23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
&AYFA CUMHURİYET 13 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA Marsm Holding'in vergibeyannamekri TABL0V1D VERGI BlLDtRlMl 11 ıo| 111s| 11211 İI22İ VERGİYE TABİ KURUM KAZANCI (MATRAH) (108) Hcsaplanan Kurumlar Vergısı Asgan Vergı Farkı (•) TOPLAM KURUMLAR VERGlSt (111+112) K.V K. Geçıcı 2 ve 13 Mad Gore Mahsup Edıkbüecek ödenen Vergıler Toplamı (••) Yabancı Ulkelerde Ödenen Vergıterden Mahsup Edılecek Kjsım (••) Yıl lçınde Kcsınr, Yoluyla Ödenen Vergıler GecKi Vergı MAHSUP EDİLECEK VERGI TOPLAMI (114+115+116+117) ÖDENMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ (113 118) lADESl GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ VE/VEYA MAHSUBU GEREKEN GEÇİCİ VERGİ (118-113) lADESl GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ (120-117) MAHSUBU GEREKEN GEÇİCİ VERGİ (120-121) 29 690 687- 13 657 716- 13 657 716- 5 108 700- 5 108 700 - 8 549 016- TABLOLX GEÇICI VERGI 11231 Geçıcı Vergı Matrahı [İ24] Hcs»planan Geçıcı Vergı (!23x%50) fîU] Mahsubu Gereken Geçıcı Vergı (122) |l26| ödenmesı Gereken Geçıcı Vergı (124 125) [727] ladesı Gereken Geçıcı Vergı (125-124) 13 657 716- TABLO X FON PAYINA ILİŞKİN BİLDİRİM M»tnh(113) Meblag(128ı*/.7) ] Mahsup ÜD Odenecek 1 2 3 4 13357 716. 959040- — 966 040- ( ( < < TABLO XI DAMGA VERGİSİ _l ÎÎI] Beyanname T3JI Bilanco 'İ^İKarZararCetvch Î35İ Işletme Hesabı özetı Ji*) TOPLAM s«y 1 1 1 TL, 11300 23 000 11 300 11 300 Tutar 11 30D-- 22 000 11300** 45 600- Beyanname ve ekJenne art damga vergısı damga pulu yapıştınlmak yenne vergı daıresme de ödenebılır Adct TABLO XII BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER Bılanço ve Kâr-Zarar Cetvelı >cva Işletme Hesabı Ozeıı Yemınlı Malı Muşavır Tasdık Raporlan Kesıntı V oluvla Ödenen \ ergılere llışkın Belgeler Ortalama KAr Haddı ve Asgan Gaynsafı Hasılat Esasına Aıl Bıldınm Yabancı Clkelerde Ödenen \erplere llışkın Belgeler Serbcst Muhasebccı Serbcst Muhasebecı Malı Muşavır, Yemınlı Malı Mûşavır ve Avukatlara Yapılan Odemelere Aıt Bıldınm Kunımun Kirlılıgına tlışkın Bılgı FormaGeçıcı Vergıye Aıt Bıldınm Ortaklan Arasında Dar Mukellef Ortagı Bulunan Kurumlann Bu Ortaklannm Adlan Unvanlan ve Ikametgah Adreslcnne Aıt Bıldınm Asgan Kurumlar Vergısının Hesaplanmasına llışkın Tablo Beyannamedekı Tablolann Yetersızlıgı Nedenıvle Duzenlenen Lıste ve Dıger Ekler BEYANNAMENİN HANGt SIFVTLA VERJLDİĞl B»jannam<>! D'Mtaltyta S*rt>ut Muhutbrcl vtyıaltyta (*) Bu satıra, "Asgtri tuUn >aul*caktır (**) Bu tatıra, b«;»nn«nieyt daM1 kaunçlar ÜMrlndtn Mtnen vrrgilerin Indıriimtii mümVün oUn tuUrltfı )«zılâC*Xtn TABLO VIII VERGI BÎLDtRİMİ 11 ıo| |ııı| |ıu| [nT] İII3İ |ıı?| |ııt| |ıı»| İI2Oİ VERGİYE TABt KURUM KAZANCI (MATRAH) (109) Hesaplanan Kurumlar Vergısı Asgan Vergı Farkı (•) TOPLAM KURUMLAR VERGlSt (112+113) K V K Geçıcı 2 ve 13 Mad Göre Mahsup Edılebılecek ödenen Vergıler Toplamı (••) Yabancı Ulkelerde ödenen V ergılerden Mahsup Edılecek Kısım <••) Yıl tcınde KesınO Yoluyla Ödenen VergUer Geçıcı Vergı 38 406 809- 17 667132- 17 667 132- i İ3 6 828 000- MAHSUP EDİLECEK VERGİ TOPLAMI (115+116+117+118) ÖDENMESI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ (114-119)ÖDENMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİS lADESl GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ VE/VEYA MAHSbBU GEREKEN GEÇİCİ VERGİ (119-114) lADESl GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ (121 118) MAHSUBU GEREKEN GEÇİCİ VERGİ (121 122) 6828000 10839132 TABLO IX GEÇÎCÎ VERGİ hjT] Geçıcı Vergı Matrahı JT2TJ Hcsaplanan Geçıcı Vergı (124x%70) |ı;ş| Mahsubu Gereken Geçıcı Vergı (123) ||Z6| ödenmesı Gereken Geçıcı Vergı (125 126) [7î7j lades Gereken Geçıcı Vergı (126-125) YILLIK ÜÇER AYLIK ÜÇER AYLIK DÖNEMLEK HALNDE GERÇEK KAZANC UZERİNDEN GEÇİCİ VERGI ÖDEYECEKLER BUSATIRLARI DOLDURMAYACAKTIR 1 2 3 4 17 667 132 İ2 3Öflfc-T TABLO X FON PAYINA İLIŞKİN BİLDİRİM Tn\ Meblag(129x%7) î»l Mahsup 1Eİ odenecek 1 "2^ 3 4 JZ.667132 | 1.236.699 - < — < Î.236 699.- ( TABLO XI _l I 3 2 I Beyanname I3.il Bılanço İÜİKar Zarar Cetvelı '35| lşletme Hesabı Özetı '36[ TOPLAM DAMGA VERGİSİ 1 1 1 TL II 300 23 000 II 300 II 300 Tutar 17800- 36 400 17800- 72 000- Beyanname ve eklenne aıt damga vergısı damga pulu yapıştınlmak >enne vergı daıresıne de ödenebılır Adet 1 1 1 1 TABLO MI BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER Bılanço ve Kâr-Zarar Cetvelı ve>a Işletme Hesabı Özetı Yemınlı Malı Müşavır Tasdık Raporlan KesmO Yoluyla Ödenen Vergılere tlışkın Belgeler Ortalama KAr Haddı ve Asgan Gaynsafı Hasılat Esasına Aıt Bıldınm Yabancı Olkeierde Ödenen Vergılere llışkın Belgeler Serbest Muhasebecı Serbest Muhasebecı Malı Muşavır Yemınlı Malı Muşavır ve Avukatlara Yapılan Odemelere Aıt Bıldınm Kunımun Kârlılıgına llışkın Bılgı Formu/Geçıcı Vergıye An Bıldınm Ortaklan Arasında Dar Mükellef Ortağı Bulunan Kurumlann Bu Ortaklannm Adlan, Unvanlan ve tkametgah Adreslenne Aıt Bıldınm Asgan Kurumlar Vergısının Hesaplanmasına llışkın Tablo Beyannamedekı Tablolann Yetersızlıgı Nedemyle Duzenlenen Lıste ve Dıger Ekler I" BEY\N>AMEMN HWGİ SIKVTI.4 VFRTLDİGl Scr cn ocon Jı Mvii )6ıfc»i V >ırin / / Yatınnılarıııı ABD'ye yapaıı Başbakan •Marsan Holding'in aktif varlıkları 7 yılda 54 kat arttı. Buna karşılık sembolik vergiler ödendi. Çiller ailesi, Tansu Çiller'in Başbakan olduğu dönemde tüm yatınmlannı ABD'ye yaptı. Yonetım Kurulu Başkan- yon 839 bın 132 lıra kurumlar hğı'nı Başbakan'ın eşının yaptı- vergısı odeyeceğı kaydedıldı ğı Marsan Holdıng A Ş'nın 31 Tl ~ ; 1 Aralık 1993 tanhlı kâr zarar Yurtdişi kazanç Slfir C") Bu satıra, ' A.gjrı Kurumlar VVrjtısmin Hc<jplanmj.ınj llıjkın X ^ ! o " <İ4 )er i U n "A^garî Vtrgi F»rkı" t u U n (**) Bu Mtıra. b<yannaiîieve d i h J kjiaovlir üzerinddi üdenen vergılerm indırılmc^i mumkun olan tutarları va/ılycAtır ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Başbakan Tansu Çiller ıle eşıne aıt Marsan Marmara Holdıng A Ş nın malı kayıtlan, kurumlar vergısı odemelennde sembolık rakamlarla yetınen şırketın aküf varlıklan, 7 yılda 54katartü Holdmgın 1993 yılı tablolan uzennde yapılan ıncc- leme, Çiller aılesının, butun ya- ünmlanru Tansu Çiller'in Baş- bakan olduğu geçen yıl yurtdı- şına çıkardığını orta>a koydu Çiller'in holdıngıran 1992'de 6 mılyar 496 mılyon 793 bın 918 hra olan aküf varhklan, 31 Aralık 1993 tanhınh bılançoda 12 mılyar 684 mılyon 621 bın 805 lıra olarak kaydedıldı Şırkeün 1992'de 3 mılyar 553 mılyon 752 bın lıra olan yurtdı- şı yaünmlan, 1993 bılançosun- da, 8 5 mılyar hrahk sermayeyı de aşarak 8 mılyar 551 mılyon 399 bın 750 Ura>a ulaştı Mar- san Holding'in, Turkıye'dekı yaünmlan, Tansu Çiller'in Başbakan olduğu geçen yıl "35 bin lira"ya çekıldı Şırkeün, 1992 yılında yurtıçındekı yaü- nmlannın 1 mılyar 960 mılyon 25 bın lıra olduğu 31 Aralık 1992 tanhlı bılançonun aküf bolumunde yer aldı Şırkeün 1992'de 1 mılyar 124 mılyon hra olan sermayesı, ku- rumlar vergısı ısüsnasından da yararlanılarak, 7 mılyar 376 mıl>on lırabk arüşla 1993 bı- lançosuna 8 5 mılyar bra olarak gecınldı Ozer Uçuraıı Çiller 17hazı- randa >apüğı yaalı açıklama- da, "Eşim siyasi hayata girdik- ten sonra kamu bankaları dahil, Turkıve'dekı bankalarla ışlerimi tûmden bitırdim" demesıne kar- şın, holdıngın 1992 yılı bılanço- su, Başbakan'ın eşının gerçeğı gızledığmı ortaya koydu 31 Aralık 1992 tanhını taşıyan bı- ANAP'm ihban Bakanlık Çüler'in vergilerini incelemeli ANKARA (Cumhurivet Bu- rosu) - Başbakan Tansu Çiller'- in holdıngı Marsan Marmara Anonım Şırkeü'mn vergı kaçı- np kaçırmadığırun ıncelenmesı ıçın ANAP tarafından yapılan ıhbann, me\zuat ujannca, Malıve Bakanı tsmet Attila'nın onayı ıle ışleme konulması gere- kıyor Onayın venlmemesı du- rumunda, Turk Ceza Yasası'- nın uygulanması açısından "memur" sayılan Malıye Baka- nı ıçın "cezai sorumluluk" do- ğuyor "MaMye ve Gümnik Bakan- lığı'mn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hukmünde Kararname" adını taşıyan 178 sayılı KHK uyannca, hesap uz- manlan ıle malıve mufettışlen. "Maliye Bakanı adına" vergı ın- celemesı >apıyorlar Çıller'ın holdıngının hesapla- nnın ıncelenmesı yönunde ANAP'm kaleme aldığı başvu- nınun ışleme konulması ıçın, Malıye Bakanı Ismet Attıla'- nın Malıye Teftış Kurulu ıle Hesap Lzmanlan Kurulu'na "gereğiııin yapılması" doğrultu- sunda talımat vermesı gerekı- yor Ceza Yasası'run Malı\e Ba- kanı nın bu ıhbardakı durumu açısından ongorduğu yaptınm- lar 230 ıle 240 maddelerde du- zenlenıyor Yasanın "Memuri- yet ve mevki nıifuzunu suiistimal edenler ve memuriyet vazifeleri- ni >apmayanlara ait cezaJar" başhğını taşıyan 4 fasılında yer alan 230 madde, "görevini yap- makta savsama ve gecikme gös- terenlerin" 3 vıla kadar hapse- dılmesını ongoruyor A>nı fasılda "görevini kötuye kullanan memurlann durumu- nu" duzenle>en 240 madde de, 1 yıldan 3 yıla kadar hapıs ceza- sı ve memunyetten sureb veya temelıı olarak uzaklaştırma hukmunuıçenvor * Crıplara ytmekli • yemeksiı, jftrım reya ta* jiı tırltr, * Mtitap gaikri. Beyannenıelerin fotokopileri iyi okunamadığından asiına sadık kalınarak bilgisayarda haznianmıştır. lançonun pasıf bolumunde 2 mılyar 857 mılyon lıralık "Ban- ka kredi borçlan hesabı" kale- mıne yer venldı Tamamı şırket yoneüm ku- rulu uvelen Ahmet Destegül ıle tpek Okten'ın ımzalan ve hol- dıng kaşesını taşıyan belgeler uyannca, Başbakan'ın holdıngı 1993 yılında da banka kredısı kullandı cetvelınde, şırketın geçen yıl 38 mılyon 406 bın 809 lıra kâr ettı- ğı bıldınldı Cetvelde, Ozer Uçuran Çıller'ın banka kredısı kullanmadığını savlamasına karşın, 1 mılyar 686 mılyon 304 bın 864 bra tutannda faız gıden kalemıne yer venldı Yoneüm Kurulu uyelen Des- tegul ve Okten'ın ımzalan \e şırket kaşesı ıle yaklaşık 2,5 ay once Malıye Bakanlığı'na ven- len kurumlar vergısı be>anna- mesınde holdıngın geçen yılkı faalıyetlen ıçın toplam 10 mıl- Başbakan'ın holdıngının 20 Nısan 1993 tanhınde Malıye Bakanbğı'na sunulan beyanna- mesınde de, şırketın 1992 faalı- yetlen ıçın odeyeceğı kurumlar vergısı 8 mılyon 549 bın 16 lıra olarak hesaplandı ABD'de mılyarlarca lıralık yatınm yaptığını Başbakan ıle eşının açıkladığı Marsan Hol- ding'in malı tablolannda ve vergı beyannamelennde her- hangı bır "yurtdışı kazanç ve iraf'a yer venlmemesı dıkkat çekü BİLANÇO Tarih. 31 Aralık 1993 Cuma Fırma MARSAN A Ş Sayfa No. 1 Hesap Kodu/Adı AKTİF Hesap Kodu / Adı PASİF 001-OOOOOKasa Hesabı 286 912 00 004-40-000 Bankalar Hesabı 15067 464 00 029-OaOOOSıgortaMuşterılerıHes 3117 47900 030-00-000 Topluluk Şırketlen D/H 1 248 454 765 00 040-00-000 Personelden Alacaklar Hb 500 000 00 100-aj-OOOTopluluklştırakSemnayePayl 35 000 00 102-00-000 Yurtdışı Iştırakler 8 551 399 250 00 158-00-000 lcraTakıplerıHes 4 879 000 00 206-00-000 BınaDemırbaşlan 171095854400 21040-OOOTesıslerveCıhazlarHes 53468797X 214-00-000 TasıtAraçveGereçlerı 754 69303900 22tMXMX»MobılyaMefrusatDemırbaşlaf 10016261400 226«MX»BuroMakır>eAletveMal2emesı 5990902 00 371-00-000 Donem Kârnın P Oö Ver Dıfl Yuk 6 826 000 00 917-00-000 IndırılecekKDV 5 361000 00 918-00-000 AmortısmanaTabıKDV 143 929535 00 -00-000 Nazım Hesaplar 8000000000 256-00-000 BınalarAmortısmanıO 3421917100 260-00-000 Tesıs ve Cıhaz Amortıs () 26 037 151 00 264-00O00 Taşıt Araç Gefeç Amortıs ( ) 173 459 615.00 270-00-000 Mob Mef Demırbaş Amortıs () 33 643 993 00 276-00-000 Buro Makıne Alet Amortıs () 2 568 868 00 330-00-000 KısaVadelıBorçlarHes 15 000000 00 333-00-000 Senetsız Kısa Donem Borçlar 82 251 164 00 350-00-000 Odenecek Vergı ResımHarçlar 2 04800000 355-00-000 Odenecek SSKPnmlerı 342 36800 37O«HXXD Donem Kân ver Dığ Yas Yk Karş 18 903 831 00 40O«HX»OrtaveUzunVadelı Borçlar 3 553İ57 606 00 500-00-000 SermayeHes 850000000000 520-00-000 Yasal Ihtıyatlar 4 086199 00 535-00-000 Yenıden Değerlendırme Ozel Pdn 110 924 90600 58(KI(WX»GeçmışYılKârlan 28415 95500 59O-OCMM0Kâr/ZararHes(Net) 19 50297800 999^0-000 Nazım Hesaplar 8000000000 AKTİF Toplam 12 684 621 805 00 PASİF Toplam 12 684 621805 00 BİLANÇO Tarıh 31 Aralık 1992 Perşembe Firma MARSAN HOLDİNG A Ş Sayfa No. 1 Hesap Kodu/Adı AKTİF Hesap Kodu / Adı PASİF 001-00-000 Kasa Hesabı 276 912 00 004-00-000 Bankalar Hesabı 783 72900 029-00-000 SıgortaMuşterılerı 11 551 660 00 030-00-OOOToplulukŞırketlerıC/H 58651782300 040-00-000 Personelden Alacaklar 6 647 000 00 052-00-000 Geçıcı Vergı Hesabı 5 110 800 00 lOKKMMOTopluluklştırakSer Pay 196002500000 102 OOOOÛ Yurtdışı Iştırakler 3 553 752 00000 15&O0-000lcraTakıplerıHS 2 129 000 00 21^00-OOOTesıslerveCıhazlarHes 42813 13400 214 00-000 Taşıt Araç ve Gereçlen 300 073 774 00 220-00-000 Mobılya Mefruşat Demırbaş 22 604 204 00 226-00-000 Buro Makıne Alet veMalz 4 506 882 00 030-00-000 Topluluk Şırketlen C/H 795413 65500 260-00O00 Tesıs ve Cıhaz Amortıs (-) 21 710 314 00 264-00-000 Taşıt Araç Gereç Amortıs { ) 59 804 799 00 270-00-000Mob Mef Demırb Amor ( ) 1221534800 276-OOOGO Buro Mak Alet Amortıs ( I 1 947 034 00 302-00000 Banka Kredı Borçlan Hes 2857 00000000 333-00-000 Senetsız Kısa Donem Borçlar 8 262 596 00 336-00-000 Odenecek Ucretler 6 198449 00 350-00-000 Odenecek Vergı ResımHarçlar 359010000 355-00-000 odenecek SSKPnmlerı 3 287 340 00 400-00-000 Orta ve Uzun Vade/f Borçlar 1 463 578 888 00 500-00-000 SermayeHes 1 12400000000 520-00-000 Yasal Ihtıyatlar Hes 2 601 665 00 535-00-000 Yenıden Değerlen OzelFon 93 628 243 00 58O-O0-0O0GeçmışYılKârlarıHS 13 866 802 00 590-00-000 Kar/Zarar Hesabı 29 690 687 00 AKTİF Toplam 6 496 793 918 00 PASİF Toplam 6 496 793 918 00 MARSAN 31 GİDERLER F1NANSMAN OIDERLERI GENEL GİDERLER DIGER GİDERLER AYRILAN AMORT1SMANLAR 1993 MLI BRLTT KAR] \ MARMARA HOLDİNG ANONİM SIRKETİ NIN 12 1993 TARIHLİ KAR ZARAR CETVELI I686MH864 «1 396 011 10944 P4 271 303 2 201983 122 38 406 609 2 240 389 931 H1ZMETSATISLARI İŞTİRAK SATIŞ KAR1 H«IL\T D1GER GELIRLER \ GELIRLER 667 295 885 463 9-5 000 660 000 000 449 119 046 \ 2 240 389 931 YıbııazMaıı Çiller'e: Sorumlu bir başbakan gibi davran • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Tansu Çiller'in. mal beyanını açıklamasını değıl, Mecbs araştırması ıçın destek vermesını ıstedıklennı belırterek, "Kendısının değılse bıle oturduğu makamın boylejeste ıhtıyaa var" dedı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Tan- su Çiller'ı servetı hakkındakı araştırma onergesıne destek vermeye çağırarak. "Kendisinin değilse bUe oturduğu makamın böyte bir jeste ihtiyacı vardır" dedı Yılmaz. Çıller'ın araştırmayı engellemeye çalıştığı surece >a- pacağı açıklamalann boşlukta kalmaya mahkum olduğunu soyledı SHP'nın araştırmanın tum sıyası partıler ve hderlennı kapsayacak bıçımde genışletıl- mesını ongören onergesının, Çıller hakkındakı ıddıalan gol- gelemeye yonelık olduğunu sa- vunarak, sonunda SHP'nın zarar gorebıleceğı göruşunu dı- le getırdı Mesut Yılmaz başkanlığında toplanan ANAP Başkanlık Dı- varu'nda, Başbakan Çıller'ın serveu hakkındakı araştırma onergesıne yonelık hazırlıklar, seçım sonuçlan ve Anayasa Mahkemesı'nın ıptal ettığı >et- kı yasasına dayanılarak çıkan- lan kararnamelenn ıptalı ıçın yapılacak dava başvurulan de- ğerlendınldı Toplanü sırasında bır açıkla- ma yapan Yılmaz, yann Meclıs araştırması açılması ıçın TBMM'de yapılacak servet go- ruşmesı konusunda, Başbakan Çıller'ın çelışkılı bır tavır sergı- ledığını soyledı Başbakan'ın, onergenın kabulu yonunde davranmayı değerlendırmesı- nın ardından, reddedılmesı ıçın oy kullacağını açıkladığını soy- le>en Yılmaz, "Isteğimiz, Baş- bakan hakkındaki iddialann Meclis araştırma onergesivle araştırılmasına olanak sağlan- masıdır. Bunu y apmadığı sürece, Başbakan'ın yapacağı tüm açık- lamalar boşlukta kalmaya mah- kumdur" dedı Yılmaz, Çıller'ın kendısının de mal beyanını açıklamasını ıs- temesını, "işi sulandırmaya >ö- nelik bir girişim" olarak değer- lendırdı Yılmaz, SHP ıle MHP'nın tüm partı lıderlennın servetının araştınlmasını öngoren onerge- lennın ele alınmasının, ıç tüzük açısından mumkün olmadığını savundu Tum partıler ve lıder- lenn malvarlıklannın araştınl- masına karşı olmadıklannı soyleyen Yılmaz "Bu önerge; Başbakan hakkındaki iddialan göJgelemeye, sulandırmaya ve araştınlmasını engeUemek için hedef saptırmaya yönelik bir gi- rişimdir" dedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle