yaşamını insan haklannı savunmaya, eşit ve özgür toplum yaratmaya adamış olan, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin yiğit önderlerinden 1973-1980 yıllarının TMMOB Başkanı TEOMANÖZTÜRK'ü 11 Temrnuz 1994 tarihinde kaybettik. Tüm üyelerimizin ve halkımızın başı sağolsun. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Makina Mûhendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB İnşaat Mûhendisleri Odası Bursa Şubesi,* TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Elektrik Mûhendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimva Mûhendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mûhendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası Bursa Şubesi, TMMOB Tekstil Mûhendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Orman Mûhendisleri Odası Bursa İl Tem., TMMOB Maden Mûhendisleri Odası Bursa tl Tem., TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa tl Tem., TMMOB Meteoroloji Mûhendisleri Odası Bursa İl Tem., TMMOB Jeoloji Mûhendisleri Odası Bursa tl Tem., TMMOB Jeofîzik Mûhendisleri Odası Bursa tl Tem. ACIKAYBIMIZ 1973-1980 yıllan arasında Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) Başkanhğı görevini yürüten değerli, yiğit ve aydın insan TEOMAN ÖZTÜRK'ü kaybetmenin üzüntüsünü tüm mühendis ve mimarlarla paylaşıyor, ailesine ve yakınlanna başsağlığı diliyoruz. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÛHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ Derneğimizin değerli üyesi, sevgili dostumuz, ağabeyimiz TEOMAN ÖZTÜRK'üÖ 11 Temmuz 1994 tarihinde kaybettik. Onu her zaman sevgi ve saygıyla anacağız. Başımız sağolsun. MİMARLAR DERNEĞİ Y.KURULU PSİKOLOG ARANIYOR İstanbul'da, Londra Üniversitesi ile bağlantılı olarak kurulacak bir psikoterapi merkezinde çahşacak psikologlar aranmaktadır. İngilizce bilgisi tercih nedenidir. Müracaat Tel: 0212 - 559 63 52 MARMARIS'TE UCUZTATİL Tam Pansiyon 300.000.-TL. Ülkemizin cennet turizm beldelerinden Marmaris te deniz, güneş ve yemyeşilorman sizleribekliyor. DILEYENE4AYTAKSİTLE Ulusal bİTİik için... AYRIIMTILIBİLGİ VE REZERVASYON AĞUSTOSTA TOMBAYİLERDE Altıok1 ATIK W > S Z ttmUST lÜLTt* n POMCA K»GU M«rfcez: Kızılırmak Sokak 21/4 Bakanlıklar-ANKARA Tel: 0-312^*25 03 25-4181061-425 68 79Faks: 42561 24 bmir Şehit Nevres Bulvarı No 26/4Alsancak-İZMİR Tol: 0-232- 484 4192 - 425 69 28 islanbul: Avni Dilligil Sok. 12/4 Gayrettepe-İSTANBUL Tel: 0-212-288 54 66 lesisler: Zıraatçıler Oinlenme Tesıslerı Aktaş Mevkii Marmaris-MUĞLA Tel: 0-252^131223 (3 Hat) HAYVANLAR VE HAYVANLAR JSMAU.GLLGEÇ ortaya koyduk: 'Geçmiş enflas- yonu değil geleceği dikkate ala- lım.1 ' Haydar Oymak: 15 temmuza iki gün kaldı, ama hala ücret ar- tışı olup olmayacağı bile belli deği]. Ilgili bakanlar çelişkili açıklamalar yapıyorlar, oysa 2 milyon kişi maaşlannda artış olup olmayacağını merak edi- yor. Sayın Karayalçın "Yüzde 54 zam vereceğiz" diyor, ancak bu rakam çalışanlann enflas- yon karşısındaki mağduriyetini gidermez. Temmuz artışı en az yüzde 15 olmah, ikinci altı ay ortalama artışı ise enflasyonun altında kalmamalıdır. Bütün bu gelişmeler olurken kamu ça- lışanlannın bir tepki gösterme- mesine de hayret ediyorum. Ethem Cankurtaran: Zam- mın tarihi konusundaki tartış- malar sona erdirilmelidir. Üçüncü dilim zam. temmuzda mutlaka yapılmalıdır. Hükü- met bunun yükünü çekmelidir. Memura yapılması düşünülen seyyanen zam, emekliye yansı- mayacaktır. Seyyanen zammın emekliyi de içine alacak biçim- de düzenlenerek uygulanması gerekir. Şu anda kamu çalışanlannın eline gecen net maaşlardan -aile yardımı ve lojman tazminatı dı- şında- kimi örnekler şöyle: Genelkurmay Başkanı 43 milyon 969 bin TL, kıdemli or- general 33 milyon 450 bin TL, kıdemli albay 19 milyon 487 bin TL. üsteğmen 10 milyon 491 bin TL, rektör 21 milyon 455 bin TL, Anayasa Mahkemesi Başkanı 33 milyon 894 bin TL, Yargıtay Daire Başkanı 29 mil- yon 953 bin TL, hakim (1. sınıf- 1 /4) 22 milyon 857 bin TL. öğ- retmen (1/4) 7 milyon 903 bin TL, memur (yüksekokul 5/1) 3 milyon 648 bin TL, vali 23 mil- yon 881 bin TL. KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK ÇIZGILIK KÂMİLMASARACI KARGACA KEMAL G0KHAKGÜRSES 5 f(^4f başbakani pi/P'ninve -hûrCu- " HARBI SEMİHPORO} TARIHTE BUGÜN MIMTAZARIKA\ 13 Temmuz N£İT YORK ff£Ç OLDUL 197?'DB BU6ÜN, ASP'NİN EN BÜrÜK K£HTİ NEW YO8K, ÖNEMÜ am ELEKTKt/C AKOASl NEDBNİYIS KAÜANUlOn KAUH. GECe SAAT Z1. •*£> 'OA gAÇCAYIP, 2S SAAT SUREC£K OLAM tCBSİNTİ SKASINM, KADYOOA KONUŞMA YAPAN SELECMYE BAÇKAUt', PHBSAr &Jf. /aJNLE&NİN ÇEVBEYI YAĞMAIADI6IN/, ÇOK SAYlOA VANGlfJ İH8AHI ALINPI6IUI, YOLOULA&H METKOOA KAPAU KALPtemiS6x£A*/fri. BİR SÛRE SONRA, O GECE, İK.İRİN MAĞA2AM/M SoyULDUĞU, ÛÖRT YÜZDEN FAZMA YANG/N ÇJK7TSI VE ÛÇgiN SE- k/2YÛZ fCİŞİNİN SUÇUSTÜ YAtCALANlP TU7VKLA/J- DIĞ1 AÇltClAUACAKTI. TECAVÜZ OLAYlARl İÇİN RAKAM </£R/lM£MEtU£ BİRUK1Z, OOIOJZ AY SONRA OOĞUM ORANININ ÇOK AR7T/gl SAPTA- NACAKTIİ. SÖKSA SİNOPÖRME VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İCÎNSİRKÜLER Sermayemiz; 27.000.000.000 lirası nakit karşılığı, 6.750.000.000 li- rası iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle. 27.000.000.000 liradan 60.750.000.000 lıraya arttınlmaktadır. Artünlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, Sennaye Pıyasası Kurulu'nca 10/06,1994 tarih ve 92,550 sayı ile kayda alınmıştır. An- cak kayda alınraa, ortaklığımızın ve hısse seneüerinin kurul veya kamuca tekefTülü anlamına gelmez. Ortakhğımız ile ilgili aynntılı bilgileri içeren izahname. 13 06,1994 tarihinde Sinop Ticaret Sicili'ne tescil 16/06'1994 tarih ve 3553 sayılı TTSG'de ilan edilmiş olup aynca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Ortaklannuzın yeni pay alma haklannı kullanmasından sonra ka- lan 13.528.559.000 lira tutanndaki paylar 18,07/1994 ile 01 08/1994 tarihleri arasında 15 gün süre ile aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde halka arz yoluyla satılacaktır. Bir paym nominal değeri 1.000 TL olup nominal değerinin altında olmamak üzere Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fi- yattan saüşa arz edilecektır. Başvuru şekli: Bu sermaye arttınmında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasamıf sahiplerinin, saüş süresi içinde İstanbul Menkul Kjymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili banka ve kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmalan gerekmektedir. Başvuru yerleri: İMKB'de işfenı yapmaya yetkili banka ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyeleri Hisse senetlerinin teslim şekli: Hisse senetleri, sennaye artunmırun tescilini takip eden en geç 30 gün içinde gecici makbuz karşıüğında teslim edilecekür. Hisse senet- lerinin dağnımı, aynca yapılacak ilanla duyurulacaktır. Basın: 7893
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle