24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EYLÜL1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Söğûtlö Betediye Başkanı yaralandı • KOCAELİ(AA)-. Sakarya'nm Söğütlü İlçesi Beledi ye Başkanı Cavit İr ve berabenndeki üç kişı. İzmit'teeeçırdikleri trafık kazasında yaralandılar. İzmit'ten Gölcük yönüne gitmekte olan maİcam şoförü Sadettin Gülter yönetimindeki Söğütlü Belediyesi "ne ait 54 ES 535 plakalı resmi otomobil, Vezirçiftlıği mevkiinde Basri Aydın idaresindeki 16 EZ 358 plakalı kamyonla çarpıştı. Aşın hızyüzünden meydana geldiği bildirilen kazada. Söğütlü Belediye Başkanı Cavit İr. belediye meclis üyeleri Şemsettin Büyükduman ve Sedat Yavaş ile makam şoförü Sadettin Gülter yaralanarak İzmıt Devlet Hastanesi'ne kaldınldılar. Belediye Başkanı Cavit İr ve Sedat Savaşayakta tedavi görürken. diğer iki yaralının sağlık durumlannın ağır olduğu bildirildi. Banliyö trenlerine verilen zarar • İSTANBUL (AA)- Haydarpaşa-Gebze, Sirkeci-Halkalı arasında çahşan banliyö trenlerine son bir yılda v erilen zarann 750 milyon lirayı aştığı bildirildi. TCDDyetkilileri.hergün binlerce vatandaşa hizmet veren banliyö trenlerine topluma u>umsuz, macera heveslisi gençler tarafından taşla saldınlarda bulunulduğunu, bunun da yolculann yaralanmasma ve maddi hasarlara neden olduğunu bildirdiler. Aynca bazı ruhsal dengesi bozuk kişilerinde. özelliklegünün geç saatlerinde tenhalıktan yararlanarak. koltuklan kestikleri. lambalan, kapı ve pencereleri tahnpettiklerini belirten yetkililer. bu olaylann son bıryılda 750 milyon liranın üzerinde zarara neden olduğunu söylediler. Sağlık ocakları denetimleri • İSTANBUL (AA)- İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü'nde, semt polikliniğj başhekimleri ve sağlık ocağı sorumlu hekimlerinin katıldıklan toplantıda, sağlık ocaklannın ve doktorlannın durumlan ile ilgili sorunlar ve yeni uygulamalar konusu ele alındı. Istanbul Sağlık tl Müdürlüğü'nde, bölgelere göre üç ayn oturumda yapılan toplantıda konuşan il sağlık müdür vekili Kadri Özbek sağlık ocaklanndan bazı şikâyetler aldıklannı belirterek, yanndan itibaren semt poliklinikleri ve sağlık ocaklannda denetimlere başlanacağını söyledi. Kız yurdu • İstanbul Haber Senisi - İştanbulTeknik Üniversitesi'ni kazanan kız öğrencilerin yurt sorunlannı çözümlemek amacıyla İTÜ Vakfı'nın girişimleri ile yapılan toplam 156 öğrenci kapasitelı iki yurt. 1992-93 öğretim yılında hizmete açılacak. Yaklaşık 20 bin öğrencinin yüzde 24'ünü kızlann oluşturduğu ve bugüne kadar kız öğrenci y urdu bulunmayan ITÜ'nün kız yurtlanndan biri Ayazağa'da. ötekı de Gümüşsuyu'nda hizmet verecek. Kurtarma operasyonu • İSTANBUL (AA)- Karadeniz açıklannda dün öğle saatlerinde seyrederken, kalp damarlanndaki tıkanıklık nedeniyle ağır bir enfarktüs geçiren Norveç bandıralı geminin kaptanı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan başanlı bir operasyonla gemıden helikopterle alınıp hastaneye sevk edildi. 25 grostonluk Norveç bandıralı "Havorn" adlı gemi. Rusya'dan boş olarak Norveç'in Oslo limanına dönmekteydi. Guneydoğu'da yıüngazetecileri • DİYARBAKIR(AA)- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Yılın Başanlı Gazetecileri' yanşmasına 8 dalda katılan 70 eseri değerlendiren seçici kurulun ödüle layık gördüğü gazeteciler şöyle: Haber: ŞeyhmuzÇakan, fotoğraf: Enver Seviş. röportaj: YaşarParlak, spor Adnan Avuka, güncel yaa: Ercan Atay, sayfa diizeni: Adıyaman Doğuş gazetesi. TV haber ve prograrn: Kameraman Metin İlhan ve muhabir K.wiret Doğandemir. En çok 5 yıl 'liseliyim' diyebilirsiııiz•Bütün sınavlarla ödev veprojeler, lOOtampuan •Bir deFSİn dönem sonu notu, o dersten alınan •Aritmetik ortalama alınırken, yanm ve yanm- üzerinden değerlendirilecek. Sonuçlar, öğretmen puanlann aritmetik ortalamasına göre nota çevrile- dan büyük kesirler tama yükseltilecek, yanmdan not defteriyle çizelgelere puan olarak yazılacak. cek ve karnede harfle ifade edilecek. küçük kesirler dikkate ahnmayacak. fa/la 6 yılda ANKARA (Cumhurivet Bü- rak yürürlüğe giren yönetmelik göre nota çevrilecek ve karnede başka bir okulda okutulan kullarulmamış sayılarak, değer- den başanlı olmasını zorunlu secme olanağı geünldi. rosu) - Geçen öğretim "yılında değişikliğiyle, 6. maddede yer harfle ifade edilecek. Aritmetik dersleri de tercih edebilecek. Sı- lendırmeye alınmayacak. Bu kılan madde de kaldmlarak, iki Yönetmeliğe göre, 4 yıllık ortaöğretim kurumlannda uy- alan not verme sistemine açık- ortalama alınırken, yanm ve nava kaulmayan ya da ödev ve doğrultuda, dönem ıçinde her- kez üstüste başansız olduğu bir gulamaya konulan ve sıkıntı lık getirildi. Buna göre, bütün yanmdan büyük kesirler tama projesini zamanında teslim et- hangi bir derse devam edilmesi dersin yerine başka bir dersi yaratan "ders geçme- kredi sis- sınavlarla ödev ve projeler, 100 yükseltilecek, yanmdan küçük meyen öğrencilerin özür bildir- gereken sürenin en az yansı ka- • , , . - . , . , . . • me süresi de 5 günden 7 güne dar devamı bulunurken, dersin çıkanldı. okullar ise, en bitirilecek. temı" yönetmeliğinin 16 mad- tam puan üzerinden değerlen- kesirler dikkate almmayacak. desi değiştirildi. Kredi sistemi dırılecek. Bu değerlendirme Yapılan bir başka değişiklik- uygulanan okullarda notlar, sonuçlan. öğretmen not defte- le de öğrenciye başka okullar- 100 üzerinden hesaplanacak. riyle not çizelgelerine puan ola- dan ders alma olanağı tanını- Liseyi bitirme süresi de 5 yıl ola- rak yazılacak. Bir dersin dönem yor. Buna göre öğrenci, okudu- vam edilmesi gereken sürenin rak belirlendi. s onu n °tu, o dersten alınan pu- ğu okulun seçmeh dersleri en az yansı kadar devam edil- haftalık saat sayısırun toplam 3 Yönetmeliğin 27. maddesine kaündan fazla özürsüz devam- yapılan ekle, dönem içinde de- sızhğı olan öğrenci, dersteki başansı ne olursa olsun, o ders- tenbaşansız sayılacak. Resmi Gazete'de yayımlana- anlann aritmetik ortalamasına arasında yer almayan, ancak meyen dersler, okutma hakkı Oğrencının Türk Dılı dersın- Ortaöğretimde puanlama 85-100 arası not değeri 5, harfli değeri a, pekiyi 70-84 arası not değeri 4, harfli değeri b, iyi 55-69 arası not değeri 3, harfli değeri c, orta 45-54 arası not değeri 2, harfli değeri d, geçer 0-44 arası not değeri 1, harfli değeri e, geçmez AKTAS Elektrik Faturalar şişiyor, Faralyalı susuyor HİJRRİYETUYMAZ Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi"yle İs- tanbul'un Adadolu yakasında- ki AKTAŞ Elektrik aboneleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanı Ersin Faralyah'ya ateş püskürüyor. Bakan Faralyah'- nın önceki gün yaptığı bir ko- nuşmada, AKTAŞ'la yapılan anlaşmanın "açıklan, delikleri. istismara müsait olan ve mual- lak maddeleri" olduğunu açık- lamasına karşın. bu şirkete karşı "yeterli yaptınm gücü- müz yok" demesini eleştiren EMO İstanbul Şubesi, Bakan Faralyah'ya "Hataya bile bile devam mı edilecek? Devletin yaptınm gücü yoksa, kımin var? Yoksa Sayın Faralyah'nın sorumlu olduğu Enerji Bakan- lığı'nın üstünde bir merci mi?" diye soruyor. Bakan Faralyah'nın "Ba- kanlık olarak anlaşmayı feshe- debiliriz; ama o noktaya gelene kadar somut bir takım hususla- nn ortaya çıkması lazım" sözü üzerine de Oda, AKTAŞ'ın va- tandaştan trilyonlarca lira hak- sız kazanç sağladığı uygulama- lan yeniden sırahyor. Bakan Faralyalı, AKTAŞ'la ilgili sorulanmıza aradan bir ay geçmesine karşın yanıt vermez- ken, aboneler, anlaşmadaki "is- tismara müsait ve muallak maddeler" nedeniyle AK- TAŞ'a kaptırdıklan trilyonlar- ca lirayı kendilerine kimin geri ödeyeceğini Enerji Bakanı'nın açıklamasını istiyor. İstanbul'un Anadolu yaka- sındaki yaklaşık 900 bin elekt- rik abonesinin. AKTAŞ'ın haksız uygulamalanna yönelık şikâyetlerinin sonu gelmiyor. Enerji Bakanı Faralyah'nın. "Vatandaşlann AKTAŞ'a yö- nelik şikâyetlerini göz ardı etmi- yoruz" demesine karşın, AKTAŞ, vatandaştan hâlâ "Elektriğini keseriz" baskısı al- tında. yönetmeliğe aykın bi- cimde para almaya devam edi- yor. 3 ayrı üniversite kampusunda poüs kulübeleri bombalandı. Önceki gece bir ihbar sonucu aranan şehirlerarası otobüste 2 otomatik silah ele geçirildi. Yenibosna' da lise öğrencisi Tolga Korkmaz poKs tarafından v unıldu. (Fotoğraf: A H M ET ŞIK) 3 polis kulübesi bombalandı, yolcu otobüsünde otomatik silah ele geçirildi Polis, liseİstanbul Haber Servisi - İstarbul asayişi önceki gece oldukca hareketli saatler ya- şadı. Yenibosna'da bir lise öğrencisi polis tarafından vurulurken. Tuzla'da meyda- na gelen çatışmada ölen ve yaralanan ini vurdusını istedi. Ellerini havayakaldıranTolga Korkmaz. poBsin açüğı ateş sonucu sol göğsünden vuruklu. İnsan Haklan Demeği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Aygül, olmadı. 3 ayn üniversitenın kampuslann- olayın polise tanınan yetkilerin ne tür so- daki polis kulübelerine yapılan bornbah nuçlar doğuracağmın tipik bir ömeğj^ol- saldın maddi hasara neden oldu. İstan- " ~ bul-İzmir seferini yapan bir otobüste ih- bar üzerine yapılan aramada ikisi otoma- tik 3 silah bulundu. Yenibosna'da önceki akşam üniversite- ye hazırlık dergisi almak için bakkala gi- duğunu söylcdi. Hüseyin Aygül, "Çok \ahim bir olay. Eli kalkmış bir insana na- sıl ateş edilir? Ailesine davaa olmayın diye baskı y apılmış" dedi. Yıldız ÜniversitesijTÜ Maslak kam- Universitesi Avcılarpusu \e İstanbul den Tolga Korkmaz. 21.30'da polisler kampusundakı polis kulübelenne yerleşti- tarafından kuşkulaıjılarak durduruldu. nlen bombalann patlaması sonucu hasar Ekip otosu içınden kendisine seslenen po- meydana gelirken ölen ya da yaralanan lisler. Tolga'run ellerini havaya kaldırma- olmadı. Avcılar kampusunda. olayla ilgisi olduğu iddia edilen 2 kisi gözalüna alındı. İstanbul-İzmir seferini yapmak için ha- reket eden bir yolcu otobüsünün bagajın- da yapılan aramada. 2 otomatik silah ile bir tabanca bulundu. Kamil Koç fırmasına ait 34 MTD 21 plakalı otobüs. önceki gece 24.00'da İz- mir'e gitmek üzere Topkapı otoganndan hareket etti. Taksim terminalinden yofcu- kınnıalan. Remzi Yeltekinyönetimindeki otobüs, Beşiktaş terminaline doğru gider- ken. araç telefonuna bomba ihbannda bulunuldu. Bunun üzerine şöför Remzi Yeltekin. Beşiktaş meydanında çevirme yapan trafık ekibinin yanında durarak durumu anlatü. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şubesi'ne bağb polislerin yaptı- ğı aramada patlayıaya rastlanmazken otobüsün içinde 2 otomatik silah ile bir ta- banca bulundu. Tuzla'da, polislerin şüphelenerek dur- durmak istedikleri bir otomobüden ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesiyle cı- kan kısa süreli çatışma sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı. Öte yandan Gülsuyu Karakolu Amiri Yusuf Akyel. dün gece 23.30 sı- ralarında. Gülsuyu Esenkent çıkışında kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldınsı- na uğradı. Sağ bacağına isabet eden kurşunla hafıf yaralanan Akyel Kartal Devlet Hastanesi'ne kaldınlırken, sal- dırganlar yaya olarak kaçtılar. Pastor, çevre gruplannı, kendisini Greenpeace temsilcisi diye tanıtan kişilere karşı uyardı. (Fotoğraf: HÜSEYİN ERCİYAS) YeşilBarışneferleriîzntir'deİZMİR (Cumhurivet Ege Bürosu) - Greenpeace (Ycşıl Banş), Aliağa'da çevre kirlilıği yaratan gemi söküm tesislerine karşı gerçekleştirilecek eylemlere destek sözü verdi. Aliağa Termik Santrah'na karşı yörede gerçekleştirilen eylemleri hayranlıkla izlediklerini söyleyen Green- peace temsilcisi Lutz Wilhelm. "Gemi söküm tesislerine karşı da termik santral için yapılan eylemlerin benzeri gerçekleş- tirilebilir. Bu konudaki tüm çabalara açık destek venriz" dedi. İki gündür İzmir'de bulunan Green- peace temsilcileri, çeşitli çevre gruplann- dan ve bölgedeki belediye başkanlann- dan, çevre sorunlan hakkında bilgi aldı- lar. Aynca değişik ülkelerde gerçekleştir- dikleri eylemleri içeren video gösterileri düzenledıler. Önceki gece Aliağa'yı ziya- ret eden Greenpeace temsilcileri, Akdeniz foku. Gökova Termik Santralı ve yörede- ki çevre sorunlan konusunda belediye başkanlanndan bilgi aldılar. Aliağa Bele- diye Başkanı Hakkı Clkü de yörede yo- ğun kirlilik yaratan gemi söküm tesisleri- ni anlattı. Ülkü, "İspanya ve İtalya'da bu tür tesisler kapatıldı. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 2. Dünya Savaşfndan kalma deniz altılan neden burada sökü- lüyor da başka yerde sökülmüyor? Çün- kü eski teknolojiyle üretilmiş, yahtımı kanserojen bir madde olan asbest içeren döküntü gemileri kımseye söktüremiyor- lar" dedi. Greenpeace temsilcisi Lutz VVilhelm gemi söküm tesislerine karşı gerçekleştiri- lecek tüm etkinliklere açık destek verebi- leceklerini söyledı. Dün düzenlenen top- lantılarda konuşan Greenpeace Akdeniz Projesi Direktörü Xavier Pastor, çevre gruplannı kendilerini "Greenpeace tem- silcisi" diye tanıtan kişilere karşı uyardı. Pastor, "Bu tür kişileri hoş karşılamıyo- ruz. Biz global bir organizasyonuz. Belli bir örgütlenme biçimimiz, kurallanmız var. Bazı kişilerin bizim adımıza konuş- malan yanhşlara neden olabilir" dedi. Türkiye'nin enerji gereksinımi karşıla- mak için nükleer santral kurmayı planla- dığını belirten Pastor, şunlan söyledi: "Bizim buna karşı yapabileceğimiz, ciddi ve sert bir bildiri yayınlamak ve çev- re gruplanna neler yapabilecekleri konu- sunda yol göstermekür. Türkiye önceliği güneş. enerji ve jeotermal gibi yenilenebi- lir kaynaklara vermelidir." Şanhurfa 9 da 32 sağhkevi kayboldu • Sağhk Bakanı Aktuna. kentteki sağhkevi ve sağlık personeli sayısının Ankara'daki bilgilerle çelişmesi üze- rine, vali ve sağlık müdürünü adam kayırmakla suçladı. MEHMET FARAÇ ŞANLILRFA - Sağlık Ba- kanı Yıldınm Aktuna. Şanlı- urfa'da sağlık müdürü ve bazı yetkililerle "kentteki ebe, hem- şire ve sağhkevi' sayısmı tartı- şırken. konu bahse dönüştü. Bakan Aktuna, Vali Ziya- ettin Akbulut'un ısteklerini dinledikten sonra İl Sağlık Müdürü Muktim Şelli'yi soru yağmuruna tuttu: Aktuna-Şimdi sız her şeyi istiyorsunuz. Ancak birazdan hepinizin açıklannı ortaya çı- karacağım. Söyle bakayım müdür bey, kaç tane sağlıke- vin var? Şelli-119 tane efendim. Aktuna-(Müsteşanna dö- nerek) Bakın bakalım. istatis- tikte kaç tane sağhkevi var- mış. Müsteşar-Şanlıurfa'da 151 tane sağhkevi var. Aktuna- Söyle bakayım müdür bey, kaç eben var? Şelli-Efendim, 250 ebe var. Aktuna-Kaç doğumevinde. kaç köyde ebeniz yok? Şelli-18 doğumevinde, 94 köyde ebe yok. Aktuna-(Hiddetleniyor) Bu ne biçim iş kardeşim! 18 ebe doğumevindeyse. 232 ebe ne- rede? 90 köyde ebeniz niye yok? Gezici ekip safsatasıyla torpillileri, ıllimaslılan mer- kezde toplarsınız akşama ka- dar dolaşıp dururlar. Dü- zenli dağıtıma ihtiyacınız var. İltimas vardır burada. Ben Ahmet'in kızını. Hasan'ın oğ- lunu halka hizmete yeğleye- mem. Sayın Vali, kente gizle- nen bütün ebeleri köylere göndereceksiniz. Bakan Toptan: Tembel bir toplıımıız ANKARA (AA> Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde okuma-yazma kampanyasını dün Ankara'- nın Keçiören ilçesinde baş- lattı. Düzenlenen törende ko- nuşan Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, 60 milyon nüfuslu Türkiye'de sadece 3 milyon gazete satıldığını ha- tırlatarak. "Okuma alışkan- lığı olmayan. tembel bir top- lumuz" dedi. İlkokullarda haftada bir saatin "okuma saati" olarak aynldığını kaydeden Bakan Toptan, öğretmenlerden bu dersi baskı aracı olarak kullan- mamalannı istedi. Topıan, 800 halk eğitim merkezinde başlatılan kam- panyanın sürekli olacağını söyledi. Üniversite kazanıp dışarıda kaldılar • Önkayıtla öğrenci alan gü- zel sanatlar, eğitim fakültele- rinin bazı bölümleriyle kon- servatuvan kazanan birçok öğrenci, şartsız kuruldan ya- rarlanamadı. MERİHAK İZMİR - Önkayıtla öğrenci alan yüksekokullan kazanan öğrencilerin bir bölümü, öğret- men kurullannın önkayıt so- nuçlan açıklanmadan toplan- ması yüzünden şartsız kurul- dan yararlanamadı. Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan'ın. ders sınırlaması ge- tirilmeden tüm öğrencilerin şartsız kurul hakkından yarar- lanmasını ve üniversiteyi kaza- nan öğrencilere de İcolayhk sağlanmasını isteyen genelgesi uygulamada sorun yarattı. Ön- kayıtla öğrenci alan güzel sa- natlar, eğitim fakültelerinin bazı bölümleriyle konservatu- van kazanan birçok öğrenci, şartsız kuruldan yararlanama- dılar. ÖYS'yi kazanamayan ve şartsız kurullann toplandığı sı- rada önkayıt sınavlannın 1. ya da 2. aşamasına giren öğrcnci- ler, üniversiteyi kazandıklannı şartsız kurul toplantılannda belgeleyemediler. Devlet Kon- servatuvan'na girrneye hak ka- zanmasına karşın; fızik, kimya ve matematik derslerinden sı- nıfta kalan Çağdaş Suseven ad- lı öğrenci, "Ben konservatuvar sınavına girdim. İlk aşamayı da birincilikle kazandım. Bu sıra- da toplanan öğretmenler kuru- luna durumumu belgeleyeme- diğim için sınıfta kaldım. Bu haksızlık" diye tepki gösterdi. Bazı öğrenci veüleri de, şart- sız kuruldan yararlanamayan çocuklan için, önkayıtla ilgili, sonuçlar belli olduktan sonra İdare Mahkemesi'ne başvura- caklannı söylediler. İnönü Üniversitesi Sınav iptaline yürülmeyi durdurma MALATYA (Cumhuriyet) - İnönü Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Yönetim Kurulu'nun, so- rulannın çahndığı gerekçesiyle, bütünleme sınavlannın iptali yolundaki karan, İdare Mah- kemesi tarafından durduruldu. Fakülte Yönetim Kurulu, sorulann çahnmasryla ilgili şi- kayetler üzerine, bir süre önce yapılan sınavlan iptal etmiş ve 9 eylülde yinelenmesini kararlaş- tırmıştı. Bunun üzerine, bir grup öğ- renci. mahkemeye başvurarak, iptal karanna itirazda bulun- muştu. İdare Mahkemesi'nin, yürütmenin 90 gün durdurul- masına ilişkin karan nedeniyle, bugün yapılması gereken sınav- lar iptal edildi. İnönü Üniversitesi'nin, kara- ra. Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, itirazda bulunaca- ğı bildirildi. OZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU 91.DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYORI Hafta sonu-Hafta içi ve Akşam kursları devam ediyor. Dershane: ÜSKÜDAR: 343 «7 82-310 «2 M K0ZYATAĞI-362 47 33 TARABYA 262 08 18 Pansivonerbay; ' 28800an aranıyor. Beden Terbiyesi Genel Müdurlüğu'nden almış olduğum spor mahallerine daimi giriş kartunı yiürdim. Hükümsüzdür. ABBAS SAKARYA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle