24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EYLÜL1992 ÇARŞAMBA CUMHURJYET SAYFA DIŞHABERLER Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanlan'nın olağanüstü toplantısı yann İstanbul'da başlıyor TürkiyeBosnaiçinyenidenatakta Genscher de Nobel adayı Kohl Genscher Nobel'e aday • FRANKFIRT(AA)- Almanja Başbakanı Helmut Kohl ile Dışişleri eski Bakanı Hans Dietrich Genscher'in, 1992 Nobel Banş Ödülü'ne aday gösterildikleri bildinldi. Bu yılki banş ödülüne aday gösterilenler arasında, oyun yazan ve Çekoslovakya eski Cumhurbaşkanı Vaclav Havel,BM eski Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar, Güney Afrikah siyah lider Nelson Mandela, Güney Afrika Devlet Başkanı Frederik de Klerk ve Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin de bulunuyor. Broek Ankara'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hollanda Dışişleri Bakanı Hans Van Den Broek, Avrupa' mn Türkiye' ye giderek daha fazla gereksinimi olduğunu söyledi. Broek GüneydoğıTdaki terör olaylannda sivil haikla teröristlerin ayn tutulması gerektigini de bildirdi. Resmi bir ziyaret için dün Ankara'ya gelen Hollanda Dışişleri Bakanı'nı. Türk mesleklaşı Hikmet Çeün karşıladı. Daha sonra yapılan resmi görüşmelerden ardından gazetecilere demeç veren Broek, Türkiye- Hollanda, Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkilerinin yanı sıra Yugoslavya ve Irak'taki gelişmelerin de ele alındığını söyledi. Kırım TüPkleri, Ukrayna'ya ret •IMOSKOVA (AA) - Kınm Türkleri, parlamentonun kendilerini bir ulus olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle, Ukrayna vatandaşlığını en azından şimdilik kabul elmemeye karar verdiler. Interfaks ajansının haberine göre, Simferepol kentinde düzenlenen toplanüda, bu hafta sonundan itibaren kitlesel gösteriler ve protesto eylemleri düzenlenerek. Ukrayna yönetiminin, tüm Kınm yanmadası topraklannı Kınm Türklerinin ulusal varhğı olarak kabul etmesini sağlamak için bir kampanya başlatılması kararlaştınldı. Burma'da felaket kapıda • CANBERRA(AA)- Güney Asya ülkelerinden Burma'da her gün yüzlerce çocuğun bulaşıa hastalıklardan öldüğü, ancak uluslararası topluluğun bu sorunu göz ardı ettiği bildinldi. Avustralya Denizaşın Yardım Konseyi Başkanı Russel Rollanson, "Burma'da her gün yaşı beşin altında olan yaklaşık SOOçocuk ölüyor. Bunlann çoğunluğu önlenebilecek ya da tedavi edilebilecek hastalıklardan" dedi. Banş Gücü askeri •TOKYO(AA)-Japon hükümeti. Kamboçya'da görev yapan BM Banş Gücü'ne asker göndermeyi öngören plana kesin onay verdi. Plana göre, 17 eylülden itibaren 1800'den fazla Japon askeri görevlisi aşama aşama gönderilmeye başlanacak. Japon askerlerinin ülke dışına gönderilmesi anayasa hükmüyle yasaklanmış, hükümet 20 ay süren yoğun tartışmalardan sonra önceki ay. parlamentodan Banş Gücü operasyonlanna katılmak üzere ülke dışına asker gönderme yetkisi almışü. Sudan'da etnik arındırma • LONDRA (AA) - Afrika Watch İnsan Haklan rgütü, Sudan hükümetinin Arap olmayan Nuba halkına karşı etnık anndırma kampanyası yürüttüğünü belirterek, BM'nin bu ülkede inceleme yapmasını istedi. Afrika Watch Sudan hakkındaki raporunda, hükümetin ülkenin kuzey kesimlerindeki dağlarda yaşayan Nuba halkını göç etmeye zorladığı yolunda güvenilir kanıtlann bulunduğunubelirtti. HALUKGERAY • Türkiye, toplantıda Bosna-Hersek konusunda bildiri yayımlanması için bastıracak. Toplantının ana konusunu Helsinki zirvesi ışığında Yeni Avrupa'nm mimarisi ve Avrupa Konseyi'nin rolü oluşturacak. Toplan- tının gündeminde BDT üyesi ülkelerle destek konusu da yer alıyor. bulunu>or. Bağımsız Devlet Topluluğu'na (BDT) dahil 12 üye, konsey toplanülanna ilk kez İstanbul'da katılacaklar. Konsey üyesi olan 20 ülkenin dışişleri ve- ya başka bakanlıklar düzeyinde, geri kalan ülkelerin daha alt düzeyde katılacağı toplan- tının birinci gününde, BDT üyesi ülkeler ve Gürcistan dışişleri bakanlan, konsey üyele- riyle "gayriresmi görüş alışverişinde" bulu- nacaklar. Dışişleri kaynaklan, demokrasiye ANKARA - Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanlan, konsey dönem başkanı Türkiye'- nin girişimiyle, olağanüstü olarak yann İs- tanbul'da toplanıyor. Toplantının günde- minde, Bosna-Hersek olayjannın ön plana çıkacağı, aynı konuda Türkiye'nin bir bildiri yayımlanması için çalıştığı bildinldi. Toplantının ana konusunu Helsinki zirve- si ışığında Yeni Avrupa'nın mimarisi ve Avrupa Konseyi'nin rolü oluşturacak. Konsey toplantısınm gündeminde, aynca, BDT ve eski Sovyet cumhuriyetlerine yöne- lik "siyasi ve manevi destek" verilmesi de yeni geçmeye çalışan bu ülkelere. konseyin bakış açısının değişmesi ve geçiş çabalanna katkıda bulunmasının sağlanması amaayla, böyle bir gündemin Türkiye tarafından öne- rildiğini bildiriyorlar. Bu ülkelerin Avrupa değerlerine geçebil- meleri ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için konsey ile yakın ilişki içinde olmalannın önemini vurgulayan kaynaklar, konseyin vereceği siyasi desteğin, ekonomik desteğe dönüşebileceğini de kaydediyorlar. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve konsey genel sekreteri Catherine Lalumiere'nin Or- ta Asya cumhuriyetlerine yaptığı geziden sonra, Lalumiere'in, bu cumhuriyetlere yar- dım icin Avrupa Topluluğu'na başvurduğu- na dikkat çeken kaynaklar, ekonomik yardı- mın, cumhuriyetlerin demokrasiye geçişine önemli katkı bir yapacağını belirtiyorlar. Toplantının ikinci gününde. normal gün- deme geçilecegi, bu bölümüne BDT üyesi ve Gürcistan dışişleri bakanlannın katılmaya- caklan bildiriliyor. Bu bölümde, Türkiye, Bosna-Hersek olaylannı gündeme getirerek. bir bildiri yayımlanması için çalışacak. Ayn- ca, Avrupa'nın yeni mımansinde Avrupa Konseyi'nin rolü ele almacak. Fransa Dev- let Başkanı Mitterand'ın 1933 yılında bir Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanlan Zir- vesi yapılması önerisi değerlendirilecek. Katılan ülkeler Toplantıya şu ülkelerden dışişleri bakan- lan katılıyor: Avusturya, Alois Mock; Bulgaristan, Sto- yan Ganev; Güney Kıbns, George İacovou; Finlandiya, Paavo Vayrynen; Fransa, Geor- ges Kiejman; Macaristan, Geza Jeszenszky; Malta, Guido de Marco; Hollanda, H. Van Den Broek; Polonya, K. Skubiszevvski; San Marino, Gabriele Gatti; İsveç, Margaretha Af Ugglas; Yunanistan, Mihail Papakons- lantinu. Yunan Dışişleri Bakanı, bugün Türkiye'ye gelerek, gece Dışişleri Bakanı Çe- tin'in vereceği resmi yemekte Türk meslek- daşıılegörüşecek. Dışişleri bakanlan dışındaki bakanlar ta- rafından temsil edilecek üye ülkeler ise şun- lardan oluşuyor. Almanya, Devlet Bakanı Helmut Schaefer; İrlanda Devlet Bakanı Dan Wallace. İtalya, DEvlet Bakanı Valdo Spini; Norveç, Dışişleri Devlet Sekreteri Helga Hernes; Portekiz Devlet Sekreteri Jo- se Manuel Durao Barroso; İspanya Devlet Sekreteri Carlos Westendorp; İsviçre, Dev- let Sekreteri Jakop Kellenberger. Üye olmayan ülkelerden şu bakanlar katı- lıyor: Azerbaycan, Tevfık Kasımov; Belarus, Pyotr Kuzmich Kravçenko; Ermenistan, Raffi Ovanesyan; Gürcistan, Alexandr Da- yidovic Cikvaidze; Kazakistan, Töleutay İskakuli Süleymanov; Moldova Nicolae Tsiu; Özbekistan Ubaidullah Abdurrazza- kov: Türkmenistan Halikberdi Atayev. BOSNA-HERSEK Saraybosna açve sıısuz DB Haberter Servisi - Müslüman \. Sırp kuvvetleri arasında Saraybosna ha- vaalanı çevresinde gece boyunca süren çaüşmalann dün sabaha karşı hafiflediği bildinldi. Başkentte susuzluğun tehlikeli boyutlara ulaştığı ve salgın hastalıklanr. yayılma tehlikesinin bulunduğu kaydedı- liyor. BM yardım uçuşlannın da kesilmesı nedeniyle Saraybosna'da yiyecek sıkıntısının da başgösterdiği bildiriliyor. Saraybosna'da geçen cumartesi gü- nünden bu yana devam eden susuzluğun, 380 bin nüfuslu kentte salgın hastalıklara yol açmasından endişe duyulduğu belirti- liyor. Halkın yağmur sulannı kullanma- ya başlamasından dolayı, doktorlann kolera vesanuk salgınlannın başlayabile- ceği konusunda uyanda bulunduklan bildinldi. BM yetkililerinin, Saraybosna'ya tek- rar su verilebilmesi için Sırp, Hırvat ve Müslüman taraflarla görüşmeler yapa- cağı belirüldi. Su kesinüsinin, kent çevre- sindeki cephelenn yakınlannad bulunan su pompalama istasyonunda meydana gelen bir anzadan kaynaklandığı, ancak mühendislerin gerekli onanmı yapabil- mek için can güvenliklerinin sağlan- masını istedikleri bildiriliyor. Bu arada geçen hafta BM'ye ait bir İtalyan ıçağırun Saraybosna'ya yardım malzemcsi götürürken düşürülmesi üzerine askıya alınan yardım uçuşlan ne- deniyle kentte yiyecek sıkınüsırun baş- gösterdiği Kaydediliyor. Avrupa Konseyi 1949 yılında kuruldu Örgütün 27 üyesi var Bosnalı kadw tonuıuyla birlikte SlovenyB'daki bir müiteci kampının bahçesinde oturmuş, yaşadığı acıları düşûnüyor İkinci Dünya Savaşı'ndan üye ülkelerin seçilmiş sonra ortaya çıkan koşullar, parlamenterlerinden oluşur. Avrupa devletlerini biraraya geu'rilmesine uygun bir fırsat yaratınca, çeşitli Avrupa ülkeleri bunun yollannı aramaya başladılar. Sonuçta, 1949 yılında Londra'da Avrupa Konseyi anlaşması imzalandı. Avrupa Konseyi, gerçek demokrasinin temelindeki özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğü ilkesini oluşturan düşünsel değerlere Avusturya, Kıbns, İsviçre, bağh olan Avrupa devletleri Malta, Portekiz, İspanya, Konseyin bir genel sekreteri her iki organm çahşmalanna yardımcıolur. 12 ülke tarafından kurulan konseyin üye sayısı, eski Sovyet bloğu ülkelerinin katılmalanyla 27'e yükseldi. Bu üyeler, Fransa, Ingiltere, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Türkiye, Yunanistan, İzlanda, arasında sıkı işbirliğini sağlamayı temel amaç olarak benimsiyor. Avrupa Konseyi yasasına göre, Avrupa kıtasında olsa bile, bu değerlere bağlı olmayan ülkelerin Konsey'e üye olamıyorlar. Konseye üye ülkeler, siyasal ve ekonomik ilerlemeyi sağlamak için sıkı ışbirliği içinde olmayı kabul ediyorlar. Avrupa Konseyi'nin, Bakanlar Komitesi ve Danışma Meclisi olarak iki organı bulunuyor. Bakanlar Komitesi, dışişleri bakanlannda.n oluşan ve konsey adına hareket eden en önemli organdır. Dışişleri bakanlannın özürleri durumunda, Bakanlar Komitesi'ne yardımcı delege degönderilebilir. Her üye devlet, Strasburg'da bir sürekli temsilri bulundurur. -Parlamenterier Meclisi olarak da bilinen Danışma Meclisi, İŞTANBUL SANAYİ ODASI ÜYELERİNE İSOYAYINLARI İSO-1992 İŞTANBUL SANAYÎ ODASI SANAYİ REHBERİ Son baskısı 1983 yılında yayımlanan İstaabul Sanayi Odaa Refaberi gûncelliğini yitirmiş ve elde mevcudu da kalmamıştı. Bu nedenle Türk sanayi ürünlerinin yurtıçinde ve yurtdışında tanıtıminı sağlamak ve herhangı bir sanayi ürününü temın etmek isteyen kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan 1992İSO REHBERİ dev bir referans kıtabı nitclığınde düzenlenmiş ve tüm ılgılılenn islifadesine sunulmuştur. Tüm sanayi ürünlennın adlannın Türkçe ve tngıli/ce olarak jer aldığı 1992 İSO Rehben sana>ialer ve ih- racatçılar ıçın olduğu kadar ülkemızden sana\ı ürunü temın etmek isteyen yabancı kışı ve kuruluşlar için de ılk başvurulabılecek temel ka>nak nıtelieıni almıştır MADDE BAZINDA TÜRKÇE VE fNGtLİZCE FİHRİST Türk sanayıının yansını temsil eden yaklaşık 7400 tstanbul Sanayi Odası üyesi rırma tarafından üretilen tüm mallann Ingilizce-Türkçe fıhristlennın yer almasıyla istenen ürünlerin imalatçılannın hızla belirlenmesı imkân dahiline girmiştir. Cç ana bölümden oluşan rehberde Türkçe ve tngilizce fıhnstten başka aranılan malı üreten nrmalann ad- reslen. telefon ve fax numaralan ve diğer tüm bilgiler yer almaktadır Aynca İSO üyesi fırmalann alfabetik listesine de yer venlen özel bir bölum eklenmıştır. Uzun süren tıtiz çalışmalar sonucunda hazırlanan 1992 lsuobul Sanaji Odası Rehberi, ûyelenmizden te- min edilen anket formlan ve kapasite raporlanndan yararlanılmak suretıyle en yeni bilgilerle güçlendirilmış- tır. Her sahife dört sütun olmak üzere loplam 1200 sahifeden oluşan bu dev rehber tstanbul Sanayi Odası'ndan temin edilebıiır. TÜRKtYE'NtN 500 BÜYÜK SANAYt KURULUŞU Istanbul Sana>ı Odası tarafından geleneksel olarak her yıl hazırlanan "TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK FİRMASI" araştırması tamamlanmış olup Istanbul Sanayi Odası DerpsTnın "özel SayTsında yayımlanmış- tır Yurtıçinde olduğu gıbi yurtdışında da büyük bir ılgıyle ızlenen bu araştırma çeşitli açılardan güçtü bir kay- nak çalışma nıtehğındedir. Türkıve Sanayi Sektöninde yaratılan katma değerin %50'sınden fazlasını temsil eden 500 büyük firmanın anket sonuçlan. özellikle verdıği bilgiler yönünden tek kaynak olması nedeniyle ülke ekonomisinde de önemlı bir gosterge nıteliği taşımaktadır. Sanayi sektöninde yaratılan katma değerin faktör gehrleri olarak dağıhmı ve lemel girdilenleki önemli de- ğişmelen de araştırma sonuçlan arasında yer almaktadır. Firmalann malı yapılan ile ılgilı önemli fınansal rasyolan da ıçeren bu çalışma. ülke sanayiinin kaynak ya- ratılmasında karşıiaşıian borunlannı da acık bir şekılde ortaya koymaktadır. Tamamen Istanbul Sanayi Odası Dergisi abonetenne göndenlen bu "Özel Sayı"dan bir miktar ayn baskı yapılmış olup İSO'dan temın edılebilir. Yaklaşık 8000 adet baskısı ile Türkıye'nin en büyük aylık ekonomi ve sanayi dergisi olan İSO Dergisi, tüm sanayi kuruluşlanna ve ülkerruzin en üst düzey yönetıalerine ulaşan bir yayın organı olarak da en etkili rek- lam araa niteliğindedir. !SO Dergisi'ne abone olmak ısteyenlerle reklam vermek isteyenlerin Istanbul Sanayi Odası Dergisi Genel Yayın Müdürü Turcan özbek'e başCurmalan gerekir. Telefon: 249 18 93 - 252 29 00'dan 223 Fax: 249 39 63 Türkiye"nin 500 Büyük Firması çalışması önümüzdekı gümerde tngilizce olarak da yayımlanacakür. Bu yayının fngilizce nüshasına reklam vermek ısteyenlerle söz konusu sayıdan temın etmek isteyenlerin aynı şe- kılde Genel Yayın Müdürlüğü'ne baş\urması gerekmektedir. İSO İHRACATÇISANAYİCİLER REHBERİ (DIRECTORY OF EXPORTENG INDLSTRİALISTS) Temel başvuru kitabı nitelığındeki bu çabşmada ihraç mamulleri fıhristi alfabetik olarak sunulmaktadır. İkinci bölümde ihraç mamulleri ile bunlan ûreten fırmalar aynntılan ile yer almaktadır. Bu kısımda mamul- ler. bütün ekonomik faaliyetlerin Uluslararası Standart Endüstnyel smıfiandınlmasına göre tasnif edilmiştir. Her mamul grubunda a>Tiı tür mamulü ihraç eden firmalar bir arada görülebılmektedır. Alfabetik arama fıh- rislinde rehberde yer alan firmalann adreslen, telefon numaralan, teleks ve telefax numaralan yaalıdır. Ayn- ca belırlı bir firmanın ihraç ettiği mamullenn yer aldığı ana ve mamul gruplannın sa>ilan gösterilmiştir. Ü>emız ıhracatçı-sanavici firmalann 1991 yılında gerçekleştirdıklen ıhracatlan madde bazında içeren bu referans kıtabı. sınaı mamullerle ılgılenen dışalımcılara, tıcan temaslarda bulunmak üzere yurdumuza gelen hevetlere. Türk ıhracalçı-sanavıcilerinı tanılmak amaanı gütmektedır. Ingıli2ce olarak da düzenlenen 500 sahifelık İSO thracatçı Sanayiciler Rehberi yabancılar açrandan da ya- rarlı olabilecek bir vayınımızdır. ÜÇ AYLIK tMÂLAT SANAYtl SEKTÖRÜNÜN DURUML' VE ÜRETİM KAPASİTE KLXLANIM ORANLAR1 RAPORLARI Istanbul Sunav ı Odası'nın uzun yıllardan ben aksatmadan sürdürdüğü çalışmalan arasında önemli bir yer tutan "Kapasite kullanım Oranlan Raporlan'ndan sonuncusu da vavımlanmıştır 1992 Yılının İlk Üç Ayın- da Imalat Sanayıı Sektörünün Durumu ve Üretim Kapasite Kullanım Oranı Yılda dört kez yayımlanan üçer aylık raporlar. Odamız üyesi büyük özel sanayı işyerlenne ait üretim ve kapasite kullanım oranlannın gerçekleşme sonuçlan ile gelecek üç ay için işyerlennın beklentılerini kapsayan cıddı çalışmalardır. Söz konusu çalışmalar yıllık olarak da lngilız dilinde araşurmacılann istifadesine sunulmaktadır: THE MANLFACTURıNG ıNDUSTRY ıN 1991 ANDıTS RATESOFCAPACıTY UTıLıZATıON ISTANBUL SANAYI ODASI ARAŞTIRM\ DAIRESI: 1992 YILFNDA KÜÇÜK VE ORTA BOY SA- NAYT KLRULLŞLAR1ETÜDÜ Her yıl yapmaya başladığımız bu araştırma anketin amacı. Odamız üyesi küçük ve orta boy işyerlerinin 1992 yılının ılk yansında içinde bulunduklan koşullan. gelışmelen ve sıkıntılannı tespit etmek, dilek, öneri ve ısteklennı alarak ılgilı kişi ve kuruluşlara duyurmaktadır Ülke ekonomisinde ve ımalat sanayıınue işyeri. ıstıhdam, üretim ve yaraülan katma degerde çok önemli ağırlığı olan KOBİ'lenn sorurüannı belirlemek ve bunlara önerilen çözümleri ortaya koymak amacıyla hazır- lanan bu araştırmamız da ISO'dan temin edılebilir. İSTATİSTtKLERLE İŞTANBUL SANA\1 ODASI'NA BAĞLI KURULUŞLARDA DEGERLEN- DİRMELER İmalat sanayıi kolunda üretimlerini devam ettiren 7400"e yakın İSO üyesi işyennın ücretler. motorgücü, ıstıhdam, yatınm. gırdi, çıktı ve katma değer amortisman ve bılanço kalemleri hakkında aynntılı bilgilerden oluşan bu çalışma da ülke sanayiinin \ap\sı ile ilgılı istihdam. yatınmlar. ışgücü ve venmlüigi gjbı konularda aynntılı bıleı vermcktedır. (Toplam ?40 sahife) ' TÜRKİYE'NtN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERLNDE VENİ UFUKLAR - ULUSLARARASI SEMİ- NER İSO tarafından bu yıl içinde düzenlenen söz konusu uluslararası seminerde, "Karaderuz Ekonomik Işbırli- ğı Bölgesı". "KEİB'ın Türkiye Açısmdan önemi", "Gürcistan ve Azerbaycan Ekonomisi ve Işbirliği tmkân- lan". "Orta Asya Cumhuriyetleri". "Türkiye-AT Ilişkılen", "Yeni Avrupa Anlaşmalan ve Polonya. Çekos- lovakya ve Macaristan". "EFTA ve Türkiye Anlaşmalan" ele alınmıştır. Tanınmış Türk ve yabancı uzmaniann iştirakıvle yapılan iki günlük seminerde sunulan tebliğler ve tartış- malar kıtap halinde vayımlanmışolup tSOdan temin edilebihr. 1992 AT TEK PAZÂRININ C\ E OLMAYAN ÜLKELER ÜZERİNDEKİETKİLERİ - TÜRK SANA- Ytl VE 1992 AVRUPA TEK PAZARI Dr. Femand Braun. Dr. Georgetta Lalis. Dr. Paul Lasok. Dr Matthıas Mıcahel Ruette gibı tanınmış AT uzmanlanmn katıldığı ve bir hafta süren uluslararası egitim seminerinde AT Tek Pazan konusunda sunulan tebliğler ve yer alan tartışmalar bu kıtapta yayımlanmıştır. SANAYIDE DEVLET YARDIMLARI VE TEŞ\TKLER: GATT KODU, AT VE EFTA KURALLAR1 VE L'YGULAMA Bu konuda düzenlenen üç günlük uluslararası sempozyuma katılanlar için önceden okumalan üzere hazır- lanan kıtap değinılen sorunlarla ilgilı son gelışmeleri kapsamaktadır. Seminer tebliğleri daha sonra yayımla- nacaktır. Aynca 'Antı-Dampıng ve Telafi Edıcı Vergıler' konulu seminer kıtabımız da daha sonra yayımlana- caktır. BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU VE ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ Türkiye ile BDT ve üye ülkeler arasında tarihi. coğrafi, kültürel yakınbklar olmasına rağmen bu ülkeler hakkındaki bılgılerc kola) ulaşılamaması nedeniyle başlatılan çabşmalann ilk bölümünü oluşturan bu kitap- lan sonra aynı dizide aynnlıh yeni raporlar da yav ımlanacaktır. Bu ve diğer İSO yayınlanndan temın etmek isteyenlerirl 252 29 00'dan 212 numaralı telefona başvurmalan nca olunur. Adres: Meşrutıyet Cad. No: 118 (Basın- 36398) Tepebaşı-İSTANBUL (Muhasebe Şubesi) Liechtenstein, San Marino, Finlandiya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya ve Bulgaristan'. Türkiye ve Yunanistan'a üyeolmalan, Konseyin tarihinde yaptığı ilk toplanüda önerildi, ve her ilti ülke tarafından da kabul edildi. Türkiye'nin üyeliği 13 nisan 1950 tarihinde başladı. Türkiye ile konsey ilişkileri askeri müdahaleler sonrasında gergjnleşmiş, bu dönemlerde zaman zaman Türkiye danışma meclisine kabul edilmemişti. 12eylül 1980 askeri darbesinden sonra gerginleşen ilişkiler sonucu başlayan gerginlik, 1986 yılında sona ermişti. Bu tarihten sonra da Konsey'in hazırladığı ktmi raporlarda insan haklan ve Kürtler konusundaki olumsuz yorumlar, Konsey-Türkiye ilişkilerinde dönemsel sertleşmelere yol açmıştı. TACİKİSTAN İLAN AMASYA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1991168 Hâkım: H. Necatı Aksoy (23657) Katip: Sultan Kanar Davacı: Orman tşletme Müdürlüğü, Amasya Vekili: Av. Firdevs Göztaş. Amasya Davalı: Zahıde Cebecı, Adıl Kıa;Ormanözü köyü, Amasya Dava Kadastro tespıurun ıptali. D.Tarihı:4.12.1990 Parsel No: Ormanözü Köyü-1887 Davacı vekili tarafından davalı aleyhinde mahkememize acılan dava- nınlyapılan acık yargılaması sırasında: Ölü davalı Zahıde Cebea'run mirasçısı Hikmet Yağcfnın acık adresı tespit edılmediğinden dava dılekçesi teblığ edilememiştir 3402 sayılı yasa- nın 28. maddesi gereğince davada basit yargılama usulünün uygulanaca- ğı, dava sebep ve delıllerinizı duruşma günü olan 17.10.1992 günü saat 09.00"da dek bir dilckçe ile ya da oturuma gelerek bıldirmez iseler yokluk- lannda yargılamarun yapüârak davamn karara bağlanacağı hususu teblı- gat yerine kaim olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basın: 49958 TÜRKİYE YÖNETİMİNDE KARMAŞA Prof. Dr. Lütfü Duran Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Çataloğlu-İstanbul İLAN AMASYA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1991 134 E. Hâkım: H. Necatı Aksoy (23657) Kâtıp: Sultan Kanar DavacL Orman Işletme Müdürlüğü Amasya Vekil'r Av. Firdevs Göztaş. Amasya Davalılar: 1. Faıma Çapkın. 2 Mehmet Çapkın ve 8 arkadaşı Orma- nözü Köyüı Amasya Dava' Kadastro tespiünın ıptali. DTarihı 30.4.1990 Parsel No: Ormanözü köyü-1247 Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan dava- mnjapılan açık >argılaması sırasında: Olü davacı Fatma Çapkın mirasçılan Habıb, Mustafa, Şükrü. Osman. Hüseyın Çapkın. Ayşe Koçak. Hamza ve Fatma'dan olma Hanıfe Çap- kın. Ahmet ve Arife'den olma Necibe. Murat. Cevat, Zeynep. Recep Melahat Çapkın ve Mehmet ve Hanife'den olma, açık adreslen tespit edil- medığinden dava dilekçesi tebliğ edilmemıştir. 3402 S.Y.nın 28. maddesi gereğince davada basıt yargılama usulünün uygulanacagı. dava sebep ve delıllenni duruşma günü olan 1 7 .10 1992 günü saat 09.00'a dek bir dilekçe ile va da oturuma gelerek bıldirmez tseler vokluklannda jargılamamn >a- pılarak davamn karara bağlanacağt hususu tebligat venne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 49961 2,-ıOO.OOO+KDV Tanı pansiyon + yol + geziler -'ı--k.sı) harcayacağınız filmle DQĞU KARADENİZ'e YEŞILYOLCULUK Inebolu dan Hopa'ya Karadeniz. Sarp kapısıncian Kaçkarlar'a. tT zungöl'den Camlıhemşinc. A\cler den Kümbete dağların donıklarında ycşil ott-si yolt'ikık \ma.sya'da tek Türk mumyası. Hattuşa^'ta Hitit lygarlığı. Anadolu Lygarlıkları Müzesi. Ankara Kale.si'nde veda yemeği ve . buraya sığdıramadıklarınnz. PAMUKBANK'LA 12 AYA KADAR VADE BAYBASOS TURIZMİŞTANBUL , 61 - 338 16 51 V>aluı Aconuıs ANKARA 425 90 82 - -*r 54 (T no 2HV Moskova olaylardan kaygüı Dış Haberler Servisi - Mos- kova. Tacikistan'daki olaylar- dan "kaygılı" olduğunu açıkla- dı. Rusya Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Fyodor She- lovkovedyayev, ITAR-TASS ajansına verdiği demeçte, 'Ta- cikistan'daki olaylar tüm böl- gede etki yapabilir" dedi. Özbekistan ve Kırgızistan vetkilileri de yaptıklan açıkla- malarda, Tacikistan'daki geliş- melerden kaygı duyduklannı belirttiler. Her iki ülke de, olay- lann bölgesel bir bunalıma yol açmasından endişelendiğini kaydetti. öte yandan, Tacikistan'da Devlet Başkanı Rahman Nabi- yev'i silah zoruyla istifa ettiren Islama ve demokratik muhale- fet güçlerinin ülkede duruma hâkim olduklan bildiriliyor. Nabiyev'in görevini üstlenen Parlamento Başkanı Haydar Şah İskenderov, Tacikistan'm iç ve dış politikalannda bir de- ğişiklik"olmayacağmı açıkladı. AAnın Moskova kaynaklı haberine göre, Nabiyev'in "gö- nüllü olarak istifa ettiği" yohın- daki açıklamasının ve istifa di- lekçesine imza koyuşunun Tacikistan televizyonundan ya- yınlanmasmdan sonra başkent Duşanbe'de durum sakinleşti. Nabiyev yanlısı aşiretlerin güçlü durumda bulunduğu ül- kenin güneyindeki Kurgantepe ve Leninabad bölgelerinde de çaüşmalann büyük ölçüde ke- sildiği haber verildi. Reuter. Duşanbe'deki BaUİı diplomatlann değerlendirmele- rine dayanarak, muhalefeti pluşturan Demokratik Parti ve İslami Canlanma Partisi'nin denetiminde bir devlet konseyi kurulmasının beklendiğini du- yurdu. Böyle bir konsey içinde lslamcılann taşıyacağı agırlık önem kazanıyor. Batılı siyasi gözlemciler Sovyet iktidan sü- resince baskı altında tutulan Is- lamın bir çekim merkezi oluş- turduğuna dikkat çekerek, aşiretleıe dayalı Tacikistan'm İran benzeri bir rejim için çok verimli bir toprak oluşturduğu- nu belirtiyor. Rahman Nabiyev'in muhale- fetin baskısı sonucunda aldığı istifa karan, Tacikistan Parla- mentosu Başkanlık Divanf nır. önceki gece yaptığı olağanüstü loplantıda oybirliğiyle kabul edildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle