24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8EYLÜL1992SALI CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu Sıvashları utandırmayan başkan İstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte memleketi olan Sivas'a, oradanda kendi ilçesi olan Gûrûn'e gecti. Burada hemşehrilerine hitap eden Sözen. kendisinin Sivashlan utandıracak hiçbir şey yapmadığını ve yapmayacağını söyledi. Sözleri çoşkuyla karşılanan Sözen'den sonra SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, kürsüye çıkarak, Gürün'den yetişen büyük politikacılar üzerine konuştu. İnönü, göç olayından yaİcınan Gürünlülere, ilçeden göçü engelleyeceklerini bildirlikten sonra bir koşul öne sürdü: -Gürünlüler de ilçede kalmalı... Muhtarların, istekleri Muhtarlann "camialannın fahri genel başkanı, baş muhtar" Başbakan Süleyman Demirel'den baa istekleri var. Kendisini ziyaret ederek bu isteklerini dile geürdiler. Muhtarlar "baba"dan neler istemiyor ki... öncelikle, köylerin gerçek bütçeye kavuşturulması, 442 sayılı yasanın günün koşulanna göre düzeltilmesini istiyorlar. Sonra, muhtar ödeneklerinin artunlmasını, Muhlarlan Güçlendirme Eğkim ve Kültür Vakfı için hizmet binası tahsis edilmesini, taşıdıklan ruhsath silahlann muhtarlıklannın sonaermesinden sonra da taşınabilmelerinin saglanmasını istiyorlar. Kullandıklan telefonlara yüzde 50 tenzilat uygulanmasını istiyorlar. "Baş muhtar", "baba" bu isteklerin hiçbirine "hayır"demedi. Genel olarak sorunlar, idari reformla çözülecek. muhtarlann yetkileri arumlacak, telefon. ruhsat, katsayı gibi meselelerde halledilecekti. Önemli olan,"en eski demokratik müessese olan muhtarlık müessesesine hak ettiği yerin verilmesiydi'* Kısacası, "baş muhtar" muhtarlan üzmedi... Dil sürçmesi derken Kültür Bakanı Fikri Sağlar, bakanlık çahşanlannı sünnet ettirdi. Sağlar, dün düzenlediğj basın toplantısında," Bakanlık mensuplannı sünnet ettirdik. Sünnet yapürtmak isteyen bakanlık çalışanlannın bir kısmı, şu anda Bayındır Hastanesi'nde. Sünnet operasyonu sabahtan beri sürüyor. Ben de birazdan onlan ziyaret edeceğim"dedi. Az kaldı, gazete manşeıleri geçen hafta, bu haberledalgalanacaktı. Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın, "dilinin sürçmesi", ama sonradan düzeltmesi, böyle bir yanılgıyı önledi. Sünnet olanlar, bakanlık çalışanlan değil, çocuklanydı. CHP Dimdik nereye gider TBMM'nin yeni yasama yıh açıhş resepsiyonunda Başbakan Demirel. _ Zincirbozan'dan arkadaşı ilalya milletvekiîi Deniz Baykal'ı görünce, dayanamayıp "CHP nin açılışı nasıl gidiyor, 9 Eylül nasıl" diye sordu. BaykaL, bu soru üzerine Demirere yarutolarak, "Dimdik gidiyor" karşıhğını verdi. Demirel. akhğı yaruttan rahatsızlık duyarcasına yüzünü astıktan sonra " Benim, partinizin içişlerine kanşrnak gibi bir düşüncem yok. Sadece bilgi için sormuştum. Suc başanlardilerim" diyerek, Baykal'ın yanından uzaklaşü. BayİcaJ daha sonra olanlan gazeteciler ve arkadaşlanna da anlatarak CHP'nin "dimdik" olan durumu konusunda bilgj verdi. NÂZIMHİKMET KÜITÜR VE SANAT VAKFI NÂZIM HtKMET ŞttR ÖDÜLÛ KATILMA KOŞULLARI 1- Adaylar ödüle, hiçbir yerde yayınUuunamış beş şiirie katıla- büiricr. 2- Adaylara yönelik yaş ve konu smırlaması yoktur. İ- Ödül, Türk vatandaşı olmayan şairlere de açıktır. Ancak fürterin Türkçe yazılması zorunludur. 4- Şiirter daktilo ile birer aralıklı ve d nüsha olarak göıtderile- cefclir. 5- Başvunılar, kapalı zarf içinde bulunan isim ve kısa bir öz- geçmiş ile birlikte Vakfın aşağıdaki adresine poslayla yaptla- caktır. Dosyaya ve zatfa altı rakamlı bir rumuz konulacaktır. (Postadakı kaybolmalardan vakıf sorumlu lutulamaz.) *— Son bapnıru tarihı 1 Kasım 1992'dır. Sonuçlar 10 Ocak 1993 güıtü açıklanır. 7- Seçici kunıl degerlendinnesini, her şiire 100 üzerinden veri- lecek puanlama ile yapacaktır. S- Seçküer Kunılu, ödülü tek bir şaire verebilecegi gibi, iki gair arasında payTaştınaa yolunda karar da alabilir. Aynca mansiyon ya da özendirme ödülü verebilir. 9- Ödül için yapılan başvunılar kesinlikle açıklanmayacak, sa- dece ödüllendiriten şairierin adtan açıklanacaktır. lfr> Nâzım Hikmet Külıür ve Sanat Vakfı Yöneiim Kunılu OyeJeri yanşmaya katılamazlar. 11- Seçici Kurul, Ataol BEHRAMOĞLU, Asım BEZİRCİ, Konur ERTOP, Attilâ İLHAN, Alpay KABACALI, Şükran KURDAKUL ve Ahmet OKTAY'dan oluşmaktadır. 12- Ödül kazanan şaire: a) Plaket, belge ve Nâam Hikmet'in sekiz ciluen olusan siir kıtaplan verilecektir. b) Beş fonnaya kadar kitabının telifi ödenerek basımı gerceklestirilecekiır. (Vakıf, mansiyon ya da özel ödül alan sairin kitabını basıp basmamakta ser- besltir. c) Foça'da bulunan NÂZIM HtKMET Kültür ve Sa- nat Vakfı FERİT OĞUZ BAYIR Yazarltr Evi'nde bir bafta konuk edilecektir. 13- ÖdüUer, 15 Ocak 1993'- düzenlenecek törenle verilecek- tir. Oaneral Yazgan Sok. Mehtı Boy Apt 10/10 80050 Tünel IST. Tel: (1) 252 63 14-15 Fax: (1) 252 63 14 VEFAT Merhume Sedef Küçttkceylan ve merhum Ali Küçükceylan'ın oğlu Emir Küçükceylan'ın eşi Birgül, Sema ve Mustafa'nm babası Bahri ve Emir'in dedesi Em. Hava Asb. ALİ KÜÇÜKCEYLAJVı 4 Eylül 1992 tarihinde kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. AtLESt Anti-Arabesk Tatil. Deniz, kum, güneş mükemmel. Ortam özentisiz ve samimi. Mekân güzel, müzik güzel, yemekler güzel. İstanbul Erkek Lisesi mezunlanna, Opera-Bale ve Konservatuar mensuplarına, öğretim üyelerine, Cumhuriyet ve Abra dergisi okurlarına indirimli. Tel: 9 (6353) 2206 MOTELAMPHORA A l t ı n k u m - D i d i m T.C. TURİZM BAKANLIĞI tŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞSINAVI Turizm Bakanlığı Işletmeler Genel Müdürlüğü'nce 24 ve 25 Eylül 1992 tarihlerinde Ankara'da Genel İdari Hizmetler Suufmda boş bu- lunan 8. ve 9. derecedeki stajyer kontrolör kadrolanna sosyal bilim- ler ve mimarbk dalında eğitim görtnüş adaylar arasından atama ya- pılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı açılacaktır. SINAVA KATlLABtLMEK IÇtN. 1. 657 sayüı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48*inci maddesinde yazdı niteliklere sahip olmak, 2. Sınavın açıldığı tarihte 30 yaşıru doldurmamış olmak, 3. Sosyal Bilimler dalında sınava katılacak adaylar için; Hukuk, Siyasal Bilgüeı, Iküsat, tşletmecılik, İdari Bilimler veya Turizm dal- larında en az 4 yıl eğitim veren fakulte veya yüksek okullar ile denk- liği Yüksek öğretim Kurulu'nca kabul edilen yabancı okullann bi- rinden mezun olmak, Mimarük dalında sınava katüacaklar için; mimarlık dalında eği- tim veren Tüık veya denkligi Yüksek öğretim Kurulu'nca kabul edi- len yabancı okullardan mezun olmak, 4. tngilizce, Fransızca, AJmanca dillerinden birini bilmek, 5. Bu sınava daha önce birden fazla katümamış olmak, 6. Sağlık durumu iklim değişıklıklerine ve her türlü yolculuk ko- şullarma elverişli olmak, 7. Yapılacak inceleme sonucunda sicil ve karakterinde turizm kont- rolörlüğüne atanmasına engel bir hali görülmemek, gerekmektedir. tsteklilcrin 21 Eylül 1992 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşa- ğıdaki belgelerle (Turizın Bakanlıgı, Kat: 7, Eskişehir yolu üzeri, Bal- gat/ANKARA) Kontrolörler Kurulu Başkanlıgı'na bizzat veya posta ile (postada olacak gecikmeler dikkate alınmaz) başvurarak sınav gi- ri; belgelerini almalan gerekmektedir. İSTENEN BEU3ELER: 1. Dilekce, 2. Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı örneği, 3. Kendi el yansı ile özgeçmişi, 4. Yüksek öğrenim diploması, çıkış belgesi aslı veya notcrden onayb örneği, 5. tki adet vesikalık fotoğraf, NOTi Başvurmak isteyenler sınavla ilgili ayrmtılı bilgileri yukan- daki adresten tenün edebilkler. Basın: 36375 MESEN OTEL A k ç a k o c a Lokanta-Havuz-Plaj O.K.. 100.000.-TL. Rezervasyon: İstanbul 265 29 68 Akçakoca (9-4614)4554-4174 Rur.nhhis.in H**n Rt-M.iur.tnı kurulu^uıhır FATOŞ ANAOKULU için bir ünivers'rtenin pedagoji, psikoloji ya da çocuk gelişimi bölümürtden mezun bir öğretmen ve ilkokul öğretmeni aranıyor. Lütfen. 268 6011'i arayarak rahdevu alınız. ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAC1 AĞAÇ YAŞKEN EĞÜİRKEMAL GÖKHAN GÜRSES HARBİ SEMtH POROY .Ut. LOOÛMI H H f i ' .>v TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAIS H Eylül MORRO CA5TLB YANIYOR!. 1934' TE 8U6ÜAJ, &£H4İSf MEUU yO&Z seç Ö GÛÇ f f SANOALLAetNfN İNbfeİLMESt OE KAZtŞHUK Z , KETİN 8OYUr£/l&f SÛyÜMÛÇTİj. SOMUÇTA, Atd YAUG(N, fS4 MACOCAAUŞTV. 60 YIL ONCE Cumhuriyet 30YELONCE Cumhuriyet Mühim kararlar 8 EYLÜL 1932 Gizli Ordu 8EYLÜL1962 •UJDB ItUjDD Son zamanlarda piyasada bir bcdbinlik havası esmekiedir. Yeni kontenjan kararnamesinin husulc getirdiği tcreddüt ve endişelerdebunuinzimam ctmiştir. Bu vaziyet İsmet Paşa Hazretlerinin nafiz nazarlanndan kacmamış, kabine reisi bir taraftan licaret ve sanayi erbabını dinlerken diğcr taraftan bu bedbinliği. tereddüt veendişeleri izale için deicıkikat icrasınabaşlamıştır. Başvekilpiyasanın içinde bulunduğuvazıyeti.tereddüdleri.endişeleriıamamen bertaraf etmek üzere lazım gelen bütün tedbirleri almak karanndadır. Bukarannsürallemevkiitalbikekonulduğunu gösteren ilk alametler belirmeyc başlamıştır. Başvekil İsmet Paşa Hazretleri dün akşam İktisat Vekaletinegetirileceği ve alınacak yeni kararlarda çok mühim bir rol oynayacağı anlaşılan İş Bankası Umum Müdürü, Celal Beylebirlikte Ankara'ya gitmişlerdir. Celal Bcyin Başvekille birlikıe Ankara'ya harekeıi layin haberinin vüsukuna manidar bir delil addolunmakta binnetice Vekiller Heyetinin pazar günü yapacağı içtimanın ehemmiyetini arttırmaktadır. Her haldc mevcui vaziyeı mühim ikıisadi kararlar arifcsinde bulunduğumuzu göstermektedir. Edebiyat Akademisi Tcşekkül etmek üzere bulunan Beynelmilel Edebiyat Akademisi Türkiye'yi temsil etmesi için en büyük şairimiz Abdülhak Hamid"e müracaatetmiştir. Böylece Abdülhak Hamid'in tavsiyeedeceği muharrirlerimizineserlori bir tabı şirket tarafından her lisanda neşredilecek ve dünyada az lamnmış ediplerimize bey nelmilel bir şöhret temin olunacaktır. Gizli Ordu Teşkilatına mensup baa kimselerin De Gaulle'e bir suikast yapmak üzere Batı Almanya'ya geçmiş olduklanna dair haberlerin alınmasından sonra Başkan De Gaulle'nin etrafındaki güvenlik tedbirleri bir misli daha sıkılaştınlrruştır. Dün Düsseldorfa gelmiş olan Başkanı 4 binden fazla polis korumuştur. Ellerinde hafıf makinah tüfekler bulunan poüsler yol boyunca ve damlann üzerine çıkarak mevzi almışlardır. Bu arada polis helikopterleri deyamlı olarak başkanın geçtiği yolda devriyegezmişlerdir. Bugün öğle üzeri Hamburg'a gelecek olan De Gaulle'ü korumak üzere alınan güvenlik tedbirleri daha da kuvvetlendirilmiştir. Başkanın şehre gelmesinden bir kaç saat önce geçeceği yollarda trafık kesilecektir. Hamburg polisi bu münasebetle başkan için kurşun geçmez bir araba tahsis etmişse de başkanın açık bir arabayı tercih edeceği zannedilmektedir. Fransız cumhurbaşkanı General de Gaulle'nin ziyaretine iki gün kala Münih şehrinde son 48 saat zarfında ikinci bomba bugün bulunmuştur. Aynı üp bir bomba dün Münih'te bir telefon kabinesini havaya uçurmuştu. Sunalp geldi Üç yüdan beri Kıbnsta Türk Silahlı Kuvveüerinin Kumandanbğını yapmakta olan Tuğgeneral Turgut Sunalp dün Adana gemisiyle IstanbuFa dönmüştür. Kıbns Türk Silahlı Kuvvetlerinin durumu hakkında gazetecilerin sorulannı cevaplandıran Sunalp şunlan söylemiştir:'Silahlı kuvvetlerimiz Kıbns'taki görevini her türlü tahminlerin fevkinde bir mükemrnelHkteyapmaktadır. Kendi kumanda etüğim birlikler olduğu için uzun boylu birşey söyleyecek değilirn. Son 30 Ağustos gösterileri birliğimizin durumunu 12 bin Kıbnslı ve kordiplomatik önünde açıkça ortaya sermiştir. Adadaki birlikleri emin ellerin kumandasına bırakmış olduğum için memnunum. Kurmay Albay Necdet Üruğ, Kıbns'takiTürk Alayına büyük bir dirayetle kumanda etmektedir. T.C. ÖDEMİŞ1. tCRA DAİRESİ Dosya No: 1992/1022 KAMBİYOSE>fETLERİ(ÇEK.POLİÇEVEEMRE MUHARRERSENEDÜZERİNEHACÎZYOLUtLE YAPILACAKTAKİPTALEPLERİNDEÖDEME EMRMNBORÇLUYAtLANENTEBLİĞİ 1 - Alacakh ve varsa vekılının adı-soyadı ve ikametgâhı 2- Borçlunun adı-soyadı ve btlınenadresı 3- Alacağın Tûrk paraayla tutan. faizmiktan, ışletmeye ba^ladığı gün 4-Senettarihi 5- Bir terekeye kar? yapılan takiplerde mirasçılann adlan- soyadlan ve ikametgâhlan Mustafa Ava vek. Av. Çeün Gacar - Av. Nuran Bezci. Hürriyet Cad. No: 32 ödemiş ŞerefYak^n, Atatürk Mah. ödemi? Cad.No:52Beydağ. 3.000.000.- TL. uç adet senetli alacak 62.580.- TL. Prt. masrafı 1.920.000.-TL. 15.5.1992'ye kadar faiz. 4.982.580.- TL. toplam ala<ak, icra masrafLan. takip ûcreü vekâleti ve 15.5. 1992 taıihinden iübaren % 48 faızı ık birlikte tahaK. 1-10.9.1990 tanzim, 15.12.1990 vade 2-10.10.1990 tanzim, 15.1.1991 vade 3- 2.11.1990 tanzım, 15.2.1991 vadeli senetler. Hariz yolu ile. Yukanda yaalı borç ve masraflan ış bu ödeme emrinin tebliği tarihin- den iübaren 10 (on) gün üzerine 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde ödemeniz. takibin dayanağı senet alündaki imza size ait değilse 5 gun üzenne 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde açıkça bir dilekçe üe İcra Tetkık Mercii Hâkim- liği'ne bildirmeniz, aksi takdrrde icra takibindeki kambıyo senedi alünda- ki imzanın sızden sadır savilacağı, imzanızı haksız yere inkâr edersenız sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın % 10'u oranmda para cezasına mahkûm edileceğinız, takibin dayanağı senet kambiyo nitefiğini haiz değilse 5 gün üzerine 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde İcra Tetkik Mer- .cii Hâkimliği'ne şikâyet etmeniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımma uğradığı yetkısızlık hak- kında itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte yıne 5 gün üzerine 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde İcra Telkık Mercü Hâkımiığj"ne bildirmeniz, yu- kandakı hususlar hakkında İcra Tetkık Mercu Hâkımlığı'nden itirazını- zın kabulüne dair bir karar getırmedığiniz takdirde CEBRİ İCRAYA DEVAM OLUNACAĞI itiraz edihnediği ve borç ödenmedıği takdirde, 10 (on) gün üzerine 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde İIK. 74. madde gereğin- ce mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağı- nız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunur- sanız hapisle cezalandınlacağınız ıhrtar olunur. (lc. If. K. 168) Borçlu adına çıkanlan 163 odenek ödeme emri borçlunun adreste ta- mnmadığından bahisle bila teblığ iade edilmiştir. Borçlunun adresi zabtta marifeti ile araştınlmış ıse de tespıt edılemedigınden, borçluya 163 ömek ödeme emnnin Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ılanen teblığıne karar verilmişür. Basın: 36646
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle