25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 EYLÜL1992 ÇARŞAMBA EKONOMI PARARAPORU BORSA ENDEKSİ Bırleşık Mali Sanayı öncefci 4134 57 2395.35 5141.49 Dünkü 4254.95 2443.01 5303 79 Farfc(Vo) 2.91 1.98 3.15 Varlığa dayalı menkul kıymet ve Hazine bonosu satışlan bankalarda tartışma yarattı Mevduata 'haksız rekabet' BORSA 8 EYLÜl 1992 M B U Çımen.lO Ainna Elektrorala Afyon Cımento AlartoSanayı Aftnymus Çeşme (BU) Bagtaş Bırtık Tütûn Bolu Çımento Burçeik Oıaktole Çımento C1awwB.mil Demırbaı* Denmod [ Dıtas Dojan Doflusan Ege&raal* egeEndûstri Emek Sıgorta (BU) Enla HoMing Esbaı* Fentş Alûmınyufn I Rnansbaı* Gentaş Glofeal Vjurırn l-YMr Gort»n l?l (BU) Gûbre Fabntalan j Hdcttj j HümyetSaz Ikösalfin(BU) inlerra bmr Oemır ÇeMc bocam Kartonsan fant Gıda Ç) IşcBıttt KoçHoMng Koç Yattrım UkslUMt Matana Mardın Cmenlc Marmans Martı 01 Mensucat Snt MeBş Nasaş Nefoank (Maıtank) Net Hotdıng MTria Nıgde Çımefito Otan Tetetl Olmuksa PEG Proftlo Petrokent Tunzm Pınar Sût (•) Pınar Su Pınar Un (BU) Pctnl OOsJ | Polylen ProSlo Telra Rabak Sabah YayıncıUk Sanlıâı Hoktıng Sartaıysan Sımtei $*kn SÖUTK Fılamenl Sun EleMronık Tam Sigorta T Oışbank Tekstlbartt T Iş Bank (A) T Iş B (C-%50BÖL) T Iş B (C-S*50BDZ) Tire Kutsan Türtoye Kailonma Toprak Kâğıt TrakyaCatn TŞışeCam TSKB Turcas Petrolcü Türt Hava Yollan T Tubotg Tûtûnbank Uşak Serannk V*ıf TıtmM. VMM Vakılfin Kır Vasaş Y * ı b « « tMkasa Yfana 13.75» 1750 2 150 66 000 2.15i 3JM 1USI 6 100 2950 İ . M 8600 2.SM 15 500 1 250 1350 1300 3.15» 4900 4000 L2M 7.S0» 1300 4400 1JM 13 250 675 1.4» 5 100 «.15* 360 000 1900 1650 6600 KJM 1950 5.300 2 100 1700 800 1L251 4400 725 875 2 150 1 150 5000 1.3M 475 10 500 1850 2.250 /6O0 11250 16 000 LW 850 ZK» 550 17 750 3000 4.750 850 525 21.SM 575 600 575 M S t 125 000 675 1 700 12JM 45t 2 700 4T5 1 100 1 500 650 1800 1.K» S.1M 900 15 250 575 3000 600 9 700 usa 6600 1.4S0 14 000 4400 4750 1 100 1700 1 J » uoe 220 000 575 1800 925 7400 2 750 11.75i 975 875 9.5*0 10 250 600 7 100 4000 3.5M 975 1050 2 200 «75 1.2S0 1J.5M 1 700 2 150 2.1S0 1İJS0 I.M0 6 100 I.4M 2.554 8600 ZJM 15.500 1 200 1250 3800 t.m I J M 7JM 1300 025 11 750 650 1.5M 5 100 4.1*0 280 000 1800 525 6600 5300 2050 1 700 800 12JS0 4050 725 875 2 150 1 100 5000 1.45* 450 10 500 1 800 ZJM 2 150 7300 11250 16 000 3.5*0 «so 850 11.25* 1JS* 525 17 750 2900 4.75* 850 525 ujsm 550 575 550 2.25* 675 1 700 12.25* 45* 2600 1050 1 400 575 650 1 650 1J5* S.2M 825 3000 575 9600 6500 1.5M 13 250 4400 4 750 1.10* 1.350 575 1650 900 1.3*0 2 750 950 850 9 750 4.45* 575 7000 3.55* 975 075 1.1*0 1 050 2200 875 1.250 TtkSft 14.M* 1750 2200 3.7M 2JS0 3.150 18.5*0 6200 L5M 2.7S0 8600 2.55* 15 750 1300 1300 3800 1.40* 7.(00 1300 075 1.050 13 250 675 1.S50 5200 4.250 290 000 1850 525 6 700 3JS0 5300 2100 1 700 825 4 100 725 74.001 875 2 150 1 150 5 100 1.450 475 10 750 1800 2 150 7300 4.15* 11500 16 000 075 850 11.750 3.250 550 18 000 2900 4.1*0 875 550 550 600 575 2.250 675 1750 12J** 475 2 700 1 100 1 450 025 650 1800 1.700 5.4O0 850 3000 600 9800 1.450 6600 1.550 13 250 4500 5000 1.1*0 4.950 575 1800 925 2800 1.050 12J00 975 875 1.700 10 000 4J0* 575 7300 3.650 975 075 1.150 1 1X 2300 •50 1.2S0 1700 2 150 3.70* 2JM 10.5*0 6100 2.75* 8600 L55* «.5*0 15 500 1200 1250 3450 3800 74*0 1300 (75 13 250 675 1.550 5 100 4JM0 290 000 1 800 525 6600 3.*M 5300 2 100 1 700 800 4050 725 73.0*0 875 2 150 1 100 5000 450 10 500 1800 2-550 2.Î50 7300 4.15* 11250 16 000 (79 850 11.25* 3.250 550 17 750 2900 850 525 31.1 550 600 575 2-250 675 1700 12-5*0 475 2700 1 100 1400 025 650 1 750 1.7*0 5.200 825 3000 600 9 700 1450 6600 1.550 13 250 4400 4.750 3.050 1450 575 025 1650 900 2 750 i.es* 12.5*0 950 875 9 750 575 7000 975 075 1.150 1050 2200 125 1.250 343.870 67 500 412 5.375.307 31.175 21.337 55 200 1H.1N 444 860 aıja* 49 700 2 406 025 453 047 357.155 1000 121JS0 1 000 n.ı 43 300 184 822 147431 692 421 20 485 179 000 5X2M 212 025 27JM 1.123.75» 4000 36 200 90 500 422 000 254.2*5 3000 36 060 18 716 7000 33 000 137 000 933 300 11304 65 740 S52J10 5 272 2000 102J47 197 718 80 366 243.032 112.OM 164 910 74.50* 31000 66 509 3*47* 2000 57 J M 25 200 355 500 224.070 6488 4000 52 356 75 22 000 118 600 2*U57 55 518 3*4.10* 590 130 23 000 6 300 24 000 15J*0 •444*0 22 001 3000 14 200 832 500 179 215 51.30* 2000 3450 183.510 23 005 1000 300 (30.714 41080 111.1 34 000 6 400 2.717.7*0 85 650 32345* 140 982 5 352 50.111 245 250 3.1444** 63 094 71 000 211JM 34 600 M1.1M 10 928 372 985 3J40J17 L22* Ajr.Ort. Flylt 12.750 1704 2 182 3451 2.241 3432 10.250 6102 0.475 2.(74 8600 2433 (J25 15 538 1216 1299 3.321 3800 2.043 IJ57 7413 1300 ut 1412 12.119 674 (43* 5 190 4.1M 286 470 1801 525 6640 55.153 5300 2063 1700 800 124(1 4063 725 72.141 875 2150 1 148 5 073 145* 451 10 590 1800 2445 2150 7300 4.1*5 11257 16 003 17477 34*1 (5* 850 11441 3J5* 527 17 768 3J23 2900 4.(42 856 525 31477 550 593 570 2.250 675 1 700 12403 4*3 2 647 1 082 1443 650 1736 1473 5.313 840 3000 597 9 735 1437 6550 1412 13 250 4483 4793 341* 1.1*0 1413 4,12* 575 (24 1726 904 (.711 2756 1.05* 1241* 974 •417 9998 44U 575 7 116 3411 975 (75 1.1*0 1 090 2 231 12* 1.250 ûma Marmans Altmjuns Medya Hotimg Ttte* M* Tkant KOT DIŞI PAZAR 6100 925 6.100 31.5*0 900 6 000 31.500 900 6000 900 6000 42.0*0 6000 7000 1324*0 900 6000 414*4 OTı • Varlığa dayalı menkul kıymet ve halka doğru- dan Hazine bonosu satışının mevduata rakip yatı- nm araçlan olduğu belirtilerek mevzuata yeni düzenleme getirilmesi istendi. İş-Ekonomi Seoisi - Yeni bir fınansman araa olarak sunu- lan. hankalann açtıklan kredi ıle kredi kartı alacaklan karşılı- ğında çıkardıklan varlığa daya- lı menkul kıymet satışı ile halka doğrudan Hazine Bonosu satış- lan nın mevduat faizlerinin yükselmesine yol açacağı öne sürüldü. Mevduatın rekabet güciinü artıncı önlemler alın- ması istendi. Pamukbank Genel Müdürü Bülent Şenver, varlığa dayalı menkul kıymetler üzerinde ma- liyet artıncı ağır yükler olmadı- ğı için bu enstrümanın bankala- ra brüt maliyetinin mevciuattan daha düşük olduğunu belirte- rek,'"Bankalar olarak bindiği- miz dalı kesmemek için. varlığa dayalı menkul kıymet faiz oranJan ile mevduat oranlan arasmda büyük uçurum yarat- mamamız gerekir. Yaratma- mahyız ki, bu yeni araç sayesin- de kredi faiz oranlannı indirme olanağını elimizden kaçırmaya- lım" dedi. Şenver, mali reform paketi çerçevesinde mevduatın yeni araçlar karşısında rekabet gü- cünü artınaönlemler alınması- nı istedi. Önlem alınmadığı takdirde mevduatın yenik düşe- ceğini belirten Bülent Şenver önerilerini şöyle sıraladı: "ICınk vade uygulaması baş- latılmalıdır. İsteyen banka 365 gün için, 365 ayn tür vade uy- gulaması yapabilmelidir. Ta- sarrut sahibıne vade bozma kolaylığı getirilmelidir. Değiş- ken faizli mevduat uygulaması başlatılmalıdır. Mevduattaki yasal zorunluluk yükü azaltıl- malıdır." Marmara Üniversitesi öğre- tim Üyesi Prof.Dr. Selçuk Abaç, varlığa dayalı menkul kıymeün amacırun, fınansal araçlan çeşitlendirmek, serma- ye piyasalanrun gelişimine kat- kıda bulunmak ve fınansman maaliyetlerini düşürmek oldu- ğunu belirTti ve "bu yolla sade- ce bankalar degil, sanayi kuru- luşlan, genel fînanas ortakhkla- n da varlığa dayalı menkul kıymeti ihraç edebilecekler. Sa- nayi kuruluşlan banka kredi maliyetlerinin altında bir kay- nak sağlamış olacaklar. Banka- lar da daha düşük maliyetle kaynak sağlayacakJar" dedi. Prof.Dr. Abaç, varlığa dayalı menkul kıymeün bu olumlu yanlannın yanı sıra mevcuı ya- pısıyla uzun vadede birtakım olumsuzluklara neden olabile- ceğini söyledi. Munzam karşı- hklar ve disponobilite yüküm- lülükleri nedeniyle şu anda Türkiye'de mevduatın pahalı olduğunu, mevduaü krediye dönüştürmenin de maliyet yük- seltüğini anımsatan Prof.Dr. Selçuk Araç şunlan söyledi: "Varlığa dayalı menkul kıy- metin herhangi bir yükümlülü- ğü olmadığı için faiz oranlan her zaman mevduat faizlerinin üstünde olacak. Bu da varlığa dayalı menkul kıymeti banka- lar için önemLİ kılacak ve bilan- ço içindeki ağırlığı artacak. Bankalar Merkez Bankası'nın kontrolü dışında kaynak yara- tacaklar. Buradaki endişemiz, para arzmın Merkez Bankası"- nın kontrolü dışına çıkmasma neden olabilir. Enflasyon ile mücadelede olumsuz etkileri olabilir. Enflasyonist etkilerde bulunabilir." Şekerbank Genel Müdürü Aydın Ayaydın ise varlığa da- yah menkul kıymeti "bankalar açısından iyi ve yararlı bir yatı- nm aracı" olarak nitelendirdi. Şekerbank'ın da varlığa da- yalı menkul kıymet ihracı için hazırlık yaptığını belirten Ayaydın, bu enstrümanın ban- kalar arasında haksız rekabete yol açacağına inanmadığını söyledi. Ayaydın, "Zaten her bankanın kendi gücüne göre' mevduaü var. Yine her banka alacaklan kadar, kendi gücü ve kullandırdıgı kredi miktan ka- dar varlığa dayalı menkul kıy- met çıkarabilir" dedi. Ayaydın, yeni yatınm aracı- nın tüm olumlu yönlerine rağ- men borsa için ciddı bir alterna- tif oluşturduğunu, borsa'nın bundan olumsuz etkilenebile- ceğini söyledi. Fin Markkası piyasaları karıştırdı HÜSEYtN KILIÇARSLAN TURKU - Finlandiya'da dün sabah saat 10.00'da sermaye pi- yasası henüz açılmadan Finlan- diya Merkez Bankası Başkanı Sirkka Hamalainen, Fin Mark- kasfnın değerinin Avrupa para birimleri karşısında dalgalan- maya bırakıldığını açıkladı. Bu olay tüm Finlandiya ve Iskan- dinavya'da şok etkisi yarattı. Hemen ardmdan Finlandiya'- daki tüm bankalar kısa bir süre için döviz alım saümmı durdur- dular. Daha sonra döviz alım satım işlemleri piyasa değeri üzerinden belirlenmeye başlan- dı. İlk etapta Fin Markkası Alman Markı ve Amerikan Dolan karşısında yüzde 15 de- ğer kaybetti. Bunun sebebi, ge- çen kasım ayındaki devalüas- yonun az olması, sermaye piyasasmdaki tedirginlik, son haftalarda ülke tarihinde doruk noktasına ulaşan ekonomik kriz, ödenemeyen dış borçlar olarak sıralanıyor. Diğer taraf- tan faiz oranlannın yüzde 20'- lere çıkması, ülkeden dışanya döviz akması, Finlandiya Mer- kez Bankası'nın yeterli döviz rezervinin olduğunun bilinme- si, Avrupa merkez bankalan- nın Finlandiya Merkez Ban- kası'nı destekledikleri halde, Finlandiya Merkez Bankası'- nın bu yolu neden seçtiği günün en çok tartışılan konulanydı. Finlandiya Başbakanı Esko Aho dün sabah düzenlediği ba- sın toplantısında, bu durumun kaçınılmaz olduğunu, bununla birlikteihracatın yüzde lOarta- cağını söyledi. Diğer yandan parlamentoda- ki muhalefet partileri, hüküme- ti düşürmek için iktidar partisi milletvekillerini dün öğleden. sonra işbirliğine çağırdılar. Muhalefet partileri iç piyasanın daha çok daralacağını, yüzde 13 olan işsizliğin yüzde 15'in üzerine çıkacağını belirttiler. Menkul kıymet stoklan için kamu kâğıtiann payı yüzde 6O'ı aştı Devlet paraya doymuyorANKARA (Cumhuriyet) - Devlet, mali araçlar üzerindeki baskısını gittikçe arttınyor. Ha- ziran ayı sonunda 104.1 trilyon liraya ulaşan menkul kıymet stoklan içinde kamu kâğıt- lannın payı yüzde 6O'ı aşarken. bu yılın mart ayı sonu itıbanyla 306.2 trilyon Iirayı bulan Türki- ye'nin toplam mali araçlan üze- rindeki kamu baskısı da yüzde 19'a yükseldi. SPK ile Hazine ve Dış Tica- ret Müsteşarlığı verilerinden yapılan belirlemeye göre kamu kesimi ve özel sektör tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin oluşturduğu menkul kıymet stoklan bu yılın haaran ayı sonu itibanyla 104 trilyon 94 milyar liraya ulaştı. Stoklar içe- risindeki kamu kâğıtlannın bu yılın başında yüzde 56.5 olan payı, haziran sonunda yüzde 60.3'e yükseldi. Başka bir ifa- deyle, devlet sermaye ve para piyasalanna yönelen tasarnıf- lardan, 1991 yılından daha faz- la pay almaya başladı. Yılbaşın- da 44.7 trilyon lira olan top- lam kamu kesimi menkul kıymet stoku haziran sonunda 62.8 trilyon liraya yükseldi. Kamu kesimi menkul kıymet stoklannın 39.1 trilyon liralık bölümünü devlet tahvilleri, 19.6 trilyon liralık bölümünü Hazine bonolan, 4.1 trilyon li- ralık bölümünü ise dövize en- deksli senetler meydana getiri- yor. özel sektör menkul kıymet- lerinin stok içerisinde yılba- şında yüzde 43.5 olan payı ise yüzde 39.7'ye geriledi. Bunun fx Sermaye Piyasası Kunılu $ £ Sermaye Piyasası Kurulu % ALIM SATIM ARACILIĞI YETKİ BELGESİ & Numarası Tarihi ÎJARK/ASA-058 27.08.1992 •I Sermaye Piyasası Kurulu'nca Camiş Menkul % Değerier A.Ş.'nin 14.09.1984 tarihinden r itibaren "Alım Satım Aracılığı" faaliyetinde £1 bulunması uygun gorülmüştür. ). Bu belge sahibi aracı kurum, ilgili mevzuata 3 uygun olarak daha önce halka arz yoluyla •1 satjlmış sermaye piyasası araçlan üzerinde ı\ aracı sıfatıyla ve ticari amaçla alım saüm y yapabilir. K Bu belge, 3794 sayılı kanun ile değişik y 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun y 31 'inci maddesi uyannca verilmiştir. Ç HALKA ARZA ARACILIK YETKİ BELGESİ î« Numarası Tarihi Y ARK/HAA-044 27.08.1992 '? Sermaye Piyasası Kurulu'nca Camiş Menkul j? Değerier A.Ş.'nin 14.09.1984 tarihinden y itibaren "Halka Arza Aracılık" faaliyetinde bulunması uygun görûlmüştûr. y Bu belge sahibi aracı kurum, verilen yetki ;1 çerçevesinde aracılık yükJeniminde (underwritıng) bulunabilir; en iyi gayret aracılığı yapabilir. Bu belge, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi uyannca verilmiştir. 3 * K Dr. Yaman AŞIKOĞLU y. „ Başkan •| Ortaklığın: îj Bağlı olduğu T.Sicil Memuriuğunİstanbul Cl Sicil No: 202416-149956 Ortaklığın:. Dr Yaman AŞIKOĞLU Başkan y Bağlı olduğu T.Sicil Memuriuğu: İstanbul ,'? Sicil No: 202416-149956 Camiş Menkul Oeğerler A.Ş. Barbaros Bulvan No: 125 Camhan Beşiktaş/İSTANBUL Tel.: 266 96 30 - 267 01 02 BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? fYÜZdl Zıraat Is Bankası Emıakbar* Akbank Yapı Kredi Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garantı Türkbank Sümettank Tûtûnbank Etıbank Imar Esbank Denızbank Sekerbank Osmanlı TEB Egebank Fınansbank Ikfısat Dısban* Tansban* Demırbank KoçAme Korfezbank Interbank Marmara Arap-Türk lmpexbank TYTBank Tekstılbank Cıtıbank Türk-Sakura iıy VMM Tl. 56-58 55-58 56 55-58 55-58 57 60 56 54 58.5 6 M 1 5 57 60 51 60 59 58 55-58 58 59 56 SM1 57 56 56 54-57 49 43 60 57-59 50 60 59 575 45 Tl 67-69 66-68 69 66-68 6&68 68 71 70 65 705 72-73 69 72 69 71 72 69 ee-68 70 69 69 68-70 69 69 66 sm 57 58 73 71 65-69 72i 70 675 51 s 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 4 1.5 3.5 4 5 5 4.5 3.75 35 425 225 25 4 4.5 4 1.5 45 4 3 2.5 2 7 4.5 8 6 4.5 3.5 1.58 DM 6 5 5 5 5 5,5 6 5.25 4 6 6 7.5 6 8 6a 5.5 625 5 7 7 9 8 4.5 7 8 75 7 45 9.5 6.5 10.5 7 9.25 6 723 lıynMI TL 69-71 68-70 48 68-70 68-70 70 73 74 68 73.5 74-76 71 75 70 73 73 70 68-70 73 73 70 73-75 72 n 72 68-70 60 60 76 73 62-66 74.5 71 62.5 54 $ 4 3 3 3 3 3.5 4 4.5 2 4 4i 5.5 5.5 5.5 4.75 4.5 447 3 3.5 5 475 425 15 525 425 325 25 2.5 8 5 9 7 5 35 1.68 DM 7 5 55 6 6 6 7 625 45 725 5.7 8 7 95 7 6.5 725 6 7.5 7.5 9.25 8 5 75 8 7.5 7 55 10.5 8 115 8 95 6.5 723 î) lyiraMI Tl 71-73 69-72 74 69-72 69-72 74 75 80 69 80.5 7840 80 78 80 78 80 75 71-74 76 77 71 76-79 76 76 73 67-70 61 60 80 78 63-70 77 80 575 61 $ 4.5 3.5 3i 3.5 3.5 5 45 6 2.5 4.5 5.5 6 6 7 525 5.5 525 3.5 4 5.5 5 5 2 6 5 4 2.5 3 9 55 10 9 6 4 DM 7.5 65 6.5 6.5 65 7 8 75 5 7.5 9 10 8 11 7.5 7.5 8.25 6.5 7.5 8 95 8 5.5 8 9 7 7 6 115 85 12.5 10 10 65 Sıralama. bankaların 1991 yılı toplam mevduatlarma göre yaplmışbr Faiz değısımlerı ve düzeltme ıçtn faks no 526 60 73 - 526 60 72 DÜNYA B0RSAÜUH Attının onsu: 342.15 doJar ABODoian: 1.3940 Alman Markı 123.00 Japon Yeni 2.000İ.Sterlıni PetroUn varfll: 20 36 dolar MERKEZ BANKA» • Emısyon (7 Eylul) 31 526 • TL Interbank faızlerı %60 IşlemHacmı 4 350 milyar Gecehk % 34-45 Haftalıkrepo % 5 5 Ayhkrepo %56-59 da 39 trilyon liralık bölümünü hisse senetleri, l .6 trilyon liralık bölümünü özel sektör tahville- ri, 684 milyar liralık bölümünü fınansman bonolan oluşturu- yor. Bu arada özelleştirme programı çerçevesinde halka arz edilen kamu şirketlerine ait hisse senetleri de özel sektör stoklan içerisinde yer aldı. Mart ayı sonu itibanyla, mali araçlann yüzde 7'sini dolaşım- daki para, yüzde 62'sini do- laylı fınansman araçlan. yüzde 31'iîii ise menkul kıymet stok- lan oluşturuyor. Kamu kesiminin, devlet tah- vili, hazine bonosu ve dövize endeksli senet ihraç ederek mali araçlardan doğrudan kul- landığı pay 1991 yıh sonuna göre bu yılın mart ayı sonu iti- banyla önemli ölçüde artış gös- t«rdi. 1991 yılı sonunda. kamu kâğıtlannın toplam mali araç- lar içinde yüzde 17 olan payı mart ayı sonunda yüzde 19'a yükseldi. Bu oran 1988 yılında yüzde 16, 1989 yılında yüzde İ 7.1990 yıhnda da yüzde 18 dü- zeyinde bulunuyordu.Bu yılın mart ayı sonunda 306.2 trilyon liraya ulaşan mali araçlann 20.5 trilyon liralık bölümünü dolaşımdaki para, 189.9 trilyon liralık bölümünü dolayh fı- nansman araçlan, 95.8 trilyon liralık bölümünü de menkul kıymet stoklan oluşturuyor. Dolayh fınansman araçlan- nın ise 181.5 trilyon liralık bü- yük bölümünü bankalardaki mevduat. 1.8 trilyon lirasını si- gorta şirketlerinin topladığı primler. 3.1 trilyon lirasını fı- nansal kiralama, 3.4 trilyon li- rasını da özel finans kurumlann- da açılan katılma hesaplan ve cari hesaplar meydana getiri- yor. Kamu kesimi, ihraç ettiği menkul kıymetlerden ayn ola- rak bir de bankalardan, topla- dıklan mevduatın belli bir bö- lümünü munzam karşılık ola- rak alıyor. Söz konusu yüzde 19'luk paya munzam karşı- lıklar dahil bulunmuvor. Mark yükseldi • İş-Ekonomi Servisi - Markm uluslararası piyasalarda dolar karşısında yeniden değer kazanmaya başlaması, yurtiçinde de değerinin artmasına neden oldu. Markın fıyatı serbest piyasada dün 60 lira birden yükseldi. Önceki gün 5057 lirayla 5095 lira arasında alınıp satılan mark, dün öğle saatlerinde 5120 liraya, daha şpnra da 5155 liraya çıku. Önceki gün 1.4050 olan mark paritesi dün 1.3940 oldu. Yasaş'ın sermayesı • İş-Ekonomi Servisi - Sermaye Piyasası Kurulu Yasaş Yaşar Boya ve Kimya Sanayii'nin çıkanlmış sermayesinin 27 milyar lira bedelli, 27 mil>ar lira bedelsiz arttınlmasına izin verdi. Bupçelik'te IS0 9000 • İş-Ekonomi Servisi - Burçelik,lSO9000 uygulamasına başlamak üzere bir danışmanlık finmasıyla çalışmaya başladı. İktisat Bankası'nın yeni sistemi • İş-Ekonomi Servisi - İktisat Bankası yurt çapında telebilgi sistemine geçti. Sıstem. İstanbul'daki İktisat Bankası'nın Bilgi İşlem Merkezi'nde mevcut ana bilgisayar ile Ankara, Adana, Bursa ve İzmir şehirlerindeki müşterilerin mınitel veya PC cihazlan v asıtası ile sadece şehir içi ücret ödeyerek haberleşmeleri sağlıyor. Güney Bîracılık • İş-Ekonomi Servisi - Sermaye Piyasası Kurulu, Güney Biracılık'ın çıkanlmış sermayesinin 8.4 milyar lira bedelli, 33.6 milyar lira bedelsiz arttınlmasına izin verdi. Ege Biracılık • İş-Ekonomi Servisi - Ege Biracıiık, yüzde 200oranında bedelli, yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye arttınmı ile ilgili rüçhan haklannın birinci tertip hisse senetlerinin 1 numaralı yeni pa> kuponlan karşılığında 14 eylül tarihinden itibaren kullandınlacağı açıklandı. Sönmez Filament • İş-Ekonomi Servisi - Sönmez Filament, 1991 yıh kar paylannın dağıtılmasına 30 Eylüll 992 tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı. Denge Sigorta • İş-Ekonomi Servisi - Denge Sigorta son üç ayda 5 milyar sigorta prim üretimi sağîadı. Denge Sigorta yetkilıleri yıl sonuna kadar üretimlerini 13 milyara çıkarmayı hedeflediklerini belirttiler. YATIRIM FONLARI Katlma belgesiadı lşYatırım-1 lsYatırım-2 Iş Yatırım-3 lşYatırım-4 lsYatırım-5 lşYatırım-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 (nterfon-4 lnterfon-5 İktisat Yat-1 İktisat Yat-2 İktisat Yat-3 lktısatYat-4 Ikt AtılımFon Gar Yabrım-1 Gar Yatınm-2 Gar Yatırım-3 Gar Yatnm-4 Gar Yatırım-5 Esbank Fon1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatırım F YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKBLikıtF YKBKarmaF. YKBDovizF YKB Kapital F. YKBAktıfF VakıfFon-1 VakıfFon-2 VakıfFon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dunya Vakıf Fon-6 Dış MavıFon Bugün 153 843 59.288 40.629 32.550 14 891 29.634 109.195 '81.080 44.163 45.557 11.697 96 922 79.356 37 794 38 183 25.298 119.123 46.059 29.457 17.207 15.561 118.229 39.644 28 242 101.266 83 021 93.298 81.358 71.562 79.705 36 769 28113 24.048 81513 199 474 37 447 23 179 33.982 23.228 69.787 % 0 16 -010 0.17 0.13 069 018 0.13 013 0.17 019 -140 0.15 0.15 015 015 — 0.14 -0 04 0.15 0.19 -0.01 0.13 0.13 0.17 0.17 0.16 010 016 0.16 017 017 0.17 0.32 014 0.13 0.13 -013 -0.54 0.13 0.12 Kattma belgesiadı Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütün Fon-1 Tütün Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsui Fon-2 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Zıraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Zir BaşakFon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk Fon-3 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpexFon1 lmpexFon2 Sümer Fon Denız Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 KalkınmaFon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarış Fon-2 OrtakFon Türkbank Fon NetFon Etı Fon TSKBUzmanF. Akion 8En8l1M2 Bugün Defr 104 647 29.680 84.377 23.157 278.503 32 816 46.808 39.714 26.988 25.957 43.468 32164 34.107 31.249 43.702 33.034 29.518 ' 44.586 29.029 37.895 28 736 12.486 35.642 27 560 29.918 36.195 27.718 11.887 30.417 29.058 14.613 31.488 12.998 24.597 24.651 25 455 25 364 12.537 12.408 */. 0.15 0.13 015 0.15 0.12 0.13 017 017 0.14 0.16 0.02 0.10 014 013 0.07 0.11 0.15 012 010 0.14 0.29 0.09 0.41 0.30 0.08 0.13 0.15 0.21 0.14 0.14 0.15 0.17 0.17 0.16 013 0.15 011 -019 0.17 MERKEZ BANKASI KURLARI BEYIÜL 1992 lABDDoları 1 Alman Markı lAvustralya Dolan 1 AvusturyaŞilini 1 Belçika Frangı IDanimarkaKronu 1 Fin Markkası IFransızFrangı IHollandaFlorini 11sveç Kronu 11svıçre Frangı lOOItalyanLireti 1 Japon Yeni IKanadaDoları 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyali DÖVİZ u* 7075.82 5073.36 5053.55 721.80 246.12 1313.38 1613.65 149121 4503.17 1387.99 5720.15 664.49 57.63 5886.21 1282.08 14160.84 1886.94 MTIŞ 7090.00 5083.53 5063.68 723.25 246.61 1316.01 1616.88 1494.20 4512.19 1390.77 5731.61 665.82 57.74 5898.01 128465 14189.22 1890.72 BHTİF WJ? 7068.74 5068.29 4977.75 721.08 243.65 1300.25] 1597.5U 1489.7? 4498.67 1374.11 5714.43 657.85 56.76 579792 126926 14146.68 1858.64 M f l Ş 711127 5098.78 5078.87 725.42 247.35 1319.96 1621.73 149868 4525.73 1394.94 5748.80 667.82 57.91 5915.70 1288.50 14231.79 1896.39 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Alman Markı svıçre Frangı Fransız Franpı Hollanda Florini ngılızSterlını S Arab Rıyalı AvusturyaŞilini 100ltal Lıretı AUŞ 7150 5140 5735 1502 4530 14270 1890 726 667 SAT1Ş 7170 5155 5785 1520 4550 14370 1910 735 675 ÇAPRAZKURLAR ALTIN CİNSİ AUŞ SAT1S Cumhuriyet 525 000 532 000 Reşat 595 000 615 000 24ayar altın 78 950 79.250 22ayarbılezıl< 70 500 78 400 1ABDD0UUU 1.3947 14002 53875 4.3850 4.7450 15713 9060 50979 1.2370 1064 86 12318 12021 5.5190 3.7499 HıiMdn rUtynUrttl IBtt m. SM: l 20013MMM 14532MMVI 14869MMM 10542 01TI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle