24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEVLÛL1992ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ANAP Kayseri'ye yeni yönetim • KAVSERİ(AA)-ANAP Kayseri ıl ve ilçe başîcanlanyla yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Genel merkez tarafından bir süre önce feshedilen ANAP Kavseri İl Başkanlığı'na AN AP eski millet\ekillerinden M. Irfan Başyancıoğlu, Kocasinan ilçe başkanlığına Sami Atmar, Melikgazi ilçe başkanhğjna da Ahmet Öksüzkaya getirildiler. Başyancıoğlu bugün düzenlediği basın toplanusında hükümetin 180 günlük ömrü kaldığını öne sürerek "Biz 8 yıl iktidarda kalıp yıprandık. Bu nedenle de muhalefetedüştük. Şimdi sizlere soruyorum: Koalisyon hükümeu neyi ANAP'tan daha iyi yapıyor?" dedi. Batallı: Uyumsuzluk yok • GAZİANTEP(AA)- Devlet Bakanı Mehmet Batallı. hükümeıe uyumsuzluğun söz konusu olmadığını bildirdi. Batallı, yaplığı yazılı açıklamada DYP ve SHP'nin bir araya gelerek ülkeyi yönetmesinin büyük bir fırsat olduğunu, Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen, hükümeti karalamak isieyenlerin çıkardığı söylentılere kimsenin itibaretmemesi gerektiğini kaydetti. Kazan'dan eleştipi • ANKARA(AA)-RP Grup Başkanvekili Şevket Kazan, Şırnak halkının, bu ilin emniyet müdürünün tutum ve uygulamalanndan şikayeıçi olduğunu öne sürdü. Kazan, parlamentonun bugün düzenlediği basın loplanusında, Şırnak olaylan nedeniyle bölgeye giden milletvekillerinin tespitlerini ve izlenimlerini anlattı. Şevket Kazan, 18 ağustos olaylanndan birkaç gün önce Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun Şırnak'ı ziyaret etmesinin ve bu ziyaretten hemen sonra olaylann patlak vermesinin halk arasmda'fevkalade "anlamlı" bulunduğunu savundu. Kazan, halk arasında Kilercioğlu'nun eski bir MİT üyesi olduğu söylentilerinin dolaştığıru da iddia eıü. Antakya'da17 gözaltı • ANTAKYA (Cumhuriyet Günev İlkri Bürosu) - Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist (TKPML)örgütünü yeniden toparlayarak eylemlerde bulunmaya hazırlandıklan ileri sürülen 17 kişinin yakalandığı bildırildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kınkhan, İskenderun ve İçel"de gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütsel konferanslarla yasadışı TKPML'ye merkez komiteleroluşturduklan, il örgütleri kurduklan savlanan 17 kişi beş tabanca ve üç Kalaşnikof silahla birlikte yakalandı. Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre. halen gözaltında tutulan sanıklann isimleri şöyle: "Bayram Sanbaş. Kenan Güler. Hakan Herbiri, Murat İnanç, Zahide Honca, Gazi Dursun, Zeliha Serinbağ, Songül Demir, Muzaffer Yıldız, Yusuf Demir, Ali Horoz, Kasım Ceylan.Şahin Geçit, Derviş Molon, Nuretün Gedik, FilizTezendi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultayda 1348 delege oy kullanacak CHP'ninkaderibelirleniyorANKARA (Cumtaıriyet Uı- rosu)-25. CHP kuru.tayı bugün Atatürk Spor Salorıu"nda top- lanıyor. Bu sabah saat 10.00'da başla- yacak kurultay öncesinde CHP Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeleri Arutkabir'e gidecek. CHP Genel Sekreter Yardımcı- sı Erol Tuncer, Anıtkabir özel defıerini imzalayacak. CHP GYK üyeleri, daha sonra elle- rinde CHP bayrağı ile yürüye- rek, kurultayın yapılacağı Atatürk Spor Salonu'na gide- cekler. GYK'nın en yaşlı ü>esi İlyas Kılıç'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kurultayda, daha sonra divan seçimi yapılacak. Divan seçimlerinden sonra ses, müzık ve ışık göstenJeri yapıla- • GYK'nmen yaşhüyesi İlyas Kıhç'maçahşkonuşmasıyla başlayacak kurultayda, daha sonradivan seçimiyapılacak. Divan seçimlerindensonra ses,müzik veışık gösterileri yapılacak. Dağbaşınıdumanalmışmarş, 10.ytfmarşı,Mülkiyernarşıve CHFnin 1973 seçimkampanyasında kuUandığı ŞenayY&başıoğlu'nun seslendinüği "Hayatbayram olsa" ve "Sev kardeşim" adlı şarkılarçahnacak. cak. Dağ başmı duman almış marşı , 10. yıl marşı. Mülkiye marşı ve CHP'nin 1973 seçim, kampanyasında kullandığı Şe- nay Yüzbaşıoğlu'nun seslendir- diği "Hayat bayram olsa" ve "Sev kardeşim" adlı şarkılar çahnacak. Ardından partinin açılmasına ilişkin karar oylana- cak ve komisyonlar oluşturula- cak. Bu arada. adaylar ve dele- geler konuşmalar yapacak. İlçe seçim kurulu seçimlerin de bu- gün yapılması isterken, GYK, seçimlerin ikinci güne bırakıl- ması için çaba gösteriyor. Ku- rultay ikinci güne sarkmazsa, genel başkanlık ve genel yöne- tim kurulu üyelikleri için seçim karan aldığı takdirde, oylama bugün gerçekteştirilecek. Kurultay'da İ065'i il kongre- lerinden seçilen.23ri imletveki- li ve senatör, 52'si merkez ku- rullan delegeleri olmak üzere toplam 1348 delege oy kullana- cak CHP genel merkezinde dün yoğun hazırlıklar yapıldı. CHP genel merkezi davetiye bulama- yan kızgın partililerin akınına uğrarken, sık sık tartışmalar yaşandı. Kurultayın yapılacağı salona bir CHP, bir de Türk bayrağı ile "25. Kurultay" yazı- lı bir pankart ve büyük boy Atatürk posteri asıldı. Kurulta- ya 500 onur konuğu çağnldı. Çağnlanlar arasında cumhur- başkanı, meclis başkanı, başba- kan, siyasi parti liderleri, An- kara'da bulunan elçilik görevli- leri, SHP ve DSP'nin tüm par- lamet.terleri ve PM üyeleri, sen- dikalar, odalardan temsilciler, kapatılan DP'nin yetkilileri . Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ccn- giç, Irak Milli Türkmen Partisi Lideri MuzafTer Aslan, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş yer aldı. Çağnlılar arasında Türkiye'nin en verimli 6 işçisi, CHP emektarlan, 29 üniversi- tenın birincileri, Barselona Olimpiyatlan'nda madalya alan 6 sporcu ve ölen bazı CHP'li yöneticilerin eşleri de bulunuyor. Kurultay salonunda 50'si profesyonel 300 kişi görevlen- dirildi. Aynca gazeteciler için bir basm merkezi de oluşturul- du. CHP 9 eylül kongresine genel başkanlık bunalımıyla girdi II başkanları tek adayda uzlaşamadı ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - CHP Genel Yönetim Kurulu'nca düzenlenen il başkanları toplanusında, genel başkan adaylannın teke in- dirilmesi konusunda uzlaşmaya vanlamadı. Toplanüda. GYK üye sayısının artünlmasına ilişkin tüzük değişikliği önergesi verilmesi, çarşaf liste yerine "palamut" denilen blok liste kullanı- lması konulannda ise görüşbirliğine vanldı. 129 CHP'li eski miletvekili ve senatör yaptıklan açı- klamada, dolaylı olarak Tuncer'e desteklerini açıkladılar. CHP kadın kollan açıklamasında da, Tuncer'e açık destek verildi. CHP GYK'nın çağnsı üzerine dün il başkan- lan Harb-İş Sendikası'nın salonunda toplandı. Toplantıya 58 il başkanı, 6 il temsilcisi katıldı. Edirne, İsparta, Sinop illerinden ıse il başkanı ya da herhangi bir temsilci toplantı>a katılmadılar. Toplantıyı Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tun- cer açtı ve yoklama >aptı. Manisa ve Mardin ille- rinden iki kişinin toplantıya katılması tartışmaya yol açarken. sonuçta bu ikı ilden ikişer temsilci- nin katılması kabul edildi. Açılıştan sonra Erol Tuncer ve GYK üyeleri salondan aynlırken, Baykalcı üyeilerin larafsız olmadığı gerekçesıyle karşı çıkmalanna karşın, toplantıyı GYK üyesi Genel Sekreter Yardırncısı Altan Öymenin yö- netmesine karar verildi. 5 saat süren il başkanlan toplanusında aday- lann teke indinlmes: konusunda uzlaşma sağla- namadı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Altan Öymen "CHP açılacaktır, sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu konuda tartışmaya bile gjrilme- di. GYK üye sayısını 20'den 44'e çıkanlmasına ilişkin bir tüzük tadilatı yapılması görüşü benim- sendı. Seçimlerde çarşaf liste yerine, palamut de- nilen blok liste kullanılması da kabul edildi" dedi. Öymen, "adaylann il başkanlan toplantısı- na çağnlarak konuşması, genel başkan aday- lannın teke indirilmesi" konulannda uzlaşma sağlanamadığını belirti. CHP il başkanlan dün Deniz BaykaHa bir araya geldi. \ma toplantıdan beklenen sonuç çıkmadı. Baykal bugün aday gösterilecek ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - CHP'nin bu- gün yapılacak kurultayında, SHP Antalya Mil- letvekib Deniz Baykal, 40 dolayında il başkanı tarafından genel başkanlığa aday gösterilecek. Baykal'ı destekleyen il başkanlan. tüm il başkan- lan arasında uzlaşma sağlanamayınca, destek için deklarasyon yayınlamaktan vazgeçtiler. CHP'nin Baykalcı olarak bilinen GYK üyesi ve eski Kars Milletvekili İsmet Atalay'ın çağnsı üzerine dün sabah Merit Altınel Oteli'nde topla- nan ve bir kısmı da vekaleten geldiklerini söyle- yen 44 il başkanı, yaptıklan sohbet toplanusı- nda, kurultayın birlik ve bütünlük içinde geçmesi dileklcrini dile getirdiler. Baykal ekibinden bazı GYK üyeleri ile eski parlamenterlerin de otel lo- bisinden merakla izlediklen il başkanlan top- lantısının açış konuşmasını yapan GYK üyesi İsmet Atalay, genel başkan adaylan ve liste ko- nusunda bir konsensus sağlamak amacıyla böyle bir toplanü çağnsı yaptığını açıkladı. Ancak, toplantının başlarnasından hemen önce usul hakkında söz alan İstanbul eski İl Başkanı Erol Ünal, yapılmakta olan toplanunın gayriresmi bir toplanü olduğunu, bir sohbet toplantısı niteüğiru uşıdığını söyledı. Bu görüşün, toplanüya kaü- lanlarca da kabul edilmesi üzerine toplantı, bu nitelikte ve basına kapalı olarak devam etti. Baykalalar. öğleden sonra GYK'nın çağnsı üzerine yapılan il başkanlan toplanusında da, tek aday, tek liste önerisini gündeme getirdiler. Ancak. bu konuda uzlaşma sağlanamadığı için oylama yapümadı ve bir karar alınmadı. Bay- kal'a destek veren il başkanlan, toplanü sonrası- nda yaptıklan değerlendirmede, Baykal'ın adayhğını isteyen ortak deklarasyonu yayınla- maktan vazgeçtiler, bu konuda bugün kurultay divan başkanîığına bir ortak önerge verilmesi ka- rarlaştınldı.Baykal'ın genel başkan adaylığı için hazırlanan önergeye 40 dolayında il başkanının imza attığı bildirildi. Sosyal demokratlar lıala örgütlü değil Av.YAŞAR AR.4S(SHP Ba- ukesir İl Başkanı): Kurulacak olan bir partide örgütlenme hcr zaman tabana ve halka dayalı olmalıdır. Örgüt gücünü halk- tan alıyorsa, demokratik kitle örgütü ile birlikte çalışıyorsa, o zaman o örgüt başanh olur. Ancak DSP gibi bir iki kişinin hâkimiyetindeyöneulen birpar- tide başanh olmak alaydan öte- yegeçemez. Şu anda kurulacak olan CHP'de durum bundan farksızdır. CHP halkla birhkte. yasal çevçevede kanunlan Mec- lis'ten geçirmeye çalışan bir parti olmahdır. ORHAN ÇAKIR (SHPli Muğla Beıediye Başkanı): Sos- yal demokratlar hâlâ tabandan tavana örgütlenemedi. Bu ör- gütlenme gerçekleştirilmeli. Sendikalarla, sivil toplum ör- gütleriyle olan kopukluk gide- rilmeli. Toplumun, emekçi ke- simlerin katılımı sağlanmalı. Birleşme CHP'de gerçekleş- meli. CHP. bizim baba ocağı- rmz. Ancak bu birleşme koalis- yon hükümetine zarar verme- den gerçekleştirilmeli. Mevcut sosyal demokrat pârtilerin programlan bir araya getirile- rek çağdaş yeni bir program hazırlanmalı. AHMET KÖSTEM (DSP Muğla İl Başkanı): Tabandan kopuk bir örgütlenme olmama- lı. Tabanın sesine kulak veril- meli. Demokratik bir yapılan- ma gerçekleştirilmeli. Birleşme mutlaka CHP'de olmalı. Sosyal demokratlann bütünlüğünü CHP sağlayabilir. Demokratik sol bir program yapılmalı. ESAT BEYLERCE (SHP L'şak İl Başkanı): Nasıl bir ör- güt? Örgütün sağhklı olmasını sağlayıcı en önemli etken ve yol sağhklı üye kaydından geçmek- tedir. Bunu sağlayabildiği tak- dirde meydana gelecek örgütler sağlıklı. üretken olmak duru- munda olacakür. Yapılanma arzu edilen düzeye ulaşacakur. Sağhklı program, sağlıkh üye, öne çıkartılmış örgüt anlayışı baz alınmalıdır. Devlet kurmuş, sağlam ve sağlıklı ilkeleri olan, devrimltri gerçekleştirmiş Atatürk ve İnö- nü'nün kurduğu ve 12 Eylül 1980'e kadar demokrasimize. ülkemize büyük kazandınmlan olan. sosyal demokrasimize, ül- kemize büyük kazandınmlan olan, sosyal demokratlan bir- leştırmede bugün gerek SHP'de gerek DSP'de gerekse de deği- şik yerlerde yer alan insanlan bir araya getirmede, demokra- simiz, ülkemiz adına büyük ya- rarlar sağlayacağı inancında- yım. ' Av. BEKİR SITKI GÜN (DSP Lşak İl Başkanı): Yapı- lanma, gerçekçi, üîke şartlanna uygun, uygulanabilir ve inandı- ncı olmalıdır. Örgütlenme açık ohnalı, kaynağın nasıl ve nere- lerden oluşturulacağjnı, nasıl değerlendirileceğini açıkca ve genel ekonomi prensiplerine uygun olarak göstermelidir. Aynca üretken emeğe, hak etti- ği değeri de vermelidir. Her fert ve kesimin ürettiği kadar tüketme hakkı olacağı vurgulanıp ülkede süratli bir üretim seferberliğini başlatacak somut ekonomik hedefleri gös- terip. sosyal alanda bu seferber- liğin moral ve coşkusunun lo- komatifliğini yapabilmeli. Önce insan diyebilmeli. SHPlideri Inönü: CHP'yiselaııılıyOITIZ ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - SHP Genel Başkanı, Erdal İnönü, "Biz kendimizi, CHP'nin ilkelerini, CHFnin adı anılmadığı zaman da Tür- kiye'de yaşatmış, geliştirmiş, günün ihüyaçlanna uydurmuş insanlar olarak görüyoruz. Şimdi CHP admın ortaya çıkmasını da bu açıdan se- lamlıyoruz. CHP kurultayına başanlar diliyorum" dedi. İnönü, gazetecilerin "CHP kurultayına katılacak mısınız?" sorusuna "Konuk olarak çağnldım. Tabii, konuk olarak bulunmam o kadar önemli değil, ama yann (bu- gün) sabah karar vereceğim" yanıtını verdi. fnönü, "ka- tılması durumunda konuşma yapıp yapmayacağı" soruldu- ğunda da, "Bunlar benim ira- deme bağh şeyler değil, ben kurultayın konuğuyum. Ku- rultay iradesidir önemli olan. bu konulan bizim burada ko- nuşmamız da doğru değildir ashnda" dedi. İnönü sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla bir şey söyle- mem doğru olmaz, görüşle- rimiri hep belirttik. CHP'nin Türkiye'de siyasal haraketin. demokrasinin, çağdaşlaşma- nm, geh'şmenin geçmişte en büyük temsilcisi olan bir parti olduğunu hepimiz biliyoruz ve demokrasinin Türkiye'de hiç- bir kesintiye uğramadan de- vam edeoeği anlayışını bütün dünyaya duyurmak için CHP'nin yeniden büyük bir parti olarak ortaya çıkması- nda da, elbet büyük yarar gö- rüyoruz. Bir süreklilik, bir sü- rekli gelişme, demokraside halka hizmetin önemli bir ko- şuludur. Siyasette boşluk Oı- maz, yasaklarla engellenmek istcndiği zaman, halkın iradesi başka türlü kendini gösterir" Ercan Karakaş: Yasa darbeciye verilen ders oldu 12 Eylül darbecilerinin hu- kuk ve demokrasi dışı bir ka- rarla kapattıklan siyasi parti- ler tekrar açılabilecek. Buna olanak veren yasa SHP'nin öncülüğü ile TBMM'den geçü ve yürürlüğe girdi. Bu yasa darbecilere verilen bir ders oldu. Siyasi yaşamı doğalhğı- ndan koparmanın ola- naksızhğı da anlaşıldı. Yasa yürürlüğe girdikten sonra en cok tartışılan konu ise CHP kurultayı ve buna bağh olarak sosyal demokrat- lann birliği konusu oldu. Bir grup sosyal demokrat, CHP'nin açılacak olmasını birleşme ve bütünleşme yolun- da bir fırsat olarak değerlendi- rip ona göre davranırken, bir grup da bunu solda bir üçüncü parti yaratmanın araa olarak gördü. Solda yenileşme ve de- ğişim süreklidir. Dünyanın ve toplumlann hızlı değişimi. in- sanlann ihtiyaçlannı. taleple- rini ve özlemlerini de değişüri- yor. Siyasi partiler bu duruma ayak uydurabildikleri sürece var olabilmekte ve halkın gü- venini kazanabilmektedirler. Sosyal demokratlann bugün yapması gereken şey solda Karakaş üçüncü bir parti oluşturmak değil, hareketin eksikliklerini giderecek çalışmalar yap- maktır. Ülkemizde sosyal de- mokrat ideoloji net olarak orta- ya konulabilmiş midir? Halkın ihüyaçlanna tam olarak yanıt veren bir programa ulaşılmış mıdır? Bugünkü üyelik an- layışı, örgüt yapısı ve çalışma tarzı sosyal demokrat anlayışa uygun mudur? Bütünleşmenin, bu sorulara verilecek yanıtlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi daha sağlıklı olacakür. SHP bu sorulan kendisine yöneltmek- ten çekinmedi. Yenilenme ihti- yacını gördü ve tüzük program kurltayı hazırlıklannı başlattı. Yenileşmenin araa olan prog- ram ve tüzük değişiklikleri şim- di örgütlerde ve tabanda tartışılıyor. Tartışma, önerisi olan, fıkri olan herkese açık yü- rütülüyor.Tabanın ve halkın is- temi solda birliktir. Bu konuda sosyal demokratlara büyük so- rumluluk düşmektedir. Bu so- rumluluğun bilinciyle hareket edilmelidir. Solda üçüncü bir parti yaraimanın daha çok bö- lünme anlamına geldiği görül- melidir. CHP kurultayına bü- tünleşme ve yenileşme düşünce- sinin hakim olacağını umuyo- ruz. 9 eylülden sonra işbaşına gelecek yönetimin SHP ile ve birlik yanlısı DSP'lilerle bir ara- ya gelerek bütünleşme sürecini başlatmasını bekliyoruz. Bü- tünleşme sürecinde; mutlaka 12 Eylül'ün henüz kalkmamış olan yasaklanndan dolayı par- tilere üye olmayan toplum ke- simleri de dikkate alınmalıdır. Anayasanın ve başta Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesiy- ie sosyal demokrat hareket hem doğal tabanına kavuşacak hem de örgüllenmesini daha sağlıkh hale getirecektir. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA NtePhaba Gökyüzür Gün Ağanyor.. Türkiye'de sosyal demokratlar salt CHP, SHP ve DSP'de mi toplanmışlardır? Sosyal demokrat olmanın yolu salt bu partilere üye olmaktan mı geçiyor? Bugün Ankara'da CHP'nin son kı ırultay delegeleri topla- nacak. Delegeler hem genel başkan seçecek hem genel yönetim kurulu üyelerini. 12 yıl önceki delegeler -çoğunlu- ğu SHP'de- konuşmadan, tartışmadan 2000'li yılların siya- sal oluşumunda söz sahibi olacak. Acaba CHP bu dar ve bağnaz tutumun içinde nereye dek gidecek? CHP çağdaş parti modelini bu kadrolarıyla yaşa- ma geçirebilecek mi? SHP izmir il Başkanı Av. Turan Karataş yaptığı açık- lamada, "Yeni programda, yeni örgütlenme yapısında bir- leşelim" diyor Bu arayışları ve incelemeleri yapmadan birleşme çağrılarının ciddi olmayacağını, olsa bile işe ya- ramayacağını öne sürüyor. Karataş, aynca şu soruyu yöneltiyor: "Şikayet edilen SHP'nin niye yapısı, örgütsel işleyişi? Bu, CHP döneminde tam anlamıyla sorunsuz muydu? Bir- çok sorun, CHP'den devir alındı mı, alınmadı mı?" CHP kapatılalı 12 yıl oldu. Türkiye'de 12 yıl önceki si- yasal partiler, 12 yıl sonraki siyasal pârtilerin örgütlenme biçimini ele alırsak, Turan Karataş hem haklı hem de haksız. Nedenine gelince... Türkiye 12 Eylül 1980 sonrası büyük değişikliğe uğradı. Siyasal pârtilerin ve özellikle sosyal demokratlann can damarı olan sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle ilişkileri yasaklandı. Halkçı Parti ve SO- DEP12 Eylülün koşulları içinde kuruldu. Daha sonraki bir- leşme yine o koşullar içinde gerçekleşti. CHP'nin örgütlenme biçimiyle SHP'nin örgütlenmesi, üye yapısı elbet birbirinden tarklıdır. Ama birbirine benze- yen öğeler, CHP'den SHP'ye taşınmıştır. örneğin hizipçilik ve dar kadroculuk CHP geleneğinden SHP'ye ak- tarılmıştır. Şimdi herkes SHP'den şikayet ediyor. SHP'nin bugünkü kadrolarının CHP'nin temel ilkelerini çiğnediğini, çokfarklı görüşler taşıdığını söylüyor. Bu farklı görüşlerin SHP'yi eriyip bitirdiği öne sürülüyor. Başta söyledik. Türkiye bugün farklı bir noktada. Ör- neğin 12 yıl önce Kürt sorunu böyle bir boyutta değildi. Bırakın onu, "BenKürtüm"diyençıksasuçöğesi sayılırdı. Bugün ise Kürtlerin kültürel kimliklerinin verilmesi, özgür- lüklerini sınırsız olarak kullanmaları konuşuluyor, tartışılı- yor ve yazılıyor... Elbet SHP, CHP'den çok farklı. Üye yapısı da 12 yıl önce- ye göre değişik. Bu, sosyal bir olay. Görmezlikten gelmek olmaz. SHP, CHP'ye katılsa, genel başkanlığa şu ya da bu kişi seçilse sosyal değişimi gözardı mı edecek? Hayır, etmeyecek, edemeyecek... • • • İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yüksel Çakmur, son anda adaylıktan çekildi. önceki gün yaptığı açıklama ise ilginçti. Şöyle diyordu. "Bugün sosyal demokratlar arasında kimlik bunalımı, kimlik arayışları, yeni ilkeler arayışı tartışılmaktadır. Bu yapay bir görünüm oluşturmakta ve zaman zaman yüzey- sel tartışmalara yol açmaktadır..." Kimlik bunalımı ve kimlik arayışının temelinde yatan gerçek, CHP'de kimi kafaların ANAP mantığmı içine sindir- mesinden kaynaklanmaktadır. Düşünce biçimi ve dünya- ya bakışı, "Sosyalizm oldu, yaşasın liberalizm " sloganıyla bütünleşmektedir. CHP'nin altı oku üzerine yapılan tartışmalar ise havanda su dövmektir. Demokrasi ve insan hakları Türkiye'de dün olduğu gibi bugün de gözardı edilmektedir. CHP, bu ilkeler doğrultusunda adım atmak zorundadır. CHP kurultayı bugün toplanıyor. Kürsüye hepimizin tanıdığı yüzler çıkacak ve konuşacaklar. Kimileri dele- geleri coşturacak, kimileri ise 'ofbe' dedirtecek. Sonuçta, oylama yapılacak, kimileri seçilecek, kimileri ise kaybede- cek... Politika sorumluluk, ciddiyet, beceri, akıl isteyen bir bi- lim dalıdır. Politikada hiçbir zaman duygusallık aklın yerini almaz. Ama bizde bunun tam tersi olur. Demokrat olmanın özü, emek-sermaye çelişkisini gör- me bilincinde yatar. Ne yazık ki Türkiye'de bu görülmez. Tüm kavga kişisel çıkarlara dönüşür. Böylece, emekçi kendini kollayacak, koruyacak sol partiyi arayacağına, sağ bir partinin yanında yer alır. Burada asıl sorumlu emekçi değil, sol kulvarda yer alan politikacılardır. Türkiye'de sosyal demokrasiye gönül verenlerin gözü ve kulağı CHP kurultayına çevrildi... Soruyorlar: "Acaba ne olacak?" Biz yanıt verelim: "Bir şey olacağı yok. Sonucu hep birlikte göreceğiz..." Bu oyun hep böyle sürer mi? Eğer, "Nasıl bir CHP" sorusuna verilecek yanıt tepeden aşağıya doğru "toplumun istediği biçimde" bütünleşirse oyunsonaerer... CHP bir umut, bir ışık olur. Toplumu kucaklar. Sorumlu- luk, özverı ve akıl CHP'yi büyütür, bütünleştirir. Karanlı- ktan aydınlığa çıkılır. Ne demiş şair: "Merhaba gökyüzü, gün ağanyor..." Tolga Yarman: SHP ilerici dinaıııiği gerçekleştiremedi Ülkemizde, "benzersiz" de- nilebilecek, "insan hareketle- ri" yaşaruyor. Nüfus patla- ması. buna da bağh göç patla- masının sonucu bu. Ülkemiz- deki insan hareketleri, nispe- ten durmuş, oturmuş kesimle- rin üzerine kurulu olan -kestir- meden ifade edersek- "sağ par- tileri" değil de; esas olarak "sol partileri". özellikle SHP'yi et- kiliyor.Bu konuda, korkanm, çok fazla düşünmüyoruz. Büyük kentlere önden gelen Doğulularla sonralan gelen Doğulular da, ilginç biçimde, SHP örgütlerinde aynşıyorlar. Bu İstanbul'un öteki ilçelerin- de göç akınına uğrayan tüm kentlerimizde, özellikle ül- °' an - Yarman partinin tarihten kökler üü k p kemizin kıyı şeridindeki illeri- alarak üstüne oturması gereken mizde hep aynı, SHP örgütle- ' k l temel kesımm. nufus ve göç rinde, benim "ilerici-yerleşik- patlaması sonucu, kendı ara- dinamikler" dediğim. kenth- lannda kıyasıya yenışmeye tu- leşmede "kıdemlilik" edinmiş tuşmasıydı. SHP'nin içinde, kı- ilerici unsurlarla, kentlerimiz- sa», ılencı-yerleşık-dınamık- k l l d k ldetutunmayauğraşanve"ileri- terle, ılencı-gocer-dmamıkler ci-göçer-dinamikler" olarak bırbırlennı yazık kı yok etmece- adlandırdığım, özgürleşmek, s m e kavga ettılcr. Toplumsal- üretici olmak, yaşamı yakala- ılencı-dınamığin tılsımlı mak isteyen, ilerici unsurlar, kıvamını 1970 lerde CHP. "or- çoğunlukta aynşıyor ve çaüşı- & nm s o l u " hareketıyle yaka- yorlar. SHP üç kurultay üsl lamıştı. Hareketin "motoru", üste.taaburalardankaynakla- sendıkal omuzdaşlıklardan nan sanalar yaşadı. Gerçckte aynca yararlanan, kentlerdeki ilerici-yerleşik-dinamiklerle o sıralarda kentsel etkinükleri be- lirginleşmiş Karadenizli, ilerici- göçerler, keza biraz biraz, bü- yük kentlerimize göç etmiş Do- ğulu-ilerici-göçerlerdi. SHP. böylesi tılsımlı, aynı za- manda kalıcı bir "ilerici dina- miğin" mimarhğmı -tüm çaba ve başanlara dönük saygıyla ifade ediyorum- özlenen boyut- ta gerçekleştiremedi. Üstüne oturması gereken, "sosyal ze- minin", kendi öz unsurlannın catışmasıyla hırpalanmasırun önüne geçemedi. SHP'nin ileri- ci-yerleşik-dinamikleri şimdi çoğunlukla CHP'ye gecmeye hazırlanıyoriar. İlerici-göçer-dinamikleri dı- şarlayan hiçbir hareket "ilerici" olamaz. Ilerici-yerleşik-dina- miklik, bilinçli. ilkeli omuzdaş- lıklar geliştiremeyen hiçbir gö- çer dinamik de, yerleşik baskı, zulüm ve adaletsizliğe karşı ba- şanh mücadele veremez.Bu denklemleri tüm çağdaş-top- lumcu-demokrat kişi ve ku- ruluşlann idrak eünesi bir kacı- Bölünmemiz, üstümüzdeki dış tehdit ve olumsuzluklan az- dınyor, olan yazık ki budur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle