23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9EYLÜL1992ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 INSANLAR FÜSUN ÖZBtLGEN GÖRÜŞ ^—' > ^ Gereksinme duyulmayan birşeyi, kaça alırsanı: ahnız pahalıdır. İngitizAtasözii ÖLDÖKTEN SONRA YENİDEN DOĞDUĞUNU SÖYLEYENLER KLÜBÜ CHP'nin reenkamasyonuReenkarnasyon ne de- mek? Bazı kişiler daha önce de yaşadıklarını, bır başka za- manda bir başka kimlikte bir başka mekanda hatta bir baş- ka cinsiyette doğup büyüyüp ökjüklerini sonra yeniden do- ğup bu yeni yaşamlarını yaşa- maya başladıklarını iddia ederler. iddiaya göre ruhları sabitkalıyor ama vücuüan de- ğişiyormuş. Metafiziğin tartışmalı konu- larından biridir reenkarnas- yon. Yani bir insan öldükten son- ra ruhu vücudundan aynlıp bir başka yere uçar ve orada bir başka gövdeye girmek için bekler mi, eğer ruhlar yeni gövdelere giriyorsa ve eski yaşamlannı hatııiiyorlarsa bu neden herkeste olmuyor, sonra dinsel inançlara göre CHPnin ruhu bakatam hangisînn gövdesine girecek? reenkamasyonun yeri nedir filan tatan. Şimdi siyasi hayatmızda yeni bir reenkarnasyon döne- mı açılıyor Eskiden yaşamış ama son- ra generellar tarafından ötdü- rülerek yok edilmiş siyasi par- tilerin ruhları yeni gövdelere girmeye hazırlanıyor. Yeni gövdeler de henüz oluşmadı- ğı için eski gövdelerin kaltntı- YAŞHM DOLU BİR HÜLYAMIZ VARM Sana ölüm yakışmadı Çalışmalarını ınançlayapar, dürüstçe savunur, zor günler yaşayan CumhurıyetGazetesınin biran evvel kurtulması içınyepyenı atılımlar ptanlar. Hülya ıle gazete ıçınde her karşılaşmamızda söze şöyle başlar: "Biliyor musun neler neler düşündüm, yepyenı planlanm var, bırkaç dakika konuşalım yok yok dur hemen şimdi ana hatlannı söyleyeyim de sonra ayrıntısını konuşuruz ." Hülya Akyol yaşam dotu bir arkadaşımızdı. Ne demek yaşam dolu herkes yaşam yüklüdürdiyedüşünebilirsiniz. Yaşam dolu kelımelerınin ıfadeettiği anlamı Hülya'yıtanıyanlarbilır. Her an yeni projelerle çıkagelir, yapmak istediklerini art arda heyecanlaanlatır. Hülya ile geçenlerde bır toplantıda beraberdık. Bır üniversitemizin rektörü ile tanıştırdım kendisini ve yemek sırasındayanyanaoturdular. Yemekten sonra bir heyecan bir heyecan: • "Biliyor musun rektörbeyle konuşurken hemen aklıma yeni projeler geldi. Bunları anlattım olumlu karşıladı.Üniversite içinde nasıl gazete satabilinz meselastand açsak, kitap klübünün kitaplarını dasatarız vs.vs.." Kısa birtatilden aklımda Hülya ile konuşulacak pek çok konu ile dönmüştüm. Ama ne yazık ki bu yaşam dolu, heyecanlı, kıymetli arkadaşımız da kısa bir tatıle gideyim derken ölüme gitmiş. Son karşılaşmamız Üsküdar camii avlusunda ve pek hazin oldu. Hülya, sana heryaptığın yakışıyordu daşuölümübirtürlü yakıştıramadık. Hâlâ her köşe başından yeni projelerinleçıkıverecekmiş gibisin. GAZETECMNEVÜÜa Basın krizine karsın Türk basın sektörünün içinde bulunduğu kriz ve moral yıkımı gazeteci arka- daşlarımızı da değişik bi- çimlerde etkiliyor. Bu arada evlilik için adım atan genç arkadaşlar da bu etkilen- meyi çevrelerine çeşitli bi- çimlerde yansıtıyorlar. Son günlerden iki örnek. Hürriyet Gazetesinde çalı- şan Funda ile Burak Arsa- mız geçen gün Kadıköy ni- kah dairesinde evlendiler. Genç çiftin nikah töreninde davetlilere şeker yerine bi- rer adet kalem dağıtıldı. Ka- lemin üstünde "kır ama satma" yazıyordu. Hürriyet Gazetesi'nin ku- rucusu Sedat Simavi'nin "Kalemini mecbur kalırsan kır, sakın satma " sözlerini genç gazeteciler basın sek- törüne bir kez daha hatırlat- maya çalışıyorlardı. Gazetemiz ekonomi mu- habiri Bülent Kızanlık da Meydan Gazetesi'nden Nurcan ile pazar günü Emir- gan'da dunyd evıne gınyor. Gençler nikah davetiyeleri- ne şöyle yazmışlar: Evleniyoruz. Basın krizi bile bizi engelleyemedi. Mutluluğumuzu sizinle pay- laşmak istiyoruz..." Basın Krızıne ve enflas- yon canavarına karşın bu cesaret ve mutlulukta genç- ler oldukça ve genç gazete- ciler kalemini satmamayı prensip edindikçe bu basın elbette bu krizin altından kalkacaktır.. larından yeni bir gövde çıkar- maya uğraşanlar var. Bu eski parçalar ve uzuvlar, ölmüş veya öldürülmüş bir adamı yeniden yaşatmak gibi zor bir işlevi üstlenmeye yö- nelmişler. Aradan geçmiş 12 yıl. Bu yıl- lar içinde insanlar da örgütler de ruhlar da içerikler de bam- başka süreçlerden geçmişler. Örneğin eski CHP'nin genel başkani şimdi bir başka parti- nin genel başkanı. Aradan geçen yıllarda bu yeni partisi, yani DSP'yi yaşatmak için ça- ba göstermiş. Artık kendisini DSP ile bütünleşmiş hissedi- yor. Yine eski CHP'nin büyücek bir bölümü de SHP'yi oluştur- muş. Üstelik bu parti şu anda ıktidar ortağı. Peki yeniden doğacak CHP'ye hangi parçalar kalı- yor? SHP'de sürekli olarak mu- halefet yaparak arhk genel başkan adayı olarak kronikle- şen Deniz Baykal ve ekibi ile, eski CHP'nin yönetim orgarv larında yer almış bir grup eski partili. Onlar da kim genel başkan olacak parti kime kalacak di- ye çekişme kpindeler. Böylece sol kanatta üçüncü parti olarak yeniden oluşturul- maya çalışılan CHP için bu- gün kurultay toplanıyor. Geçen gün gazeteci-yazar bir arkadaşım şöyle diyordu: "Bazı olaylar var ki beni hiç ilgilendirmiyor. örneğin şu CHP-SHP ve DSP konusu. Bir- leşecekler miymiş de liderleri kim olacak mış da? Türkiye'nin gündeminde ne konular var bunlar neyle uğraşıyor?" Şöyle bir düşündüm ve ga- zeteci olarak bu haberleri as- lında benim de sadece görev sorumluluğu ile ve hiç bir me- rak duymadan okuduğumu fark ettim. Gerçi ben metafiziğe inan- mayanlardamm. Reenkar- nasyon denilen olaya da inan- mam. Bakalım CHP olsun, eski DP olsun MHP olsun AP olsun reenkarnasyon geçirip eski ruhlannı yeni bir gövdeye so- kabilecekler mi? -Ey ruh geldıysen haber ver..Kurultay'ın kapısını üç kezbklat. SSK'NIN SÖKE SÖKE TAHSİLAT1 260bin lira icin SSK'nın borçluları ba- kan Mehmet Moğultay ta- , rafından liste- \ ler halindefc açıklanıpçar- şaf çarşaf yayınlandı. SSK bu borçlulardan ala- caklarını tahsil edemiyor- muş. Kadıköy'den yazan bir okurumuz bu sözlere hiç mi hiç inanmamış. Sebebi ise kendisinden SSK'nın " söke söke" yaptı- ğı tahsilat. Zühal Büyükgörel istan- bul'un Kadıköy yakasında bir apartmanın yöneticisi. Apartmanın çalıştırdığı ka- pıcının 1989 yılına ait 90 bin liralik prim gecikme cezası masraf ve faizleri ile birlikte 260 bin lira olarak hesap- lanmış. SSK ise bu borcun tahsili için Kartal icra Dairesi ara- cılığı ile yöneticinin kendisi- ne de ait olmayan telefonu- na haciz koydurmuş.Hacizli telefonu açtırabilmek için de apartman yöneticisi bu parayı takır takır ödemiş. Demek ki isteyince yapı- yormuş. ÇİZGİIİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLtR KEMAL GÖKHAN GÜRSES • .Jği^r^¥hi\ HARBİ SEMİH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKA* 9EyUU ReJnhardf; bır ojfuncusunu hazırhnhen TtYATROCU MAX REINUARDT.. 'TE SUGÛN, YAUUPİ Ağ/CU ÂI/ÜSTUKYAU riyATTZO YÖNETME- Nİ MAX RElHHAR&r(MEXS RAYHHART) POSDU. ÇAĞOAŞ TİYAT- ROHUN GEUŞİMİMOE BÜYÜK £TKİL£&İ OLAN &£tNHA<iDrf SU SANATA OUYPUĞU YAKJHLIK NEDEUİYL.E 1& YAŞMOA OYUN- CUIMĞA BAfLAMlfTI. 19OS'TEU SOMRA TİyATRO YOMET- MENLİĞIME APtyi ATMtŞ, KLASİtCLEJROEH ÇASOAÇ OYUULABA DEĞ/AJ ÇOK SEMİf S//S YEU>A2E İÇİMPE ÇALIÇiUHŞn. 8İRÇOK IŞIK TE/WiltZ£&, PÖtJEG. SAHNB, SAZI SrrtİZB EDİLMİÇ GÖR.ÜNTİİ £Fe<TXEHJ ONUKI BUUUSLARlYDt. YILPtZ SİSTEMİNE KAfZŞT (S£ OYÜN GÛCUA/Ü SAVUNMUÇ, riYATHOYU GBNİŞ KtTTjE- y t£fze ULAŞTtfiMAlC ıçiN ÇALffMIÇTf. MAZ{LBfi.İtJ İÇGAUUPEM SOfJSA LJLKESİMİ TSGKEP'P ABD' Y£ GĞÇ EPBN ÜEINHARPT.OBAOA ÖLENE ~ ~ " •' KALACAKTtg (194i) • • 60 YIL ONCE Cumhuriyel 30 YDL ONCE Cumhuriyet 9Eylül... 9EYLÜL1932 Columbia GRAMOFONU C O L U M B i A P L İ K L A R 1 N D A 9 Eylül Izmir'in kurtuluş günüdür.) Eylül sade İzmir'in değil vatarun, milletin, istiklalin kurtuluş günüdür.Bunun için İzmirliler 9 Eylül'ü tesit ederlerken her Türk onlar kadar sevinç, onlar kadar hararet, onlar kadar heyecan duyar. On sene evvelinin 26 Ağustosunda gün doğarken başlayan büyük taarruz Türk ordulanna zaferlerin zaferini kazandırmış, o büyük zaferde 9 EylüFü doğurmuştur. Türk ordulannın büyük kumandanı ve Türk milleünin büyiik halaskanbir ağustos günü 'Ordular, ilk hedefıniz Akdeniz'dir, ilerii'demişti. Kahraman Türk ordulan tarihte emsali görülmemiş bir cesaret ve azametle harekete geçmişler, düşmanın üç senede zaptettiği yerleri on beş gün içinde geri alnuşlar ve 9 Eylül'de İzmir'den denize dökmüşlerdi. 30 Ağustos zaferi dünya tarihinin en parlak sahifesini teşkil eder. 26 Ağustos bu sahifenin başlangıcı, 9 Eylül'de son satındır. Yumurta ticareti Memleketimizin mühim servet membalanndan olan yumurta ihracatı son zamanlarda felce uğramışür. Buna sebeb son defa olarak İtalya hükümeünin de beher sandık yumurtadan 16 lira gümrük resmi almaya karar vermesidir. Fransa'ya kontenjan, Yunanistana da drahmi meseleleri dolayısüe esasen ihracat yapılamamakta idi. Şimdiki halde müşteri olan yalnız bir Ispanya kalmışsa da müşterilerini kaybeden diğer yumurta müstahsili memleketlerin yanında bizim İspanya'ya ihracatırruz ehemmiyetsiz bir miktarda kalmaya mahkum görünmektedir. Yumurta alıalannm birer birer kapılannı kapamalan dolayısüe senevi 10 milyona yakm bir para da bundan böyle memlekete girmeyecek demektir. Veterinerimizin başansı 9EYLÜH%2 Amerika'nın Nebraska Üniversitesi öğretim üyesi kadrosunda profesör yardımcısı olarak çalışan Hüseyin K. Urman isimli Tük veterineri bazı hayvan hastalıklannın teşhisi için bulduğu \eni \ollarla Amerika'da ilgi toplamıştır. Türk veterinerinin buluşlan Chicago ve İowa ilmi kongrelerinde tebliğ edilmiş, burada da geniş alaka görmüştür. Nebraska Üniversitesi"nda çalışmakta olan Dr.Hüseyin K.Urman'ın çalışmalan hakkında Sundav Word Herald isimli gazeıede aynen şunlar yazılmaktadır. 'Bir Türk veterineri Nebraska Üniversitesi'nde araştıncılan ile çalışırken iki önemli hayvan hastalığının teşhisi için yeni yollar bulmuştur. Ankara Üniversitesi'nden Doçent Dr.Hüseyin K. Urman, virüs hastalıklanndan birinde lenf . düğümlerini dalağın hücreleri içinde teşhis için önemli olan dsimcikler tesbit etmiştir. Bundan başka Dr. Urman yeni doğmuş danalarda görülen bir hastalığjn araştırmasını da ıdare etmiştir. Hidrosefalüs Sindromu diye adlandırdığı irsi hastalıkta beyinde su toplanması, körlük ve adele distrofısi gibi bozukluklargörülür. Bu hastalıkta kanda bazı enzimlerin yükselmiş olması hastalığın teşhisini kolaylaştırmaktadır. Yeni olan bu buluşlar ilk defa Urman tarafından tebliğ edilmiştir. Türk veterininin bu buluşlannı geçen iki sene içinde Nebraska Üniversitesinin kadrosunda misafir profesör olarak çalışırken yapmışür. Kendisi aynı zamanda veteriner bölümündekı yeni patoloji laboratuvannın şefi veilkpataloğudur.'lki yıldan beri Amerika'da bulunan Dr. Urman bu ay içinde yurda dönüp Ankara Veteriner Fakültesi'ndeki görevine başlayacaktır. Potesto mitingi Şehrimizdeki baa sendika yöneticileri büyük bir işçi mitingi tertibi için harekete gecmişlerdir. 31 Aralık mitinginden daha geniş ve hareketli olması için çalışılan mitingte, bilhassa yabancı sermayeli şirketlerin işyerlerinde Türk işçisinin istismar edilmesi konusu ele alınarak protesto edilecektir. Mitingte, kollektif iş akti, grev hakkı ve işsizlik konulanna da yer verilerek bu meselelerde işçilerin görüşü kamuoyuna aksettirilecektir. BEHİÇAK ÂfA YAYINLARI ÇAfiDAf YAYINLAM Hıfzı V. Velidedeoğlu yol kesen ırmak 4 DAOI 15000lıra (KDViçinde) • DflUİ Odemellgönderilmez. ÇAĞOAŞ YAYINLARI TVrtKIİl C*. 3141, CHlMHl İSTANNI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle