24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EVLÜL1992 ÇARŞAMBA * * * * CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 15 GÜNCEL CÜNEYTARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada lik yok! Yine yasakçı bir zihniyeti temsil ediyor. CHP gibi köklü, AP gibi Demokrat Parti'nin mirasını taşıyan iki büyük parti- nin askeri darbeyle gelen yönetimce kapatılmasını içine sindirmiş, her ıkisinin, hele CHP'nin yaşama dönmesini yadsıyor. İnönü sabırlı insan. Tö'ye demokrasinin erdemini anım- satan bir yanıt vermiş, eskı partilerin açılmasını "demok- rasinin gereğı" diye nitelemiş. Nerede o demokratik anlayış, bulabilirsen bul. TÖ'ye göre "Bu partilerin (Herhalde CHP'nin) kargaşa yarataca- ğı kesin.'' Doğal kimı demokratik çalkantıları "kargâşa" diye niteleyerek yazdırımlı doğastna bir başka örnek daha ekliyor. Ne çare, Tö'nün "kargaşa" diye adlandırdığı çalışma- lar, çabalar, toplantılar ve elbette kulis, karşı çıktığı CHP'- nin açılış kurultayından önce dün sabahtan akşama bütün hızıyla, olabildiğince yoğun biçimde sürdü. Baykal, "il başkanları genel başkan adayını teke indire- cek olurlarsa" gereğini yapacağını irdeleyen son deme- ciyle koşut son bir eyleme başvurdu. Baykal'a göre il başkanları "toparlayıcı bir görev yapmalı", genel başkan seçiminde iki adayın çarpışmasını engelleyerek "tekada- ya " yani Baykal adına oy kullanmalıydı. GARİP MANZARA Ne var ki, dün sabah garip bir manzarayla karşılaşıldı. Çalışmaları bugünlere taşıyan CHP'nin son yönetim kuru- lu, il başkanlarının saat 16.00'datoplanıp "çeşitli konuları müzakere etmesini" kararlaştırmıştı. CHP GYK'da Bay- kal'ı destekleyen kısıtlı sayıdaki üyelerden biri olan ismet Atalay ise il başkanlarının sabah saat 11.00'de bir otelde toplanacaklarmı açıklamıştı. Böylece il başkanları biri resmi, öteki gayri resmi iki çağrıyla karşı karşıya kaldı. Baykal yanlısı üyeler -elbette Baykal'ın saptadığı taktik gereği-öğleden sonraki toplantı- dan önce kimi il başkanlarını bir araya getirmek gereğini neden duymuşlardı? Yanıt çok basitti: Deniz grubu "gayri resmi" olarak Bay- kal 'ı tek aday yapabilmek için sabah bir çeşit grup toplantı- sı tezgahlıyor, oradan çıkacak bağlayıcı kararın öğleden sonra 67 il başkanının katılacağı toplantıya egemen olma- sını sağlamayı öncül hedef alıyordu. Sabahki toplantıya ya il başkanı ya da il başkanını temsi- len 45 kişi katıldı. Evdeki hesap çarşıya bir kez daha uyma- dı. istanbul il başkanlarından Erol Ünal'ın asıl görüşmeleri öğleden sonraya bırakan sabahki toplantıyı, "bir sohbet" birlikteliğine çeviren önerisi kabul edildi. Ancak önemli bir soru var ortada: II başkanlarının ço- ğunluğu Baykalı tek aday gösterse bile, genel başkanlık seçimi dünden tam anlamıyla aydınlanmış, Deniz Baykal lehine sonuçlanmış sayılabilecek mi acaba? Yoksa bugün veya yarınki oylamada il başkanlarının eğiliminin delege bazında tam anlamıyla destek görmeye- ceğini vurgulayan kimi ifadeler değer mi kazanacak? Erol Tuncer'i destekleyen GİK üyelerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kent delegelerinin tümü il baş- kanlarının varacağı karara katılmayacaklar. Bu illerde Tuncer ile Baykal arasındaki bölünmüşlük, daha çok Tun- cer lehinde. Hoşgeldin CHP! Ozal, Güneydoğu raporu hazırlatacak ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkaru Turgut Özal'ın. kapsamlı bir "Güney- doğu raporu" haarlatarak. kamuoyunun tartışmasına aça- cağı ve hükümete ileteceği öğre- nildi. Özal'ın. iki gunlük Gü- neydoğu gezisine ilişkın göz- lemlen ile bölgedeki sorunlann çözüraüne ilişkin bazı önerileri- ni de. önümüzdeki hafta içinde görüşeceği Başbakan Süley- man Demirel'e aktarması beîc- leniyor. Türk-lrak ve İran sınır hat- tındaki il ve ilçeleri iki gün sü- reyle dolaşan Cumhurbaşkanı Özal'ın, Güneydoğu sorununa ilişkin saptamalar ile çeşitli çö- züın önerilerinin yer alacağı kapsamlı bir rappr içın haarbk- lann başladığı öğrenıldi. Özal. gezisi süresince yaptığı konuş- malarda, amacının sorunu ye- rinde görmek ve bu sorunlara ilişkin çözümier üretmek ola- rak açıkladı. Sık sık özel gÖrüş- meler yaptığı yöre halkının ilet- tiği sorunlan da dinleyen Özal, özellikle can güvenliğı ve işsiz- lik konulannda yoğunlaşan so- runlarla ilgili olarak, "Bakaca- ğız, oturup iyi bir plan, iş yapacağız. İyi bir hal çaresini bulacağız" dedı. Özal aynca. gezisi sırasında bölgenin sorun- lannı ilk ağızdan dinlediğini de vurgulayarak, "uğradığı yerler- de görüştüğü Güneydoğulula- ra, dertlerine deva bulmak için söz verdiğini" de vurguladı. Baîman, Uludere, Çukurca, Yüksekova ve Mardin'e giden Cumhurbaşkanı Özal, bura- larda yaptığı konuşmalarda, sık sık din unsurunun altını çizdi. Islamın bir "sulh dini" olduğunu, Müslümanlann da "sulhsever insanlar" oldııkla- nnı vurgulayan Özal, İslam dininin, Müslümanlara, "bir- lik ve beraberliklerini koru- malannı, Allah"ın ipine sımsı- kı sanlmalannı emrettiğini" sık sık anımsattı. Özal, konuş- malannda, "ayn halklardan olsak da aynı dine ve mezhebe bağlı insanlanz. aynı millette- niz" görüşünü de sık sık işledi. Özal, İran ve Irak ile yapılan sınır ticaretinin tümüyle ser- best bırakılması gerektiğini de sık sık vurguladı. Özal, bu öne- riyi hükümete de götüreceğini söyledi. Yörede, Özal'ın. özellikle sı- nır ticaretinin tümüyle serbest bırakılması önerisi büyük vankı uvandırdı. HAVA DURUMU TURKIYE'DE DUNYA'DA Meteoroloji'Genel Mü- dürlüğü'nden alınan bilgi- ye göre yurdun kuzeydo- Ju kesımten parçalı bulut- lu, Doğu Karadenız ile Do- ğu Anadolu'nun kuzeydo- ğusu sağanak ve yer yer gökgürûltûlû sağanak ya- ğışlı, öteta yerter az bulutlu "" geçecek. Hava sıcaklığı yağış alan yerterde değlşmeyecek, öteki yerlerde artacak. Rûzgâr, kuzey ve bat yönlerden orta kuvvette esecek Denizterimizde rûzgâr, Doğu Akdeniz'- de günbatısı ve lodos, öteki denizlerımızde yıldız ve karayelden 3-5, Ege Denta ve Doğu Karadeniz açıMannda 6 kuvvetnde, saatte 10-21, Ege Deni- a ve Doğu Karadeniz'in açıklannda 27 deniz mili hızla esecek. ts&pbul b n r Kars Korrya Meran Samsun TralBon ZonguMak A Tkmsterctom Amman Bafidat Brulcad Cenevre Frvttui Petersburg Londra B 2<F B 33° A 28° B 37° B 20° Y 20° B 20° A 34° Y 13° B 19° Mbno Mntova MCrah Osio Kyıd floma 30° 25° B 16° B 21° Y 14° B 22° B 20° A 41° A 30° B 21°. buhıöu yaflmurlu . JOIİI 4-»ı« B-Ouluthj G-gûneşlı K-karlı 5-as» Oda başkanları teröre karşıyatırun istedi ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye Odalar ve Borsa- lar Birliği' Başkanı (TOBB) Yalım Erez'in çağnsı üzerine, Ankara'da tpplanan Doğu ve Güneydoğu'daki oda ve borsa başkanlan, olağanüstü hal ve sıkıyönetim uygulamalan yeri- ne. teröre karşı bölgeye yatınm vapılmasını, işsizliğin önlenme- sini istediler. Başbakan Süley- man Demirel, toplanüdan son- ra kabul ettiği TOBB hcyetinc "TC Devleti, Türkiye'nin bir tek çakıl taşını kimseye verme- me karanndadır" dedi. "Doğu ve Güneydoğu soru- nuna çözüm" aramak amacıyla TOBB Başkanı Yalım Ere/'in çağnsı uzenne bolgeden An- kara'ya gelen oda ve borsa baş- kanlan sorunlan ve çözüm önerilerini tartışülar. Bölgede gelişen olaylann, 1970'liyıllann anarşi ve terör faaliyetlerinden tamamen farkb olduğunu vur- gulayan Erez, sorunun. önce- fikle bir "coğrafi geri kalmışhk" sorunu olmadığıru savundu. Erez, mücadelenin partilerüstü bir politikayla yürütülmesi ge- rektiğini belirterek, yöre insanı ile teröristin birbirine kanştınl- maması gerektiğini vurguladı. "Doğu ve Güneydoğu Anado- lu bölgelerindeki eksiklikleri ve ekonomik sorunlan, teröre ge- rekçe göstermek son derece yanhş ve maksathdır" diyen Erez, ancak teröre karşı müca- dele edilirken bölgenın ekono- mik sorunlannın giderilmesin- de geç kahnmaması uyansında bulundu. Erez, sorunlann çö- zümü için hükümete destek ver- meye hanr olduklannı sözleri- neekledi. Tanm ve K.öyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, bölge hal- kının terörle ilgisi olmadığını, halkın huzurunu bozmak için "oyunlar tezgâhlandığjnı" be- lirttiği Şırnak'ın eski haline ge- tirileceğini anlattı. Cevheri, "Teröristler, varsın üç kamyon yaksın, alü tane daha gönderi- riz. tktisadi hayatı orada mut- laka işleteceğiz, sizin yanınıza tekrar tekrar geleceğiz" dedi. Devlet Bakanı Cavit Çağlar. Tarihe direnen kahvehaneler GÜLATMACA "Gönül ne kahve ister, ne kahvehane Gönül ahbap ister. kahve bu.ıacıe" h>ki İstanbul kahvehanele- rinde ya da bugünkü kısa adıy- la kahvelennde. en çok bu sö- zün yer aldığı levhalar ilgi görürmüş. Bir zamanlar sohbet etmek ve bilgi alışverişi yapmak amacıyla gidilen, içinde memle- ket meselelerinin konuşulduğu ve kırk yıllık dostluklann ku- rulduğu ağırbaşlı kıraathaneler yok artık. Onlann yerini vakit öldürmek için gidilen. çeşitli ka- ğıt oyunlannın ve bazılannda da kumann oynandığı duma- naltı kahveler aldı. Kahveye ve kahvehanelere çe- şıtlı zamanlarda çeşitli yasaklar konuyor, ama en acımasız olanı IV. NÎurat zamanında konulan yasak. IV. Murat. kahveyi, tü- tünü, afyonu yasakladığı gibi, yakaladığı liryakilerı de idam ettiriyor. 19. yüzyılda Namık Kemal'- in sürekli gittiği Beyazıt'taki •Uzunkahve, Şehzadebaşı'nda- ki Fevziye Kıraathanesi ve Mehmet Efendi Kıraathanesi gibi kahvehaneler, bir tür kitap kulübü niteliğindeydi. Eyüp Sultan Camisi ve Pierre Loti kahvesiyle ünlü Eyüp sem- tindeki 90 yılbk Şark Kahvesi, hiçbir değişikliğe ve restorasya- na uğramadan müşterilerine hizmet venneye çahşıyor. Gü- nümüzde daha çok cami ce- maati ve işçilerinin uğradığı kahvehanenin sahibi Metin Heper, burasını hizmet karşılı- ğında ustasından 40 yıl önce satın aldığıni söylüyor. Duvar- lannda sararmaya yüz tutmuş fotoğraflann bulunduğu kah- vede, her şey eski zamandan kalma. Herkes bildiklerini birbirlerine aktanrdı. Ama günümüzde kahvehaneler bu özelliklerini yitirdi." Şark Kahvesi turistler tara- fından da ziyaret ediliyor. Bır- çok sıkı dostluklar kurulmuş bu ziyaretlerin sonunda. Ülke- lerine geri dönen turistler, Me- tin Heper'le dostluklannı ya mektuplarla ya da bir kartpos- talla sürdürüyor. Metin Heper. duvarlannda çoğu saranruş yüzlerce fotoğraf. gazete kupü- rü, hat sanatmdan örnekler bu- lunan Şark Kahvesi'nin. kendi- sinden sonra müze haline geti- rilmesini istiyor. Şark Kahvesi en azından Metin Heper yaşadıkça yaşaya- cak; duvarlanndaki fotoğraf- larla, 40-50 yıllık masa ve san- dalyeleriyle, hele de kömür ateşinde pişen kahve ve çaytyla sizi bekliyor. Tezkereci erlere PKK bulunduğu ocakta, kahve hâlâ kömürde pişiriliyor. Şark Kah- vesi'nde eski olan sadece sema- ver değil; 32 lira 25 kuruşa aldı- ğı, 1952 Phillips model üç radyoyu da özenle koruyor Metin Heper. Anadolu Kavağı Kolağası Mehmet Paşa'nın to- runu olduğunu söyleyen He- per, "Eskiden insanlar kahve- hanelere sohbet etmek amacıy- la gelirdi. Günün önemb' havadisleri buralarda duyuru- lur, buralarda konuşulurdu. • Baştarafi 1. Sayfada tanı Jandarma Üstçavuş Orhan Gülter şehit edildi. Erzurum'a ledaviye giden Şahametün Bektaş adlı jandarma eri de PKK mililanlannca kaçmldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kortaş köyünü basan PKK"- lılar bir köy korucusunu öldür- dü. İstanburda PKK'lı olduk- lan öne süriilen 13 kişi yakalan- dı. Alınan bilgiye göre Çukurca ilçesindekı birlıklerden tezkere alan erleri Hakkari'ye taşıyan 10'a yakın minibüs ve otobüs, dün saat 07.30 ile 08.00 sırala- nnda Geçimli Köyü yakınla- nnda PKK saldınsına uğradı. Otomaük silah ve roketatarlı saldın sonucu tezkere alan as- kerleri taşıyan 30 AF 422 pla- kalı minibüsün şoforü Şaban Gün yaşammı yitirdi. Şaban Gün'ün Çukurca'run Emirsa- ban Mahallesi Muhtan Ahmet Gün'ün oğlu olduğu öğrenildi. Saldında şehit ve yarab erlerin olduğu bildirildi. Ancak ölü ve yaraîî sayısı konusunda daha detayh bilgi alınamadı. Erzincan Valisi Recep Yazı- cıoğlu'ndan alınan bilgiye göre, önceki akşam saat 19.00-21.00 sıralannda, Erzincan'a 50 kilo- metre uzaklıktaki Geçit tren is- tasyonu PKK militanlan tara- fından basıldı. Yaklaşık 50 kişilik grup Erzurum'a gitmek- te olan Doğu Ekspresi'ni dur- durarak. vagonlarda arama yaptı. PKK'lıîar arama sırasın- da çeşib sloganlar attılar. Tren- de bulunan ve Erzurum'a gö- revli giden Kemah Merkez Karakol Komutanı Jandarma Yapılan açıklamada. trende bulunan ve tedavi edilmek üze- re Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi'ne giden jandarma eri Sebahattin Bektaş'ın da kaçınldığj belirül- di. AA'nın haberine göre aynı saatlerde aynı bölgede tren hat- una paralel giden E-23 Karayo- lu da kesildi. Kısa sürede yolun her iki yanında araçlar birikti. Araçlan durduranlar sürücü ve yolculan toplayarak para, saat gibi degerli eşyalan aldıktan sonra iki kamyoou yaktılar. Adana'nın Barbaros Mahal- lesi'ne elektrik veren trafo da dün sabah saat 02.00 sıralann- da otomatik silahlarla tarandı. Trafoda önemli ölçüde hasar oluştuğu ve Barbaros Mahal- lesi'nin uzun süre karanhkta kaldığı belirtildi. Yetkibler olaydan sonra trafo çevresinde çok sayıda kovan bulunduğu- nu açıkladılar. . Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Üzümcü köyünde mayın patla- ması sonucu askeri kamyonet parçalandı. Olayda can kayb» olmadı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Üzümcü köyü ka- rakoluna erzak götüren Cemal Kıhç yönetimindeki 30 AE 488 plakab kamyonet, köy yakını- na yerleştirilmiş bir mayııiın üzerinden geçti. Patlama sonu- cu kamyonet parçalandı. İstanbul'da PKK'lı olduklan öne sürülen 13 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Mü- dürlüğü'nden yapılan açıkla- maya göre, sanıklann çeşitli tarihlerde 7 aynı banka şubesi- Üstcavuş Orhan Gülter'in sila- ne molotofkokteyli atuklan, hıru çekerek teröristlere karşı korsan gösteri düzenledikleri, koymak isteği, ancak dışan- esnaftan tehditle para topladık- dan, çalıhklann arasından açı- lan ve örgüte militan yetiştir- lan ateş sonucu şehit edildiği mek için eğitim çalışmalan bildirildi. yaptıklan belirlendi. İstekalar hazır. Heyecan dorukta UluslararasıBilaıdo TurnuvasıBaşhyor!. EfesPilsen Orand Pnx, üçüncü yılmda... Dünya sıralamasında ilksekıze gıren ünlü bilardo ustalan İstanbul'da: T. Biomdahl, R. Ceulemans, D. Jaspers, C. Sang Lee, M. Zanetü, L, Dıelıs, R. Bıtaüs, J. Comon, S. Saygıner ve B. KaratayL. Sporu görsel şölene dönüştüren bilardo devlennm heyecanlı karşûaşmalannı kaçırmayın. Eemeleı 10Eylül'deba^ıyor,büyiikfmall3Eylülde.JstanbuldayakaladığMzbuûrsaüdeğerlendihn. "Büaxdo"yuizleyın! kaîkûanyla istanbul Mon Convenüon and Exhıbmon Centeı, 10-13EyM 1992, saat 1000 BWA - Dunya Bûaıüo Buhğı larahndan duzenlenen bu resmi kaışlastnalann bûetlen salon gınşınde. EFES PİLSEN GRANDPRIX'92 İstanbul Uluslaıarası Bilardo Turnuvası dış mihraklann Türkiye'nin güçlenmesini önlemeye çalıştık- lannı söyledi. Çağlar, bölgede yatınm mevsiminin kısalığı dik- kate ahnarak düzenlemeler ya- püacağıru, Habur sınır kapısı- run açılarak petrol ticaretinin devamırun sağlanacağım anlat- ü. Devlet Bakanı Tansu Çiller de, bölgede, öncelikle, yatınm- lan yüzde 50'nin üzerinde ta- mamlanmış olan yanm kalan projelerin, Kalkınma ve Halk Bankalan araalığıyla aktanla- cak kaynaklarla desteklenece- ğini söyledi. Çiller, bölgede 17 yeni sanayi sitesi için seferber olduklannı kaydetti. OLAYLAKIN ARDENDAKI GERÇEK • Baştarafi I. Sayfada şanların azınlıkta olduklannı sa- nıyoruz. Nitekim Askeri Yargıtay'ın bu konudaki tutumu örnektir. Askeri Yargıtay, 'yargı reformu' diye de anılan, "Ce- za Muhakemeleri Usulu Yasa- sı 'ndaki değişiklikleri'' şöyle de- ğerlendiriyor: "Ceia Muhake- meleri L'sul Yasası yüksek dü- zeyde bir gelisme. Yalmz bura- da askeri yargı ile ilgili bir atıf yok. Eğer bu yasalasacaksa, As- keri Muhakeme L'sul Yasası 'n- da da aynı değişikliğin süratle yapılması lazun. Bir yerde yeni uyguUuna başlayacak, bir yerde eski hükümler geçerli olacak. Bu kabul edilemez. Örneğin, yasada yer alan avukat bulun- durulması hükmü yürûrtüğe gi- rince, 'biz buna uymayacağız' diyemeyiz." Askeri Yargıtay, yargı refor- muna ilişkin olumlu değerlen- dirmesini ilgili mercilere iletmiş- tir. Türkiye'de demokrasi vesi- vil toplumun kuruluş sürecinde, askeri yarginm tutumunun, si- vH adalet kurumundan daha öne geçmesi, ülkemize özgü bir göstergedir. Sonuçta demokrasiyi yaşaya- rak ve tartışarak öğreneceğiz. Ancak çağımızda demokrasi ve hukuk devleti kavramları, eşanlamlı ve özdeş bir içerik ka- zanmıştır. Demokrasinin evren- sel anayasası da Insan Hakları Bildirgesi'yle birlikte, buna ek- lenen -Türkiye'nin de onaylayıp benimsediği- uluslararası hukuk belgeieridir. Yargıçlarımızm ve en başta Yargıtay Başkanı 'mmn, çoktan beri iç hukuk değeri ve niteliği kazanan bu belgeleri inceleyip özümsemeleri gerekmiyor mu? • * * Çekiç Güç savaş uçağıdüştü ADANA (Cumhuriyet Güney İUeri Bürosu) - Kuzey Irak'taki güvenlik uçuşundan dönen Çe- kiç Güç'e bağlı bir ABD savaş uçağı Gaziantep yakınlannda düştü. Kazada, ucağın ABD'li yarbay pilotu paraşütle atlaya- rak kurtulmayı başardı. Adana'daki İncirbk Üssü'- nden dün sabah erken saatlerde kalkış aldığı belirtilen Çekiç Güç'e bağlı bir ABD F-16 sa- vaş uçağı, Kuzey Irak'ta 36. paralelin kuzeyindeki bölgede keşif ve güvenlik uçuşu yaptı. Amerikab yarbay Don Snel Grove'un kullandığı F-16uçağı daha sonra Türkiye'ye gjriş ya- parak İncirlik'e yöneldi. Ancak uçak. saat 9.20'de henüz belırle- nemeyen bir nedenle Gazian- tep'in 30 mil kuzeydoğusunda düştü. Amerikalı pilot yarbay Don Snel Grove, uçak düşme- den paraşütle atlayarak yara almadan kurtuimayı başardı. Kazadan hemen sonra İncir- lik'te görevli bir ekip, olay böl- gesine giderek uçağın düşüş nedenini araştırmaya başladı. GÖZLEM UĞUR MUMCU • Baştarafi I. Sayfada Partiye egemen olan bu kişisellik de ideolojik kısırlığa yüzeysel tartışmalara ve siyasal miyopluğa yol açıyor. CHP'nin son kurultayı, 24 Mayıs 1979 günü toplanmış; bu toplantıda bir önceki kurultayda tüzük değişikliği ile kaldırılan 'parti meclisi'nin yeniden kurulması, parti yö- netimi ile parti içi muhalefeti arasında çekişmelere ve sert tartışmalara yol açmıştı. Tüzük değişikliği önerisinin gündeme alınıp alınma- ması için yapılacak oylamanın açık oyla mı, yoksa gizli oyla mı olması konusunda başvurulan oylamayı, Ge- nel Başkan Ecevit, ancak 571 oya karşı 769 oyla kazana- bilmişti. Son kurultayda Ecevit'e karşı parti meclisi kurmak için bir araya gelen çeşitli muhaletet grupları, seçimlerde or- tak liste de çıkaramamışlardı. Son kurultaydaki CHP Genel Başkanı Ecevit, bugün DSP Genel Başkanı'dır; Ecevit, 1976 kasımında kaldır- dığı,1979 mayısında CHP Genel Başkanı olarak yeniden kurulmasına karşı çıktığı parti meclisini, DSP Genel Baş- kanı olarak yeni partisinde kurmuştur. Parti meclisinin kaldırılması ve kurulmasında hep kişi- sellik rol oynamıştır. 12 Eylül gününe gelindiğinde siyasal pusulasını şaşır- mış CHP bir "hizipler konfederasyonu" halindeydi... Türkiye'yi iç savaş koşullarına sürükleyen o yüksek gerilim, o uğursuz terör ve hazırlanan ve ayak sesleri duyulan darbe, CHP içinde pek az kişiyi uyandırmıştı. Bugün CHP açılıyor. CHP yeniden açılırken birçok kimse şu iki soruyu soru- yor: Sosyal demokrat kesimde üçüncü parti mi doğuyor? -CHP'nin açılması ile birlikte SHP'den aynlıp CHP'de yer alacak milletvekilleri hükümetin düşmesine yol mu açıyorlar? CHP, 'serbest piyasa ideolojisi'nin sosyal demokrat ke- simde bile köşe başlarını tuttuğu, üniter devletin ve Lo- zan'ın tartışıldığı, "globalleşme" adı altında Türkiye'nin uluslararası kapitalizm ile bütünieştirildiği, devletçilik ve devrimcilik gibi ilkeleri savunmanın suç sayıldığı, devlet işletmelerinin haraç-mezat yabancılara satıldığı, dış si- yasetin Beyaz Saray'a bağlandığı, Cumhuriyet'in laik temellerinin hilafet örgütleri, Suudi sermayesi, birader ortaklıkları ve islam bankerleri ile kuşatıldığı, emperya- lizme karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve bu sa- vaşın eşsiz önderi ve CHP kurucusu Mustafa Kemal'in "Islamcılık", "sivil toplum" ve "2.Cumhuriyet" adına yadsınıp aşağılandığı, sol ve sosyaüzm düşmanlığının egemen ideoloji haline gelip basında ve siyaset kulisle- rinde kol gezdigi bir dönemde açılıyor. Bu ortam, CHP'nin siyasal yörüngesini, siyasal doğrul- tusunu belirleyecek koşulları da belirliyor. Bugünkü ya- saklı ve kısıtlı anayasa ve sendikalar ile partilerin ilişki kurmalarını suç sayan bugünkü yasalar var oldukça Tür- kiye'de hiçbir parti "sosyal demokrat" olamaz. Yapılacak ilk iş, bu anayasayı ve yasaları değiştirmek- tir. Bu anayasa ve yasalar değişmedikçe sosyal demokrat partiler, can damarları olan işçi sendikaları ve emekçi örgütleri ile bütünleşemezler. Bütünleşmedikleri için de yapısallık yerine kişisellik ağır basar. CHP'yi içten içe çürüten hastalıkların başında da "sos- yal demokrat yapısı olmayan sosyal demokrat parti" ol- gusu yatmaktaydı. DemoKrasi, yıllardır "sosyalist olmayan sol partiler" ile "liberalolmayansağpartiler"arasında kısırçekişme- ler ve kişisel kavgalarla geçen bir "kördövüşü" olarak yaşandı. Bu yapıyı değiştirmek ve bu kısır döngüyü kırmak ge- rekiyor. DYP-SHP koalisyonu, yapıyı değiştirmek ve Batılı an- lamda bir demokrasiyi kurmak için anayasal ve yasal engelleri kaldırmaya çahşıyor. CHP tam bu aşamada açılıyor. Böyle bir aşamada, CHP, SHP ve DSP'nin tabanını da içine alacak, işçi sendikaları, emekçi örgütleri, gençleri, ilerici aydınları kucaklayacak bir bilinç ve inanç rüzgarı estirir, anayasa ve yasa değişikliklerinden sonra Batı demokrasilerindeki sosyal demokrat partiler gibi yapıla- nırsa sağlıklı bir yörüngeye oturur. Yok, eskisi gibi kişisellik ağır basar ve demokratikleş- me sürecinde hükümeti devirecek bir oldu-bittiye yol açarsa, bu bağışlanmaz bir aymazlık olur. Bu düşünceler ile CHP'ye başarılar diliyoruz... Üaçfirmalarızanınıı • Baştarafi 1. Sayfada Fako'da yapılan söz konusu toplantıda, ilaç şirketlerinin yıl sonunda ilaç bazında yüz- de 15 kârlılığı sağlamak için ilaç fiyatlanna azami yüzde 20-30 oranında zam yapılması kararlaştmldı. Toplantıda ay- nca, dün yürürlüğe giren zam- larla yüzde 15 net kârlıbğa ulaşamayanlann 1 kasımda yeniden zam için başvuruda bulunmalan için prensip ka- ran alındığı da öne sürüldü. istanbul Eczacı Odası Başka- nı Mehmet Domaç, ilaç fıyat- lannın sözde kararnameye göre tespit edildiğini, kararna- mede ise "Bakanlık yetkilileri- nin müracaat edin, size fıyat vereceğiz" diye bir maddesi bulunmadığını belirterek şun- lan söyledi: "İlaçlara dolar ve mark değerinin üzerinde zam- lann yapılması vatandaşın ila- ca ulaşamamasına neden olmaktadır. İlaca ulaşamayan vatandaş ilaçlan kamu ku- rumlanndan almaya yönel- mektedir. İlaç fıyat artışlan kamu sigorta kurumlannı da çıkmaza sokmuştur. Bugün SSK ve Bağ-Kur, ilaç be- dellerini ödeyememe güçlü- ğü içindedir. Bu sigorta ku- rumlannm eczanelere 200 milyara yakın borcu bulun- maktadır. Yapılan zam, ecza- cılan yalnız bu alacaklan nedeni ile 60 milyar lira zarara Gözlüklü Gözlüklü Martı Çanakkale açıklannda yanma tehlikesi geçirdi! Karaya oturan yabancı bandıralı geminin hidroksit yüklü malın 650 santigrad derecede yaktığı denizde gagası balığa değseydi Gözlüklü Martı yanacaktı... Ayrıntı eylül sayısında. Bayilerden isteyiniz. sokmuştur. Zamlar nedenıyle ilacını veren eczacı tekrar aynı miktarda ilaa eczanesine ko- yabilmek için yüzde 30 daha fazla para ödeyecektir. Ecza- cılar ilaç zamlan karştsında sermayesini koruyamaz duru- ma gelmiştir. Vatandaşın sağ- lığı, eczacıbk mesleğinin gele- ceği açısından ilaç fiyatı artış- lanna artık dur denilmesi lazımdır." Yapılan zamlardan sonra Hoechest firmasının ürettiğj Novalgin adlı ilaç yüzde 29 oranında artarak 7500 liradan 9700 liraya yükseldi. Yine ay- nı firmaya ait Trental adb ila- cın fiyatı ise yüzde 24'lük bir arttşla 79 bin liradan 98 bin liraya yükseldi. Fako fırması- na ait satışı ilk 10'a giren Alfa- silin adlı antibiyotiğin fiyatı, yüzde 29 oranındaki zamla 112 bin 500 liradan 145 bin liraya çıkarken, Augmentin adlı an- tibiyotik de yüzde 30 oranın- daki zamla 136 bin liradan 177 bin 500 liraya yükseldi. Cîba- Geigy firmasının antidepre- san ilaçlanndan Ludiomil 75 mg'lik ilaa yüzde 30 oranında zam görerek 62 bin 500 lira- dan 81 bin 300 liraya yükseldi. Yine aynı fırmanın 60 tablet- lik Voltaren ilacı yüzde 30' luk zam ile 38 bin bradan 49 bin 500 braya yükseldi. Roche fır- ması da 4 ilacına zam aldı.. istanbul • Baştarafi 1. Sayfada rulundan istifa'etti. Dün olağa- nüstü toplanan baro yönetim kurulu toplantısında Ergin Cinmen'in istifası kabul edildi Diğer 6 kişinin istifalan ise bun- dan sonraki toplantılarda görü- şülecek. İstifalannın nedeni konusun- da bir açıklama yapmayan avu- katlann Çağdaş Avukatlar Grubu'na çağn yaptığı, istifala- rının nedenlerini o toplantıda avukatlann önünde açıklayıp tanışacaklan öğrenildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle