25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Ya calınırsa ? Korlcmayın... Arkasında siz varsınız. Cumhuriyet69L YIL / SAYI 24444 / 3000 TL (KDV içinde) KURUCUSU YUNUSNADİ (1924-1945) BAŞYMRI- NADİR NADİ (1945-1991) 9 EYLÖL 1992 ÇARŞAMBA Güvepcinlerle sahinler tartısıyor Nekadardemokrasi?Haber Merkezi - •"Demokratık- leşme paketfnın önemh bır unsuru olan Ceza Muhakemelen Usulü Kanunu'nda yapılacak değişıklıkleilgili tartışmalar adli yılınaçılışında Yargıtay Başkanı Ocakçıoğlu'nun eleştirileriyle yeni bir boy ut kazandı. DYP-SHP koalisyonunun Meclis'ten geçirdiği değişikhkler, Milli Güvenlik Kurulu'nun bazı maddelere karşı çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Özal tarafından veto edılmiştı. YenıdenTBMM'ye gelen değişiklık tasansı bu kez koalicyon ortaklan arasında sorun yarattı. Hüküroetin Oz»l: Veto elli SHPkanadı, tasannın aynen Meclis'ten geçmesını savunurken. DYP'nin muhafazakâr milletvekilleri. MGK'rın karşı çıktığı noktalar ve Özal'ın veto gerekçeleri doğrultusunda değişiklikler yapilmasmı ıstediler. Hükümet tasanyı Meclis'ten aynen geçirmek ıçin gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Bunun üzerine Adalet Komisyonu tasanyı TBMM Genel Kurulu'ndan geri çektı. Kamuoyu, demokratikleş- me paketinin geleceğini merakla beklerken,adlı yılın açıhşında Yargıtay Demirel: lknava ç«Iışı>or Başkani Ocakçıoğlu'nun bu değişikliklerden' devletin bölünmez bütünlüğü açısından büyük kaygı duyduğunu dile getirmesi kadar demokrasi Dejişikiik y^iaşKak tartışmalannı yeniden alevlendirdi. Barolar Bırlıği Başkanı Önder Sav, tartışmâya 'demokrasinın selameti için değişıkliklere evet' diye kaüldı. Ocakçıoğlu'nu sert bır dille eleştıren Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, "Hukuksal reformlar kaçmılmaz" dedı. Dün de Askeri Yargıtay'ın, CMUK'ta yapılacak değişiklikleri olumlu bulduğu ortayaçıktı. Koalisyonun SHP kanadı, İnönü ve değişiklikleri hazırlatan Adalet Bakanı Oktay aracılığıyla "Demokratikleşme yasalan TBMM'den geçecek" mesajını vıneledı. Demirel, Ocakçıoğlu'nun sözlennı "bir yorum yapmam" diye değerlendirdi ANAP lideri Yılmaz ıse vapılmak istenen değişikliklerle ılgılı olarak hükümeti ayaklan yere basmamakla suçladı. 'Demokratik- leşme'nin ilk adımı su anda hükümet ortaklanndan yüksek yargı organlannadek genışbır yelpazede gergin birtartışma Yılmaz: thliyatlı deraokrsnikleşme ortami yarattı. • Demirel: Doğruyu arayarak bulunız • İnönü: Yargı reformu ilk fırsatta gerçekleşecek • Yılmaz: Demokratikleşmede ihtiyatlı davranılsın • Özden:Hukuk reformu kaçımlmaz • Yargıtay: Değişiklikler önce tartışılmalı •Askeri Yargıtay: Değişiklikler o l u m l u Haberleri 4. Sayfada Tezkereci erlere PKK saldırdı• Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki birliklerden terhis olan askerleri taşıyan 10'a yakın minübüs ve otobüs PKK saldırısına uğradı. Bir minibüs şoförü öldü. PKK, Erzurum-Erzincan arasındaki Geçit Tren İstasyonu'na saldırdı. Jandarma üstçavuş Or- han Gülter şehit oldu. Haber Merkezi - Hakkâri'- nin Çukurca ilçesindeki birlik- lerden tezkere alan erleri taşı- yan araçlar PKK tarafından saldınya uğradı. Otomaük sı- lahlar ve roketatarlarla gerçek- leştınlen saldın sonucu terhis erleri taşıyan mınıbüsün Şaban Gün adlı şoförü yaşamını yitir- di. AA'nın habenne göre olay- da şehit ve yaralılann olduğu bıldirildi. Ancak şehit ve yaralı sayisı konusunda bilgi alınama- dı. PKK önceki akşam Erzu- rum-Erzincan arasındaki Geçit tren ıstasyonuna saldırdı. 50 ki- şılık bir grupla gerçekleştırilen saldında trende bulunan Ke- mah Merkez Karakol Komu- MArkasıSa.l5,Sü.4'te Ankara ve KKTC'den ortak tavır Güvencesiz görüşme yok • Başbakan Demirel ve Dışişleri Bakanı Çetin ile görüşerek hükümetin des- teğini alan KKTC Cum- hurbaşkanı Denktaş, Cumhurbaşkanı Özal'ın da desteğini aldı. Denktaş, KKTC'ye dönmeden önce yaptığı açıklamada, An- kara'ya 'kaygıh' geldiğini fakat 'şen' döndüğünü söy- ledı. m8.Sayfada w m Bayan Ozallar kongre istedi • ANAP'ın Özalcıları olağanüstü kongre için yeterli imzayı bulamayın- ca Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve kızı Zeynep Özal ge- nel merkeze olağanüstü kongre başvurusunda bu- lundular. U4. Sayfada ÖZAL,RAPORHAZIRLATIYOR * 15. Sayfada CHP'dekader giuıüBlMİflkaltP|İIİKurultayda 1348delegeoy I ^ ' V m T / ^ ^ IKurultayda 1348 delege oy kullanacak-Kurultay ikinci güne sarkmazsa, genel başkanlık ve genel yönetim kurulu üyelikleri için seçim karan aldığı takdirde. oylama bugün gerçekleştırilecek. "CHP'yt yskışır kurtftty" 129 CHP eski senatör ve milletvekili dolaylı olarak Erol Tuncer'edestek vereceklerini açıkladılar. Eski milletvekili ve senatörlerin imzasını taşıyan bildiride "CHP'nin kımliğıne ve tarihıne yaraşır bir kurultay olması" gereği vurgulandı. hbaşkaüarmntoplantısı Topiantımn açış konuşmasını yapan GYK üyesi fsmet Atalay, genel başkan adayları ve liste konusunda bir konsensüs sağlamak amacıyla böyle bir toplantı çağnsı yaptığını açıkladı. Haberieri 5. Sayfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Surgünü goç adı altında uygulamaya he- veslenen TÖ'nün sahip olduğu olumsuz demokratık yapı, son bir ömekle bir kez dahasergılenıyor Yargıtay Başkanı'nın önceki gece verdi- ğı resmı kabulde inönü'ye, "Eski partilere hayat hakkı verilerek yanlış yapıldı" diyor. Bır tarıhte siyaset yasağınm kaldırılma- sına karşı çıkan Tö'de, onca zaman sonra demokrasıye bakış açısında hıçbir değışık- WArkasıSa.l5,Sü.l'de Eyüp Sultan Camisi \e Pierre Loti kah>eshle ünlü Eyüp semtindeki 90 yıllık Şark Kahvesi, hiçbir değişikliğe ve restorasyona uğramadan müşterilerine hizmet \ermeve çalışı\or. Günümüzde daha çok cami cemaatı ve işcilerinin uğradığı kahvehanenin sa- hibi Metin Heper, burasını hizmet karşılığında ustasından 40 >ıl önce satın aldığını söylüyor. Tarihe direnen kahvehaneler MS\X zamanlar sohbet etmek ve bilgi alışverişi yapmak amacıyla gidilen, içinde memleket meselelerinin konuşulduğu ve kırk yıllık dostluklann kurulduğu ağırbaşlı kıraathaneler yok artık. Ancak Metin Heper tarihe direnişini sürdürüyor. Sahibi olduğu Eyüp'teki Şark Kahvesi'nde her şey eski zamandan kalma. Kahvehanede kömür ateşinde pişen kahvenin keyfı de var. li.sayfaia. •ORS* <Jûncekı 4134.57 Dun 4254.95 DOLAR HrÖnceki 7140 Dun 7170 UARK | ALTlMüpr.) ûûÖnceki Ûncekı 5O95 79.1 OO Djn Dbn 5155 79.250 TV/10. Sayfada 'Lejyon Dönüşü' tartışmalara yol açmıştı AzraErhat/11. Sayfada Sevgiyi ahlak belleyen yaman însan Zam oranı yüzde 24-30 Daç fîmıalaıı zamnu kopardı • İlaç zamlannın 20.8.1992 tarihinde Fako İlaç Fabrikasf nda yapılan ve tüm ilaç firmalannın sahip veya en üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda kararlaştınldığı ve 15 gün sonra yürürlüğe sokulduğu ileri sürüldü. GÜNDÜZtMŞtR Sağbk Bakanlığı, ilaç sa- nayicilennin ısteği paralelin- de, ilaç fıyatlanna yüzde 24 ıle 30 oranında değişen zam yaptı. Yapılan son zamlar- dan sonra ilaç fıyatlan yılba- şından bugüne kadar yüzde 68'lere varan bir oranda an- mış oldu. ilaç zamlannın 20. 8.1992 tarihinde Fako'da ya- pılan ve tüm ilaç firmalan- nın sahip veya en üst düzey yöneticilerinin kaüldığj top- lantıda kararlaştınldığı ve 15 gün sonra yürürlüğe sokul- duğu ilen sürüldü mArkaaSa.l5,Sû.7'de Istanbul Barosu'ııda 7 sürpriz istifa İstanbul Haber Servisi- İs- tanbul Barosu Yönetim Ku- rulu üyesi 7 kişi görevlerinden istifa etti. İstıfalann. baronun mevcut yönetim tarzına yöne- lık olduğu. genış açıklamanın önümüzdeki günlerde yapıla- cağı öğrenildi. Istanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Yücel Savman, Genel Sekre- ter Kemal Keleşoğlu, üye avukatlar Ayşenur Bahçeka- pılı. İsmaıl Hakkı Karaca. Osman Ergin. Şehmuz Önen ve Ergın Cınmen yönetim ku- mArkasıSa.l5,Sü.8'de Yılmaz Güney hala ozgur değil • Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakffnın düzenlediği Yılmaz Güney'in 8. ölüm yıldönümünde gerçekleştınlecek etkinlikler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nce engellendi. m 11. Sayfada G. Saray/14. Sayfada Stumpf sahada kalabilir Fatih Erkoç/ Arfca Sayfada Sonunda popülerliği yakaladı OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Demokrasi ve YargıçL türkiye'de demokratikleşme s-üncinin sancıları çekilıyor. Attan her adımda bu işin sanıl- dığnca kolay olmadığı da anla- ş-ılnaktadır. hınun ilginç bir göstergesi Yıl'ın açış torenmde orta- ya çıktı. Yargıtay Başkanı Ismet Ocakçıoğlu 'nun 'demokratik- leşme' surecinin önemli adımla- rından bıri sayılan Ceza Muha- kemeleri Usulu Yasası 'ndaki de- ğişikliklere karşı çıkması, duş- kırıklığı yarattı. Hukuktan çok siyasal içerikli bir konuşma ya- pan Yargıtay Başkam'na karşı tepkiler oluştu. Gerçekte Adli Yıl açış tören- lerınde Yargıtay başkanlarının konuşmaları belirli bir üslup, denge ve ağırlık taşır; dikkat ve özenle izlenir. Bu yıl Sayın Ocakçıoğlu, bu ölçüleri bir ya- na bırakmış, neredeyse bir 'si- yasal militan' havası içinde yar- gı reformuna karşı çıkmıştır. Turkiye'nin bugün ulaştığı duzeyde, koalisyon hükümeti- nin demokratikleşme programı, iktidarın içinde ve dışında engel- lerle karşılaşıyor ki bunu doğal sayarak aşmaya çalışmak gere- kir. Ülkemizde çoğunluğun de- mokrasıyı sözde benimsedığını sûyleyebiliriz; ancak, iş uygula- maya gelince evrensel ölçülere ayak uydurrrakta giiçluk çeken odakların arasına sivil Yargıtay'ı da katabilır mıyız'f Bu hakstzlık olabilır. Yargı- tay 'da çağdaş demokrasinın ve hukuk devletinin ilkelerinı, ko- şullarını, evrensel kurallarını özümsemiş değerli yargıçlarımız bulunmaktadır. Sayın Ocakçı- oğlu'nun duşüncelerini payla- • • * mArkasıSa.l5,Sü.6'da B A H A İ L İ K N E D İ R r B A H A İ L E R K İ M L E R D İ R ? 'Hepiniz bir ağaan meyveleri ve bir dalın yapraklansınız' • Tahran 'da doğan Bahaullah 'ın(Mirza Hüseyin Ali) 1863 'tekurduğu Bahailik nedir? İncınçları, ilkeleri, kuralları, amaçlan nelerdir? Nasıl Bahai olunur? Bahaiyönetiminasıldır? Bahailik günümüzde nasılyaşıyor? Türkiye 'deki Bahai 'lerkimlerdir? ŞENAY KALKAN'IN YAZI DİZİSİ YARIN CUMHURİYET'TE GOZLEM UĞUR MUMCU Kisisel mi? Yapısal mı?Baîı Avrupa'da sosyal demokrat partiler. ışçi sendika- larıyla örgütsel bütünlük ve dayanışma içinde çalışırlar. Türkiye'de Batılı anlamda sosyal demokrat partinin ku- rulmasına başta anayasa olmak üzere yasalar engeldır. 12 Eylül'ün yasakları bu engellerı büsbütün arttırmıştır. Bu açıdan Türkiye'de çoğulcu demokrasi gibi sosyal demokrat partilere de "mevzuat izin vermiyor" denebi- lir. Sosyal demokrat partiler, belki de bu yüzden gerekli yapılanmayı yapamıyorlar. Kişısellik, bu nedenle, ister ıstemez ağır basıyor. mArkastSa.15,Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle