25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8EYLÜL1992SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER Barbn gazetesi 69 yaşında • Haber Merkezi- Tü rkıye'nin en eski yerel gazetesi Bartın, 69 yaşında. 6 Eylül 1924'te gazeteci Cemal AJiş tarafından kurulan gazetenin ilk sayısı şapograf baskı ve kurucusunun el yazısıylaeski Türkçe olarak yayınlanmışü. Türkiye'de ilk folklor yazılanıun yayınlandığı gazetenin bu koleksiyonu Hacettepe Üniversitesi Folklor Enstitüsü'ne alındı. Gazete sahibi Esen Aliş, 69 yılbk tarihindeAtatürk çizgjsınden sapmayan Bartın gazetesinin 6 EylUl' 1924'ten bu yana kesintisiz yayımlanan gazete unvanını da taşıdığını açıkladı. Burası Bulgar gümpüğü değil • İstanbuJ Haber Servisi - Otomobihnı 3 yılda Bulgarlann elinden zor kurtaran soydaş Mümin Çavuşoğlu, l yıldırTürk gümrüğünden kurtaramıyor. Çavuşoğlu, umudunu yitirmiş, hem gümrûkte çürüyen arabasına yanıyor, hem de kendi malına sahip çıkamadığına. Bulganstan'da yasaklamalar kalktıktan sonra, kardeşi tarafından Türkiye'ye getirilen otomobili, Bulgar plakasını değiştirmek için Yeşilköy'deki gümrüğe götüren Çavuşoğlu, "Türkiye'ye girerken pasaportumda kayıtlı olmadığı ve yanımda araç bulunmadıgı ıçin şimdi otomobilimi gümrükten vermiyorlar" diyor. Öğrenciyi anma İstanbul Haber Servisi - Geçen yıl MırnarSinan Ü niversitesi Öğrenci Derneği'nin açmış olduğu kayit masasında çalışan öğrencileri gözaltına almak için polisin okula gjrmesinden sonra, şüpheli biçinıde bınanın 3. kalından düşerek ölen, daha sonra arkadaşlan ve ailesi tarafından polisin aşağıya attığı iddıa edilen Seher Şahin mezan başında anıldı Seher Şahin'ın Silivrikapı'daki mezan başında toplanan ailesi ve arkadaşlan "Seher Şahin yaşıyor" yazılı birpankart açarak, aradan geçen bir yıl içinde Seher Şahin'in ölmesinden sorumlu kişilerin bulunamadığını söylediler 15 bin yankesicî • İSTANBLL(AA)- İstanbulda, kentdışından gelenlerle birlikte yaklaşık 15 bin hırsız ve yankesicinin faaliyet gösterdiği belirtilerek vatandaşlann dikkatli oknası istendi.aa muhabirinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bılgiyegöre, hırsızlık bürosu kayıtlannda 3 bin 200 hırsız ve 7 bin 500 yankesicinin kaydı bulunuyor. Aynca bu sabıkalılanndışında, Anadolu'nunçeşitli bögelennden gelen hırsız ve yankesıcilerin sayısının da 5 bıni aştığı bildirildi. Buna karşın hırsızlık ve yankesicilik bürolannda ise toplam 119görevlinin çalıştığıvebusayınınlO milyon nüfuslu İstanbul için çok yetersiz olduğu ifade edildi. Silah yüklü gemi davası • İSTANBUL (AA)- Silah yûküyle yakalanan Kıbns Rum bandıralı gemiyle ilgjli açılan ve kaptarun mahkûmiyeti ile silah ve geminin zoralımıyla sonuçlanan davanın, Yargıtay'ın verdiği bozma karanndan sonra görülmesine devam edildi. istanbul 1 numaralı Devlet Güvenük Mahkkemesi'ndeki dünkü duruşmada, mahkeme heyeti, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 3 Haziran 1992 tarihinde verdiği bozma ilamına oy birliğiyle uyulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, savcının bibrkişi ile ilgili talebini redderek, esas hakkındaki görûşünü yaab olarak hazırlayabilmesi için Sava YaşarTürk'esüre venlmesine karar verdi. Bulgaristan'da sıcaklık •Haber Merkeri- Bulgaristan'da hava sıcakhğı 3 5 derece düştü. Ülkede son 100yılda eylül ayında ilk kez böylesi bir sıcaklık düşüşünün yaşandığı bildirildi. Sıcaklığın Sofya'da -5 dereceye, yüksek kesımlerde -9 dereceye kadar düştüğü öğrenildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bulgaristan'daki sıcaklık düşüşünün Türkiye'yi etkılemeyeceğini. belirttiler. T)evlet okııUaıiııda eğitim yaraısız' ABD'de görev yapan Türk öğretmen, katı disiplin gibi, aşın özgürlüğün de sakıncalan olduğunu söyledi FİGEN ATALAY Arda- ABD'de öğretmen olmak, kelleji koltukta taşımak demektir. Türk mılli eğiümı, gereğjnden çok disipline dayalı olmakla eleştirilirken, ABD'deki eğiüm sisteminin de öğren- ci ağırlıklı olması ve öğrencilere gere- ğinden çok özgürlük vermesi nede- niyle amacına ulaşamadığı belirtili- yor. ABD'de ilk ve ortaöğretimde öğ- reımenlik yapan Muhsine Arda, bu ülkede disiplinsizlik nedeniyle öğret- menlerin can güvenliğinin bile bulun- madığını vurguluyor. 7 yıldır ABD'nin New York ken- tinde bulunan ve Amerikan Milli Eği- timi'nin isteği üzerine bu kentte 3.5 > ıldır öğretmenlik yapan Arda ile tatil için geldiğa İstanbul'da Türk ve Ame-* rikan eğiüm sistemleri üzenne görüş- tük. New York Üniversitesi'nde Türkçe profesörü olan Muhsine Arda, ABD'deki özel ve devlet okullan, ders kitaplan ve genel olarak eğitim sistemi hakkında şunlan söylüyor: •'Amerikan Eğitim Sistemi'nde ör- neğin Türkıye'deki gıbi coğrafya öğ- retilmiyor. Türkiye'nin nerede oldu- ğunu bilmıyorlar. Türkiye'yi. hindi kelimesi ile özdeşleştırmişler. Öğren- ciler zayıf aldıkça, bana hindi diyor- lardı. Devlet okullanyla özel okullar arasında büyük bir İcalite farkı var. Disiplinli, ciddi eğitim verenler genel- likle özel okullar. Yale, Hanvard gibi üniversitelere eiden öğrenciler genel- likle özel okullardan çıkıyor. Ancak, özel okullann ücretleri çok yüksek ve bu yüzden çok başanlı da olsalar her isteyen özel okullara devam edemi- yor. Ortaöğretimde eğitim düzeyi Tür- kiye'den düşük. Üniversiteye kadar gelmiş okuma yazma bilmeyen insan- lar var. Türkiye'de öğretmen ağırlıklı, ABD'de ögrenci ağırlıklı bir sistem var. Bu ikisi arasında denge kurulma- sı çok önemli. Ders kitaplan Tür- kiye'dekilerden daha basit. Ortaokul öğrencilen, Türkıye'deki ilkokul öğ- rencilerinin bilgisine sahip. Nasılsa geçiyoruz diye dersle ilgilenmiyor- lar." Muhsine Arda'nın anlattıklanna göre, ABD'deki eğitim sisteminde en önemli sorun disiplinsizlik. Özgürlü- ğü içlerine sindiremeyen, aileleriyle, toplumla sorunlan bulunan öğrenci- ler, okulda öğretmenlerin ya da yöne- ticilerin değil, kendi istedikleri gibi davranıyorlar. Kızdıklan ögretmen- lere saldınyorlar, otomobillerini par- çalıyorlar. Arkadaşlan ile aralannda da genelükle sıcak bir ilişki yok. İlişkı- ler rekabet ve biraz büyüdüklerinde de sekse dayalı. Arda," Öğretmenler açısından ya- şamsal tehlike var. Bir yıl içinde 19 öğretmenin otomobili parçalandı. Geçen yıl bir öğrenci otomobiliyle üzerime geldi. Bir haftada 10 sustah yakalanıyor. Öğrencilerin haklan ge- nellikle öğretmenlerden daha fazla. Öğrenciler de bunun bilincinde. öğ- retmenin özgürlüğü yok. Öğretmen- ler aleyhine dava açilıyor. Portoriko- lu, zenci vb. olanlar olaylan hemen ırkçılığa getiriyorlar. Öğretmenleri yumruklarla, tekmelerle dövüyorlar. Bizse onlara dokurunaya bile çekini- yoruz. Genelde öğretmen-öğrenci- veli arasında diyalog yok" diyor. Halen New York'ta "PS 197" adh ilkokulda öğretmenlik yapan Muhsi- ne Arda. bu okulda öğrencilerin küçük olması nedeniyle öldürülme korkusu olmadan çahşabildiğjni ve disiplini sağlamak amacıyla bazı ön- lemler aldıklannı anlatıyor. • • • Kızıltoprak'taki Ibrahim Oktem ilkokulunda eylem sürüyor Okul kapatmayaveli isyanıİstanbul Haber Servisi -1992-93 öğretim yıhna az bir zaman ka- hrken, Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Abdülkerim Denge'- nin emriyle tahliyesi ıstenen Kızıltoprak'taki İbrahim Ök- tem İlkokulunda yaşanan 'dram' henüz çözüme kavuştu- rulmuş değil. 200'ü aşkın öğ- renanin diğer okullara dağıtıl- mak koşuluyla okulu boşalt- malannın istenmesi üzerine başlattıklan protesto eylemlen- ni sürdüren velilerin tepkisi gi- derek artıyor. Geçen cuma gününden bu yana öğrencılerle birlikte oku- lun içinde geceli-gündüzlü ka- lan veliler, hiçbir haklı ve man- tıklı gerekçeye dayanmayan tahliye karanndan vazgeçilme- sini isteyerek, İstanbul Valiliği ve İstanbul Milli Eğitim Mü- dürlüğü yetkililerine seslenerek, soruna ivedı bir çözüm arama- lan çağnsında bulundu. 10 yıl- hk bir geçmişe sahip İbrahim Öktem îlkokulu'nun ihtiyaçla- nnı yıllardır kendilerinin karşı- ladığını anımsatan veliler, yaşa- dıklan sorunu 'dram' olarak nitelendirdiler ve söz konusu okulun boşaltılması karannın İstanbul Valiliği'nce kentin bir- çok yerine okul yapmanın ya- rarlannı içeren astığı afışlerle herkesi düşündürmesi gereken bir çelişki yarattığını ifade etti- ler. Valilik ve Milli Eğitim Mü- dürlüğü'nün dün yapüklan başvurular sırasında kendileri- ne söz konusu okulun boşaltıla- rak içindeki öğrencilerin başka okullara dağıtılması konusun- da herhangi bir resmi evrak gel- İstanbul Valiliği, Okul Yap kampanyasını sürdürürken Kızütoprak' taki ilkokulun kapatümasına velikr tepki gösteriyor mediğini söytedikkrini vurgu- layan veliler. 200!ün üzerinde öğrencinin mağdur durumda bırakılmak istendiğini söyledi- ler. 3 gündür okul içinde sabah- layan veliler. öğrencilerin eği- timde bir yıl kaybetmeleri rizi- kosunu göze alarak çocuklannı kesinlikle başka okullara dağıt- mayacaklannı belirttiler. Okul yöneticilerinin kendile- rine öğrenci sayısının azlığını gerekçe olarak gösterdiklerini anımsatan İbrahim Öktem İl- kokulu Dernek Başkanı Işın Kavuroğlu ve diğer veliler, her sınıfta en az 20, en fazla ise 38 öğrencinin ders gördüğüne dik- kat çekerek, bu rakamlann id- dia edildiği gibi az olmadığı görûşünü savundular. Okulla- nn açılmasına az bir süre kal- masına rağmen, eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini belirten veliler, "Karanmızdan dönme- yeceğiz. Buradan ancak cesetle- rimiz çıkar Okulun açıldığı gün bile biz bu sıralardan kalk- mayacağız"şekhnde konuştu- lar. Öte yandan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerin- den alınan bilgjye göre Kızıl- toprak'taki İbrahim Öktem îlkokulu'nun öğrenci sayısının az olması nedeniyle boşaltıl- mak istendiği ve öğrencilerin aileleri zor durumda bırakma- yacak biçimde çevredeki diğer okullara dağıtılacağı öğrenildi. Trafık canavanna 25 kurbandaha Bir zamanlar E-5, E-24, E-23olarak anılan karayollannın yeni adları artıkE-80, E-90, E-«8.Ama, değişen birşeyyok. Yine entehlikeli karavollan, onlar. Haber Merkezi - Yurdun çe- şitlı yerlerinde dün meydana gelen trafık kazalan 25 kişinin ölümüne neden oldu. Kazalar- da 28 kişi de yaralandı. Gaziantep-Adana Kara- yolu'nun 58. kilometresi Nur- dağ ilçesi yakınlannda hatalı sollama sonucu bir yolcu oto- büsüyle TIR çarpıştı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirirken, 6'sı ağır, 14 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza ön- ceki gece saat 24.00"te meydana geldi. Adana'dan Gaziantep yönüne gıden İbrahim Gümü- şay yöneümindeki 47 AN 060 plakalı yolcu otobüsü, hatalı sollama nedeniyle Celal Çelebi- oğlu yönetimindeki TIR'la çar- pıştı. Kazada Haydar Güleç, Hasan Üstün, Lütfu Durucan, Şehmuz Güzel, Fahriye Göze, Bekir Demir, ibrahim Gümü- şay. Celal Çelebioğlu, Kemal Demir yaşamlannı yıtırdıler. Ölen 3 kişinin kimliği belirlene- medi. Kazada yaralanan Ab- dülkadır Üstün, Nurettin As- lan, Ahmet özlük, Cemalettin Yüksel, Fuat Özel. Necati İşler, Faruk Ilgezer. Fariz Çiçek, Ali Aşkan, Ganime Güleç. Meh- met Salih Bülbül, Şaban Akdo- ğan. Abdülkani Doğan ve Nurettin İyersel Gaziantep devlet -ve SSK hastanelerinde tedavi altına alındılar. Nurettin Aslan, Fuat Özel, Mehmet Sa- lih Bülbül. Şaban Akdoğan. Abdülkani Doğan ve Nurettin İyersePin sağlık durumlannın ciddi olduğu bildirildi. Antalya, Samsun, Erzurum, Tekirdağ, Dalaman, Van. Kay- seri ve Giresun'da meydana ge- len trafık kazalannda Hasan Yasan. Nükhet Coşken (65), Ramazan Ağaçdelen. Selim Hakkı Giray, Celal Dan (16), Muammer Döven, Remzi De- mirci (42), Fatma Alanyeşil, Sabahattin Uysal (38). Ergül Çelik (9), Mehtap Aslantaş (4), Mehmet Karanfıl (35), Zehra Güven öldüler. Abdurrahman İşler, Abdurrahman Avcı, Sü- leyman Çelik, Ayşe Aslan, Şa- ziye Giray (54), Serpil Demir (26), Gamze Demir (1), Nuran Elbir (37), Şule Erbil (12), Tuğ- çe Elbir (9), Mahmut Dan (8), Yıldınm Fakçi. Mücevher Atik, Temel Korkmaz yaralan- dılar. Salihli'de2ölü ~ Manisa'anın Salihli ilçesi yakınlannda meydana gelen trafık kazasında yolun karşı- sına geçmeye çalışan bir anne, kucağındaki 10 aylık bebeğiy- le birlikte can verdi. SÜLEYMA1S NAZİF LİSESİ'NDE FAL SEANSLARI Varsa bir durum, lisenin altı bodrum • Lisenin kalorifer dairesi. Okulun kadrolu hizmetlisi Ahmet Çağlar. yıldızlama fal bakacak. Çağlar, önce çahşma masasının üzenne kara kitabını açıyor. BERATGÜNÇIKAN İşsiz, kısır, kocasıyla geçi- nemeyen, kaynanasıyla so- runlu biriyseniz, ortağınızın sizi kazıkladığını düşünüyor- sanız, nedensız bayılmalan- nız varsa. kaç yaşınıza kadar yaşayacağınızı, kaç hastalık geçireceğinizi. size büyü yapı- lıp yapılmadığını öğrenmek istiyorsanız Süleyman Nazif Lisesi'ne başvurun. Süley- man Nazif Lisesi, bu sorunla- nnızın, öğrenmek istedikleri- nizin dışında size yapılan büyüleri bozmak, üzenniae dikilmiş kem gözleri uzaklaş- tıracak muskalan yazmak için de emrinizde. Kalorifer dairesi Avcılar'da, Küçükçekme- ce Gölü'ne nazır on sekiz derslikli bu lisenin iki oda bir salonlu "kalorifer dairesi"n- deyiz. Okulun kadrolu hiz- metlisi, Urfalı Ahmet Çağlar, yıldızlama fal bakacak. Çağ- lar, önce çahşma masasının üzerine kara kaplı kitabını açıyor. Arapça yazılı sayfalar yıldızlar arasında paylaştınl- mış. On ikisi erkeklere, geri .kalanı kadınlara ait. Kansın- dan okul müdürüne kadar herkesce "Hoca" diye isim- lendirilen Çağlar, bir kâğıda anamızın ve bizim ismimızi yazıyor. Kendince rakamlar çıkanyor, o rakamlar üzerin- de dört işlemi birden yapıyor ve bıze aıt sayfayı açıyor. Evi- mizin üzerinde kara bulutla- nn dolaştığını bunun nede- nin de nazar ve büyü olduğu- nu öğreniyoruz. İkinci doğumdan sonra üreme or- ganlanmızda bir sorun çıka- cak ama öldüriicü etkisı olmayacak. "Öyle değil mi", "Kitap da oldu değil. olabilir diyor za- ten"li anlatımlanyla falımızı tamamladıktan, elli bin lira yıldızlama ücretini aldıktan sonra üzerimızdeki büyüyü de çözebileceğini, muskamızı yazabileceğinı söylüyor Ah- met Çağlar, namı diğer hoca. Bunun için de yüz binle beş yüz bin lira arasında bir öde- me daha yapmamız gerek. Çağlar - 1 reme orgaıdarında sorun... Okul Müdürü Sefa Saru- han. Çağlar'ın okul binası içinde falcılık yapmasına. muska yazmasına nasıl göz- yumuiduğunu sorduğumuz- da önce, "Öyle bir şey yok" diyor. Fal bakürdığımızı, üs- telik fotoğraf çektirdiğimizi söyledığimizde ise "lyi niyet- le, sizi kırmamak için birşey- ler söylemiştir" diyor . Olayt yalanlamaktan vazgeçiyor Saruhan. Birkaç kez Çağlar'ı uyardığını, bunun üzerine sı- yasal mezunu kızıyla, stajyer ( hâkim oğlunun evinde, hafta sonlan tai bakmayı suraur- düğünü savunuyor. Bir mil- yon 700 bin lira maaşla yedi çocuğuna bakmak zorunda kalan bir memurun ikinci bir ış yapmasının haber olmasını ise şaşırtıcı buluyor. Saru- han, "Mılli Eğitim Müdür- lüğü'ne bu durumu bildirdi- niz mi?" sorusuna ise "Onlar da hoca olduğunu bıliyorlar" yanıtını veriyor. Sultan Air'e plaket ZÜRİH - İsviçre'den Tür- kiye'ye tur düzenleyen yerli ve yabana turizm acenteleri, Sultan Air Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çizmeci'ye, sektöre katkılanndan dolayı plaket verdiler. İsviçreli ve Türk acentelerin >öneticilerinin düzcnicuıgı 10- rende bir konuşma yapan Çiz- meci. "Sizlerin bu iltifaüna layık olmaya çalışacağız. Bu sezon, planladığımız hedefe ulaştık. Ancak bundan sonra- ki amactmız, fılomuzu daha da büyüterek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek- tir" dedi. OZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU 91.DÖNEMKAYITLARI DEVAM EDİYORI Hafta sonu-Hafta içi ve Akşam kursları devam ediyor. Dershane: ÜSKÜDAR: 343 «7 82-310 92 86 K0ZYATAĞI-362 47 33 TARABYA. » 2 08 18 Fen-edebiyatçılar öğretmenlik için Danıştay kararı bekliyor • Öğretmenlik hakkı ellerinden alınan fen-edebi- yat fakültesi mezunlan, Milli Eğitim Bakanhğı'- nın son 2 yıldır açtığı öğretmenlik sınavında bi- rinciliği elde ettiler. UFUKTEKtN ADANA - öğretmenliğe gi- riş hakkı ellerinden alınan fen- edebiyat fakültesi mezunlan, yürütmenin durdurulması ve karann iptali için Danıştay'a başvurdular. Milli Eğitim Ba- kanlığı'nm, anayasanın eşıtlik ve fırsat eşitliği hükümlerine aykm bir uygulama içinde ol- duğunu savlayan bir grup öğ- renci, fen-edebıyat fakültesi mezunlannın aldığı ders prog- ramı yükünün, öğretmenlik olanağı tanınan eğitim fakül- tesi mezunlanndan bile fazla olduğunu bildirerek, "Bakan- lığın tutumu açıklanabilir bir tutum değıldir" dediler. öğretmenlik hakkı engelle- nen fen-edebiyat fakültesi mezunlannın, MEB'in açtığı öğreimenliğe giriş .sınavlann- da son iki yıldır birinciliği elde ettiği öğrenildi. Çukurova Üniversitesi Fen- Blebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden ge- çen aylarda mezun olan 7 öğ- renci, öğretmenlik hakkının tekrar sağlanması amaayla dün Danıştay'a başvurarak dava açtı. Durmuş Ali Çıraklı, Aylin Aykın, Murat Kesti, Refıye Okuşluk, Makbule Kağnı, Işıl Çokuğurluel ve Hüreya Arda adh öğrenciler, dava dilekçelerinde, Milli Eği- tim BakanhğVnın, önümüzde- ki öğretim yılında alacağı 10 bin öğretmeni ilk kez fen-ede- biyat fakültelerinden karşıla- mayacağını basın yoluyla kamuoyuna duyurduğunu be- lirterek şöyle dediler: "İlanda belirtilen koşullar ve yöntem, anayasa, yasa ve hukuk kurallanna aykındır. Bu ilanla eğitim fakültelen mezunlannın öğretmenh'ğe atanabilecekleri kabul edilir- ken, bu hak, fen-edebiyat fa- kültelerinin elinden alınmış- tır. Bu, anayasanın fırsat eşit- liği ilkeleriyle çelişen bir karardır. Fen-edebiyat fakül- teleri ders programlan karşı- laştınldığı zaman, derslerin eğitim fakültelerine göre faz- lalık gösterdiği anlaşılacakur. Eğitim fakültelerinin ders programlannda öğretmenlik formasyon derslerinin bulun- duğu görülmektedir. Ders programlannda bulunmama- sına karşın, fen-edebiyat fa- külteleri öğrencileri, bu dersle- ri fazladan okuyarak pedagoji sertifikası almakta, böylece eğitim fakültesi mezunlann- dan bir farkı (fazlalığı olması- na karşın) kalmamaktadır." Bakanlığın çelişkisi Danıştay'da dava açan Türk Dili ve Edebiyaü Bö- lümü'nden mezun 7 öğrenci, Milli Eğitim BakanlığYnın pe- dagojik formasyon konusun- da çelişkiye düştüğûnü de savlayarak "Belki davalı ba- kanhk, pedagojik formasyon belgesini zorunlu tutabilir. Ama bu belgeyle birlikte ders programlan farklı olmayan fen-edebiyat fakültelerinin başvuru hakkını engellemekle 657 sayılı yasaya aykın hare- ket etmektedir. Kaldı ki dava- h idare; .ODTÜ, Boğaziçi ve Bilkent Üniversiteleri mezun- lanna başvuru hakkı tanır- ken, bunlardan pedagoji serti- fikası bile istememektedir" dedi. Spassky 4.oyunda FîscheA yakaladı Fischer(siyah) Spassky (beyaı) Kabul edilen vezir gambiti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 d4 c4 Af3 e3 Fc4 0-0 dc5 Kdl b3 Fb2 Ac3 Kacl Ad4 D Fe2 Şfl e4 Abl Fa3 Kc5 Fb4 Aa3 Ac4 ŞO h4 Ac2 Fa3 Kgl Şc3 Kg5 b4 b5 Ad4 Ae5 Kf5 Ke5 Fd3 Fb4 Şd3 Fd6 Kg5 Fc5 Kh5 Kg5 Ff4 Kf5 b6 Ka5 h5 d5 dc4 Af6 e6 c5 a6 Vdl Fc5 Abd7 b6 Fb7 Fe7 Kc8 b5 Fc5 Şe7 g b4 Ac5 Khd8 gf3 Afd4 Fa8 Kg8 Kc7 Kb8 h5 Şf6 a5 a4 Ab7 Abc5 e5 Ae5 Ae4 Ae4 Kc3 Kd3 Af6 Kc8 Şh7 Ae8 Şg6 Şh7 f6 Şg6 Kd8 FD ..Siyahterkeder. • İki ünlüsatranç Büyükustası Bobby Fischerile Boris Spassky arasında Karadağ'ın Sveti Stefan adasındaki karşılaşma devam ediyor.Dördüncü o>un rus asıllı Fransızsatranççı Spassky'nin üstünlüğü ile bıttı.Dünkü oyundan sonrda 1-1 olan karşalaşmada lOuanı alacak olan taraf adadan galip aynlacak Kültür Servisi - İki ünlü satranç büyükustası, Bobby Fischerile Boris Spassky arasında Karadâğın Sveti Stefan adasında devam eden karşılaşmanın dördüncü oyunu Rus asıllı Fransız satranççı Spassky'nin üstünlüğüyle sona erdi. Siyahlarla oynayan Bobby Fischer oyunu ellinci hamlede terk edince, karşılaşmada durum 1-1 oldu. Karşılaşmada ilk oyunu beyazlarla oynayan Fischer kazanmış, ikinci ve üçüncü oyunlar berabere sonuçlanmışü. Fischer-Spasskv karşılaşmasında lOoyun kazanan taraf, maçın da galibi olacak. Beraberliklerepuan ' verilmiyor. Fischer-Spassky karşılaşmasını izleyen satranç uzmanlanrun yorumuna göre, Boris Spassky dördüncü oyunda 'mükemmer biroyunçıkardı. Bobby Fischer'ın ise, çok iyi bir ilk oyundan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü oyunlarda gerileme gösterdiği gözlemlendi. Uzmanlar, Amerikalı büyükustanın yirmi yıl önceki üstünlükte olmadığını belirtiyorlar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle