24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 TEMMUZ1994ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Balıçelievlep'de danışma merkezi • İstanbul Hafaer Servisi - Bahçelievler Belediye Başlcanlığı, halkla beletüyenin bütünleşmesini sağlajnak amacıyla "semt danışma merkezleri" kurdu. Bahçelievler Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sorunlan yerinde tespit ederek, hizmetin hızlandınlmasının amaçlandığı belirtildi. Semt danışma merkezlerinin sayısının yakın sürede ona çıkanlacağı belirtildi. Proje kapsamında ilk uygulamaya Bahçelievler Yayla'da başlandı. Gazeteci Teztel, DGM'de yangılandı , •ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce, * cezaevindeki bir tutukluyla mektuplaşüğı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Deniz Teztel, dava boyunca, gerçekleştirdiği iddia edilen suçlann değil, "gazetecıliğin' yargılandığını söyledi. Dava nedeniyle 7 ay tutuklu kalan Teztel, savcının önce "örgüt yöneticisi' daha sonra 'örgüte yardım' suçlamalanna dikkat çekerek, "Bu dava, 12 Eylül hukuk vemantığının ürünüdür"dedi. 25 PKK'li öldürüldü • DİYARBAKIR(AA)- Mardin. Bingöl ve Bitlis'te sürdiirülen operasyonlarda, • güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 6 terörist öldürüldü; Muş, Diyarbakır ve Tunceli'de 16 teröristin cesedi bulundu. Kayseri'nin j Sanzilçesindede 3 PKK'li I ölüolarakelegeçinldi. • ' ı Olağanüstü Hal Bölge •' ' Valiliğı'nın açıklamasına göre bölgede sürdürülen operasyonlar sırasında Mardin'in Mazıdağı ve Nusaybin ilçelerinde 4. Bingöl'ün Yedisuilçesinde 1, Bitlis'in Çeltiksu köyü yakınlanndada 1 olmak üzere toplam 6 terörist öldürüldü. Güvenlik 1 kuvvetlerince arazi taramasında, daha önceki çatışmalarda güvenlik kuvvetlerince öldürülen 16 teröristin de cesedi bulundu. 5 terörist ise güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. İPbildiPisine dava • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu): İşçı Partisi (İP) Ankara İl Orgütü'nce 5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi'ne karşı bastınlan 1 afişler hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhurivet Savalığı'nca dava açıldı. "Türkiye sömürgeleştiriliyor", "Ayağa kalk", •'İşçiler, memurlar. emekçiler, tüm halkımız" başlığıyla yayımlanan bildirinin, işçi, memur ve sermaye sınıfı aleyhine kın ve düşmanlık duygulannı tahrik ettiği, suçun basın yoluyla işlendiği • savunularak Türk Ceza Yasası'nın312'2. maddesinden cezalandınlması istendi. Baybaşin'in yeğeni firar etti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yeraltı dünyasında "Türk Escoban" olarak tanınan. uluslararası uyuşturucu madde , kacakçılığının ünlüismi ; Hüseyin Baybaşin'in yeğeni Mehrnet Şırin Baybaşin. asker kaçağı olarak tutuklu bulunduğu göz muayenesi için Ankara'daki Gülhane 1 Askeri Tıp Akademisi'ne götürülürken firar etti. Bebek cesedi bulundu • İstanbd Haber Seırisi- • Zeytinburnu Nuripaşa -MahallesilO.Sokak üzerinde bır bebek cesedi bulundu. Emnı>et yetkililerinden alınan bilgi>e göre dün sabah Saat 03.00 sıralannda, göbek bağı üzerinde olan ve doğar doğmaz sokağa atılmış olduğu anlaşılan ölü bir bebek bulandu. . ^ Parti içi muhalefet, koalisyondan aynlmanm öncelikle ele alınmasını istiyor SHP'dekurultaya doğruIŞDCKANSU ANKARA - SHP'de parti içi muhale- fet, "partiyi sağ politikaJann etkisinden kurtarmak" amacıyla, hükümet or- taklığının bırakılması ve olağanüstü ku- rultaya gidilmesi için, atağa geçti. Yalova ve Fatih'te yapılan yerel se- çimlerde SHP'nin büyük oy kaybına uğ- raması üzerine, 27 Mart'tan bu yana par- tinin koalisyon ortaklığını ve uyguladığı politikalan eleştiren parti içi muhalefet, sesini yükseltmeye başladı. Aralannda Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, Grup Başkanı Aydın Gflven Gürkan, Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, İstanbul Milletvekili Nami Ça- ğan, parti meclisi üyesi Tevfik Çavdar'ın da bulunduğu bir grup yönetici ve millet- vekili durum değerlendıımesi yaptılar. Görüşmelerde, şu noktalar üzerinde du- nıldu: "1- SHFırin koalisyon ortaklığı, tü- müyle DYFnin gölgesinde süriiklenınek noktasına gelmiştir. SHP'nin, koalisyon- daki uygulamalan, y alnızca partiye değil, tüm sola büyük darbeter vurmaktadır. 2- SHP, yclsuzluklara bulaşnuş, bete- diyeterde ya da devlet ihalelerinde iş gören insanlardan oluşan bir kirli parti göriintü- sünden kurtanlmalı. Üye yapsj gözden geçirilmelL • SHP'de bazı genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar. Çıkan sonuçlar: 1-SHP, üzerindeki kirli görüntüden kurtulmalı, örgütsel açıdan aklanmah. 2- Sol öğretiden kopan SHP, doğru çizgiye oturtulmalı. 3- SHP'nin lideri dahil, kadrolan, halka umut verecek, güven verecek biçimde değiştirilmeli. 3- SHP, gerek koalisyon ortakuğındaki uygulamalan, gerekse lideri ve üst düzey yönetiminin tutumlan nedeniyle sol öğre- tiden uzaklaşmakta, yeni sağ politikalara, liberal düşünceye yaklaşmaktadır. SHP'- yi yeniden sol öğretiye döndürecek, akla- yacak, anndıracak önlemler alınmalıdır. 4- SHP'nin lideri dahil, sağ politikalara ödün veren kadrolannı değiştinnek, yeni adlara ve soldan yana tavır koyacak in- sanlara yol açmak gerekiyor. 5- SHP'nin bugünkü yapısı, solda bir- leşme ve bütünleşmeyi sağlamaya. bu amacla oluşturulmuş çok sayıda birlik platformlarmdaki kişileri ve sivu toplum örgütJerini kucaklamaya müsait değildir. SHP'nin bu anlamda anndınlması ve yep- yeni bir vapıya ulaştırılması halinde, soMa birtiğe en yakın kunıluş olacaktır." Parti içi muhalefet sözcüleri. olağanüs- tü kurultaya gitmek için 200'e yakın imza gerektiğini anımsatarak, imza top- lanması çahşmalanna başlandığını bil- dirdiler. Değişik görüşler SHP Genel Başkanı Murat KarayaJçm ve yakın çevresine bayrak açan muhalif grup, olağanüstü kurultaya gidilmesi ve ondan sonraki süreç konusunda net de- ğil. Karayalçın ve ekibinin. "sol söylemden uzaklaştığı" gerekçesiyle parti yöneti- rninden uzaklaştınlmasında görüş birli- ğine varanlar içinde bile farklı yaklaşı- mlar bulunuyor. Olağanüstü kurultayın, olası bir birleşme için "geçki lider ve yö- netim" oluşturmasını önerenlerin yanı- nda, DSP ve CHP ile kurumsal birleşme- den yana olmayanlar da var. Kurumsal birleşmeye karşı çıkanlar, SHP'nin de- mokratik sosyalist bir parti görünümüne kavuşmasını isterken. liderlik sorununun da, kolekü'f bir biçimde çözülebileoeğini dilegetıriyorlar. Kimilen, sol platformlarla dirsek te- masının sürekli olması, yeni örgüt yapısı- nın, bu kişilerle donatılmasından yana gözüküyorlar. SHP Genel Başkan Yardıması Cevdet Sehi, İstanbul'un üç ılçesinde yapılan son seçimin, bugüne dek konuşulan aritmetik birlik çabalannın da, hem sayı- sal, hem de fiili olarak istenen sonucu vermediğıni gösterdiğini kaydetti. SHP'nin Karayalçın'a yakın yönetim kademesi ise, olağanüstü kurultay ve hü- kümet ortaklığından aynlma istemlerine sıcak bakmıyor. SHP Genel Sekreteri Fıkri Sağlar, son seçün sonuçlanna göre, solda bir ba- şansızbğın görüldüğüne dikkat çekerek, "Ama bu durum., bugünkü koşullardan kaynaklamyor. ÖzeUikle üç ilçedeki se- çim, Refah ve Refah'a karşı birleşüme ola- rak geçti. Yani, Atatürk ilke ve devrimle- rine, cumhuriyete sahip çıkanlarla, cum- huriyete karşı olanların arasıiKİa bir yan- şma oktu. SoMaki düşuş de, özellikle DSP ve onun genel başkanmın solu güvence ha- fioden uzaklaştıracak beyanatlan ve hare- ketlerinden kaynakianmaktadır" dedi. Cezaevine konulan iki DEP'li için, TCK'nin 125. maddesince idam istemiyle dava açılacak DGM, Yurtdaşve Sadak'ıtutukladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - An- kara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), kapaülan DEP kökenli eski milletvekilleri Sedat Yurtdaş ve Sefim Sa- dak'ın da tutuklanmasına karar verdi. Sadak ve Yurtdaş'ın tutuklanmasıyla, cezaevindeki DEP kökenli eski milletve- killerinin sayısı 7'ye yükseldi. DEP kö- kenli Şırnak Bağımsız Milletvekili Mah- mut Almak da DEP'lılerle birlikte cezae- vinde bulunuyor. Sadak ile Yurtdaş'ın, 3 ağustosta diğer eski milletvekilleriyle bir- likte yargılanmalan bekleniyor. Ankara DGM Başsavalığı'nın, ek iddianame ile iki eski milletvekili hakkında idam cezası isteyeceği belirtildi. DEP'in kapatılmasından sonra, TBMM üyeliklerinin sona erip ermediği uzun süre tarüşma konusu olan ve Ana- yasa Mahkemesi'nin gerekçeli karannın yayımlanmasının ardından 1 temmuz günü gözaltına alınan Sadak ve Yurtdaş, dün sabah Ankara DGM Başsavcılığf- na çıkanldı. 12 gün süreyle emniyette sorgulanan Sadak ve Yurtdaş. dün savcılık ifadelerinin alınmasından sonra tutuklanmalan istemivle Ankara DGM • Selim Sadak ve Sedat Yurtdaş'ın tutuklanmasıyla cezaevindeki DEP kökenli eski milletvekili sayısı 7'ye yükseldi. Şırnak Bağımsız Milletvekili Alınak da cezaevinde bulunuyor. Yedek Üyeliği'ne sevk edıldı. Burada, Türk Ceza Kanunu'nun "bö- lücühık" suçunu düzenleyen ve idam ce- zasını öngören 125. maddesi uyannca tu- tuklanmalanna karar verilen Sadak ve Yurtdaş, saat 11.30 sıralannda DGM'- den çıkanlarak Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. DGM önünde bekleyen Sadak'ın eşı Fatma Sadak ve oğlu Harun Sadak da eski milletvekılleri- ni cezaevine kadar ızledıler. Sadak'ın eşi ile oğlu, DGM çıkışında Selim Sadak ile Sedat Yurtdaş'ın bındinldiği polis minü- büsünü alkışlayarak uğurladı. DGM. DEP'in kapaülmasından önce TBMM'de dokunulmazbklan kaldınlan ve daha sonra gözalüna alınan DEP mil- letvekilleri Hatip Dicle, Ahmet Türk, Leyla Zana, Orhan Doğan ve Sırn Sakık ile Bağımsız Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ı da 17 martta tutuklamışü. Anayasa Mahkemesi'nin, DEP'i ka- patmasmdan sonra Dicle, Türk, Zana, Doğan ve Sakık'ın milletvekillikleri sona ererken, kapatma davası açılmadan önce DEP'ten istifa eden Alınak'ın ise millet- vekilli sıfatı devam edıyor. 10 temmuz seçünlerinden, 'en hoşnut' parti lideri ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz oldu. ANAP adayı Sadettin Tantan, RFnin kalesi sayılan Fatih'te belediye başkanhğmı kazandı. (Fotograf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Belediyedemeclis aritmetiği değişti İstanbul Haber Servisi - îstanbul'un Fatih, Yalov a ve Bev koz ilçelerinde yenilenen belediye başkanhğı seçimlerinden sonra, il genel meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki, partilere göre üye dağüım aritmetiği de değişti. lOtemmuz günü yapılan secımlerde, Yalova ve Fatih'te, belediye başkanlığının yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi seçimleri de yenilenmişti. Sonuçlara göre, belediye başkanlığını ANAP adayı Sadettin Tantan'ın kazandığı Fatih'te, ANAP 22, Refah Partisi ise 15 belediye meclisi üyeliği elde etü. İl genel meclisi üyeliklerini ise, ANAP 6, RP 4 olarak paylaştı. Belediye başkanhğmı, iktidar ortağı DYP'nin adayı tbrahim L'zun'un açık farkla kazandığı Yalova'da ise D YP17, RP 6, SHP ise 2 belediye meclisi üyeliği kazandı. Yalova'da, DYP4, RPise 1 il genel meclisi üyeliği eldeetü. İstanbul'un 3 ilçesinde yeniden gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki aritmetiğedeyansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, partilere göre üye dağıhmı şöyleydi: RP: 88. ANAP: 64, SHP: 21, DSP: 20, DYP: 5. Buna göre İstanbul Büyükşehır Belediye Meclisi'nde, "muhalefet" grubunu oluşturan partilere ait üyelik sayısı, "iktidar" konumundaki RP'nin üye sayısından daha fazla olarak görülüyor. Rıtlh ve Beykortfaklfarkın temel necienl, yağma... Imar düzeni sandığayansıdı OKTAYEKİNCİ "Beykoz'da 38 gün belediye başkanhğı ya- pan RPTi Yücel Çetikbilek, yandaşlanna adeta Beykoz'u peşkeş çekti. Müteahhit Ra- mazan Yıkuz'a 3 Doğan araba karşıuğında Hazine arsası üzerinde inşaat yapma izni ver- di..." Belediye Başkanlığı seçimine iki gün kala Beykoz'dakj çaybahçelerindedağıülan "Çö- zom" adlı yerel gazete, bir tam sayfasını bu habere ayımnşü. Başlığmın altında "Beykoz halkmm gazetesi" yazan Çözüm'un aynı sayısındaki "sürmanşette" ise şu haber yer alıyordu: "Beykoz'da DSP öne geçti..." 10 temmuz pazar günü akşamı sandıklar açıkiığında, "DSP tandanslı" gazetenin Yü- cel Çelikbilek hakkındaki "suç duyuru- sunun" hiç de etkili olmadığı, daha ük sa- yımlarda hemen belli oldu. DSP ise "öpe gecmek" bir yana, 27 Mart'taki oylannı bile ANAP'a kapürmış, SHP'nin destekleme sözünden "rahatsız olurken" kendi yandaş- lannın desteğinden de yoksun kalmıştı... Seçim öncesindeki RP'ye yönelen "Ha- zine arsalanm yağmalıyor" suçlaması, aca- ba neden etkili olmadı? Bu sorunun yanıünı, aslında yine DSP'- nin "seçim broşüründe" bulmak mümkün. "Beykoz içra teaâz bir kaa"dogaaıyla taıu- ülan DSP adayı Mustafa Ketenci el ilanla- nnda halka şöyle sesleniyordu: "Bizim yö- netiminüzde, yani demokratik sol yönetimde, hiç kimsenin evi en az eş değerde bir konut edinme olanağı sağlanmadan yıkıl- mayacakOr..." Yıkılma konumunda bulunan bu evler de aslında "Hazine arsalan üzerinde" yük- seüyordu. Yani hem kaçak hem de tapu- suzdular. Her birine "eşdeğer" bir başka ko- nutun hangi arazide, hangi imar hakkıyla ve hangi olanakla yapılacağı ise "meçhul" ol- duğundan, imar konusunda DSP'nin söyle- miyle Refah'ın söylemi arasında. doğrusu "ciddi bir fark" da bulunmuyordu. Her ikisi de Hazine arazilerini işgal eden büyük seç- men kitlesine "güvence vererek" oy istemi- yorlar mıydı? Elbette bu güvenceyı, diğer partiler de kendilenne özgü "değişik senaryolarla" ver- diler. Örneğin ANAP adayı Âli Zengin'in aslında "mütevazı bir gecekonduda otur- duğu", seçim kampanyasının başlıca "söy- lentisi" olarak herkesin ağzındaydı. Aynı zamanda Beykoz'un "eski" Beledi- ye Başkanı da olan Ali Zengin, hem o "eski dönemdeki" bilinen icraatlanyla hem de za- ten kendisı bile "yasadçı bir konuta" sahip olarak, yine Hazine arazilerini mesken tu- taa seçmenler için "ideal bir aday tipûn" sergiliyordu. Zaten seçim broşüfltede de "Hazine ve vakrf arazilerindekHffP^ılann sahiplerine "tapu verileceği" açıkca yaalmışü. DYP'nin imar politikasını ise "Çiller hü- kümeti"nin "Hazine arazilerini işgakilere satma" yönündeki girişimleri yeterince or- taya seriyordu. Bu sözler elbette ki Beykoz için çok daha geçerliydi ve yine kaçak yapı- laşma bölgelerindeki seçmenler, üzerlerinde inşaat yaptıklan arazilen "satm ahna" ola- nağıyla da karşı karşıya idiler. Üstelik "uy- guıı taksitlerie"... İşte, böylesi bir "siyasi yelpaze" karşısın- da Beykozlu seçmen, kendisine tüm parti- lerce tanınan "yağma özgüriüğunü"yine Re- fah Partili belediye yönetimi ile kullanmaya karar verdi. Yücel Çelikbilek'in aynca Bey- koz'daki tanınmışbğı ve "denenmemiş" ol- ması da ANAP adayı ve "eski icraaö büi- nen" Ali Zengin'e ciddi fark atmasına neden oldu. Fatih'te aynı farkın, tam tersine ANAP lehine ortaya çıkması ise sadece sol oylann da "Refah'a karşı" bir önlem olarak Sadet- tin Tantan a verilmiş olmasi yüzünden değil. Beykoz'da gözlenen bu "özverinin" Fa- tih'te "sonuç vermesinin" temelinde, tarihi bu ilçede kaçak yapılaşma ve gecekondu- laşmanın fazla "etkili olmaması" yatıyor. Alman milletvekilleri Türkiye'de DEP'in kapatılması ve DEP milletvekillerinın gözalüna alı- nması konusunda araştırma yapmak için Alman Dışişleri Bakanı Kinkel'in başkanı olduğu lıberal FDP partısınin Türkıye'ye delegasyon gönderdığı açıklandı. Alman parlamentosundaki FDP grubu tarafından yapılan açıklamada partınin müdürle- rinden milletvekili Ina AIbowitz ve FDP iç politika sözcüsü Dr. Burkhard Hirsch'in Ankara'ya gittikleri bildıriliyor. ABD'ye güvence 'DEP'lüer açık yargılanacak9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Dışişleri Bakan Yar- dımcısı John Shattuck, DEP milletvekillerinin açık olarak yargılanması için Adalet Ba- kanhğı'nın kendisine güvence verdiğinı açıkladı. İnsan hakla- n ve demokrasıden sorumlu bakan yardıması olan Shat- tuck, Ankara'da yapüğı görüş- melerde hükümetin demokra- tikleşme paketini çıkaracağını öğendiğıni ve bundan "memnu- niyet" duyduğunu vurgulaya- rak, paketin "en kısa sürede çıkardmasuiı" istediklerini bil- dirdi. Shattuck, Ankara ve İstan- bul'da hükümet temsilcileri, insan haklan savunuculan ve DEP milletvekilleriyle görüş- tşkten sonra Türkiye'den ayn- hrken yaptığı açıklamada, Türkiye'deki insan haklan so- runlanna iüşkin raporlann son dönemde daha da "ciddikşriği- ni" söyledi. Raporlann, özellikle ifade özgürlüğünün sınırlandınlma- sı, mahkeme öncesi sanıklara işkence uygulanması ve töre- ristlere karşı düzenlenen askeri operasyonlarda sivillere kötü davranılması iddialannı kapsa- dığını belirten Shattuck, "Bu sonınlartn, Türkiye'nin teroriz- me karşı meşru mücadelesi çer- çevesinde çıktığuu ve teröristle- rin de insan haklaruu çiğnedikle- rini biliyoruz. Bununla birlikte, temel insan haklan, terorizme karşı mücadelede yok sayılma- malıdır" dedi. Adalet Bakanlığı'ndan, DEP milletvekillerinin duruşmasının açık yapılacağma iüşkin, kendi- sine güvence verildiğini vurgu- layan Shattuck, Türkiye'nin insan haklan sorunlannın çö- zülmesine yönelik olarak adım- lar atmaya hazırlanmasından memnuniyet duyduğunu söyle- di. POLmKA GONLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Kavram Karmaşası... Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de ipler geriliyor. SHP'- nin vurdumduymaz tutumu örgütlerde sert eleştirilere neden oluyor. Mümtaz Soysal, Nami Çağan ve Tevfik Çavdar parti yönetimine karşı açık tavır alıyor. Kimi il başkanları olağanüstü kurultayın toplanması için hare- kete geçiyor. SHP, tükeniş noktasına çok önceden gelmişti. örgüt tabanı bu çöküşü çok önceden sezmişti. Giderek ufalan, güven yitiren bir siyasal örgüt 'iktidarı bırakmamak' için direndi. SHP direnince seçmen de kararını verdi: "Biz sizinle birlikte değiliz..." Sanılıyordu ki 'sol seçmen'SHP'yi bırakıp, CHP'ye ya da DSP'ye omuz verecek. Tam tersini yaptı. Onların da SHP'den pek farkı olmadığını kavradı. Sandığa gitti, boş oy verdi ya da Fatih, Beykoz ve Yalova'da olduğu gibi ANAP'a kaydı. Kimi köşe yazarları Fatih, Beykoz ve Yalova seçim so- nuçlarının yorumunu yaparken olaya 'laik-antilaik' gibi son günlerin moda deyişiyle yaklaşıp 'Kemalizmin çök- tüğünu' söylüyorlar Oysa Kemalizm bir ideoloji değil, '1923 Devrimi'nin getirdiği bir 'aydmlanma yolu'dur. Yi- ne birtakım köşe yazarları olayın boyutunu, 'Islami ya- şam'gibi 74 yıl önce noktalanmış 'şeriata dayalı' birdü- zenın tartışmasına sokup, insanların kafalarını karış- tırmayı amaçlıyorlar. 10 temmuz seçimlerinde 'sol seçmen' çok doğru bir karar almıştır. Fatih'te sol seçmen SHP ve DSP'ye ders vermiştir. Kimi akıldaneler de yine Fatih seçim sonuçlarından yola çıkarak şöyle diyorlar "SHP, Erbakan'/a birlikte özelleştirmeyi engellediği için Fatih'te hezimete uğradı..." Olacak iş değil... Aynı kişi devam edıyor: "Şeriat geliyor korkusu da solcuların işine yarama- dı..." Nasıl bir kafadır bu söyler misiniz? Fatih'te Sadettin Tantan ın seçim kazanmasının tek nedeni vardır ve o da şudur: "Refah 'ın yerine ANAP gelsin..." ••• Fatih, Beykoz ve Yalova'daki 'solseçmen'bizekalırsa çok bilinçli hareketetmiştir. Hem SHP'nin hem de DSP'- nin bu yörelerde oy yitirmesi bunu göstermektedir. Neden? Çünkü Fatih, Beykoz ve Yolva'da 'merkez solpartiler'- in seçilme şansının olmadığı 27 Mart seçimlerinde orta- ya çıkmıştır. SHP, Beykoz'da seçimlere katılmamıştır. Ancak sol seçmenin oyu Beykoz'da sonuç alacak ço- ğunlukta değildir. Bölünmüşlük ve güvensizlik 1989 se- çimlerinde olduğu gibi (o zaman ANAP'ı olumsuz etkile- di) bu kez de merkez sol partileri etkilemiştir Fatih'teki sonuçlar ise daha farklıdır. 27 Mart seçimlerinde 70 bin iken bu kez 10 temmuz seçimlerinde 30 bine inmiştir. Aynı durum DYP için de söz konusudur. Fatih'te seçmen "Refah gelmesin" diyerek ANAP adayı Sadettin Tan- tan'ın kimliğini tercih etmıştir. Asıl önemli olan SHP ve DSP'nin yitip gitmesidir. Bir başka önemli yön ise DSP'nin 'dindar kesim'den oy ala- mamasıdır. DSP lideri Bülerrt Ecevit, "Biz farklı birparti- yiz" dese bile oy tabanı, sol seçmendir. Tıpkı SHP'de ol- duğu gibi DSP'de de aynı taban "Sizinle olmuyor" de~. mektedir Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 'yok oluş süreci'ni çoktan aşmıştır. SHP lide- ri Murat Karayalçın'a karşı örgütlerdentepkilergelmek- te, ivedı olağanüstü kurultayın toplanması istenmekte- dir. DYP Yalova'da seçimleri kazansa bile Fatih ve Bey- koz'da aldığı sonuçlar, onların da inişe geçtiğini gösteri- yor. DYP büyük kent partisi değildi hiçbir zaman. Tansu Çiller in 'çağdaş görünümü' ve 'medya desteği' işe ya- ramadı, DYP'yi ANAP'ın karşısında yenilgiye uğrattı. DYP'nin İstanbul örgütu var, ama yok. DYP kendi iç evre- nindeki yanlışlıklan yaşıyor. ANAP'ın karşısında bir tür- lü tutunamıyor. Tarikatlarla olan 'gobek bağı 'bile DYP'yi ANAP'ın önüne geçiremiyor. Çünkü ANAP tarikatlarla 'ideolojik bağ' kuruyor. 10 temmuz seçimleri Türkiye'de merkez sola ders ve- rirken DYP'ye de şu mesajı iletiyordu: "Bu size bir ders olsun..." Fatih, yerleşik toplum kesimlerinin istemlerini yansıtı- yor alınan seçim sonuçlarında. Bu çok önemli bir olgu. Refah'ın seçim yitirişi de zaten bu yüzden. Beykoz ise varoşların istemlerini yansıtıyor. RP'nin 'adildüzen'ma- salının geçerliliğini sergiliyor. Yoksulluğun ağır bastığı Beykoz'da 'solun erimesi', RP'nin yükselişi bunu göste- riyor. Kırsal kesimi temsil ettiği için DYP'nin, Yalova'da varlığını koruduğu ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar da 'seçmen nabzı'n\n nasıl attığını kanıtlı- yor. Elbet anlayanlara! Vılmazve Boy kal'lanttrOftfl Cumhurbaşkanı'ndan demokratildeşme turlan ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, DEP'in kapaül- ması ve 13 milletvekılinin üye- liğinin düşurülmesinın ardın- dan, AGİK ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere uluslararası alanda Tür- kiye aleyhine alınan kararlar- dan sonra ortaya çıkan geliş- meleri değerlendirmek ve yapılacak yasal düzenlemeleri görüşmek üzere liderler düze- yindeki turlanna başladı. Demirel, bu çerçevede dün ANAP Genel Başkanı Mesut Ydmaz ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı Çankaya Köşkü'nde ayn ayn kabul etti. Demirel, bu konuda geniş kap- samlı bir toplantı düzenleyece- ğini söylerken ANAP lideri Yılmaz, Başbakan Tansu Çil- ler'in Kürtçe eğitim ve yayın konusundaki görüşlerini eleş- tirdi. Yılmaz, Türkıye'ye yö- neltilen eleştirilerin tümünün iyi niyetli olmasının düşünüle- meyeceğini belirterek, "Tuzak- lara karşı dikkatli ohnahyız" dedi. Mesut Yılmaz, bir saat sü- ren görüşmeden sonra düzen- lediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Demirel'in bir süredir Baü'da Türkiye aleyhine yaşanan gelişmeleri yakından izlediğini ve son de- ğerlendırme toplantısındaki saptamalannı kendisine aktar- dığını söyledi. Yılmaz. "Bana bazı dokümanlar da verdi. Ak- tardığı bilgUer tşığında konuyu biz de daha geniş biçimde değer- lendireceğiz" dedi. Yılmaz, görüşmede, Meclis'te işbirligi, hukuki düzenleme ve anayasa değişikliği gibi konulara gir- mediklerini, yalnızca uluslara- rası platformda Türkiye'yi ilgi- lendiren gelişmeleri ele aldıkla- nnı belirtti. Yılmaz, gazetecile- rin sorulannı yanıtlarken de AGİK ve Avrupa Konseyi'- nden gelecek heyetler konu- sundaki bir soruya, "TBMM Başkanı, Avrupa Konseyi'nden bir heyeti davet etmiş. Eylülde davet üzerine gelecek bir heyet, söz konusu olan. Yani onlann tek taraflı gönderdikleri bir he- yet değil" yanıünı verdi. Cumhurbaşkanı Demirel, saat 17.00'de kabul ettiği CHP lideri Baykal'la da bir saat sü- ren bir görüşme yaptı. Baykal, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaş- kanı'nın, AGİK ve Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye "bâs- kı" amacı taşıyan kararlar ve girişimler konusunda bilgi ver- diğını söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle