25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8EYLÜL1992SALI EKONOMI PARARAPORU RflRSA FMDEKSİ Birleşik Mali Sanayı Önceki 4142.87 2400.04 5151.87 Dûnkü 4134.57 2395.15 5141 49 Faı*(%) -0.20 -0.20 -162 BORSA 7 EYLÜL 1992 Man>Çimn(Q Attunk Ata» JUytDHotfng MvtoSantp Mcytns Çqn* (BU) BrikTûlûn Bofa Oronto Burgfc ç»nıMaHÇim(") ÇcftHatlt Çimsa Denmod OnaHoMng Omş Oopan (•) DmnOfeet fczaabaşı Vaûnm Ecaabaşı EgeEndûsln EgcSûfr» Eme> Sıgorta (BO) EroyısBoo» Esta* Fenş Atûmmyuffı Rnansbank OoMYrtnm •H+TMT Gortcn Çtf (BU) Gûtın FjMabn I Motor Ptsttm uTTvr Dcnvr Çcfk Izocam Kartonsan KmtCMa KapezElett* KoçHoMng Konya Çjmento Kordsa Kfctaş Marrt Mvsfc* MmsuatSnt Metaş Migros | Netm* (Martank) HetHoMnp Nitrıman OanTafcstll OJmulsa Otasan Parsan FÇGProfflo Pettm) Petrotent Turtzm PırnrStM Pnar Entagre Et PnurSu PmrUn(BÛ) PBTOŞ ProScTatra SAatıYaymoM SartraiKotfng Sartuygn SıtaşfBU) SımM setsa TamSigona TeteBb** T Garant B TlşMt. (B) TI;B(C-»50B0Z) TlşBnk |Q TireKutsan TOrtoye Katama ToöjOtom. TSıemeıis TDenvMUm Turcas Petrofcü Tfctl TTuborg Tütmöanfc Uny» Çımento UşakSerara* Valof Vatjrm ûrt Vesfef Valof Fın K3r 14 000 1750 2200 2.200 3 9 » 10.500 9.000 6100 2950 8600 2.550 6400 15 750 1.300 1350 1.300 4.900 6.200 2900 8300 7500 1300 650 4.400 1600 15 000 6800 1400 5.200 4300 1900 525 1650 52 000 3950 1950 5300 2 100 1700 800 1ZJM 4900 725 71000 875 2150 1200 5500 1.350 475 10.500 1900 7 600 4150 11250 tS.7! 66 000 3500 850 1 U M 550 17J 3300 2.7M 4850 875 550 30 500 575 600 600 2150 125 000 675 1750 12.250 450 2700 500 i IOO 1.500 600 650 1650 1 700 15.250 3000 600 9700 1.350 6600 1450 12.7» 4.1M 4800 1 700 3000 1350 4800 220 000 13 500 1 700 2100 2150 3900 10 250 8800 6 100 8600 2.500 5900 15 500 1200 1.250 4000 2900 8200 7500 1300 575 1550 13250 6600 5100 4 100 1800 500 52 000 3850 5300 2050 1 700 1ZJM 4400 725 69 000 2150 1 ioo 5000 1300 450 10.500 1800 İ.IN 4050 11000 M.7Sİ 65 000 3450 825 2 J H 525 17J 3250 Z.7M 4 750 850 525 29 500 550 600 550 675 1.700 12 000 450 2650 475 1050 1.500 575 1.650 1600 771 9M 2.950 575 9 600 1350 6500 1450 4.0M 4 750 İ J M 3000 I7S 1300 4.750 350 575 800 1950 925 8.200 7.400 Z.7M 12 000 975 9600 10.500 S7S 7100 4 000 3950 1000 850 1 100 1050 2.1M 350 575 800 1800 900 8100 Z.7M 11750 975 9400 10 000 6.900 3500 975 850 i ioo 1050 13 750 1750 2150 2200 4050 10 250 9000 6100 8 600 2550 5900 15 750 1300 1300 J.1» 4000 2900 8400 7600 1300 625 1600 13 250 «71 6800 5100 4250 1900 500 I.7M 51000 3.900 5300 2100 1700 1 U H 4600 725 70 000 2150 1 150 5 100 1.300 475 10 500 1850 U H 4.100 11250 66 000 3500 850 550 17.7» 3300 SJM 4800 875 525 »000 575 600 575 675 1750 12 250 450 2700 500 1 ioo 1500 600 1800 1650 İ.1M S7S 3000 600 9700 1350 6600 1500 4850 3050 1350 4800 350 575 825 1900 925 8.200 2JM 12 000 975 175 9500 10 250 7800 3.550 975 875 1150 1050 1JS» 13 750 1750 2150 2150 3950 10250 8800 6 1 » 8600 2500 5900 15 500 1250 1300 J.1M 4000 2900 8200 7500 1300 625 1 600 13 250 (75 6600 5100 4 150 1800 500 52 000 3900 5300 2 100 1700 1L2M 6500 725 69 000 2150 1 150 5000 1300 475 10500 1850 4 100 11250 66 000 3500 850 550 17.7» 3300 4750 850 525 29 500 575 600 575 675 1700 12 000 450 2700 475 1 100 1500 575 1800 1.650 *.«• S7S 3000 600 9700 1350 6600 1450 4.750 3000 1-ttS 1.300 4.800 350 575 800 1800 925 8.200 Z.750 11750 975 I7S 9500 10 250 7 100 3500 975 850 1 ioo 1 050 2JM •75 289 215 286 340 84 0O0 15500 84 125 287 500 73 525 1417» 360 290 123 000 3000 41000 2 020 500 311664 J7U4İ 1050 110 576 128 840 759 131 1000 112 000 400 206 210 2 000 147J 45 685 716 856 1010110 ım390 500 82 500 12 500 1059 420 4000 26 800 40.000 1M.7M 9534 24 400 50 3000 22 000 195 560 3060 928 950 12 396 92 900 SK.7H 114 81342 36 878 1*4. m 32 310 45 600 185160 20 400 72471 48140 27 550 7370 250 000 62 000 3 370 2000 61500 210 4200 107 490 88 480 2000 50900 276 250 2632 230 7000 14 100 200 84 000 12400 S1JM K.1N 6800 225 300 198 300 18 900 2000 7 250 2500 113 660 6400 125280 59 320 44 600 124 000 57 250 771500 103 450 178 492 HJ1» 91802 126 800 59 000 62 000 59 600 13 000 1006 459 6356 424.75i î.m.711 14.15» **r.0rt. Ry«t 13 712 1 703 2149 2.183 3980 10 260 8 913 6100 U 2 İ 8 600 2523 5900 15 687 1221 1282 1(12 4000 2900 8358 7500 1300 623 1! 13 250 « 1 6702 5100 4 175 1816 500 52166 5300 2100 11241 4433 725 69 300 2150 1 143 5030 1300 451 10 500 1837 2.MI 4.090 11 176 1S.7M 65 935 3494 11.741 529 17.7» 3277 2J2S 4 784 857 525 29 971 566 600 574 675 1745 12 206 450 2666 499 1075 1500 591 1792 1604 U1S 574 2990 599 1350 6550 1492 4 J H 4800 1.175 3 001 1304 4783 350 575 813 1863 919 11974 975 (74 9 467 10 086 974 7 123 3506 975 853 1 ioo 1050 2.1*4 (72 1.2M Gima Medya Holdng Trta» (to Tkmt 6800 6100 I7J KOT Dt$< PAZAR 6100 ns 6000 J7J 6 100 KS 6100 M.5M 6100 (25 6 100 iooo 7000 72JM 6100 6 042 Dün satışa çıkartılan Hazine bonolan ve varlığa dayalı menkul kıymetler büyük ilgi gördü Para, yeni adresinibuldıı• Hazine'nin Ziraat Bankası, Emlak Bankası ve İeri de yoğun bir ilgi gördü. Halk Bankası aracılığıyla satışa sunduğu 1.5 trilyon V a r !'8a d a ya h menkul kıy- liralık bono ve tahvillerin yaklaşık 1.2 trilyon liralık SrîlS'oiaS"vûS bolumu ilk gun satıldı. Yapı Kredi Bankası nin 1 71, üç aylık olanlan yüzde 75. tarafindan üç kamu bankası trilyon 65 milyarllk varlığa dayah menkul kiymeti- dört ayhk olanlan yüzde 77, aracıiı^yla satışa sunulan 1.5 m n d e y a n s ı a ı l c ı b u l d u Böylece yüksek gelirli iki •"" " M ~'*" İJ " " : '" Aa 7 0o1 yatınm araanda bir gün içinde 1.7 trilyon liralık fş Ekonomi Servisi - Yük- sek faizlı Hazine bonolanna \e varlığa dayaü menkul kıy- metlere tasarruf sahipleri yo- ğun bir ilgi gösterdiler. Hazine otomobil ve kredi kartlan ala- caklanna karşılık göstererek çıkardığı varlığa dayalı men- kul kıymetler de iskontolu olarak satılıyor. tnl>on liralık bonolann yak- ılk gün satıldı. 1 tnlyon 65 mil- yar liralık Yapı Kredi Bankası varlığa dayalı menkul kıyme- tının de 500 milyar liraya ya- kın kısmı alıcı buldu. Aylık faizi yüzde 5.8'e gelen Hazine bonolan ve yine aylık faizi yüzde 5.5 ile yüzde 6.5 arasında değişen varlığa daya- lı menkul kıymetler, yatınm- cılar tarafından kapjşıldı. satış yapıldı. Alman bilgiye göre, bu iki ya- tınm seçeneğinden almak için bazı tasarruf sahipleri döviz hesaplannı bozdular. Hazine'nin 5 ve 10 milyon lirabk kupürler halinde Ziraat Bankası, Emlak Bankası ve Halk Bankası şubelerinde sa- tışa çıkanlan bonolardan üç ay vadeli olanlann net faizi tı aybk olanlan yüzde 80, yedi aylık olanlan yüzde 81, sekiz aylık olanlan yüzde 82, dokuz yüzde 17.35, altı ay vadeli aylık olanlan yüzde 83. on ay- olanlann yüzde 35.8 ve" bir yıl lık olanlan yüzde 84, on bir ve vadeli olanlann da yüzde 76. on iki aylık olanlan da yüzde 28'e geliyor. Halka satılan 85 briit faizli. Bu faiz üzerin- Hazıne bonosu ve devlet tah- den yüzde 10.5 stopaj kesili- villen istenildiği an işlemiş fai- vor. Banka garantisi ile satışa ziyle birlikte paraya çevrilebi- sunulan menkul kıymetler de liyor. istenildiği anda işlemiş faiziyle Yapı Kredi Bankasfnın birlikte geri satılabilecek. varlığa dayalı menkul kıymet- Bankanın tüketici, konut. Yapı Müdür soy, dün akşam saatlerine doğru yaklaşık yanm trilyon liralık menkul kıymetin satıl- dığmı bildirdı. Satışlarda "tam bir izdiham yaşandığı- nı" beürten Melih Şensoy, "Bu ilgi, varlığa dayalı men- kul kıymetin doğru bir ürün olduğunu gösteriyor. Piyasa- da para da var. Bu iki unsurun yan yana gelmesi bu sonucu doğurdu" dedi. • Sahte banknotlara dikkat tSTANBUL (AA) Şebeke- ler pıyasaya sahte para sürmek için belli semtlere dağılarak genelliklc halkın yoğun olduğu yerleri ve havanın karardığı saatlerde seyyar saüalan hedef alı- yoriar. Mali Şube Müdürlüğü'n- den abnan bilgiye göre sahte 50 bin lirahklar, halkın yo- ğunluk oluşturduğu gişeler, semt pazarlan gibi yerlerde, tek tek bozdurularak piyasa- ya sürülüyor. Mali Şube Müdürü Salih Güngör, sahte banknotlann kağidımn kalitesi ile renkle- rindeki uyumsuzluk, abartma ve dağılrnadan fark edilebiJe- ceğini belirtti. Mali Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda ele geçinlen sahte 50 bin lirahk- larla ilgili Merkez Bankası'nin raporunda ise sahtelerin piya- sada kullanılan normal kağıt- lara basıldığı, ışığa tutuldu- ğunda beliren Atatürk portre- sinın ise ön yüzden baskı, em- niyet telinin de orijinale yakın bir maddeyle takbt edildigi bıldırildi. AT, Avrupa para sistemi EMS krizinin çözümünde kararh Avrupa'da faizleryükselebilirİş-Ekooomi Senisi - Avrupa Topluluğu'nun (AT), Avrupa para sistemi EMS'ye dahil olan üye ülkelcnnin para birimleri- nin Alman Markı karşısında hızla değer kaybetmesi ve faiz oranJannın yükseltilmesiyle patlak veren kriz karşısında alacağı önlemler belirlendi. Ingiltere'nin Bath kasabasın- da gayri resmi nitelikte yapılan AT ülkeleri maliye bakanlan ve merkez bankalan başkanlan toplantısında, "EMS'de ve Av- rupa döviz kurlan mekanizma- sı ERM'de AT ülkeleri para bi- rimlerinin birbirleri karşısın- daki mevcut değerlerin'n ko- runması için döviz piyasalanna yoğun müdahale ve gerekirse, faiz oranJannı yükseltilmesi" karan alındı. Toplantı sonunda yayımla- nan bildiride, ERM'deki Avru- pa para birimlerinin mevcut pa- ritelerinin alt-üst olmaması ko- nusundaki kararlılık vurgu- landı. EMS'deki mevcut sorunlann giderilmesinde, ERM'deki pa- ntelennın yeniden ayarlanması yoluna başvoırulmayacağırun vurgulandığı bildiride, Avrupa • AT ülkeleri, Avrupa para sistemi döviz kurlan mekanizmasındaki mevcut değerleri korumak için piyasalara yoğun müdahale ve gerekirse, faiz oran- lannı yükseltme karan aldı. ülkeleri ekonomilerinin tümün- de kamu harcamalannın kısı- bp, enflasyonun düşürülmesi gereğine işaret edildi. Bildinde, "Almanya merkez bankası Bundesbank'ın, mev- cut şartlar altında, faiz oranla- nnı daha da yükseltmeye niyeti olmadığı ve Avrupa Toplu- luğu'nun da (AT) durgunluk- tan çıkış amaayla faizlerin dü- şürülmesi için üye ülkelerin tü- münde her fırsatı değerlendi- receğı" ifadesine yer verildi. Ancak Almanya. dığer AT ül- kelerinin, "faiz oranlannı indir- mesi" yolundaki taleplenni ka- bul etmedi. Almanya, izlediği yüksek faiz politikası sonucu faiz oranlan- nın 2. Dünya Savaşı sonrasının en yüksek düzeyine çıkması, nedeniyle diğer AT ülkelerinin yoğun eleştiri ve baskılanna maruz kaldı. Hafta sonundaki bu toplan- tıda, diğer AT ülkelerinin eleşti- rilerine cevap veren Almanya Maliye Bakanı Theo Waigel, 'Almanya, izlediği sıkı para politikasından dolayı, Av- rupa'daki ekonomik durgun- luktan sorumlu tutulamaz" dedi. AT ülkeleri maliye bakanlan ile merkez bankalan başkanla- nnın hafta sonunda aldıklan bu kararlann, uluslararası dö- viz piyasalanna etkisi, yann borsalar açıldığrnda belli ola- cak. Geçen haftanın son işJem günü olan cuma günü, İngilte- re, sterlinin değerini korumak için karşılığını Alman Markı olarak ödemek üzere sterlın cinsinden borçlanma karan al- mış, İtalyan hükümeti de İıaJ- yan Lireti'nin Alman Markı karşısmda hızla gerilemesinı önlemek için faiz oranlannı yükseltmişti. Konuk yazar Semıayepiyasasınınsorunları BURHAN KARAÇAM Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye gelme hedefı ancak güçlü mali piyasalann, yani para ve sermaye piyasalannın oluşturulması ile müm- kündür. Türkiye'de de mali piyasalann lokomotifı, iyi veya kötü, bugüne kadar bankalar olmuştur. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bankalar ka- dar güçlü. güvenilir aracı kuruluşlar oluşana kadar bankalar sermaye piya- sasının yükünü çekecektir. Bankalar görevlerinin biüncindedir. Bankalar yeni kanunla sağlanan ola- naklan desteklemekte ve heyecan duy- maktadır.Finans reformu ancak ban- kalann katılımı ile gerçekleşebilir. Alı- nacak bütün kararlar kapsamh olmalı ve bankacılık sektörünü rakip olarak görmek yerine güçlendirmek yönünde olmalıdır. Çünkü, arzulanan sermaye .piyasalan. güçlü bankaalığın omuz- lannda inşa edilmek zorundadır. Yeni kanunla getırilen yeniliklerin, sermaye piyasasında yerleşmesinde de bankalann önderlik görevini yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphe et- memesini belirtmek isterim. Ancak sermaye piyasasının gelişmesi için bu yapılanlann yeterli görülmesi bizleri son derece yanbş yönlere götü- rebibr. Sermaye piyasalan daha ziyade uzun vadeli yatınmcıya alternatifler sunmayı amaçladığı için yatınmcının uzun vadeli beklentilerini tereddütle karşı karşıya bırakacak bir ortamın da var olmaması gerekir. Bu nedenle şu anda son derece çağdaş ve yapıcı bir yaklaşımla kurulmaya çabşılan bu alt- yapının. arzu edilen sonuçlan getirebil- mesi için piyasalarda güvenin oluşması gerekJidir. Sermaye Piyasası Kanunu ilegetirilen değişıklik ve yenililcler son derece olum- lu bir altyapı çerçevesi oluşturmakla bir- likte tek başına yeterli degildir ve kısa vadede mucıze beklenmemelidir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri ancak imkan sağlar. Orta ve uzun vade- de etkili olabilir. • Yeni Sermaye Piyasası araçlanna ta- lep yaratmak. yeni kuruluşlara ışlerhk kazandırmak ancak büyüyen tasarruf ve sermaye piyasalan konusunda bilinç- lenmiş yatınmcı kitlesinin oiuşması ile mümkün oiacaktır ki bu da zaman ala- caktır ve sindire sindire gitmekte, ger- çekçi olmakta yarar vardır. Üretimin artünlması, kişi başına düşen gelirin arttınlması, tasarruflann artünlması, yaünmcıya sermaye piyasası ve araç- lannın tanıtılması gerekmektedir. Bura- da aracı kuruluşlar, bankalar, sermaye piyasası kurulu ve borsaya önemli gö- revler düşmektedir. Bunlar yapılmadan sermaye piyasası gelişemez. Yeni enstrümanlarla, yeni kuruluş- lann sermaye piyasalanndan pay alma- ya çalışması ara arttıracak, belki de özel sektör ihraçlannı olumsuz etkileyecek. faiz oranlannın yükseimesine sebep ola- caktır.Bugün yaünmcının tercihi kjsa vadeli yatınmdır. Örneğin 3 aylık mev- duat hesaplannın oranı, 3 aylık hazine bonolanna olan talep ve borsaya gün- lük yatınm.Halıhazırda para pıyasala- nnda bile bir gecelık borçlanmadan daha uzun vadeb' bir piyasa mevcut de- ğil. sermaye pıyasalannda nasıl olsun? Sebebi yine enflasyon, ekonomik ve poliük ısu'krara güvensizlik, enflasyon beklentisi.Yeni araçlan emecek talep iç piyasada mevcut mu?Yatınmcırun pi- yasalara güveni tam mı?Bu güvenin ve talebin yaraübnası için: Siyasi ve ekono- mik istikrann sağlanması. enflasyonun kontrol altına alınması, enflasyonist beklentilerin kınlması ve kamu borç- lanna gereksinimin azaltılması gerek- mektedir. Bunlar sağlanmadan altyapı ne kadar ileri olursa olsun tasarruf sa- hibi ve yatınmayı bu piyasalara arzu edilen boyutlarda çekebilrnek mümkün olamayacaktır. Esbank 65 yaşında • İş Ekonomi Servisi -15 e>lülde65. yıldönümünü kutlayacak olan Esbank, aktif toplamında Türkiye'nin en büyük 7 özel sektör bankası içinde bulunuyor. Esbank'ın toplam aktifleri 1992 yılının ilk yansında 5.7 trilyon Türk Lirası'na ulaştı. 65 yıl önce Eskişehir'de kurulan, 1985 yılında Genel Müdürlüğü'nü İstanbul'a taşıyan Esbank, Türkiye'nin önemli merkezlennde bulunan 34 şubeye sahip. Şubelerarası on line-reel time sistemini Türkiye'de ilk defa uygulamaya sokan banka, son olarak çalıştığı firma ile şubesini elektronik olarak bağlayan masa üstü bankacılığı FAST( Firma Aktif Sistern Terminali) uygulamasını Türk bankacılık sektörünegetırdi. Batı'da da çok yeni olan bu uygulama, şubeyegitme gereğı olmadan şırket >önetialerinın fınans kararlannı çabuklaştınyor. Derbank'ın faiz oranları • fş Ekonomi Servisi - Derbank mevduat faiz oranlannı değiştirdi. Banka 5 milyona kadar vadesiz mevduata yüzde 20,30 milyona kadar yüzde 30,50 milyona kadar yüzde 50 faiz uygulayacak. 1 ay vadeli mevduata yüzde 60, üçay vadeliye yüzde 73,6 ay vadeliye yüzde 74. bir yıl \ adeliye ise yüzde 76 faiz verecek. Turkom döviz Güngören'de • İş Ekonomi Servisi - İzmır-Pasaport. Adana, Bodrum ve Marmaris-İçmeler'de bulunan döviz büfelerinin yanı sıra İstanbul'da toplam 9 şube açan Turkom şimdi de Güngören'de hizmete başlıyor. Turkom'un Güngören şubesi bugün açıbyor. İnterbank'm şipketîANKARA(ANKA)- İnterbank, Fınlandıyalı bir , firmayla dış ticareı yapmak için ortaklık kurdu. İnterbank ile üçyan kuruluşunun da ortak olduğu şırkete "İnterkauko Dış Tıcaret Anorum Şirketi" adı verildi. İstanbul'da kurulan iki milyar lira sermayeli şirkete Finli Kauko Markkınatoy fırması bir milyar lirabk hisseyle katılırken, İnterbank 997 milyon lirabk pay edindi. Petrol Ofîsi'nin gaypimenkullepi •ANKARA(ANKA)- Hükümetin özelleştırme kapsamına aldığı Petrol Ofısı, bu işlemden önce gayri menkullerini elden cıkacak. Petrol Ofisi Yönetim Kurulu, gayri menkullerin satışı konusunda karar almak için 11 eylülde Ankara'da toplanacak. BANKALAR NE FAİZ VERIYOB? fYÛZde) Ziraat İş Bankası Emlakbank Akbank Yapı Kredi Vakrtbank Halkoank Pamukbank Garantı Tûrkbar* Sûmefbar* 6M15 Tütûnbank Eübank Imar Esöank Sekerbank Osmanlı TEB Egebanlı fınansbank iktisaî DışfaanK Tarışbank Demırbank KocAme Körfezbank İnterbank Marmara Arap-Tûrk lmpexbank TYTBank Tefcstıibank Ciıbank Turk-Sakura TL 56-58 55-58 58 55-58 55-58 57 60 58 54 585 60 60 58 55-58 58 59 56 5M1 56 56 54-57 49 43 60 57-59 50 59 575 45 tay TL $ 67-69 6M8 70 705 72-73 68-70 6M8 57 73 65^9 725 675 35 2.5 25 25 25 15 35 45 375 3.5 425 225 2.5 )5 45 25 45 45 35 55 525 7.5 625 5.5 625 45 75 45 95 65 105 925 158 7.23 n69-71 68-70 46 68-70 73 74 735 74-76 70 68-70 73 73-75 72 72 68-70 60 60 76 62-66 745 62.5 3.5 45 45 5.5 5İ 55 475 45 447 3.5 475 4.25 1.5 525 425 325 2.5 2.5 35 54 168 723 5.5 625 725 5.7 95 6.5 725 75 75 925 7.5 75 5.5 105 115 95 65 n71-73 69-72 69-72 69-72 74 75 80 805 ım 80 78 80 80 75 71-74 76 77 76-79 76 73 67-70 80 78 63-70 80 575 45 35 3.5 35 35 4.5 25 45 55 525 55 525 3i 5.5 2.5 55 75 65 65 65 65 75 75 75 75 825 65 75 95 55 115 85 125 10 65 Sıralama bankalann 1991 yılı toplam mevduatlanna göfe yapılmıstır Faiz değısımlerı ve düze/tme «pmfaksno5266C73-5266072 YATffijMFONLARL 7EYUH1M? Katlma beigesladı Bugün Değ. Katılma bdgesiadı Bugün Değ. İş Yaörım-1 İş Yatınm-2 lşYatırım-3 lşYatırım-4 İş Yatırım-5 lşYatırım-6 lnterfon-1 fnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 IktısatYaM lktısatYat-2 lktısatYat-3 IktısatYaM Ikt Atıhm Fon Gar Yatırım-1 Gar. Yatırım-2 Gar Yabrım-3 Gar Yatmm-4 Gar Yatırım-5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F YKB Sektör F YKBHısseF YKBKamuF YKBükıtF YKB Karma F YKBDovızF. YKBKapitalF YKBAktrfF VakıfFon-1 VakıfFon-2 VakıfFon-3 VakıfHısse Vakıf Dunya VakıfFon-6 Dış Mavı Fon 153.592 59.348 40.560 32.508 14.789 29582 109 048 80.972 44086 45.470 11863 96.776 79.237 37.737 38126 25.319 118.954 46.076 29412 17.175 15562 118 073 39 591 28.194 101099 82 890 93 209 81.228 71451 79 568 36 706 28.066 23971 81403 199 218 37 397 23 210 34 168 23 199 69 705 0.42 -041 0.47 036 0.31 0.47 045 0.40 0.53 0.53 -0 23 0.45 0.45 0.45 045 0.45 0.34 0.46 0.32 -0.14 0.43 0.43 052 050 0.48 -O70 0.48 0.46 052 044 050 023 0 41 039 038 -0 01 109 038 0.41 Dtşbank Beyaz Dışbank Pembe Tütün Fon-1 Tütün Fon-2 Mitsui Forvi Mıtsuı Fon-2 Finans Fon-2 Fınans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Zır. Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk Fon-3 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpexFon2 SümerFon Denız Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarış Fon-2 Ortak Fon Turkbank Fon NetFon EtıFon TSKBUzmanF Akfon 104 487 29 640 84252 23123 278.162 32 772 46 727 39 648 26.950 25.916 43460 32.132 34.059 31207 43 670 32.999 29475 44 534 29.001 37 841 28 654 12 475 35498 27.477 29.895 36.149 27 676 11862 30 375 29018 14 591 31434 12 976 24 557 24 619 25 417 25.337 12 561 12.387 045 048 045 045 0 37 0.39 0.52 0.50 0.25 048 0.32 0.32 0.45 046 0 21 030 042 037 035 044 030 008 028 0.53 0 31 0 37 045 044 048 044 046 0 51 0 51 050 039 045 040 -0 83 048 MERKEZ BANKASI KURLARI 8 ETLÜL ı m ctosi 1 ABODolan 1 AJman Maricı 1 Avustratya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markkası 1 FransK Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Ita/yan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyafi O0Vb *u» 7088.79 5056.20 5096.14 718.58 245.16 1308.14 1835.76 1487.68 4485.16 1383.94 5673.30 662.19 57.43 5914.72 1279.34 14140.01 1890.39 SATIŞ 7103.00 5066.33 5106.35 720.02 245.65 1310.75 1839.44 1490.66 4494.15 1386.71 5684.67 663.52 57.55 5926.57 1281.90 14168.35 1894.18 EFEKTİF AUŞ 7081.70 5051 14 5019.70 717.86 242.71 1295.06 1817.40 1486.19 4480.67 1370.10 5667.63 655.57 56.57 5826.00 1266.55 14125.87 1862.03 ttT* 7124.31 5081.53 5121.67 722.18 246.39 1314.69 1844.96 1495.13 4507.63 1390.87 5701.72 665.51 57.72 5944.35 1285.75 14210.86 1899.86 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Alman Markı svıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florını Ingılız Sterlını S Arab Rıyalı Avusturya Şılını 10Oltal üretı AUŞ 7120 5075 5680 1487 4486 14170 1875 718 660 SATIŞ 7140 5095 5705 1500 4510 14250 1905 725 668 DÜNYA BORSALARI ANının onsu: 342 90 dolar ABO Dolan: 1 4050 Alman Markı 123 50 Japon Yeni 1 99101 Sterlını Petrolün varill: 20 19 dolar MERKEZ BANKASI • Emısyon (5Eylul) 31 065 • TL Intertoank faızıerı %60 04 IşlemHacmı 5 630 milyar Gecelık % 56-59 Haftalık repo "-İ57 Aylık repo o o5&-62 ALTIN CİNSİ Cumhunyet Reşat 24ayaraltm 22ayarbılezık AUŞ 525 000 595 000 78 800 70 500 SATIŞ 532 000 615 000 79100 77 900 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABODOLARI 1.4020 1.3910 9.8650 5.4190 3.8615 4 7650 15805 91.03 5.1222 12495 1070 50 123.43 1 1985 5.5410 3.7499 ISteffK 1İCU: SDR: SDR: AlMMftbrfcı Anıstralyı Datarı AmtvyaSMri OaaİMVfca Knm FtaMarfcJusı Fraasa fruşı HoHMtfa Horiai fsv0ç Knvnv •MfM Ureti KMttdfl Oslsn Hanret Knm SJIraUstaa «yıa 1.9947 A N Dolan 1 3895 A M Dttan 1.4447 A M Datan 10530 95 Tl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle