25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
«EYLÜL1992SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Turban'dan ilk kopuş • ANKARA(AA)- Başbakanlık Kamu Ortakhğ İdaresfne bağlı Turban lesislerinin, Turizm Bakanlığı'na verilmesi yolundaki ilk adımatıldı. Gümüldür Turban Tesisi'nin Turizm Bakanhğı"na devir işlemleri tamamlanmak üzere. Miilkiyeti Turizm Bakanhğı'na ait Gümüldür Turban'ın devri ile ilgili olarak Bakanlık Hukuk Müşa\irliği tarafından başlanan işlem son aşamasınageldi. Eşantiyon'92 ffıiarı • İstanbul Haber Servisi - Eşantiyon"92 adıv, la düzenlenen "7. üluslararası Ödül, Promosyon ve İş Dünyası Hediyelik Eşya FuarT'vann Mecidiyeköy'deki FM Meliha Avni Sözen Kültür Merkezı'ndeaçılıyor. CNR Uluslararast Fuaralık ve Ticaret AŞ tarafından hazırlanan fuar kapsamında bu yıl aynca "'Prestij"92' adlı özel birbölümdeyeralacak ve söz konusu bölümde değerli mücevheratlar ve anukalar dışında saat. tablo, kalem, çakmak, ipek ve ithal kumaşlargibi ürünler bulunacak. ICI Türkiye'de • İstanbul Haber Servisi - Dünya Sağlık Örgülü"nün "En önemli ilaçlar "liste- sinde 7 buluşu yer alan ICI Parmaceuti- cals. Abdi İb- rahim tlaç şirkeliyle ortaklık kurdu. "ICI Abdi İbrahim İlaç" adıy- la mayıs ayında kurulan şirke- tin tanıüm toplantısı dün Swiss Otel'de gerçekleştirildi. Yapılan anlaşmaya göre yeni şirkeün sermayesi 500 bin pa- und olarak belirlcnirken, ser- ma>enin >-üzde 70'i ICI Phar- maceuıicals 'a. yüzde 30'u ise Abdi İbrahim İlaç şirketi tara- fından paylaşıldı. Türk ilaç pazanna 7 ürünüyle girecek olan ICI Abdi İbrahim ilaç şir- ketinin öncclikle anestezi, on- koloji. antiseptik ve bağırsak kurtlan ıle epilepsiye karşı ilaç- lan üreteceği açıklandı Turist, temiz banyo istiyor • ANTALYA(AA)- Sheraton Otelı tarafından yapılan bir anketle turistlerin tatil vaptıklan otellerin odalanndaençok aradıklan özellikler belirlendi. Buna görc turistler. kaldıklan otelde en çok 'temiz bir banyo" anyorlar. Sheraton Oteli'nin personel gazetesi olan "Bizden Bize'de yay ımlanan ankete göre otel misufirleri en çok 'kıl ve sabuıı artıklan olmayan pınl pınl bir banyo' istiyorlar. Tunstik konaklama tesislennin müşterileri ikinci olarak da 'kokusuz bir oda' anyorlar. EmekSigorta'dan kongre sigoıtası • İş-Ekonomi Senisi - Emek Sigorta. İzmirHilton'da6-l l eylü.tanhlerinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulu>lararası Jinekoloji Kongresi'ne sergileme ve teşhır dahil nakliyat "allrisk" teminatı verdi. BeymenClub'dan devmagaza • İş-Ekonomi Ser>isi - "Gı;-im bir yaşam tarzıdır" slogını ile I986yılında Türk hazr giyim sektöriine giren Beynen Club, mağazalar zincrini 16"ya çıkanrken İstaıbul Rumeli Caddesi'nde 70O netrekarelik bir "club dürrası" kuruyor. Beymen Gerel Müdürü Nur Aksrman. Beymen ve Al tu> ıldız Şirketler Grubu biin esinde açılacak yeni mağızalar için ürünleri çeşiterine göre özel bölûnlerde sunacak ve möşerilerinin tüm ihtiyıçlanna cevap verecek derv nekânlar planlandığını beliriyor. Apple Canputer'in toplantısı • İsanbul Haber Servisi - ApreComputer Inc'in her yıl ftris'te yapılan pairlama müdürleri toplntısı, bu yıl ilk kez TCîriye'deyapılıyor. Bugün İsxa bul Çırağan Oteli'nde başıyacak toplantıya 28 ülieıin üst düzey temsilcisi kaıucak. 3 gün sürecek to plntıda bilgjsayar telsrklerinin gelişimi taTtulacak. KİT reformu başlıyor. Sümerbank'ın ardından Etibank sırada Sümerbank'a Cîller formülü İLKİN AYDIN Hükümet.KİT reformuna başlıyor. Sümerbank'a ön- celikle olarak Avrupalı talip arayan Devlet Bakanı Tansu Çiller, Fransız'lardan teklif geldiğını. diğer teklifleri de al- maya başlayacaklannı belirt- ti. Tansu Çiller, İTKİB'in Dü- seldorf İGEDO fuanna katıl- ması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında ve merke- zi Düsseldorfta bulunan Türk-Alman Tekstil ve Hazır- giyimciler Birliği'nı ziyaretle- rinde tekstilcilerden Sümerbank'ın özelleştirilme- sine yardımcı olmalannı iste- di. Tansu Çiller. tekstilci ve konfeksiyonculara hüküme- tın iki büyük reform paketi hedeflediğini bunlardan biri- nin finans kesimi ile ilgili reform diğerinin de KİT re- • Hükümet, KÎT reformuna Sümerbank ile başlı- yor. Sümerbank'a öncelikle Avrupalı talip arayan Devlet Bakanı Tansu Çiller, Türk ve Alman tem- silcilerden Sümerbank'ı Avrupa'da pazarlamala- rını istedi. • Eximbank kredi faizlerini 10 puan aşağıya çe- keceklerini de söyleyen Çiller, ihracatçılara KDV ödemelerinin hızlandınlacağı sözünü de verdi. formu olduğunu ancak bugüne kadar KİT reformuna başlayamadıklannı belirtti. Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu ve KİT yöneticileri ile gece vansına kadar süren top- lantıda KİT reformunu baş- latma karan aldıklannı açıklayan Çiller. programa da ilk olarak Sümerbank ve Eti- bank'tan başlayacaklannı belirtti. Sümerbank'ın özelleştiril- mesi ile KİT reformuna başla- malannın tesadüfı olmadığını vurgulayan Çiller. " Bunun nedeni. Türkiye'nin çekici gü- cü olan tekstilin kamu kesi- minde kalan bölümünün de yurtdışında rekabete açılma- sını istemekten kaynaklan- maktadır" şeklinde konuştu. Bir KİT komisyonunun ku- rulduğunu ve bu hafta içinde çalışmalara başlayacağını be- lirten Tansu Çiller. Sümer- bank operasyonunda büyük bir devin bülünmesi sorunu- nun ortaya çıkacağını bildirdi. Bankacılık kesimi ile birlikte mi >oksa. üretim ve dağıtımı ile bir bütün halinde mi özel- leştirilmesinin uygun olup olma>acağını araştıracaklan- nı bildirdi. Önümüzdeki günlerde Sü- merbank'ın tüketici kredileri- nin satışa çıkanlacağını da kaydeden Çiller. "Sümerbank projesi kısa sürede daha so- mut hale gelecek. Bu arada teklifleri alıyoruz. Fransızlar- dan önceden gelmiş bir teklif var. Onu da değerlendiricez. " şeklinde konuştu. Çiller'ın Sümerbank'la ilgili önensini değerlendiren TÜ- DET Başkanı Kemal Şahin, Sümerbank'ın bir bütün ola- rak özelleştirilmesinin mümkün olmadığını belirte- rek. "Ancak birim birim parçalanarak özelleştirilmesi durumunda birlik olarak AI- manya'dan ortak ve yatınmcı bulmak için samimiyetle çalı- şırız"dedi. Çillcr, Eximbank kredi faizlerini 10 puan düşür- mek olacağını bildirdi. Çiller, ihracatçılara yapılan KDV ödemelerinin hızlandınlacağı ve Kurumlar Vergisi isüsnası- nın yükseltilecegi sözünü de verdi. Yılın ilk yansında toplam ödemeler dengesi gelirleri, giderleri aştı Sermaye gelirierinde aröşİş Ekonomi Servisi - Tür- kiye'nin, bu yılın ilk yansındaki toplam ödemeler dengesi gelir- leri, gider toplamını aşarak yüz- de 5.42 ülke lehine sonuçlandı. Merkez Bankası verilerine dayanılarak yapılan hesapla- maya göre bu yılın ocak-ha2i- ran döneminde toplam öde- meler dengesi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.56 oranında artarak 16 mil- yar 896 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemdeki toplam gi- derler ise yine geçen yılın eş dö- nemine göre yüzde 10.15 ar- tarak 16 milyar 26 milyon do- lara yükseldi. Sonuçta toplam gelir gider dengesi 870 milyon dolar fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde. ödemeler dengesi toplam gelir- leri 13 milyar 245 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. aynı dö- nemde 14 milyar 548 milyon dolar gider olmuştu. Yine geçen yılın aynı döne- minde, toplam gelirlerin gider- leri karşılama oranı ise yüzde 91.04 düzeyinde gerçekleşmişti. Sermaye gelirleri Yapılan hesaplamaya göre bu yılın ilk yansındaki sermaye gelirleri toplamı. geçen yılın eş dönemine göre yüzde 531.42 oranında artarak 611 milvon sonuçlandı. Geçen yılın ilk yansında ise sermaye giderleri 1 milyar 908 milyon dolar olmuş, gelirlerin giderleri karşılama oranı da yüzde 32.02~de kalmıştı. Öte yandan, bu yılın ocak- • Bu yılın ocak-haziran döneminde toplam öde- meler dengesi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.56 oranında artarak 16 milyar 896 milyon dolar olarak gerçekleşti. • Aynı dönemdeki toplam giderler ise yine geçen yılın eş dönemine göre yüzde 10.15 artarak 16 mil- yar 26 milyon dolara yükseldi. Toplam gelir gider dengesi 870 milyon dolar fazla verdi. dolardan 3 milyar 858 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk yansında. toplam sermaye gelirlerinin giderleri karşılama oranı da yüzde 173.15 oldu. Diğer bir ifadeyle. bu yılki sermaye gelirleri. gider- ler toplamını yüzde 73.15 oranında aşarak f ürkiye lehine haziran dönemindekı cari işlem gelirleri. geçen yılın eş dönemi- ne göre yüzde 3.2 artarken. gelirlerin giderleri karşılama oranında düşüş meydana geldi. Ocak-haziran dönemi itiba- riyle, 1991 yılında 12 milyar 634 milyon dolar olan cari işlem ge- lirleri. 1992'de 13 milyar 38 mil- yon dolara yükseldi. Geçen yıl 12 milyar 640 mil- yon dolar olan cari işlem gider- leri de bu yıl 13 milyar 798 mil- yon dolar düzeyine erişti. Buna göre cari işlem gelirle- rinin giderleri karşılama oranı 1991 yılının ilk yansmda yüzde 99.95 iken, bu yılın aynı döne- minde yüzde 94.49'a geriledi. Öte yandan ödemeler denge- si bilançosu içindeki dış ticaret. toplam mal ve hizmetler ile cari işlem dengelerindeki açık top- lamı. geçen yılın ayrıı dönemi- nin üzerinde gerçekleşti. 1991 yılı ocak-haziran dö- neminde 3 milyar 18 milyon do- lar olan dış ticaret dengesi açığı. bu yılın aynı döneminde 3 mil- yar 424 milyon dolara, 2 milyar 332 milyon dolar olan toplam mal ve hizmet dengesi açığı da bu yıl 2 milyar 651 milyon dola- ra yükseldi. Cari işlem dengesi açığı da geçen yılki 6 milyon do- lar düzeyinden bu yıl ilk yanda 760 milyon dolara çıktı. Tofaş'ta ü t iüretim artışı İş-Ekonomi Servisi- Tofaş Otomobil Fabrikası'nda bu yılın (ocak-ağustos) dönemin- de 86 bin 27 otomobil üretildi. Fabrika yeıkilileri, fabrika- da geçen yılın 8 ayhk döne- minde 62 bin 629 otomobil üretildiğini belirterek. üreüm- de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış olduğunu bildirdiler. Yetkililerden alınan bilgeye göre bu yılki 8 aylık üretim döneminde ilk sırayı 35 bin 257 ile Şahin alırken. bunu 23 bin 849 ile Doğan SL, 9 bin 223 ile Kartal L izledi. Fabri- kada aynı süre içerisinde, 5 bm 068'Kartal SL. 2 bin 317 Serçe. 4 bin 636 Tempra SX. 4 bin 522 Tempra SXA, bin 113 Tempra SXA K ile 17adet2 litrelik Tempra üretildi. Yetkililer, fabrikadan başta Mısır. Lübnan, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti ve Libya olmak üzere birçok ülkeye Doğan ve Şahin otomobillen ile yedek parçalannın ihraç edildiğını. geçen yıl 449. bu v ıl ise 500 otomobil ıhracalının hedeflendiğini kaydettiler. Dünyanm en iyi lazer yazıcılan. Dünyanın en iyi lazer yazıcüarını istiyorsanız, kuşkusuz HEVVLETT-PACKARD LaserJet anyorsunuz demektir. Bugun, 3 milyonu aşkın HP LaserJet yazıcı, her zaman olağanüstü çıktılar sağlayarak, LaserJet sahibi şirketlerin saygınlıklannı daha da yükseltiyor. HP'nin geliştirdiği "Çözünüm Geliştirme Teknolojisi" (RET) öylesine net çizgiler, öylesine duzgun köşeler ve öylesine koyu siyahlar basar ki, belgeler matbaadan çıkmış gibi görünür. HP LaserJet'ler HP'nin en gelişmiş PCL5 yazıcı dilini de kullanırlar. Bu yeni kuşak dil, en sıradan bir belgeyi bile son derece güzel bir yazı haline getirmenizi sağlayacak yeni ve hızlı grafikler ile bir dizi ölçeklenebilir karakter çeşidi sunar. HP LaserJet ailesinın her türlü ihtıyaca cevap verebilecek üyeleri vardır. Hızlandırılmış paralel arabirimi ile ailenin en yeni ve en ekonomik üyesi olan HP LaserJet HP Plus, LaserJet baskı kalitesini masanıza ulaştınr. Lazer yazıcı endüstrisinde HP LaserJet IIIP ve III, standartları oluşturmuştur. Çıtt taraflı basım yeteneğiyle HP LaserJet IIID ve dakikada 16 sayfalık hızıyla modern iş dünyasınm isteklerine cevap verebilecek HP LaserJet IIISi de rakipsizdir. Bu yazıcıların tümu de işlerinizi pınl pınl sunabilmeniz için hazırlanmıştır. HP LaserJet yazıcılar, "en iyi yazıcı"lardır. Üstelik, bir yıllık garantisi ve HP'nin dünya standartlarındaki bakım hizmetleri ile. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen yetkili satıcılanmızı arayınız. HEVVLETT PACKARD U Rî GERÇEKLEŞTIRIR. ARENA (1) 259 76 75-AYDIN PAZARLAMA (1) 275 72 42, (4) 468 49 50-BORDATA (1) 275 24 30, (4) 439 62 00-DATASEL (4) 417 63 04 DATA SİSTEM (1) 275 80 12, (4) 467 41 94, (51) 89 00 04-ENTEK (1) 272 85 16, (4) 468 45 07-ENTER (1) 275 10 00-KOMPUSAN (1) 279 89 21, (4) 467 76 52 (51) 22 72 14-MIKROSARAY (1) 280 13 53-MİKROSET (1) 266 62 60-SANİVA (1) 245 51 00 ISCININ EVRENENDEN KETENCİ Kim Kimi Kandırıyor? Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay, 1 milyon 600 bin ka- mu çalışanına karşın örgütlü kesimin 100 bini aşamadığı- na dikkat çekmiş. Memurların örgütlenmede yetersiz kaldıklarını söylemiş. "Tabelanızı ben asacağım'diyerek kurulmasını teşvik ettiği memur sendikalarından, kapalı saton toplantıları ile kamuoyu oluşturmalarını istemiş. Mo- ğultay, memur sendikalarının içişleri Bakanlığı'nca kapa- tılması gerekçesinin mevzuat olduğunu söyleyerek, bu konudaki genelgenin değiştirilmesi için çalışmaların sür- düğünü bildirmiş. Belleğimizin bizi yanılttığını sanmıyoruz, içişleri Bakanı Ismet Sezgin de, yasal değişiklik olmadıkça söz konusu genelgenin kaldırılamayacağını söylemişti. Adama "kim kimi kandırıyor?" diye sormazlar mı? Program ve protokolünde kamu çalışanına sendikalaş- ma hakkı ile ilgili yasal güvence sözü vermiş bir hükümet, iktidara geldikten şunca ay sonra, ANAP döneminden kal- mış bir genelgeyi hala yürürlükten kaldıramıyor. Kamu çalışanının önünde anayasal ve yasal yasak yok. Üluslararası hukuktan gelen yasal nıtelikte hak da söz ko- nusu. Kamu çalışanının sendikal haklarını düzenleyen bir özel yasa olmasa da sendıkalaşma yasal hak niteliğinde. Ancak ortada, anayasa ve yasal düzene aykırı düşen ve kamu çalışanının sendikalaşmasına engel olan bir genel- ge duruyor. ANAP hükümetleri önce bu hukuka aykırı ge- nelgelerine dayanarak kamu çalışanlarının sendikal faali- yetlerini engellemişler. Sonra kamu çalışanları yargıya başvurarak tek tek bir sürü sendika merkez ve şube kapat- ma kararlarını durdurmuşlar. Faaliyetlerini engelleyen idari kararları ortadan kaldırtmışlar. Daha ANAP hükümet- leri döneminde, sonuçta pek çok kamu sendikası kurulup örgütlenmiş. Bir yerde yasallık tartışması noktalanmış. Derken, program ve protokolü ile kamu çalışanına ayn- ca yasal güvence, özel yasa vaat eden koalisyon hükümeti iktidara gelmiş. Başta Başbakan, bütün bakanlar bu konu- da büyük büyük vaatler, sözler etmiş. Kurulu kamu sendi- kalan ile resmi ilişkilere girmiş. Aradan aylar geçmiş. İçişleri Bakanı birdenbire, bugün yarın kalkacak denen genelgenin kalmayacağım söylemiş. Arkasındanda diğer bakanlıkların ve içişleri Bakanlığı'nın, kamu sendikaları- nın sendikal faaliyetini yasaklayan genelge ve uygulama- ları gündeme gelmiş. Şimdi "kim kimi kandırıyor?" Sendika kuran memur hakkında cezai işiem yapılmak üzere hükümet icraatı ola- rak işlem yapacaksınız, sonra da çıkıp, "memurlar yete- rince örgütlenemiyor. I milyon 600 bin memurdan sadece 100 bini örgütlü" diyeceksiniz. Hükümetin bir bakanı me- mur sendikalarının tabelasını asacak. Bir diğer bakanı yürürlükteki yasal düzen içinde memurların sendikal faali- yetlerinin yasal olmadığını söyleyecek. Dahası bütün ba- kanların birden sorumlu oldukları hükümet icraatı, sendi- kal faaliyetin yasaklanması, engellenmesi, sendikal faali- yet yapanlar hakkında işlem görülmesi doğrultusunda olacak? Aynı hükümet, Türk ve dünya kamuoyunun karşı- sına, memura sendika hakkını tanıyan bir iktidar olarak çıkacak.. Son günlerde, hükümetin kendi program ve protokolü ile, kamuoyuna kendini deklare ettiği çizgisi ile çelişkileri hızla artıyor. Hükümet, söylediği, ilan ettiği pek çok şey-. den, program ve protokolünden 180 derece ters işler yapı- yor. Her iki partiye ayrı ayrı ve ortak olarak da koalisyona, halk çoğunluğunun verdiği güven giderek sarsılıyor. Gelişmeler öyle gösteriyor ki, sanki hükümet içinde, koalisyon içinde bakanların birbirine güveni kalmamışa benziyor. Biz, Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'ın geçti- ğimiz hafta sonu yaptığı basın toplantısının içeriğini bu anlamda algılayıp yorumladık. Sanki Sayın Moğultay Ba- kan olarak, Bakanlığının sorumluluk alanına giren hazırlık ve çalışmalardan sonuç alınacağına inancını yitirmiş. Her- de kişisel aklanma, "ben yapabileceğimi yaptım" diyebil- me adına, değişik aşamadaki bütün Bakanlık çalışmaları- nı, yasa taslaklarını kamuoyuna açıklıyor. Sosyal paketin bu yasama döneminde Meclis'in gündemine geleceğini söylerken de, sosyal paketin hükümet program ve proto- kolü ile güvenceye alındığını anımsatıyor. Meclis'te engel- lemelerin olabileceğinin gazeteciler tarafından anımsatıl- ması üzerine Moğultay'ın yorumu daha da ilginç: Halkın, vaatte bulunanlardan hesap soracağını vurguluyor, tasa- rıların yasalaşmamasını düşünmek istemediğini dahi söy- lüyor. Belli ki Çalışma Bakanlığı'nın hükümet program ve pro- tokolüne dayalı, ancak hükümet onayından geçmemiş yasatasarıları bunlar. Elbetteyasatasarıları önce ilgili ba- kanlıklarda ve uzmanlar tarafından hazırlanır, sonra Ba- kanlar Kurulu'ndan geçirilerek hükümet tasarısına dönü- şür, Meclis'te partili parlamenterlerin desteği ile yasala- şır. Ancak ortada bir hedef birliği ve uzmanlaşma çalışma- sı söz konusudur. Korkarız ki koalisyon hükümetinde artık işler böyle yürümüyor. Sessiz ve derinden yaşanan ko- pukluk, her yeni olayla biraz daha su yüzüne çıkıyor. So- nunda olan halka, yasal haklarını bekleyenlere oluyor. Kim kimi kandırıyor?.. BAŞSAĞUĞI Çalışma arkadaşlarimız Güneş ve Aydın Günter'in sevgili oğulları DEVRİM GÜINTER'İn bir trafik kazasmda vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarırruzın büyük acılarını paylaşır, Devrim'e tanndan rahmet dileriz. AKSİGORT\ ÇALIŞANLARI T.C. ANKARA ASLİYE BEŞİNCt HUKUK MAHKEMESt Sayı: 1991/209
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle