24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 EYLÜL 1992 SAL4 CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER G. Afrika'da çatışma: 24 ölû • BISHO(AA)-Afrika UlusalKongresi(ANC) yanlılannın. bağıınsızhğını sadece Güney Afrika'nın tanıdığı Ciskei sınınna düzenledikleri yürüyüşte, Ciskei birliklerininateş açması sonucunda 24 kişinin öldiiğü bildirildi. ANC Genel Sekreteri Cyril Ramaphosa, olayın toplanma izni alarak Bisho Stadyumu'na gelen ANC yanlılannın ûzerine, Ciskei birliklerinin ateş açması sonucu başladığını belirtti. Erivan, AKKA'yı ihlal etti • MOSKOVA(AA)- Ermenistan hükümeti, Avrupa'da Karşılıklı Kuvvet Indirimi Anlaşması'nı (AKKA) ihlal etti, ancak bu ihlalden sözetmeden, Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. tzvestia'da yeralan haberc göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı gazetesinin muhabirine yapüğı açıklamada, Türk Hava Kuvveüeri'ne bağlı bir uçağın "izinsiz olarak" Eımenistan hava sahasına girdiğini ileri sürerek bu "ihlaî" dolayısıyla Türkiye'yi protesto ettiklerini bildirdi. AA muhabirinin yetkilılerden aldığı bilgiye göre ise olay Ermenistan'ın AKKA yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandı Yunanistan: Grev sûrûyor • ATİNA (AA) - Atina başta olmak üzere tüm Yunanistan'ı etkileyen grev dalgası bu hafuya da sıçradı. Elektnk idaresi. banka çalışanlan grevlerini sürdürürken ülkenin en büyük iki işçi kuruluşu olan GSEE(Yunanİşci Se/ıdikaları Konfederasyonu) ve ADEDY (Devlet Memurlan Sendikası) bugün ve yann ortaklaşa 48 saatlik greve gidecekler. Elektrik ıdaresinden yapılan açıklamada ülkeçapındaki günlük kesintilerin cumartesi gününe kadar devam edeceği. sadece hastanelere ayncahk tanınacağı belirtildi. Af öpgütünden BM'ye eleştiri • AMSTERDAM(AA)- Uluslararası Af Örgütü, BM'yi insan haklan ihlalleri karşısında yavaş tutum izlemekleeleştirerek BM'nin, devlelin yurttaşlara karşı şiddet kullanmasının önüne geçilmesi için gerekli yetkilerle donatılmış bir ûst düzey yetkili atamasını istedi. Uluslararası Af örgütü Genel Sekreteri Ian Martin,, "BM'nin çabalan bizi tatmin etmekten çok uzak" dedi. Martin, BM'nin son derece açık ve kitlesel insan haklan ihlallerine hemen karşılık vermekte yetersiz kaldığını savunarak "İnsan haklan ihlalinın olduğu bir yerde BM onayım beklemeksizin arunda harekete gececek şekilde yetki verilmiş bir kişiye gereksinim olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Atina'da bûyük yangın •ATtNA(AA)- Yunanistan'da son yıllann en büyük çevre facialanndan birini oluşturan Atina yakınlanndaki yangın binlerce dönüm ormanlık araayi yok etti. Cumartesi günü başlayan yangın tüm çabalara rağmen hâlâ devam ediyor. Atina İtfaiye müdürü Dımitris Kalatzis, şiddetli rüzgâr nedeniyle yangını kontrol altına almanın mümkün olmadığını bdirterek "Yangın sürekli yeni yerlere sıçnyor. Bu felaket Atina civannda şimdiye kadar gördüğüm en bûyüİc yangın" şeklinde konuştu. Thattiıer, Azerbaycan'da • MOSKOV A (AA) - Eski İtgiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın British fttrolcum (BP) şirketi adma dön başlayan Bakü ziyareti srasında BP'nin Azerbaycan ifcHazarDenizi'nin cbrinliklerindeki zengjn prtrol yataklannın işletilmesi kmusunda bir anlaşma inzalayacağı bildirildi. GeziyekatılanBP jetkililerinden John Brown, lar-TASS'ayapüğı açıklamada, Azerbaycan'ın eindeki potansiyel petrol inkânlannın genişliğine cikkatçekerek Bakü'nün, |P ile ortak iş yapmaktan lazançlı çıkacağını söyledi. Ankara, Kıbns, Bosna-Hersek, Karabağ ve AT-Türkiye ilişkileri konulannda yeni girişimlerde bulunacak omasiııiııeylülgündemiyüklü•Türkiye'nin kışın yaklaşmasıyla Bosna'ya Banş Gücü gönderilmesi için yeni girişimlerde bulunacağı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Çetin'in BM'nin 21 eylüldeki açılışına katılarak bazı meslektaşlanyla Kıbns, Bosna ve Karabağ konulanyla ilgili görüşmeler yapması bekleniyor. ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Eylül ayıyla birlikte diplomatik trafik yoğunla- şıyor. Diplomasinin gündeminde; Kıbns, Bosna-Hersek, Karabağ ve AT-Türkiye iliş- kilerinin ön plana çıkması bekleniyor. An- cak Batılı elçilikler tarafından. Şırnak olay- lanna ilişkin haarlanmakta olan raporlann. insan haklan sorunlanru beklenmedik şekil- de gündemin üst sıralanna cıkarabileceği bildiriliyor. Bosna-Hersek konusunda, Londra Kon- feransı'nın ardından yapılan ve önceki gün sonuçlanan Cenevre toplantısında Sırplann ellerindeki ağır silahlan Birleşmiş Milletler yetkililerine bir hafta içinde vermesi öngö- rülmüştü. Eylül ayına girilmesiyle birlikte kışın yaklaşması, Türkiye'yi Bosna konu- sunda yeni diplomatik girişimlere itebileceği, BM karanyla Bosna'ya Banş Gücü kuvvet- lerinin gönderilmesi için bir karar çıkabilece- ği belirtiliyor. BM'nin böyle bir karar alması durumunda. TBMM'nm toplanacağı ve özel olarak eğitilmiş yaklaşık 800 kişilik özel birliğin yurtdışına gönderilmesi karan çı- kanlması gerekecek. AT Bakanlar Komitesi'nin eylül ayı or- tasında gayri resmi toplantısında, Türkiye dosyası ele alınacak. Görüşmelerde, AT- Türkiye ilişkilerinin bütün yönleri ve Tür- kiye'nin AT'ye ••girişi konusu ele alınacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan Hollanda Dışişlori Bakanı Van Den Broek ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye- AT ilişkilerinin de ele ahnacağı bildiriliyor. Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Ankara'da ya- pacağı temaslar, New York da 26 ekimde başlaması gerekengörüşmelerin geleceği ko- nusunda etkili olacak. Ankara'da yapılacak görüşmelerde durum değerlendirilmesı yapı- lacağı bildiriliyor. Şırnak'ta ağustos ayı sonunda meydana gelen olaylar konusunda, Batı ülkelerinin sessizliğinin bozulması olasılığı, insan hak- lan ve güneydoğu konulannı eylülde ön pla- na çıkarabilir. Batılı ülkelerin Ankara'daki misyonlan, Batı ülkelerinin, olaylar hakkın- da yeterlibilgi toplayamadığı için şimdiye dck L-essiz kalmayı tercih ettiklerini belirte- rek, değerlendirmelerin devam ettiğini ve çe- şitli heyetlerin bu konuda çahşmalar yapa- cağını kaydediyorlar. İçişleri Bakanı ısmet Sezgin'in 11 eylülde başlayacak olan İran ge- zisi, PKK'nın Türkiye-İran ilişkilerinde yol açtığı gerginliği gidermeyi ye PKKya karşı Türk-Jran sımrında gerekli öniemlerin alın- masına yönelik olarak yapıhyor. Sıcak çatışmalann sürdüğü Karabağ so- rununa çözüm bulacak Minsk Konferansı'- nın yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen Roma acil durum toplantılannın dün başla- yan beşinci turu, Karabağ sorununun gele- ceğini etkileyecek nitelikte görülüyor. Dışiş- leri kaynaklan, Ermeni tarafının, bu turda da toplantılan çıkmaza sokması durumun- da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı cerçevesinde yapılması önerilen Minsk Kon- feransı'nın tartışılır duruma gireceği yoru- munu yapıyorlar. Birleşmiş Milletler'in ayın 21'inde yapı- lacak olan açılışına gitmesi beklenen Dışiş- leri Bakanı Hikmet Çelin'in, çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlanyla Bosna-Hersek, Bal- kanlar, Karabağ ve Kıbns konusunda gö- rüşmeler yapması bekleniyor. Başbakan Sü- leyman Demirel'in de, önceden planlanan Kuzey Afrika gezisinin gerçekleşip gerçek- .leşmeyeceği kesinleşmedi. Demirel'in 16 ey- lülde NVorîd Economic Forum için yurtdışı- na gideceği belirtiliyor.. Dış poiitikanın eko- nomik boyutunda, Karadeniz Ekonomik İşbirliğTnın işleyişine ilişkin aynntılann ka- bul edileceği toplantı 23-24 eylülde İstan- bul'da yapılacak. Toplantıda, gözlemci üye- lik statüsüne acıklık geürilmesi bekleniyor. Hırvat komutan, Müslümanlann, mahallelerinden çıkmamalan halinde çatışmayı göze aldıklannı açıkladı HırvatlardanMüslümanlaragözdağı• Sırplann, baş- kent Saraybos- na'yı dün roket ve topçu ateşine tuttuklan ve ken- tin batı kesimin- de gece boyunca şiddetli patlama- lann meydana geldiği bildirildi. Dış Haberler Ser- visi - Bosna-Hersekin başkenti Saraybos- na'daki Müslüman- larla birlikte Sırplara karşı mücadele eden Hırvat güçlerin, Müs- lümanlarla çatışmaya girebilecekleri tehdi- dinde bulunduklan bildirildi. Bu arada dün baş- kente Sırplarca dü- zenlenen top ateşi sı- rasında BM'ye ait bir malzeme deposunun isabet aldığı belirtildi. Saraybosna'daki Hırvat milislerin ko- mutanı Velimir Ma- riç, önceki gün yapügı açıklamada, Müslü- man hükümet güçleri- nin Saraybosna çevre- sindeki 6 Hırvat ma- hallesinden çekilmesi- ni istedi ve 24 saat süre tanıdı. Mariç, süre sona erdiğinde, Hırvat bölgelerini kurtarmak üzere gerekli tüm yöntemlere başvuracak- lannı vurguladı. Hırvat komutan, Müslümanlarla bir çatışmayı da göze aldıklannı ima kentteki kuşatmayı yar- maya yönelik destek vermeyeceklerini de Müslüman aile, Saraybosna'daki mezarlığın önünde, eOerinde çiceklerie, çattşmalarda ökn bir yakınlarını son \olculuğuna uğurlu>or. ederek. bu durumun bir çatışma çı- kabileceği anlamına da gelebilecegi- ni söyledi. Mariç, Saraybosna'daki Hırvat nüfusun yoğunlukta olduğu Stup, Bare, Aziç. Ötes. Dogladi ve Nedza- rici mahallelerinde bulunan Müslü- man güçlerin buradan çıkması ge- rektiğini ileri sürerek kendilcrinin Bosna-Hersek'in bütünlüğünü sa- vunmadıklannı, topraklann Müs- lüman, Hırvat ve Sırplar tarafından paylaşılması gereküğini savundu. AA'nın AP'ye dayanarak bildir- diğine göre Hırvat komutan. kendi- sine bağlı birliklerin, Bosna-Her- sek'teki Hırvatlann lideri Mate Bo- ban'dan emir gelmediği sürece. Saraybosna'daki Müslüman hükümet güçlerinin komutanı '-1 ustafa Hayrullaho- . iv'in de Mariç'in açık- lan alarında tepki gste- rerek, kantonlara aynl- mamış, tek bir cum- hunyet içerisinde yaşa- nıalan gerektiğini belir- lerek, "Eğer hemfikir değilseler, toprakları- mızı kurtanncaya ka- dar, savaşacağız" de- dıği bildirildi. Öte yandan Sırplann başkent Saraybosna'yı dün roket ve topçu ate- şıne tutuklan bildirili- >or. BM'ye ait bir mal- zeme deposunun açılan topçu ateşi altında kaldığı. ancak meydana gelen hasar konusunda bilgi verilmediği kayde- dildi. Kentin baü kesiminde. gece boyunca şiddetli patlamalann meydana geldiği, patlamalardan doğafı sarsıntının kentin büyük bir kesiminde hissedildiğı ajanslarca bildirildi. Saraybosna'ya su sağlayan pompalanr. elektriğinin Sırplar tarafından kesıldiği ve kentin ta- mamına yakınının susuz kaldığı ge- len haberler arasında. BM yetkililerinin su sorununu cözmek üzere Sırplarla görüşmeler yaptığı bildiriliyor. KKTC lideri, 26 ekimdeki New York görüşmeleri öncesinde, Türk hükümetinden destek aldı 'Kaygılı' Denktaş'ı Ankararahatlattı• Dışişleri Bakanı Çetin, Denktaş ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbns halkının yarannı ve güvenliğini sağlamayan zoraki bir çözümü, çözüm say- maya dünyanm hakkı olmadığını söyledi. Çetin, "Çözüm gibi duran, fakat aslında çözüm olmayan zoraki çözümle- rin" kabul edilemeyeceğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Ankara'da destek buldu. Denktaş ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, New York'ta 26 ekimde baş- laması planlanan müzakereler için "zemin olmadığı" görüşünde birleş- tiler. Denktaş ve Çetin. önlenndeki süreyi, bu zeminı y aratmak için çalı- şarak değerlendireceklerini bildirdi- ler. Ankara'ya vardığında "kaygılı" olduğunu açıklayan Denktaş, Dışiş- leri Bakanı Hikmet Çetin ve Dışişle- ri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilile- riyle görüştükten sonra. "rahatla- dım" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. dün Ankara'ya geldi. Denktaş. Kıbns Türk halkının bü- tün haklannın alınarak. yeniden eski duruma dönülmesi için dünya- nın zorlama yaptığını söyleyerek. "Benitn halkımın haklanru koru- mam uzlaşmazlıksa, uzlaşmaz ol- mak mecburiyetindeyiz" dedi. Esenboğa Havaalanı'nda Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu tarafın- dan karşılanan • Denktaş, New York'taki görüşmelerde, Kıbns Türklerine "pranga" vurulmak is- tendiğini söyleyerek, Ankara'ya, 26 ekim görüşmeleri için görüşme ze- mini olmadığını anlatacağını söyle- di. Kendisi Ankara'ya gelmeden bir gün önce. ABD'de yayımlanan New York Times Gazetesi'nde "Denktaş. Rumlan temizleme kam- panyasına devam etmek istiyor. Denktaş Türkiye'yi dinlemiyor" yo- lundaki haberi, ABD'nin Ankara'yı yanına çekme çabası olarak yorum- layan KKTC Cumhurbaşkanı. Tür- kive'\e karşı büyük oyunlar oynan- dığını dıle getirdi. Denktaş, Türkiye'den Kıbns Türk.halkını "ferahlatacak mesaj- larla dönmeyi amaçladığını" kay- detti. Öğleden sonra Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tugay Uluçe- vik ve Çetin'in özel danışmanı Fa- ruk Loğoğlu ile bir araya gelen Denktaş, görüşmelerden sonra ga- zetecilere yaptığı açıklamada. kay- gılannın gitnğini ve "rahatladığjnı", Türkiye ile aynı görüşleri paylaştık- lannı söyledi. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbns halkının yarannı ve güvenli- ğini sağlamayan. zoraki bir çözü- mü, çözüm saymaya dünyanm hakkı olmadığını söyleyerek. bütün dünyanm adada dili ve dini ayn olan iki halkın yaşamakta olduğunu anlaması gerektiğini bildirdi. Başta KKTC olmak üzere. Türkiye'nin çözüm istediğini belirten Çetin, "çö- züm gibi duran ama aslında çözüm olmayan zoraki çözümlerin" kabul edilemeyeceğini söyledi. Denktaş. "Biz, masadan kaçmı- yoruz. Biz, banştan kaçmıyoruz. Sahte bir banş ve yapay konfederas- yon görüntüsü altında bülün hakla- nmtan elimizden alınmasına karşı çıkmaya çalışıyoruz. Federasyonun yasal temellerini Rumlar kabul et- miyor diye. kararlara bile koymu- yorlar. Bunu açıklıkla söylüyoruz." dedi. KKTC^DE FEDERASYONU SAVUNANLAR DA VAR 4 Çocuklar savaş korkusuyla büyümesirf ERDALGÜVEN GÜZELYURT/LEFKOŞA - Rumlara güven olmaz. fedarasyon intihardır. Türk askeri olmasa 1960'dan beter edeceklere bi- zi ya, neyse..." Evet KKTC'de böylesi gö- rüşler var, hatta teoride de olsa toplumsal düşüncenin siyasi iktidara yansıdığı ve ha- len KKTC'de iktidarda bulunan Ulusal Birlik Partisi'nin federasyon görüşmelerini "KıbnsTürkü'na karşı bir tuzak" olarak ni- telediği göz önüne alınırsa. böyk düşünen- lerin çoğunluğu oluşturduğu ileri sürülebi- lır. Ancak, KKTC'de farklı düşünenler de var, yani Adada federasyon isteyenler. iktidan özel çıkarlan yüzünden çözümsüzlüğü savunmakla suçlayanlar... Güzelyurt. KKTC topraklannın doğu- suyla karşılaştınldığında kuşkusuz yeşil ka- hyor. Yörenin merkezi Güzelyurt, 15 bin nüfuslu gelişmiş bir kasaba yalnızca. Müze- ye çevrilmiş Rum kiliseleri ile camiler görü- yoruz karşı karşıya. Yeşilırmak'a geçeceği- miz için kısa bir süre kalıyoruz Güzelyurt'- ta. Bir esnafla konuşma olanağı buluyoruz. "İşlerçok kötü" diyor Yaşar Palyalı. 45 ya- şında. Ayakkabı mağazası var. "Federas- yon yapmak isteriz" diyor. "18 yıldır bıktık böyle yaşamaktan. Onurlu bir federasyon ama. Yan yana yaşayabiliriz. Rumlaıdan 30 yıl geriyiz. Siyasi kimliğimiz yok, dün- yayla ilişkimiz yok. Tapumuz var, ama sah- te. Türkiyeli göçmenler buralı büyük tüc- carlann işine geliyor tabü. Ucuza çalıştın- yorlar. Bizim gençlerimiz de durmuyor burada ondan sonra." Orada tanıştığımız bir gazeteciyle sohbet ediyoruz. 25 yaşında Serhat İncirli. Cumhu- riyetçi Türk Partisi'nin yayın organı "Yeni Düzen'de calışıyor. KKTC'nin en yüksek tirajlı( 15-16 bin) gazetesi Kıbns'tan aynlma nedeni ilginç: "2-3 bin nüfuslu Bostancı'da 'Güzelyurt verilemez' mitingi düzenlendi. İzledim. 123 kişi katıldı mitinge. Haberini yazdım, ancak "Denktaş Bey'i New Yorkta zor durumda bırakır" diye yetkisi olmadığı halde engellemek isteyenler oldu. Tartışma çıktı. Ben de istifa etmeye karar verdim." "Rumlara güvenmek yanlısıyım. Bizhep savaş korkusuyla büyüdük. Halk bıktı bu korkudan, bu düşmanhktan. Neden benim çocuklanm da aynı korkuyla büyüsün. Gü- zelyurt diyorlar. 5 ağanın elinde burası. Verimi 18 yılda sıfıra indirdiler Güzelyurt'- ta. Her şeyi Türkiye'den bekliyorlar. Hem Rum buralan istiyorsa ne suyu ne loprağı için. Rumlar Güzelyurt'u aldıklannda Yc- şihrmak'ın hemen gerisinde bulunan verim- li Pirgo ve Poma bölgesinden Lefkoşa'ya 1.5 saatte ulaşabileceklcr. Şimdi 4.5 saat bu yol." ÜNİVERSİTEYİ KA2ANAMADIM DİYE ÜZÜLMEYİN stilist iç mimar grafîker OLMAK İSTEYENLER, DÜNYA STANDARTLARINDA 2 YILLIK ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE ÖZEL EĞİTİM İÇİN ÜCRETSİZ RESİM KURSU VE SINAVLA ÖĞRENCİ AUNACAKTIR ÛCRERÎZ KU1S: 18 - 30 EYLÜL 1992 SINAV TA1İHİ: 1 - 5 EKİM 1992 istasyon sanat evi I Rl NKOV 1-11-Mll I M ) İ CA1) 3(> SANAT M)ŞKl 3«5 4 1 31 32 3 3 II SVİKİYI. MACKA t.Al>. MAÇKA PAI.AS 2ıO 5(> 5» 23«> Mı \~ YOL KESENIRMAK Hıfzı V. Velidedeoğlu 4. bası 15.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez. Pasaportlanmra yitirdik. Hükümsüzdür. ZEKÎ GÖKHAN NAHtDE GÖKHAN ERCAN GÖKHAN Pansiyoner bayan aranıyor. 2880035 AVRUPA TOPLULUĞU Birliğe Fransız gölgesiEDtPEMtLÖYMEN LONDRA - Avrupa Topluluğu'nun (AT), 1993den itibaren Birleşik Avrupa Devletleri oluşturma planlanna Fransa'- nın "hayır" deme olasılığınm gölgesi dü- şüyor. Birleşik Avrupa'nın kuruluş ve işleyişi hakkında uzun tartışmalardan sonra or- taya çıkan Maastricht Anlaşması'na Da- nimarka'nın ardından Fransa da 20 ey- lülde "hayır" derse, 21 eylülden itibaren Avrupa Topluluğu'nun gideceği yön ve alması gerekecek önlemler dün Londra'- da etrafîı biçimde tartışıldı. Türkiye dahil 65 ülkeden 400 delegenin izlediği, ABD dahil birçok ülkeden ve AT'den yüksek düzeyde konuşmacılann büıün gün süren tartışmalannda AT'nin atması olası adımlar Uzerinde duruldu. "1992den sonra Avrupa ve Dünya" başlıkh toplantıyı, AT Dönem Başkanı sıfatıyla açan İngiltere Başbakanı iohn Major, "Maastricht Anlaşması, Fransa tarafından reddedilirse Avrupa için bü- yük bir geri adım olur" dedi. Fransa'dan ret oyu çıktığı takdirde görevinden istifa - edeceğini söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors başta olmak üze- re, AT üyesi olan ya da üye olmak için sı- rada bekleyen ülkelerin temsilcileri, Birle- şik Avrupa Devletleri fıkrinin 21. yüzyıl için önemine işaret ettiler. . Konuşmacılar arasında ABD Genel Kurmay Başkanı Colin Povvell da vardı. General Povvell, Amerika'nın, güçlü bir Avrupa'dan yana olduğunu, Avrupa Sa- vunma Kavramı'na Amerika'nın " Atlan- tik Ötesi"nden destek vermeyi sürdürece- ğini söyledi. NVashington. Fransa ile Al- manya'nın, ABD'yi dışlayan bir Avrupa Ordusu fıkrine ve Batı Avrupa BirliğTne güçlendirme planına sert bir şekilde karşı çıkrnış, Avrupa'nın savunmasında NA- TO'nun üstünlüğünü vurgulamıştı. Londra'daki toplantıda Fransa'dan hiç bir yüksek düzeyde yetkilinin çağnl- mamış olması dikkat çekti. Fransa'nın "hayır" demesi Türkiye'nin topluluk üyeliği beklentileri için de olum- suzetki yapacak. Türkiye'nin AT üyeliği- ne doğru atılacak adımlarda Ingiltere'nin olumlu tutum takınacağı ve bu yöndeki gidişi hızlandıracağı beklentileri, Dani- marka'nın "Maastricht'e hayır" demesi ile bir anda çok geri plana düşüvermişti. Fransa da Danimarka'yı izleyerek "hayır" dediği takdirde Türkiye'nin üye- liğıne ilişkin tartışmalann gündemde daha da gerilere düşeceği, ATnin, gelece- ğini kurtarmak amacıyla çok farkh tartı- şma ve hesaplara gireceği bekleriiyor. İSVİÇRE AT tarbşması yoğunlaşıyor ADEM SAĞLAM ZÜRİH - İsviçre'nin AT üyeliğine gir- mesine ramak kala, kulislerde konuya ilişkin tartışmalar da yoğunlaştı. Yedi üyeden oluşan Federal Konsey üyelerin- den Adolf Ogi. AT kulislerinde fsviçre'- nin topluluğa üyeliği konusunda önemli ve tarihi bir karar aldığını anımsatırken, alınan karann. "politika yaşamında aldı- ğı en önemli kararlardan birisi" olduğu- nu vurguladı. Ogi, AT'ye 'âşık' olduğu yolundaki söylentiler konusunda ise "Ben AT'ye âşık olmadım. Olsa olsa eşim Katrin'e âşık olurdum" dedi. Ogi sözlerine devam- la, "İsviçre'nin ekonomik ve kültürel po- litikada uluslararası normlara uyması ge- . rekiyor. Avrupa Topluluğu ile politik, kültürel ve ekonomik işbirliği sonunda, büyük bir Avrupa birliği gerçekleştiğinde üye ülkelerin çıkan olacak" şeklinde ko- nuştu. Topluluğa üye ülkelerle İsviçre'nin l Doğu" blokuna karşı bir duvar oluştu- rup oluşturmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Ogi, "Isviçre olarak bizim böyle çok önemli bir karar almamızı. politik açıdan 'Doğu'ya karşı bir duvar örülmesi şeklinde yorumlamak sakıncalıdır. İsviç- re küçük bir ülkedir. Ancak üç dil, üç kül- tür ve ulusu banndırdığı için Avrupa Bir- liği'ndeki rolümüz diplomatik açıdan önemli olabilir" dedi. İsviçre'nin AT'ye girme isteği ve bu yönde alınan kararlann yankısı sürüyor. lsviçrelilerin en çok tartıştığı konulann başında. "Topluluğa üye olunması halin- de kantonlann durumlannm ne olacağY' türünden sorunlar geliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle