24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8EYLÜL1992SAU 14 SPOR Teknik Direktör Venglos futbolcularını tebrikediyor, yönetim ise Venglos'u suçluyor Fenerhahçe'delıerkafadaıı bir NECMİGÜLÜMSEL Sanyer şok yenilgisinden sonra Fenerbahçe'de her kafa- dan bir ses çıkıyor. Yöneticiler Venglos'u suçlarken, Slovak hoca Sanyer maçında oynayan futbolculannı tebrik ediyor, futbolcular ise alamadıklan transfer taksitlerinden dolayı kendilerinı maça veremedikle- rinden yakınıyorlar. Sanyer yenilgisinden sonra tekrar bunalıma giren Fener- bahçe'de yöneticiler, Sanyer yenilgjsinin faturasıru Teknik Direktör Venglos'a kestiler. San-Lacivertli yöneticiler Slo- vak hocanın dısiplinini sağlaya- madığını, maçı iyi okuyup İca- panan Sanyer defansı karşı- sında oyunu kenarlara yaya- madığını beürterek. "Venglos'- un disiplinsiz hareketleri fut- bolculara da sıçradı. Takımda- ki as futbolcular kendi bildıkle- ri gibi oynuyorlar. Üstelik Venglos maçtan sonra kötû oy- • Sanyer yenilgisinden sonra tekrar bunalıma giren Fenerbahçe'de )yöneticiler yenilginin faturasını Teknik Direktör Venglos'a kestiler. Slovak hocanın disiplini sağlayamadığını vurgulayan yöneticiler " teknikdireİctörün disiplinsİ7 hareketleri futbolculara da sıçradı dediler.. nayan futbolculan azarlayaca- ğına teşekkür ediyor. Bu hare- keti ve sözüyle Venglos, futbol- culara karşı nasıl disiplin sağla- yabilır? " şeklınde konuştular. Fenerbahçeli yöneticiler fut- bolculann özel hayatlanna ge- reken itinayı göstermediklerini, takımdaki as futbolculann gece kulüplerinde boy gösterdiğini, bu konuda gereken önlemlerin alınmadığını vurgularken tek- nik kurulun işi gevşek tuttuğu- nu söylediler. Teknik Direktör Venglos ise yöneticilerin suçlamalanna karşılık San-Lacivertli futbol- culann maç içinde büyük çaba gösterdiklerinı belirterek, Fe- nerbahçeli futbolculan Sanyer yenilgisine rağmen tebrik etti. Slovak hoca, devre arasında San-Lacivertli futbolculara te- laşa kapılmayıp sinirlerine ha- kim olmalanru istediğinı ve ısrarla topu kanatlardan oyna- malannı söylediğini belirtti. Venglos, bu uyanlanna rağmen oyunun sinirli bir havaya bü- rünmesinden dolayı Fenerbah- çeli futbolculann oyun disipli- nini kaybettiğini, ancak San- Lacivertli futbolculann yenilgi- den kurtulmak için büyük çaba gösterdiklerini, bundan da ken- disinin memnuniyet duyduğu- nu belirtti. San-Laciverth futbolcular ise suçlamalan reddediyor. Kendi- lerine verilmesi vaat edilen transfer alacaklannın bugüne kadar odenmediğini,*bunun da kendilerinde moral bozukluğu- na yol açtığını belirten futbol- cular, "Sanyer maçında trans- fer alacaklannı düşünmekten kendimizi karşılaşmaya vere- medik" dedi. Öte yandan B?şkan Metin Aşık, futbolculara verilmesi ge- reken transfer taksitlerini en kısa zamanda ödeneceğini be- linerek, "Fenerbahçe Kulübü'n- de kimsenin parası bugüne kadar kalmamıştır. Futbolcu- lann transfer taksitieri en kısa zamanda ödenecektir. Onlar sahaya çıkıp futbollannı oyna- sın" şeklinde konuştu. Dün toplanması gereken Fe- nerbahçe Yönetım Kurulu, Başkan Metin Aşık'ın isteği üzerine ertelendi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu bu hafta için- de yapacağı toplantıda, Sanyer yenilgisi nedeniyle Teknik Di- rektör Venglos'tan rapor iste- yecek. Y O R U M HALtTDERÎNGÖR DoktorVenglos vehatalanFenerbahçe birkaç yıldır korkunç bir hastalığa yakalandı. İsmi Liberomani. Dünya kazan, kendileri kepçe oldu; aradı- lar, taradılar bir türlü bu hastalığın çaresini bulamadılar Acaba bu hastalığın çaresi, hayal kuşu olan Zümrüt-ü Anka'nın ağzın- da mı? Kulübün bunalıma sürüklenmesi, lakımın gol yemesi, futbolculann gol ata- maması hep bu hastalıktan kaynaklanıyor. Ne kadar geçerli bir neden değil mi? Liberoya yerli koydular olmadı, yabancı koydular yine olmadı. Son çare olarak da belki derde devadır diye çift stoper düşü- nüldü. Ne yazık ondan da bir fayda görii- lemedi. Bize göre Fenerbahçe'nin hastalığı idari ve teknik yöneücilerin diyalog eksikli- ğinden kaynaklanmaktadır. Ama Fener- bahçe'de en büyük sonımlu Venglos'tur. Eğer sorumluluğunu kullandırmıyorlarsa meslek onurunu korumak için Fenerbah- çe'den gitmelidir. Kendisinin mesleki bilgi- si hakkında en ufak bir şüphemiz yok. Ama Venglos sadece para almak için mes- leki onurunu bir tarafa itiyorsa bunun affe- dilecek bir yönü yoktur. Venglos'un son olaylardan sonra ne sağlıklı bir takım ya- pabilmesi ne de oyun içinde aksayan oyun- culann yerine yedek oyunculan koyma inisiyatifi kalmıştır. Bu yüzden milyar- lar verilen Ilker, Faruk gibi oyuncular ile Arif gibi gençler yedek kulübesinden dışan çıkamıyorlar. Oysa cesaretli bir antrenör; Rıdvan da, Tanju da, Aykut da, Oğuz da olsa, onlann başansız oyunlan karşısında yedek ku- lübesine alabilmelidir. Venglos'un bu kor- kusu ne kendisıne ne de Fenerbahçe'ye bir şey getiriyor. Türkiye'ye Venglos gibi bir çok antrenör geldi. Çoğu Venglos gibi kuk- la oldu. Ama en ufak bir müdahalede çan- tasını alıp ülkesine dönen İngılız antrenör- lerini de gördük. Fenerbahçe'nin tarihsel gelişimi içinde mesleklerini onurlu şekilde koruyan bu gibi antrenörler yanında diğer- lerinin ismı bile geçmiyor. FELDKAMP'TAN ÖVGÜ Hayrettin eniyi kaleci• Galatasaray teknik direktörü Feldkamp, Hay- rettin'in Avrupa çapında bir kaleci olduğunu söy- ledi ve *O benim saha içindeki gizli kaptanım"- dedi. Feldkamp, Hakan'a da övgü yağdırdı. gol yiyebilir. Bunu kendisin- MUSTAFA ERSOY den isteceğim"diye konuştu. Galatasaray'ın Alman tek- nik direktörü Feldkamp'ın yeni gözdesi Hayrettin. Karşı- yaka deplasmanında skor 2-1 olduktan sonra inanılmaz gol- ler kurtaran ve alınan 3 puan- da "baş rol' oynayan milli kale- ci. ilk "aferin'i tribünlerdeki binlerce seyirciden, ikinci kut- lamayı da teknik direktör Feldkamp'tan aldı. Maç biti- minde Hayrettin'in koluna gi- rip, 'Sen Türkiye'nin en iyi- cisin. Şu an Türkiye'nin en iyi- sisin. Avrupa çapında bir isim- sin' diyen Feldkamp, ayncaı Hayretıin'den takım arkadaş- lannı gerektiğınde uyarmasını da istedi. Her zaman için kale- cilerin oyunu çok iyi okuduğu- nu savunan Feldkamp, 'Hay- rettin, özellikle önünde oyna- yan oyunculan uyanp daha az Hakan'a da övgü Teknik direktör Feldkamp, aynca Hakan'a da övgü yağ- dırdı. Genç futbolcunun yavaş yavaş kendini bulduğunu söy- leyen Alman teknik direktör, "Eğer Hakan girdiği pozisyon- lann yansını atsa Avrupa'da gol krah,olur"dedi. Feldkamp, Hamza'yı da beğendiğini açık- larken, Erdal ve Tugay'ın çök kötü oynadığını Boliç'in ise kendini bulamadığmı kaydetti. Özellikle Tugay'dan kendisine çekidüzen vermesini isteyen Feldkamp, "Tugay'ın açığını arkadaşlan kapıyor"dedi. Galatasaray futbol şube so- rumlusu Adnan Polat da Fe- nerbahçe'nin aldığı yenilgiye değindi ve 'Ligi götüremezler'- 'dedi. Sutopunda yumrukyumruğa ARtFKIZILYALfN Türkiye Deplasmanlı Suü> pu Ligi play-Off 3. devresi 'olaylı' kapandı. ENKA yüz- me havuzundaki turnuvanın son gününde şampiyonluğu et- kileyecek fYİK-Galatasaray maçı, çıkan olaylar nedeniyle yanda kalırken, karşılaşma ile ilgili karan federasyonun vere- ceği açıklandı. Ancak Haluk Toygarlfnın isüfası ile boşalan Yüzme-Sutopu Federasyonu Başkanlığı'na henüz atama yapılamaması nedeniyle macın kaderini Gençlik Spor Genel Müdürlüğü belirleyecek. ENKA yüzme havuzundaki maçın son devresine İYİK, 2 farkla önde girdi. Bu arada Galatasaray'm 11 numaralı oyuncusu Koray sert bir hare- ket yapınca oyun dışı kaldı. İlk önce 'kasti' hareketten ihraç olan oyuncu için yapılan itiraz- lar sonucu karar sadece oyun dışı kalma bıçiminde değişti. İşte bu sırada Koray, sinirleri- ne hakim olamadı ve havuza, önce kenardaki yedek toplan, sonra da sandalyeleri fırlattı. Bu arada iki takım yönetici ve yedek sporculan arasında kav- ga çıktı. Zaten elektrikli bir ha- vada oynanan maçta oyun- culann da zaman zaman bir- birlerine dirsek ve yumruk atü- ğı görüldü. Bu olaylar üzerine hakemler maçı durdurdu. Olaylar yatışmayınca karşılaş- ma tatil edildi. Şbndi ne olacak? Karşılaşma ile ilgili karan Sutopu Federasyonu'nun ver- mesi gerekiyor. Ancak fede- rasyon olmadığı için karar GSGM tarafından onanacak. Büyük olasıhkla da İYİK, ma- çı hükmen kazanacak. Ancak maçla ilgili karan, karşılaşma- yı seyreden 'devrik' federasyo- nun üyeleri değil de, karşılaş- mayı sadece rapordan okuya- cak kişiler verecek. Olayla ilgili olarak İYİK ve Galatasaraylı teknik adamlar birbirlerini suçladılar. Galata- saray'ın Macar antrenörü Zol- tan Gulyaş, "Ben böyle saçma- lık görmedim. Dünyanm hiç bir yerinde hakemler böyle ka- rar vermezler. Resmen şampi- yonluk elimizden alınıyor"- dedi. İYİK'in calıştıncısı Arif Talay ise, "Biz önde götürdü- ğümüz maçı kazansaydık şam- piyonluğumuz garanti olacakü. Gaiatasaray buna engel olmak için olay çıkardı. Bu olaylar Galatasaray'a yakışmıyor" dedi. Alo, alo libero Fenerbahçe'nin emektarfuibolcusu\füjdat,şusıralarformagiyeceğigünü bekliyor. Teknik direktör Venglos tarafından kızağa alman veformasını Nuri'ye kaptıran Müjdat, Sanyer maçı oynanırken biryandan maçı izleyip.diğeryandan da telefona benzeyen radyodan diğer karşılaşmalan dinledi. Müjdat 'ı bu halde görenlerdeğişikyorumlaryaptılar. Bir stat görevlisi ise yantndakiarkadaşına, "Herhalde Venglos'uarıyor,amadüşüremez. Onun telefonu '900,900, Venglos', Şu an yöneticilerle konuşup takım kuruyor'' demekten kendinialamadı. (Fotoğraf.LEVENT YÜCELMAN) Beşiktaş kulübünün doktoru Prof.Dr. Yüksel Tenekecioğlu: Metin bu kez ıııımara • Bakırköy maçında sakatjanan Beşiktaş'ın golcü- sü büyük olasıhkla G.Antep maçında oynayacak. ASENA ÖZKAN Bakırköy maçımn ilk dakikalannda sakatlanan 'San Fıruna' taraftarian uzdü. Bir var. bir yok... Tam. ta- mam kendine geldi derken bir de bakıyorsunuz yine yok. Bu tarumlamaya uyan kişi Beşik- taş'ın sakatlıktan bir türlü kur- tulamayan futbolcusu Metin Tekin. Gecen sezon, müzmin sakat- lığı ile teknik direktör Gordon Milne'i, yöneticileri, doktorla- n, taraftarian, kısacası herkesi çileden çıkaran Metin, bu sezo- na da pek farklı başlamadı. An- cak bu kez Metin Tekin'in der- di kronik hale gelen eski sa- katlığı değil. Önceki gün oyna- nan Bakırköyspor maçınm daha hemen başlannda sakat- lanıp oyunu terk ederken, Sı- yah-Beya2İı takımın taraftarla- n tribünlerden bağırmaya baş- ladılar; "Oynamak işine gel- medi, yine sakatlanma numa- rası yapıyorsun" diye. Yok, bu kez kazın ayağı öyle değil. Kulüp doktoru Prof. Dr. Yüksel Tenekecioğlu, Metin Tekin'in sakatlığı ile ilgili soru- muzu yanıtlarken "Metin, eski Metin değil" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Metin artık bildiğiniz Metin değil. Eskiden antrenmanlarda isteksiz ve tembeldi, şimdi günde çift çalış- ma yapıyor ve çok istekli. Ba- kırköyspor maçı öncesi oyna- ma isteği ondan geldi.'Çok iyi- yim oynamak istiyorum' dedi. Biz de tamam dedik. Ancak ters bir hareket sonrası dış yan- bağlan esnedi ve araya kapsül girdi. Soyunma odasında ma- nüpilasyon yaptım, kendine geldi, 'Şimdi çıkıp oynayabili- rim'dedi. Tenekecioğlu. şöyle devam etti: "Bu sakathk tamamen bir tesadüf, herkesin başına gelebi- lir. Metin büyük bir olasıhkla G.Antepspor maçında oynaya- cak. Herkes şunu bilsin, Metin bu kez numara yapmıyor". HAFTAYA BAKIŞ KocaeliliderliğiAltay'abırakü SPOR-TOTO TAHMÎNİ SporSeryisi- Ligin 3. haftası yi- ne 'sürpriz'lere sahne oldu. Nk iki haftanın süper ikilisi Kocae- lispor ve Fenerbahçe, kendi sa- halannda aldıklan yenilgilerle zirvedeki yerlerini bırakırlar- ken, Altay, 3 maçta 3 galibiyet- le liderliğe oturdu. Haftanın en çok konuşulan konusu kuşkusuz ki Fenerbah- çe'nin Sanyer'e mağlup ol- masıydı. Boğaz ekibı karşısına 'fark' hesaplan yaparak çıkan Fenerbahçe, yediği sürpriz gol- den sonra 'panik'leyince ka- derine razı oldu. Bu skorla tri- bündeki 30 bine yakın seyircisi- ni hüsrana uğratan San-Laci- vertli ekipte ayakta kalan tek oyuncu Semih'ti. Gerson. Stoi- lov, Oğuz ve Tanju ise döküldü. Son 3 yıhn şampiyonu Beşik- taş ise yavaş, ancak emin adım- larla zirveye yürüyor. İlk hafta Karşıyaka şokunu yaşayan, da- ha sonra Kayseri'de toparla- nan Kartal. önceki akşam, Bakırköyspor'u Hamit'in tek Haftanui golii BOLİÇ'İN BİTMEYEN ENERJİSİ- Kendi ceza alanınm he- men önünde topu alan Boşnak kökenli futbolcu. tek başına 8 Karşıyakalı oyuncudan sıyrıldı. Rakip ceza alanına girerken yerden bir plase çıkaran Boliç takımını 2-0'uk galibiyete taşıtı. golü ile mağlup etti. Galatasaray, deplasman kra- lı olduğunu Karşıyaka önünde aldığı galibiyetle kanıtladı. Se- yirci ve hasılat rekorunun kınl- dığı maçta Karşıyaka'yı 2-1 ye- nen San-Kırmızılı ekipte kaleci Hayrettin devleşirken. Hamza ve Hakan göz doldurdu İlk iki haftada 11 gol atan Kocaelispor, Gaziantep'e ken- di sahaşında yenilerek haftanın sürpriani yaptı. Körfez ekibi kendi saha ve seyircisi önünde 2 şanssız gol yedi. Ergun'la umutlanan Yeşil-Siyahlılar yi- ne de yenilgiden kurtulamadı. Geçen hafta Galatasaray'ı deviren Altay çıkışını yine sür- dürdü. Bu kez Aydın'ı deplas- manda "Kara tren" Ramazan'ın golü ile yenen Siyah-Beyazlı Ege ekibi, 'bu yıl çok iş yapaca- ğım' sinyalleri verdi. Haftanın diğer maçlannda Trabzon, kendi sahaşında An- karagücü'nü bozguna uğratır- ken Kayserispor da Gençlerbir- liği'ni Ankara'da topa tutarak ilk iki haftanın hıncını aldı. I. ligde haftanın başanlılan şöyle: Haftanın takımı: Gazian- tepspor Haftaııı îutl»olCKa:n > rettin (Galatasaray) Haftanın hakemi:Y k HaftMiı Karması.Hav rettin(Galataşaray)-Yavuz (G. Antep), Özcan (Kayseri), Hamdi (Trabzon), Yaşar- (Sanyer)-Hamza (Galatasa- ray), Zeyer (G. Antep), Mec- nur (Sanyer), Muammer (Kayseri )-Feyyaz (Beşiktaş), Aykut (G. Antep). SüM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Ankaragûcû (9) Böfsaspof (2) Altay (1) Trabzonspor (3) Kayserispor (10) Karşıyaka (8) PUMCCTVBJ 3 3 3 3 3 3 Bakırköy (15) ' 3 Genclerbırlığı (16) 3 G.Antej>spor {11) Beşiktaş (4) Sanyer (13) Kocaeltspor (5) Kemyaspor (14) Feneröahçe (6) Galatasaray (7) Aydınspor (12) Zeytınbuniu (1) Sakaryaspof (4) Tarsus 1 Y (9) Kütahyaspor (3) SSrt K5y Hiz YSE (1) Iskeflderunspof (2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 2 3 İ2~ 1 1 — 1 — M 2 • —2 A 5 • 7 8 T f 4 3 • 1 19 •9 7 3 1 TAHMtM 0-1-2 * n — • - 1 2 1 "Tı 2 2 1 3 1 - 2 3 2 Inegölspor (2) 3 2 Yalovaspor (8) Bucaspor (2) Demzfispor (4) D.Ç Karabük (7) A Sebat (9) Samsuftspor (1J 6afraspOf (11) DOoğsan (10) Keçiörengücû (8) 3 . 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 - 3 — - 1 — — _ 1 — - _ — - - — 1 — - — 1 1 — 1 - — 2 — — — — 3 3 w —2 1 1 1 1 2 — 1 3 1 — — — 2 — 1 1 1 — 3 3 2 3 w 5 2 12 7 7 6 2 4 5 1 7 6 9 6 3 4 5 5 3 12 2 - 2 9 10 3 7 7 3 3 3 6 — 4 5 4 2 2 1 4 1 2 6 5 5 9 14 5 1 W 7 3 6 6 6 6 3 9 4 — 6 9 7 7 3 7 6 3 2 9 — — 3 1-0 mmmmm 2 1-0-2 2-0 ı 1 J 2-0 1-0-2 1 1-0-2 1 1 2-0-1 SPOR-LOTO TAHJVfİNt Milli takım kampa girdi • Spor Servisi - Dünya Kupası grup elemelerinde, 23 eylül çarsamba günü Polonya ile karşılasacak olan (A) Milli Futbol Takımı, Istanbul Holiday Inn Otel'de kampa girdi. Milli takım, "kaynajma" niteliğindeki kampm ilk gününde, ll Müdürlüğü Ataköy Tesisleri'nde hafıf bir çalışma yaptı. ÇaJışmaya izin alan Beşiktaşlı Rıza katılmazken, hafıf sakatlıkları bulunan Rıdvan, Hakan, Recep ve Hayrettin antrenmanı yarun bıraktılar. Beşiktaş'tan tepki 4-7-13-18-26-30-32-35 8-12-22-26-30-32-33-36 2-4-8-12-17-22-28-33 1-5-8-14-18-26-33-35 5-13-19-23-26-30-33-35 12-17-23-26-30-32-33 35 SporServisi- Futbol Federasyonu'nun, bu hafta oynanacak Beşiktaş-G.Antepspor maçını ertelememesi Beşiktaşlılan üzdü. Avnapa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk maçında 16 eylülde İsveç'in Götebourg takımı ile karşılasacak siyah-beyazlılar bu hafta oynayacaklan G.Antepspor maçımn, futbol federasyonu tarafından ileri bir tarihe alınmaması üzerine," Federasyon geçen yıllarda diğer kulüplere gösterdiği anlayışı bize göstermiyor" dedi. Tuğal: Oyundan memnunum • Spor Servisi -Bakırköyspor' teknik direktörü Erdem Tuğal, şunlan söyledi: "Beşiktaş karşısmda oynadığımız futböldan çok memnunum. Ama şanssızdık. Takımımdaki bazı sakatlar, takım oyununu olumsuz yönde etkilivor. Beşiktaş maçı öncesi Zafer ve Hasan hastaydı, ama oynatmak zorundaydım. Çok iyi mücadeleettik. Hakem bu maçta futbolu katletti. Tüm kararlannda yanlıştı. Beşik taş sahada adeta 12 kişiydi." Futbol şube sorumlusu Şeref Varan ise, "Ben şu ana kadar böyle bir hakem görmedim. Sahada verdiği tüm ters kararlarla bizim yenilgimizi hazırladı' diyerek tepkisinı dilegetirdi. Leventspor tesisleri açıldı Spor Servisi -Beşiktaş Belediyesi'nce yaptınlan Leventspor tesisleri Büyükşehir Belediye Başkaru Nurettin Sözen tarafından açıldı. Törende konuşan Beşiktaş Beiediye Başkaru Ayfer Atay. tesislerin futbol sahası, soyunma odalan, duşlar ve tribünlerle Dikilitaş ve Istanbulspor takımlanrun kullanımına sunulacağmı bildirdi. Totftfa 13+1'i bir kişi bildi • Spor Servisi - Spor- Toto'nun 3. haftasında Kütahya Tavşanh'dan Nurettin Bilgin, oynadığı 2 kolondan birinde 13 + 1 tutturarak, 697 milyon 904 bin 70 lira ikramiye kazandı. Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 13 bilen 2 kişi 415 milyon 742 bin 442'şer üra, 12 bilen 91 kişi ise 7 milyon 548 bin 659 lira alacak. Voleybol turnuvası • Spor Servisi-3. Uluslararası Ayhan Demir Volev bol Turnuvası. Kadıköy Kalamış Marina'da dün başladı. İlk günün sonuçlan şöyle: Bayanlar: Bakü:3-Galatasaray: 0, TH Y: 2-Akademik Sofya: 3. Erkekler: Eczaabaşı: 3-ÇSK Sofya: 2. Turnuvaya bugün > apılacak maçlarla devam edilecek. Marlbopo ralli şampiyonu Spor Servisi-Marlboro. Ege Rallisi'nde son iki senedir yakalayamadığı ralli şampiyonluğunu, sezonun bıtmesine biryanş kala ilan etti. Marlboro pilotu İskender Atakan, co-pilotu Yusuf Avimelek ile katıldığı Ege Rallisi'ni de kazanarak, 5^rallıde 5 birincilik elde etti. Olimpiyatspop sezonu açtı Spor Servisi-İstanbul 2. amatör lig takımlanndan Olimpiyatspor, yeni sezonu görkemli bir törenle açtı. Olimpiyatspor'un sezon açılışına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir, 'Olimpiyatspor, Bakırköy Belediyesi'nin yaptırdığı tesislerle artık kendi öz kaynağından futbolcu yetiştirecektir' dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle