24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8EYLÜL1992SALI * * CUMHURIYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 15 OLAYLARIN AKDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada her şey şu soruda tıkanıyor. Tuncer mı? Baykal mı? Ne yazık kı bu konuda da karşıhklı suçlamalar başlıyor, sosyal demokrat kesımın ıçınde yaşadığı kısırdonguyle CHP'nın ıçüışı sarmallaşıyor "Kıran kı- rana kulis" tarıhselpartmın ku- rultayına damgasını vuracak ol- çulere ulaşıyor. Baykalcıiar, Erol Tuncer 'ı "partiyi SHP'ye yamar" dıye suçlamaya çalışı- yorlar; Baykal kazandığı zaman da sosyal demokrat kesımde bırleşme umutlannın suya duşe- ceğı söylenıyor. CHP'nın açılması, gereklıydı; 12 Eylul hukukunun tasfıyesı yolunda bır adımdı; tarıhsel partıye karşı borçtu. Ancak manzaraya bakıldığı zaman bır soru akla gelıyor. Ce- lışmeler bunca olumsuzluk ıçın- de surup gıderse, kamuoyu ıle bırlıkte CHP'yı sevenler, bır gun "keşke açılmasaydı" dıye- bıltrler mı9 Halkın yaklaşık yuzde 6O'ı, sosyal demokratlarm yuzde 65 'ı sol kesımde bırleşme ısterken CffPyenı bır bölunmeye yone- lırse, tarıhsel saygmlığına ters duşen bıryola sapmış olacak G Ü N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada ters duşuyormuş, anayasal sınırları aşıyormuş, ne umuru- na1 Eskı ınançlannı tazeleyen yenı buluşu Guneydoğu'dakı goc eylemlerıyle ılgılı Yoreden ' beş yuz bın kışının goç" etmesı halınde 'bırcok sorunun kolay çozuleceğını" soy- luyor Tö ye gore, Guneydoğu'dakı "nufus enınde sonunda, ısterıstemezya GAPbolgesmeya da batıya gıdecek" Ar- dından "Goc etmek ısteyen varsa yardım etmek lazım Bu konular uzennde etraflıca bır çalışma yaptıracağım Ben bızzatalakadarolacağım 'dıyebuyuruyorlar Hıcbır ıcra yetkısı olmadığını bıle bıle hukumete danış- madan, uzmanların goruşlerını almadan bu kez Guney- doğu dan goçu kışkırtıyor TO nun son ırdelemelerını Başbakan Demırel çevresıne tek sozcukle yorumluyor "Surgun " dıyor TÖ bu kez bır turlu aklmdan çıkaramadı- ğı surgune, goç adını verıyor ANAP hukumetıne baskı yaparak Guneydoğu ıçın bır sürgun ve sansur (Basındakı adıyla SS) kararnamesı çıkartan TÖ, sürgünü goç adıyla gerçekleştırmeye yonelıyor Neredeyse goçu "gonullu surgune "çevırıyor Bugunku hukumetın ıkı kanadı, DYP ıle SHP, Koşk'tekı bır zırveden sonra Tö'nun lıderlere haber vermeden ya- şama geçırdığı SS kararnamelerıne, ozellıkle surgun ve sansure baştan karşı çıkmışlardı Terörü önlemenin yolu Guneydoğu da yenı onlemler arayan bu hukumetın ılk ışı SS kararnamesını yaşamdan çekmek oldu TÛ, bıldığımız yoldan şaşmadığını gosterıyor, ustelik masum kımı ısteklerı kullanıyor Halk oncekı gun kımı yer- leşım bolgelerınde TÖ ye ıfade ettığı gıbı, ne para ne pul, sadece guven ıçınde yaşamayı ıstıyor Halkı goçe kışkırtarak devlet parası ve polıtıkasıyla o bolgeler PKK'nın buyruğuna bırakılmayacak mı? PKK'nın ıstedığı noktaya varılmayacak mı? Kurtanlmış bolgelen" bızzat devlet yaratmış olmayacak mı? Bugun masum bır onerı gıbı gorunen goç planının yarın surgune donuşme- yeceğıne kım guvence verebılır? Beş yuz bın ınsan ayrılsa yorelerınden, devlet oradakı halkın yaşamını guvenceye alamadığını kabul etmış olma- yacak mı? Helıkopterlerle yapılan ıkı guniuk kuş bakışı bır gezıden sonra ıçerığı, hedefı yanlış "bırplan" ışte boyle bır plan Yıne tek adam hevesıne kapıldı TÖ, plan yapsa, prog- ram yapsa, yenı yenı keşrflerde bulunsa, butun bunlar hukumet benımsemedıkçe neye yarayacak? Zaten halkı goçe zorlayan "planı" hukumetın kabullenmesı zor, hatta olanaksız Kuşkusuz bu gezıde Tö'nun doğasına yatkın bırbırını tutmaz davrantşlar yıne sergılenıyor Örneğın goç adı altında surgunu kışkırtırken tek partı donemındekı doğudan batıya Kurtlerı nakleden kımı uygu- lamaları anımsatıyor öncekı gun cebıne bır mılyon koya- nın goç ettığı soylenmış, olağanustu valı alay karışığı ırde- lemeyle, "Isteyenebır mılyon vereyım"demış Tö'nun goç planlarında acaba "gıdene bır mılyon ba- ğış" yer alacak mı? Rock şarkıcısı Bob Geldofa Kurt soru- nunu nasıl çozeceğını şoyieanlatmış "BumeseleBatı'nın bıldığı gıbı değıl Bugun Kurt vatandaşlanmızın yuzde 65'/ bafrda yaşıyor llende belkı yuzde 701 kıyılarda yaşaya- cak " Demek kı, Kurtlerın yuzde 35'ı Guneydoğu'da kalmış Verırız ellerıne bırer mtlyon ış bulma, yaşam koşullarını sağlama bır yana, hepsını batı ıllerıne, kıyı kentlerıne gon- derırız Yuzde 30 Kurt batıya gelınce, terorızm tamam1 işte o kadar lîargıda demokrasi kavgası Mahkemesi'ne akıl veremez ANKARA (Cumhurijet Buro- su) - Yargıtay Başkanı İsmet Ocakçıoğlu'nun yenı adlı yılın açılışında yaptığı konuşma Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Gungor Özden tarafın- dan tepkıyle karşılandı Ozden Ocakçıoğlu'nun ışlevler ve ya- pıya ılışkın bılgısınde unutma- lar olduğunu belırterek, "Ana- yasa Mahkemesı ne akıl ver- mek kımsenın hakkı değıl"- dedı Yargıtay'dakı açılış törenın- den sınırlı aynlan Özden, gaze- tecılenn sorulan uzenne, "Uzulmem gereken bır sev var- sa, o da, yuksek yargı organlan arasında çatışma varmış gıbı gerçek dışı durumu gosteren sozlerdır Hıç oyle bır şey yok Ben Yargıtay'a çok saygıhyım, üyelere saygılıyım, kuruma say- gıhyım, ama gereken cevabı vermelcten de çekınmem Hlç- bır haksızlık karşılıksız kal- maz" dıye konuştu Özden, Ocakçıoğlû'na yanıtı Turkıye Barolar BırhğYnın du- zenledığı dığer adlı yıl açılış to- renınde verdı Dıl Tanh Coğ- rafya Fakultesı'ndekı torende konuşan Özden. Ocakçıoğlu'- nu "Yargının sorunlannı aylık sonınuna ındırgemekle" suç- layarak, bu açıklamayı Yargı- tay Başkanı'na. yakıştıramadı- ğmı soyledı Özden, Ocakçı- oğlu'nun konuşmasında gerçeklen çarpıttığını belırterek şu goruşlere yer verdı '"Sayın Başkanı, yargının ge- nel ve temel sorunlanndan ay- nldığını gordum Yargının sorunlannı aylık sorununa ın- dırgemesını kendılenne yakıştı- ramıyorum Sayın Başkan, asıl sorunlardan çok daha fazla bı- çımde yargıçlann aybklanyla, Anayasa Mahkemesı'yle uğraş- mıştır Konuşmalan, ışlevler ve yapıya ılışkın bılgısınde unut- malar olduğunu gostermekte- dır Yargısal denetım bağla- mnda Anayasayı yorumlaya- rak uygulanması zorunlu sonucu belırleme yetkısı yalnız- ca Anayasa Mahkemesi'ne ve- nlmıştır Anayasa Mahke- mesı'ne akıl vermek de hıç kınsenın hakkı değıldır" \nayasada değışıklık yapıl- masını kendılennın de arzu et- tıkennı belırten Özden, ancak me\cut anayasa yururlukte ol- duguna gore buna herkesın uynak zorunda olduğunu soy- letf Anayasa hukumlenne. cumhurbaşkanı. başbakan. mıletvekıb de olsa herkesın uy- mzk zorunda olduğunu ve her- kein Anayasa yasahıpçıkması geıektığını belırten Özden, "Anayasal organlar. Anayasa- yı cığnerse, herkesın yapmaya- cap şey yoktur" dedı KÖY EVSTİTÜLERİVE ÖTESİ Mahmut Makal 10 000 hra(KDV ıçınde) ANKARA (Cumhuriyet Bü- FOSU) - Yargıtay Başkanı Dr Ismet Ocakçıoğlu'nun, 1992- 1993 adlı yılını açış konuşma- sında, hukumet ıle ısım verme- den HEP mılletvekıllennı ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı eleştırdı Ceza Yargılama Usul Yasası'ndakı değışıkhklen, "Devletın ulkesı ve mılletıyle bölünmez butunluğunu koru- mak açısından buyuk kaygıyla karşıladığını" belırten Ocakçı- oğlu, Turk ulusunun "Turk hal- landan ıbaret" olduğunu vurgula- dığı konuşmasında "Anayasamız, TBMM uyelennın. seçıldıklen bolgeyı veya kendılennı seçen- len değıl, butun mılletı temsıl ettıklennı ongonnuştur" sozle- nyle ısım vermeden HEP mıl- letvekıllennı eleştırdı Ocakçı- oğlu. devletın, teklığı temsıl eden Turkçe dışında dılle va- tandaşlanna hıtap edemeyece- ğını savunarak, "Türkçeden başka hıçbır dıl, eğıtım ve oğre- tım kurumlannda Turk vatan- daşlanna ana dıllen olarak okutulamaz ve oğretılemez" dedı Adh yılın açılışı nedenıyle dun sabah Yargıtay Başkan- lığı'nda duzenlenen toren, Baş- kan Ocakçıoğlu'nun, ozellıkle, kamuoyunda "yargı reformu" olarak değerlendınlen Ceza Yargılama Usul Yasası değışık- lıklennı eleştırmesı uzenne ger- gınlığe sahne oldu Devletın terore karşı mucadelesının, ın- san haklanna aykın bır tutum olmadığını vurgulayan Ocakçı- oğlu. konuşmasında, Turk ulu- sunun, "tek bır halktan meyda- na geldığmı" vurguladı Ana- yasa değışıklığının gundemdekı yennı koruduğunu kaydeden Ocakçıoğlu'nun, "Devlet de tektır, Cumhunyet de tektır. mıllet de tektır, halk da tektır ve bu da Turk mılletı, Turk halkı- dır" şeklındekı sozlen, davetlı- ler tarafından alkışlandı "Bı- nncı Cumhunyet. İkıncı Cumhunyet gıbı heveslere ka- pılmamak gerekır Anayasada- kı her değışıklık buyuk kap- samlı olsa veya yenı bır anayasa yapılsa dahı, Cumhunyet değı- şıklıklen olarak nıtelenemez Cumhunyetın nıtehklerı ıse as- la değıştınlemez Bu sebeplerle ışı sayıya dokmek, devletın tek- lığıne, ulkesı ve mılleüyle bö- lünmez butunluğune vonebk ozel bır kasta dayanmıyorsa, sadece bır ozentıden ıbarettır" dıyen Ocakçıoğlu, Bırleşmış Mılletler'ın Kuveyt'e gosterdığı duyarbbğı Karabağ. Bosna- Hersek ve Kıbns olaylannda gostermemesım eleştırdı Yargı reformu kaygı verici Lozan Antlaşması'na gore Turkıye'de Musluman azmlık bulunmadığını, kokenıne bakı- larak bazı yurttaşlann yarar- landınlmadıklan hıçbır temel hak ve ozgurluk olmadığını an- latan Ocakçıoğlu, Ceza Yargı- lama Usul Yasası değışıkhklen konusunda da. şu goruşlen dıle getırdı "Devletı koruma, terorun kokünu bır an once kazıma açı- sından mevzuatta yenı hukum- ler getınlmesı gerekıvorsa, bu da yapılmabdır Bunun yapıl- maması, sorumluluğu gerektı- nr bır durum meydana geünr Burada. şunu da belırtmehyım kı. yenı Ceza Muhakemelen Usul Kanunu tasansı. ozellıkle ıçınde bulunduğumuz ortam- da, devletın durumu açısından, uzennde fevkalade hassasıyetle durulması gereken duzenleme- ler geürmektedır Yenı duzenle- melen, devleün ulkesı ve mılle- tıyle bolunmez butunluğunu koruma açısından, buyuk kay- gı ıle karşıladığımı da ıfade et- mek ıstenm Bu gıbı konular, mıllı bırer dava olarak ele alı- nıp, sıyası partı dısıpbnı dışında ve kışısel ıtıbar sorunu olmak- tan çıkanlarak çozume kavuş- turulmalıdır " Ocakçıoğlu, anayasadakı, "Devletın ulkesı ve mılletıyle bolunmez butünluğu" ılkesı konusunda, "Gerektığmde İs- tıklal Savaşı ruhu ıçınde bu prensıpler elbette korunacakür Turk mılleünın en guç zaman- larda neler yaptığına tanh ta- nıktır Bugun uygar camıada güçlu bır TC devletı vardır Herkes ona göre, ıçende ve dı- şanda neyı goze alabıleceğını geç kabnadan oğrenmehdır" uyansmda bulundu Yasal değışıklıklerle, anaya- sal düzevde sonuç çıkarmanın "anayasa egemenlığı ve kural- lar hıyerarşısıne aykın dûşece- ğını" vurgulayan Ocakçıoğlu, laıkbğın dınsızbk ya da gencıbk olmadığını belırterek dayanak- sız eleştınler yoneltıldığını sa- vunduğu Dıyanet İşlen Baş- kanlığı'nın yennın, yenı anaya- sa hazırlanırken de korunması gerektığını vurguladı Maaşlardüşük Yargıçlara, mılletvekıllenne ve memurlara yapılacak her turlu odemelerde. mılletın sı- kıntıya sokulmaması ıçın, dev- letın mab gucunun dıkkate ahnması gereküğmı kaydeden Ocakçıoğlu, hakımlenn ozluk haklan, aylık ve odeneklennın, yasa yenne KHK ıle duzenlen- mesını de eleştırdı Ocakçıoğlu, 1961 anayasasında mılletvekıb aylık ve ödeneklennın, hakım- lennkı ölçu abnarak bebrlendı- ğmı anımsatarak, "Ozellıkle son yıllarda yapılan duzenle- melerle. yargı organı mensupla- nnın malı ve sosyal haklan, yasama ve yurutme organı mensuplanna gore çok genler- de kalmıştır Kuvvetler aynlığı dengesı ıçınde yargının yen ge- reğı gıbı değerlendınlememış, hakımbk mesleğı ıhmale uğra- mıştır" dıye konuştu Mesleğe yenı başlayan bır hakımın ehne, ayda, butun odemeler dahıl 3 5 mılyon bra, mesleğın en yuksek kademesındekı bır yuksek mahkeme uyesının ehne 9 5 mılyon lıra geçtığını bıldıren Ocakçıoğlu, "Gorev basındakı mılletvekılı değıl. mılletvekılh ğınden emeklı olan bır kımse- nın ehne 15 mılyon lıra cıvann- da para geçtığını soylersek. yargının bulunduğu yer daha kolaybkla anlasıbr" dedı Anayasa Mahkemesının kuvvetler aynbğı yelpazesınde paylaşüğı gucun, yasama değıl yargı olduğunu, ancak bu mah- keme uyelennın ozlük hakla- nnda farkh bır durum y aratıldı- ğını one suren Ocakçıoğlu, yasama-yargı dengesının sade- ce Anayasa Mahkemesı açısın- dan kurulmaya çahşılmasının "ıbretle kaydedılecek bır ço- zum" olduğunu soyledı Ana- yasa Mahkemesı Başkanı Yek- ta Gungor Özen, Ocakçıoğlu'- nun bu sozlennı gulumseyerek dmledı Ocakçıoğlu. 1 sınıf ha- kımlen kapsayan duzenlemele- n de eleştırdı Anayasa Mahkemesı uyelen- nın gorev suresının kısalülması- nı. yedek uyelık sıstemınm kal- dınlmasını ve yuksek mahke- melere kendı alanlanyla ılgıb olarak Anayasa Mahkemesı ne ıptal davası açma hakkı tanın- masını oneren Ocakçıoğlu, "Anayasa Mahkemesi'ne, sıya- sı partı kapatma davalanuda. gerektığmde, dava sonuna ka- dar faahyetten men karan ver- me yetkısı tanınmalı, aynca Anayasa Mahkemesı, anayasa yargısı ıle hıçbır ılgısı olmayan Yuce Dıvan ve sıyası partı he- saplannı denetleme gorevlenn- den kurtanlmahdır" goruşünu savundu Yasama organının. Anayasa Mahkemesı'nın ıptal ettığı bır yasanın benzennı çı- karabılmesıne engel bulunma- Ocakçıoğlû'na tepkiler ANKARA (Cumhuriyet Buro- su) - Yargıtay Başkanı Ismet Ocakçıoğlu'na Barolar Bırbğı Başkanı Onder Sav da tepkı gosterdı Sav. "Altarnatıf açılış" tore- nınde yaptığı konuşmada. hu- kumetın demokratıkleşme çabalarına desteklennı belırte- rek, başta Ceza Muhakemelen Usul Kanunu olmak uzere bır çok yasada yapılacak değışıkle- nn başına gelenlenn "fevkalade duşundurucu' olduğunu soyle- dı Hukumet ortağı bır partı vetkılısının CMUK'un çıkanl- ması konusunda. "Koalısyo- nun selametı ıçın yasaya evet denmesı gerektığı' sozlennı de anımsatan Sav. ' Sakın koalıs- yonun selametı gıbı yapay bır gerekçe ıle y asay a ev et denılme- sın Evet denılecekse, hukukun selametı ıçın. ınsan hak ve öz- gurluklennın demokrasının se- lametı ıçın evet denmelıdır dıye konuştu CMUK'aparalel olarak Avukathk Yasası'nda da değışıklık yapılması gerektı- ğını ıfade eden Sav. aynca avu- katlara. "Hususı damgalı pasa- port" ve "sılah taşıma ıznı" venlmesını ıstedı Son zaman- larda artış gosteren teror olay- lanna da değınen Sav, "Tero- run her çeşıdıne karşıyız Kışı terorune de orgut terörune de Devlet terorune de karşıyız" dedı Guneydoğu sorununun demokrasi ıle çozuleceğını ıfade eden Sav, "Turkıye'de ulusal Kurtuluş Savaşı ıle yoğrulmuş. HAVA DURUMU TURKIYE'DE DUNYA'DA PleleofOtotı Geoel Mudur fe|u nden alınan bılgıye go rıyurdun kuzey ve ıç Kesım lo çok buhjtlt Marmaranın öOusu Karadenu IçAnaöo- k. DoOu Akdenu ıle Oo^u Aaöotu nun ku2eyt sağanak yğışjı ĞQfn yerfer açık ve u tnjllu oeçecek Hava sıcak 1 n kuzey ve üah kesımlerde tısedılır derecede azalacak Ruzgar kuzey ve doflu yurdun taueybaüsında guney ve £iı y&nlerden orta kuvvette batı bölgeterımızde yer yer kuvvetlı olarak esecek De n«nnK2de ruzgâr Batı Karadenız de junbatısı ve karayel Dogu Akdenız de gunbatı s/eiodas dtgerder»2İenmarJeyıldi2veKaıayeiden3 5 Karadena Maınıara ıte Ege de yr yer 5-7 kuvvetınde saatte 10 21 denu mıd hi2la esecek Van Golu rtde hava aı thidu geçecak Adana Alyon AJfı Aıtea AnUJya AytJın Bursa Y B Y Y B B Y 6 Dıyarbakır A Edrne 8 Emjrum Y Y Y B Y Y Y V Y Kars Konya Meısın Samstın Trabron ZonguMat Y 32° 22° 18° 8° 27° 11° 21° 10» 30° 20° 28° 17° 22° 14° 23° 17° 37° 18° 22° 13° 26° 10° 20° 9° 21° 15° 27° 17° 26° 8° 24° 10° 29° 22° 30° 16° 24° 16° 20° 15° ( ^ Amsıerdam Armnan Alııd Bajdal BruKsel Cenevre Fıanktuıt LeM>» Peıefsöurj Londıa Madnd Mılano Moskova Mun* OsM P»rıs Prıg Rıyad Ronıa Vıyana Y A A A H B B Y Y Y A A Y B Y B B A A B 1tt° 25° 3S" 18° 18° 19° 36° 18° 18° 33° 26° 22° ?0° 15° 20° 16" 41° 26° 17* J- acık DuluOu yaOmurtı ssiı kartı A-acık B-Duhjtiu 6-gune$t K kart S-ssl Yyaflmuriu dığını behrten Ocakçıoğlu. "Her organ gıbı, Anayasa Mahkemesı de hata edebılır Konuyu, mutlaka anayasa de- ğışıklığı ıhtıyacı ıçınde çozüm- lemek, hukuk devletı ılkelennı de zedeler" dedı Ahlaki değerler Ocakçıoğlu. "serbest seks ve nıkâhsız mutluluk" adı altında aıle yapısı ve geleneklen yıkıcı propaganda yapıldığını da be- brterek, gençlığın mıllı ve ahla- kı değerlerle yetışmelennı sağ- layacak onlemler alınması gerektığını sozlenne ekledı Ocakçıoğlu'nun toplam 27 sayfalık metnı okuması, bır sa- atten fazla sürerken, eleştınlere oldukça sınırlendıklen gozle- nen Adalet Bakanı Seyiî Oktay ıle Anayasa Mahkemesı Başka- nı Yekta Gungor Özden, ko- nuşmasından sonra Yargıtay Başkanı'nı alkışlamadılar Niye tepki duyuluyor? Yargıtay Başkanı İsmet Ocakçıoğlu, dun gece Adlı Yıl'- ın açılışı nedenıyle verdığı kok- teylın çıkışında, gazetecılenn Adlı Yıl'ın açılışında yaptığı konuşmaya ılışkın sorulannı vanıtladı Ocakçıoğlu. Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Gungor Ozden'ın, "Anayasa Mahkemesi'ne akıl vermek hıç kımsenın haddı değıldır" tepkı- sının anımsatılması uzenne, "Benım sozlenmde Anayasa Mahkemesfnı rencıde edecek bır şey yok Bır kulağımızdan eırer otekı kulağımızdan çıkar" dedı Kokteylde Özal-İnönü Adlı yılın açılışı nedenıyle Devlet Konukevı'nde Yargı- tay 'ca venlen kokteyle katılan Özal, İnonu ıle karşılaşınca, sı- yası partılen yenıden açmanın hata olduğunu soyledı Özal," "Sızın başınıza da ış aşacaklar ortalık kanşacak" dıye konuş- tu Inonu buna karşıbk, "De- mokrasi ıçınde her şey, oturur" dedı Bunun uzenne Özal, kısa bır duraklamadan sonra, şun- lan soyledı "Neyse rekabet ıyıdır Her alanda rekabet ıyıdır Sanayı- de, ekonomıde, her alanda " TBMM'den. ayn bırmeclıs, ay- rı bır devlet ozîeyen. bunun sa- vaşını verenler. 'Vur PK.K vur, Kurdıstan'ı kur' dıyenler ve on- lan cesaretlendırenler, asla Tür- kıye Barolanndan ve meslek- taşlanmızdan destek gonrıez- ler. olur alamazlar" dedı Sav'ın bu sözlen salonda bulunanlar- ca uzun uzun alkışlandı Başbakan Suleyman Demı- rel Ocakçıoğlu'nun konuşma- sını değerlendınrken. "Konuş- ma çok dolu. çok uygar ve ıçınden çok ıstıfade edılebılecek nıtelığı olan bır buyuk konuş- maydı Hukumet eleştınlmek ıçın var Bız eleştınlere daıma açığız' dedı Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Adalet Yıb'nın açılışında çekış- me yaratacak bır açıklamada bulunmak ıstemedığını belırte- rek, şunlan soyledı "Ancak şunu ıfade edeyım, konuşmanın Yargıtay adına yapılmışolmasıbenıuzdu Baş- ka yorumyok Kendı değerlen- dınnesı Çok guzel bır gunde- yız Coşkuyla. ozlemle karşıla- nanbırgundeyız Bugun adlı yıl başlangıa Ben boylesıne bır tartışmaya gırmek ıstemıyo- rum Her şey. zamanı geldığın- de değerlendınlır Ancak. tek- rar ıfade edeyım, bu tür bır konuşmanın, boylesıne bır gun- de. yargı adına, Yargıtay adına yapılmış olması, benı uzdu " Özal: 66 Terör • Baştarafi 1. Sayfada eşı de Beşıktaş rozeü verdı Cumhurbaşkanı Özal, bera- berınde eşı Semra Özal, Genel- kurmay Başkanı Vekılı Oramı- ral Vural Bayazıt, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eş- ref Bıtlıs Olağanustu Hal Bol- ge Valisi ûnal Erkan'la Tat- van'dan dün sabah helıkopterle Batman'a geçtı Özal, Tatvan"- dayken bır evde bomba patla- ması panık yarattı Güvenlık guçlen olayın çok yonlu soruş- turulduğunu soyledıler Batman havaalanında uzun bır araç konvoyuyla karşılanan Özal ıçın 15 kurban kesıldı Özal, ozellıkle terör uzennde durduğu konuşmasında şunlan soyledı "Turkıye bugun bolgede sı- yası ve ıktısadı bır guç halıne geldı Ama bız guçlendıkce ul- kemızın gelışmesını ıstemeyen duşmanlanmız ortaya çıktı Fı- rat nehn uzennde barajlar yap- maya başladık Sunye'de ve Irak'ta kıyamet koptu Turkıye bızım suyumuzu kesıp boğazı- mızı mı sıkacak dıye Ama on- lara daha duzgun su gıttı Bunun farkına varamadılar Sonra Ataturk Barajı'nın ın- şaatına başladık Sunye, Irak ve butün Arap alemı karşımıza gkar dendı Ama. Allahın yar- dımı her zaman ımdadımıza koşmuştur Irak-İran savaşı çı- kınca bız barajımızı tamamla- dık Kıyamet de bız barajda su toplamaya başlayınca koptu Bugun teror ülkemızdekı bu barajlann gunun bınnde bo- ğazlannı sıkmaması ıçın, Tur- kıye'yı zayıflatmak amacıyla çıkanlıyor " Özal'ın gezısı sırasında bol- gede yoğun güvenlık onlemlen- nın alındığı gozlendı Uludere'- nın gınş ve çıkışına tanklar mevzılenırken, çevredekı dağ- larda ıse çok sayıda asker ve ozem tım gorevbsının bulundu- rulduğu gorüldu Aynca, ılçeyı çevreleyen dağlann yuksek ya- maçlanna da Türk bayraklan- nın asıldığı dıkkat'çektı Gorevbler, bolgedekı bırcok olayın, kaçakçıbk faabyetlenn- den kaynaklandığına ışaret ettı- ler Özal da bunun uzenne sınır tıcaretının tumuylü serbest bı- rakılması gereküğını soyledı Cumhurbaşkanı Özal, gezısı- nın ikıncı gununde uğradığı Mardın'de alkış ve bayraklarla karşılandı SHP'lı beledıye baş- kanı Aydm Saraçoğlu'nu da makamında ayaret eden Özal, kent merkezınde ço^kulu bır kalabalığa hıtap etü Ozal'ı dın- leyenlenn." Onur Kumbaracı- başı ıstıfa"," Sosyal adalet sağ- lansın" pankartlan taşıdıklan gozlendı Özal, gazetecılenn goç ıle ılgı- lı sozlennı anımsatmalan üzen- ne, "Göç zaten oluyor Farkm- da değıl mısınız yanı' 7 "dedı Özal, goç etmek ısteyenlere yar- dım edılmesı gerektığı şeklınde- kı sözlennın anımsatılması üzenne de "Bakmak lazım de- dım O bır problemın çözu- münde bır araçür Ama tam araç değıldır" dıye konuştu Özal bu onenyı hukumete de göturup göturmeyeceğı sorusu- na da "Daha şımdıden bır şey soyleyemem" yanıtını verdı Özal akşam saatlennde Dı- yarbakır'dan GAP uçağıyla Ankara'ya geçü Spartakııs • Baştarafi 1. Sayfada zengınbğı olduğunu, kendı okullanndan gelen çok guçlu ve çok tinlu dansçılann yer al- dığı kadroyla balenın doru- ğunda olduklannı anlatıvor Mınsk Tıyatrosu'nun, Av- rupa'nın en buyuk sahnesıne sahıp olduğunu oğrenıyoruz, sahne 400, sahne gensı 300 metrekare Turkıye'de ılk kez sahnelenecek Spartakus'ta kalabalık sahnelerde 70 dans- çı yer alıyor Başkoreograf once gelıp AKM'yı ıncelemış ve beğenmış Avrupa'dakı pek çok operadan daha buyuk bır sahnemız olduğunu bebrttı Spartakus'u ılk kez 1980'de yorumlayan Yelızarev. bu yıl ıkmcı yonımunu ozel olarak Mınsk Balesı ıçın tasarlamış, başrol sayısını uçe duşurmuş Spartakııs, karısı Fngya ve Roma İmparatorluğu komu- tanı Krasus 10 yıl once de Spartakus olan başdansçı Vladımır Komkov. bunun en sevdığı rolu olduğunu belırtı- yor Hemen tum başrollen oynamış, ama ikıncı tercıhı Carmen'ın Jose'sı Mınsk Ba- le Okulu'nda hocalık da ya- pan Komkov, henuz 23 yaşın- da bır yıldız olan Krasus rolündekı Venıamın Zaka- rov'un da hocası Zakarov bu yıl Moskova'da en ıyı ulusla- rarası genç balet seçılmış 5 yıldır Mmsk'te hep "ıyı prens, Romeo" oynadığını. ılk defa olumsuz bır karakter olan Krasus rolunun kendısı ıçın buyuk şans ve deneyım oldu- ğunu belırtıvor Yelızarev, modern bale ve dans topluluklannı ılgıyle ızlı- yor, ozellıkle İstanbul Festı- vab'nde de ızledığımız Maun- ce Bejart'ın İlkbahar Aymı yorumunu çok beğenen baş- koreograf, yenı Bejart kolajla- nnı tutarsız bulduğunu belır- tıyor GOZLEM UĞURMUMCU • Baştarafi 1. Sayfada belgelerıyle bırlıkte kamuoyuna sunmaktr Örneğın geçen pazar gunu bu köşede Kürdıstan Yurt- severler Bırlığı lıderı Celal Talabanı'yı tanıtan bır yazı yayımlandı Bu yazıyı okuyan bır Kurtdelıkanlısı soruyor - Ta/abanı, hıçbır zaman Kurtler tarafından haın ılan edılmemıştır Nereden çtkanyorsunuz bunları? Bu gıbı konular, dayanağı olmadan yazılmaz Aklıba- şında hıçbır gazetecı boylesıne duyarlı bır konuda Kurt yayınlarına ve kaynaklarına dayanmadan bu tür yazı yazmaz 1975 yılında "Komal" Yayınları tarafından çıkarılan "Irak Kurt Halk Hareketlen ve BAAS Irkçılığı" adlı kıtabın 114 sayfasını bırlıkte okuyoruz - Uluslann ve ıhtılallerın tarıhınde değışık haınlık or- neklerı vardır Ama bız, aklımıza gelenler arasında Celal ve arkadaşlarınınkı kadar, bılınçlı, donekçe ve tıksındırıcı bır başka haınlık orneğı hatırlamıyoruz Bu alıntdan sonra bır başka kıtaba goz atarak Dr M Sıraç Bılgı'nın "Fırat" Yayınları tarafından basılan "Bar- zanı"adlı kıtabının 191 sayfasındakı şu tumcesını de ak- taralım - Bu arada Talabanı, arkadaşlanndan bırını Bağdat'a yollayarak ıktıdarla anlaşmıştı Bu konudakı bır başka kaynak "Özge" Yayınları ara- sında 1991 yılındayayımlanan Kadrı Cemıl Paşa'nın "Do- za Kurdıstan-Kurdıstan Davası" adlı anı kıtabının 199 ve 200 sayfalarına bakalırrv - Ibrahım Ahmet Celal Talabanı savaş aleyhıne yalnız- ca ıftıralar uretıp aleyhtarltk etmekle kalmayıp, askerı hareket esnasında fıılen Irak ordusuna yardım etmek su- retıyle savaşı sondurmeye çalışıyorlardı () Bununla beraber ısımlen tumden sılınmedıyse de kımbılır Kurdıs- tan halkı arastnda hain ve utanç vena çaş (soysuz) lakabh nı kazanmış oldular Celal Talabanı nın hâlâ oteye benye koşturması Kürdıstan davasına yaptıkları haınlığın fena- lıklannı gızleyemez Bazı Kurt aydınlan ıle açıkoturumlarda tarttsıyoruz Söz donup dolaşıp 'Şeyh Saıt Ayaklanması ve bu ayaklan- maya Ingılızlerın destek olup olmadıkları konusuna gelı- yor Bu konuda da bazı kaynaklara kısaca goz atalım Zamanın Başbakanı ismet Inonu, Bılgı Yayınları tara- fından basılan anılarında (s 202) şu yargısını açıkltyor - Şeyh Sait ısyanının doğrudan doğruya Ingılızlerın ha- zırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesın deliller bulunamamıştır Şeyh Saıt Ayaklanması'nm Ingılızlereyaradığı bellıdir. Ancak ayaklanmanın Ingılızlerce çıkartıldığı yolunda bir belge yoktur "Doz" Yayınları arasında bu yılın mayıs ayında yayım- lanan Ahmet Mesut'un "Ingılız Belgelerınde Kürdıstan 1918-1958" adlı kıtabının 189 sayfasında yer alan 3 Ka- sım 1925 tarıhlı (FO 371/10835 - belge no E 6730) sayılı Ingılız gızlı belgesıne de goz atarak Ingıltere'nın Tebrız Başkonsolosu Gıllıat'ın Chambelaın'e gönderdığı 23 Ağustos 1925 tarıhlı raporu okuyalım - ayın 22 'sınde merhum Şeyh Saıt'ın oğullarından bı- rı olan Alı Rıza 'nın benı zıyaret ettığını ve majestelennın hukumetlerınden bağımsız bır Kurt devletı oluşturulma- sını desteklemesı ıçın kişısel olarak rtcada bulunmak uzere Bağdat uzerınden Ingıltere'ye gıtmek ıçın ızın al- manın mumkun olup olmadığını sorduğunu bıldırmekten şeref duvarım Aynı Ingılız belgelerı, Tahran Başkonsolosu Fercy lo- raıne'ın Alı Rıza'nın bu başvurusuna olumlu yanıt verıl- memesım ıstedığını göstermektedır Pekl, ayaklanmanın Ingılızlerce desteklendigıni kim yazmıştır? Ismaıl Beşıkçı 1 Beşıkçı, sonradan tumuyle değıştırdığı bu goruşünu 1970yılında E Yayınları arasındaçıkan "Doğu Anadolu- nun Duzenı" adlı kıtabında (s 308) şoyle savunmuştu - Doğu ısyanlarında emperyalızmın bırıncı derecede rol oynadığı şuphesızdır Ingılız emperyalızmının 1 Dun- ya Savaşı'nda Ortadoğu'dakı tahrıklerı ozellıkle (bağım- sız Kürdıstan) kurulması yolundakı tahrıklerı cumhuriyet kurulduktan sonra da devam etmıştır Bu tahrıkler ozel- lıkle hılafetın kaldınlmastndan sonra hız kazanmıştır Örneğın 1925'te Şeyh Saıt ısyanının patlak verdığı gun- lerde Ingılız sılah fabrıkalarından Şeyh Saıt'e çeşıtlı sılah kataloglarının gelmesı emperyalızmın bu konudakı ça- lışmalannı doğrulamaktadır Bugun, Kurt ayaklanmalarını bütun ayrıntısı ıle bılmek gerekır Bılınmezse Kurt sorunu anlaşılmaz Gazetecımn gorevı, bu olayları tek tek araştırıp okurla- rına sunmaktır Turku Kurde, Kurdu Turke duşman eden sıyasetler kı- me yarıyor^ 1 Busoruyu, Kurtler ve Türkler, bırlıkte yanıtlamalıyız Emperyalızm dun vardı, bugun de var Yok mu dıyelım? Tezkereci askere süper • Baştarafi 1. Sayfada konusunda yalnızca, "Tezke- reci yedeksubay, erbaş ve erle- nn belırlı merkezlerde toplana- cağını ve bu merkezlerden refakat eşlığınde ıllere gönden- leceğını" bıldırdıler Asken yet- kılıler tezkerecılenn "münfe- nt" dav ranmamalannı ıster- ken, ıllere nakıllennın "kesın- lıkle gece olmayacağını" belırt- tıler Aynı yetkıbler, sınır jandarma karakollanndan ter- hıs olacak tek bır asker ıçın bıle helıkopter sağlanacağını da kaydettıler Ikı hafta önce Bıngöl ıle bu ıle bağlı Genç ılçesı arasında PKK'nın otobus durdurması sonucunda 6 askenn hayatını kaybetmesınde "bır olçude bu erlenn de" kusurlu olduklannı bıldıren asken yetkılı, şöyle ko- nuştu "Bız gerektığınde sınır kara- kolunda tezkereci olan tek bır askenmız ıçın bıle hebkopter kaldınyoruz O bölgede her gun bınlerce askenmız yolculuk yapıyor Bız kendılenne. bu tur olaylarla karşılaştıklannda ne- ler yapılması gerektığını, soru- lara ne türkarşılıklarverecekle- nnı tek tek öğretıyoruz Hatta bunlan yazılı olarak venyoruz Ezberlıyorlar, ama herhalde sonradan unutuyorlar O olay sırasında da otobuste yalnızca 6 askenmız yoktu Daha başka- lan da vardı ve onlar talımatlar gereğınce hareket ettıler Şımdı tum onlemler abnmış- tır Emanet gençlenmız, Meh- metçıklenmız sağ şalım yuvala- nna dönecektır Özel tedbırler alıyoruz Hıç kımsenın kuşkusu olmasın, herkes mustenh olsun Ancak aldığımız önlemlen açıklamak olmaz, karşı taraf açısından ıstıhbarat nıtelığı ta- şır" Şeker ve çimentoya zam İş-Ekonomi Senisi - Şeker yı- ne zamlandı KIT Koordınas- yon Toplantısf nda alınan zam onensı doğrultusunda şeker şır- ketı. fıyatlara yuzde lOıleyüzde 17 arasında zam yaptı Çı- mento'nun tonuna da yuzde 4 3'luk zam geldı Şeker Şırketı Genel Mudur- luğu'nden alınan bılgıye gore eskı ve yenı şeker fabnka çıkış fıyatlan şoyle 15kg knsial şe- ker 67 bın 700 lıradan 78 bın 600 hraya, 20 kg kolı kup şeker 104 bın 600 lıradan 121 bın 900 hraya. 25 kg paket kup şeker 167 bın 700 lıradan 173 bın 700 braya, 30 kg kolı kup şeker 190 bın 700 lıradan 205 bın hraya. 50 kg bez torbada dokme kup şeker 274 bın 800 lıradan 307 bın 100 braya, 50 kg toz şeker 219 bın lıradan 255 bın braya çıktı Fransız fınnalar yonetımındekı Ankara Çımen- to Fabnkası, uretüğı torbab ve dokme çımentonun ton satış fi- yatına yûzde 4 3 oranında zam yaptı Geçen hafta sonundan geçer- lı olmak uzere uygulamaya alı- nan yenı fîyatlarla, daha önce 460 bın lıradan satılan torbab çımentonun ton satış fıyatı, KDV hanç 480 bın braya, 410 bın lıradan satılan dökme çı- mentonun ton satış fıyatı ıse 430 bın hraya yukseltıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle