23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8EYLÜL1992SALI CUMHURİYET SAYFA KüPtVaktı'ndan tepki • İSTANBLL(ANKA)- Temmuz ayında kuruluş başvuruşunuyapan Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nın yöneticileri, dev letın Kürtlere yönelik saldınlannın pervasızlaşlığını ve Kürtlerin yaşadığı bölgenin güvenlik güçlerinin insafma terk edildiğini ileri sürdü. Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, eski bayındırlık bakanlanndan Şerafettin Elçi, İstanbulTabip Odasında düzenlediği basın toplantısında. vakfın kuruluş amaçlannı açıkladı. Vakfm kurucu yönetim kurulu üyelerinden başkan yardımcısı Mehmet Ali Eren, sayman Hasan Deniz ve üye Cemal Özçelik'in de hazır bulunduğu toplantıda, •"Hükümet, Kürt bölgesini tamamen güvenlik güçlerinin inisiyatif ve insafına terk etmiştir" diyen Şerafettin Elçi. Kürtlerin can ve mal varlığına karşı pervasız bir devletsaldınsının" sürdürüldüğünü iddia etti. Anayasa Mahkemesi'nde yoğun gün • ANKARA(ANKA)- Anav asa Mahkemesi, yeni adli yıla yüklü bir gündemle giriyor. Anayasa Mahkemesi'nin yann yapacağı toplantıda HEP'in kapatılması istemiyle açılan dava, by-pass yasası ve milletvekillenne kıyak emeklilik olanağı sağlayan "TBMM üyelerinin yolluk. ödenek veemekliliklerine ilişkin yasanın iptali amacıyla açılan da\alarla, subay terfilerinde baraj sistemi getiren yasa maddelerinin iptali davası cle alınacak. Mahkeme, yannki toplantısında aynca Belediye Yasası'nın birmaddesinin iplali, ANAP'a ihtar vcrilmesi \e Büyük Anadolu Partisi'nin(BAP) kapaiılması istemiyle açılan davalann da ilk incelemesini yapacak. DP Genel Merkezi perşembeye açtlıyor • ANKARA(AA)- Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi. lOeylülperşembe günü törenle yeniden açılıyor. 7 Ocak 1946 tarihinde kurulan ve 14 Mayısl950'deilkkezmilli irade ile ikıidara gelen Demokrat Parti"nin açılışında. Prof. Dr. Orhan Morgil bir sunuş konuşması yapacak. Açıskonuşmasını ise DP Gene! Idare Kurulu üyesi Muzaffer Kurbanoğlu gerçekleştirecek. Eski Cumhurbaşkanlanndan CelalBayar'ınAtatürk - Bulvan üzerindeki evinde faaliyet gösterecek olan genel merkezin açılış törenine, Celal Bayar'ın kızı Nilüfer BayarGürsoy.Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes. Refik Koraltan'ın oğlu Oğuzhan Koraltan ve Fuat Köprülü'nün kızı Be> han Köprülü onur konuğu olarak katılacaklar. HEPMiler öMürühnekten korkuyor • ANKARA(ANKA)- Halkın Emek Partisi milletvekillerinden sonra genel sekreter Ahmct Karataş da "Herhangi bir yöneticilerine yapılacak saldından MGK ve İçişleri Bakanı'nın sorumlu olacağınf" bildirdi. HEP Genel Sekreteri Ahmet Karataş, parti meclisi toplantısı için Ankara'ya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Songül Özata'nın aynı gün Antalya'ya dönerken Afyon ve Burdur'da sivil bir kişi tarafından otogarda emniyetegötürülmek üzere gözaltına alınmak istendiğıni bildirdi. 2 kopucu oldÜPÜIdü • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) - Bıngöl'ün kırsal kesiminde bir süre önce kaçınlan 2 köy korucusunun cesedi bulundu. Diyarbakır'da polis noktasma ve Sümerbank satış mağazasına patlayıcı atıldı. olayda 1 bekçi ağır yaralandı. Geçen günlekde Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde araçlannı durduran PKK militanlannca kaçınlan Adnan Uzun ve Fikri Kazan adlı koruculann otomatik silahlarla kurşuna dizilen cesetleri Bingöl'ün Genç ilçesinin Selvi beldesine bağlı DÖşenkaya köyü dağhk kesiminde bulundu. HABERLER 9 EYLÜL'E DOĞRU CHP Eski parlamenterler "zayıflatılmış, mütereddit" bir CHP'ye karşı olduklannı belirttiler Gözlerilbaşkanlarmaçevrildi• Adı genel başkan adayları arasında geçen De- nız Baykal'ın "İl başkaları genel başkan adayı- nı teke indirecek olurlarsa ben bu kararın gere- ğini yapacağım" demesi üzerine gözler bugün toplanması beklenen il başkanlarma çevrildi. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu)-CHP'nin yann yapılacak "yeniden açılış toplantısf'nda genel başkanlığa aday olacağı belirtilen SHP Antalya Millet- vekili Deniz Baykal, "il başkan- lan, genel başkan adayını teke indirecek olursa. ben bu ka- rann gereğini yapacağım" dedi. Baykal, "il başkanlannın bir başka kişiyi genel başkanlığa aday göstermeleri halinde. ken- disinin çekilebileceğini" açık- ladı. CHP'de gözler bugün yapılacak il başkanları top- lantısına çevrildi. CHP"nin açılması konusun- da yoğun çalışmalar gerçekleş- tiren CHP genel yönetim kuru- ludağıldı. İkiyebölünenGYK'- da daha önce tarafsızlar içinde olduğunu açıklayan Adana se- natörü Hayn Öner," 12 Eylül'- ün tahribatını ortadan kaldıra- cağı yönünde müçadele etmesi koşuluyla" kendisinin ve GYK üyesi Hüseyin Doğan'ın Deniz Baykal'ı destekleyeceğini söyle- di. SHP Antalya Milletvekih Baykal, CHP açılış toplantısı öncesi. dün Cumhunyet'in so- rulannı yanıtlarken şöyle ko- nuştu: •'Yann(bugün) toplanacak olan il başkanları genel başkan adayını teke indirecek olursa. ben bu karann gereğini yapa- cağım. CHP il başkanlan gele- nek olarak kurultay öncesi bi- raraya gelir. Kurultayın uyum içinde gerçekleşmesı için gerekli önlemleri alır. Yann(bugün) il başkanlanmız toplanacaktır. Bu toplantıda kurultayın bir iç çekişme ve iç kavga şekline dö- nüşmemesi için gerekli adımlan atacaktır. Bu çerçevede genel başkan adayıru teke indirme karan ahrlarsa, ben bu karara uyacağım." Baykal, il başkanları top- lantısından kendisinin dcğil de bir başka kişinin, örneğin Erol Tuncer'in adının çıkması halin- de ise, adaylıktan çekilebilece- ğini söyledi. Önceki günden itibaren An- kara'ya gelmeye başlayan CHP il başkanlannın bugün öğleden sonra bir toplantı yapmalan bekleniyor. Merit Altınel Oteli'nde önce- kı gün yapılan ve CHP'li eski 140 kadar parlamenterin katıldığı belirtilen toplantıdan sonra dün bir bildiri yayınlandı. ÇHP'li eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Senatörü Hasan Feh- mi Güneş tarafından çok sayı- da eski CHP'lı ve bazı SHP'li milletvekilinin de katıldığı bir basın toplantısıyla açıklanan bildiride, "Geçici kaydıyla za- yıflatılmış, temel iddialann erte- lemiş. örgütlenmesinde durak- lamış, mütereddit bir model, CHP'nin kuruluş amacıyla bağdaşmaz, CHP'ye yakışmaz" denildi. Deniz Baykal'la birlikte ha- reket eden SHP mılletvekilleri Veli Akso>. Mustafa Doğan, Faik Altun. İstemihan Talay, İrfan Gürpınar. Algan Haca- loğlu ve Uluç Gürkan'ın da hazır bulunduklan basın top- lantısında Güneş tarafından okunan bildiride. "CHP'nin güçlü. gözkamaştıncı ve gör- kemli bir başlangıç yapması" istendi ve şöyle denildi: "CHP'nin kurultay delegele- ri bu kurultay da partinin bütün birikimini birlikte seferber et- meye yönelik nitelikli kadrola- nnı ve partinin birikiminin güç- lü sesi ve temsilcisi olma yeterli- ği taşıyan en yetenekli önderle- rini göreve çağırmalıdır" Basın toplantısında bir açık- lama yapan CHP eski Erzin- can Senatörü Niyazi Ünsal, 15 arkadaşıyla birlikte yapmak is- tediği uzlaşma görüşmesi öneri- sinin, genel başkan adayların- dan Erol Tuncer tarafından kabul edilmediğini öne sürdü. CHPli eski parlamenterlerin toplantısında oluşturulan 1S ki- şilik kurul adına Tuncer'den görüşme isteminde bulunduğu- nu. ancak kabul edilmediğini iddia eden Ünsal. şunlan söyle- di: "Sayın Erol Tuncer ile pazar günü bır telefon görüşmesi ya- parak, kendisiyle temas kur- mak üzere. 15 kişilik bir kurul oluşıurduğumuzu belirterek görüşme talebinde bulundum. Bana, 'Tabii siz uzlaşma tale- biyle geliyorsunuz. Ben bu tek- lifı pekçok kez aldım. Ne söyle- yeceğinizi bıliyorum. Ama sana ihtiyacım var. seninle görüşe- lim' karşılığını verdi. Görülüyor ki bunlar kararlannı vermişler, genel başkan adayı olmak baş- ka şey, emir kulu olmak başka şey. Benim anladığım, ipin ucu başkasınm elinde. Sayın Tun- cer ile bu aşamadan sonra gö- rüşmenin bir yaran olacağını sanmıyorum." Niyazi Ünsal tarafından gö- rüşmeyi kabul etmemekle suç- lanan CHP GYK üyesi ve ku- rultay koordinatörü Erol Tun- cer ise, yapılan açıklamayı "ter- tip" olarak niteledi ve Ünsal'ı "iyiniyetli olmamakla" suçladı. Bu arada dün, SHP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ta- rafından altında 20 SHP'li mil- letvekilinin imzası bulunduğu öne sürülen ancak, daha sonra "yanhş değerlendirmelere yol açacağı" gerekçesiyle imzalann kaldınldığı bir bildiri açıklandı. Bildiride özetle, "CHP. hepımi- zin içinde ya da çevresinde yer aldığımız ama. asla dışında ol- madığımız, ortak bir geçmişin, birlikte yaşanılmış mücadelele- rin, ideallerin, iddialann. zafer- lerin, yenilgilerin, umutlann is- midir" deniliyordu. CHP'nin 14. Kurultayında Enerji Bakanı Deniz Baykal, Gümriik Tekel Bakanı I unca\ Mataracı, Genclik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Başbakan\ardımcısı.OrhanEyüpoğluileKövişkriveKooperatifcilikBakanıAliTopuz. Partiiçikavgayıönleyecekbirtüzük•Av.TURAN KARAKAŞ (SHP İzmir İl Başkanı) - Şimdi- ye kadar daha çok tabelalar tartışıldı. Halbuki çözüm her- hangi bir tabela değildir. Çö- züm nasıl bir parti modelinde birleşeceğidir. Nasıl bir birleş- me olmah sorusunu yanıtlar- ken elbette Hazine yardımı ve koalisyon ortağı gibi iki gerçek göz ardı edilemez. Edilirse, or- taya çıkacak siyasi partinin özürlü doğmasına neden olu- nur. Birleşmeye çözüm bulmak için kendi kendimize bazı soru- lar sormalıyız. Bu sorulan şöyle sıralayabilirim: Siyasi partiler gerçekten ka- patılabilir mi? Yani Demokrat Parti. Milli Selamet Partisi ka- patılabilmişmidir? Neden Ada- let Partisi'nde DP, MSP'de baba ocağına dönme eğilimlen yok? Neden bir AP'de açılma çalışmalan olmuyor? Şikayet edilen SHP'nin üye yapısı. ör- gütsel işleyişi, CHP döneminde tam anlamıyia sorunsuz muy- du? Birçok sorun CHP'den devir alındı mı, alınmadı mı? Her şeyden önce niçin birleşme? Bu sorulara doğru yanıtlar bulmak gerekir. Birleşme. büıün partilere kayıtb olsun olmasın bütün sosyal demokratlann katılacağı birleşme platformlannda ko- nuşulmalıdır. Türkiye'deki sos- yal demokratlar, SHP üyelerin- den ibaret değildir. Türkiye'- deki sosyal demokratlar CHP'- nin 12 sene önceki delegelerin- den de ibaret değildir. Sosyal demokratlar bütün bu toplam- dan daha çoktur. Partiye üye olamamıştır. delege olamamış, bu fırsaü bulamarruş, yasaklar- la engellerle çevrili çok sayıda sosyal demokrat vardır. On- lann da katılımıyla oluşacak sosyal demokrat platformlar da konuşulup tartışılmalıdır. Halkırnız, güvenecek parti an- yor. Öyleyse.biz yaratıa halkın problemlerini anlayıp çözebile- cek 2000'li yıllann siyasi örgüt- lenmesini kuralım ve bu mo- delde birleşelim. Sonuç olarak, yeni bir devlet yapısı, yeni bir toplum yapısı ile insanlara yeni umut ve heyecan getirecek bir program yapılma- bdır. Bu program ciddi in- celemelere ve araşürmalara, halkın ve parti örgütünün katılımına, toplumdaki tüm ör- gütlerin kaülımına açık . ol- malıdır. Nasıl bir tüzük? Öyle bir tüzük ki görev tanımlan net olsun. öyle bir tüzük ki parti içi kavgalan önlesin. Testiyi kıran- la getiren bir olmastn. Öyle bir tüzük ki, parti içinde mürid iliş- kisine dayalı hiziplere son vere- bilsin. Çağdaş parti modelinde birleşelim. Yeni programda. yeni örgütlenme yapısında bir- leşelim. Bu arayışlar, bu incele- meler yapılmadan birleşme çağnlan ciddi değildir ve hiçbir işe yaramaz. Hatta bir model, bir program, bir tüzük eksenin- de birleşmeyi söylemeyen gö- rüşler, bana göre zavallı görüş- lerdir ve siyaseti ciddiye alma- yan anlayışlardır. Acele edilme- melidir, 9 eylülde seçilecek geçi- ci yönetim bunlan değerlendir- melidir. • VELİ CAN BAK1R (DSP İzmir İl Başkanı): Yapılanma- da, Demokratik Sol Parti'nin yapılanması olmalıdır. Halkın katılımlanyla olacak bir Örgüt olmalı. Demokratik Sol Parti'- nin örgütlenme yapısı belli. Bu model doğrultusunda bir ör- gütlenme düşünüyoruz. Birleş- me tabanda isteniliyor. Birleş- me, çatıdan değil, tabandan başlayarak yapılmalı bence. Genel başkanlık hiç önemli de- ğil. CHP yeni kurulurken sağlıklı bir yapı altında kurul- malı. Sağlıklı olursa bu ülkeye o zaman yararlı olabilir. Bizim genel başkanımız isterse CHP'- nin başkanı olur. Ama önemli olan halkın sorunlannın çö- zümlenmesi.DSP'nin programı olmalı. Değişen dünya koşul- lanna karşın bir takım ek mad- delerle program yapılmalıdır. SÜRECEK POIİIİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Baykal Aday Olacak ım Olmayacak ım?Deniz Baykal. CHP'nin yeni bir umut olduğunu söylüyor, ama kulislerde adaylığı konuşulurken şu ana dek bir açık- lama yapmıyor. Deniz Baykal, bugün yapılacak eski CHP il başkanları toplantısından sonra adaylığını açıklar mı? Yann toplanacak olan CHP kurultayında Baykal'ın aday olupolmayacağı henüz bilinmiyor. Çünkü Baykal'ı destek- leyenler, yaptıkları hesapta, ilk turda yeterli oyu sağlaya- mayacaklarını anladılar. CHP delegesi olan, ama bugün SHP'de politika yapan delegelerin bir bölümü Erol Tun- cer'in genel başkan secilmesini istiyorlar... Durum böyle olunca Deniz Baykal beklemeye geçti. CHP il başkanlarının alacağı karar doğrultusunda bir ter- cih yapacağım kendi çevresine söyledi. Şimdi CHP'de iki ayrı hava esiyor. Birincisi, güçlü genel başkan, uyumlu genel yönetim kurulu. ikincisi ise geçici ve uzlaştırıcı genel başkan, uyumlu yönetim kurulu... CHP'de, tabana dayalı ve tüm sosyal demokratları bü- tünleştirici bir örgütlenme yöntemini isteyenlerin sayısı hayli fazla. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısındakı değişimi göz ardı etmeyen çağdaş bir programın beklentisinde olanlar şöyle konuşuyor: ' 'ilkeler, hedefier doğrultusunda CHP bir umuttur. Ancak bu umut, kişisel hırslar için kullanıtmamalıdır. Şu anda de- ğişik düşünceler, CHP'yi çağdaşlık adı altında başka bir yörüngeye doğru çekmekiedir. Âltıok'un ilkelerini beğen- meyenler yenileşme ve çağdaşlaşma modeline sığınıp CHP'yi açmadan kapatma eğilimindedirler." Siyasal yaşamımızda CHP'nin kaçınılmaz bir gereksi- nim olduğu bir gerçek... Adaylığını henüz açıklamayan Deniz Baykal da aynı şeyleri söylüyor. Baykal, CHP'nin açılmasıyla siyasal ya- şamımıza bir soluk geleceğini vurguluyor. Kimi CHP'lilerle dün Deniz Baykal'ın adaylığı konusunu qörüştük... Şöyle diyorlardı: "Deniz Bey, her zaman olduğu gibi yine beklemede. Se- çileceğinianladığı an adaylığını koyacaktır..." Diyoruz ki: "Ya seçilmeyeceğini anlarsa ne olacak?" "0 zaman adaylıktan vazgeçer. Çünkü kaybederse si- yasal yaşamını noktalamak zorunda kalır." CHP delegeleri Deniz Baykal'ın adaylığına nasıl bakı- yor? CHP Gençlik Kolları Başkanı Hasan Belovacıklı sanırız Baykal'ın genel başkanlık adaylığına sıcak bakmıyor. Dediler ki: "Belovacıklı, Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşt'- nın danışmanı. O yüzden acaba' diye düşünüyordur..." Deniz Baykal'ın secilmesini isteyenlerle de görüştük dün sabah... Şöyle dediler: "Deniz Baykal aday olursa mutlaka seçilir. Baykal'ın CHP'ye genel başkan seçilmesi partiye dinamizm geti- rir..." Şorduk: "O zaman SHP ile birleşme zor olmaz mı?" Yanıt: "Şu anda SHP diye bir parti yok. Hükümet ortağı olduğu için ayakta duruyor. Eğer koalisyon bozulursa SHP üç-beş parça olur..." Bize kalırsa SHP değil, CHP bölük pörçük. Hırs vekoltuk sevdası CHP'yi solda üçüncü parti yapacak sonunda... Erol Tuncer cephesine gelince... Orada da bir kargaşa yaşanıyor. Bir grup, Erol Tuncer'in adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyor. "Erol Tuncer çekilsin, Baykal tek başına aday olsun..." Olur mu böyle şey? Eğer bu bir yanşsa iki aday da delegenin karşısına çıkıp oy isteyecek. Delegelerin üzerine ipotek konulmaz. Amadinleyenkim... 26 SHP milletvekilinin yaptığı açıklama ilginçtir. Milletvekilleri, CHP'nin bölünme değil bütünleşme işle- viyle yükümlü olduğunu anımsatıyorlar: "Sosyal demokrat dünyanın insanları arasındaki sevgi ve anlayış bağı güçlenmelidir..." Yani bölünme değil, bütünleşme istiyorlar. Bunca acıla- rın, yenilgilerin sona ermesinden yanalar. Bugün sosyal demokrasiyi yenileştirmek ve bütünleş- menin yolunu tıkamak isteyen olabilir. Dün olduğu gibi bugün de politikaya salt kişisel çıkarları için baktıklarından "Gençlikkollarındangeliyorum"deyip, biryıl önceki "sos- yalist" maskesini çıkarıp "Sosyal demokratım" diyebilir- ler. CHP kurultay delegeleri bu kişileri iyi tanır. iyi tanıdıklan için de tuzağa düşmezler... İsmail Cem: Yenileşmeninifadesiolmalı Nasıl bir CHP? Her şeyden ı önce, sadece soldaki yenileşme ! ihtiyacmı değil. siyasetin gene- 1 lindeki yenileşme ihtiyacım I karşılayacak br CHP... Top- lumda ve siyasette eksikliği ' olan bir yenileşme faktörü nite- üğiyleCHP... Siyasette akıl eksikliği var, yaratıcılık, ciddiyet. sorumlu- İuk eksiği var. Siyaseti oluştu- ] ran kurumlardan hiçbiri. top- lumdan yeterli güveni, yeterli saygıyı göremiyor. Türkiye'nin siyaset kurumu eskimenin. top- lumun gerisinde kalmanın, dev- leşen sorunlarına çözüm olamı- yor. Böyle bir siyaset ortamın- da, yenileşmenin sözcüsü, de- ğişimin bayraktan olabilen. akıla ve dürüst ülke yönetimi- nin iddiasını taşıyan bir CHP... CHP. öncelikle bir yenileş- menin, sosyal demokrasinin sol i ve demokrat özü doğrultusun- I daki bir değişimin ifadesi ol- I malıdır. Sosyal demokrasinin j Türkiye'deki en büyük eksiği I olau "emek boyutu eksiğinin" bilincinde olmalı ve bunun çö- zümün geliştirmelidir. Kendi sosyal önceliklen, si- yasal kimliği çerçevesinde her şeyin en çağdaş olanını, en yeni olanını CHP hedeflemelidir. Sosyal demokrasinin değişme- yen ve değişrneyecek temelleri üzerinde, değişimin bayrağını yükseltmelidir. Mevcut delegeler arasından en binkimli. topluma en etkili ses verecek. partiyı en güçlü yapıp büyütecek adayı bulup çıkarmak. Güçlü doğmuş bir CHP'nin yaratacağı çekim alanında. tüm sosyal demok- ratları ve partilenni birleştir- mek. CHP Kurul- tay delegelerini "özürlü" delege saymayıp, onlann bu tanhsel tercihi yapacak ehliyette olduğuna güven- mek..."CHP güç- süz doğarsa. geçici bir genel başkanla yola çıkarsa, o za- man, SHP. DSP. sayın İnönü \e sayın Ece\it he- men CHP çalısı altında toplana- cak, SHP'liler ve DSP'liler CHP'ye koşacak" mantığı, tümüyle boş bir mantıktır. Boş ol- duğunu şu son iki ayın "bütünleşme çabalan" açıkça ortaya koymuştur. "İddiasız olur, geçici genel başkan seçer- sek. bütünleşmeyi sağlanz" mantığı, CHP'yi güçsüz oluştu- rup güçsüz bırakmak hesap- lannın geçersiz gerekçesidir. CHP'nin gücüyle \e haklılığıy- la oluşturacağı çekim alanında. anlayış ve dıyalog ortamında, sanıldığından çok daha kısa olabilecek bir süreçte, bütünleş- me gerçekleşebilir. SHP'lilerin büyük bölümü, SHP Genel Başkanının belirttiği gibi, SHP'yi CHP'nin devamı. ken- dilerini CHP. misyonunun taşıyıcısı olarak görüyor. Bir partinin programını, "pirami- dc" benzetmek mümkündür. İdealler, ilkeler, temel yaklaşım- lar, büyük tercihler, tercihler doğrultusundaki somut hedcf- ler, hedeflerc loplumu ulaştıra- cak projeler... Bu çerçevede. hükümet prog- ramına olumlu o> vermiş mil- letvekillerinin. CHP'ye katılsa- lar bile, o programın içinde yer alan konularda hükümet so- rumluluğunu paylaşmaya de- \am etmeleri, doğal bir sonuç oluyor. Kaldı ki CHP'nin açıl- masıyla ve ilgili yasanın gereği, halen SHP milletsekili olan 10 kadar SHP'li, dört aylık bir süre için, aynı zamanda CHP üyesi ve CHP milletvekili kimli- ğini ahyor... Karar. CHP kurultay delege- lerinin. Ama sadece onlann de- ğil. sadece kendi adlanna karar \ermeyecek, kurultay delegele- n. Onları CHP'ye sahip çıkma- ları için delegelik görevine seç- miş yüzbinlcrce CHP üyesi adı- na karar verccekler. Aydın Güven Gürkan: SHR CHP geleneğinitaşıdı CHP'nin açılmasırun halen daha SHP kimüğini taşıyan ve hatta onun yöneticiliğini ve milletvekiHiğini yapan kimi ki- şilerce SHP'ye yönelik bir ağır eleştiri ve hatta karalama kam- panyasına dönüştürükbilece- ğini doğrusu pek çok kimse gibi ben de hiç beklemiyor- dum. CHP'nin açılması adeta SHP'nin bitmeyen ve dinme- yen "Kurultay rövanşların- dan" birine dönüştürüldü. Bu. doğal olarak serinkanlı, yapıcı ve uzlaşmacı bir diyalo- ğun ve çözüm arayışının serpil- mesini önemli ölçüde engelledi. Bence bundan da önemlisi, halkın sol poliıik kadrolara olan güveni bir kez daha zede- lendi. Sosyolojik olarak CHP'nin devamı olduğu konusunda kimsenin kuşku duymadığı SHP, coşkuyla, sevgiyle ve onurla tarihine ve adma kavuş- tuğu ve siyaset şölenini yaşa- mak ve bir demokrasi ayıbını kaldıımanın haklı övgüsünü almak yerine bir kölüleme kampanyasının odağı haüne dönüştürülmek istendi. Büyük ve onurlu CHP tari- hini SHP, geleceğe ulaştırmış ve genç kitlelerin gönlünde ve bilincinde CHP ve sosyal de- mokrasi sevgisini yeşertebil- miştir. Tüm bunlan bir "kurul- tay rövanşı" mantığı ile kü- çümsemek ve görmezlikten gelmek bir büyük siyasal haksızbktır.SHP ve DSP ger- çekten birleşmeleri zorunlu sayılacak ölçüde birbirine yakın ve birbirine benzer parti- ler midir? Bir tarihte herkesin CHP'de politika yapmış ol- ması yeniden herkesin birlik- te CHP'de poli- tika yapması için yeterli bir neden midir? Son kurultay delegelerinin ve üyelerinin ezıci bir çoğunluğu- nun özgür ıra- deleri ile DSP'- yi değil SHP'yi yeğlediği bir CHP yapısında kimi yöneticile- rin"biz SHP'ye de DSP'ye de eşit uzaklıkta duracağız" tezi haklı, adil ve gerçekçi bir tez midir? Altı ilke- . . __ __ . sı ve oku da da- A y d ı n G m e n G u r k a n hil CHP'nin sürekliliğini sağla- olarak ve siyaseten büyük bir mak savaşımı vermiş ve bunun doğalhktır. 9 eylüldeki "CHP için kimi bedeller ödenmesini Kurultayı" bu doğallıgın gere- de göze almış bir SHP'ye, yep- ğini yapmakla tarihi görevini yeni bir parti olduğu savıyla si- yerine getirecektir. yaset sahnesine çıkmış DSP ile CHP kurultay delegeleri, eşit işlem uygulamak tarih yapan bir partinin dene- inandıncı olabilir mi? DSP ve yimli delegeleridir. Bir büyük SHP birleşebilecek iki parti idi- partinin basit bir "hırs partisi- lerse bu neden geçmiş yıllarda ne" dönüşmesine ve SHP- yapılamamıştır da şimdi bir- CHP doğal bütünlüğünün den yapılabilir sayılmaya baş- parçalanmasına izin verilme- lanmıştır? melidir. Hedef en kısa sürede Aynca SHPensağkesımler- SHP-CHP bütünleşmesini den dahi almadığı ölçüde ağır sağlayacak ve CHP'yı üçüncü eleştiri ve hatta karalamayı bir sosyal demokrat parti olma DSP'den almaktadır. Bu ko- macerasından uzak tutacak şullarda SHP ve DSP'yi birleş- kadrolan göreve getirmek ol- tirmek gibi bir "misyon" an- malıdır. SHP'liler CHP'li ol- cak yapay bir "misyon" sayıla- makla her zaman övünç duy- bilir. Tüm bu irdelemeler gös- muşlardı. Sıra CHP'lilerdedir. termektedir kı CHP ile SHP/- CHP'liler de SHP'li olmakla nin bütünleşmesı sosyolojik övünç duymalıdır. Karargâhlarda CHPkulisleri TÜREY KÖSE ANKARA-CHP kunıltayı öncesi karargahlar harakeüen- di. Henüz adaylığını resmen açıklamayan Deniz Baykal'ın Cinnah Caddesi'ndeki bürosu fazla kalabalık değildi. Ancak, telefonlar susmuyordu. Bay- kal'ın sekreteri Nesrin Baytok, arayanlara "Deniz Baykal'ın evinde çalıştığını" haber veri- yor, arayan il başkanlannı, de- legeleri İcarargahtaki partililere bağlıyordu. Adaylığını resmen açıklayan, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tuncer'in Büklüm Sokak'taki karar- gahını bulmakta güçlük çekme- dik.Tuncer, önce Baykalcılann "İl başkanlan toplantısı yap- mayacaklar" savlannı yanıth- yor: -Öyle Şey olur mu? Bugünler- de şaştığım şeyler oluyor. İl baş- kanlan toplantısı yapılacak. Odaya giren CHP Grup Baş- kanvekili Coşkun Karagözoğ- lu, "İl başkanlanna ilan ediyo- ruz. Toplantı yann (bugün) saat 16.00'da. Harb-İş toplantı salonunda"diyor.Tuncer,"güç- lü, bütünleştirici bir liste" ha- zırlayacaklarını ve "kazanaca- ğını" söylüyor. Tuncer, Bay- kal'ın karargâhında kendisine yöneltilen savları yanıtlıyor. -Bir tek belediyenin, bir tek çöpü hareketimize katılmadı. Belediyelerden hiçbir şey alma- dık. Hiçbir bakanlıkla ilişkimiz olmadı. Tavnmız bütünleştiri- ci, SHP'yi dışlamayan bir tavır- dır. SHP bize politika yapma imkanı tanıdı. Bunu unutma- mak gerek. GYK üyelerinden Gümüşçü ,"Bu. benim katıldığım 5. olağanüstü kurul- lay. Hiç kaybetmedim" diyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle