24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Turk Anonım Şirketı adına Berin Nadi Istanbul Haberleri: Şenay Kalkan, Dıs Haberler: Ergun Balcı, Iş-Ekonomi: Şoknn Kelenci, Yun • Genel Yayın Yonetmem: Ozgen Acar • Genel Yayın Koordinatörü: Hikmel Çeünkaya Haberleri: Mehmet Saıaç, Kultur: Cefcü Üsler, Makaleler: Sami Karaören, Spor- Abdulkadir • Yazı Işlerı Mudurlerı: Fusun Ozbilgen (Sorumlu), Ctlal Başiangıç (Haber) • Görsel Vucelman. Düzeltme AbduUah Yazıcı • Müessese Mudur V Erol Erkut • Koordınatör- Yönetmen: Ali Ac»r • Duzenleme: Mustafa Saglamer • Ankara Temsılcısr Cnneyt Ahm«t Korulsaa • Muhasebe Bulenl Yentr • Idare- Hust)in Gurer • Işletme: Onder Çdik • Arca\urek. Haber Müdurleri. Mustafa Balba), Işık Kınsu, lzmir Ternsilci V.: Sert«rKıak, Bilgi-lşlem: Nail tnal Bılgısav-ar Sistem- MnrnvM Çiler • Personel- Sevgi Bostanaogla Adana Temsılcısi: Çetin VittnoıSlu • Rcklam. Reha Işılnan • Dış liıskıler: Hulya Akyol Basan ve Yayan; Cumhurıyel Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Türkocagı Cad. 39/41 Cagaloğlu 34334 lst. PK: 246 İstanbul. Tel. 512 05 05 (20 hat), Telex: 22246, Fax. (1) 526 60 72 • Burolar: Ankan: Z. GökaJp Blv. lnkılap S. No: 19/4, Tel: 433 11 41-47, Telex: 42344, Fax: (4) 433 05 65 • lzmir H Ziya Blv. 1352 S 2/3, Tel: 83 12 30, Telex: 52359, Fax: (51) 89 53 60 • Adana: lnönü Cd. 119 S. No: 1 Kat 1, Tel: 19 37 52 (4 hat), Telex: 62155, Fax: (71) 19 25 78 TAKVİM 9EYLCL 1992 !m>ak- 5.02 Guneş 6 31 öele 13.06 Ikındı 16 42 Yatsı 20.54 Japonlaruzun yaşıyor •TOKYO(AA)- Japonya"da bu ay sonunda 4 bin 152 kişinın lOOyaşının üzennde olacağı bildinldi. SağJıkveRefah Bakanlığı'nın, 15 eylülde kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla yayımladığı istatistiklerde, Japonya'da lOOyaşının üzerindeki insanlann sayısının 22 yıldırartmaya devam ettiği belirtilerek, ay sonunda 4 bin 152'nin üzerineçıkmasıbeklenen 100 yaşının üzerindeki insanlann sayısının geçen yıldan 527 fazla olduğu belirtildi. Ortalama yaşama süresi en yüksek ülkeolan Japonya'da kadınlann ortalama yaşam süresinin 82.11 yıl, erkeklerin ise 76.11 yıl olduğu kaydedilıyor. Erkeklerile kadınlar arasındaki bu farkın, lOOyaşının üzerinde olanlar arasında daha da belirgjn olduğu göze çarpıyor. Japonya'da en yaşlı msanın ise 113 yaşmda bir kadın olduğu kaydediliyor. Kızılderililerden tepki• WASHINGTON(AA)- ABD'dekien büyük Kıalderih kabilelerinden 'Sious'lann şefi "Deli At'ın (Crazy Horse) bira markası olarak kullanılması Kıaldenlılerde tepki yarattı. Yerel bir bira şirketi, ürûnünü 'Crazy Horse' markasıyla şişelemeye başlamış ve eüketlerde büyük şefın resmini kullanmıştı.Sious kabilesinin üyeleri ise Büyük Şcfin her zaman içkiye karşı olduğunu ve adının içki şişesi üzerinde kullanılamayacağıru savundular. 1877'de ölen şef 'Deli At", Kızılderililerin içki içmesine karşı çıkmış ve beyazlann, Kızıldenlileri sarhoş ederek topraklanna el koyduğuna inanmıştı. Deli At'ın torunlanndan gelen tepki üzerine üretici firma, elindeki şişeleri tükettikten sonra markayı değiştıreceğini açıkladı. Eşantiyon '92 fuarı • Istanbul Haber Servfei- Eşantıvon '92adıyla düzenlenen "7. Uluslararası ödül, Promoşyon ve İş Dünyası Hediyelik Eşya Fuan"yann Mecidiyeköy'deki FM Meliha Avni Sözen Kültür Merkezı'nde açılıyor. CN R Uluslararası Fuarcıhk ve Ticaret AŞ tarafından hazırlanan fuar kapsamında bu yıl aynca "Prestij '92* adlı özel bir bölümde yer alacak ve söz konusu bölümde değerli mücevheratlar ve antikalardışında saat, tablo, kalem, çakmak. ipek ve ithal kumaşlargibi ürünler bulunacak. Bizim Şehip gazetesi • İstanbul HaberServisi - Bir süredir "Bizim Şehir Haberlen" adıyla yayımını sürdüren Kostantiniyye Haberleri gazetesi sahibi Proklus Yayıncılık'ın "Kostantiniyye Haberlen" adının marka olarak tesciline ilişkin isteği. Sanayi ve Ticaret BakanlığTnea reddedildi. Bu isteğin reddine gerekçe olarak, bakanlığın 24 ağustos 1992 gün ve 24253 sayıh yazısı ile "Gayesi veya kullanılış tarzı itibariyle kanun ve nizamlara, ahlaka veadaba, amme nizamına aykın olan. milli duygulan zedeleyecek yahut umumun malı olan güzel sanat eserlerinin veya tarihi anıtlann kıymet ve itibannı duşürecek işaret ve kelimeler marka olarak tescil edilemez" hükmü gösterildi. 2. Ebedi Risalet Sempozyumu •tSTANBUL(AA)- Zaman gazetesinin düzenlediği 2. Ebedi Risalet Sempozyumu 11 eylülde Şanlıurfa'da, 13eylüldede Ankara'da yapılacak. Zaman gazetesinden yapılan yaalı açıklamada, Ebedi Risalet hakkında bilgi vermek amaayla düzenlenen sempozyuma, çok sayıda ilim adamının katılacağı bildinldi. Sempozyumda, organizasyon heyeti başkanı Prof. Suat Yıldınm'ın yapacağı açıhş konuşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanı Vekili M. Nuri Yılmaz ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Necati öner de birer konuşma yapacaklar. 'Oynatmaya Az Kaldı Doktorum Nerde' parçası dillerden düşmeyen Fatih Erkoç SonundapopülerliğiyakaladıHANDAN ŞENKÖKEN O şarkı hıçbir yerde peşini- zi bırakmıyor... Takside, so- kakta, radyoda. televizyon- da, cafede, barda, restoran- da. Herkesın dilinde, nere- deyse coşkulu bir marşa dö- nüşmüş! "Oynatmaya az kaidı doktorum nerde/ Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım." Gündelikyaşamda"çıldır- maya az kalan anlarda" he- men her yaştan insanın yü- rekten eşlik eıtiği ya da mınldandığı bu parça, Fatih Erkoç'un satışı 500 bine ula- şan "Ellerim Bomboş'" adlı kasetinde yer alıyor. Kasetinin kapağındaki te- şekkür yazısında "İnatla, umutlanmla yaşadım, bek- ledim... Şımdi yolun başın- dayım. Heyecanımı, tutku- mu sizlerle yaşamak istiyo- rum" diyor Fatih Erkoç. Bu 'bekleyış ve inat' aslında tam 25 yılı kapsıyor. Erkoç da, içtenlikle "sona yaklaşmış- ken, işin başındayım" görü- şüyle, Türk pop müziğınde- ki tırmanışını ve zırveye nasıl ulaşuğını anlatıyor. Müziğe udi babası Hasan Erkoç'un desteğiyle 4 yaşın- da başlamış Fatih Erkoç. Babasının aldığı kemanla bıraz nota şamının bu bölümünde 'caz' ve 'dans öğrenip plaklara öykünmeye başlamış. müziği' ağırlık kazanmış. Ülkemizdeki Daha sonra Istanbul Belediyesı Kon- caz kulüplerinin yaşaması için özveri servatuvan'na girip 7 yıl öğrenim gör- gerektiğini vurguluyor Erkoç. Çünkü müş. 1967-68 yıllannda şarkı söyleme- 'caz, ruhunu, her şeyinı ifade eden bir ye başlamış. müzik olduğu için, hıçbir şekilde halka inmeyi gerektirmiyor. fskandinavya'da 11 yü Zaman zaman caz da yapan, geçen yıl TRT Caz Orkestrasf ndan aynlan 1970-71 yıllan arasında İstan- Erkoç için artık asıl dalı Türk pop mü- bul Gelişim Orkestrasf nda, 1973- 75 ziği. yıllannda da Erol Pekcan Orkestrası'n- Kendisini caz söylemediği için eleşti- da çalışarak Türkiye'den aynlıp Is- renlere yanıü, "Yaşamımın çoğunu kandinav^a'ya yerleşmış. Norveç ve pop müziği yaparak geçirdirn. Şimdi İsveç'te 11 yıl boyunca kendisine 'bü- tercihim de pop, asıl yapmak istedıkle- yük kazançlar getırecek ışler" yap- nmı yapacağım. En ticari şarkıyı söy- mamış ama lisan öğrenerek 'dans mü- lerken de zevk aüyorum. Herkes gibi ziği' yapmış çeşıtli orkestralarda. En para kazanmak da istiyonım. Bu önemlisi, "profesyonel anlamda geliş- kapasitem varken, niye engelleyeyim? miş.' 'Profesyonellik', halkla bütünleş- Cazsevenler ya da beni yabancı parça mek, halka sempatık görünmek ve işi- söylerken dinleyenler Türkçe söyleme- ni ciddiye alarak en küçük aynnülan mekızıyorlar. önemsemek Fatih Erkoç'a göre. Ya- Hayaümdan çok memnunum, daha Fatih Erkoç hayatından hoşnut. Daha iyi şeyler yapacağına inanıyor. Sezen Aksu gibi genç sanalçılar yetiştirmek istiyor. iyi şeyler oluyor. yapacağıma inanıyorum" 'Sanatçı yırük olmalı' Eurovision yanşmalanna "inatla ve umutla" kaülan Fatih Erkoç, 1986 ve 1989 yıllannda Kuşadası'nda düzen- lenen Altın Güvercin Şarkı Ya- nşması'nda birinci, 1991 TRT Altın Anten Yanşmasf nda üçüncülük ödül- lerini aldı. Türkiye'ye döndükten son- ra yaptığı "Yol Verin A Dostlar" adlı kaset çalışması ilgi görmeyen Fatih Er- koç, sonunda 1992'de "popüler"liğı yakaladı. "25 yılı öğrenim devresi ola- rak geçirdiğini" belirten Fatih Erkoç, özeleştiriden kaçınmıyor: "Sanatçı aktif, biraz yırtık olmalı. Türkiye'ye döndükten sonra yaptığımız kaset, Avrupa'da iken bes- telediğim parçalan içeriyordu. Do- layısıyia oradaki müzikten etkilenmiş- tim. Uzak kaldığım Türk halkının zev- kindeki değişmeleri de bilmiyordum. Dönelı 6,5 yıl oldu. Buranın havasını soludum. çalınan müziklen duydum ve duygular ona göre geliştı. Altyapıda Avrupa'dan gelen çokseslılik, üstyapı- da da beğenılen. hoşlanılan şeylenn ol- ması popülerliği getinyor. Yeter ki sa- natçı samımi olsun." Yeni çalışması "Ellerim Bomboş" adlı kasetındeki parçalar üzennde çalışırken, hıt parça- lanndan "Oynatmaya Az Kaldı" için kasetin düzenlemesınde emeği geçen Özkan Turgay. sözlennde değışıklık yapmasını önermış Fatih Erkoç'a. O da 'terelelli lelli lelli" gibı sözler katıp. "trafıkte yapılan haksızlıklan, her tür stresi, devlet dairesindeki olaylan, yap- mak ısteyip de bir türlü gerçekleştire- mediklenmizi" arumsayıp şarkıda "bir güzel kıza" bağlamış anlatmak istedik- lerini. Yeni kasetçalışmasındada"gön- dermeler, kınamalar, ınce alaylar"la değişik besteler yapmış. "Ben böyle her gece süzülürüm pencereden gök- yüzüne Seyrederim insanlan dürbü- nümle Neler neler yok içinde" diye başlayan yeni bestesı, sonradan gör- müş zengınlere. kendini asilzade sa- nan, Mercedes'ıne kurulup metresinın evinde gözünü açanlara. öte yandan düşkün duruma düşen, devletten maaş alıp çoluğuna çocuğuna bakma- ya çalışanlara uzanıyor. Çok beste üreten Fatih Erkoç, Se- zen Aksu gibi, Sibe! Tüzün, Ajlan Bü- yükburç ve Jeyan gibi genç sanatçılan yetiştirmek ve desteklemelr amacında. Fatih Erkoç bılgısayannda çeşitli enstrümanlarla beste yaparken eşı, eleştirerek ya da beğenisıni belirterek yardımtı oluyor. Yeni kaset çalı- şmasının ardından 'müzikal bir şov' gerçekleştirmeyı planhyor. Istanbul metrosuna ikindimzaİstanbul Haber Servisi - İs- tanbul'un ulaşım sorununu çözümlemek amaayla bir adım daha atıldı. Taksim - 4. Levent arasında yapılacak metronun 2. aşaması olan Şiş- li - 4. Levent bölümünün ihale sözleşmesi dün imzalandı. Sözleşmeye, Cemal Reşit Rey konser salonunda düzen- lenen törenle. İstanbul Bü- yükşehır Beledıye Başkanı Nurettin Sözen ile ihaleyi ka- zanan Tekfen fırması idare meclısi üyesi Necati Akçağlı- lar imza koydu. Sözen tören- de yaptığı konuşmada, "Ha- yallerimın, özlemlerimin gerçeğe dönüştüğü mutlu günlerden birini daha yaşıyo- rum. Önce insan programı ile ne vaat ettiysek yerine getir- menin mutlululuğu içinde- yim" dedi. Karaköy Tüneli'nin yapı- mından 125 yıl sonra İstan- bul'un 100 yıllık özleminın gençekleşmek üzere olduğunu belirten Sözen, metro tamam- landığında kent içi uiaşımın büyük ölçüde rahatlayacağını kaydettı. Günde 1 milyon yolcu taşınacak Büyükşehır belediye baş- kan yardıması Atilla Yalçın'- ın verdiği bilgiye göre, toplam 7 kilometre uzunluğunda ola- cak metronun ikinci aşaması olan Şişli - 4. Levent arasında 4 durak bulunacak. Şişli, Me- cidiyeköy ve Levent hattı yer altından, 4. Levent hatü ise yer üstünden geçecek. 2 dakı- kada bir 8 vagondan oluşan bir trenin kalkacağı metroda, ıstasyonlann arası 1-1.5 kilo- metre uzunluğunda olacak. Günde 20 saat hizmet verecek metro ile bir 1 milyon yoicu taşınması planlanıyor. 625 milyar liraya ihale edi- len 2. bölüm, 4049 metre uzunluğunda, tüneller ise 22-27 metre derinliğinde bulu- nacak. 757 milyar liraya mal olacak 1. bölümün temeli 11 eylül, 2. bölümün temeli ise 26 eylülde atılacak. 850 günde ta- mamlanacak olan 2. bölümün sinyalizasyonu ise aynca ihale edilecek. Kazanlı 'da gönüllü ekipler nöbette Yeşil kaplumbağalar da kurtanlmayı bekliyor 6. Osmanlı padişahı II. Murad ve yakınlarının bulunduğu türbe de, bundan böyle yerli ve yabancılarca ziyaret edilebUecek.(Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL) Ayasofya'da beş sıütan sizleribekliyor ADANA (Cumhuriyet) - Do- ğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve Mersin Rotaract Kulübü, nesli tehlıke altında olan yeşil kaplumbağalann (chelonia mydas) korunması amacıyla Kazanli kumsahnda ortak gönüllü kurtarma projesi başlatıldı. Akdenız havzasında yeşil kaplumbağalann yuva yaptık- lan son ve en önemli kumsal olan Kazanlı'- da yaşanan kumsal erez- yon. deniz kaplumbağa- lannın yol- lannı şaşınma- lanna yol aça- rak üreme şanslannı azal- tan ışık kay- naklan ve kirli- Iık gıbı sorun- lann çözümü- nü amaçlayan proje. bugün düzenlenen "Basın Günü" ile tanıtılıyor. DHKD ile Mersin Rotaract Kulübü'nün İçel Valilıği ile Ka- zanlı Belediyesi'nce destekle- nen projesinin, büyük ölçekli sorunlan kalıcı çözüm getir- mekten çok, yeşil kaplumbağa- lan tehdit eden çe\resel fakıör- leri gündeme getirmek, yöre halkını bilgilendinnek ve gerek- li koruma önlemlerinin uygula- maya geçırilmesinin sağlanma- Yeşil kaplumbağalann Kazanlı kumsahnda sağlıkh üremeleriiçin kumsaldan görülen ışık kaynaklannın perdelenmesi ve yoldaaraba kullanılmaması önerildi. sına dönük olduğu vurgulandı. "Kazanlı Deniz Kaplumba- ğalan Kurtarma Projesi" çerçe- vesinde ilk olarak yumurtadan çıkan yavru kaplumbagalann, deniz yerine kumsabn gerisin- deki çalılık tanm alanlanna yö- nelmesine yol açan araç ışık- lannın yol ile kumsal arasında çekilen bir çitle kısmen engel- lendiği belirtildi. Eylül aymda da gönüllüler ekipler halin- de her gece kumsalda nö- bet tutarak yolunu şaşı- ran yavrulann denize varma- lannı sağlaya- caklar. DHKD ve Mersin Rota- ract Kulübü tarafından dün yapılan açıklamada, nesli azalan bu kaplumba- ğalann Ka- zanlı kumsahnda üremelerini sağlıkh ve güvenli yapabilmele- ri için şu önerilerde bulunuldu: "Kumsaldan görülebilen tüm ışık kaynaklannın perde- lenmesi; kaplumbağalann üre- me dönemindegecelen kumsal- da onlan etkıleyecek ışık kulla- nımından ve insan faaliyetin- den kaçınılması; geceleri kum- salın yanındaki yolda araba kullanılmaması." Kûltfir Servisi-Kültür Bakanı Fikri Sağlar. Ayasofya'nm türbeler bölü- münde yer alan Sultan II. Selim, Sultan III. Murad, Sultan III. Mehmet, Sultan İbrahim ve Sultan I. Mustafa'nın tür- belerini ziyarete açtı. Sağlar, 6. Yüzyıl'- da yapılan dünyanm en büyük anıt binalanndan bin olan Ayasofya'nın bugün daha çok Bizans Dönemi'ne ait bölümlerinin ziyaret edildiğıne dikkat çekerek, türbelerin zijarete açılmasıy- la, hem Bizans, hem Türk dönemleri- nin, içiçe iki kültürün zenginliğinin dünyaya sergileneceğini, Ayasofya'nın Bizans boyutunun yanısıra, Türk mi- mari ve bezemelennin de görülebılece- ğini söyledi. 5 yıl önce, kısa süre Üç yıl restorasyon çalışması yapılan türbelerin, 1987 yıhnda çok kısa bir sü- re açık kaldığjnı betirten Sağlar, gerekli düzenlemelerin yapılmaşından sonra ziyarete açıldığını belirtti. 1993 yılını Istanbul Yılı olarak açık- ladıklannı anırnsatan Bakan Sağlar, Türkiye'nin bundan böyle uluslarara- sında "kültür devleti"olarak yer alaca- ğını belirterek, 1997 yıhnda IstanbuT- un "kültür başkenti" olması için çaüş- malara başladıklannı vurguladı. Sağlar: Kazüara 6 milyar Kültür Bakanlığı'nın eski eserler ve müzelerle ilgili çalışmalar; konusunda bilgiler de veren Kültür Bakanı Fikri Sağlar. ülkemizde bu yıl 64'ü yabancı bilim heyetleri tarafından olmak üzere toplam 186 arkeolojik kazı ve araştır- ma ızni verildiğjni, 6 milyar lira ödenek tahsis edildiğini ifade ederek, bir genel- ge ile kazı başkanlanna. restorasyon sorumluluğu ve zorunluluğu getirildi- ğini bildirdi. Bu yıl ilk kez Anıtlar ve Müzeler Ge- nel Müdürlüğü yaunm bütçesine ko- yulan yaklaşık 2,5 milyarlık ödenekle dünya standartlannda müze katalogla- nnın basımına başlandığını söyleyen Bakan Sağlar, 10 müze kataloğunun gerçekleştirileceğini belirtti. Kültür varhklannın tüm Türkiye'de en iyi biçimde tanıtılması için, müzeler arasında gecıcı sergiler düzenleneceğini bildiren Bakan Sağlar, öncelikle Anka- ra Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Et- nografya Müzesi, ıstanbul arkeoloji Müzesi, Türk ve lslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, İzmir Arkeo- loji ve Efes Müzesi, Konya Müzesi ve Antalya Müzesi'ndeki eserlerin seçile- rek, dönüşümlü olarak diğer müzeler- de sergilenmesi için çalışmalann başla- tıldığını açıkladı. önemli ören yerlerinin çevre duzen- leme calışmalannın tamamlanarak açık hava müzesi haline dönüştürülece- ğine deginen Sağlar. yoğun kültürel etkinliklerini gerçekleştirildiği Sıde ve Efes Antik tiyatrolannın sürekli resto- rasyonuna başlanıldığını söyledi. Borçların ödenmesi Son üç yılda müzelere teslim edilen eski eserler karşılığında ödenmesi gere- ken 8 milyar liranın ödenemediğini ancak bu yıl bütce ödeneği dışında 5 milyarlık bir ek ödenek sağlanarak bu borçlann ödenmesi olanağının yaratıl- dığını belirten Fikri Sağlar, müzelerden eski eser alacağı bulunan vatandaşlann 15 gün içerisinde müzelere başvurabi- leceklerini bildirdi. Eski eser kaçakçılığmın önlenmesi için yurt dışına kaçınlan eski eserlerin iadesi için açılan davalann sürdüğüne de değinen Bakan Sağlar, New York Metropolitan Müzesi'nde bulunan Lidya eserlennin iadesi için açılan en önemli celsenin ekim ayında yapılaca- ğını belirtti. İnsan Hakları Müzesi Bakan Sağlar. ülkemizde ilk kez Cumhuriyet öncesi Müzesi ile Demok- rasi ve İnsan Haklan Müzesi kurulma- sı için ön çalışmalann sürdüriildüğünü, müzeler için geçıcı restorasyon ve kon- servasyon laboratuan kurulması için bir milyar lira aynldığıru ekledı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle