24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
rSAYFA CUMHURİYET 8EYLÜU992SALI 8 DIŞHABERLER İsrail, Suriye ile görüşmeye hazır • W ASHINGTON (AA) - İsrail, banş anlaşmasını görüşmemesi halinde. Suriye ile "geçici düzenlemeler" konusunu müzakereetmeye hazır oiduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Izak Rabın, VVashington ziyareti sırasında Musevi cemaatine seslendiği birkonuşmada, "Banş antlaşması, sınırlann yeniden açılması ve diplomatik ilişki kurulması konulannda görüşmek istemiyorlarsa, Suriyelilerle geçici düzenlemeler yapılması konusurda görüşebiliriz" dedi. İsrail, ilk kez açıkça Suriye'yle görüşmeye hazır oiduğunu bildiriyor. Bush'a tek destek CNN • WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan bir araştırmada sadece CNN TV'sının Başkan George Bush yanlısı bir politika izJcdiğı bildiriidi. Harvard Üniversitesi larafından yapılan araştırmada üç büyük TV şebekesi ABC, CBS ve NBC'nin Demokrat Parti adayı Bill Clinton'a oranla Cumhuriyetçi Parti adayı G .-orge Bush'u daha fazla eleştirdikleri bildiriidi. ABC TV'si, ön seçim döneminde CBS ve NBC'ye göre adaylan en olumlu şekildetanıttı. Lübnan'da İslamcılar önde • BEYRUT(AA)- Lübnan'da genel seçimlerin önceki gün yapılan üçüncü vcson turunda İslamcılann öndegittıği bildiriliyor. Oylann yaklaşık yansının sayılmasının ardından elde edilen sonuçlara göre, İran yanlısı Hizbullah adaylannı da kapsayan ve Suriye yanlısı Emel örgütü başkanı Nebih Berri'nin liderliğindekı "Kurtuiuş Listesı", ülkenin güneyinde büyük bir başan sağladı. Hizbullah'ın parlamentoda en çok sandalyeye sahip siyasi örgiit olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hizbullah ve müttefıklerinin bu başansında, Hıristiyanlann seçimleri boykot etmesinin önemli bir \ ıtkısı olduğu kaydedil! r. Hükümet mülteci çokluğundan yakınıyor, halk saldınlan onaylıyor, tutuklu sayısı iki elin parmaklannı geçmiyor Alıııaııya dazlaklaraalkıştutuyor DtLEK ZAPTÇIOĞLU • M ülteciler azaldığı anda, bu kez Türkler başta olmak üzere diğer ya- bancılann boy hedefı haline gelmeyeceğini kimse garanti edemiyor. Ni- tekim özellikle DoğuAlmanya'daki anketler, halkın yüzde 85'inin "Türk- leri istemiyoruz" dediğini kanıtlıyor. saldınlar yaşanırken, hafta sonunda Batı'da da mültecilerin banndığı iki yurt kundak- landı. 1992 Almanyası'nda yaşananlan t;k ke- limeyle "inanılmaz" olarak nitelemek müm- kün. Görüntüler 60 yıl öncesini çağnştınyor: Askeri pilot ceketli, siyah çizmeli, kahveren- gi pantolonlu neonaziler ve dazlaklar "Al- manya Almanlanndır. Yabancılar dışan!" sloganlanyla geccnın karanlığında saldınya geçiyor. Yüzlerce saldırganın ellerindeki molotof kokteylleri binanın camlanndan içeri uçuyor. Ateş alan odalardan. yüzlerin- den dehşet akan Asyalı, Afrikalı mülteciler dışan fırlıyor. Dışanda saldırganlann cop- lan arasından geçip polisin olduğu yöne doğru koşuyorlar. Orada apar topar oto- büslere bindiriliyorlar. Otobüsk yanm saat. bir saat yol aldıİctan sonra kendilerine lahsis BERLİN - Almanya'da "yabancı avı" de- vam ediyor. Geçen gün de Doğu ve Batı Ai- manya'nm yaklaşık yirmi ayn yöresinde ırkçı saldınlar meydana geldi. Yaşlan 16-20 arasında değişen dazlaklar, örgütlü neonazi- ler ve sempatizanlan, vabancılann oturduğu binalara çoğunlukla geceleri molotof kok- teyü, taş ve sopayla saldırdılar. Güvenlik kuvvetleriyle saatlerce çatıştıktan sonra dağılan saldırganlar, binalan ateşe vererek büyük hasara yol açülar. İnsanlar, yanan bi- nalardan son dakikada kurtanlarak otobüs- lerle başka yerlere taşındı. Hafta sonundaki saldınlarda üç mülteci yaralanarak tedaviye alındı. Doğu Almanya'nın Mecklenburg, Bran- denburg ve Saksonya eyaletlerinde ırkçı edilmiş olan yerti yurdun önünde yine neo- nazilerce karşılanıyorlar. Neonaziler, dehşet içinde titreyen çoluk çocuğun otobüsten in- mesini engellemeyi başanyor. Polis olaylan önleyemiyor. Tutuklu sayısı iki elin par- maklannı geçmiyor. 'Mülteci akınını durdurmair Politikacılar bol bol demeç verirken, Baş- bakan Helmut Kohl "Almanya'ya mülteci akınını nihayet durdurmak gerektiğT'nden bahsedıyor. Anayasadan. siyasi iltica hakkını güvenceye alan 16. maddenin kaldınlması tartışılıyor. Hükümet parüleri- ne mensup politikacilar "Doğu Alman halkının mülteciiere tahammülü kal- madığını, bu nedenle Doğu eyaletlerine mül- teci yerieştirilmemesi gerektiğini'" savunu- yorlar. Münih'in Sosyal Demokrat Belediye Baş- kanı, "Almanya'ya mülteci akıru durdurul- mazsa bu iş halk ayaklanmasına kadar gi- der" diyor. Demeçler halkta memnuniyet uyandınrken yabancı düşmanlığı meşruiaşı- yor. Irkçı saldmlann "aşın mülteci akını'ndan kaynaklandığını iddia eden politikacılann demeçlerinden cesaret alan saldırganlar her gün aynı oyunu oynamayı sürdürüyorlar. Almanya'da birleşmeyle geien ekonomik sorunlann, işsizliğin yegane sorumlusu ola- rak '"yabancılar" gösteriliyor. Yabancılar ülkeyi terk ederse ırkçılığın da biteceği yo- lunda tehlikeli iddialar ortaya atılıyor. Halk onaylıyor Saldınlara sahne olan yörelerde halk olay- lan "doğru" buluyor. Yanan yurtlardaki ya- bancılar başka yerlere taşındığı için köyler, kasabalar "temizlenmiş" ve tekrar Almanla- ra kalmış oluyor. Almanya'da yaşanan olaylann en ürkü- tücü boyutunu. neonazilerin çoğalması de- ğil, halkın onlara gösterdiği bu sempati ve dayanışma oluşturuyor. Mülteciler azaldığı anda, bu kez Türkler başta olmak üzere diğer yabancılann boy hedefı haline gelmeyeceğini kimse garanti edemiyor. Nitekim özellikle Doğu Alman- ya'daki anketler, halkın yüzde85'inin "Türk- leri istemiyonız" dediğini kanıthyor. 1994 yılındaki genel seçirnlerde "Cumhuri- yetçiler" gibi aşın sağ partilerin yüzde 20'ye varan bir oy oranıyla meclise girmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Almanya'daki ırkçılık dalgası bütün ya- banalar arasında korku yaraüyor. Berlin, Hannover, Hamburg gibi büyük kentlerde Türk gençleri dazlak yuvalanna misillemede bulunuyor. Çocuklannın geleceğinden endi- şelenen kimi aileler Türkiye'ye dönme plan- lan yapmaya başhyor. Irkçı sakiınlar en çok, burada doğup büyüyen, Almanya'dan başka "vatan" bilmeyen gençleri isyana sü- rüklüyor. Hükümetten; burada on, yirmi, otuz se- nedir yaşayan yabancılan yaüştırmak, onla- ra sahip çıkmak ve neonazdlere sempati gös- terenlere hukuk devleti kurallan içinde en sert yaptınmlan uygulama yönünde bir işa- ret gelmiyor. Muhalefetteki Sosyal Demok- ratlar utanç verici bir sessizlik içinde. Oy kaygısıyla hareket eden politikaalann po- pülizmi, ırkçılann ekmeğine yağ sürüyor. Ülkedeki durum açıklığa kavuşmadı. Nabiyev hakkında aynntılı bilgi edinilemiyor Tacikistan lideri zorla istifa ettirüdiDış Haberler Servisi - Taci- kistan Devlet Başkanı Rahman Nabiyev, aylar süren siyasi çe- kişmelerden sonra dün silah zoruyla istifa ettirildi. İstifanın ardından ülkedeki durumun is- tikrara kavuşup kavuşmadığı hâlâ kesinlik kazanmazken. Nabiyev'in akıbeti hakkında da aynntılı bilgi edinilemiyor. AA'run haberine göre Rah- man Nabiyev'in, kendisinin görevden alınması konusunu görüşecek olan olağanüstü par- lamento toplanlısına katılmayl reddeden milletvekilleriyle gö- rüşmek üzere Lcninabad kenti- ne gitmek üzereyken Duşanbe Havaalanı'nda muhalefete bağlı milletvekilleri ve silahlı mılislcrin baskısıyla istifa dilek- çesini imAİadıktan sonra yap- tığı açıklama da BDT televizyo- nundan yayımlandı. Nabiyev, bu açıklamasında Tacikistan'daki siyasi durumu göz önüne alarak tvkanlar ku- rulu ve parlamento başkanlık divanının orttk çağnsına uy- mak gereğini duyduğunu ve ülkedeki durumun "kardeş ka- ru dökülmesiyle"' sonuçlanacak bir noktaya ulaşmaması için is- tifa etmeyi uygun gördüğünü SERMAYE PİYASASI KURULU AUMSA1TM ARACDLIĞI YETKİ BELGESİ Numarası: ARK/ASA-062 Tarihi: 31.8.1992 Sermaye Pjyasası Kurulu'nca Finanscorp Finans- man Yatınm AŞ'nin 4.1.1991 tarihinden itibaren "Alım Satım Aracılığ-" faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür. Bu belge sahibi araa kurum, ilgi mevzuata uygun olarak daha önce halka arz yoluyla satılmış sermaye piyasası araçlan üzerinde aracı sıfatıyla ve ticari amaç- la alım satım yapabilir. Bu belge, 3794 sayılı kanun ile değjşik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi uya- nnca verilmiştir. Dr. YAMAN AŞEKOĞLU Başkan Basın: 10036 GAYRİMENKULAÇIKARTnRMAtLANl . SİMKO-TÜRK SIEMENS VE ETMAŞ EMEKIİ VE YARDIM SAMHĞI VAKFI'NDAN Başbakanhk Vakınar Oetıel Müdürlüğû Vakıflar Medisinin 26.5.1992 ta- nhlı ve 474 495 sayıh karan ile sauşı hususunda yelkı venlen Kanai 1. Asiye Hukuk Mahkemesı'njn 1992 514 E. sayılı dosjasından 22.7 1992 tarihincfc 1992 604 K. sayısı ile venlen karar gercgınce Medenı Kanun'un 80 A maddesi- ne göre salışına ızin verilen ve Başbakanlık Vakıflar Genel Mûdiirlüğû'nün 20.8.1992 tanhli ve 70.2-9104 sayılı yansı ile satışj uygun görûlen aşagıda lapu kuydı ve mtelikleri belinilen taşınmaz malın tamamı 1.600.000.000 TL'den az olmamak ve elde edılecek satış bedeünın Jstanbul, BeyoğJu, Pünelaj Hasan Mahallesi. Medısi Mebusan Yokuşu'nda bulunan ve lapunun 135 pafta. 34 adu. 64 parselde bulunan ana taşınmann 5100/156000 ana payh 7. kat 14 nolu buğımsu böiıimûnün saün alınmasında kullanılmak ûzere 2886 sayılı Deviet İhale Kanunu gereğince açıkartürma suretıyle satılacaktır TAPt KAYDI: istanbul ıli. Kartal ilçesi. Yakacık köyu, Kartal Yolu mev- kıınde bulunan ve tapunun 108,7 pafta. 2710 ada. 203 pârselınde kayıüı. 2009 m' alanlı ar» ile üzenndc 2 kallı madeni eşya sanayi atelyesi bulunan bahçefi ıa^ınm.u mal. İM AR DfRUMU: Söz konusu pareel 1.9.1976 T.T. Yakaak Imar PUnı'- nd.ı küçûk sanatlar alanında kabnaktadır. Parsel Büyük Şehir Belediye Baş- k.ınlığının 12.9.1988 1043 sayıb yazı» gereğince 1/5000 olçeklı plan kapsa- mında kulmakta olup. 1 1000 ölçekh uygulama planlan yapüıp uygulamaya geçıldık'en sonra ımar durumu düzenlenebılecektır Kanal Beledıyesı'nce tan- am edilen ve tasdik aşamasında bulunan söz konusu 1/1000 ölçekli ımar pla- nındj panelden yol geçtceinden ıstimlak sahasında kalmaktadır TAŞINMA21N Nn"EUKLERİ: 2009 m 1 alanlı arsa üzennde 2 katü yan betonarme ve kagır. catısı kısmen beton lahlıyelı kısmen elernıt kaplı. zemın katı jlelye. I. kalı büro hızmeüennın bulundugu bınadır Isıtma sıstemı kaJon- t'erİKJır Vakacık'ı Kanal ilçe merkezıne bağlayan yol üzennde bulunmakta- dır. DECERİ: 1.600.000.000 TL'den az olmamak kaydıyla satılacakur. SATIŞ ŞARTLARI: I- Satış. 2886 sayılı Deviet İhale Kanunu'nun 45 ve müteakıp maddelen geregınce açıkarttırma suretiyle yapılacaktır. 2- Ihaie 17.9.1992 tanhınde saat 15.00'leVakfın. Meclısı Mebusan Caddesi No- 125 Fındıkh, İSTANBUL adresindeki bürosunda yapılacakur. 3- İhaleye ışlırak edeceklerden muhammen bedelın %3'ü olan 48.000.000 TL'sı. geçıa temınat olarak ahnacaktır. 4- Salış pesjn para ile )apılacaktır. 5- Taliplilenn. 48.000.000 TL'lık geçra teminat. gerçek şahjs olarak kaula- cak oljnlann nüfus cüzdan surcli. resımlı ikaroetgih belgesı hükmı sahıs ola- r.ık kalılacaklann yetkı belgesı. faalıyet belgesi ve unza arkülen ile birhkte ıh.ılc gûnü en geç saal 13.00'e kadar ihalenın yapilacağı yerde İhale Komıs- yonu'nj müntcaatlan gerekmekledir 6- Satışla ılpli gazete ilan masraflan. karar pulu. KDV. lapu hara vs. tûm harv ve giderler aüaya aittir. 7- Salışla iigılı şartname mesai saatierinde ihalenin yapılacağı adrestekı Va- kıt' bûrosunda görülebıleceğı gıbı posta masrafı venldıginde ısteyene gonden- k-bıhr. 8- Sutışu iştırak edenler şartnameyı görmüş ve münderecaunı aynen kabul cımıs sayılır. lkın olunur söyledi. Nabiyev'in bu açıkla- masından sonra nereye götü- rüldüğü ve halen kimin elinde olduğu bilinmiyor. Interfaks ajansı, Nabiyev'in muhalefete bağlı milisler tara- fından öldürüldüğü yolunda haberler alınmasma karşın, ba- ğımsız kaynaklardan bu haberi ne doğruiatabildiğini, ne de ha- berin asılsız olduğunun kanıtla- nabildiğini belirtti. Bölgedeki yerel gazetecilerin bazılan, Nabiyev'in istifa ettik- ten sonra askeri birliklerin ko- ruması altına alındığını bildir- melerine karşın. bu haber de( henüz resmi kaynaklarca doğ rulanmadı. Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov. dün Taşkent'te düzenlediği basın toplantısın- da. BM Genel Sekreteri Butros Gali'ye, Tacikistan'a istikrar getirme çabalanna BM'nin de etkin biçimde kaülması çağn- sında bulunmak amacıyla bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Kerimov, Tacikistan ile Af- ganistan arasındaki sınırda or- taya çıkan istikrarsızlığın. bir BDT cumhuriyeti olan Özbe- kıstan'ı da doğrudan doğruya ilgilendirdifini kaydetti. DIŞBASEV İBRET İDAMLARI — AfganisUn'da idam cezalan, halkın gözleri öoiinde uygıdanıyor. Dün de casuslukla suçlanan üç Afganlı, başkent Kabil'de idam edildi. (Telefoto: REUTER) DERTAGESSP1EGEL Türkiye'nin rolü Türkiye tam Irak, Kafkaslar ve Balkanlar'daki yangının ortasında yeralıyor. Bu yangınlann yayılması ortaya iki tehlikççıkarür: Birincisi alevler Türkiye topraklanna da sıçrayabilir; ikincisi Hıristiyanlar ve Müslürhanlar arasında bir çatışmaya dönüşebilir. Demirel hükümeti bu yüzden bu çatışmalara temkinli birdışpolitikayla; diplomatik girişimlere askeri tehditlerden çok ağırlık vererek yaklaşmakta ve gidermeye çalışmaktadır. Demirel'in, Bosna-Hersek ve Karabağ'daki çatışmalarda uluslararası birlikleri harekete geçirme tekJifi, Türkiye'de büjoik kabul görüyor. Bu teklifin ardında, Türkiye'nin bir tür "hamilik" görevi görmesinden öte anlamiar da yatıyor. Kuzey Irak Kürtlerini kollayan "Çevik Güç"ün ülkedeki varlığıru kabul etmek, ama diğer yerlerde aynı görevi görecek birliklere karşı çıkmak birbiriyle bağdaşmaz. Demirel bu teklifıyle aynı zamanda ülkesindeki sevilmeyen "Çevik Güç"e de meşruiyet kazandınyor. öte yandan Türkiye'nin tek başına veya bir "f slam ordusu" ile Balkanlar'a akın etmesini talep eden dinci fanatik güçlerin önüne de makul bir set çekmekte Demirel. Iran Devrim Muhafızlan Konseyi'nin muhafazakâr üyelerinden, Ayetullah Humeyni'nin müridi Ayetullah Ahmet Cenneti'nin sözleri hâlâ hatırdadır. Cenneti ve onun gibi düşünenler, Bosna-Hersek'te yaşanan dramın arkasında bir tür Haçiı Seferi yattığını iddia ediyor. (7eyiûl) SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZA ARAC3LIK YETKİ BELGESİ Numaraa: ARK/HAA-045 Tarihi: 31.8.1992 Sermaye Piyasası Kurulu'nca Finanscorp Finans- man Yatınm AŞ'nin 4.1.1991 tarihinden itibaren "Halka Arza Aracılık" faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür. en iyi gayret aracılığı yapabîhr. Bu belge, 3794 sayıh kanun iledeğişik 2499 sayüı Ser- maye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi uyannca verilmiştir. Dr. YAMAN AŞIKOĞLU Başkan Basın: 10035 T.C. ÖDEMİŞ1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Sayırl 992,1307 Raşı! Tuncer Iğdeli Köyü, Kiraz Av.ÇetinGacar.Av.NuranBezci.Hûrriyet Cad.No.24 2 Ö d i AJacaklı Vekilleri Borçlu : Fehmi Çalışkan. Cumhuriyet M. Ovakent/ Ödemiş. Alacakmiktan : ]2.000.000.-TL.'sıçekaealacak, 50.000.000.- TL/sı çek Ue alacak, 74.000.000.- TL.'sı çek ile alacak, 6.800.000.- TL.sı % 5 çek tazminatı, 9.498.000.-TL. sı 15.6.1992'yekadarfaiz, ) 52.298.000.-TL.'sı topîam alacak. icra mas- raflan. takıp ücretı vekâletı \e 15.6.1992 tari- hinden mbaren % 48 faıa ile tahsılı. Senet tarihi : Tûrkıye 1; Bankası Ovakent Şubesi'nin 321 nolu hesaptan ödemeli. 30.3.1992 tarih. CY 898480 seri, aynı hesaptan odemelı. 15.4.1992 tarih CY 898481 sen, aynı hesaptan ödemeli 30.4.1992 tarih. CY 898482 seri numaralı çek- leriile. Borçlu adına çıkanlan 163 örnek ödeme emri borçlunun adresını terk ettiğinden bahisle bıla tebliğ iade edilmiş, bunun üzerine borçlu- nun adresi zabıta marifeti ile araştınlmış olmasma rağmen tespit edile- medığınden borçluya 163 örnek ödeme emnnin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddclen gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yaalı borç ve masraflan ışbu ödeme emrini tebliğ tarihin- den itibaren 10 günlük yasal süreye 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde ödemenız, takıp dayanağı senet altmdaki imza sıze ait değılse yine 5 günlük yasal süreye ılaveten 15 gün ılave edılerek 20 gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile tetkık merciıne bildırmeniz, aksı takdırde icra takibindekı kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı. imzanızı haksız inkâr edersenız, takıp konusu alacağın % 10'u oranın- da para cezası ile mahkûm edileceğıniz. borçlu olmadığınız veya bor- cun itfa veya ıhmal edildıği veya alacağın zaman aşımına, yetkisizlik hakkında itira^ınız varsa bunu sebepleri ile birlikte yine 5 gün üzerine 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde İcra Tetkik Mercıı Hâkjmliğfne bildir- meniz, yukandakı hususlar hakkında İcra Tetkik Merciı Hâkımliğı'- nde ıtıraanızın kabulüne dair bir karar getirmediğinız takdirde CEBRİ İCRAYA DEVAM OLUNACAĞI, uiraz edilmedığı ve borç ödenmedığı takdirde 10 (on) gün üzerine 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde 1 lf.K.'nun 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız. bulun- maz isenız hapısle tazyik olunacağınız. hiç mal beyanında bulunmaz ve hakikate aykın beyanda bulunursanız hapıs ile cezalandınlacağınız ihtar olunur. (I.lfK. 168) Basın 36647 Konuk yazar Küresel tehditrÖrgütlü suç Prof. Dr. DOĞU ERGÎL men. Rus mafyası, eski Kızıl Ordu'nun si- lahlannı her isteyene el altından pazarlı- Batı dünyasmm saygın bilim ve siyaset v o , r K a n Pazanndan inanılmaz karlar adamlan. etnik terör ve milliyetçi çahşma- i eh y°r Rumen mafyası, Avrupa'da çalm- lar yanmda kıtalannın güvenlik ve istikra- m ı * b e b c k v e Ç° c u k Pazannı denetlıyor. nnın en çok tehdit eden ikincişeyin örgütlü . suç şebekeleri oiduğunu belirtiyorlar. Her Kazanılan paralar, hangı yasadışı gın- ülkenin bir suç tablosu olduğu doğrudur. Ş ım , d a h a k a r 1 ,' ı s e ° a l a n a k ayıyor. Bu alış- Hırsızlık. silahlı saldın, cinayet. yasadışı k a n l l k j orgutlu suç şebekelennın saflannı kumar ve zararh maddeler ticareti bu tab- d a h a d a sıklaştınyor. Sadeceuyuştunıcu- lonun ana çizgileri . Söz konusu suçlar ge- d a n yasadışı pazarda yılda 500 mılyar do- - •-• - lar kazanılıyor. Bunun 250 mılyar dolan Suç ve suç örgütleri uluslararasılaşırken Avrupa. ulusal suç önleme birimleri ile bu gelişmeye karşı duramayacağmı anladı. 1993korkusu 1993 yılında Avrupa Topluluğu, siyasal birlik karannı uygulamaya koyacak. Ulu- sal sınırlar silinecek. Avrupa Topluluğu güvenliğini. dış kabuğunu sağlam tutmak- la korumaya çalışacak. Ama bu kabuğun üretimin vapıldığı ülkelere gidiyor. Ya bu e n ^^ olduğu yerden (Yunanistan'dan) aİünda"VuJİİaeeimis"" Ama'artıTbtr^bİÖ inan.lmaz' kann geri kalanı? Karadolarlar "Muz edilmesi durumunda büyük sıluntı- deSiyor aklanabilecekleri "saygm" bankalarda iş- lar yaşanabılecek. Bir örgütlü suç şebekesi Latin Amerika'da devlet güçlerine kafa l e m gördükten sonra ticaret ve sanayi ku- tutacak kadar güçlenen uyuşturucu kartel- ruluşlanna. tunzm ışletmelenne, bankala- leri. Japon Yakuza'sı, Çin Triad'ı ve İtal- ra - k a m u «sslenne dönüşüyor. Aklanan yasadışı gehrler, yasal alanlara yatınlıyor. olduklan için^^ güvenlik KÜçlerincegözetim l d SlfLi V b î y ş g ç ş veya terörist grup, Yunanistan'a yerleşirse "Âvrupalılaşmış" olaçak. Avrupa Toplu- luğu'nu içten kemirebilecek. yan Mafya"sı artık birer yöresel suç örgütü Bu korku, Batı Avrupa hükümetlerininolma niteliklerin aşmış bulunuvorlar.Son Suç örgütleri. yeraltından çıkardıklan ser- vanmalanna ne -••• - '- vetlenru, yasal ışlere donuşturerek saygın l o P ' a n t l ustune topiantı yapmaianna ne- den oluyor. Suç örgutlennın ve suçlulann yasal boşluklardan yararianmamalan için on yıldır aralanndaki iş ve güç birliği gide- •- -T™:. ••*"."*' rX"T' I ır"''"p *?/*"', den oluvor Suc öreütlerinin ve suclulann rek sıkılasıvor Devis verindevse dünvavı yatınma kımlıklenne burunuyorlar. Yasal aen oıuyor »uç orguırenmn ve suçıuıann ver altından ee Srivorlar S u f ö r e E ginşımciler olarak kamu ihaleleri ahvorlar. -v a s a ' ^ ' u k l a ! " d J a n y^rlanmamalan ,ç,n yer aııınaan eıe geçınyorıar. suç orguııen- - * o n a k b ı r hukuk duzenı üzennde çalışıhyor. nın uluslararasılaşüklanna şahıt oluyoruz. u,k»r,ım,-,n Uo^,-,,ı--.o, A-..^,; ^-™-._- Siyasal ve yasal alanda yapılamayan. yasa- dışı alanda gerçekleştiriliyor. Geleneksel suçlann ve suçlulann nitelığj değişiyor. Ör- gütlü suç yasadışı alana egemen oluyor. Yasal alanın boyutlannı daraltıyor. Adi suçlulan, örgütlü suç şebeklerinin elemanı haline getiriyor. Başka deyişle yerel ve ulu- sal mafyoslar doğuyor. Uluslararası suç örgütlerine taşeronluk hizmeti sunuyorlar. Türkiye'de ve birçok ülkede devletin yet KeSlIl Ve ÇaDUK ÇOZCIÎ gütlerinetaşeronluk hizmetisunuyorlar. ^ r a ı ; t 1 p r Türkiye'de ve birçok ülkede devletin ye- O r g U L i e r ri ö d i ğ i h i t l r i k i i lterince göremediği hizmetleri kesin ve ça- buk çözen örgütler türemiştir. Ağır işleyen mahkemelerin işlerinin bir bolümünü "Çek senet mafyası" üstlenmiştir. Kent lopraklannın yasai düzen kavuşturulma- ması. göçün engellenmemesi "arsa mafya- sının" doğmasına neden oldu. "Vize-pasa- port mafyası", "İhale mafyası", "Hal mafyası" giderek örgütlenen yeraltının egemenlik alanlanna pratik zekanın bul- duğu adlardan sadece birkaçı. Bunlardaha çok yerel ve ulusal karakterde olanlardır. Uluslararası işbirliği içinde yer alan maf- yamız(!) "Uyuşturucu" trafiğinin Orta- doğu-Balkanlar kolunu gerçekleştiren, yürüten suç örgülüdür. Avrupa ile yasal ve siyasal olarak bütünleşemeyen Türkiye'yi yasadışı alanda bütünleştiren Türk ve Tür- kiye (içlerinde Kürt ve Ermeni yurttaşlan- mız da var) mafyası kaçıkçıhğm her dalını içine alan bir aileier federasyonudur. Uyuşturucunun gittiği yönden aklanmış para, silah, elektronik araç türünde yeni mallargetiriliyor. Bu işin Türkiye boyutu... Bir de Doğu Avrupa'da diktatoryalar çözülünce bozulmuş ekonomilerde işleme- yen idari düzenin enkazı arasında bir yasa- dışı teşebbüs düzeni yeşerdi. Hiçbir ihtiya- cın doğru dürüst karşılanamadığı bu ülke- lerin açıkgözleri, kendi ulusal sınırlannı kısa sürede aştılar. Bugün artık Polonya mafyası. Avrupa'nın çalınmış oto piyasası- nı elinde tutuyor. Çek mafyası, iuhuş ve yasadışı kumar işlemlerinin çoğuna ege- Haberalmanın kaçınılmaz önemi yüzun- den, haberalma birimleri arasında uyum ve bilgi akışı sağlanmaya uğraşılıyor. Suçlula- nn bir ülkeden bir diğerine geçerek korun- ma olanağı bulmalannın önlenmesi için Europol (Avrupa polisi) adı altında bir kı- tasal polis örgütü kavramı geliştirilmeye çalışıhyor. Ya bütûn bu önlemler beklenen sonuçlan vennezse ne olacak? Uzmanlar birbirinden sevimsiz iki olasılık üzerinde duruyorlar: - Avrupa Topluhığu, kendini korumak için bir polis devleti haline gelecek, demok- ratik haklan, özgürlükleri ve uygulamalan askıya alacak. Bu, bir tür tarihi gerileme- dir. - Yeraltı suç örgütleri, üstün ekonomik güçlerini siyasal nüfuza dönüştürerek siya- set ve yönetim alanlanru "ablukaya ala- cak." Siyasetçilerin, yöneticilerin ve yasa işleyen işlerinin bir bolümünü çek-senet mafyası üstlenmiştir. bürokrasiye yakınlaşıyorlar. Siyasal aday- , - , . , _ , _ . . . . , ,- _ lan. partil'eri destekleyerek siyaset cevrele- adamlannın bır bolurnunu satın alarak gu- riylc içli dışh oluyorlar. Bir süre sonra siya- v e n e v e hukukun ustunluğunedayanan sış- si ve idari seçkinierle yeralü suç örgütleri- t e m ı . yozlaştıracak. Saün alamadıklannı nın arasından su sızmıyor. Yasalar esniyor, ^ ı t ve şantajla etkısızle^tırecek ya da du- sünüyor. Herkese uygulanan yaptınmlar, P ^ " 2 o r t a d a n kaldıracak. Ozetle toplum, yasaklar onlara uygulanmaz oluyor. Yasal s u c orgutlenne yenık ve tutsak duşecek. alan, yasadışı örgütlerin parası ve nüfuzu karşısında daralıyor. Kamu kadrolan gü- ^. m !! r J l k l c n R n ı y"nyorlar. Dırenenler ol- py^ gıden yarpç G. Falcone, Italya nın erdemlı ve d.rençlı yasa adamlannın onde gelenle- ^ , yer üstünü ele geçirip bir yasa-üstü nndendı. Italyan mafyasının suçlannı so- J J - ° - v - - - Ya güçlü yeraltı örgütlerinin demokratik sistemi ve kamu hayaünı de- lik deşik eden yozlaştıncı etkisi ne olacak? Yeraltına karşı erdemli siyasetçiler, sorum- lu memurlar ve rx)lisler, halkı yanlanna alıp kitlesel bir savaş mı i ruşturmakla ünlenmişti. Son on yıldır normal bir insanın yaşa- mındaki her şeyden mahrum olarak yaşa- yan Falcone, mafyanın sadece yasadışı işle- rini soruşturmuyordu. Dünya çapında kurduğu iş bağlantılannı, satın aldığı siya- sctçi. adalet ve yönetim ile olan ilintilerini, kısacası küresel stratejisini sergilemeye ha- zırlanıyordu. suç imparatorluğu mu kuracak? Sonra? Güle güle demokrasi, güle güle anayasal düzen. güle güle insan haklan ve özgürlük- ler mi denecek? Bunca yüzyıl verilen özgür- lük. demokrasi ve hukuk düzeni mücadele- si boşuna mıydı? Avrupa korkuyor. Geleceğini sorgulu- yor. kendini yargılıyor. Avrupa büyük bir savaşıma hazırlanıyor. Kazanırsa ne ala, ya kaybederse?..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle